62

1 Corinthiërs 15:44b-49 Is er een ziels lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam werd een levende ziel, de laatste Adam een levendmakende geest. In vers 47: de eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is de Heer (door NBG niet vertaald) uit de hemel. God ziet alle mensen als besloten in de eerste mens, Adam, alsook in de tweede mens, de laatste Adam, 1 Corinthiërs 15:21-28. vers 21 Want, dewijl de dood er is door één mens (Adam), is ook de opstanding door één mens (Christus). vers 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levendgemaakt worden. Zo zie je maar weer, dat als je wilt begrijpen wat Paulus bedoelt, je beslist niet buiten het Oude Testament kunt. Door het ingaan tegen het gebod van God van het eerste mensenpaar ontstond de situatie, dat de door God geschapen mensen als Alueim, aan-onderschikkers, zich niet langer wilden onderschikken aan Al, de Onderschikker. Het gevolg was niet alleen dat zij als God werden, kennende goed en kwaad, maar tevens dat ze stervende stervend werden. Stervelingen, en dat betekende dat al hun nakomelingen ook als sterveling geboren zouden worden en daardoor niet konden ontkomen aan het feit, dat zij zich ook niet zouden willen onderschikken aan Al, de Onderschikker. De mens en al zijn nakomelingen werden doelmissers, zondaars, doch Paulus is de enige apostel die voor ons, de niet-Joden, duidelijk maakt wat de toekomst is voor alle mensen. Romeinen 5:12-21 Daarom, gelijk door één mens het doelmissen (NBG de zonde) de wereld is binnengekomen en door de zonde, doelmissen, de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, waarop allen doel misten (NBG omdat allen gezondigd hebben). De NBG suggereert dat wij dood gaan, omdat wij gezondigd hebben. Dit zou betekenen dat, indien het mogelijk was om niet te zondigen, wij ook niet zouden sterven. 61

63 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication