43

Gewoon omdat wij ons eigen leven hebben opgebouwd en niet meer gewend zijn om te geloven, dat alles wat onze aardse vader zegt werkelijk het beste voor ons is. Abba, Vader, kan je slechts gebruiken indien je je bewust bent een zoon van Hem te zijn. Ook wat dit betreft is Paulus de enige die verkondigt, dat de door God, de Plaatser, gekozen mensen uit de heidenvolken geroepen worden tot de plaats van zoon. Hier komen wij later nog wel een keer op terug. Uit dit vers blijkt tevens, dat God niet alleen de mensheid op het oog heeft, maar dat Zijn gehele schepping erbij betrokken is, omdat alle heerschappij, volmacht en kracht hier ook genoemd worden, die nu nog niet door ons waargenomen kunnen worden. Volmacht is heel wat anders dan macht, zoals in de NBG vertaald is, omdat volmacht weergeeft, dat deze macht iemand gegeven moet worden. In dit geval is door God volmacht gegeven, de bevoegdheid zou je kunnen zeggen, om voor Hem bepaalde zaken te mogen regelen, zie ook het net gelezen gedeelte in Colossenzen 1:15-20. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de satan, Hebreeuws tegenstander, ook wel duivel, Grieks dia bolos, door elkaar werper, genoemd. Deze heeft van God volmacht gekregen om als tegenstander te fungeren maar zodra God hem niet meer nodig heeft wordt hij zomaar duizend jaar vastgezet om daarna weer enige tijd losgelaten te worden, Openbaring 20:1-3. De satan of duivel is geen macht op zichzelf die maar kan doen en laten wat hij wil. Hij is volledig gebonden aan wat God hem opdraagt en waartoe Hij hem gemaakt heeft. Als gevolmachtigde kan hij hiervan geen haar afwijken en werkt slechts mee aan het uitwerken van Gods plan. Helaas heeft de mens hem tot god verheven door te zeggen, dat hij een zelfstandige macht geworden is; met welhaast een grotere macht dan God zelf. Dit door te zeggen dat God maar een klein percentage van de mensheid overhoudt, namelijk slechts dat gedeelte dat het christelijk geloof aanhangt. Door dit te geloven is de satan tot een god gemaakt die er met het merendeel van de mensheid vandoor gaat. Werkelijk een geheel uit de hand gelopen voorstelling van eigen bedenksels, die God, de Plaatser, totaal van Zijn eer beroofd heeft. 42

44 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication