26

Dit is bestemd voor Joden en eventueel proselieten; profetisch verwijst het naar de grote verdrukking, Joël 2:32. Wij worden niet gered door het aanroepen van de naam des Heren, God roept ons! 1 Corinthiërs 1:2 gaat over geroepen heiligen. 2 Timótheüs 2:22 Jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart. Timótheüs krijgt geen opdracht de Here aan te roepen uit een rein hart, maar om degenen die dit doen op de juiste wijze te benaderen! Ook in onze tijd zijn er gelovigen, die de Here aanroepen uit een rein hart. Hoe is dan onze houding ten opzichte van hen? Brengen wij hen in herinnering bij God, opdat de Vader der heerlijkheid hen geve een geest van wijsheid en openbaring, zodat zij tot erkenning, op(eenstapeling van) kennis, van God kunnen komen? Hoe stellen wij ons op als slaaf van Christus Jezus tegenover andersdenkenden? Hoe het gedrag van een slaaf zou moeten zijn staat vermeld in 2 Timótheüs 2:23 en 24, namelijk: afkerig zijn van dwaze onverstandige strijdvragen, niet vechten, zacht zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen en kwaad welwillend te verdragen, in zachtmoedigheid de tegenwerkenden opvoeden. Dan zou het kunnen gebeuren, dat God hun geeft zich tot erkenning, op(eenstapeling van) kennis, der waarheid te keren en, ontnuchterd, zich te wenden tot de wil van Hem, losgekomen uit de valstrik van de dooréénwerper, die hen levend gevangen hield. Wat een belofte voor ons, om te mogen meewerken gelovigen te bevrijden! Aanspreken, Grieks para kaleõ is langsbij-roepen (54 maal) Bijna in alle gevallen gaat het hier om aanspreken, langsbij-roepen, van één of meerdere personen, zoals wij dat ook geleerd hebben, je arm om iemand heen, en als God, de Vader, het geeft mag je degene die vertroosting nodig heeft vertroosten. Enkele teksten zijn echter voor ons onderwerp belangrijk. 2 Corinthiërs 12:8 Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat Hij, de boodschapper des satans, van mij zou aflaten. 25

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication