12

20 21 3 Gebouwen Wonen in Zuidas leverde in 2018 flinke discussies op. De één gelooft niet dat het bestaat, de ander vindt het onzin: sociale woningbouw in Zuidas. Het beleid van de gemeente wijkt voor Zuidas niet af van de rest van de stad. Om te komen tot voldoende, betaalbare en goede woningen, wordt voor nieuwbouwplannen een verdeling van woningtypen voorgesteld: 40% sociale huurwoningen, 40% middel dure woningen en 20% vrije sectorwoningen (koop en huur). De ligging van Zuidas maakt het met de komst van Zuidasdok tot een van de best bereikbare woonlocaties van Nederland. Deze goede bereikbaarheid betekent dat Zuidas een plek is voor wonen en werken in hoge dichtheden. De woningbehoefte en de aanwezigheid van de infrastructuur maakt de keuze voor hoogbouw logisch en passend. Volwaardige stadswijk Al geruime tijd is de gemeente bezig om Zuidas te transformeren van exclusief zakendistrict naar een gemengde Amsterdamse stadswijk Nieuwe Universtiteitsgebouw | Foto: Kees Winkelman met een eigen karakter. Zuidas wil haar naam als toplocatie voor het internationale bedrijfsleven behouden, maar is nu al meer dan dat. Op dit moment wonen ongeveer 4.000 mensen in Zuidas. Het is te merken dat mede daardoor de levendigheid toeneemt, winkeliers en horecaondernemers kansen zien en het voorzieningenniveau omhoog gaat. Met de bouw van tussen de 7.000 en 10.000 woningen in de komende jaren stijgt het aantal bewoners naar circa 20.000. Op die manier groeit Zuidas uit tot een volwaardige stadswijk voor iedereen. Diversiteit en eigenheid Het maken van prettige plekken om te wonen is niet alleen een kwestie van het toevoegen van woningen. Het betekent ook dat Zuidas op een andere manier naar de gebiedsontwikkeling moet kijken. Minder hard en zakelijk, meer ruimte voor diversiteit en eigenheid. In 2017 stelde de Amsterdamse gemeenteraad de Woonagenda 2025 vast. Dit document stelt kaders en geeft richting voor het woonbeleid tot 2025 met de procentuele verdeling voor zowel Wonen aan de De Boelengracht | Foto: Jan Vonk betaalbare, middensegment, als vrije sector-woningen. Spelregels Bij het bepalen van de woningbouwopgave wordt door gemeente Amsterdam directie Zuidas niet gekeken naar de opgave per kavel, maar naar de opgave in het hele gebied. Daarnaast heeft Amsterdam spelregels opgesteld voor het uitvoeren van de Woonagenda. Daarin staat onder meer dat de verdeling niet van toepassing is ‘op locaties waarvoor de gemeente al contractuele verplichtingen is aangegaan met een marktpartij’. Zuidas gaat dus afspraken die al eerder met ontwikkelaars zijn gemaakt, niet openbreken, want dat zou grote financiële risico’s en bouwvertraging tot gevolg hebben. Om te kunnen voorzien in de grote vraag naar nieuwe woningen is de gemeente gebaat bij een snelle productie. Zuidas-buurten In het zuidelijk deel van Zuidas wordt een woonlint ontwikkeld langs de Gustav Mahlerlaan, dat loopt van west (deelgebied Kenniskwartier) naar oost (Vivaldi). 2Amsterdam | Foto: Marcel Steinbach Dit is verreweg het grootste woongebied van Zuidas en vormt een geheel dat over 1,5 km loopt. De hoofdwegen Amstelveenseweg, Parnassusweg, Beethovenstraat en de Europaboulevard verbinden de stad in noord-zuid richting. Door deze begrenzingen ontstaan, ook in het noordelijke deel, verschillende Zuidas-buurten die een eigen karakter krijgen (zie kaart blz. 27). Duurzaamheidsverslag Zuidas 2018

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication