216

Bovendien hebben we de belofte, dat de vrede Gods, die alle denkzin te boven gaat, onze harten en onze gedachten verzekerd zal bewaren in Christus Jezus. 2 Corinthiërs 12:7-10 vers 7 en ook om de buitengewone onthullingen, daarom is mij, opdat ik mij niet zou verheffen, een splinter in het vlees gegeven, een boodschapper van de satan, om mij te stompen, opdat ik mij niet zou verheffen vers 8 driemaal heb ik hierover de Heer, Kurios, aangesproken, opdat deze zich van mij zou terugtrekken vers 9 en Hij heeft mij gezegd: Mijn genade is jou voldoende, want Mijn kracht wordt volbracht in zwakheid. Met veel genot zal ik mij dan ook in mijn zwakheid nog meer beroemen, opdat de kracht van Christus over mij tabernakele. vers 10 Daarom heb ik goedachting, Grieks eu dokeõ, wel schijnen, in zwakheid, in mishandeling, in nood, in vervolging, in benauwdheid voor Christus, want wanneer ik zwak ben, dan ben ik bij machte. Er is bijna geen mooier schriftgedeelte te vinden als het gaat om het lijden van Paulus en in het bijzonder de manier waarop hij dit aanvaardde nadat hem de reden bekend was geworden en wat ook op ons van toepassing is als uitgeroepen leden van het Lichaam van Christus. Het kan zijn dat wij geen raad weten met ons lijden, omdat wij ons niet voldoende bewust zijn van dezelfde onthullingen van buitengewone aard, die wij middels Paulus hebben mogen leren verstaan. God, onze Vader, heeft ons speciaal hiervoor een geest van wijsheid en van onthulling gegeven om tot erkenning, op-(eenstapeling van) kennis, van Hemzelf te komen en verlichte ogen des harten, zodat wij weten welke verwachting Zijn Roeping wekt, Efeziërs 1:17,18. De vraag is dan ook of onze kennis wel zover is doorgedrongen, dat het een hartezaak is geworden. Bovendien of wij er wel van overtuigd zijn geraakt, dat onze door God gegeven splinter net zo noodzakelijk is als die bij Paulus om ons ook te bewaren om 215

217 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication