212

Geen spoor van de wijze waarop God, onze Vader, met ons omgaat is in onze manier van handelen terug te vinden. Wat een armzalige vertoning toch! Vermaning, Grieks nouthesia is denkzin plaatsing. Weer zo’n heel andere betekenis dan wij eraan geven. Zonder kennis van de juiste betekenis van de woorden in de door God geademde schrift is het niet mogelijk de juiste houding in de diverse omstandigheden te bepalen. Hoe kunnen wij ooit een beroep doen op de denkzin van onze kinderen, ofwel jongeren in ons midden, en ze trachten op te voeden, indien wij zelf niet omgevormd zijn door de vernieuwing van onze denkzin, Grieks nous? en zelfs niet eens getoetst hebben, wat de wil van God, de Vader, is: het goede, welgevallige en gerijpte. En indien wij zelf nog steeds ingesteld zijn op deze eon, Romeinen 12:2. Voor wij vertoornd raken is het zaak ons tot Vader te wenden, opdat Hij onze denkzin kan vernieuwen en wij inzicht krijgen hoe wij in de op ons afstormende situatie kunnen en mogen handelen, zodat wij kunnen toornen en opvoeden in de opvoeding en vermaning van de Kurios. Het lijden op zich ervoer Paulus niet als iets vreugdevols, maar de uitwerking die het had des te meer. Ook Paulus geeft regelmatig aan dat hij bedroefd was onder het lijden dat hem van Godswege werd toebedeeld. Romeinen 9:2 Paulus’ droefenis was groot en onophoudelijk had hij pijn in het hart vanwege zijn broeders en verwanten naar het vlees. Ook wij ervaren regelmatig hartzeer als wij zien op de omstandigheden van onze broeders en onze verwanten naar het vlees en zouden hen jaloers willen maken op de vrede, die God ons in genade geschonken heeft. Filippenzen 2:27 Paulus werd droefenis op droefenis bespaard, omdat God barmhartig was en Epafroditus in leven liet. 2 Corinthiërs 7:9-11 Bedroefd zijn is geheel naar Gods wil en heeft in deze verzen tot functie om tot berouw te komen, zodat er een andere wandel ontstaat. 211

213 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication