50

Zonder vrijwillige onderschikking zou alles blijven zoals het nu is en zou er verder geen enkele reden voor ons bestaan zijn. Vanaf het begin was in het plan van God de eerstgeborene, de Zoon van Zijn Liefde, al opgenomen als degene, die door Zijn dood Vrede en Verzoening teweeg zou brengen voor het al, 1 Petrus 1:18-20. Bij Zijn leven als mens op aarde heeft Hij vele malen gezegd, dat Hij niet was gekomen om Zijn eigen wil te doen, maar die van de Vader, Johannes 6:38, 4:34; Lucas 22:42. Hij wilde zich op volkomen vrijwillige basis aan Zijn Vader onderschikken, ondanks dat dit Hem de vloekdood op het kruis zou kosten. Slechts eenmaal heeft het de Zoon moeite gekost, echter niet zozeer vanwege het lijden op het vloekhout van Golgotha, maar vanwege het feit, dat Zijn Vader Hem voor de eerste keer vanaf het begin van de schepping moest verlaten, Grieks eg kata leipõ, in neer laten. De Zoon werd ten behoeve van ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn gerechtigheid Gods in Hem. Bovendien is God in Christus met de wereld verzoend en rekent hun hun overtredingen niet langer toe, 2 Corinthiërs 5:1821. God, de Onderschikker en Vader, kan geen gemeenschap hebben met zonden. Bovendien is een ieder, die aan het hout hangt, vervloekt, Galaten 3:13 en Deuteronomium 21:23. De Zoon werd voor ons tot zonde om ons vrij te kopen en heeft met Zijn eigen bloed betaald om ons te kunnen rechtvaardigen. Marcus 14:36 Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt. Als Hij op Zijn menselijke gevoelens afging, dan leek wat komen ging voor Hem ondraaglijk, zodat Hij begon te huiveren en terneergedrukt werd en tot Zijn discipelen zei: Mijn ziel is diep bedroefd, tot stervens toe, vers 33 en 34. Hoewel de Zoon, de eerstgeborene, het beeld van God was, heeft Hij zich toch vrijwillig onderschikt aan de wil van de Vader en Paulus roept ons op om dit ook te doen, zie: Filippenzen 2:5-11 De Zoon, in de gestalte Gods zijnde, was aan God gelijk, maar toch heeft Hij Zichzelf ontledigd en heeft de gestalte van een slaaf (NBG dienstknecht) 49

51 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication