205

Abba, de Vader van het medelijden en de God van alle vertroosting, moest Zichzelf van de Zoon Zijner Liefde afkeren en Hem verlaten, afstand van Hem nemen! Mijn God, Mijn God, waartoe? Filippenzen 2:9,10 Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen in de gelijkenis aan een mens, en heeft Zichzelf verootmoedigd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Dat is de reden dat God, de Vader, Hem ook uitermate hoog verhoogd en Hem de naam boven alle naam in genade (NBG niet vertaald) geschonken heeft, opdat in de naam van Jezus alle knie zich buige van de overhemelsen, de aardsen en de onderaardsen en alle tong van harte zal belijden, Grieks ex omologeõ, dat Jezus Christus Heer/Kurios is, naar binnenin de Heerlijkheid van God, de Vader. Filippenzen 2:5 Paulus is zich er terdege van bewust, dat wij zelfs bij benadering niet kunnen tippen aan de Liefde, die hier door de Vader en de Zoon tentoongespreid wordt en daarom roept hij ons op om ook zo gezind te zijn. Met andere woorden, of wij net als de Zoon het lijden vrijwillig op ons willen nemen, zodat dit gehoorzaamheid kan uitwerken. Wij hebben immers als lid van het Lichaam van Christus ook deel aan de naam boven alle naam, die God, de Vader, Zijn Zoon gegeven heeft. Ons verootmoedigd lichaam zal ook worden omgezet, zodat het aan Zijn Lichaam van Heerlijkheid gelijkvormig wordt, Filippenzen 3:21. Bovendien zullen wij deelhebben aan het verwezenlijken van Gods plan om alle knie te laten buigen en alle tong van harte te laten belijden, dat onze Heer de Kurios is, naar binnenin de Heerlijkheid van God, onze Vader! Indien de Zoon niet bereid zou zijn geweest om de gestalte Gods, en het aan God gelijk zijn, af te leggen en de gestalte van een mens aan te nemen, dan zou dit hebben betekend, dat ook wij in de gestalte van een mens zijnde niet aan het verheerlijkte lichaam van de Zoon gelijk zouden kunnen worden en dat zou onze hele toekomstverwachting zinloos gemaakt hebben. Zouden wij, als geroepenen tot de stand van zoon, met dit vooruitzicht ook niet die gezindheid van De Zoon willen hebben en door lijden heen gehoorzaamheid willen leren met als gevolg dat wij volkomen gemaakt worden? 204

206 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication