0

DE WAARDENSESSIE OP ZOEK NAAR VERBINDENDE DRIJFVEREN VOOR TEAM, ORGANISATIE, SAMENWERKINGSVERBAND OF COMMUNITY BASIS VOOR VERBINDING EN VERSTERKING

WAT ZIJN WAARDEN? Waarden zijn subjectief. Ze geven aan wat we belangrijk vinden in ons leven. Waarden zijn de basis van waaruit we handelen. Datgene waar we belang of betekenis aan toekennen in interactie tussen mensen. Ieder mens heef t persoonlijke opvattingen over wat belangrijk is en dus ook een unieke set van waarden. Hetzelfde geldt voor organisaties. BASIS VOOR CULTUUR EN REPUTATIE Waarden of principes bepalen waarin we geloven, wat we voor waar aannemen. Je ziet dat waarden in de samenleving in de loop van de tijd verschuiven. Zo zi jn de waarden dankbaarheid en bescheidenheid de afgelopen decennia minder belangrijk geworden, terwijl duurzaamheid en individualiteit juist aan belang hebben gewonnen. Waarden beïnvloeden de manier waarop we situaties en mensen beoordelen, hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen.

Waarden zijn belangrijk omdat ze richting geven en afstemming mogelijk maken tussen beleid en praktijk. Organisaties die waardengedreven zijn, scoren niet alleen hoger op betrokkenheid van medewerkers, maar ook op reputatie en tevredenheid. Strategische keuzes beginnen bij het besef van een gezamenlijke identiteit en gedeelde drijfveren. De grootste uitdaging is echter om waarden betekenisvol te maken in beeld, beleving en voorbeeldgedrag, zodat afstemming ontstaat en ervaringen in de breedte èn de diepte overeenkomen met het verhaal dat wordt verkondigd. DE WAARDE VAN WAARDEN Om j u i s t e ke u z e s t e ma ke n i n communicat ie is het zaak om de samenhang te versterken tussen zijn, doen en beleving. Identiteit en visie van de organisatie wordt op deze manier tastbaar op meerdere dimensies: verhaal, naam, huisstijl, communicatiemiddelen, good practice s, anekdo t e s van medewerkers en verhalen van klanten en partners. Uitstraling en kernboodschap sluiten dan aan op wie je bent: zo binnen, zo buiten. Wa a r d e n w o r d e n p a s kernwaarden wanneer een organisatie niet zonder kan of wil. Soms is een organisatie er nog niet aan toe om ze expliciet te maken en soms zijn de waarden e r a l l a n g , ma a r z i j n z e verwaarloosd. Kernwaarden worden altijd ontdekt en nooit bedacht.

VERKENNEN VAN WAARDEN We verdelen de groep in meerdere subgroepen van 3-5 personen, waarbij mensen bij elkaar gaan zi t ten die elkaar niet dagel i jks tegenkomen. Opdracht is om in circa 45 minuten maximaal 8 waardebegrippen uit een woordenlijst van 270 woorden te selecteren per subgroep. Deze keuzes worden in onderling overleg en met onderbouwing bepaald. Pas wanneer er in de subgroep consensus is bereikt, worden de 8 waardebegrippen vastgelegd en gemarkeerd in een spreadsheet. De keuze van de waarden wordt gedaan vanuit het perspectief van de organisatie in ontwikkeling. Het gaat om de gewenste situatie; de organisatie die je wilt zijn, de manier waarop je gezien wenst te worden en de cultuur die je met elkaar wil vormen. Wanneer alle subgroepen hun lijstjes met waarden hebben afgerond en alle input in de spreadsheet is ingevoerd, kan er een eer s t e k l eurenprofie l worden ge t oond van de verdeling in waardensystemen volgens Graves. De kleuren worden uitgelegd volgens het Spiral Dynamics model (zie schema). Veel blauw duidt bijvoorbeeld op gehechtheid aan structuur en zekerheid, veel oranje op de wil om je te onderscheiden en te excelleren. Uit het overzicht blijkt welke kernwaarden door de gehele groep het meest geselecteerd zijn en er wordt een top 3 samengesteld.

Een volgende stap is om betekenissen te koppelen aan de gekozen waarden. Welke associaties hebben we bij de waarden en welke betekenis hebben deze waarden voor onze organisatie? Welke kernwaarde zegt het meest over de organisatie? Waarom is die belangrijk voor nu en de toekomst? We verkennen vervolgens hoe de gekozen waarden zichtbaar worden in gedrag, communicatie en symboliek. Met andere woorden: hoe laat je de drijfveren concreet zien? Wat zie je elkaar doen? Waaraan lees je af dat het klopt? Met de 3 dominante kernwaarden wordt vervolgens een associatie oefening gedaan aan de hand van fotokaarten. Welke beelden drukken de gekozen waarden het beste uit? WAARDEN BETEKENIS GEVEN “Gedeelde waarden vormen de basis voor hoe je met elkaar omgaat en welke keuzes je maakt. Daarnaast bieden ze ook houvast voor de manier van communiceren en het uitdragen van je verhaal. In veel gevallen zijn je waarden onbewust leidend voor je handelen. Door het expliciet te maken, ontstaan er duidelijke ankerpunten en onderlinge verbinding.”

WAARDEN IN BEELD EN VERHAAL

OPBRENGST / INVESTERING • Waarden bepaling en betekenisgeving in één dagdeel • Waardenprofiel volgens Spiral Dynamics model • Inzicht in verbindende drijfveren als fundament voor visie en strategie • Definiëren van intrinsieke-, instrumentele- en aspiratiewaarde • Input voor competentieprofielen, profilering, recruiting & retainment • Voedingsbodem voor corporate story • Vertrekpunt voor organisatie ontwikkeling en verandertrajecten • Een dagdeel tijd van team/representatieve klankbordgroep; max. 24 deelnemers • Bereidheid om waarden betekenisvol, zichtbaar en voelbaar te maken • Erkenning dat waarden collectieve verantwoordelijkheid vragen • Inzet voor waardencongruent gedrag op alle niveaus • Voorbereiding, begeleiding en verslaglegging: 3 dagdelen à € 550,- ex btw

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Home


You need flash player to view this online publication