9

9 Wykagint Hendrik de Haan wie oanwêzich as gastsprekker. Hy fertelde wat oer ynsidinten dy ’t yn Surhuzum spilen en hoe ’t dy har ferhâlde yn ferliking mei oare doarpen. Foar de nijsgjirrige minsken: it koe minder. Surhuzum docht it goed. Nei 6 jier naam Cora Groenhof ôfskied as bestjoerslid fan Pleatslik Belang. Cora hat har jierrenlang hurd ynset foar it bestjoer. Wy sille har entûsjasme misse. As der ien op ’e hichte wie fan wat der spile yn it doarp dan wie it Cora wol. Sy waard út namme fan Pleatslik Belang betanke foar har ynset. Nochris tige tank Cora! Wy wolle elkenien betankje foar de komst en it meitinken. Dêrneist wolle wy Pannenkoekenhuis Landzicht betankje foar de treflike service. Freonlike groetnis, Pleatslik Belang

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication