59

Genesis 2:17 God, Al, had Adam en Eva als Alueim, aan-onderschikkers, aangesteld en slechts één gebod opgelegd, namelijk: Gij zult niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij stervende stervend zijn. Genesis 3:1-7 Uit dit gedeelte blijkt, dat Eva zich door de tegenstander laat verleiden om van de boom van kennis van goed en kwaad te eten, wat betekende dat zij zich als aan-onderschikker niet langer wilde onderschikken aan wat de Onderschikker bepaald had. Zij ging in tegen Gods geopenbaarde wil, Genesis 2:17, en werd daarmee stervende stervend. Adam kon niets anders doen dan de zijde kiezen van zijn vrouw om ook stervende stervend te worden. Je zou kunnen zeggen, dat hij zich aan zijn vrouw onderschikte, anders zou de eenheid, die God tussen hen had aangebracht verbroken worden, want Adam zou dan onsterfelijk zijn gebleven, terwijl Eva sterfelijk werd, 1 Timótheüs 2:14. Eva was uit Adam genomen, zij was een deel van hem en was de door God aan hem gegeven aanvulling. Hij had haar lief, wat je ook kunt opmaken uit het feit, dat Adam zijn vrouw geen verwijten maakte. Adam zei bijvoorbeeld niet, wat heb je mij nu aangedaan, je sterft maar een end weg. Dat zou namelijk onze reactie geweest zijn. Het was de eerste keer dat Adam zijn liefde daadwerkelijk kon tonen, ook al omdat hij het niet zou hebben kunnen verdragen haar alleen onder Gods oordeel te zien. In die zin had het kwade dat de tegenstander had veroorzaakt voor de mens een wel heel bijzondere uitwerking, omdat het ook goed voortbracht in de uiting van de wederzijdse liefde tussen Adam en Eva. Adam was bereid te lijden en te sterven op vrijwillige basis. Uit liefde tot zijn vrouw raakte hij zijn heerlijkheid kwijt en kreeg een vernederd lichaam. Hierdoor werd Adam een beeld van Christus, omdat ook de Zoon van God op vrijwillige basis Zijn heerlijkheid opgaf en het lijden en sterven op zich nam uit liefde tot Zijn gemeente, die Zijn Lichaam is. 58

60 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication