222

Die wil ons in onze eigen beperkte cirkel laten doldraaien, zodat wij naar alle mogelijke instanties gaan om uit te laten pluizen in welke periode van ons leven de oorzaak ligt van onze problemen. Nergens word je zo ontmoedigd als bij deze instanties. Paulus is de enige die door God, de Vader, is aangesteld om de juiste richting te geven aan ons leven, daarom is ook de lijst van het door hem ondergane lijden en hoe hij ermee mocht omgaan, eindeloos groot. Zie bijvoorbeeld 2 Corinthiërs 11:23-28, doch dankzij de aan hem geopenbaarde Heerlijkheid werd hij nooit ontmoedigd. Paulus is voor ons een bijna onbereikbaar voorbeeld. Toch is het zo, dat naarmate God, de Vader, ons een geest van wijsheid en onthulling geeft in de erkenning van Hemzelf en verlichte ogen des harten, opdat wij kunnen zien welke verwachting Zijn roeping wekt en wat de rijkdom is van Zijn Heerlijkheid, Efeziërs 1:17,18, wij ook steeds minder ontmoedigd worden in de door God aan ons gegeven omstandigheden. Uiteindelijk gaat het erom, dat Gods alles overstijgende kracht een plaats krijgt en bewegingsvrijheid vindt in ons leven, zodat dit een uitopstanding uit de doden teweeg brengt, niet later als we gestorven zijn, maar nu in dit dagelijks leven, Efeziërs 5:14; Filippenzen 3:11; Romeinen 13:11, 8:11. De volle waarde van het evangelie is voor ons als leden van het lichaam van Christus niet in te schatten, indien wij lijden en verdrukkingen, die met het geloof aan Gods woord verbonden zijn uit de weg willen gaan, want allen, die God goed willen vereren, zullen achtervolgd worden, 2 Timótheüs 3:12. Hoe moeilijk het ook is, maar eerst komt het kruis, dan het graf en dan pas de opstanding en levendmaking, die tot Heerlijkheid voert. Hebreeën 12:2 zou ons ter bemoediging kunnen strekken met de woorden: Laten wij ons oog richten op Jezus, de leidsman van oorsprong en voleinder des geloofs, die, vanwege de vreugde, die vóór Hem lag, het kruis verdragen, geduld, heeft, de schande niet versmaad heeft, en nu gezeten is aan de rechter van God, onze Vader. Zijn wij niet mede met Hem tezamen gezeten temidden der hemelingen? Of Hebreeën 11:35-40 waar een weergave wordt gegeven van wat een gelovige kan doorstaan als hij uitziet naar de beloofde betere opstanding, doch zij stierven zonder het beloofde te verkrijgen. 221

223 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication