37

Het laatste gedeelte van 1 Corinthiërs 15:20-28 geeft het uiteindelijke doel weer van wat God wil uitwerken gedurende vijf tijdperken met een begin en een eind, namelijk opdat God zij alles in allen. Net zo goed als God in vijf tijdperken Zijn volledige plan met Zijn schepping uitwerkt, is er ook een logische, door Hem bepaalde, rangorde om dit doel te bereiken. Er gebeurt in de totale kosmos niets, wat niet volgens het door Hem vastgestelde schema gaat. De volgende verzen geven daar dan ook blijk van: vers 20 Van alle mensen die ontslapen zijn, Grieks: liggend rusten, is Christus als eersteling uit de doden opgewekt en levend gemaakt. Dit betekent, dat Hij de enige is die nu al onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen van de mensen gezien heeft of zien kan, 1 Timótheüs 6:16. Uit deze tekst kan je opmaken, dat er nu nog geen mensen in de hemel zijn. vers 21 Zoals ook de dood er is door een mens, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Om dit te begrijpen moeten we hier wel wat dieper op ingaan. Romeinen 5:12 Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, waarop (NBG omdat) allen gezondigd hebben. Allereerst moeten we bedenken, dat het tegenwoordig zo zwaar beladen woord zonde, niets anders betekent dan doel missen. Dit neemt echter niet weg, dat door het doel missen van Adam de dood zijn intrede deed tot op de dag van vandaag. Paulus, als apostel voor de heidenen, niet-Joden, geeft hieraan een enorme dimensie omdat hij aangeeft, dat Adam niet anders kon dan het door God gestelde doel missen. Romeinen 5:19 Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens de velen, alle mensen, die tot nu toe geleefd hebben, tot zondaren zijn ingezet (NBG zondaren geworden zijn), zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één, diezelfde velen als rechtvaardigen worden ingezet (NBG rechtvaardigen worden). 36

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication