44

het “Beeld van de onzienlijke God”, Kol.1:15 en representeert Hem. Spreekt Hij als woordvoerder van Hem die “de Eerste en de Laatste” is? Een andere verklaring is dat de Zoon als schepsel zowel de eerste als de laatste is. Kolosse 1:15 zegt dat Hij “de eerstgeborene van elk schepsel” is, dat wil zeggen: de Zoon neemt de eerste plaats in onder alle schepselen (vergelijk Psalm 89:28). De reden die Paulus noemt is dat God door Hem alle dingen geschapen heeft. Kol.1:16 Het is Johannes die dit in de proloog van zijn evangelie uitlegt. “Alle dingen zijn door het Woord geworden …”. Joh.1:3 Immers, “God sprak en het was er, Hij gebood en het stond er”. Ps.33:9 En dit Woord (logos = expressie van een gedachte) werd later vlees. Joh.1:14 De Zoon is het vleesgeworden Woord van de Schepper en vandaar: “de eerstgeborene van elk schepsel”. Maar daar blijft het niet bij. Kolosse 1:18 vervolgt met: “… Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, opdat Hij onder alles de eerste zou zijn.” Ook van de nieuwe schepping is Christus de Eerste. Gods Koninkrijk begon bij Hem, de Koning. Maar de Zoon is ook de Laatste. In 1 Korinthe 15 lezen we dat de Zoon als koning moet heersen totdat (15:25). De laatste vijand die Hij teniet zal doen is de dood (15:26) en dit bereikt Hij door allen levend te maken (15:22). Vanaf dan is er geen dood meer en zullen allen leven! Dan is alles aan Hem onderschikt. En daarmee zijn er geen vijanden meer en is ‘heerschappij’ overbodig geworden. Vandaar dat ook aan Christus’ heerschappij dan een einde zal komen (15:26). Als laatste zal ook de Zoon zelf worden onderschikt (15:28) en God zal worden alles in allen.

45 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication