82

De eenheid die er nu bestaat tussen de Jood en de heiden wordt niet door ons teweeg gebracht, maar is het resultaat van de vloekdood van de Zoon van God, die vrede tussen de twee groepen bewerkstelligde. Door de samenvoeging van ons (zowel van de Jood als de heiden) oude vleselijke lichaam met Gods geest ontstaat deze nieuwe mensheid. Bij de oude mensheid moest je jezelf onderschikken, dit was al zo vanaf Adam. Bij de nieuwe mensheid ga je jezelf vrijwillig onderschikken. Bij de oude mensheid had alles te maken met wetten. Bij de nieuwe mensheid heeft alles te maken met geest, die wetten overbodig maakt. Bij de oude mensheid moest je alles zelf doen. Bij de nieuwe mensheid doet God, de Vader, alles door Zijn Zoon Christus Jezus. Onze natuur is weliswaar niet vernieuwd, doch de voor- en nadelen van de oude, adamitische mens gelden niet meer voor ons voor wat betreft onze geestelijke positie in Christus. Het werk van mensenhanden, zoals bij besnijdenis en doop, heeft geen invloed meer op onze status van nieuwe mensheid, ook het werk van onze eigen handen niet; wij kunnen niet roemen op iets, dat wij gedaan zouden hebben. Wij roemen in Christus Jezus en niet op eigen vlees, Filippenzen 3:3. Wij kunnen slechts die goede werken doen, die God tevoren voor ons bereid heeft, omdat wij in Christus Jezus geschapen zijn om die te doen, Efeziërs 2:10. De nieuwe mensheid is een puur geestelijke eenheid, die nooit door wie dan ook teniet gedaan kan worden, ook niet door onszelf. Wij kunnen deze geestelijke eenheid niet zelf bewerken door bijzondere trouw of dienstbetoon, door goed ons best te doen of door een uitstekende wandel in de Here. Ook het teniet doen van deze geeselijke eenheid is voor ons onmogelijk, zelfs niet door ons falen, onze fouten, gebreken of mislukkingen in onze wandel in de Here. Efeziërs 1:22; 5:23. Christus is het Hoofd van deze in Hem geschapen nieuwe mensheid. In tegenstelling tot Adam, in wie alle mensen stervende stervend zijn geworden, brengt Hij bij dit nieuwe begin van deze schepping geen verderf over de mensheid, doch uitsluitend leven. Adams weg was die van het vlees en de dood, 1 Corinthiërs 15:22, 44-47. 81

83 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication