18

weest in geen ding bezorgd, met laat niemand bezorgd zijn wensen, met verzoeken smeken, met smeekbede dankzegging, met dank bekend worden, met bekend maken Het vers zou dan als volgt kunnen luiden: Laat niemand bezorgd zijn, maar maak in alles uw verzoeken met gebed door smeekbede met dank naar God toe bekend. De brief aan de Filippenzen werd door Paulus als slaaf van Christus Jezus geschreven, 1:1, daarom is dit gebed een goed voorbeeld voor ons als medeslaven. Tijdens ons bidden, naartoe wel hebben, zonder ophouden, mogen wij altijd onze verzoeken en onze smeekbeden, Grieks deêsis is binding, ofwel waartoe we gebonden zijn, met dank naar God toe bekend maken! Bekend maken met dank is het unieke van dit gebed, omdat het niets meer te maken heeft met vragen en dan maar afwachten of God het al of niet doet! Bekend maken is geen vragen en met dank geef je aan, dat je jezelf als slaaf volledig onderschikt aan wat God door Christus Jezus doet en Hem voor honderd procent vertrouwt. Je gaat er bij voorbaat vanuit dat alles, wat dan ook, zal samenwerken ten goede, omdat je Hem liefhebt, Romeinen 8:28. Liefhebben in de zin van: Hem de ruimte geven te doen wat Hem behaagt, zowel in ons leven, als in dat van al onze naasten, gelovig of ongelovig, De vrede Gods, die alle denkzin te boven gaat, zal dan onze harten en onze gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus, Filippenzen 4:7. Bidden en gebed krijgen zo een diepere inhoud en dit zal ons aansporen om nog meer tot God, onze Vader, te naderen. Bidden te allen tijde en aanhoudend gebed zouden onmogelijk zijn, indien dit vragen zou betekenen, want wat zou je nacht en dag dan willen vragen aan God, de Vader. Het naartoe wel hebben is echter altijd mogelijk. Paulus richt zich bij het bidden en het gebed, totaal 33 maal, niet één keer tot de Kurios, onze Heer en ook God wordt niet met Kurios/Heer aangesproken. 17

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication