9

Behoud het goede De uitkomsten van het onderzoek en de resultaten geven geen aanleiding om de aanpak van 2013 drastisch te veranderen. Er is voldoende ruimte in de aanpak om aan te sluiten bij de veranderingen in de samenleving, mits er enthousiast en flexibel mee gewerkt wordt. Enige aanscherping is wel goed en wenselijk. De vraag die in 2013 centraal stond in het plan van de aanpak Burgerparticipatie was: Op welke manier kunnen wij de betrokkenheid van inwoners op een heldere, professionele, eigentijdse en aantrekkelijke manier vergroten, zodanig dat de belanghebbenden meer tevreden zijn over de wijze van betrokkenheid en besluitvorming en ook zodanig dat wij als gemeente (het college van B&W, de gemeenteraad en medewerkers) onze rol zo goed mogelijk kunnen invullen? Deze vraag is ook nu nog actueel. Het uitgangspunt van de nota uit 2013 was maximaal haalbare participatie, waarbij elk proces maatwerk is. Het woord maximaal haalbaar zorgt voor verwarring. Het gaf het beeld dat er bij elk plan alles uit de kast gehaald moest worden. Ook bij eenvoudige onderwerpen. We laten dat uitgangspunt nu los. Dat ieder proces MAATWERK is blijft fier overeind. Kenmerkend juist voor deze tijd in een snel veranderende samenleving met voortdurend veranderende systemen en mogelijkheden is dat je niet meer uit kunt gaan van een vast stappenplan, een rigide opeenvolging van stappen. Het is van grote waarde en noodzaak om flexibel te (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor de aanpak van participatieprocessen. Dat betekent dat we er ook niet voor kiezen om een dichtgetimmerde methode te presenteren en te hanteren. Het gaat erom dat per fase wordt gekeken wat er nodig is. Daarvoor zijn wel handreikingen nodig die organisatoren en deelnemers daarvoor kunt gebruiken.

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication