61

Tegenwoordig is alles nog steeds bij het oude, iedereen geeft iedereen de schuld, behalve zichzelf. Natuurlijk was de slang op zich niet de verleider van Eva, doch de slang werd gebruikt als medium van de tegenstander. Ook hierin is niets veranderd, denk bijvoorbeeld aan mensen die Mariaverschijningen hebben en als medium fungeren voor de tegenstander en van alles en nog wat doorkrijgen. Mediums worden heden ten dage veel bezocht en geloofd. God moest gelijk maatregelen nemen, omdat bladeren op den duur geen afdoende bedekking voor Adam en Eva waren, zodat Hijzelf de eerste dieren moest doden om hun vel als kleding te kunnen gebruiken. Met andere woorden, Hij bedekte zonde met zonde, wat ook weer verwijst naar de Zoon van God, die als een lam geslacht zou worden om de zonde der wereld weg te nemen. Genesis 3:15-16 Het geweldige van God is, dat Hij Eva gelijk een belofte geeft, namelijk dat Hij vijandschap zal zetten tussen het zaad van Eva en het zaad van de tegenstander. Met het zaad van Eva wordt de Zoon van God bedoeld, die uit de vrouw geboren zou worden en dan staat er in de NBG dit zal u de kop vermorzelen, maar in het Hebreeuws staat er heel wat anders namelijk HIJ. Ook in vers 16 is een behoorlijke vergissing gemaakt in de NBG, waar staat: en naar de man zal uw begeerte uitgaan. Hierdoor is de vrouw verworden tot een sexsymbool, zij zou er alleen nog maar in geïnteresseerd zijn haar man te begeren. In werkelijkheid staat er echter: doch door uw man is uw herstel. Het heeft een beetje de betekenis van een genezing na een ziekte. Het verwijst naar de Zoon van God, die de Redder van Zijn Lichaam is, (NBG die Zijn lichaam in stand houdt), Efeziërs 5:23, en uiteindelijk de Redder is van de gehele schepping. Het herstel door de man heeft niet zozeer met Adam te maken, alswel met de Zoon van God, die later door de vrouw geboren zou worden. Hier is trouwens geen man aan te pas gekomen. Vanaf het begin van Gods woord blijkt alles steeds heen te wijzen naar het herstel van de gehele schepping door de Zoon van God, zoals dit alleen door Paulus naar voren wordt gebracht. 60

62 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication