19

Voorbeeld Participatieproces Een voorbeeld: De Marinierskazerne Het participatieproces voor de herontwikkeling van het terrein van de Marinierskazerne in Doorn is in volle gang. Bij dit proces volgen we de nieuwe aanpak. Fase 1 In de eerste fase is met belangstellenden, de partners, de gemeentelijke organisatie en met bestuur en gemeenteraad toegewerkt naar een procesontwerp. Uitgangspunt is dat bestaand beleid uitgangspunt is. Dit beleid is door de verschillende overheden verzameld tot een overzicht. Er is een omgevingsanalyse gemaakt in samenwerking met Goed Volk (een initiatiegroep uit Doorn en omgeving die graag meedenkt over ontwikkelingen in de samenleving). Het vraagstuk is geformuleerd; werk toe naar een “integraal ontwikkelingskader voor de herbestemming en verkoop van de marinierskazerne”. In het plan van aanpak Ontwikkelingsrichting Mariniersterrein Doorn is vastgelegd wat het resultaat van het proces moet zijn (een ontwikkelkader). In het participatieplan is vastgelegd op welke manier de verschillende partijen met de samenleving aan het werk gaan om tot die ontwikkelrichting te komen. Dit participatieplan is interactief tot stand gekomen en in de formele BOB-procedure met alle betrokkenen in een open setting voorbereid en besloten. In de aanloop is via diverse kanalen het proces bekend gemaakt en was de inhoud voor iedereen te volgen. Een groep mensen is persoonlijk benaderd op basis van bestaande e-maillijsten en er was een Open Call zodat iedereen met belangstelling van de partij kon zijn. Fase 2 Vanuit het participatieproces starten we met een eerste breed uitgezette kennismakingsdag op de Kazerne. Er is een website in de lucht waar mensen ideeën op kwijt kunnen en informatie kunnen inwinnen. Na de eerste dag met een mooie verzameling aan 1e ideeën gaat een werkteam aan de slag met het uitwerken. In dat werkteam een afspiegeling van de bevolking van de Utrechtse Heuvelrug en met bepaalde deskundigheid en betrokkenheid. In het proces komt een aantal keren een werkatelier voorbij, voorbereid en weer uitgewerkt door het werkteam. Uiteindelijk leidt dit tot een uitgewerkt voorstel, getoetst aan de randvoorwaarden. Fase 3 Als uiteindelijk het voorstel afgerond is en een of misschien meerdere scenario’s voorliggen, volgt een formele procedure in de gemeenteraad via de BOB procedure. Daar worden de ideeën toegelicht en door de raad getoetst aan het doorlopen proces en de randvoorwaarden. Na afloop volgt een terugkoppeling en een evaluatie. Volgt u het proces via: www.mkdoorn.nl, via Facebook of op Twitter.

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication