180

vers 9 Maar wij hebben de beschikking van de dood in onszelf, opdat wij niet overtuigd zouden zijn van onszelf, maar van God, die de doden opwekt. vers 10 En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar geborgen en zal ons bergen en wij verwachten nog meer geborgen te worden. vers 11 Terwijl gij ook tezamen met ons medewerkt met uw smeekbede, opdat uit veler mond, voor de genadegave ons geschonken, door velen dank gebracht mag worden voor ons. Alle bovenstaande verzen zijn meer naar het Grieks vertaald! Dit schriftgedeelte is voor ons zo belangrijk, omdat het een aantal facetten weergeeft van het lijden van God, van Paulus en zijn medewerkers en de uitwerking, die het had op de gelovigen van die tijd en daardoor ook een uitwerking zou kunnen hebben op ons, die zich geroepen weten tot de stand van zoon en behorend tot het Lichaam van Christus. De groene boeken over de brieven van Paulus en het blauwe boek zijn voor een diepgaande studie een onmisbare bron van informatie om door te dringen tot de kern van wat God bedoelde met: 2 Timótheüs 3:16,17 Alle schrift is God geademd en nuttig om te leren, tot aantoning, tot terechtwijzing en tot opvoeding in gerechtigheid, opdat de mens Gods toebereid zij en tot alle werk goed toegerust. Er bestaat geen betere toerusting dan het bestuderen van de door God geademde schrift, dus enkele verzen van 2 Corinthiërs 1:3-11 nog maar eens bekijken. 2 Corinthiërs 1:3 Wat is het toch een genade, dat wij er in onze tijd nog eens achter mogen komen, dat wij een Vader hebben, die met ons meelijdt en om dit nog wat dichter aan ons hart te krijgen, zouden wij Vader, Abba, (Pappa) mogen noemen, Romeinen 8:15 en Galaten 4:6. Abba van het medelijden Onze hemelse Vader lijdt met ons mee. Het wonderlijke is echter, dat Hij ook het lijden bij ons inzet. 179

181 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication