27

Er staat in het Grieks echter niet gebeden, maar aanspreken Grieks para kaleõ is langsbij-roepen, in de NBG het meest vertaald met vermanen. De NBG moest hier echter wel met gebeden vertalen, je kunt immers de Here niet vermanen, dat zou toch al te gortig zijn. Paulus riep de Here langsbij, op een wijze, waarop alleen hij dit kon doen, omdat de Kurios, Heer aan hem verschenen was op de weg naar Damascus, Handelingen 9:1-9 en hij opgetrokken was geweest, of het in het lichaam of buiten het lichaam was, wist hij niet. In ieder geval was er een persoonlijke ontmoeting. Paulus, als slaaf van Christus Jezus, was in de veronderstelling dat hij door de boodschapper des satans, die hem stompte, gehinderd werd in zijn dienstbetoon, zodat hij de Here langsbij riep opdat deze boodschapper zich zou terugtrekken. Het bleek, dat hij deze splinter met een bepaald doel had gekregen vanwege het buitengewone van de openbaringen en opdat hij zich niet te zeer zou verheffen, dus antwoordde de Heer met: Mijn genade is u genoeg. Hebben wij niet dezelfde buitengewone openbaringen ontvangen? Is het dan niet vanzelfsprekend, dat ook wij splinters ontvangen en dat ook voor ons hetzelfde geldt, Mijn genade is u genoeg! Zo kunnen ook wij gaan roemen in onze zwakheden en behagen scheppen in smaadheden, noden, eventueel vervolgingen en benauwenissen ter wille van Christus, want als wij zwak zijn, dan zijn wij niet machtig maar bij machte tot dienstbetoon aan de Here. 2 Corinthiërs 1:3-4 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader van het medelijden en de God aller vertroosting, die ons aanspreekt in al onze verdrukking, zodat wij hen, die in allerlei verdrukking zijn, kunnen aanspreken met de vertroosting, waarmede wij zelf door God aangesproken worden. Het aanspreken, langsbij roepen, heeft dus een enorme functie en kan alleen door God geleerd worden. Dit doet Hij door lijden in te zetten, zodat Hij, als Vader van het medelijden, ons kan aanspreken en vertroosten. Paulus zegt niet voor niets dat lijden genade is. Heer, Grieks kurios is bekrachtigende (252 maal in de brieven van Paulus) Efeziërs 5:17 Colossenzen 1:10 tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. de Here waardig wandelen. 1 Thessalonic. 1:6 gij zijt navolgers geworden van ons en van de Here. 26

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication