77

Voor ons is dat wat van oorsprong was niet meer van belang, omdat voor ons het nieuwe is geworden. In Galaten 6:15 zegt Paulus nog, dat het volkomen onbelangrijk is of je nu besneden of onbesneden bent, maar dat het er om gaat of je een nieuwe schepping bent. Alleen bij Paulus is er sprake van een nieuwe schepping. Hoe belangrijk het trouwens voor de Jood was om besneden te zijn blijkt wel uit het volgende onderwerp. De nieuwe mensheid Efeziërs 2:11-18 Er zijn altijd enorme verschillen geweest tussen de Jood en de heiden, zoals bijvoorbeeld de besnijdenis en de door God aan Mozes gegeven woorden, door gelovigen foutief de tien geboden genoemd. De besnijdenis is door God zelf ingesteld en was het teken van een verbond tussen God en Abraham en ging automatisch over op zijn kinderen Isaäk en Jacob, die later de naam Israël kreeg, Genesis 32:28. Niet alleen de Israëlieten moesten besneden worden, maar ook de heidenen, die in hun midden vertoefden, slaven die met hen meegetrokken waren of die later door hen werden gekocht. Deze achtergrond speelde nog altijd ten tijde van het Nieuwe Testament en ook Jezus en de twaalf discipelen hielden zich aan deze wetten. Ook Paulus was hiermee opgevoed en was er zeer intensief mee bezig. Hij was een Farizeeër, wat betekende dat hij tot de meest nauwgezette sekte had behoord en hij had totaal niet in de gaten, dat door de vloekdood van de Zoon van God deze wetten buiten werking waren gesteld. Ook Petrus begreep niet wat er nu eigenlijk was gebeurd en zegt in Handelingen 10:28 tegen Cornelius: Gij weet, hoe het een Jood verboden is zich te voegen bij of te gaan tot een niet-Jood. Hiermee legt hij netjes uit, dat hij eigenlijk niets met heidenen te maken wil hebben. Petrus krijgt het ook prompt te verduren als hij terugkomt in Jeruzalem, Handelingen 11:1-3. Paulus werd tot een vervolger van degenen, die Jezus als de beloofde Messias zagen. Toen hij echter de Zoon van God ontmoette op de weg naar Damascus kreeg hij inzage in een totaal ander evangelie, namelijk dat van genade! 76

78 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication