199

Iedere keer blijkt, dat er geen sprake is en ook niet kan zijn van enige redding door toedoen van onze menselijke handelingen, maar dat dit volkomen afhankelijk is van Gods mildheid en ontferming. De kennis van de mildheid van God jegens ons, vanwege Zijn grote liefde, waaronder God, de Vader, lijdt, door alles wat wij Hem aangedaan hebben en nog aandoen, kan ons bewegen het lijden wat met mildheid gepaard gaat, uit Gods hand te aanvaarden en nu al tegenover anderen diezelfde mildheid in praktijk te brengen. Ook mildheid is geen eigen vrucht, maar vrucht van de geest, Galaten 5:22. God, die het kwade niet toerekent 2 Corinthiërs 5:19 God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun hun krenkingen niet toe te rekenen. Wij weten, dat God het kwaad zelf heeft geschapen, Jesaja 45:6,7, alsook de tegenstander, satan, Jesaja 54:16, maar dat is nu juist het ongelooflijke, dat God, de Vader, Zichzelf vrijwillig aan het lijden overgaf en dit niet alleen om aan de mens, maar ook aan Zijn gehele schepping, Zijn liefde te kunnen openbaren. Wij zijn gezanten voor Christus, vers 20, en zodra wij een ander aanspreken met het woord der verzoening om hierop in te gaan, dan is het God, de Vader, die dit door ons heen doet. Aan deze hoge roeping zullen wij slechts mondjesmaat op deze aarde kunnen voldoen, omdat verzoening onder andere betekent een ander die ons iets, wat dan ook, aandoet dit niet toe te rekenen. Van nature willen wij immers alles toerekenen, zelfs de kleinste dingen. Wij zien het verband niet tussen alles wat ons en onze naaste overkomt en God, die ons dit alles om Zijn Grote Liefde laat overkomen. Bovendien zijn wij niet ingesteld op het lijden van kwaad. Paulus heeft echter vele malen aandacht besteed aan dit onderwerp, zoals in: Romeinen 12:17 Je moet niemand kwaad in plaats van kwaad teruggeven, maar voorbedacht zijn op het uitstekende voor het aangezicht van alle mensen. Het gaat hier dus niet alleen om geen kwaad met kwaad te vergelden, maar ook nog eens het beste te bedenken voor diegene, die ons kwaad bereidt. 198

200 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication