Nederlands English

Kerstheraut 2017


Page 2
de heraut Gemeentenieuws (18 december 2017) Centraal telefoonnummer De gemeente is bereikbaar via één centraal telefoonnummer 0318 - 578150. Spreekuur burgemeester Elke maandag van 11.00 - 12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook mailen naar: burgemeester@renswoude.nl. Burgerlijke stand Geboren: 29-11 Femke, dochter van M.A. van Maanen en W. de Vries 30-11 Levi, zoon van H. van der Velden en L. Habichi 02-12 Daan, zoon van M.A. Schuurman en D. Zanin Gewijzigde openingstijden gemeentehuis/gemeentewerf rond kerst en oud & nieuw Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn van 23 december 2017 tot en met 1 januari 2018 gesloten. Voor spoed (aan)vragen is de gemeente Renswoude, gemeentewerf en het Dorpsteam Renswoude op de volgende manieren/momenten bereikbaar:  Voor het doen van geboorte- of overlijdensaangifte is Burgerzaken op woensdag 27 december en vrijdag 29 december tussen 11.00 en 12.00 uur geopend;  Voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u op woensdag 27 december, donderdag 28 december en vrijdag 29 december tussen 11.00 en 12.00 uur contact opnemen met een Wmo-medewerker via het telefoonnummer: 0318-578164.  Voor Jeugdhulp kunt u contact opnemen met het Dorpsteam Renswoude op woensdag 27 december en donderdag 28 december via het telefoonnummer 06-14560989 en op vrijdag 29 december via 06-40292333. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u voor spoedmeldingen op het gebied van Jeugdhulp en Wmo bellen met Veilig Thuis, 0800–2000.  Storingsdienst gemeente: voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de gemeente te bereiken onder telefoonnummer 06-51148102. U kunt uw problemen inspreken, geef uw telefoonnummer door. Als u dit jaar nog een paspoort, id-kaart, rijbewijzen etc. wilt aanvragen of ophalen dan kan dat nog tot en met vrijdagochtend 22 december a.s. Op dinsdag 9 januari a.s. is het gemeentehuis i.p.v. 09.00 uur vanaf 10.00 uur geopend. Renswoude, 18 december 2017 04-12 Lukas, zoon van M.B. Hardeman en S. van de Kooi 05-12 Matthea, dochter van E. Spiering en G. Achterstraat 07-12: Maarten Jacobus Nathaniël, zoon van M.C.A. Maasse en G.M.J. den Boer Gehuwd: 22-11 H.A.F. van Laar en G.A. Westerbroek Overleden: 25-11 De heer C.G. Baart, 90 jaar 2 de heraut UITNODIGING NIEUWJAARSMARKT 2018 De afgelopen nieuwjaarsmarkten waren een geweldig succes. Daarom willen wij de nieuwjaarsmarkt 2018 met dezelfde opzet organiseren. De nieuwjaarsmarkt 2018 is op: maandag 8 januari 2018 van 19.30 uur tot 22.00 uur in sporthal De Hokhorst. Tijdens deze nieuwjaarsmarkt presenteren ongeveer 25 verenigingen en organisaties zich. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om elkaar, de verenigingen/organisaties en het gemeentebestuur de beste wensen voor het nieuwe jaar toe te wensen. Speciaal voor de oudere en mindervalide inwoners wordt er een aantal tafels en stoelen neergezet. De verenigingen, organisaties, de gemeenteraad en het college ontmoeten u dan graag. Het gemeentebestuur Het gemeentebestuur van Renswoude wenst alle inwoners goede kerstdagen toe en een gezond en voorspoedig 2018. Renswoude, 18 december 2017 3
Page 4
de heraut Ophalen kerstbomen De kerstbomen worden op woensdag 10 januari a.s. opgehaald door Omgevingsbeheer. Indien u uw oude kerstboom kwijt wilt, dan dient u die op 10 januari a.s. vóór 07.30 uur langs de openbare weg te leggen en wordt die gratis opgehaald. Afvalkalender 2018 De nieuwe afvalkalender is weer beschikbaar. Deze kunt u raadplegen via www.renswoude.nl of afhalen aan de balie in het gemeentehuis. Planning voor de komende weken is als volgt:   22 december 2017: Gft-afval; 28 december 2017: Plastic, metaal en drankenkarton (PDM);   29 december 2017: Restafval; 5 januari 2018: Gft-afval. Evenementenkalender 22/12/2017 The Christmas food fair 2017 23/12/2017 Volkskerstzangdienst 08/1/2018 Nieuwjaarsmarkt Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl Collectevergunningen Weken 51-52 Geen Gevonden voorwerpen 08-11 02-12 02-12 Geld bedrag Sleutel met ring Sleutelbos met afstandsbediening Verloren voorwerpen 08-11 22-11 22-11 29-11 06-12 Mobiele telefoon Sleutelbos met sleutelhouder Auto sleutel Portemonnee Fietstas met regenpak, fietsbroek en muts Restafval op de vrijdag in de even weken. Gft-afval op de vrijdag in de oneven weken. PDM afval op de donderdag in de even weken. Oud papier elke tweede zaterdag van de maand. Oudere meldingen zie: www.renswoude.nl Info: 578150 / g.l.van.roekel@renswoude.nl Jaarwisseling Over circa twee weken vieren we weer oud & nieuw. Iedereen viert dit op zijn of haar manier. Omtrent het afsteken van vuurwerk en carbidschieten geldt een aantal regels: Kopen en afsteken vuurwerk: Het kopen en afsteken van vuurwerk is aan regels gebonden. Vuurwerk mag dit jaar alleen op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december gekocht worden. Vuurwerk afsteken mag vanaf 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Carbidschieten: Carbidschieten is in principe alleen toegestaan buiten de bebouwde kom in Renswoude. Dit mag tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Om binnen de bebouwde kom carbid te schieten is een ontheffing van de burgemeester nodig. Renswoude, 18 december 2017 4 de heraut uitvaartzorg Bel: 0318 57 44 24 (altijd bereikbaar) info@simonebeijer.nl • www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl • Fysiotherapie • Manuele Therapie • Fysiotherapie aan huis • Medische fi tness Sporten met professionele begeleiding? Kies dan voor medische fi tness. www.fysio-jansen.nl 0318 576353 Beukenlaan 46, Renswoude 5
Page 8
de heraut Wij wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2018 Wij wensen wij u goede feestdagen en een heel voorspoedig 2018! Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude 0318-571869 info@vangentonline.nl Bezoek onze website www.vangentonline.nl 8 de heraut Er is hiervoor één aanvraag binnengekomen. Het betreft dezelfde locatie als de afgelopen jaren: het terrein Doest/Beekweide II (Zie kaartje op de vorige bladzijde). Als aan alle voorwaarden/afspraken wordt voldaan zal de burgemeester hiervoor ontheffing verlenen. Tijdelijke ontheffing sluitingstijden: Café De Zwaan heeft voor oud & nieuw een tijdelijke ontheffing van de sluitingstijden aangevraagd. Er is ontheffing verleend om het café tot uiterlijk 05.00 uur open te houden. Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander via a.eilander@renswoude.nl of 0318-578152. Raadscommissie Algemeen Bestuur (AB) Op dinsdag 19 december a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie AB. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Vaststelling notulen en besluitenlijst 21 november 2017 4. Ingekomen stukken en mededelingen a. Toezeggingenlijst vorige vergadering(en) 5. Voorstel inzake toekomstige huisvesting brandweer en gemeentewerf 6. Voorstel inzake inkoopbeleid gemeente Renswoude 7. Voorstel kadernota 2019 Veiligheids Regio Utrecht 8. Stand van zaken overige projecten a. Grebbelinie b. Woningbedrijf c. Regio FoodValley 9. Rondvraag 10. Sluiting Raadscommissie Samenleving en Economie (SE) De vergadering raadscommissie Samenleving en Economie (SE) op woensdag 20 december a.s. zal geen doorgang vinden in verband met het ontbreken van agendapunten. Raadscommissie Ruimte en Financiën (RF) Op donderdag 21 december a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie RF. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Vaststelling notulen en besluitenlijst 16 november 2017 4. Ingekomen stukken en mededelingen a. Toezeggingenlijst vorige vergadering(en) 5. Bespreking notitie evaluatie subsidiebeleid 6. Rondvraag 7. Sluiting Renswoude, 18 december 2017 9
Page 10
de heraut Loket vrijkomende agrarische bebouwing (pilot) Agrarische bedrijfsbeëindiging De komende jaren zullen helaas naar verwachting nog veel agrarische bedrijven stoppen. De strengere huisvestingseisen in de varkenshouderij, de afschaffing van het melkquotum en het ontbreken van een opvolger door onvoldoende perspectief zorgen voor bedrijfsbeëindiging. Hierdoor hebben stallen en schuren hun agrarische functie al verloren of zullen op termijn gaan verliezen, terwijl de geldende bestemming nog wel agrarisch is en de bebouwing dus niet anders dan voor het agrarisch bedrijf mag worden gebruikt. De gemeente maakt zich hierover zorgen. De leegstaande bebouwing kan de kwaliteit van het landelijk gebied aantasten. Verbod op asbestdaken Daarnaast zal er vanaf 1 januari 2024 zeer waarschijnlijk een verbod in werking treden op het hebben van asbesthoudende daken. Op veel (voormalige) agrarische bebouwing ligt nog asbest. Dit zal dus vóór 2024 moeten worden gesaneerd. VAB-loket Gemeenten in Utrecht-Oost werken samen binnen de Gebiedscoöperatie O-gen aan de kwaliteit van het landelijk gebied. De in de Gebiedscoöperatie O-gen samenwerkende partijen hebben een gezamenlijk VAB - loket opgestart. VAB staat voor ‘vrijkomende agrarische bebouwing’. Met het VAB - loket wil de gemeente een forse impuls te geven aan het slopen van vrijkomende agrarische bebouwing. Binnen het loket wordt het slopen van bebouwing gekoppeld aan de (her)ontwikkeling van andere functies (wonen/werken) op andere plekken. Die ontwikkeling kan zelfs in een andere gemeente dan in de gemeente waar gesloopt gaat worden. Daarmee wil het VAB - loket een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud en de ontwikkeling van een mooi en vitaal landelijk gebied. Het gaat hier om een pilot. Wat doet het VAB–loket voor u? Het VAB - loket kan de eigenaren van de vrijkomende agrarische bebouwing zoveel mogelijk werk uit handen nemen. En er komt veel bij kijken: overleg met de gemeente, het laten uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken, het aanvragen van de benodigde vergunningen, het laten uitvoeren van de sloop door een aannemer en het laten ontwerpen en uitvoeren van een fraai erfbeplantingsplan voor het resterende erf. Uiteraard gebeuren die werkzaamheden in een goed contact met de eigenaar. Het loket regelt niet alleen de sloop op uw erf, maar verbindt deze qua organisatie en financiën met de herontwikkeling op andere locaties. Uiteraard in overeenstemming met het beleid van de provincie en gemeenten. Dat kan gaan om wonen en/of bedrijvigheid. Uitgangspunt voor het VAB - loket is om een bijdrage te leveren aan het mooier maken van het landelijk gebied en/of het versterken van de economische vitaliteit ervan. Renswoude, 18 december 2017 10 de heraut Hoofdweg 150 6744 WP Ederveen 0318-572206 www.vandeveen.gildeslager.nl Dorpsstraat 108 3927 BG Renswoude 0318-571527 info@vandeveen.gildeslager.nl Handgeknoopte rollades Schouderfiletrollade Kippootrollade Kilo € 9,90 Doorregen runderrollade Kilo €15,90 Kiprollade Kilo € 9,90 Kilo € 8,90 Verse beenham in braadzak Gekruid, kan zo in de oven! Kilo € 9,90 Elke week verse aanvoer van Veluws wild! Hert, wild zwijn, haas, konijn, etc. Huisgemaakte paté’s o.a. fijne roompaté, grove boerenpaté, perenpaté, cranberrypaté, reepaté, wild zwijnenpaté Standaardschotel Luxe schotel éxtra veel! 300 gram 400 gram Visgourmet 5 soorten verse vis 300 gram Wildgourmet 5 soorten wild (o.a. zwijn, eend, hert, haas, fazant) 300 gram Diverse gourmetspecials per bakje v.a. € 2,95 o.a. biefstukschnitzels, cordon bleu’s, houthakkerssteaks, etc. Champignonmix uitjes, spekjes, paprika per bakje € 1,50 Bavarois kant en klaar Opgemaakt met vers fruit en vers geklopte slagroom verschillende smaken per stuk voor 6-8 personen, slechts €7,95 Opgemaakte saladeschotels Huzarensalade, Rundvleessalade, Zalm-visschotels vanaf €3,25 p.p. Vraag voor vleesschotels en relatiegeschenken naar onze vele mogelijkheden! Aanbiedingen geldig van 11 t/m 23 december 2017. Zet- en drukfouten voorbehouden. € 4,95 p.p. € 6,95 p.p. € 9,90 p.p. € 12,50 p.p. 11
Page 12
de heraut OPENINGSAGENDA DEC/JAN VENDEL 24 DECEMBER 25 26 27 28 29 30 31 01 JANUARI 02 03 04 05 06 07 08 open - - open open open open - - - - - - - - - DE HOF - - - - - - - - - - open open open open open open Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2018! Restaurant de Hof: 0318-571213 | Restaurant Vendel: 0318-525506 WWW.DEHOF.NL | WWW.RESTAURANTVENDEL.NL 12 de heraut Meer informatie De adviseurs van het VAB - loket kijken graag samen met u naar de mogelijkheden voor uw vrijkomende bedrijfsgebouwen. Als u belangstelling heeft, dan informeren zij u over de werkwijze van het loket en de mogelijkheden. De gemeente beveelt u van harte aan om het gesprek aan te gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Stam van de Gebiedscoöperatie O-gen via telefoonnummer 033 – 277 63 90 of e-mailadres t.stam@o-gen.nl. Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:  Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het realiseren van een mantelzorgwoning in de deel achter de woning op het adres Utrechtseweg 11 te Renswoude (ontvangen op 27 november 2017);  Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het uitbreiden van de woning op het adres De Meent 28 te Renswoude (ontvangen op 27 november 2017);  Activiteit ‘bouwen’: voor het legaliseren van een afzuiginstallatie aan het bedrijfpand op het adres Molenstraat 37 te Renswoude (ontvangen op 28 november 2017);  Activiteit ‘bouwen’: voor het legaliseren van een container en afzuiginstallatie achter het bedrijfspand op het adres Groeperweg 19 te Renswoude (ontvangen op 2 december 2017). Voor meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:  Activiteit ‘bouwen’: voor het intern verbouwen van een deel van een schuur tot kantoor op het adres Barneveldsestraat 44 te Renswoude (verzonden op 29 november 2017). Genoemde omgevingsvergunning ligt vanaf heden voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Belanghebbenden kunnen tegen genoemd besluit binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude). Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn. Renswoude, 18 december 2017 13
Page 14
de heraut Indien u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl Ingekomen aanvraag vergunning APV en bijzondere wetten De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvraag is ingediend:  Aanvraag ontheffing sluitingstijden horeca op 1 januari 2018, aangevraagd door Café De Zwaan (ontvangen op 6 december 2017). Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl Afdekking van (alle) bovengrondse mestbassins verplicht vanaf 1 januari 2018 Op 1 januari 2018 moeten alle bovengrondse mestbassins in Nederland, die gebruikt worden voor de opslag van (drijf-) mest, zijn afgedekt. Dat geldt óók voor de mestbassins die 30 jaar of ouder zijn. Kwaliteitsverklaring Conform het Activiteitenbesluit milieubeheer § 3.4.6 moeten afgedekte mestbassins zowel voor het bassin zelf als voor de afdekking een kwaliteitsverklaring hebben. Naleving wordt door medewerkers van de Omgevingsdienst regio Utrecht (Odru) in opdracht van de gemeente (het bevoegd gezag) gecontroleerd. Dat betekent dat zij bij de uit te voeren milieucontroles van bedrijven mogen optreden tegen het niet afgedekt zijn van de bedoelde mestbassins of het ontbreken van een kwaliteitsverklaring. Overgangstermijn vervalt Met deze nieuwe regelgeving vervalt de huidige overgangstermijn voor mestbassins. Voor meer informatie: Mw. C. van den Heuvel, 0318 – 57 81 61 / c.van.den.heuvel@renswoude.nl Storingen CV-installaties huurwoningen: Bonarius Service B.V., Storingen: 088-115 1313, Onderhoud: 088-115 1300 Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de gemeente, buiten kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 06-51148102. U kunt uw problemen inspreken, geef uw naam en telefoonnummer door. Renswoude, 18 december 2017 14 de heraut Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunningen zijn verleend:  Evenementenvergunning voor een muzikale midwintermarkt op 16 december a.s. in het kasteelbos, aangevraagd door de Promotiecommissie Renswoude (verzonden op 27 november 2017);  Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak- alcoholische dranken tijdens de muzikale midwintermarkt op 16 december a.s. in het kasteelbos, aangevraagd door restaurant De Grebbelounge (verzonden op 27 november 2017);  Evenementenvergunning voor een kerstmarkt op 22 december a.s. op het Fort aan de Buursteeg aan de Buursteeg 2 te Renswoude, aangevraagd door het Grebbelinie Bezoekerscentrum (verzonden op 7 december 2017).  Ontheffing sluitingstijden horeca op 1 januari 2018, aangevraagd door Café De Zwaan (verzonden op 13 december 2017).  Verkoopvergunning consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen op 28, 29 en 30 december a.s., aangevraagd door de heer P. van de Vendel, Dorpsstraat 33a (verzonden op 14 december 2017).  Verkoopvergunning consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen op 28, 29 en 30 december a.s., aangevraagd door de heer B. van Voorthuizen, Molenstraat 15 (verzonden op 14 december 2017). Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl Verbod op asbesthoudende dakbedekking Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar verwachting verboden. Wanneer het verbod van kracht wordt betekent dit dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze vóór 2024 moeten verwijderen. Hierbij maakt het niet uit of dit dak in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid. Ook de toestand van het dak is niet relevant voor het verbod. Gevaar milieu en gezondheid Met het verstrijken van de tijd raakt elk asbestdak op den duur verweerd. Een verweerd asbestdak levert een (dreigend) gevaar op voor de leefomgeving. Het verbod op asbestdaken is een middel om de hoeveelheid asbest in de leefomgeving te verminderen. Verweerde asbestdaken leveren een bijdrage aan de gestage emissie van asbestvezels in het milieu. Dit komt omdat bijna alle asbestdaken in Nederland matig tot ernstig zijn verweerd. Deze daken worden niet altijd vervangen omdat de functie van het dak door verwering niet direct wordt aangetast. Renswoude, 18 december 2017 15
Page 16
de heraut Het vrijkomen van asbestvezels is met het blote oog niet zichtbaar en kan daardoor lange tijd een gevaar opleveren voor de gezondheid van mensen en het milieu vervuilen. Subsidie Vanuit de Rijksoverheid wordt er subsidie beschikbaar gesteld voor het verwijderen van asbest daken. Ga voor meer informatie naar https://www.rvo.nl/subsidiesregelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken Sloopmelding Voor het verwijderen van asbest dient er een sloopmelding te worden ingediend via www.omgevingsloket.nl. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Constructieve veiligheid panden gebouwd na 1999 – gebouweigenaren opgelet! Op 27 mei 2017 is een deel van een in aanbouw zijnde parkeergarage van Eindhoven Airport ingestort. Uit onderzoek naar de oorzaak van die instorting blijkt, dat vloeren die zijn uitgevoerd met breedplaten in bepaalde gevallen onveilig kunnen zijn. Hierdoor is de vraag ontstaan of bestaande bouwwerken met breedplaten wel voldoende veilig zijn. Op www.renswoude.nl/breedplaatvloeren is een document geplaatst waarin een methode wordt gegeven om van een afzonderlijk bouwwerk het veiligheidsrisico te bepalen. De reikwijdte van dit document is beperkt tot bouwwerken waarbij het grootste veiligheidsrisico wordt gezien. Dit betreft bouwwerken die zijn opgeleverd na 1999 en zijn voorzien van breedplaatvloeren. Woningen en woongebouwen vallen vanwege de opbouw van de constructie hier buiten. Dit geldt niet voor meerlaagse constructies voor parkeergarages, winkels en dergelijke onder een woongebouw. Eigenaren van gebouwen zijn verantwoordelijk dat hun gebouwen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. Bent u eigenaar van een pand, niet zijnde een woning, dat na 1999 is opgeleverd en voorzien is van breedplaatvloeren, controleer dan via het stappenplan op onze website of er bij uw pand sprake is van een onveilige situatie. Recente bouwwerken die in de risicoklasse vallen door de toepassing van breedplaatvloeren, zoals het bezoekerscentrum aan de Buursteeg, het gezondheidscentrum in het Dorpshart en het kindcentrum aan De Hokhorst, zijn door ons reeds gecontroleerd en veilig bevonden. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Renswoude, 18 december 2017 16 de heraut Van de BieB Tijdens de Kerstvakantie is de bibliotheek gewoon geopend. Wij wensen iedereen fijne feestdagen. Het voorlezen Elke dinsdag om 16.00 u. in de bieb. Voor kinderen van 2,5 jaar tot 6. Kom je ook? tablet-cafe op dinsdag Het tablet-cafe is op de even dinsdagen geopend. We zijn er op 9 januari weer. Voor vragen mbt uw tablet of smartphone. Dit is voor iedereen kosteloos te bezoeken. Het begint om 10.00 u., en eindigt om 11.30 u. Aanmelden niet nodig. Muzikale WinterWandeling, “lopend VuurtJe”. Op 16 december a.s. om 17.00 uur wordt de Muzikale winterwandeling met “de Dijkbloazers” uit Lunteren op hun midwinterhoorns en de Jachthoornblazers geopend op het kasteelplein. De wandeling start om 17.30 uur. In het kasteelbos zal door leden van de Evangelisatie commissie het Kerstverhaal in beeld gebracht worden, thema “Lopend vuurtje”. De bezoekers moeten zich net als in het Bijbelverhaal, inschrijven voor een volkstelling bij de poort, links voor het kasteel. Tijdens de route over de verlichte paden van het kasteelbos vinden we een grote legertent, de bezoekers en de kinderen, kunnen hier naar een kerstfilm van Dick Bruna kijken. Onderweg vindt men Jozef en Maria met de ezel die ook op weg zijn naar Bethlehem. Op de route lopen soldaten en vindt men bij de kikkerpoel de scouting met o.a. Tjitse en Inge Meter waar kinderen weer broodjes en marshmallows kunnen bakken. Ook de Wijzen uit het theMa Oosten zijn onderweg met geschenken. De wijzen hebben als geschenk voor de jeugd chocolademunten bij zich die men aan het einde van de wandeling af kan geven bij Jozef en Maria en het kindje Jezus. Ook herders gaan op weg naar Bethlehem en volgen de grote ster die boven de Koepelkerk te zien zal zijn. Uiteindelijk vinden ze op aanwijzingen van een aantal engelen op het kerkplein Jozef en Maria en hun pas geboren baby - genaamd Jezus - in een stal omringt met levende dieren. De route loopt daarna via de Koepelkerk heen, waar doorlopend muziek wordt gemaakt door o.a. Zanggroep Cantare en Gospelkoor Candela. Ons Genoegen zal optreden en spelen er drie organisten tussen de optredens door. Ook de Dijkbloazers en de jachthoornblazers zullen optreden in de kerk. Wie uit de kerk komt kan daarna op het kerklaantje beschuit met muisjes eten. In Dicky’s Theetuin kunt u van Koffie/ thee genieten en is daar een demonstratie te zien van Midwinterhoorns maken. De Muzikale Winterwandeling wordt om 20.30 uur, afgesloten op het Kasteelplein met een optreden van alle muzikale medewerkers. De bibliotheek aan de van Reedeweg is in de route opgenomen voor boeken uitlenen bij kaarslicht, docenten van de muziekschool van Jeannette van ’t Veld zullen daar muzikaal de sfeer verhogen. Ook is er verkoop van de pentekeningkaarten van de Koepelkerk, Gemeentehuis en het Kasteel. Nieuw dit jaar is de aanwezigheid van restaurant Grebbelounge, zij staan vanaf 17.00 uur op het kasteelplein met Gluhwijn, chocolademelk en heerlijke winterse gerechten. Ook is zijn er gerechten speciaal voor de kinderen verkrijgbaar zoals poffertjes e.d. en is er sfeervolle kerstmuziek te horen. 17
Page 18
de heraut Voor de kinderen is er een speurtocht met vragen uitgezet. Formulieren zijn op de scholen uitgereikt en zijn ook nog beperkt bij de inschrijving van de wandeling verkrijgbaar. De ingevulde formulieren kunnen ingeleverd worden bij de kraam van de EC achter de Koepelkerk op het kerklaantje. Uit de ingeleverde formulieren met goede antwoorden, wordt een winnaar getrokken, dit wordt bekend gemaakt in de Heraut. De organisatie is in handen van de Promotie commissie Renswoude en de Evangelisatie commissie. Samen met vele vrijwilligers hopen we dat de zesde editie van de Muzikale winterwandeling een groot succes mag worden. olieBollenaCtie Voor adullaM Ook dit jaar kunnen de oliebollen en appelbeignets voor Adullam, een stichting die zich inzet voor de verstandelijk- en lichamelijk de tentoonstelling ‘ van Heuvelrug naar platteland en … terug! ’ van Cees Mudde en Jeanet Benne geopend. Mudde geboren en getogen in Renswoude/ Veenendaal verhuisde begin jaren ’70 naar het Gooi. Benne, afkomstig uit de Hoeksche Waard, kende de Utrechtse Heuvelrug van de vakanties in haar jeugd. De expositie vertelt het verhaal, de ‘zwerftocht’, van deze levenspartners en kunstenaars. In 2009 leerden zij elkaar kennen en pendelden zij heen en weer tussen het Gooi en de Hoeksche Waard. Beide hadden de grote wens om terug te keren naar de favoriete plek uit hun jeugd, het Zuidoosten van de Utrechtse Heuvelrug. In 2014 kwam hun wens uit en vestigden zij zich definitief in Elst/Rhenen om de mooie omgeving in kunstwerken vast te leggen. beperkte medemens, worden besteld. (Voor meer info: www.adullamzorg. nl). De oliebollen kosten € 5,00 en de appelbeignets € 8,50. Beiden gaan per 10 stuks. Bestellingen kunnen tot en met zaterdag 23 december 2017 geplaatst worden bij Annet Flier, telefoon 0318-623358 of annet.flier@gmail.com. De bestellingen kunnen worden afgehaald op zaterdag 30 december 2017 van 15.00 tot 16.30 uur aan de Oude Holleweg 34 te Renswoude. tentoonstellingen in de BiBliotheek de koMende tWee Maanden Janet benne en cees Mudde Zaterdag 4 November heeft de Burgemeester van Renswoude, Mevr. P. Doornenbal-van der Vlist, in de bibliotheek van Renswoude 18 Dit resulteerde in de tentoonstelling die tot en met December te bezichtigen is. Cees Mudde met schilderijen in olieverf of acryl en tekeningen in kleurpotlood of pastel. Jeanet Benne maakt kunstwerken van textiele materialen. De tentoonstelling in de bibliotheek van Renswoude, aan de van Reedeweg 77 is te bezichtigen tijdens openingstijden. Dinsdag 14:00 - 20:00, woensdag 14:00 - 17:00 uur en vrijdag 14:00 - 17:00 uur. Tevens geeft Cees Mudde dinsdagavond 28 november van 19.00 tot 21.00 uur in de bibliotheek een lezing over de ‘ kracht van eenvoud (in de kunst) ’. kerstgroepententoonstelling BiBliotheek 2017/2018 In de bibliotheek Renswoude, is er t/m 5 januari 2018 weer een kerstgroepententoonstelling. Dit keer zijn er kerstgroepen te zien uit de verzameling van Ida en Peter Diemer uit Veenendaal. de heraut INSTALLATIEBEDRIJF MOESBERGEN B.V. RENSWOUDE 19
Page 20
de heraut KOERSVAST EN TOEKOMSTGERICHT Bestuur, fractie en wethouder van de SGP Renswoude wensen alle inwoners van Renswoude goede kerstdagen en een voorspoedig 2018. www.renswoude.sgp.nl 20 de heraut Zij begonnen in 1982 met hun verzameling. Een Kerstgroepje door Peter meegebracht uit Nigeria was de eerste. Hun verzameling is inmiddels uitgegroeid tot rond de 1950 kerstgroepen uit wel 85 landen en bijna alle denkbare materialen. Dat maakt het verzamelen ook zo leuk. Ieder land en of volk geeft de geboorte van Jezus in zijn eigen cultuur vorm met de materialen die lokaal beschikbaar zijn. In de bibliotheek zal een deel van hun verzameling tentoon worden gesteld. Deze groepen zijn gedurende de openingstijden van de bibliotheek te bezichtigen maar ook tijdens de stille lichtjestocht die op zaterdag 16 december wordt gehouden. De start van de tocht start om 18:30 uur bij het kasteel Renswoude. Ida en Peter zijn lid van de landelijke vereniging “Vrienden van de Kerstgroep” – Nederland. Deze vereniging heeft zo’n 160 leden en is lid van de internationale vereniging UN-FOE-PRAE (Universalis-FoederatioPraesepistica) waar 21 verenigingen over de hele wereld lid van zijn. www. vriendenvandekerstgroep.nl Open: di. van 14:00-20:00, wo. en vr. van 14:00-17:00 uur. Voor meer informatie zie ook: www.bibliotheekzout.nl alpha Cursus Ben je op zoek naar de zin van je leven? Vraag je je soms af of er meer is tussen hemel en aarde? Vind je het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en houd je van een goed gesprek? Of wil je je gewoon eens verdiepen in het christelijk geloof? Dan is de Alpha cursus iets voor jou! Wat is de alpHa cursus? Op een ontspannen manier ontdekken wat het christelijk geloof inhoud, dat is de Alpha cursus. Op de Alpha cursus ontmoet je heel verschillende mensen. Iedereen heeft zo zijn eigen vragen en ideeën. Daar is alle ruimte voor. Tijdens de bijeenkomsten wordt op een leuke en eigentijdse manier de basis van het christelijk geloof besproken. Wat ziJn de onderWerpen? Op de tien avonden komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden, waarom en hoe? Hoe zit het met de kerk? Hoe leidt God ons? Wat kun Je verWacHten? De Alpha cursus start met een lekkere maaltijd. Na de maaltijd luister je naar een boeiende inleiding. Daarna praat je in kleine groepjes door over het onderwerp. Halverwege de cursus gaan we samen een weekend weg om het thema de Heilige Geest uit te diepen. Lijkt het je wat? Kom dan de eerste keer gewoon eens vrijblijvend kijken of de cursus iets voor je is. Op D.V. 10 januari 2018 start er weer een Alphacursus in Renswoude. De avonden beginnen om 19:00 uur (inloop vanaf 18.45 uur), duren tot ongeveer 22:00 en zijn inclusief maaltijd. De bijeenkomsten worden gehouden gebouw “Rehoboth”. Deelname is gratis en opgeven kan via rina.essen@gmail. com. We kijken naar je uit! Richard, Peter, Rina en Greet de BurgeMeester koMt naar het ouder-kind Café Het ouder-kind café is een ontmoetingsplek voor (aanstaande) ouders en grootouders van kinderen tot 4 jaar. Onder het genot van een kop koffie of thee kunnen ouders gezellig met elkaar praten en ervaringen delen. De kleintjes van 0 tot 4 jaar kunnen 21
Page 22
de heraut met elkaar spelen, verkleden, kleuren en boekjes bekijken. Er zijn vrijwilligers aanwezig die graag boekjes voorlezen aan je kinderen. Het volgende Ouder-Kind café is op donderdag 14 dec van 10.00-12.00 uur. De burgemeester zal dan ook aanwezig zijn! Kom je gezellig even langs met je kleintje(s)? Adres: de Bibliotheek van Renswoude aan de Van Reedeweg 77. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Voor 1 euro onbeperkt koffie of thee. Info: renswoude@ rbzout.nl. tel 0318-575151. kerstMiddag kBo-pCoB sCherpenzeelrensWoude. U bent van harte uitgenodigd op de Kerstmiddag van de KBO-PCOB ouderenbond donderdag 14 december om 14.30 uur in gebouw Philalethes (achter de Hervormde Kerk) te Scherpenzeel. Een middag met het zingen van vele kerstliederen met orgelbegeleiding, kerstverhaal, kerstgedichten en een gezellig samenzijn. Ook niet leden zijn van harte welkom. Voor vervoer en informatie kunt u bellen met Gert van de Hoef secr. tel.0318-572269. kerstViering Maandag 18 deCeMBer 2017 Op maandag 18 december wordt de jaarlijkse Kerstvieringvan de SWO gehouden in Restaurant Boschzicht. Het belooft een sfeervolle Kerstviering te worden met medewerking van het dameskoor de Valleiparels o.l.v. Petry Esveldt uit Scherpenzeel. Het kerstverhaal wordt verteld door burgemeester P. Doornenbalvan der Vlist uit Renswoude. De zaal van Restaurant Boschzicht is open om 14.00 uur en het middagprogramma begint om 14.30. 22 De toegang is gratis. Na afloop is er een kerstmaaltijd, waarvoor wij u van harte uitnodigen. Het menu bestaat uit: Vooraf Ardennerham met gemarineerde meloen ( munt) Soep Heldere wildboullion met paddenstoelen en tuinkruiden Hoofdgerecht Duo van Kip/ Varkensoester met champignonsaus Nagerecht Chocolade brownie met vanille ijs en karamelsaus. De kosten voor deze maaltijd bedragen € 15.00 p.p. Inschrijven voor de maaltijd kan op maandag 11 december van 10.00 – 11.00 uur in het Huis in de Wei aan de Vijverlaan te Scherpenzeel en in de Voorhof aan de Kastanjelaan in Renswoude. liJsttrekker en kandidaten Van Cda rensWoude Voor geMeenteraadsVerkiezingen 2018. Dinsdagavond 7 november was de algemene ledenvergadering van CDA Renswoude in de Voorhof. Een drukbezochte avond maar er werden dan ook belangrijke punten besproken. Het verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en de kandidatenlijst voor deze zelfde verkiezingen. Een lijst met daarop nieuwe namen, oude bekenden die er na een langere periode van afwezigheid weer op staan en natuurlijk ook mensen die de afgelopen 4 jaar al actief zijn geweest in gemeenteraad of commissies. Het is een lijst geworden met een mooie diversiteit in mensen, agrariërs, ondernemers en bestuurders, mensen die zich de komende 4 jaar in willen gaan zetten de heraut EMTE SUPERMARKTEN Wij wensen iedereen Adrie van Manen Bekerweg 2 3927 CG Renswoude tel. 0318-574347 mob. 06-28146790 www.autorijschoolvanmanen.nl prettige kerstdagen en een voorspoedig 2018 Arnold van Beek en medewerkers Het team van Recreatie- en Zorgboerderij “De Kleine Weide” wenst u een Voorspoedig Wenst u allen fijne feestdagen toe en een gezond en liefdevol 2018 2018 Biesbosserweg 19 3927 CV Renswoude 033-2771400 www.dekleineweide.nl info@dekleineweide.nl 23 Wij wensen u fijne feestdagen en een geslaagd 2018
Page 24
de heraut   Bloembinderij de Agave   wenst u fijne feestdagen toe   24 de heraut voor een toekomstbestendig, (financieel) gezond en veilig Renswoude. De lijsttrekker, Leo Verkerk, stelde zich vol enthousiasme voor aan de leden. Deze ondernemer en vader en opa van 6 kinderen, 6 kleinkinderen en 3 pleegkinderen heeft er zin in om zich, samen met de overige kandidaten van de lijst, in te zetten namens het CDA in de politiek van Renswoude. Een pittige taak zal het soms zeker zijn, maar nu zijn zoon steeds meer verantwoording heeft in het bouwbedrijf is er wel de tijd om zich er volledig voor in te kunnen zetten. Een nieuwe naam op de lijst is die van Steef Hardeman. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven , o.a. als directielid van een grote firma in de lagertechniek en is hij eindverantwoordelijk geweest voor een Zweeds staalbedrijf in het oosten van het land. Daarnaast was hij penningmeester bij diverse verenigingen en jeugdleider bij een amateur voetbalclub. Steef heeft een aantal jaren met zijn vrouw in het oosten van het land gewoond en is na zijn pensioenering , 5 jaar geleden, teruggekeerd naar Renswoude. Steef staat als nummer 2 op de lijst en is de kandidaat-wethouder voor het CDA voor de GR 2018. Een taak die deze echte bestuurder op het lijf geschreven is, hij houdt van duidelijkheid en realisme en niet van “wie het hardst roept heeft gelijk” zoals hij zelf zegt en heeft er zin in om de taak als wethouder op zich te nemen. Natuurlijk kunnen deze twee mannen het niet alleen en het CDA is dan ook blij dat zij met 16 namen in totaal op de kandidatenlijst een mooie en diverse lijst hebben. CDA Renswoude wenst alle kandidaten een goede campagne toe. ondersteuning Van Mantelzorgers Zorgt u intensief voor iemand: een familielid, vriend of iemand uit de buurt? Dan bent u mantelzorger. Wie intensief zorgt voor een ander krijgt veel te verwerken. Zorg, ziekte en een andere toekomstverwachting zijn van invloed op uw eigen welzijn. Soms komt u voor uitdagingen te staan en wordt het emotioneel zwaar. Praten daarover kan helpen om de zorg vol te houden. Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek, dan kunt u contact opnemen met coördinator Rianne van Ginkel tel 06 51647525. houten soldaten Op weg naar de eindbestemming Renswoude slaan 16 houten soldaten van 22 R.I. hun bivak op bij het Fort aan de Buursteeg. Het plan is om in 2018 door te trekken naar de definitieve standplaatsen in en om Renswoude. Een aantal van de locaties zijn de Oude Holleweg, de Barneveldsestraat, en de Munnikenweg. 22e Regiment infanteRie De naam voor deze verzameling soldaten is ontleend aan het 22e Regiment Infanterie, dat in de mobilisatie van 1939-‘ 40 in Renswoude gelegerd was. De militairen kwartierden aanvankelijk in bij Renswoudenaren en bouwden barakken toen de winter aanbrak. Tijdens de meidagen van 1940 verdedigden ze stellingen bij de Slaperdijk, de Linie van Juffrouwwijk en de Emmikhuizerberg. Veel van deze militairen kwamen uit Rotterdam. Daarom wandelen regelmatig families uit deze omgeving het bezoekerscentrum binnen, op zoek naar het verhaal van hun vader of grootvader. Burgemeester van de Groep van Bunschoten, Simon Roelofsen van het Grebbelinie Bezoekerscentrum staan samen met de houten soldaten Enrico, Louis, Kobus, Tom, Jan, Cornelis, Heinz en Diederik klaar om hun houten makkers een warm welkom te heten. 25
Page 26
de heraut De 16 Soldaten van hout, mogelijk gemaakt door de promotiecommissie Renswoude en de recreatieondernemers Grebbelinie, symboliseren de echte soldaten, die net als hun 8 houten collega’s staan voor het verleden. Met de houten soldaten wil het Grebbelinie Bezoekerscentrum de verhalen uit het verleden levend houden. Belangrijk voor kinderen van nu om te begrijpen dat ze in de Grebbelinie wonen en deze verdedigingslinie een belangrijke rol heeft gespeeld in verschillende tijdslagen. Door de verhalen door te geven aan kinderen op een begrijpelijke manier, kan er meer begrip ontstaan voor spanningen zoals ze er zijn in de huidige tijd, spanningen waarmee kinderen in aanraking komen via media, school en eigen waarneming. Door de Grebbelinie als symbool voor de vrijheid en de houten soldaten als ambassadeurs daarvan te positioneren, is een manier gevonden om doorlopend aandacht te vragen, voor de mensen die geleden hebben in verschillende oorlogen. Directeur Gerard van Santen van gebiedscoöperatie O-gen vindt Grebbelinie educatie zo belangrijk, dat er een koppeling is gemaakt tussen de coöperatie en de linie onder de naam: O-gen voor Grebbelinie. Om invulling te geven aan deze ambitie worden er de komende jaren veel initiatieven in gang gezet. Bewoners, bedrijven en instanties hebben elkaar al kunnen vinden in het eerste initiatief, het O-gen open Café waar vragen en oplossingen rond diverse thema’s centraal staan. passage afd. rensWoude Viert kerstfeest 20 deC. a.s. Voorafgaande van de viering 26 eerst een gezamenlijke maaltijd in restaurant ‘’De Dennen’’. Daarna de viering in gebouw Rehoboth. Aanvang: 19.30 uur. Verhalenvertelster: Mevr. Fajga Szmulewisz uit Amsterdam . Thema: ‘’Donkere dagen’’ Pianist: Jaap van Dijk. Een feestelijke bijeenkomst: Kerstmeditatie en mooie kerstliederen gaan wij zingen. Aansluitend horen we naar de mooie verhalen van Fajga ‘’Feest van de lichtjes” dat zich afspeelt tijdens Chanoeka, een joods feest, na de pauze een vrij kerstverhaal. Ook gasten zijn welkom. forMulierenBrigade De formulierenbrigade van SWOSR helpt inwoners bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen. De vrijwilligers geven uitleg bijv. over de gegevens die nodig zijn om de voorziening aan te vragen, en helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Aan deze service zijn geen kosten verbonden. Als u niet naar ons toe kan komen, komen wij bij u! Dinsdag 9 januari 2018 van 10.00-11.00 uur in de bibliotheek van Renswoude Voor vragen kunt u terecht bij Rianne van Ginkel, tel 06 5164 7525. VrouWenoChtend De vrouwenochtend staat open voor vrouwen van alle leeftijden en culturen die het fijn vinden elkaar te ontmoeten en gezellig een praatje te maken. Om 9.30 uur staat de koffie en thee klaar. We willen graag veel vrouwen verwelkomen op de vrouwenochtend om bijvoorbeeld samen de Nederlandse taal te spreken en over allerlei praktische dingen te praten. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijv. de was, gezondheid, voeding, koken en boodschappen doen. Iedere vrijdag zijn de heraut Laat uw voeten deze winter niet in de kou staan!!! Pedicure Annet Eskes wenst u mooie kerstdagen en een goedlopend 2018 Spikhorst 10 3927 DB Renswoude tel. 0318 – 571190 Wij wensen U allen Gezegende Feestdagen en een Voorspoedig 2018 Fam. van Deelen en Medewerkers Molenstraat 10, 3927 AC Renswoude Tel: 0318-573639 Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018 27
Page 28
de heraut Een culinair rustpunt in Renswoude Heeft u iets te vieren??? Bij ons is alles mogelijk!!! ITALIAANSE SPECIALITEITEN Voor een heerlijke lunch of zomaar tusendoor. Donderdag, vrijdag en zaterdag serveren wij een heerlijk en betaalbaar diner. Di Tutto wenst u... Fijne Feestdagen en een Voorspoedig 2018 “Buon Natale e Felice Anno Nuovo” Dorpsplein 2 Renswoude – 0318 769 266 – info@ditutto-renswoude.nl Wij wensen u ijne kerstdagen en een voorspoedig 2018 28 Van 5 tot 50 personen de heraut er 2 vrijwilligers , die de vrouwenochtend begeleiden. Mocht je ideeën of wensen hebben voor de vrouwengroep, laat het ons weten. We horen het graag van je en zo kunnen we de vrouwengroep tot een groot succes maken. Wanneer: Iedere vrijdag van 9.30 uur tot 10.45 uur. Waar: In het Trefpunt in de bibliotheek van Renswoude. Wil je meer weten dan kun je bellen met Betsie Tinholt tel 0318 572795. Werk aan de engelaar Wordt Beter ziChtBaar beperkte boMenkap op Het Werk aan de engelaar biJ rensWoude Gebiedscoöperatie O-gen verzorgt, in opdracht van de Provincie Utrecht, samen met Staatsbosbeheer voor de verwijdering van een deel van de bomen en struiken op Werk aan de Engelaar bij Renswoude. Ten eerste om de zichtbaarheid van oorspronkelijke structuren van de fortificatie weer te vergroten, ten tweede om de ecologische waarde te versterken. Het Werk aan de Engelaar maakt onderdeel uit van de Grebbelinie en ligt ten zuiden van de stuw in de Lunterse beek in de gemeente Renswoude tussen de Utrechtseweg en de Oude Holleweg. De Grebbelinie is een van de best bewaard gebleven verdedigingslinies van Nederland. De Grebbelinie had als doel om door middel van inundatie, aanvallen vanuit het oosten op West-Nederland te voorkomen. De eerste jaren na aanleg was de Grebbelinie hoogstwaarschijnlijk kaal (bedekt met gras). Aan het eind van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw werden de forten en werken in de Grebbelinie beplant. Sinds de zomer is op Fort aan de Buursteeg in Renswoude een bezoekerscentrum waar het verhaal van de Grebbelinie wordt verteld. Kijk voor meer informatie op www. grebbeliniebezoekerscentrum.nl. De beplanting op het Werk aan de Engelaar is door het extensieve beheer, achterstallig geworden. De beplanting is uitgegroeid tot een opgaande gesloten beplanting met een spaarzame ondergroei. Er is weinig structuur in de beplanting, waardoor de ecologische waarde is afgenomen. Daarnaast zijn de cultuurhistorische lijnen van de wallen en linies vervaagd. In de komende periode wordt een deel van de beplanting op het werk en dijklichaam uitgedund. Daarnaast wordt het hakhout in het schootsveld tussen de gracht en Lunterse beek weer afgezet. Door de kap van de bomen wordt het Werk aan de Engelaar weer als cultuurhistorisch object zichtbaar en wordt de ecologische waarde vergroot. De werkzaamheden worden zorgvuldig uitgevoerd. Mogelijk dat u door de werkzaamheden hinder ondervind en de paden modderig worden. Zo spoedig mogelijk worden de paden na de werkzaamheden, bij gunstige weersomstandigheden weer hersteld. Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Edwin Wolvekamp (e.wolvekamp@o-gen.nl). “saMen gezellig” Zorggroep Ena locatie “Het Huis in de Wei” en Senioren Welzijn Organisatie Scherpenzeel - Renswoude organiseren op onderstaande datum een gezellige bijeenkomst voor alle senioren uit beide dorpen. 12 januari 2018 is het thema: “Gelderse avond”. Dit bestaat uit: gelderse soep en diverse stamppotten, Nagerecht; Heerlijk toetje. 29
Page 30
de heraut De kosten voor deze activiteit bedragen € 12,50 per persoon inclusief één consumptie! Inschrijven kan bij het Servicepunt van de SWO in “Huis in de Wei”, Vijverlaan 2 in Scherpenzeel of bij de Bibliotheek in Renswoude. Of telefonisch: 033-2778898. serViCepunt sWo Voor wie? Voor alle 55 plussers Wat kun je daar doen? informatie en advies krijgen op het gebied van wonen, zorg en welzijn, informatie krijgen over het aanbod van activiteiten, muntjes kopen, aanmelden voor activiteiten en of cursussen, een luisterend oor. Wanneer? Maandag tot en met donderdag van 13.00-15.00 uur. Waar? In het kantoor van de SWO (naast de ingang van de activiteitenruimte) Bereikbaarheid telefonisch op 2778898 of via info@swo-sr.nl. U bent van harte welkom! start insChriJVing Cross karts 8 Januari Met 600cc in je nek en je kont kort boven de grond op een uitdagende baan karten, om daarna nog als een malle drie hindernissen over te sprinten. De Crazy Cross Karts zijn dit jaar wederom de hoofdact van Koningsdag in Renswoude! De baanindeling zal onder handen worden genomen en ook komt de Oranjevereniging Renswoude weer met vernieuwde hindernissen! De inschrijving voor de Cross Karts start 8 januari op de Nieuwjaarsmarkt in sporthal De Hokhorst. Meedoen? Wees er snel bij want er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, deelname is gratis. start kaartverkoop oranJebal Xl Voor het Oranjebal XL op 28 april heeft 30 de Oranjevereniging Renswoude een van de beste Nederlandse bands weten vast te leggen, DI-RECT! Daar om wordt ook dit jaar grote drukte verwacht tijdens de kaartverkoop. Afgelopen jaar ging de voorverkoop vele malen sneller dan dat wij als organisatie ooit hadden kunnen bedenken en willen wij dit jaar de kaarten als eerste verkopen aan de mensen die wij graag op het feest hebben, leden, sponsoren en vooral veel dorpsgenoten! De kaartverkoop start 8 januari tijdens de Nieuwjaarsmarkt in sporthal De Hokhorst. Jullie behoren nu tot de eerste die dit weten en om jullie zo veel mogelijk kans te geven kaarten te kopen gaan wij dit nog niet publiceren in kranten en op onze online kanalen. Wees dus op tijd want vorig jaar waren de kaarten na vijf dagen uitverkocht! Na 8 januari zijn de kaarten enkel te verkrijgen bij de Emté in Renswoude. Begin februari maken wij aan de hele wereld bekend dat de kaartverkoop is gestart en gaan kaarten, indien nog niet uitverkocht, ook naar andere verkooppunten. Let op, toegang Oranjebal XL is vanaf 18 jaar. Wij gaan ons opmaken voor het grootste Oranjebal in de Renswoudse geschiedenis! steunpunt VriJWilligersWerk rensWoude: Voor iedereen die vrijwilligerswerk wil doen én voor organisaties die vrijwilligers zoeken, is er het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk informeert, adviseert en ondersteunt vrijwilligers en met vrijwilligers werkende organisaties in gemeente Renswoude. voor vriJWilligers: - Vrijwilligers informeren, adviseren, de heraut Bouwbedrijf Leo Verkerk info@leoverkerk.nl 03 43 - 41 28 49 R e n s w o u d e l e o v e r k e r k . n l Hage Nap Molenstraat 10a 3927 AC Renswoude Tel: 0318 - 57 35 38 Mob: 06 - 149 636 02 info@napschilderwerken.nl www.napschilderwerken.nl binnen- en buitenschilderwerk glasweefsel-, behang- en sauswerk beglazing meerjarenonderhoudsplan schilderwerk 31
Page 36
de heraut Voor reparatie en verkoop van Audio / Video / Witgoed Dorpsstraat 51 3927 BB Renswoude 0318-574758 / 746020 info@rcr-renswoude.net www.rcr-renswoude.nl EM Pater Spikhorst 6 3927 DB Renswoude 0318 - 57 13 66 empater@kpnmail.nl Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren Bent u al op de hoogte van de WerkKostenRegeling? Laat uw vragen achter via info@vangentonline.nl Wij helpen u graag! Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude 0318-571869 info@vangentonline.nl Bezoek onze website www.vangentonline.nl 36 de heraut ondersteunen en helpen bij het vinden van een vacature. - Vrijwilligers informeren over vergoedingen waar ze eventueel recht op hebben. - Mensen die al langere tijd geen betaalde baan hebben gehad begeleiden naar passend vrijwilligerswerk activering). voor organisaties: - Organisaties ondersteunen informeren, (= sociale adviseren en - Organisaties de mogelijkheid bieden om hun vacatures door te geven Ook kunnen wij ondersteuning bieden bij het betrekken van de jonge vrijwilliger bij uw organisatie. In de maanden juni, juli en augustus is er een inloopspreekuur op dinsdag van 9.3011.00 in de bibliotheek van Renswoude op de volgende data: 9 januari 2018 Voor meer informatie kunt u bellen naar de coördinator Rianne van Ginkel, telefoonnummer 06- 5164 7525 en bent u welkom op de inloopspreekuren. uW kind naar de BasissChool? Is uw kind al (bijna) 3 jaar? Dan wordt het tijd om uw kind aan te melden voor de basisschool. Acht jaren lang gaan kinderen naar de basisschool. In de loop van die jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8.000 uur toe aan de zorg van juffen en meesters. Zo’n school kies je dan ook met zorg! In Renswoude zijn twee christelijke basisscholen: CBS De Borgwal en CBS De Stifthorst. We zijn trots op wat wij als scholen de kinderen te bieden hebben. Kijkt u hiervoor eens op de websites van onze scholen: www.deborgwal.nl en www. destifthorst.nl. Naast contactgegevens, foto’s en actuele informatie is daar ook de schoolgids te vinden. Natuurlijk wilt u de school ook met eigen ogen bekijken. Als u daarvoor met ons een afspraak maakt bent u altijd van harte welkom. We geven u graag een rondleiding door onze school en in een informatief gesprek kunt u dan uw vragen aan ons stellen. Op de website van onze scholen treft u ook een aanmeldingsformulier aan. U geeft daarmee aan de intentie te hebben uw kind op school aan te melden. Als u dat formulier invult, nemen wij als school contact met u op om een afspraak te maken. CBS De Borgwal, Lijsterbeslaan Renswoude ( 0318-572014) 18, CBS De Stifthorst, Oude Holleweg 17, Renswoude ( 0 318-71956). kerstViering ‘reddende handen’ Op Eerste Kerstdag is er om 19.00 uur een speciale Kerstviering voor en door kinderen in de Koepelkerk. Zoals in elke kerkdienst, is ook hier iedereen van jong tot oud van harte welkom. Je bent uitgenodigd om mee te zingen, bidden en luisteren. We vieren de geboorte van de Here Jezus, onze Redder. Hij kwam op de aarde bij ons wonen, omdat Hij van ons houdt. De kleine handjes van het Kindje in de kribbe, zijn de ontzettend sterke handen van onze grote God. Hoe Zijn handen jou willen redden, dat hoor je in deze Kerstviering. uitnodiging kerstdiner 2e kerstdag Menu: Vooraf broodplankje, voorgerecht luxe visschotel en luxe vleeswarenschotel, hoofdgerecht rundestoof, varkensrollade, coq au vin, verschillende groenten- en 37
Page 38
de heraut aardappelgarnituur, bijgerechten en grand dessert Wanneer: 2e Kerstdag, 26 december 2017 Waar: 49-2 3927 CB Renswoude Tijd: 12:30 uur Kosten: € 17,50 Kaarten zijn tot en met dinsdag 19 december verkrijgbaar bij de bibliotheek van Renswoude en bij het Servicepunt van de SWO in het Huis in de Wei in Scherpenzeel. Heeft u vervoer nodig, geeft u dit door bij het kopen van uw kaart! Volkskerstzang rensWoude Ook dit jaar organiseert de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie in Renswoude weer de jaarlijkse Volkskerstzang. Dit jaar zal dat op zaterdag 23 december plaats vinden. Aan de Volkskerstzang wordt medewerking verleend door de Harmonievereniging Ons Genoegen en de koren Con Amore en Candela. De meditatie zal worden verzorgd door dominee Maarten Hameete. Het thema van de avond zal zijn: Kerst: een kinderfeest? Sporthal de Hokhorst is vanaf 19.30 uur open en de Volkskerstzang begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom! zingen op kerstMorgen Op kerstmorgen maandag 25 december 2017 hopen we weer kerstliederen te gaan zingen bij oude en langdurig zieke mensen thuis, zij waarderen dit erg! We gaan op de fiets door de straten van Renswoude en stoppen bij verschillende mensen voor de deur om te zingen. We verzamelen om 5:15uur in 38 In de ‘’Gasterij”, Barneveldsestraat Inloop vanaf 12.00 uur, start diner Ken je iemand die het op prijs stelt dat we komen zingen voor de deur, dan kun je dit doorgeven aan Karen van Viegen tel: 0343 48 1255 (namens de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie). VVd rensWoude Maakt kandidaten Bekend De VVD Renswoude heeft de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Lijsttrekker Marieke Teunissen: “we hebben een prachtige lijst kunnen samenstellen. Onze huidige fractievoorzitter Peter Walraven zal na 16 jaar de gemeenteraad verlaten, maar blijft ons uiteraard steunen als lijstduwer, samen met ons Statenlid Jakob Germs. We hebben verder een mooie mix weten te vinden van nieuwe leden en oud gedienden, die zich willen inzetten voor Renswoude vanuit de liberale gedachte. De plekken 2, 3 en 4 worden ingenomen door Bart Bisschop, Bert Hoek en Henry Krastel. De nieuwe leden zijn: Erik Mandersloot, Andre van Veller, Harold Engelen en Derk van ’t Sant. Verder hebben ook Yvonne Gerritsen, Gerco van de Vendel en Evert Cornelis Blaauwendraat zich weer verkiesbaar gesteld. De lijst wordt verder gecompleteerd door fractielid Gene Noordpool, voorzitter van het Lokale VVD Netwerk Nico Teunissen, oud bestuurslid Erik Römers en Wendelien Römers – van den Hoek.” Rehoboth, Taets Van Amerongenweg 66 en na een kopje koffie vertrekken we om 5:30uur. Wilt u/jij met ons meezingen, dan ben je van harte welkom! Aansluitend na het zingen kunnen we genieten van een heerlijk kerstontbijt in Rehoboth! de heraut Maak eenzaaMheid BespreekBaar In de recreatiezaal van “het Huis in de Wei” werd door de Senioren Welzijn Organisatie Scherpenzeel/Renswoude een workshop over eenzaamheid georganiseerd. Dat gebeurde onder leiding van Jos Boermans van Coalitie Erbij. Boermans gaf aan dat eenzaamheid niet iets nieuws is, maar vanwege de vergrijzing wordt het gevaar voor eenzaamheid groter. Zelfredzaamheid wordt door de overheid gepropageerd en je ziet dat de verzorgingsstaat is in lang niet alle gevallen meer zo als vroeger. Tijdens zijn betoog wees Boermans er op dat veel ouderen thuis zitten te verpieteren. Hij stelde dat men meer in gesprek zou moeten gaan met de doelgroep. Je moet weten hoe mensen de laatste jaren van hun leven zien. Maak Het bespreekbaar Boermans gaf enkele handvatten zoals “Wees een OEN”, Open, Eerlijk, Nieuwsgierig of Gebruik LSD, Luisteren, Samenvatten, Doorvragen of laat OMA thuis, Oplossingen, Meningen, Adviezen en gebruik NIVEA, Niet Invullen Voor Een Ander. Uit de zaal kwam de opmerking: “Zijn veel ouderen wel mondig genoeg?”. Boermans was van mening dat er momenteel sprake is van een duidelijk andere generatie, dan destijds. “De grote vraag is, hoe wil men ouder worden en op welke manier. Niet alles moet vanuit het ministerie bedacht worden. Vergeet niet dat veel mensen eenzaamheid op een andere manier beleven”. Hij wees in dat verband op de sociale eenzaamheid en de emotionele eenzaamheid. Als er geen betekenisvolle contacten zijn is er sprake van sociale eenzaamheid. Bij emotionele eenzaamheid wordt het al weer wat lastiger omdat de kwaliteit van gerealiseerde relaties achterblijft. Boermans: “Je hoort dan vaak “ik zie nooit mee iemand”. Belangrijk is dan te weten, hoe beleeft iemand dat”. Hij waarschuwde er voor om te snel ergens een label op te plakken. Vergeet niet dat het gaat om de beleving van mensen. En ja, die feestdagen zijn niet voor iedereen een feest. Straks is het weer Sinterklaas, hebben we de Kerst en Oud en Nieuw en je hoort wel mensen zeggen “Was het maar 3 januari”. Meer dan een MilJoen Mensen voelt zicH eenzaaM Tijdens de workshop maakte Jos Boermans duidelijk dat zo’n 1 miljoen Nederlanders zich eenzaam voelt. 75 plussers voelen zich het meest eenzaam, meer dan 10%. Maar het zijn niet alleen ouderen want ook onder jeugd speelt dat. Individuele oorzaken van eenzaamheid worden veroorzaakt door verandering van het sociale netwerk, ontstaan vanuit de maatschappij of een moeilijke leefomstandigheid. De gevolgen van eenzaamheid kunnen groot zijn en ontstaan soms vanuit een negatief wereld- of zelfbeeld en daardoor ontstaat een grotere kans op verslaving, gezondheidsproblemen en chronische aandoeningen. Tijdens de workshop maakt Boermans ook de signalen van eenzaamheid kenbaar zoals bijvoorbeeld vervreemding, verwaarlozing, neerslachtigheid en ook de verschillende risicogroepen komen aan bos. Daaronder 39
Page 40
de heraut gehandicapten, niet Westerse allochtonen, alleenstaanden, zwaarbelaste mantelzorger, chronisch zieken en 75 plussers en vreemd genoeg ook jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. aanpak eenzaaMHeid Ook Boermans had geen hapklaar antwoord op de vraag hoe je eenzaamheid aan moest pakken. Boermans: “Vergeet niet, eenzaamheid kent vele gedaantes. Ga het gesprek met elkaar aan. Je hebt dan wel lef nodig om ook te zeggen tot hier en niet verder. Vergeet ook niet dat je zelf niet alles kunt en je moet je er zelf ook goed bij voelen. Bij de aanpak van eenzaamheid moet je dit eerst signaleren en vervolgens bespreekbaar maken. Dus luister goed wat je hoort en blijft indien nodig doorvragen. Je kunt zeker iemand helpen, maar luister naar z’n verhaal. Tenslotte wilde Boermans weten of je als vrijwilliger een rol kon spelenbij het terugdringen van eenzaamheid en zo ja, via welke rol. Hierop kwamen diverse reacties. Ook wilde hij horen wat men, na deze workshop, de komende week zou gaan doen. Duidelijk werd wel dat het een aantal aanwezigen duidelijk aan het denken had gezet. Ouderenwerker Rianne van Ginkel van SWO bedankte Boermans voor zijn duidelijke workshop en gaf hem een attentie. H ijink & M ure a d v oc tena e Echtscheiding e Boedelscheiding Betaalbare deskundigen Informeer naar onze scherpe tarieven, en bel 0318 - 57 55 00 of rechtstreeks met Mr. Meure onder 0318 - 57 09 90 De Hooge Hoek 4 - 3927 GG Renswoude - www.heijinkenmeure.nl 40 Alimentatie de heraut OP EEN VEILIGE WEG NAAR EEN NIEUW JAAR PRETTIGE FEESTDAGEN Asfaltonderhoud Asfaltreparaties Hotbox Heb jij iets met asfalt en ben je toe aan een nieuwe baan bekijk dan onze vacaturen op de website Asfalt-onderhoud B.V. De Hooge Hoek 17 3927 GG Renswoude 0318-570740 info@asfalt-onderhoud.nl 41
Page 48
de heraut 48 de heraut parkietjes zaterdagavond 27 januari wordt weer de emte supercup georganiseerd in sporthal de Hokhorst. deze avond gaan teams met elkaar de strijd aan in sport, spel en in een kenniskwis. gemengde teams bestaan uit minimaal 8 personen. Straten-, bedrijven-, vriendenteams etc. kunnen meedoen. inschrijven en info: hokhorst@ziggo.nl ••• te koop: speelgoed o.a. claas trekker met voorlader met schudder, Claas hakselaar, ploeg, Bruder shovel, 2 karren, knikkers, krijtbord, speelgoed auto’s, duplo, houten bouwblokken, leerzame boeken/tijdschriften voor kinderen, combi skates mt 38-41. tel.: 0636436240 ••• ervaren oppasmoeder aan huis biedt zich aan voor uw kind, vog/bhv kinderen aanwezig. tel. : 0636436240 ••• eXtRa openingstijden: 13, 14 en 15 december is de meubelmarkt geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur. Zaterdag 16 december geopend van 10.00 tot 12.00 uur. meubels, stoelen, tafels kasten en Bedden 25% tot 50% korting. Veel nieuwe kerstartikelen. Kerststukjes vanaf 7.50. Kerst kaarten, kunst kerstbomen enz. enz. erwtensoep*Mandarijen*cake*. Koffie en gebak 1 euro Heeft u oud ijzer of andere oude elektrische apparaten, na een telefoontje wil ik ze bij u ophalen. 0628449019 ••• zaterdag 13 januari sjoel toernooi bij vv renswoude aanvang 13.30 uur opgeven bij cees overeem tel 0636326211 of ceesovereem@hotmail.com schrijf je snel in want vol is vol en met een groote verloting ••• bent u op zoek naar een lieve en zorgzame gastouder? Die actief met kinderen omgaat en veel buiten speelt. Die oog heeft voor kinderen en daarop inspeelt. Waar kinderen in een kleinschalige setting geprikkeld worden in hun ontwikkeling. door een betrokken gepassioneerde gastouder. Werkdagen maandag, dinsdag en donderdag! geïnteresseerd? neem dan contact op via gOB Het Kuikentje 06-55135787 ••• dagboekjes Handvol koren. een dagboek voor jong en oud! er zijn elke dag 2 overdenkingen: één voor jongeren of voor het hele gezien en één voor persoonlijke bezinning. Ze zijn te koop voor € 10,90 bij evelien Donkelaar Kastanjelaan 7, telefoonnummer 0318-573540. ••• Let op!! 20% korting op al het electrische gereedschap van maKita, BOSCH en einHeLL. Heel veel keus. Doe je voordeel. tot ziens bij Hubo en Verf&Wand Renswoude uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redactie- en advertentieadres: Gerbert van donselaar, catharina Mossellaan 35 3927 dM Renswoude tel: 0318 - 57 1432 of 06 - 24 50 74 13 e-Mail: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen foto's oMslag: MaRnix Van 't Riet | www.RietfOtO.nl uiterste inleverdatuM kopiJ: dinsdag 9 Januari VóóR 19.00 uuR 49
Page 52

2013_Heraut 18


Page 2
GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 4 E: info@renswoude.nl GEMEENTENIEUWS 9 september 2013 www.renswoude.nl @gem_Renswoude Centraal telefoonnummer De gemeente is bereikbaar via één centraal telefoonnummer 0318-578150. Ma – vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. Spreekuur burgemeester Elke maandag van 11.00-12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook mailen naar: burgemeester@renswoude.nl Burgerlijke stand Geboren: 25-08: Pieter Matthijs, zoon van D.P. van Brummelen en A. Top 29-08: Lieke, dochter van E. van den Brandhof en J.A. van de Craats 30-08: Micha, zoon van D.J. Methorst en W.C. Snijder 30-08: Britt, dochter van G.C. van de Pol en S. Robbertsen Uitnodiging Open Monumentendag 2013 in Renswoude U wordt van harte uitgenodigd om op zaterdag 14 september 2013 haar heerlijkheden te bezoeken. Het thema is Macht & Pracht. Dit jaar kunt u voor het eerst een stoeptegelroute lopen of fietsen. Dit is een route van circa 5 kilometer (uit te breiden tot circa 7 km) langs alle bezienswaardigheden in Renswoude. Bij iedere bezienswaardigheid ligt een stoeptegel die beschilderd is door leerlingen van de Renswoudse basisscholen. Op de routekaart staat uitleg over de 25 bezienswaardigheden. De folder kunt u verkrijgen in het gemeentehuis, Dorpsstraat 4 te Renswoude. De volgende Ondertrouw: 03-09: W.E. Kamphorst en M.E. Gazenbeek Gehuwd: 23-08: M. Jansen en E.W. Bos 28-08: G.H. Siereveld en A.M. Joosse Overleden: Geen monumenten zijn van 10.30 tot 16.00 uur te bezichtigen:  gemeentehuis, inclusief kamer van de burgemeester;  oudheidkamer in gemeentehuis;  Koepelkerk inclusief mogelijkheid om de toren te beklimmen;  woning Dorpsstraat 11. In de raadzaal van het gemeentehuis wordt doorlopend een video vertoond van een wandeling door het kasteelpark met de in 2009 overleden baron J.J.C. Taets van Amerongen. Storingen CV-installaties huurwoningen: GSU, T: 0318-569484       Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de gemeente, buiten kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 06-51148102. U kunt uw problemen inspreken, geef uw telefoonnummer door. Renswoude, 9 september 2013                             01-09: Sanne, dochter van M.C. de Kruif en J.K. Veldhuizen 1 Live meeluisteren met de vergaderingen van de raad en commissies Deze week vergaderen de drie raadscommissies. Deze vergaderingen zijn live te beluisteren via het internet: http://renswoude.raadsinformatie.nl. Na een vergadering wordt het audiobestand opgeslagen in het archief. U kunt de vergadering dan ook later nog beluisteren. De agenda’s van deze vergaderingen treft u hieronder en op de volgende pagina aan. Evenementenkalender 14/09/2013 Open Monumentendag 19-21/09/2103 200-jaar Café de Zwaan 02/11/2013 Halve Marathon Renswoude Meer info zie evenementenkalender op www.renswoude.nl Collectevergunningen Week 37 Week 38 Spierfonds, St. Prinses Beatrix Nierstichting Nederland Gevonden voorwerpen 27/08/2013 Fototoestel 22/08/2013 Plastic Kalf Verloren voorwerpen Raadscommissie Algemeen Bestuur en Economische Zaken (AEZ) Op dinsdag 10 september a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie AEZ. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 26/08/2013 Armband 14/08/2013 Sleutel Oudere meldingen staan op www.renswoude.nl Info: 578152 of a.eilander@renswoude.nl 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Vaststelling besluitenlijst 9 juli 2013; 4. Ingekomen stukken en mededelingen; 5. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Drank- en Horecawet Renswoude 2013; 6. Stand van zaken overige projecten (Grebbelinie, Voormalig rechthuis,Woningbedrijf); 7. Rondvraag; 8. Sluiting. Raadscommissie Samenleving en Financiën (SF) Op woensdag 11 september a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie SF. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Vaststelling besluitenlijst vergadering 10 juli 2013; 4. Vaststelling besluitenlijst besloten vergadering 10 juli 2013; 5. Ingekomen stukken en mededelingen; a.Toezeggingenlijst vorige vergadering(en); 6. Toelichting financiële ontwikkelingen IW4 door directeur R. Holstein; 7. Voorstel inzake vervanging GBA-pakket en samenwerking op ICT gebied met de gemeente Veenendaal; 8. Ter bespreking memo ontwikkelingen GGD Midden Nederland; 9. Rekenmodel VVD inzake financiering nieuwbouw De Borgwal; 10. Rondvraag; 11. Sluiting. Renswoude, 9 september 2013 2
Page 4
Raadscommissie Infrastructuur en Milieu (IM) Op donderdag 12 september a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie IM. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Vaststelling besluitenlijst 11 juli 2013; 4. Ingekomen stukken en mededelingen; a. Toezeggingenlijst vorige vergadering(en); 5. Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Renswoude; 6. Bespreking conceptreactie college op Gebiedsvisie Regio FoodValley; 7. Bespreking lidmaatschap (nieuwe) Gebiedscoöperatie O-gen; 8. Voorstel inzake evaluatie afvalinzameling Renswoude; 9. Rondvraag; 10. Sluiting. Melding activiteitenbesluit Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen: - Voor meer informatie: Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure: - Activiteit ‘bouwen’ en ‘gebruik bouwwerk in strijd met bestemmingsplan’: voor het legaliseren van een carport achter de woning op het adres Beukenlaan 36 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 16.3.2 van het bestemmingsplan “Dorp” (verzonden op 22 augustus 2013). De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 912u of op afspraak). Belanghebbenden kunnen tegen genoemde besluiten binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude). Indien u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Van de heer J.J.J. van den Brandhof voor het veranderen van de inrichting op het adres Biesbosserweg 18 te Renswoude (ontvangen op 23 juli 2013). Renswoude, 9 september 2013 3 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure: 1) Activiteiten ‘oprichten inrichting’ en ‘gebruik bouwwerk in strijd met bestemmingsplan’: voor het (tijdelijk, te weten 2 jaar) plaatsen van een proefopstelling van een ROM-installatie in een loods op het adres Daatselaarseweg 2 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 2) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik gronden in strijd met bestemmingsplan’: voor het bouwen van een vervangend boerderijcomplex (herbouw) op het adres Barneveldsestraat 24 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Bovengenoemde besluiten liggen vanaf 10 september 2013 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Renswoude en zijn in te zien bij de afdeling Omgevingsbeheer op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op afspraak buiten openingstijden. Belanghebbenden, die tijdens de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend of die aan kunnen tonen dat zij hiertoe niet in staat zijn geweest, kunnen beroep indienen binnen een termijn van zes weken die aanvangt op de dag dat het besluit ter inzage is gelegd. Het indienen van een beroepschrift heeft niet tot gevolg dat de werking van dit besluit wordt stopgezet. Een belanghebbende die dit wenst en een spoedeisend belang heeft, kan naast het instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Als gedurende de beroepstermijn echter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Beschikking lozing grondwater op gemeentelijk riool – Dorpsstraat 101 Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende beschikking op grond van artikel 3.1, lid 6, onder b van het Besluit lozen buiten inrichtingen hebben genomen: - Voor het, bij maatwerkvoorschrift, toestaan van het lozen van grondwater op het gemeentelijke vuilwaterriool op het achtererf van het perceel Dorpsstraat 101 te Renswoude in verband met een bodemsanering ter plaatse (verzonden op 3 september 2013). Dit besluit ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Belanghebbenden kunnen tegen genoemd besluit binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude). Indien u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Renswoude, 9 september 2013 4
Page 8
Parket Duo planken Laminaat Verouderde vloeren Onderhoud en schuren van bestaande vloeren Meidoornlaan 10 3927 AD Renswoude Showroom alleen op afspraak T 0318-57 3632 M 06-224 68564 E info@hgparket.nl www.hgparket.nl Berichten van de wijkagenten Verlaten plaats ongeval Tussen zaterdag 17 augustus 2013, omstreeks 16.00 uur en zondag 18 augustus ,omstreeks 16.45 uur heeft er een aanrijding plaats gevonden op de Oude Holleweg waarbij een auto beschadigd is geraakt. De veroorzaker hiervan is doorgereden zonder zijn identiteit kenbaar te maken. Op dinsdag 27 augustus, omstreeks 16.50 is er op de Ubbeschoterweg aanrijding ontstaan tussen een auto en een landbouwvoertuig met een verticuleern(m) ule. Hierbij is de spiegel van de auto er af gereden door de bestuurder van het landbouwvoertuig. Achter de bestuurder van de auto reed nog een bestuurder die mogelijk wat gezien heeft. Diefstal uit bestelauto Tussen woensdag 21 augustus, omstreeks 23.00 uur en donderdag 22 augustus, omstreeks 07.00 uur is er ingebroken in een bestelauto die geparkeerd stond aan de Oude Holleweg. Diefstal fiets Op woensdag 21 augustus omstreeks 19.50 uur is er een herenfiets, merk Gazelle, kleur grijs weggenomen van de Hokhorst. Verdachte situaties De afgelopen weken hebben wij weer diverse meldingen met betrekking tot een verdachte situatie ontvangen. Heeft u een niet-pluisgevoel bel dan 1-1-2. Diefstal tuinartikelen Tussen vrijdag 23 augustus, omstreeks 16.00 uur en maandag 26 augustus, omstreeks 13.00 uur zijn er uit een tuin van een woning gelegen aan de Kweek diverse tuinartikelen waaronder een kunststof schaap weggenomen. Poging inbraak woning Tussen dinsdag 27 augustus, omstreeks 23.30 uur en woensdag 28 augustus, omstreeks 07.00 uur is er gepoogd in te breken in een woning gelegen aan de Wittenoordseweg. Inbraak in schuur Tussen dinsdag 27 augustus, omstreeks 23.00 uur en woensdag 28 augustus, omstreeks 10.30 uur is er ingebroken in een schuur behorende bij een woning gelegen aan de Wittenoordseweg. Getuigenoproep De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u informatie met betrekking tot de (poging) woninginbraak,de inbraak in de schuur,de diefstal uit de bestelauto,de diefstal van de tuinartikelen en/of de diefstal van de fiets neem dan contact op via e-mail of bel 0900 - 8844. Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000. Burgernet Wilt u ons mee helpen zoeken naar vermiste personen of helpen met het uitkijken naar verdachten? Meldt u dan aan als Burgernetdeelnemer via www.burgernet.nl. Afspraak buiten de openingsuren Het bureau in Renswoude is iedere woensdag geopend van 14.00 - 18.00 uur. Het is mogelijk om met ons een afspraak te maken buiten de openingsuren. Stuur ons een email en wij nemen contact met u op. Met vriendelijke groet, Jordi Louwerens en Henk Heijting, wijkagenten Renswoude/Veenendaal-West. 6
Page 10
jordi.louwerens@utrecht.politie.nl henk.heijting@utrecht.politie.nl Bel 0900 - 8844 en vraag naar het wijkteam Veenendaal/Renswoude. Volg ons ook op Twitter: @WijkagVdaalWest ■ dagje uit: van Survival tot Sing-in Aan het einde van het zomerseizoen toch nog even het vakantiegevoel omhoog halen? Reserveer dan zaterdag 14 september in de agenda. Op die dag staat het terrein van fam Van Gent op de Ubbeschoterweg 19 in Renswoude in het teken van veel gezelligheid, leuke activiteiten, lekker eten en een sing-in. De dag begint om 13.30 uur en is rond 20.30 uur afgelopen. Toegang is gratis. Activiteiten De dag begint om 13.30 uur met een kopje koffie/drinken en cake. Van 14.00 tot 17.00 uur worden er voor de kinderen, jongeren én volwassenen allerlei activiteiten georganiseerd: - Kinderoppas en springkussen voor kinderen van 0 tot 4 jaar - Schminken, spelletjes, springkussen en knutselen voor kinderen van 4 tot 8 jaar - Survivalbaan voor de kinderen van 8 tot 16 jaar, neem je fiets mee! - Autoles, theorie, praktijk en behendigheid met een shovel voor iedereen vanaf 16 jaar - Fietspuzzeltocht voor alle leeftijden - Bloemschikken voor alle leeftijden Sing-in De dag wordt georganiseerd door de Hervormde Gemeente van Renswoude. Altijd al benieuwd naar de activiteiten die binnen deze gemeente te doen zijn? Dan is de kraampjesmarkt van 17.00 tot 18.00 uur de ideale gelegenheid om eens kennis te maken met de Zondagsschool, Club en Bijbelkringen. Aansluitend staat van 18.00 tot 19.30 uur het buffet klaar. De dag wordt vervolgens afgesloten met een feestelijke Sing-in. Aanmelden Aanmelden voor (een deel van) deze dag of op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met Truus Kampert via emailadres truuskampert@hotmail.com of telefoonnummer 06 - 506 978 70. ■ ehBo curSuS renSwoude Begin oktober start bij voldoende deelname (minimaal 8 deelnemers) een nieuwe EHBO-cursus met AED in Peuterspeelzaal Hummelhonk te Renswoude. De cursus wordt gegeven door een ervaren kaderinstructeur eerste hulp en hartreanimatie. Het gaat om ca. 15-17 woensdagavonden van 20.00 – 22.00 uur. In deze cursus leer je wat je moet doen en wat misschien nog wel belangrijker is wat je moet laten bij het hulpverlenen. Om het zo ‘waarheidsgetrouw’ mogelijk te maken komen er regelmatig lotusslachtoffers in de les, deze slachtoffers spelen een letsel en de cursisten mogen dan proberen zo goed mogelijk hulp te verlenen. We combineren theorie en praktijk zodat het altijd dynamische afwisselende lessen zijn. De opleiding wordt afgesloten met een officieel examen van Het Oranje Kruis. Na het met goed gevolg afleggen van het examen ontvangt de cursist een diploma met een geldigheidsduur van twee jaar. De opleiding kost € 195,00 per persoon. Dit is inclusief les- en oefenmateriaal, lesboekje, de kosten van het examen en de 7                                                                                                 8
Page 12
koffie/thee. Diverse zorgverzekeringen vergoeden een gedeelte van de cursuskosten. Voor opgave en/of inlichtingen kunt u bellen met Carla Overeem 0318 - 51 7282 liefst tussen 18.00 en 20.00 uur (b.g.g 06 - 383 682 84) of mailen naar cursussen@ ehborenswoude.nl. Cursisten uit andere plaatsen dan Renswoude zijn natuurlijk ook van harte welkom. ■ Beat BuSterS hard in training met amStel live Band Sinds enkele jaren heeft Renswoude er een aantal helden bijgekregen. Onder hen de feestdj’s van de Beat Busters. Wanneer de Oranjevereniging Renswoude op Facebook een bericht post met de vraag welke artiest moet worden geboekt voor het Oranjebal XL 2014 volgt er altijd een berichtje ‘als de Beat Busters er maar weer bij zijn’. Wat voor artiest er ook wordt geboekt, met de intermezzo acts van de Beat Busters is het altijd weer springen. Ook voor het feest ter ere van het 200-jarig bestaan van Café De Zwaan op zaterdag 21 september zijn de Renswoudse feestbeesten geboekt, samen met de Amstel Live Band. Al weken zijn de Beat Busters in overleg met de Amstel Live-bandleden over het repertoire die avond. Waar de Amstel Live Band garant staat voor meezingen, moeten de dj’s het feest maken met de bekende feestbeats. Renswoude heeft een erg divers publiek en iedereen moet naar huis met een lach op zijn gezicht. De kaartverkoop voor het meezingspektakel met de Amstel Live Band verloopt voorspoedig. Kaarten kosten slechts 15 euro en zijn te koop bij Café De Zwaan, Emté Van Beek en Verwoerd. ■ het einde van de zomer iS in zicht... De lampen kunnen ’s avonds weer aan, het wordt weer frisser, ook al schijnt de zon nog, maar toch is de vakantie voor velen weer voorbij. Ook voor de leden van het kinderkoor de Regenboog en chr. Gemengd koor Con Amore. Con Amore is net begonnen met het nieuwe seizoen, het kinderkoor begint op 12 september. Beide koren kunnen nieuwe leden gebruiken. Bij het kinderkoor is altijd plaats voor frisse jonge stemmetjes. En bij het gemengde koor zijn de bassen het hardst aan versterking toe, maar bij de overige partijen is er ook altijd nog plaats voor enthousiaste stemmen. Lijkt het u of jou wat, aarzel niet en kom gerust eens een avond mee doen. U/jij bent van harte welkom in Rehoboth. Repetitietijden: kinderkoor: 18.15 - 19.15 uur, grote koor 20.00 - 22.00 uur. Inlichtingen: kinderkoor 0318 - 57 2273, grote koor 0318 - 55 4030. Groeten, bestuur Con Amore & de Regenboog. lampegietjeS avond Weten jullie het nog? maandag 30 september is het weer tijd voor lampegietjes avond! Elk jaar weer een mooie optocht met mooi verklede kids, ouders en geweldig mooie grote wagens. ook dit jaar onrvangen de eerste 15 grote wagens weer 50 euro startgeld dus geef je snel op bij Bianca van de Pol. Mail: gertenbianca@ gmail.com of bellen 06 - 120 842 36. Tot dan! ■ 9 ■ nierStichting zet alleS op alleS, de collectanten ook en u? Nierstichting geeft toekomst voor mensen met een nierziekte maar ook mensen die nu nog gezond zijn. Door te werken aan preventie, bewustwording en onderzoek. De nierstichting zet alles op alles , zodat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook ECHT BLIJVEN LEVEN. Geef voor een beter leven van nierpatienten. 16-21 september komen de collectanten bij u aan de deur, laat ze niet met een lege bus vertrekken, maar doneer voor de toekomst. ■ opwarmen voor de Stilettorun In de vorige uitgave van De Heraut stond al een aankondiging voor een eenmalige gebeurtenis in Renswoude waar nog lang over zal worden nagepraat. Dorpsgenoten kunnen zich binnen een half uur opwerken tot ware BK’ers (Bekende Kraaien). Daarnaast staat er een geldbedrag van totaal 200 euro te wachten (en ook de meest originele deelnemer heeft prijs). Het enige dat ze daarvoor nodig hebben zijn een paar schoenen met een hak van minimaal 7 cm hoog en 1,5 cm breed. Op vrijdag 20 september presenteert een Eurosport commentator, onder Renswoudenaren beter bekend als Ed van der Veer, deze hilarische run. Om 19.30 uur verzamelen de renners zich in de feesthal aan de Dorpsstraat 101 voor een warming-up, waarna voorzitter van het Renswouds Olympisch Comité, Bianca Vink, deelnemers zal testen op doping en op de juiste uitrusting. Bianca zal tevens het startschot geven, waarna een (korte) sprint volgt op hoge hakken. De renners zullen worden binnengehaald door de DJ’s van Radio 100% NL. Een gezellig Hollands feest (gratis entree) volgt! Aan een volle maag hoeft niet worden gedacht. Bella Italia, de nieuwe pizzeria in Renswoude, is aanwezig met pizza’s en shoarma (ook op donderdag en zater• Uitdeuken zonder spuiten • Steenslag / lakreparatie • Koplamprenovatie • Waxoyl behandelingen Molenstraat 45 3927 AB Renswoude Tel.: 06 51 32 90 87 www.cosmetic-carrepair.nl 10
Page 14
dag). Een hilarisch gebeuren waar nu al veel over wordt gesproken in het dorp. De inschrijving voor de Stilettorun (voor mannen en vrouwen) loopt voorspoedig. In verband met de ruimte is er een maximum aantal deelnemers en er zijn nog maar een handvol deelnemers die zich aan kunnen melden. Deelname is gratis en opgeven kan bij Diana Geijtenbeek (geijtenbeek_diana@hotmail.com). De Stilettorun en feest met 100% NL is onderdeel van de jubileum 3-daagse van het 200-jarig Café De Zwaan, meer info op www.cafedezwaan200jaar.nl. ■ SoS najaarSmodeShow! Modehuis van de Pavert uit Renswoude verzorgt weer een gezellige modeshow. De collectie bestaat uit mooie japonnen, rokken, blouses, jumpers en pantalons. Voor de wat frisse uurtjes buiten zijn er mooie vesten en jasjes die het geheel compleet maken. De collectie wordt door onze eigen senioren mannequins op professionele wijze getoond. Kom kijken en wellicht kunt u iets moois aan uw garderobe toevoegen. De middag wordt gehouden op woensdag 18 september en vindt plaats in de recreatiezaal de Sterrenweide, Vijverlaan 2 in Scherpenzeel. Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur. De toegang is gratis, wel wordt na afloop een bijdrage gevraagd voor het genoten kopje koffie of thee. Kom kijken! ■ viering ‘dag van de ouderen’ Bij de SoS. Woensdag 2 oktober organiseert het Lokaal Comité, bestaande uit werkgroepsleden van de SOS, het Huis in de Wei en de ouderenbonden PCOB en de ANBO een toneelmiddag voor alle senioren uit Scherpenzeel en Renswoude. De theatergroep Nocturne uit Nijmegen speelt voor u het stuk: ‘Let’s Amor’. De ‘Dag’ vindt plaats in recreatiezaal van het Huis in de Wei, Vijverlaan 2 te Scherpenzeel. Het programma is van 14.30 uur tot 16.30 uur. Zaal open 14.00 uur. Bij binnenkomst wordt u getrakteerd op een kopje koffie of thee en iets lekkers. Het reisbureau waarvoor Jes werkt, reorganiseert. Ontslag dreigt en ze stort zich op een gouden markt: de Senioren! Een groep ouderen reist met haar af naar Gambia, safari-outfit en eigen verwachtingen in hun bagage. Bij de evenaar wordt geruzied, gerouwd om verloren liefdes en gehunkerd naar nieuwe. Een excursie in de jungle zet de verhoudingen op scherp. U wordt meegenomen in deze wereld van senioren. Dat kan soms droevig of hilarisch zijn, maar ook ontroerend of confronterend. Net als het leven zelf! Zoals u van ons gewend bent kunt u na afloop deelnemen aan een bijzonder warm buffet. Kok Koos neemt u mee op zijn culinaire West Afrika tour. De tour bestaat uit 3 hoofdgerechten: Benachin, een visgerecht bereid met diverse soorten groente zoals aubergine, wortel, koolraap, uien en knoflook, geserveerd met basmatirijst; Chicken Yassa, gemarineerde kippenboutjes geserveerd met uienringen en gebakken aardappelen en rijst; Domoda, gerecht met rundvlees, tomaten, uien, knoflook en pindakaas, geserveerd met rijst. Het nagerecht bestaat uit ijs met ananas met een dot slagroom. Senioren uit Scherpenzeel (en Renswoude) kunnen zich opgeven, en tevens be11 talen, tot woensdag 25 september bij de balie van het Huis in de Wei. Senioren uit Renswoude krijgen de mogelijkheid om zich in te schrijven op woensdagmorgen 25 september van 10.00 tot 11.00 uur in de Voorhof (geref.kerk) Kastanjelaan 1 in Renswoude. De maaltijd kost € 6,00. Indien u aan de maaltijd meedoet, is deze rond 19.30 uur ten einde. U bent van harte welkom, ook al neemt u geen deel aan de maaltijd. U kunt contact opnemen met Erny de Wildt: 033 - 277 88 98. SoS SponSordag! Zaterdag 21 september organiseert de Stichting Vrienden van de SOS een gezellige, sponsordag. Vanaf 10 uur tot 14.00 uur is in ‘Het huis in de Wei’ van alles te doen en te halen, of… te winnen. Een dag vol activiteiten voor jong en oud! De opbrengst is bestemd voor activiteiten EM Pater Spikhorst 6 3927 DB Renswoude 0318 - 57 13 66 empater@kpnmail.nl Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren Bouwbedrijf Leo Verkerk v.o.f. Groeperweg 19 3927 CR Renswoude info@leoverkerk.nl 0343 - 41 28 49 www.leoverkerk.nl of volg ons via of 12 ■ van de SOS, zoals Tafeltje Dekje, reisjes en educatieve en recreatieve middagen, waaronder de Kerstbijeenkomst. Alle ingrediënten voor een geslaagd evenement zijn in ieder geval aanwezig. Snuffelen in onze welbekende boekenkraam, die dit jaar uit een prachtige collectie bestaat; ons enveloppenspel, waarin prijzen zijn verstopt voor kinderen en volwassenen; daarnaast kunt u en gokje wagen bij het mini-rad van Avontuur; raden naar de inhoud en de boodschappenmand en het goede getal invullen om het ‘diner voor 2’ te winnen; iemand jarig.. verrast deze met een pracht zelfgemaakte kaart; op veler verzoek, zijn er weer voorjaars- bloembollen en nog veel meer, het is allemaal te koop. Bij de Vereniging Oud Scherpenzeel kunt u raden naar de naam en het gebruik van oude voorwerpen en is er een fotoquiz Daarnaast wordt er ook voor de inwen
Page 16
dige mens goed verzorgd, een geurig kopje koffie of thee met een koek en heerlijke verse broodjes. De trekking van de loten is om 14.00 uur. Wethouder Evert van de Glind zal ons hierbij assisteren. Indien u nieuwsgierig bent of u een prijs heeft gewonnen, dan nodigen wij u van harte uit om te komen kijken. De gewonnen prijs krijgt u dan direct mee naar huis. Overige prijzen worden bij de prijswinnaars thuisbezorgd. De uitslag wordt ook bekend gemaakt op onze website: www.seniorsr.nl. Nadere info: 033 - 277 10 18. ■ de Spierweek van het prinSeS Beatrix SpierfondS In actie tegen spierziekten De tweede week van september is door het Prinses Beatrix Spierfonds uitgeroepen tot spierweek. De week dat heel Nederland in actie komt tegen spierziekten! Zo gaan ruim 31.000 vrijwilligers van 8 t/m 14 september langs de deuren en starten mensen een actie om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. In Nederland lijden er ruim 200.000 mensen aan een spierziekte. En daar zijn er 600 verschillende van. Sommige zijn dodelijk, sommige erfelijk en allemaal hebben ze een verlammend effect op de spieren. Er zitten zo’n 600 spieren in een mensenlichaam en die sturen alles aan. Van een glimlach tot een wandeling. Van drinken tot plassen. Van lachen tot ademen. Een ziekte die spieren aantast, tast het hele lichaam en daarmee het hele leven van een persoon aan. Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar gene13 Het nieuwe zwemseizoen voor senioren start op dinsdagmorgen 3 september. Wekelijks bezoeken vele 50 plussers het Valleibad in Veenendaal om samen te zing en naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten. En met succes, dankzij de financiering van het fonds is er onder andere een levensreddend medicijn voor de ziekte van Pompe ontwikkeld en zijn wetenschappers op de goede weg naar een therapie voor de ziekte van Duchenne. De spierweek is één van de belangrijkste weken in het jaar voor mensen met een spierziekte. Steun het Prinses Beatrix Spierfonds en geef aan de collectant, actievoerder of maak een bijdrage over via giro 969! Kijk voor meer informatie op prinsesbeatrixspierfonds.nl. ■ SoS-Senioren te water ELECTRA | GAS & WATER | CV | LOOD& ZINKWERKEN | ALARMINSTALLATIES ONTRUIMINGSINSTALLATIES | DATA BEKABELING | SANITAIR | STOFZUIGSYSTEMEN VENTILATIESYSTEMEN | KOELTECHNIEK WARMTE POMP INSTALLATIES | DOMOTICA INSTALLATIEBEDRIJF VAN DE VENDEL ADRES: GROOT OVEREEM 23, 3927 GH RENSWOUDE TELEFOON: 0318-571431 | FAX: 0318-572242 E-MAIL: INFO@VANDEVENDEL.COM INTERNET: WWW.VANDEVENDEL.COM 8
Page 18
bewegen in het water. Nog steeds laten onderzoeken zien dat zwemmen een gezonde en gezellige activiteit is. Bewegen in water kan tot op zeer hoge leeftijd. Door inspannen en ontspannen zult u zich fitter en vitaler gaan voelen en dat is aangenaam. Indien u niet aan de oefeningen wilt meedoen kunt u vrij zwemmen, heerlijk toch? Naast gerichte inspanning, ontspanning, gezelligheid en het maken van sociaal contact een goede reden om mee te doen. Kent u de slagzin: ‘met plezier 30 minuten bewegen?’. Daarom rijdt er iedere dinsdagmorgen een bus richting Veenendaal. Deze vertrekt om 9.15 uur en om 11.00 uur bent u weer terug in Renswoude - Scherpenzeel. De opstapplaatsen zijn: bushaltes Holenvoetplein en tegenover Jac de Boer, Oosteinde en de Dreef. In Renswoude: het Binnenveld. Het seizoen eindigt 23 april 2013, de vervoerskosten zijn, inclusief inschrijfgeld, € 35,00. Daarnaast betaalt u € 4,00 voor een kaartje voor het zwembad. Voor informatie: 033 - 277 23 51 of 033 - 277 17 56. ■ lucht voor de Sportvereniging renSwouw “Het valt niet mee om als SV Renswouw prijstechnisch te kunnen concurreren met andere sportverenigingen Renswouw”, aldus voorzitter Adriaan Hosang. Het aanbod van de sportvereniging is goed, denk aan de Renswouwse populaire wandel4daagse maar ook de gym, volleybal en badminton en straks weer de halve marathon. Bezuinigingen, hogere kostenposten, teruglopende sponsoring en deelname aan toernooien wordt duurder. Daarom wil SV Renswouw u vragen mee doen met de Grote Clubactie, voor een beetje lucht in de kas. Extra inkomsten worden steeds belangrijker om bijvoorbeeld gymtoestellen te vervangen of voor bijscholing voor de trainers. En daarom doet de sportvereniging ook dit jaar mee aan de Grote Clubactie! Geld verdienen kan met de Grote Clubactie, de koper maakt kans op mooie prijzen. De grootste winnaar is de sportvereniging, 80% van de opbrengst is voor de clubkas! Zie www.clubactie.nl. Op zaterdag 14 september vanaf 12.00 uur mogen de kinderen loten gaan verkopen. Misschien lopen de kinderen van de Sportvereniging u net mis, koop dan online loten via www.svrenswouw.nl! Sporten geeft voldoende gezonde lucht aan uw longen, help de sportvereniging met een beetje extra lucht in de clubkas! Vriendelijke groet, SV Renswouw met o.a. Gym, Badminton en Volleybal. traditioneel SoS 50+ tenniStoernooi 2013. Op donderdag 26 september 2013 vindt op tennispark ‘de Bree’ in Scherpenzeel het jaarlijkse SOS 50+ Tennistoernooi plaats. Dit toernooi, dat gedeeltelijk door de SOS wordt gesponsord, wordt in samenwerking met de tennisverenigingen de Bree uit Scherpenzeel en Dicke Rijst uit Renswoude georganiseerd. Iedere senior uit Renswoude en Scherpenzeel, die tennissen, kan meedoen met dit gezellige en recreatieve toernooi. Er worden alleen dubbels gespeeld. De dag begint om 9.30 en duurt tot 16.00 uur. De 14 ■ Hage Nap Molenstraat 10a 3927 AC Renswoude Tel: 0318 - 57 35 38 Mob: 06 - 149 636 02 info@napschilderwerken.nl www.napschilderwerken.nl binnen- en buitenschilderwerk glasweefsel-, behang- en sauswerk beglazing meerjarenonderhoudsplan schilderwerk fi scale adviezen salarisadministratie fi scale aangifte Utrechtseweg 18 Postbus 20 3927 ZL Renswoude Tel 0318-571869 E-mail : info@admkvangent.nl fi nanciële administratie jaarrekeningen managementbegeleiding
Page 20
kosten bedragen € 10,00, inschrijven kan via mail: keesvonk62@hotmail.com of telefoon 033 - 277 38 43. ■ Sportvereniging renSwouw zoekt SecretariS Wil jij de nieuwe secretaris van Sportvereniging Renswouw worden? Onze huidige secretaris heeft haar taak vele jaren met veel plezier en inzet volbracht. Helaas heeft ze aangegeven dat het tijd wordt voor een opvolger. Is dit iets voor u of jou? Lijkt het je leuk en wil je meer weten wat de taken zijn van een secretaris binnen deze sportieve vereniging? Stuur een e-mail naar svrenswouw@hotmail.nl of bel naar Renate Lagerweij, 0318 - 57 4726. ■ jeugdcluB ‘immanuel’ Start nieuw Seizoen onS genoegen Nu de zomervakantie bijna voorbij is, start ook bij harmonievereniging Ons Genoegen een nieuw seizoen. De verschillende orkesten gaan weer vol enthousiasme beginnen met repeteren om mooie concerten te geven. Ook de muzieklessen van alle leerlingen beginnen weer. Zou het ook iets voor uw kind(eren) of voor uzelf zijn om muziekles te gaan volgen? Ons Genoegen biedt Algemene Muzikale Vorming voor kinderen vanaf zeven jaar, maar er is geen maximumleeftijd om een instrument te leren bespelen. Iedereen is welkom om te starten met een ontzettend leuke muzikale hobby. Twijfelt uw kind nog een beetje over de lessen AMV? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om de eerste vier lessen vanaf vrijdag 13 september (de les start om 16.00 uur) graBeste jeugd, hebben jullie het al gehoord: Jeugdclub ‘IMMANUEL’ begint weer! Eindelijk is het weer zover. Vanaf 16 september zijn alle kinderen van groep 4 t/m het voortgezet onderwijs van harte welkom in gebouw Rehoboth op de volgende tijden: Groep 4: dinsdag 15:45 tot 17:00 uur Groep 5: maandag 15:45 tot 17:00 uur Groep 6: woensdag 18:30 tot 19:45 uur Groep 7: dinsdag van 18:45 tot 20.00 uur groep 8 en het voortgezet onderwijs: vrijdag van 19:30 tot 21:00 uur (1 x per 2 weken, eerste keer 20 sept.) Zit jij in groep 6 of 7 en je kan niet op de aangegeven avond, dan ben je ook van harte welkom op de andere avond van groep 6 of 7. Wat doen we daar allemaal? Afhankelijk van de leeftijd gaan we: zingen, bidden, nadenken en luisteren naar 15 tis en vrijblijvend te proberen. Bel of mail leerlingencoördinator Marjanne van Donselaar, 0318 - 57 1432 / marjanne@destudio.biz, gerust eens voor meer informatie. Of loop op een woensdagavond rond 19.00 of 20.45 uur binnen in ’t Podium aan de Nijborg. Graag tot ziens bij Ons Genoegen. ■ tijd en vertrekplek uitje oranje vereniging renSwoude Woensdag 11 september gaan we weer uit. De inschrijving is gesloten maar in de vorige heraut stond niet hoe laat de bus vertrekt en waar vandaan. Dus even nog wat informatie: De bus vertrekt om 8.45 uur vanaf gebouw rehoboth. Tot woensdag de 11e . ■ de Bijbel, praten/discussiëren, en natuurlijk knutselen/spel, ontspanning, uitjes etc. Zaterdag 14 september is er voor alle leeftijden de start/gemeentedag die begint om 13.30 aan de Ubbeschoterweg 19 en Zondag 15 september is de startdienst in de Koepelkerk. Wil je meer weten? Bel dan naar Wico Teeuw 0318 - 57 5812 of mail naar j.w.teeuw@kpnplanet.nl. Iedereen is van harte welkom! Groetjes en tot gauw, de leiding. ■ algemene ledenvergadering vv renSwoude Op donderdag 19 september wordt in de kantine van de vv Renswoude de algemene ledenvergadering gehouden. Deze vergadering begint om 21.15 uur en alle leden van de voetbalvereniging zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. ■ diverSe prijzen grote verloting vv renSwoude niet afgehaald Op zaterdag 29 juni heeft de trekking voor de grote verloting van de voetbalvereniging Renswoude plaatsgevonden. Inmiddels hebben de meeste winnaars hun prijs ontvangen. Er liggen echter nog 14 prijzen die niet zijn opgehaald. De winnaars kunnen hun prijzen doordeweeks ophalen in de kantine of op zaterdag in de bestuurskamer bij één van de bestuursleden. Indien de naam van de winnaar bekend is staat deze erbij vermeld. R.C.R, televisie lot 132457; De Agave tegoedbon boeket lot 130084; Cafetaria ’t Zwaantje Cadeaubon € 20,00 lot 130437; Autobedrijf Rijnders APK lot 130439; Autobedrijf Vlastuin auto waspakket lot 130221; Autobedrijf Vlastuin auto waspakket lot 130119; A & W deukendokter waardebon lot 130216; Slachterij Visser barbecue schotel lot 132435; Argos Barneveld 5 keer autowassen lot 130428; HUBO Van Deelen set van 2 lampen lot 130087; Brandhof diervoeders cadeaubon lot 132494; Rijnders Sport grote sporttas lot 132447; grillplaat lot 130012 en 2 pits kookplaat lot 130441. ■ vijf meter StokBrood voor world ServantS Zaterdag 31 augustus 2013 organiseerde Worlds Servants Scherpenzeel Hap en Trap. Er werd om 10.30 uur gestart bij Kulturhus ‘de Breehoek’ in Scherpenzeel. De organisatoren hebben een mooie fietsroute uitgestippeld rond Scherpenzeel. Bij de rustpunten (De Uitrusting, Peuterboerderij, De Kleine Weide en familie De Vries) verzorgden de vrijwilligers de hapjes. Bij Restaurant ‘de Ossenstal’ op Allurepark De Lucht verzorgde Harold Engelen en zijn team de lunch. Er werd een belegd stokbrood van vijf meter, kippenkluifjes, carpaccio en fruitsalade gepresenteerd. De opbrengsten van deze sponsortocht worden gebruikt voor het project in Ghana. In de zomer van 2014 gaan Scherpenzeelse vrijwilligers daar een klassenblok van drie schoolklassen bouwen bij een bestaande school. ■ feeSt voor vrijwilligerS niet in januari maar in novemBer Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. Ook de voetbalvereniging Renswoude draait op vrijwilligers die dag en nacht klaar staan voor hun club. Eenmaal 16
Page 22
per jaar worden die vele vrijwilligers bedankt. Dat gebeurt tijdens de vrijwilligersavond. Steevast werd die georganiseerd op de laatste zaterdag van januari. Omdat vele dan nog genieten van een wintersportvakantie of tijdens de winterstop even afstand willen nemen van alle activiteiten op de club, heeft het bestuur ervoor gekozen de vrijwilligersavond te verplaatsen naar de laatste zaterdag van november. Reserveer daarom zaterdag 23 november in je agenda voor het vrijwilligersfeest bij de voetbalvereniging Renswoude. ■ puinBreken oude holleweg en taetS van amerongenweg Op maandag 2 september begint Cees Boonzaaijer v.o.f. met het breken van puin ter hoogte van Oude Holleweg 11. Dit geeft overlast in de vorm van geluid en trillingen. Het werk duurt ongeveer vier dagen. Het puin is vrijgekomen door het slopen van de woningen aan de Oude Holleweg en Taets van Amerongenweg. Het wordt ter plekke bewerkt in een mobiele puinbreker. Er mag van ‘s ochtends 7.00 uur tot ‘s avonds 19.00 uur gewerkt worden. Cees Boonzaaijer doet zijn best de overlast tot een minimum te beperken. tuinmeuBelSet hoofdprijS verloting Ook dit jaar organiseert de vogelvereniging ‘Kunst in Vliegwerk’ weer een grote verloting, om de kosten van de jaarlijkse vogeltentoonstelling te dekken. De leden gaan proberen om 3.000 loten aan de man te brengen. Een lot kost € 0,50. De hoofdprijs is een tuinmeubelset, 1e levisie, 2e prijs een stoomstrijkijzer, 3e prijs een teprijs een klopboormachine. Daarnaast zijn er nog vele andere prijzen. De trekking van de verloting vindt plaats op vrijdag 8 november om 20.30 uur in gebouw Rehoboth aan Taets van Amerongenweg 66. ■ ■ 17 Parkietjes Parkietjes Dartliefhebber en nog niet aangemeld voor het open dartstoernooi? Darters (ook niet-ervaren) kunnen zich nog steeds aanmelden voor het dartstoernooi ter ere van 200 jaar Café De Zwaan. Veel bekende gezichten zullen meedoen, hoe gezellig is dat? www.cafedezwaan200jaar.nl. Café De Zwaan en de gemeente Renswoude verzoeken bezoekers van de jubileum 3-daagse van Café De Zwaan (1920-21 september) zoveel mogelijk op de fiets te komen. De parkeerplaats achter het café wordt een grote fietsenstalling. In verband met verwachte drukte dienen auto’s geparkeerd te worden bij muziekgebouw ’t Podium. Woensdag 18 september starten wij onze eerste ledenbijeenkomst. Deze avond is de cabaretgroep Pandora uit Apeldoorn uitgenodigd. Thema: Het geheim van Pandora. Aanvang 19.45 uur. Iedereen hartelijk welkom. Wie wil mij komen helpen voor 2 uurtjes per 4 weken in overleg, daar mijn vaste hulp na 10 jaar wegens drukke werkzaamheden er mee ophoudt. 0318 - 57 1175. Wij zijn op zoek naar hulp in de huishouding 3 á 4 uur per week. Graag bellen naar 06 - 114 04 092. Gezocht: secretaris voor Sportvereniging Renswouw. Informatie bij Renate Lagerweij, 0318 - 57 4726 of via mail svrenswouw@hotmail.nl.  gas  waterelektrasanitair  riolering  verwarming  dakbedekking Interesse in ZONNEPANELEN? Bel ons voor een afspraak! Groeperweg 19 A - 1, 3927 CR Renswoude, tel: 0343-480119, info@welin.nl, www.welin.nl Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redactie- en advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 3927 DM Renswoude Tel: 0318 - 57 1432 of 06 - 24 50 74 13 E-mail: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen Uiterste Inleverdatum kopij: dinsdag 17 september vóór 19.00 uur 18

2013_Heraut 18


Page 2
GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 4 E: info@renswoude.nl GEMEENTENIEUWS 9 september 2013 www.renswoude.nl @gem_Renswoude Centraal telefoonnummer De gemeente is bereikbaar via één centraal telefoonnummer 0318-578150. Ma – vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. Spreekuur burgemeester Elke maandag van 11.00-12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook mailen naar: burgemeester@renswoude.nl Burgerlijke stand Geboren: 25-08: Pieter Matthijs, zoon van D.P. van Brummelen en A. Top 29-08: Lieke, dochter van E. van den Brandhof en J.A. van de Craats 30-08: Micha, zoon van D.J. Methorst en W.C. Snijder 30-08: Britt, dochter van G.C. van de Pol en S. Robbertsen Uitnodiging Open Monumentendag 2013 in Renswoude U wordt van harte uitgenodigd om op zaterdag 14 september 2013 haar heerlijkheden te bezoeken. Het thema is Macht & Pracht. Dit jaar kunt u voor het eerst een stoeptegelroute lopen of fietsen. Dit is een route van circa 5 kilometer (uit te breiden tot circa 7 km) langs alle bezienswaardigheden in Renswoude. Bij iedere bezienswaardigheid ligt een stoeptegel die beschilderd is door leerlingen van de Renswoudse basisscholen. Op de routekaart staat uitleg over de 25 bezienswaardigheden. De folder kunt u verkrijgen in het gemeentehuis, Dorpsstraat 4 te Renswoude. De volgende Ondertrouw: 03-09: W.E. Kamphorst en M.E. Gazenbeek Gehuwd: 23-08: M. Jansen en E.W. Bos 28-08: G.H. Siereveld en A.M. Joosse Overleden: Geen monumenten zijn van 10.30 tot 16.00 uur te bezichtigen:  gemeentehuis, inclusief kamer van de burgemeester;  oudheidkamer in gemeentehuis;  Koepelkerk inclusief mogelijkheid om de toren te beklimmen;  woning Dorpsstraat 11. In de raadzaal van het gemeentehuis wordt doorlopend een video vertoond van een wandeling door het kasteelpark met de in 2009 overleden baron J.J.C. Taets van Amerongen. Storingen CV-installaties huurwoningen: GSU, T: 0318-569484       Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de gemeente, buiten kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 06-51148102. U kunt uw problemen inspreken, geef uw telefoonnummer door. Renswoude, 9 september 2013                             01-09: Sanne, dochter van M.C. de Kruif en J.K. Veldhuizen 1 Live meeluisteren met de vergaderingen van de raad en commissies Deze week vergaderen de drie raadscommissies. Deze vergaderingen zijn live te beluisteren via het internet: http://renswoude.raadsinformatie.nl. Na een vergadering wordt het audiobestand opgeslagen in het archief. U kunt de vergadering dan ook later nog beluisteren. De agenda’s van deze vergaderingen treft u hieronder en op de volgende pagina aan. Evenementenkalender 14/09/2013 Open Monumentendag 19-21/09/2103 200-jaar Café de Zwaan 02/11/2013 Halve Marathon Renswoude Meer info zie evenementenkalender op www.renswoude.nl Collectevergunningen Week 37 Week 38 Spierfonds, St. Prinses Beatrix Nierstichting Nederland Gevonden voorwerpen 27/08/2013 Fototoestel 22/08/2013 Plastic Kalf Verloren voorwerpen Raadscommissie Algemeen Bestuur en Economische Zaken (AEZ) Op dinsdag 10 september a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie AEZ. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 26/08/2013 Armband 14/08/2013 Sleutel Oudere meldingen staan op www.renswoude.nl Info: 578152 of a.eilander@renswoude.nl 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Vaststelling besluitenlijst 9 juli 2013; 4. Ingekomen stukken en mededelingen; 5. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Drank- en Horecawet Renswoude 2013; 6. Stand van zaken overige projecten (Grebbelinie, Voormalig rechthuis,Woningbedrijf); 7. Rondvraag; 8. Sluiting. Raadscommissie Samenleving en Financiën (SF) Op woensdag 11 september a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie SF. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Vaststelling besluitenlijst vergadering 10 juli 2013; 4. Vaststelling besluitenlijst besloten vergadering 10 juli 2013; 5. Ingekomen stukken en mededelingen; a.Toezeggingenlijst vorige vergadering(en); 6. Toelichting financiële ontwikkelingen IW4 door directeur R. Holstein; 7. Voorstel inzake vervanging GBA-pakket en samenwerking op ICT gebied met de gemeente Veenendaal; 8. Ter bespreking memo ontwikkelingen GGD Midden Nederland; 9. Rekenmodel VVD inzake financiering nieuwbouw De Borgwal; 10. Rondvraag; 11. Sluiting. Renswoude, 9 september 2013 2
Page 4
Raadscommissie Infrastructuur en Milieu (IM) Op donderdag 12 september a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie IM. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Vaststelling besluitenlijst 11 juli 2013; 4. Ingekomen stukken en mededelingen; a. Toezeggingenlijst vorige vergadering(en); 5. Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Renswoude; 6. Bespreking conceptreactie college op Gebiedsvisie Regio FoodValley; 7. Bespreking lidmaatschap (nieuwe) Gebiedscoöperatie O-gen; 8. Voorstel inzake evaluatie afvalinzameling Renswoude; 9. Rondvraag; 10. Sluiting. Melding activiteitenbesluit Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen: - Voor meer informatie: Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure: - Activiteit ‘bouwen’ en ‘gebruik bouwwerk in strijd met bestemmingsplan’: voor het legaliseren van een carport achter de woning op het adres Beukenlaan 36 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 16.3.2 van het bestemmingsplan “Dorp” (verzonden op 22 augustus 2013). De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 912u of op afspraak). Belanghebbenden kunnen tegen genoemde besluiten binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude). Indien u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Van de heer J.J.J. van den Brandhof voor het veranderen van de inrichting op het adres Biesbosserweg 18 te Renswoude (ontvangen op 23 juli 2013). Renswoude, 9 september 2013 3 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure: 1) Activiteiten ‘oprichten inrichting’ en ‘gebruik bouwwerk in strijd met bestemmingsplan’: voor het (tijdelijk, te weten 2 jaar) plaatsen van een proefopstelling van een ROM-installatie in een loods op het adres Daatselaarseweg 2 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 2) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik gronden in strijd met bestemmingsplan’: voor het bouwen van een vervangend boerderijcomplex (herbouw) op het adres Barneveldsestraat 24 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Bovengenoemde besluiten liggen vanaf 10 september 2013 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Renswoude en zijn in te zien bij de afdeling Omgevingsbeheer op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op afspraak buiten openingstijden. Belanghebbenden, die tijdens de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend of die aan kunnen tonen dat zij hiertoe niet in staat zijn geweest, kunnen beroep indienen binnen een termijn van zes weken die aanvangt op de dag dat het besluit ter inzage is gelegd. Het indienen van een beroepschrift heeft niet tot gevolg dat de werking van dit besluit wordt stopgezet. Een belanghebbende die dit wenst en een spoedeisend belang heeft, kan naast het instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Als gedurende de beroepstermijn echter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Beschikking lozing grondwater op gemeentelijk riool – Dorpsstraat 101 Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende beschikking op grond van artikel 3.1, lid 6, onder b van het Besluit lozen buiten inrichtingen hebben genomen: - Voor het, bij maatwerkvoorschrift, toestaan van het lozen van grondwater op het gemeentelijke vuilwaterriool op het achtererf van het perceel Dorpsstraat 101 te Renswoude in verband met een bodemsanering ter plaatse (verzonden op 3 september 2013). Dit besluit ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Belanghebbenden kunnen tegen genoemd besluit binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude). Indien u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Renswoude, 9 september 2013 4
Page 8
Parket Duo planken Laminaat Verouderde vloeren Onderhoud en schuren van bestaande vloeren Meidoornlaan 10 3927 AD Renswoude Showroom alleen op afspraak T 0318-57 3632 M 06-224 68564 E info@hgparket.nl www.hgparket.nl Berichten van de wijkagenten Verlaten plaats ongeval Tussen zaterdag 17 augustus 2013, omstreeks 16.00 uur en zondag 18 augustus ,omstreeks 16.45 uur heeft er een aanrijding plaats gevonden op de Oude Holleweg waarbij een auto beschadigd is geraakt. De veroorzaker hiervan is doorgereden zonder zijn identiteit kenbaar te maken. Op dinsdag 27 augustus, omstreeks 16.50 is er op de Ubbeschoterweg aanrijding ontstaan tussen een auto en een landbouwvoertuig met een verticuleern(m) ule. Hierbij is de spiegel van de auto er af gereden door de bestuurder van het landbouwvoertuig. Achter de bestuurder van de auto reed nog een bestuurder die mogelijk wat gezien heeft. Diefstal uit bestelauto Tussen woensdag 21 augustus, omstreeks 23.00 uur en donderdag 22 augustus, omstreeks 07.00 uur is er ingebroken in een bestelauto die geparkeerd stond aan de Oude Holleweg. Diefstal fiets Op woensdag 21 augustus omstreeks 19.50 uur is er een herenfiets, merk Gazelle, kleur grijs weggenomen van de Hokhorst. Verdachte situaties De afgelopen weken hebben wij weer diverse meldingen met betrekking tot een verdachte situatie ontvangen. Heeft u een niet-pluisgevoel bel dan 1-1-2. Diefstal tuinartikelen Tussen vrijdag 23 augustus, omstreeks 16.00 uur en maandag 26 augustus, omstreeks 13.00 uur zijn er uit een tuin van een woning gelegen aan de Kweek diverse tuinartikelen waaronder een kunststof schaap weggenomen. Poging inbraak woning Tussen dinsdag 27 augustus, omstreeks 23.30 uur en woensdag 28 augustus, omstreeks 07.00 uur is er gepoogd in te breken in een woning gelegen aan de Wittenoordseweg. Inbraak in schuur Tussen dinsdag 27 augustus, omstreeks 23.00 uur en woensdag 28 augustus, omstreeks 10.30 uur is er ingebroken in een schuur behorende bij een woning gelegen aan de Wittenoordseweg. Getuigenoproep De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u informatie met betrekking tot de (poging) woninginbraak,de inbraak in de schuur,de diefstal uit de bestelauto,de diefstal van de tuinartikelen en/of de diefstal van de fiets neem dan contact op via e-mail of bel 0900 - 8844. Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000. Burgernet Wilt u ons mee helpen zoeken naar vermiste personen of helpen met het uitkijken naar verdachten? Meldt u dan aan als Burgernetdeelnemer via www.burgernet.nl. Afspraak buiten de openingsuren Het bureau in Renswoude is iedere woensdag geopend van 14.00 - 18.00 uur. Het is mogelijk om met ons een afspraak te maken buiten de openingsuren. Stuur ons een email en wij nemen contact met u op. Met vriendelijke groet, Jordi Louwerens en Henk Heijting, wijkagenten Renswoude/Veenendaal-West. 6
Page 10
jordi.louwerens@utrecht.politie.nl henk.heijting@utrecht.politie.nl Bel 0900 - 8844 en vraag naar het wijkteam Veenendaal/Renswoude. Volg ons ook op Twitter: @WijkagVdaalWest ■ dagje uit: van Survival tot Sing-in Aan het einde van het zomerseizoen toch nog even het vakantiegevoel omhoog halen? Reserveer dan zaterdag 14 september in de agenda. Op die dag staat het terrein van fam Van Gent op de Ubbeschoterweg 19 in Renswoude in het teken van veel gezelligheid, leuke activiteiten, lekker eten en een sing-in. De dag begint om 13.30 uur en is rond 20.30 uur afgelopen. Toegang is gratis. Activiteiten De dag begint om 13.30 uur met een kopje koffie/drinken en cake. Van 14.00 tot 17.00 uur worden er voor de kinderen, jongeren én volwassenen allerlei activiteiten georganiseerd: - Kinderoppas en springkussen voor kinderen van 0 tot 4 jaar - Schminken, spelletjes, springkussen en knutselen voor kinderen van 4 tot 8 jaar - Survivalbaan voor de kinderen van 8 tot 16 jaar, neem je fiets mee! - Autoles, theorie, praktijk en behendigheid met een shovel voor iedereen vanaf 16 jaar - Fietspuzzeltocht voor alle leeftijden - Bloemschikken voor alle leeftijden Sing-in De dag wordt georganiseerd door de Hervormde Gemeente van Renswoude. Altijd al benieuwd naar de activiteiten die binnen deze gemeente te doen zijn? Dan is de kraampjesmarkt van 17.00 tot 18.00 uur de ideale gelegenheid om eens kennis te maken met de Zondagsschool, Club en Bijbelkringen. Aansluitend staat van 18.00 tot 19.30 uur het buffet klaar. De dag wordt vervolgens afgesloten met een feestelijke Sing-in. Aanmelden Aanmelden voor (een deel van) deze dag of op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met Truus Kampert via emailadres truuskampert@hotmail.com of telefoonnummer 06 - 506 978 70. ■ ehBo curSuS renSwoude Begin oktober start bij voldoende deelname (minimaal 8 deelnemers) een nieuwe EHBO-cursus met AED in Peuterspeelzaal Hummelhonk te Renswoude. De cursus wordt gegeven door een ervaren kaderinstructeur eerste hulp en hartreanimatie. Het gaat om ca. 15-17 woensdagavonden van 20.00 – 22.00 uur. In deze cursus leer je wat je moet doen en wat misschien nog wel belangrijker is wat je moet laten bij het hulpverlenen. Om het zo ‘waarheidsgetrouw’ mogelijk te maken komen er regelmatig lotusslachtoffers in de les, deze slachtoffers spelen een letsel en de cursisten mogen dan proberen zo goed mogelijk hulp te verlenen. We combineren theorie en praktijk zodat het altijd dynamische afwisselende lessen zijn. De opleiding wordt afgesloten met een officieel examen van Het Oranje Kruis. Na het met goed gevolg afleggen van het examen ontvangt de cursist een diploma met een geldigheidsduur van twee jaar. De opleiding kost € 195,00 per persoon. Dit is inclusief les- en oefenmateriaal, lesboekje, de kosten van het examen en de 7                                                                                                 8
Page 12
koffie/thee. Diverse zorgverzekeringen vergoeden een gedeelte van de cursuskosten. Voor opgave en/of inlichtingen kunt u bellen met Carla Overeem 0318 - 51 7282 liefst tussen 18.00 en 20.00 uur (b.g.g 06 - 383 682 84) of mailen naar cursussen@ ehborenswoude.nl. Cursisten uit andere plaatsen dan Renswoude zijn natuurlijk ook van harte welkom. ■ Beat BuSterS hard in training met amStel live Band Sinds enkele jaren heeft Renswoude er een aantal helden bijgekregen. Onder hen de feestdj’s van de Beat Busters. Wanneer de Oranjevereniging Renswoude op Facebook een bericht post met de vraag welke artiest moet worden geboekt voor het Oranjebal XL 2014 volgt er altijd een berichtje ‘als de Beat Busters er maar weer bij zijn’. Wat voor artiest er ook wordt geboekt, met de intermezzo acts van de Beat Busters is het altijd weer springen. Ook voor het feest ter ere van het 200-jarig bestaan van Café De Zwaan op zaterdag 21 september zijn de Renswoudse feestbeesten geboekt, samen met de Amstel Live Band. Al weken zijn de Beat Busters in overleg met de Amstel Live-bandleden over het repertoire die avond. Waar de Amstel Live Band garant staat voor meezingen, moeten de dj’s het feest maken met de bekende feestbeats. Renswoude heeft een erg divers publiek en iedereen moet naar huis met een lach op zijn gezicht. De kaartverkoop voor het meezingspektakel met de Amstel Live Band verloopt voorspoedig. Kaarten kosten slechts 15 euro en zijn te koop bij Café De Zwaan, Emté Van Beek en Verwoerd. ■ het einde van de zomer iS in zicht... De lampen kunnen ’s avonds weer aan, het wordt weer frisser, ook al schijnt de zon nog, maar toch is de vakantie voor velen weer voorbij. Ook voor de leden van het kinderkoor de Regenboog en chr. Gemengd koor Con Amore. Con Amore is net begonnen met het nieuwe seizoen, het kinderkoor begint op 12 september. Beide koren kunnen nieuwe leden gebruiken. Bij het kinderkoor is altijd plaats voor frisse jonge stemmetjes. En bij het gemengde koor zijn de bassen het hardst aan versterking toe, maar bij de overige partijen is er ook altijd nog plaats voor enthousiaste stemmen. Lijkt het u of jou wat, aarzel niet en kom gerust eens een avond mee doen. U/jij bent van harte welkom in Rehoboth. Repetitietijden: kinderkoor: 18.15 - 19.15 uur, grote koor 20.00 - 22.00 uur. Inlichtingen: kinderkoor 0318 - 57 2273, grote koor 0318 - 55 4030. Groeten, bestuur Con Amore & de Regenboog. lampegietjeS avond Weten jullie het nog? maandag 30 september is het weer tijd voor lampegietjes avond! Elk jaar weer een mooie optocht met mooi verklede kids, ouders en geweldig mooie grote wagens. ook dit jaar onrvangen de eerste 15 grote wagens weer 50 euro startgeld dus geef je snel op bij Bianca van de Pol. Mail: gertenbianca@ gmail.com of bellen 06 - 120 842 36. Tot dan! ■ 9 ■ nierStichting zet alleS op alleS, de collectanten ook en u? Nierstichting geeft toekomst voor mensen met een nierziekte maar ook mensen die nu nog gezond zijn. Door te werken aan preventie, bewustwording en onderzoek. De nierstichting zet alles op alles , zodat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook ECHT BLIJVEN LEVEN. Geef voor een beter leven van nierpatienten. 16-21 september komen de collectanten bij u aan de deur, laat ze niet met een lege bus vertrekken, maar doneer voor de toekomst. ■ opwarmen voor de Stilettorun In de vorige uitgave van De Heraut stond al een aankondiging voor een eenmalige gebeurtenis in Renswoude waar nog lang over zal worden nagepraat. Dorpsgenoten kunnen zich binnen een half uur opwerken tot ware BK’ers (Bekende Kraaien). Daarnaast staat er een geldbedrag van totaal 200 euro te wachten (en ook de meest originele deelnemer heeft prijs). Het enige dat ze daarvoor nodig hebben zijn een paar schoenen met een hak van minimaal 7 cm hoog en 1,5 cm breed. Op vrijdag 20 september presenteert een Eurosport commentator, onder Renswoudenaren beter bekend als Ed van der Veer, deze hilarische run. Om 19.30 uur verzamelen de renners zich in de feesthal aan de Dorpsstraat 101 voor een warming-up, waarna voorzitter van het Renswouds Olympisch Comité, Bianca Vink, deelnemers zal testen op doping en op de juiste uitrusting. Bianca zal tevens het startschot geven, waarna een (korte) sprint volgt op hoge hakken. De renners zullen worden binnengehaald door de DJ’s van Radio 100% NL. Een gezellig Hollands feest (gratis entree) volgt! Aan een volle maag hoeft niet worden gedacht. Bella Italia, de nieuwe pizzeria in Renswoude, is aanwezig met pizza’s en shoarma (ook op donderdag en zater• Uitdeuken zonder spuiten • Steenslag / lakreparatie • Koplamprenovatie • Waxoyl behandelingen Molenstraat 45 3927 AB Renswoude Tel.: 06 51 32 90 87 www.cosmetic-carrepair.nl 10
Page 14
dag). Een hilarisch gebeuren waar nu al veel over wordt gesproken in het dorp. De inschrijving voor de Stilettorun (voor mannen en vrouwen) loopt voorspoedig. In verband met de ruimte is er een maximum aantal deelnemers en er zijn nog maar een handvol deelnemers die zich aan kunnen melden. Deelname is gratis en opgeven kan bij Diana Geijtenbeek (geijtenbeek_diana@hotmail.com). De Stilettorun en feest met 100% NL is onderdeel van de jubileum 3-daagse van het 200-jarig Café De Zwaan, meer info op www.cafedezwaan200jaar.nl. ■ SoS najaarSmodeShow! Modehuis van de Pavert uit Renswoude verzorgt weer een gezellige modeshow. De collectie bestaat uit mooie japonnen, rokken, blouses, jumpers en pantalons. Voor de wat frisse uurtjes buiten zijn er mooie vesten en jasjes die het geheel compleet maken. De collectie wordt door onze eigen senioren mannequins op professionele wijze getoond. Kom kijken en wellicht kunt u iets moois aan uw garderobe toevoegen. De middag wordt gehouden op woensdag 18 september en vindt plaats in de recreatiezaal de Sterrenweide, Vijverlaan 2 in Scherpenzeel. Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur. De toegang is gratis, wel wordt na afloop een bijdrage gevraagd voor het genoten kopje koffie of thee. Kom kijken! ■ viering ‘dag van de ouderen’ Bij de SoS. Woensdag 2 oktober organiseert het Lokaal Comité, bestaande uit werkgroepsleden van de SOS, het Huis in de Wei en de ouderenbonden PCOB en de ANBO een toneelmiddag voor alle senioren uit Scherpenzeel en Renswoude. De theatergroep Nocturne uit Nijmegen speelt voor u het stuk: ‘Let’s Amor’. De ‘Dag’ vindt plaats in recreatiezaal van het Huis in de Wei, Vijverlaan 2 te Scherpenzeel. Het programma is van 14.30 uur tot 16.30 uur. Zaal open 14.00 uur. Bij binnenkomst wordt u getrakteerd op een kopje koffie of thee en iets lekkers. Het reisbureau waarvoor Jes werkt, reorganiseert. Ontslag dreigt en ze stort zich op een gouden markt: de Senioren! Een groep ouderen reist met haar af naar Gambia, safari-outfit en eigen verwachtingen in hun bagage. Bij de evenaar wordt geruzied, gerouwd om verloren liefdes en gehunkerd naar nieuwe. Een excursie in de jungle zet de verhoudingen op scherp. U wordt meegenomen in deze wereld van senioren. Dat kan soms droevig of hilarisch zijn, maar ook ontroerend of confronterend. Net als het leven zelf! Zoals u van ons gewend bent kunt u na afloop deelnemen aan een bijzonder warm buffet. Kok Koos neemt u mee op zijn culinaire West Afrika tour. De tour bestaat uit 3 hoofdgerechten: Benachin, een visgerecht bereid met diverse soorten groente zoals aubergine, wortel, koolraap, uien en knoflook, geserveerd met basmatirijst; Chicken Yassa, gemarineerde kippenboutjes geserveerd met uienringen en gebakken aardappelen en rijst; Domoda, gerecht met rundvlees, tomaten, uien, knoflook en pindakaas, geserveerd met rijst. Het nagerecht bestaat uit ijs met ananas met een dot slagroom. Senioren uit Scherpenzeel (en Renswoude) kunnen zich opgeven, en tevens be11 talen, tot woensdag 25 september bij de balie van het Huis in de Wei. Senioren uit Renswoude krijgen de mogelijkheid om zich in te schrijven op woensdagmorgen 25 september van 10.00 tot 11.00 uur in de Voorhof (geref.kerk) Kastanjelaan 1 in Renswoude. De maaltijd kost € 6,00. Indien u aan de maaltijd meedoet, is deze rond 19.30 uur ten einde. U bent van harte welkom, ook al neemt u geen deel aan de maaltijd. U kunt contact opnemen met Erny de Wildt: 033 - 277 88 98. SoS SponSordag! Zaterdag 21 september organiseert de Stichting Vrienden van de SOS een gezellige, sponsordag. Vanaf 10 uur tot 14.00 uur is in ‘Het huis in de Wei’ van alles te doen en te halen, of… te winnen. Een dag vol activiteiten voor jong en oud! De opbrengst is bestemd voor activiteiten EM Pater Spikhorst 6 3927 DB Renswoude 0318 - 57 13 66 empater@kpnmail.nl Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren Bouwbedrijf Leo Verkerk v.o.f. Groeperweg 19 3927 CR Renswoude info@leoverkerk.nl 0343 - 41 28 49 www.leoverkerk.nl of volg ons via of 12 ■ van de SOS, zoals Tafeltje Dekje, reisjes en educatieve en recreatieve middagen, waaronder de Kerstbijeenkomst. Alle ingrediënten voor een geslaagd evenement zijn in ieder geval aanwezig. Snuffelen in onze welbekende boekenkraam, die dit jaar uit een prachtige collectie bestaat; ons enveloppenspel, waarin prijzen zijn verstopt voor kinderen en volwassenen; daarnaast kunt u en gokje wagen bij het mini-rad van Avontuur; raden naar de inhoud en de boodschappenmand en het goede getal invullen om het ‘diner voor 2’ te winnen; iemand jarig.. verrast deze met een pracht zelfgemaakte kaart; op veler verzoek, zijn er weer voorjaars- bloembollen en nog veel meer, het is allemaal te koop. Bij de Vereniging Oud Scherpenzeel kunt u raden naar de naam en het gebruik van oude voorwerpen en is er een fotoquiz Daarnaast wordt er ook voor de inwen
Page 16
dige mens goed verzorgd, een geurig kopje koffie of thee met een koek en heerlijke verse broodjes. De trekking van de loten is om 14.00 uur. Wethouder Evert van de Glind zal ons hierbij assisteren. Indien u nieuwsgierig bent of u een prijs heeft gewonnen, dan nodigen wij u van harte uit om te komen kijken. De gewonnen prijs krijgt u dan direct mee naar huis. Overige prijzen worden bij de prijswinnaars thuisbezorgd. De uitslag wordt ook bekend gemaakt op onze website: www.seniorsr.nl. Nadere info: 033 - 277 10 18. ■ de Spierweek van het prinSeS Beatrix SpierfondS In actie tegen spierziekten De tweede week van september is door het Prinses Beatrix Spierfonds uitgeroepen tot spierweek. De week dat heel Nederland in actie komt tegen spierziekten! Zo gaan ruim 31.000 vrijwilligers van 8 t/m 14 september langs de deuren en starten mensen een actie om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. In Nederland lijden er ruim 200.000 mensen aan een spierziekte. En daar zijn er 600 verschillende van. Sommige zijn dodelijk, sommige erfelijk en allemaal hebben ze een verlammend effect op de spieren. Er zitten zo’n 600 spieren in een mensenlichaam en die sturen alles aan. Van een glimlach tot een wandeling. Van drinken tot plassen. Van lachen tot ademen. Een ziekte die spieren aantast, tast het hele lichaam en daarmee het hele leven van een persoon aan. Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar gene13 Het nieuwe zwemseizoen voor senioren start op dinsdagmorgen 3 september. Wekelijks bezoeken vele 50 plussers het Valleibad in Veenendaal om samen te zing en naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten. En met succes, dankzij de financiering van het fonds is er onder andere een levensreddend medicijn voor de ziekte van Pompe ontwikkeld en zijn wetenschappers op de goede weg naar een therapie voor de ziekte van Duchenne. De spierweek is één van de belangrijkste weken in het jaar voor mensen met een spierziekte. Steun het Prinses Beatrix Spierfonds en geef aan de collectant, actievoerder of maak een bijdrage over via giro 969! Kijk voor meer informatie op prinsesbeatrixspierfonds.nl. ■ SoS-Senioren te water ELECTRA | GAS & WATER | CV | LOOD& ZINKWERKEN | ALARMINSTALLATIES ONTRUIMINGSINSTALLATIES | DATA BEKABELING | SANITAIR | STOFZUIGSYSTEMEN VENTILATIESYSTEMEN | KOELTECHNIEK WARMTE POMP INSTALLATIES | DOMOTICA INSTALLATIEBEDRIJF VAN DE VENDEL ADRES: GROOT OVEREEM 23, 3927 GH RENSWOUDE TELEFOON: 0318-571431 | FAX: 0318-572242 E-MAIL: INFO@VANDEVENDEL.COM INTERNET: WWW.VANDEVENDEL.COM 8
Page 18
bewegen in het water. Nog steeds laten onderzoeken zien dat zwemmen een gezonde en gezellige activiteit is. Bewegen in water kan tot op zeer hoge leeftijd. Door inspannen en ontspannen zult u zich fitter en vitaler gaan voelen en dat is aangenaam. Indien u niet aan de oefeningen wilt meedoen kunt u vrij zwemmen, heerlijk toch? Naast gerichte inspanning, ontspanning, gezelligheid en het maken van sociaal contact een goede reden om mee te doen. Kent u de slagzin: ‘met plezier 30 minuten bewegen?’. Daarom rijdt er iedere dinsdagmorgen een bus richting Veenendaal. Deze vertrekt om 9.15 uur en om 11.00 uur bent u weer terug in Renswoude - Scherpenzeel. De opstapplaatsen zijn: bushaltes Holenvoetplein en tegenover Jac de Boer, Oosteinde en de Dreef. In Renswoude: het Binnenveld. Het seizoen eindigt 23 april 2013, de vervoerskosten zijn, inclusief inschrijfgeld, € 35,00. Daarnaast betaalt u € 4,00 voor een kaartje voor het zwembad. Voor informatie: 033 - 277 23 51 of 033 - 277 17 56. ■ lucht voor de Sportvereniging renSwouw “Het valt niet mee om als SV Renswouw prijstechnisch te kunnen concurreren met andere sportverenigingen Renswouw”, aldus voorzitter Adriaan Hosang. Het aanbod van de sportvereniging is goed, denk aan de Renswouwse populaire wandel4daagse maar ook de gym, volleybal en badminton en straks weer de halve marathon. Bezuinigingen, hogere kostenposten, teruglopende sponsoring en deelname aan toernooien wordt duurder. Daarom wil SV Renswouw u vragen mee doen met de Grote Clubactie, voor een beetje lucht in de kas. Extra inkomsten worden steeds belangrijker om bijvoorbeeld gymtoestellen te vervangen of voor bijscholing voor de trainers. En daarom doet de sportvereniging ook dit jaar mee aan de Grote Clubactie! Geld verdienen kan met de Grote Clubactie, de koper maakt kans op mooie prijzen. De grootste winnaar is de sportvereniging, 80% van de opbrengst is voor de clubkas! Zie www.clubactie.nl. Op zaterdag 14 september vanaf 12.00 uur mogen de kinderen loten gaan verkopen. Misschien lopen de kinderen van de Sportvereniging u net mis, koop dan online loten via www.svrenswouw.nl! Sporten geeft voldoende gezonde lucht aan uw longen, help de sportvereniging met een beetje extra lucht in de clubkas! Vriendelijke groet, SV Renswouw met o.a. Gym, Badminton en Volleybal. traditioneel SoS 50+ tenniStoernooi 2013. Op donderdag 26 september 2013 vindt op tennispark ‘de Bree’ in Scherpenzeel het jaarlijkse SOS 50+ Tennistoernooi plaats. Dit toernooi, dat gedeeltelijk door de SOS wordt gesponsord, wordt in samenwerking met de tennisverenigingen de Bree uit Scherpenzeel en Dicke Rijst uit Renswoude georganiseerd. Iedere senior uit Renswoude en Scherpenzeel, die tennissen, kan meedoen met dit gezellige en recreatieve toernooi. Er worden alleen dubbels gespeeld. De dag begint om 9.30 en duurt tot 16.00 uur. De 14 ■ Hage Nap Molenstraat 10a 3927 AC Renswoude Tel: 0318 - 57 35 38 Mob: 06 - 149 636 02 info@napschilderwerken.nl www.napschilderwerken.nl binnen- en buitenschilderwerk glasweefsel-, behang- en sauswerk beglazing meerjarenonderhoudsplan schilderwerk fi scale adviezen salarisadministratie fi scale aangifte Utrechtseweg 18 Postbus 20 3927 ZL Renswoude Tel 0318-571869 E-mail : info@admkvangent.nl fi nanciële administratie jaarrekeningen managementbegeleiding
Page 20
kosten bedragen € 10,00, inschrijven kan via mail: keesvonk62@hotmail.com of telefoon 033 - 277 38 43. ■ Sportvereniging renSwouw zoekt SecretariS Wil jij de nieuwe secretaris van Sportvereniging Renswouw worden? Onze huidige secretaris heeft haar taak vele jaren met veel plezier en inzet volbracht. Helaas heeft ze aangegeven dat het tijd wordt voor een opvolger. Is dit iets voor u of jou? Lijkt het je leuk en wil je meer weten wat de taken zijn van een secretaris binnen deze sportieve vereniging? Stuur een e-mail naar svrenswouw@hotmail.nl of bel naar Renate Lagerweij, 0318 - 57 4726. ■ jeugdcluB ‘immanuel’ Start nieuw Seizoen onS genoegen Nu de zomervakantie bijna voorbij is, start ook bij harmonievereniging Ons Genoegen een nieuw seizoen. De verschillende orkesten gaan weer vol enthousiasme beginnen met repeteren om mooie concerten te geven. Ook de muzieklessen van alle leerlingen beginnen weer. Zou het ook iets voor uw kind(eren) of voor uzelf zijn om muziekles te gaan volgen? Ons Genoegen biedt Algemene Muzikale Vorming voor kinderen vanaf zeven jaar, maar er is geen maximumleeftijd om een instrument te leren bespelen. Iedereen is welkom om te starten met een ontzettend leuke muzikale hobby. Twijfelt uw kind nog een beetje over de lessen AMV? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om de eerste vier lessen vanaf vrijdag 13 september (de les start om 16.00 uur) graBeste jeugd, hebben jullie het al gehoord: Jeugdclub ‘IMMANUEL’ begint weer! Eindelijk is het weer zover. Vanaf 16 september zijn alle kinderen van groep 4 t/m het voortgezet onderwijs van harte welkom in gebouw Rehoboth op de volgende tijden: Groep 4: dinsdag 15:45 tot 17:00 uur Groep 5: maandag 15:45 tot 17:00 uur Groep 6: woensdag 18:30 tot 19:45 uur Groep 7: dinsdag van 18:45 tot 20.00 uur groep 8 en het voortgezet onderwijs: vrijdag van 19:30 tot 21:00 uur (1 x per 2 weken, eerste keer 20 sept.) Zit jij in groep 6 of 7 en je kan niet op de aangegeven avond, dan ben je ook van harte welkom op de andere avond van groep 6 of 7. Wat doen we daar allemaal? Afhankelijk van de leeftijd gaan we: zingen, bidden, nadenken en luisteren naar 15 tis en vrijblijvend te proberen. Bel of mail leerlingencoördinator Marjanne van Donselaar, 0318 - 57 1432 / marjanne@destudio.biz, gerust eens voor meer informatie. Of loop op een woensdagavond rond 19.00 of 20.45 uur binnen in ’t Podium aan de Nijborg. Graag tot ziens bij Ons Genoegen. ■ tijd en vertrekplek uitje oranje vereniging renSwoude Woensdag 11 september gaan we weer uit. De inschrijving is gesloten maar in de vorige heraut stond niet hoe laat de bus vertrekt en waar vandaan. Dus even nog wat informatie: De bus vertrekt om 8.45 uur vanaf gebouw rehoboth. Tot woensdag de 11e . ■ de Bijbel, praten/discussiëren, en natuurlijk knutselen/spel, ontspanning, uitjes etc. Zaterdag 14 september is er voor alle leeftijden de start/gemeentedag die begint om 13.30 aan de Ubbeschoterweg 19 en Zondag 15 september is de startdienst in de Koepelkerk. Wil je meer weten? Bel dan naar Wico Teeuw 0318 - 57 5812 of mail naar j.w.teeuw@kpnplanet.nl. Iedereen is van harte welkom! Groetjes en tot gauw, de leiding. ■ algemene ledenvergadering vv renSwoude Op donderdag 19 september wordt in de kantine van de vv Renswoude de algemene ledenvergadering gehouden. Deze vergadering begint om 21.15 uur en alle leden van de voetbalvereniging zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. ■ diverSe prijzen grote verloting vv renSwoude niet afgehaald Op zaterdag 29 juni heeft de trekking voor de grote verloting van de voetbalvereniging Renswoude plaatsgevonden. Inmiddels hebben de meeste winnaars hun prijs ontvangen. Er liggen echter nog 14 prijzen die niet zijn opgehaald. De winnaars kunnen hun prijzen doordeweeks ophalen in de kantine of op zaterdag in de bestuurskamer bij één van de bestuursleden. Indien de naam van de winnaar bekend is staat deze erbij vermeld. R.C.R, televisie lot 132457; De Agave tegoedbon boeket lot 130084; Cafetaria ’t Zwaantje Cadeaubon € 20,00 lot 130437; Autobedrijf Rijnders APK lot 130439; Autobedrijf Vlastuin auto waspakket lot 130221; Autobedrijf Vlastuin auto waspakket lot 130119; A & W deukendokter waardebon lot 130216; Slachterij Visser barbecue schotel lot 132435; Argos Barneveld 5 keer autowassen lot 130428; HUBO Van Deelen set van 2 lampen lot 130087; Brandhof diervoeders cadeaubon lot 132494; Rijnders Sport grote sporttas lot 132447; grillplaat lot 130012 en 2 pits kookplaat lot 130441. ■ vijf meter StokBrood voor world ServantS Zaterdag 31 augustus 2013 organiseerde Worlds Servants Scherpenzeel Hap en Trap. Er werd om 10.30 uur gestart bij Kulturhus ‘de Breehoek’ in Scherpenzeel. De organisatoren hebben een mooie fietsroute uitgestippeld rond Scherpenzeel. Bij de rustpunten (De Uitrusting, Peuterboerderij, De Kleine Weide en familie De Vries) verzorgden de vrijwilligers de hapjes. Bij Restaurant ‘de Ossenstal’ op Allurepark De Lucht verzorgde Harold Engelen en zijn team de lunch. Er werd een belegd stokbrood van vijf meter, kippenkluifjes, carpaccio en fruitsalade gepresenteerd. De opbrengsten van deze sponsortocht worden gebruikt voor het project in Ghana. In de zomer van 2014 gaan Scherpenzeelse vrijwilligers daar een klassenblok van drie schoolklassen bouwen bij een bestaande school. ■ feeSt voor vrijwilligerS niet in januari maar in novemBer Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. Ook de voetbalvereniging Renswoude draait op vrijwilligers die dag en nacht klaar staan voor hun club. Eenmaal 16
Page 22
per jaar worden die vele vrijwilligers bedankt. Dat gebeurt tijdens de vrijwilligersavond. Steevast werd die georganiseerd op de laatste zaterdag van januari. Omdat vele dan nog genieten van een wintersportvakantie of tijdens de winterstop even afstand willen nemen van alle activiteiten op de club, heeft het bestuur ervoor gekozen de vrijwilligersavond te verplaatsen naar de laatste zaterdag van november. Reserveer daarom zaterdag 23 november in je agenda voor het vrijwilligersfeest bij de voetbalvereniging Renswoude. ■ puinBreken oude holleweg en taetS van amerongenweg Op maandag 2 september begint Cees Boonzaaijer v.o.f. met het breken van puin ter hoogte van Oude Holleweg 11. Dit geeft overlast in de vorm van geluid en trillingen. Het werk duurt ongeveer vier dagen. Het puin is vrijgekomen door het slopen van de woningen aan de Oude Holleweg en Taets van Amerongenweg. Het wordt ter plekke bewerkt in een mobiele puinbreker. Er mag van ‘s ochtends 7.00 uur tot ‘s avonds 19.00 uur gewerkt worden. Cees Boonzaaijer doet zijn best de overlast tot een minimum te beperken. tuinmeuBelSet hoofdprijS verloting Ook dit jaar organiseert de vogelvereniging ‘Kunst in Vliegwerk’ weer een grote verloting, om de kosten van de jaarlijkse vogeltentoonstelling te dekken. De leden gaan proberen om 3.000 loten aan de man te brengen. Een lot kost € 0,50. De hoofdprijs is een tuinmeubelset, 1e levisie, 2e prijs een stoomstrijkijzer, 3e prijs een teprijs een klopboormachine. Daarnaast zijn er nog vele andere prijzen. De trekking van de verloting vindt plaats op vrijdag 8 november om 20.30 uur in gebouw Rehoboth aan Taets van Amerongenweg 66. ■ ■ 17 Parkietjes Parkietjes Dartliefhebber en nog niet aangemeld voor het open dartstoernooi? Darters (ook niet-ervaren) kunnen zich nog steeds aanmelden voor het dartstoernooi ter ere van 200 jaar Café De Zwaan. Veel bekende gezichten zullen meedoen, hoe gezellig is dat? www.cafedezwaan200jaar.nl. Café De Zwaan en de gemeente Renswoude verzoeken bezoekers van de jubileum 3-daagse van Café De Zwaan (1920-21 september) zoveel mogelijk op de fiets te komen. De parkeerplaats achter het café wordt een grote fietsenstalling. In verband met verwachte drukte dienen auto’s geparkeerd te worden bij muziekgebouw ’t Podium. Woensdag 18 september starten wij onze eerste ledenbijeenkomst. Deze avond is de cabaretgroep Pandora uit Apeldoorn uitgenodigd. Thema: Het geheim van Pandora. Aanvang 19.45 uur. Iedereen hartelijk welkom. Wie wil mij komen helpen voor 2 uurtjes per 4 weken in overleg, daar mijn vaste hulp na 10 jaar wegens drukke werkzaamheden er mee ophoudt. 0318 - 57 1175. Wij zijn op zoek naar hulp in de huishouding 3 á 4 uur per week. Graag bellen naar 06 - 114 04 092. Gezocht: secretaris voor Sportvereniging Renswouw. Informatie bij Renate Lagerweij, 0318 - 57 4726 of via mail svrenswouw@hotmail.nl.  gas  waterelektrasanitair  riolering  verwarming  dakbedekking Interesse in ZONNEPANELEN? Bel ons voor een afspraak! Groeperweg 19 A - 1, 3927 CR Renswoude, tel: 0343-480119, info@welin.nl, www.welin.nl Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redactie- en advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 3927 DM Renswoude Tel: 0318 - 57 1432 of 06 - 24 50 74 13 E-mail: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen Uiterste Inleverdatum kopij: dinsdag 17 september vóór 19.00 uur 18

2013_Heraut 23


Page 2
GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 4 E: info@renswoude.nl GEMEENTENIEUWS 18 november 2013 www.renswoude.nl @gem_Renswoude Centraal telefoonnummer De gemeente is bereikbaar via één centraal telefoonnummer 0318-578150. Ma – vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. Spreekuur burgemeester Elke maandag van 11.00-12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook mailen naar: burgemeester@renswoude.nl. Burgerzaken gesloten Op de volgende dagen is de afdeling burgerzaken de gehele dag gesloten in verband met de overgang naar een ander softwaresysteem:  dinsdag 19 november 2013;  vrijdag 6 december 2013. Burgerlijke stand Geboren 31-10 Kai, zoon van D. van de Bovenkamp en J.M.M. Adriaans; 04-11 Vajèn Norah, dochter van B. Rebergen en P. Servaas; 06-11 Femke, dochter van C. Renes en M.H. Kas. Ondertrouw: Geen Gemeenteraad heeft begroting 2014 vastgesteld De gemeenteraad heeft op 29 oktober jl. de begroting 2014 vastgesteld. Het is de gemeenteraad gelukt de begroting 2014 sluitend te krijgen met alleen een trendmatige verhoging (inflatie) van de O.Z.B. met 3 %. Sinds 2013 kan in de gemeente Renswoude grofvuil niet meer kosteloos worden aangeboden. De kostenbesparing die dit oplevert, wordt gebruikt om de tarieven voor de afvalstoffenheffing in 2014 te verlagen. Overleden: Geen Gehuwd 31-10 D.M. van Leeuwen en T.R. Schuurman; 01-11 S. Hardeman en A. Beijer. Begin dit jaar is het Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld. In dit plan zijn de investeringen en het noodzakelijk uit te voeren onderhoud opgenomen om het rioleringsstelsel te verbeteren en in te spelen op de klimaatveranderingen. Op grond van dit plan moet de gemeente Renswoude de komende jaren flinke investeringen doen in het rioolstelsel. Het is dan ook onvermijdelijk om de tarieven van het rioolrecht voor 2014, naast de trendmatige verhoging van 3 %, te verhogen met 2 %. Na 2014 De gemeente krijgt, zoals het er nu naar uitziet, grote nieuwe verantwoordelijkheden per 1 januari 2015, o.a. de decentralisaties Jeugdzorg en AWBZ. Ook de nieuwe Participatiewet legt grote opgaven neer bij de gemeente. Dit alles gaat gepaard met bezuinigingen en kortingen op de budgetten. Daarnaast leiden de plannen van het kabinet ertoe dat de inkomsten vanuit de rijksoverheid sterk teruglopen. De gemeente staat komende periode voor een grote uitdaging om inkomsten en uitgaven voor de komende jaren met elkaar in evenwicht te krijgen en ook in 2014 een sluitende begroting voor 2015 te presenteren. Renswoude, 18 november 2013 1 Raadscommissie Algemeen Bestuur en Economische Zaken (AEZ) Op dinsdag 19 november a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie AEZ. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Vaststelling besluitenlijst 15 oktober 2013; 4. Ingekomen stukken en mededelingen; a) Toezeggingenlijst vorige vergadering(en); b) Koersnotitie toekomst Recreatieschappen; 5. Presentatie door de provincie Utrecht inzake stand van zaken realisatie bezoekerscentrum Grebbelinie op het Fort aan de Buursteeg; 6. Voorstel ontwikkelingsmogelijkheden voormalig Rechthuis; 7. Voorstel aanwijzing trouwlocaties; 8. Meerjarenonderhoudsbegroting Woningbedrijf; 9. Rondvraag; 10. Sluiting. Raadscommissie Samenleving en Financiën (SF) Op woensdag 20 november a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie SF. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Vaststelling besluitenlijst 16 oktober 2013; 4. Ingekomen stukken en mededelingen; 5. Toezeggingenlijst vorige vergadering(en); 6. Voorstel transitiearrangementen jeugdzorg. Vanuit het regionale projectteam Jeugdzorg FoodValley wordt een presentatie verzorgd; 7. Voorstel tot wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland i.v.m. verplichte provinciale congruentie; 8. Jaarverslag 2012, begrotingswijziging 2013 en begroting 2014 GGD Midden Nederland; 9. Voorstel tot vaststelling van de verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2014; 10. Voorstel tot vaststelling van de verordening rioolheffing 2014; 11. Voorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelasting 2014; 12. Voorstel tot vaststelling van de verordening tarieven begraafplaats en gebruik rouwcentrum 2014; 13. Voorstel tot vaststelling van de legesverordening 2014; 14. Voorstel tot overboeken kredieten van 2012 naar 2013, inclusief 7e begrotingswijziging 2013;                                   15. Dekkingsplan begroting 2014, inclusief 1e en 2e begrotingswijziging 2014; 16.Onderhoudsuitgaven ten laste van reserves, inclusief 8e begrotingswijziging 2013; 17.Memo financiën inhuur externen; 18. Stand van zaken projecten (Borgwal, Dorpshart,Decentralisaties); 19. Rondvraag; 20. Sluiting. Renswoude, 18 november 2013 2
Page 4
Raadscommissie Infrastructuur en Milieu (IM) Op donderdag 21 november a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie IM. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Vaststelling besluitenlijst 17 oktober 2013; 4. Ingekomen stukken en mededelingen; a. Toezeggingenlijst vorige vergadering(en); b. Update schaliegas; c. Overzicht aangelegde grasbetonstenen; d. Asbestbeleid Renswoude; Evenementenkalender 23/11/2013 Najaarsconcert Ons Genoegen 02/01/2014 Nieuwjaarsmarkt Meer info zie evenementenkalender op www.renswoude.nl Collectevergunningen Week 47 Week 48 MS Fonds Leger des Heils Ventvergunning(en) 28/29 nov. Harmonievereniging Ons Genoegen verkoop van speculaas Verloren voorwerpen 18/10/2013 Blauwe leren kinderjas, maat134 Gevonden voorwerpen 28/10/2013 Autosleutel Oudere meldingen staan op www.renswoude.nl Info: 578152 of a.eilander@renswoude.nl 5. Voorstel evaluatie afvalinzameling; 6. Bespreking ruimte-voor-ruimtebeleid provincie Utrecht; 7. Rondvraag; 8. Sluiting. Nieuwjaarsmarkt 2014 Op donderdagavond 2 januari 2014 wordt de jaarlijkse nieuwjaarsmarkt gehouden in sporthal De Hokhorst. Alle verenigingen zijn aangeschreven met de vraag of zij deel willen nemen aan deze markt. Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen en u wilt wel op de nieuwjaarsmarkt staan dan kunt u dit kenbaar maken bij mevrouw H. Davelaar (0318578156 of h.davelaar@renswoude.nl werkdagen ma, di en woe). Dit kan tot en met 10 december 2013. Storingen CV-installaties huurwoningen: GSU, T: 0318-569484 Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de gemeente, buiten kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 06-51148102. U kunt uw problemen inspreken, geef uw telefoonnummer door. Renswoude, 18 november 2013 3 Verkoop Aankoop Taxaties Woningen n n Dorpsstraat 73 - 3927 BB Renswoude Telefoon: 0318 - 572 951 / 06 - 53 247 267 Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl www.abgaasbeekmakelaardij.nl Timmerbedrijf J.J. van Doorn machinale houtbewerking ramen en deuren trappen en kozijnen restauratiewerk verbouw en nieuwbouw n verkoop van geïmpregneerd tuinhout hardhout, plaatmateriaal vurenhout en betimmeringen tuinmeubels, tuinhuisjes De Hooge Hoek 16, 3927 GG Renswoude, 0318 573836 / 06 51198761 j
Page 6
Bedrijfs - en Garagedeuren * Rolluiken * Zonwering Utrechtseweg 8c 3927 AV Renswoude Tel : 0318-571054 * Fax : 0318-570365 Internet : www.mensdeuren.nl Openingstijden : Vrijdag van 13.30 - 17.00 uur Zaterdag van 10.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00 uur of na telefonische afspraak Uw regiodealer voor garagedeuren elektra | gas | water | CV | zonne-energie | sanitair | lood- en zinkwerken l dakwerken l alarminstallaties l ontruimingsinstallaties | koeltechniek l ventilatiesystemen l stofzuigsystemen l data bekabeling | telefonie | Kijk voor meer informatie op: www.henkmoesbergen.nl Heetwater units CV-ketels Pelletketels De Hooge Hoek 2 | 3927 GG Renswoude | Tel. 0318 57 20 82 | fax 0318-57 25 45 | info@henkmoesbergen. nl Registratie aanduiding politieke groepering Verkiezing Gemeenteraad 2014 Het centraal stembureau voor de verkiezing van verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Renswoude; gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet; dat op dinsdag 12 november 2013 is besloten de volgende aanduiding(en) van de genoemde politieke groepering(en) te registreren in het register voor de verkiezing van verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Renswoude. Politieke groepering: Dorpsbelang Renswoude Aanduiding: Dorpsbelang Renswoude De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 2, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden ter gemeentesecretarie verstrekt door Bureau verkiezingen, Dorpsstraat 4. Plaats: Renswoude Datum: 18 november 2013 De plaatsvervangend voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Renswoude, D.J. Dorrestijn-Taal Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere procedure Burgemeester en wethouders van Renswoude maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend, waarbij de reguliere procedure van toepassing is: 1) Activiteit ‘bouwen’ en ‘veranderen inrichting (omgevingsvergunning beperkte milieutoets, OBM)’: voor het vergroten van een vleesvarkensstal op het adres Wittenoordseweg 6 te Renswoude (ontvangen op 30 oktober 2013); 2) Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van 3 bomen, te weten 2 eiken ter hoogte van het adres Taets van Amerongenweg 29 en 43 en een esdoorn ter hoogte van het adres Dorpsstraat 117 te Renswoude (ontvangen op 7 november 2013). Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Renswoude, 18 november 2013 4
Page 8
Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen Burgemeester en wethouders van Renswoude gelet op artikel 5.8. tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009 (APV) waarin wordt bepaald dat het verboden is een voertuig, dat met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het ook op de verdeling van beschikbare parkeerruimte; gelet op artikel 5.8, derde lid van de APV, waarin wordt bepaald dat het in het tweede lid gestelde verbod niet geldt op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur; gelet op artikel 5.8, vierde lid van de APV, waarin wordt bepaald dat het college ontheffing kan verlenen van de in het tweede lid gestelde verboden; dat in de bebouwde kom van de gemeente Renswoude het parkeren van voornoemde voertuigen buitensporig wordt geacht met het ook op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte; dat in verband hiermee de gemeente Renswoude heeft zorggedragen voor vervangende parkeerplaatsen voor grote voertuigen; besluiten; Artikel 1: De wegen binnen de bebouwde kom van Renswoude aan te wijzen als wegen waar het verboden is een voertuig, dat met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren, omdat dit naar ons oordeel buitensporig is met het ook op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte; Artikel 2: Dat dit verbod niet geldt voor parkeerstroken op de terreinen/parkeerplaatsen: a. Bedrijventerrein ‘De Hooge Hoek’ b. Bedrijventerrein ‘Groot Overeem’ c. Parkeerplaats voor grote voertuigen op bedrijventerrein Groot Overeem; d. Parkeerplaats ‘De Hokhorst’ Artikel 3: Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na die van publicatie in de Heraut. Ondertekend op 1 november 2011. Burgemeester en wethouders gemeente Renswoude Renswoude, 18 november 2013 5 Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure: 1) Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van 79 bomen (Dit is gewijzigd, de aanvraag had eerst betrekking op 81 bomen) aan de Van Arckelweg, de Duyst van Voorhoutweg, Spikhorst, Pynssen van der Aalaan, Platanenlaan en de Sportparklaan te Renswoude (verzonden op 5 november 2013); 2) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘veranderen monument’’: voor het plaatsen van een brug over de sloot evenwijdig aan het Grand Canal te Renswoude (verzonden op 5 november 2013). De omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Belanghebbenden kunnen tegen genoemde besluiten binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude). Indien u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Ontwerp-omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) Wittenoordseweg 11 Burgemeester en wethouders van Renswoude maken bekend dat zij een ontwerpomgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels bestemmingsplan’ hebben vastgesteld, voor het verplaatsen van het bouwvlak ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op het adres Wittenoordseweg 11 te Renswoude. Dit met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (projectafwijkingsbesluit). De gemeenteraad heeft op 12 november 2013 een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (ontwerp-vvgb) afgegeven op genoemde ontwerp-omgevingsvergunning. Beide ontwerp-besluiten liggen vanaf 19 november 2013 gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis te Renswoude. Ook op www.ruimtelijkeplannen.nl zijn de ontwerp-besluiten tevens te raadplegen. Binnen genoemde termijn, te weten tot 31 december 2013, kan een ieder zijn/ haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Renswoude. Dit kan naar keuze schriftelijk (Postbus 8, 3927 ZL Renswoude) of mondeling (bij mevrouw E. Zech) Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Renswoude, 18 november 2013 6
Page 10
‘Fysiotherapie Renswoude houdt u in beweging’ Vaak heeft u al 70% minder klachten na 2 behandelingen!! o Wij zijn ‘Direct Toegankelijk´ dus is geen advies of verwijzing van uw huisarts of specialist nodig; o Eerste afspraak altijd binnen 1 à 2 dagen; ◙ Wat wordt vergoed? o Fysiotherapie wordt vergoed als u aanvullend verzekerd bent; o Wij hebben contracten met alle zorgverzekeringen; ◙ Geen aanvullende verzekering? o Neem vrijblijvend contact met ons op. Na een eerste (GRATIS) SCREENING wordt bekeken: ‐ of wij uw klachten kunnen verhelpen; ‐ het aantal behandelingen dat nodig zal zijn; ‐ wat de behandeling u uiteindelijk zal kosten. ◙ Bel direct voor een afspraak: 0318‐57 5501 7 MISDAAD IN KAART Alle woninginbraken realtime op politie.nl Weet u hoeveel er ingebroken wordt in Renswoude? U kunt nu zelf zien waar en wanneer er in uw buurt werd ingebroken op de website politie.nl. Via de functie Misdaad in kaart kunnen inwoners, bijna realtime, informatie krijgen over criminaliteit in hun eigen buurt. Misdaad in Kaart is nu gestart met woninginbraken en kan later worden uitgebreid met andere misdrijven, zoals fietsdiefstal en auto-inbraken. Hoe werkt het? Kijk op politie.nl en vul uw postcode in. Alle inbraken die in de afgelopen drie maanden bij u in de buurt zijn gepleegd worden getoond op een kaartje. Bijna realtime, met een vertraging van maximaal 24 uur. Wegens privacy van slachtoffers is het inzoomen mogelijk tot op wijkniveau. U kunt ook heel Nederland in beeld brengen en krijgt dan een actueel beeld van de spreiding van woninginbraken. Waarom Misdaad in Kaart “Als politie werken we zoveel mogelijk samen met burgers en partners, zoals gemeenten en woningcorporaties, aan de veiligheid in hun eigen wijk”, leggen de wijkagenten Henk Heijting en Jordi Louwerens uit. “Voorkomen van misdrijven is immers net zo belangrijk als het oplossen ervan.” Om goed samen te kunnen werken wil de politie zo open mogelijk informatie delen met burgers.“ Met Misdaad in Kaart willen we bereiken dat de inwoners van Renswoude zich bewust worden van de noodzaak om maatregelen te nemen tegen woninginbraken én dat mensen alerter zijn in hun eigen buurt.” Woninginbraken voorkómen Eenvoudige maatregelen maken de kans dat u slachtoffer wordt van een woninginbraak al een stuk kleiner. Kijk voor tips op www.politie.nl onder woninginbraken. En ziet u iets verdachts in uw buurt? Bel dan 112! Daar pak je immers ook inbrekers mee! Afspraak buiten de openingsuren Het bureau in Renswoude is iedere woensdag geopend van 14.00 - 18.00 uur. Het is mogelijk om met ons een afspraak te maken buiten de openingsuren. Stuur ons een email en wij nemen contact met u op. Met vriendelijke groet, Jordi Louwerens en Henk Heijting, wijkagenten Renswoude/Veenendaal-West. jordi.louwerens@utrecht.politie.nl henk.heijting@utrecht.politie.nl Bel 0900 - 8844 en vraag naar het wijkteam Veenendaal/Renswoude. Volg ons ook op Twitter: @WijkagVdaalWest ■ ALGEMENE LEDENVERGADERING Algemene ledenvergadering Oranje Vereniging Renswoude! Donderdag 28 november word de jaarlijkse leden vergadering gehouden! Alle leden zijn vanaf 20.00 uur welkom in gebouw Rehoboth te Renswoude! ■ KRAAIENMAALTIJD ORANJE VERENIGING Woensdag 11 december is het weer zover, de kerst kraaienmaaltijd in Rehoboth. Natuurlijk is er weer de gebruikelijke kerstbingo! Opgeven kan schriftelijk bij Hellien van Roekel, Tureluurweide 44. Wilt u 8
Page 12
vermelden als u gebruik wil maken van de haal- en brengservice? Tot dan! Met vriendelijke groet, het bestuur. RENSWOUDE STEUNT DIABETES FONDS MET € 1.861,88 39 vrijwilligers gingen begin november in Renswoude op pad voor het Diabetes Fonds. Gezamenlijk haalden zij met de collectebus € 1.861,88 op. Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek om diabetes beter te behandelen of te voorkomen. “Bedankt, Renswoude! Wij zijn erg blij met de bijdrage van de collectanten, de gevers en iedereen die zich heeft ingezet”, zegt Hanneke Dessing, directeur van het Diabetes Fonds. “Met dit geld betalen we nieuw onderzoek naar diabetes en geven we uitleg over de ziekte.” Gevolgen van diabetes Ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes, suikerziekte. Iedereen kan het krijgen, en iedere dag komen er in ons land 200 mensen met diabetes bij. Veel mensen denken dat diabetes wel meevalt, maar helaas kan het ernstig zijn. Diabetes leidt ook vaak tot andere ziekten of klachten. Zoals hart- en vaatziekten, dementie en problemen met ogen, nieren en voeten. Oplossingen door onderzoek Dankzij onderzoek is al veel bereikt waardoor mensen met diabetes gezonder en langer kunnen leven. Zo is ontdekt hoe diabetes type 1 ontstaat, dat is een fout van het afweersysteem. Daardoor kunnen artsen nu bij sommige kinderen diabetes afremmen. Geld voor meer onderzoek is hard nodig. Het Diabetes Fonds zet zich ■ hiervoor in en betaalt in Nederland het meeste onderzoek naar diabetes. Voor meer informatie: bel 033 – 462 20 55 of kijk op www.diabetesfonds.nl. Alle collectanten en gevers: Hartelijk bedankt! Namens de collecteleiders Gerrit & Truus ten Cate en Annemiek Vlastuin. ■ WORKSHOP: SOCIAL MEDIA IN UW ORGANISATIE U hebt de cursus social media bij ons gevolgd of hebt elders kennis opgedaan, maar weet u hoe u dit vorm kunt geven binnen de eigen vrijwilligersorganisatie? Tijdens deze workshop gaan we vooral in op de organisatorische / bestuurlijke consequenties en hoe u dat gaat organiseren, plannen, in tijd en werk etc., in samenhang met het soort vrijwilligerswerk dat je verricht. De cursus social media in uw organisatie vindt plaats op donderdag 28 november van 19.30 tot 21.30 uur in Kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59 in Scherpenzeel. De cursusleider is Alfred Haaksma van bibliotheek Scherpenzeel. ■ “HOE BESPREEK JE DAT?” Workshop Gesprekken voeren voor vrijwilligers Als vrijwilliger is het niet altijd gemakkelijk om lastige zaken bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld wanneer een cliënt die u ondersteunt in de loop der tijd meer van u gaat vragen. Misschien vraagt hij/ zij wel meer dan u nog prettig vindt. Hoe kunt u dit op een nette manier bespreekbaar maken? Of u hebt te maken met een vrijwilliger die afspraken niet nakomt. Hoe kunt 9 Glasvezel in Renswoude. Vanaf begin december sluiten we de eerste woningen aan. “De aanleg van het glasvezelnetwerk in Renswoude is in volle gang en we lopen goed op planning. Naar verwachting kunnen we dit jaar nog de graafwerkzaamheden afronden. Vanaf begin december gaan we beginnen met de huisaansluitingen. In iedere woning worden twee glasvezels vanaf de gevel naar binnen gebracht en aangesloten op een glasvezelmodem, een zogenoemde FTU. De installatie van dit glasvezelmodem gebeurt op afspraak en hiervoor dient u thuis te zijn. Ongeveer 2 weken voordat uw woning aan de beurt is, ontvangt u een afspraakvoorstel. In deze brief vindt u tevens de gegevens van de plandesk. Mocht het voorgestelde tijdstip voor de installatie niet schikken,dan plannen we graag een andere afspraak in.” Gebruikmaken van glasvezel. “Als u al een abonnement voor glasvezeldiensten hebt afgesloten, zal de monteur tijdens de installatie van het glasvezelmodem uw aansluiting activeren. U kunt dan gelijk gebruikmaken van internet, televisie en/of telefonie via glasvezel. Hebt u nog geen glasvezelabonnement afgesloten? Inschrijven kan Kimmo Stroker - projectmanager bij Reggefiber nog steeds, daarbij hebt u de keuze uit diensten van Fype, Helden Van Nu, Kliksafe, KPN, Scarlet, Solcon, Telfort, Tele2, Vodafone en XS4ALL. Reggefiber adviseert u graag bij het kiezen van een abonnement, zodat u optimaal van glasvezel kunt genieten. Dit kan online via de postcodecheck op onze website of in het glasvezelservicepunt in de RCR. Onze medewerkers kunnen het abonnement ook voor u afsluiten.” Vragen of opmerkingen? Het glasvezelservicepunt is geopend op dinsdag, vrijdag en zaterdag. T(0318) 79 90 05 E renswoude@reggefiber.nl I www.eindelijkglasvezel.nl/renswoude. Het glasvezelservicepunt is geopend op dinsdag, vrijdag en zaterdag, in de RCR. 10
Page 14
u zo iemand op een respectvolle manier aanspreken op verantwoordelijkheden? Tijdens de workshop leert u deze en andere lastige onderwerpen bespreekbaar te maken. U leert gebruik te maken van de ‘ik-boodschap’ en het ‘sandwichmodel’ voor feedback geven. Ook de invloed van non-verbale communicatie komt aan bod. Tot slot is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. De cursus voor vrijwilligersorganisaties in Renswoude en Scherpenzeel vindt plaats op donderdagavond 21 november van 19.00 tot 22.00 uur in Kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59 in Scherpenzeel. De docent is Mieke Westmeijer van MaakWerk. Aanmelden voor bovenstaande cursussen kan door een mail te sturen naar n.hooyer@welzijnleusden.nl of bel naar Nancy Hooijer van Welzijn Leusden, telefoonnummer 033 - 434 32 29. ■ ‘KREKKERS’ WERKEN OP EIGEN NATUURTERREIN Dorpscollege Krek had, zoals al enkele jaren, een eigen terrein tijdens de Natuurwerkdag op zaterdag 2 november. Veel vrijwilligers uit Scherpenzeel en Renswoude hadden zich aangemeld om mee te werken. Dit keer werd er gewerkt in Kootwijk. Opslag-dennen werden verwijderen (zagen of knippen) en zo wordt een uniek stuifzandlandschap in stand gehouden met een specifieke flora en fauna. Natuurlijk mochten een hapje en een drankje voor de harde werkers niet ontbreken. Zo was er koffie en fris, een lunch (soep en broodjes), live muziek, vuurkorven en natuurstands. Ook interesse in de activiteiten van Dorpscollege Krek? Zie www.krekscherpenzeel.nl ■ • Uitdeuken zonder spuiten • Steenslag / lakreparatie • Koplamprenovatie • Waxoyl behandelingen Molenstraat 45 3927 AB Renswoude Tel.: 06 51 32 90 87 www.cosmetic-carrepair.nl 11 NAJAARSCONCERT ONS GENOEGEN Het harmonieorkest van Ons Genoegen geeft op zaterdag 23 november 2013 een najaarsconcert. Het concert staat in het teken van ‘bedankt!’. Speciaal voor alle donateurs, sponsors en leden van de Club van 100 is een programma samengesteld. Zangeres Amber van der Linde zal daarbij de dank vertolken. Ook voor iedereen die geen begunstiger is, is het een prachtig programma met muziekstukken als Star Wars, Ivanhoe en Nemesis. Voor de baritons is een mooie rol weggelegd in Scottisch Souvenir. Het concert begint om 20.00 uur in ’t Podium, Nijborg 2. De zaal is open vanaf 19.15 uur. ■ GRATIS NAAR NATURALIS IN LEIDEN DANKZIJ DE BIEB EN NIEUWE EXPOSITIES Op zondag 30 november is het Leidse museum Naturalis gratis toegankelijk op vertoon van de Nederland Leest-pocket Erik of het klein insectenboek. Deze pocket kunnen bibliotheekleden deze maand gratis verkrijgen in de bibliotheek. In de bibliotheek zijn de komende twee maanden er mini-schilderijtjes van Yvonne van Hoogstraten te bewonderen. Deze schilderijtje zijn soms nog kleiner dan 10 bij 10 cm. Sommige worden gebruikt voor poppenhuizen. T/m 29 november wordt nog de fotopresentatie over de Lampegietersavond op het beeldscherm getoond, gemaakt door Henk van de Kaa. Lid worden van de bibliotheek in november? Dat kan, u bent dan lid tot en met december 2014. U betaalt deze maand geen inschrijfgeld! ■ COLLECTE ALZHEIMER NEDERLAND De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 4 t/m 9 november heeft 1219,53 euro opgebracht in Renswoude. Hartelijk dank aan alle gevers en collectanten! Alzheimer Nederland werkt al bijna 30 jaar aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie (waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is) en hun omgeving. Door hulp en informatie te bieden en op te komen voor hun belangen. Met 52 regionale afdelingen en ruim 200 Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een landelijk dekkend netwerk. Daarnaast financiert Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar behandeling, preventie en genezing van dementie. De stichting is volledig afhankelijk van particuliere giften. Jezelf verliezen Honderdduizenden mensen in Nederland worstelen dagelijks met de gevolgen van dementie. Als patiënt of als naaste. Door de vergrijzing neemt dit aantal de komende jaren snel toe. 1 op de 5 krijgt het. Alzheimer is daarmee hard op weg de grootste en meest kostbare ziekte te worden in Nederland. Alzheimer is een ontluisterende ziekte, waarbij de patiënt geheugen, identiteit en emoties verliest. Uiteindelijk vernietigt de ziekte het meest waardevolle dat een mens bezit: zichzelf. Alzheimer is niet te stoppen. Nog niet. Meer onderzoek naar oorzaken en oplossingen is noodzakelijk om Alzheimer te kunnen overwinnen. 12
Page 16
Word ook collectant Met een paar uur van uw tijd kunt u volgend jaar ook mee helpen als collectant. U kunt zich opgeven bij: Marlies Vlastuin, telefoonnummer: 0318 - 302 850 of via www.alzheimer-nederland.nl/collecte of bel 033 - 303 26 61. ■ PJGU GOT TALENT 2013 Na het succes van vorig jaar, wordt er dit jaar opnieuw een PJGU Got Talent georganiseerd. Dit is een talentenshow voor jong en oud, waar je jouw talent kan laten zien. Voorgaande jaren werd er een Playbackshow gehouden, er is nu voor een talentenshow gekozen zodat iedereen mee kan doen! Lijkt het jou leuk om mee te doen, genieten van de voorpret en 14 december een show weg te geven? Motiveer je vriendengroep, je neven of nichten, je broer(tje) of zus(je) en laat zien wat jullie kunnen. Denk aan; zingen, dansen, playbacken, een instrument bespelen, cabaret een leuke sketch, of iets heel anders. Verras ons! Dit jaar zullen er 4 juryleden aanwezig zijn, en die beoordelen wie er met de uiteindelijke hoofdprijs naar huis gaat! Natuurlijk is er op de avond zelf ook weer de mogelijkheid om met voetjes van de vloer te gaan bij het aansluitende feest. Iedereen is welkom op 14 december 2013 om 20.00 uur in de Klaveet te Achterveld. Het is leuk als je meedoet of de acts komt aanmoedigen, wij ervaren het altijd als een gezellige en hilarische avond! Voor opgeven, of meer informatie: www. pjgu.nl ■ WIST U DAT….? De NPV misschien iets voor u kan betekenen? Schroom niet om ons te bellen! Wellicht herkent u zich in de stelling: ‘Doordat ik steeds thuis ben, verwaarloos ik mijn sociale contacten. Kan iemand af en toe even ‘bijspringen’?’ Dat kan: een vrijwillig(st)er van de NPV Thuishulp! Bel : 06 - 25 37 25 74. ■ ONDERNEMERSKLIMAAT IN RENSWOUDE WORDT DOOR ONDERNEMERS GEWAARDEERD Nederland doet elke twee jaar onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Renswoude is net als twee jaar geleden tweede geworden in de provincie Utrecht. Alle gemeente zijn beoordeeld op tevredenheid van ondernemers, imago, dienstverlening en communicatie en beleid. Renswoude scoort op alle onderdelen goed. Het gemeentebestuur is bijzonder blij met deze score. Renswoude streeft naar korte lijnen met de ondernemers, snelle dienstverlening en besluitvorming en meedenken met het Renswoudse bedrijfsleven. Renswoude is verheugd dat de lokale ondernemers dit nog steeds weten te waarderen. ■ BELASTING VOOR LOZEN VAN ONTTROKKEN GRONDWATER Waterschap Vallei en Veluwe heft met ingang van 1 januari 2014 belasting voor het lozen van grondwater dat onder andere voor bouwprojecten wordt opgepompt. Voor het transport en zuivering van dit grondwater maakt het waterschap kosten als het wordt geloosd in het riool of in het oppervlaktewater. Nu worden deze kosten nog opgebracht door alle 13 ELECTRA | GAS & WATER | CV | LOOD& ZINKWERKEN | ALARMINSTALLATIES ONTRUIMINGSINSTALLATIES | DATA BEKABELING | SANITAIR | STOFZUIGSYSTEMEN VENTILATIESYSTEMEN | KOELTECHNIEK WARMTE POMP INSTALLATIES | DOMOTICA INSTALLATIEBEDRIJF VAN DE VENDEL ADRES: GROOT OVEREEM 23, 3927 GH RENSWOUDE TELEFOON: 0318-571431 | FAX: 0318-572242 E-MAIL: INFO@VANDEVENDEL.COM INTERNET: WWW.VANDEVENDEL.COM 14
Page 18
belastingbetalers. In het vervolg gaat de opdrachtgever voor deze lozing betalen. “Wij willen hiermee ook voorkomen dat onnodig veel grondwater wordt opgepompt en stimuleren dat opdrachtgevers het grondwater weer terug laten pompen in de bodem”, zo licht heemraad (dagelijks bestuurslid) Victor Doorn toe. Er wordt namelijk geen belasting geheven als het grondwater weer teruggebracht wordt in de bodem. Doorn: “Bestrijden van verdroging is een belangrijk doel van het waterschap en alle beetjes helpen. Een goed grondwaterpeil is van belang voor de natuur, de landbouw en woningen. Als opdrachtgevers er toch voor kiezen om het grondwater te lozen op het riool of het oppervlaktewater, dan moeten ze daar vanaf 1 januari ook voor gaan betalen”. Vanaf 12.000 m3 Aannemers pompen grondwater weg, zodat enkele meters diep gewerkt kan worden aan grote bouwprojecten of bijvoorbeeld het leggen van kabels en riolering. Dit grondwater wordt dan vaak geloosd op oppervlaktewater of in de riolering. “Anders dan wel eens gedacht wordt is grondwater niet schoon. Het kan stoffen bevatten die niet in het oppervlaktewater thuis horen en verwijderd moeten worden in de rioolwaterzuivering: ijzer, arceen, stikstof en fosfaat. Het is bovendien zuurstofarm en dus niet optimaal voor de ecologie”, aldus Doorn. Het waterschap gaat de opdrachtgevers belasten die per keer of per jaar meer dan 12.000m3 (240 grote tankwagens vol) grondwater lozen. De verschuldigde belasting wordt dan berekend over de gehele lozing. Ook eigenaren van infrastructurele werken (zoals tunnels) waarvoor bemalen wordt, gaan de heffing betalen. Door de grens van 12.000 m3 krijgen kleine particuliere opdrachtgevers over het algemeen niet met deze belasting te maken. De belasting geldt ook niet voor het oppompen van grondwater om landbouwgewassen te besproeien. ■ HISTORISCHE VERENIGING OUD RENSWOUDE KIJKT TERUG OP ONTHULLING HALIFAX MONUMENT Vrijdag 22 november houdt de Historische vereniging Oud Renswoude haar najaarsvergadering. Dat gebeurt in gebouw ‘Rehoboth’. Deze bijeenkomst staat nagenoeg geheel in het teken van de onthulling van het Halifax monument aan de Kerkstraat. Bert van Beek en Wim van de Burgt geven een presentatie over de laatste vlucht van de Halifax die in 1943 in Renswoude neerstortte. Na de pauze volgt een videocompilatie over de herdenking en onthulling van het oorlogsmonument ter nagedachtenis van de zeven omgekomen bemanningsleden. Dick Lam zal het speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde lied ten gehore brengen. Vrouw Riggeling verrast de aanwezigen weer met een optreden. Kortom, het belooft een zeer bijzondere avond te worden die u niet mag missen! Leden eventueel vergezeld van een introducé zijn van harte welkom. Lid worden? Geef u die avond op en geniet van de mooie verhalen in ons mededelingenblad. De aanvang is 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. ■ 15 Parket Duo planken Laminaat Verouderde vloeren Onderhoud en schuren van bestaande vloeren Meidoornlaan 10 3927 AD Renswoude Showroom alleen op afspraak T 0318-57 3632 M 06-224 68564 E info@hgparket.nl www.hgparket.nl
Page 20
Hage Nap Molenstraat 10a 3927 AC Renswoude Tel: 0318 - 57 35 38 Mob: 06 - 149 636 02 info@napschilderwerken.nl www.napschilderwerken.nl binnen- en buitenschilderwerk glasweefsel-, behang- en sauswerk beglazing meerjarenonderhoudsplan schilderwerk fi scale adviezen salarisadministratie fi scale aangifte Utrechtseweg 18 Postbus 20 3927 ZL Renswoude Tel 0318-571869 E-mail : info@admkvangent.nl fi nanciële administratie jaarrekeningen managementbegeleiding HOOFDPRIJS VERLOTING BLIJFT IN RENSWOUDE Vrijdagavond maakte wethouder Didi Dorrestijn de prijswinnaars bekend van de jaarlijkse verloting van de vogelvereniging ‘Kunst. De hoofdprijs een tuinmeubelset viel op lot 2209, de 1e prijs een televisie op 1168, de 2e prijs een stoomstrijkijzer op 2681, de 3e prijs een klopboormachine op 2266, de 4e prijs een decoupeerzaag op 1037, de 5e prijs een boodschappenmand op 1870, de 6e prijs een B&D Paintmate op 1468, de 7e prijs een koffieapparaat op 1853, de 8e prijs een wandlamp Roma op 3021, de 9e prijs een borden/schalenset met 2197, de 10e prijs een fondueset op 2284, de 11e prijs een wandklok op 2213, de 12e prijs een messenset op 2207, de 13 prijs een weekendtas op 2863, de 14e prijs een karafset op 1587 en de 15e prijs een pinguïn 2123. Voor de niet afgehaalde prijzen kunt u contact opnemen met mevrouw G. de Wit, tel.: 0318 - 57 2689. ■ VRIJWILLIGERSFEEST Zaterdag 23 november wordt er een avond georganiseerd voor alle vrijwilligers van de voetbalvereniging Renswoude. Zij wil één keer per jaar al haar vrijwilligers speciaal bedanken voor hun steun en heeft daarom in samenwerking met restaurant De Hof een leuke avond samengesteld. Naast de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar vindt ook de opening plaats van de vernieuwde website. Ondanks dat het bestuur met grote zorg de vrijwilligerslijst heeft samengesteld, kan het zijn dat een vrijwilliger geen uitnodiging heeft ontvangen. Mocht u zo’n vrijwilliger kennen, meld die dan aan bij het bestuur. ■ siku Op zoek naar een leuk geschenk voor een verjaardag, geboorte of Sinterklaas ? Kijk eens op www.timsspeelgoedboerderij.nl Uw adres voor; * kwaliteits speelgoed * boerderij speelgoed * houten speelgoed * geboorte cadeaus Kooiweg 10,Renswoude 16
Page 22
UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2013 Datum trekking: 28 oktober 2013 PRIJSNR 1e prijs 2e prijs 3e prijs 4e prijs 5e prijs 6e prijs 7e prijs 8e prijs 9e prijs 10e prijs 11e prijs 12e prijs Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2013: LOTNR 0012122 0129924 0392192 0264842 0501677 0527322 0921067 1240568 0817715 0646376 0073087 0613848 PRIJSBEDRAG € 15.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS * 26e prijs 27e prijs 28e prijs 29e prijs 30e prijs 31e prijs 32e prijs 33e prijs 34e prijs 46740 74248 99157 3850 0154 4538 656 301 530 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 (onder voorbehoud van typefouten) 13e prijs 14e prijs 15e prijs 16e prijs 17e prijs 18e prijs 19e prijs 20e prijs 21e prijs 22e prijs 23e prijs 24e prijs 25e prijs 0769482 1270107 1427604 1000762 0882494 0314107 1152003 0230118 1164805 0289014 0602812 0028521 0352869 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 *Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden. Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg. Bouwbedrijf Leo Verkerk v.o.f. Groeperweg 19 3927 CR Renswoude info@leoverkerk.nl 0343 - 41 28 49 www.leoverkerk.nl of volg ons via of 17 PARKIETJES PARKIETJES Heeft u een damesfiets in de schuur staan die u niet meer gebruikt? 2 vluchteling dames zouden er erg blij mee zijn. Wilt u hem afstaan bel mij: Betsie Tinholt tel: 0318 - 57 2795 of mail: betsie_tinholt@ hotmail.com. Te koop: 2 prachtige, rustige pekineesjes. Samen voor een mooi bod, want het zijn broertjes. 0318 - 57 1094 Nieuw: verse, fijne Renswoudse boeren rookworst bij de eieren en aardappelen automaat op de Utrechtseweg 1 bij de familie Verbeek. Te koop: Terrasoverkapping ideaal voor zomer en winter, 6 m breed en 3 m lang. T.e.a.b. 0318 - 57 1094  gas  waterelektrasanitair  riolering  verwarming  dakbedekking Interesse in ZONNEPANELEN? Bel ons voor een afspraak! Groeperweg 19 A - 1, 3927 CR Renswoude, tel: 0343-480119, info@welin.nl, www.welin.nl EM Pater Spikhorst 6 3927 DB Renswoude 0318 - 57 13 66 empater@kpnmail.nl Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redactie- en advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 3927 DM Renswoude Tel: 0318 - 57 1432 of 06 - 24 50 74 13 E-mail: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen Uiterste Inleverdatum kopij: dinsdag 26 november vóór 19.00 uur 18
Page 24

2013_Heraut 24


Page 2
GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 4 E: info@renswoude.nl GEMEENTENIEUWS 2 december 2013 www.renswoude.nl @gem_Renswoude Centraal telefoonnummer De gemeente is bereikbaar via één centraal telefoonnummer 0318-578150. Ma – vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. Spreekuur burgemeester Elke maandag van 11.00-12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook mailen naar: burgemeester@renswoude.nl. Burgerzaken gesloten Op de vrijdag 6 december a.s. is de afdeling burgerzaken de gehele dag gesloten in verband met de overgang naar een ander softwaresysteem. Burgerlijke stand Geboorte 22-11 Evert-Jan, zoon van J. Jansen en A. de Ridder Ondertrouw 26-11 G.J.C. van den Dikkenberg en J. Joosse Gehuwd Geen Overleden Geen Verordening voorzieningen Wmo Renswoude 2013-1 vastgesteld In de raadsvergadering van 12 november jl. is de Verordening voorzieningen Wmo Renswoude 2013-1 vastgesteld, met de toelichting en de daarbij behorende beleidsregels. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is uitsluitend bedoeld om mogelijkheden te bieden, door middel van voorzieningen, als het niet in iemands vermogen ligt het probleem zelf op te lossen. Die eigen verantwoordelijkheid komt tijdens het eerste gesprek met de medewerkers van de gemeente aan de orde. Hierbij staan behoud van regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop. Daarbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie, omstandigheden en vermogen van de aanvrager. Carbid schieten binnen de bebouwde kom niet toegestaan Over een kleine maand vieren we weer oud&nieuw. Iedereen viert dit op zijn of haar manier. Voor een aantal inwoners hoort carbid schieten bij oud&nieuw. Het afgelopen jaar is er op oudejaarsdag veel carbid geschoten. Dit gebeurde vooral op Beekweide. Hierover zijn bij de gemeente veel klachten binnengekomen. Vanwege de veiligheid en de vele klachten heeft het college besloten om het carbid schieten binnen de bebouwde kom te verbieden. Er zal indien nodig handhavend opgetreden worden. Opheffing invalidenparkeerplaats parkeerterrein achter appartementencomplex Kastanjelaan 3 Burgemeester en wethouders van Renswoude maken bekend het voornemen te hebben de algemene invalidenparkeerplaats op het parkeerterrein achter het appartementencomplex Kastanjelaan 3 op te heffen. Zienswijzen tegen het opheffen van deze invalidenparkeerplaats kunnen binnen vier weken, derhalve tot 24 december 2013, schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw E. Wagensveld van de afdeling Algemene Zaken. Zij is van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0318-578164. Renswoude, 2 december 2013 1 Vergadering gemeenteraad Op dinsdag 10 december a.s. vergadert de gemeenteraad van Renswoude. Deze openbare vergadering vangt aan om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda voor deze vergadering is: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Spreekrecht burgers / Rondvraag raadsleden; 4. Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 12 november 2013; 5. Ingekomen stukken en mededelingen; Hamerstukken 6. Voorstel tot vaststelling van het dekkingsplan begroting 2014, inclusief vaststelling 1e en 2e begrotingswijziging 2014; 7. Voorstel tot vaststelling van de meerjarenonderhoudsbegroting van het Woningbedrijf; 8. Voorstel tot vaststelling van het regionaal transitiearrangement jeugdzorg; 9. Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland; 10. Voorstel tot vaststelling van de verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2014; 11. Voorstel tot vaststelling van de verordening rioolheffing 2014; 12. Voorstel tot vaststelling van de verordening tarieven begraafplaats 2014; Debatstukken 13. Voorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelasting 2014; 14. Voorstel tot vaststelling van de legesverordening 2014; 15. Voorstel tot overboeken kredieten van 2012 naar 2013, inclusief vaststelling 7e begrotingswijziging 2013 en 4e begrotingswijziging van 2014; 16. Voorstel onderhoudsuitgaven ten laste van reserves inclusief vaststelling 8e begrotingswijziging 2013; 17. Voorstel tot aanwijzing van trouwlocaties; 18. Voorstel tot het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland en het vaststellen van het liquidatieactieplan; 19. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Schalm 6; 20. Voorstel Strategisch Voorraad Beleid van het Woningbedrijf; 21. Voorstel tot het akkoord gaan met de jaarrekening 2012 van de Omgevingsdienst regio Utrecht; 22. Voorstel inzake evaluatie afvalinzameling; 23. Voorstel tot instemming met het lidmaatschap gebiedscoöperatie O-gen; 24. Sluiting. Storingen CV-installaties huurwoningen: GSU, T: 0318-569484 Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de gemeente, buiten kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 06-51148102. U kunt uw problemen inspreken, geef uw telefoonnummer door. Evenementenkalender 21/12/2013 Midwinterhoorn-wandeltocht 02/01/2014 Nieuwjaarsmarkt Meer info zie evenementenkalender op www.renswoude.nl Collectevergunningen Weken 49-52 Geen Verloren voorwerpen 13/11/2013 Trouwring bestaande uit drie ringen met inscriptie Gevonden voorwerpen 28/10/2013 Autosleutel Oudere meldingen staan op www.renswoude.nl Info: 578152 of a.eilander@renswoude.nl Renswoude, 2 december 2013 2
Page 4
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere procedure Burgemeester en wethouders van Renswoude maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend, waarbij de reguliere procedure van toepassing is: 1) Activiteit ‘veranderen inrichting, beperkte milieutoets (OBM)’: voor het veranderen van de inrichting op het adres Groeperweg 17 te Renswoude (ontvangen op 13 november 2013); 2) Activiteiten ‘bouwen’: voor het uitbreiden van een winkelpand op het adres Molenstraat 15 te Renswoude (ontvangen op 26 november 2013). Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure: 1) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘(milieuneutraal) veranderen inrichting’: voor het verhogen van een rundveestal op het adres Kooiweg 6 te Renswoude (verzonden op 21 november 2013); 2) Activiteit ‘bouwen’: voor het oprichten van een bedrijfspand op het adres Groot Overeem 6 te Renswoude (verzonden op 21 november 2013); 3) Activiteit ‘bouwen’: voor het oprichten van 10 rijenwoningen op de adressen Oude Holleweg 9 t/m 15 en Vendelier 2 t/m 12 in het Dorpshart van Renswoude (verzonden op 27 november 2013); 4) Activiteit ‘bouwen’: voor het oprichten van een combinatiegebouw met winkels op de begane grond en daarboven 20 appartementen op de adressen Dorpsplein 2 t/m 56 tin het Dorpshart van Renswoude (verzonden op 27 november 2013); 5) Activiteit ‘bouwen’ en ‘veranderen inrichting (omgevingsvergunning beperkte milieutoets, OBM)’: voor het vergroten van een vleesvarkensstal op het adres Wittenoordseweg 6 te Renswoude (verzonden op 28 november 2013). De omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Belanghebbenden kunnen tegen genoemde besluiten binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude). Indien u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Renswoude, 2 december 2013 3 Bedrijfs - en Garagedeuren * Rolluiken * Zonwering Utrechtseweg 8c 3927 AV Renswoude Tel : 0318-571054 * Fax : 0318-570365 Internet : www.mensdeuren.nl Openingstijden : Vrijdag van 13.30 - 17.00 uur Zaterdag van 10.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00 uur of na telefonische afspraak Uw regiodealer voor garagedeuren elektra | gas | water | CV | zonne-energie | sanitair | lood- en zinkwerken l dakwerken l alarminstallaties l ontruimingsinstallaties | koeltechniek l ventilatiesystemen l stofzuigsystemen l data bekabeling | telefonie | Kijk voor meer informatie op: www.henkmoesbergen.nl Heetwater units CV-ketels Pelletketels De Hooge Hoek 2 | 3927 GG Renswoude | Tel. 0318 57 20 82 | fax 0318-57 25 45 | info@henkmoesbergen. nl
Page 6
Vaststelling bestemmingsplan Reparatieherziening Buitengebied Renswoude Burgemeester en wethouders van Renswoude maken bekend dat de gemeenteraad op 12 november 2013 het bestemmingsplan “Reparatieherziening Buitengebied Renswoude” gewijzigd heeft vastgesteld. Naar aanleiding van enkele zienswijzen is het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. Meer informatie hierover is te vinden in het raadsbesluit, de zienswijzennota en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met de daarbij behorende stukken vanaf 3 december 2013 gedurende zes weken, derhalve tot 14 januari 2014, ter inzage in het gemeentehuis van Renswoude. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan ook op twee manieren digitaal inzien. In de eerste plaats kan dit via de landelijke voorziening RO-Online. Via www.ruimtelijkeplannen.nl komt u bij het bestemmingsplan Reparatieherziening Buitengebied Renswoude als u op de kaart inzoomt. In de tweede plaats kunt u de PDFbestanden downloaden via www.renswoude.nl/bestemmingsplannen. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:  een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;  een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht (zoals aangegeven in de zienswijzennota). Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking alvorens op het verzoek is beslist. Renswoude, 2 december 2013 4 Parket Duo planken Laminaat Verouderde vloeren Onderhoud en schuren van bestaande vloeren Meidoornlaan 10 3927 AD Renswoude Showroom alleen op afspraak T 0318-57 3632 M 06-224 68564 E info@hgparket.nl www.hgparket.nl
Page 8
Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen Burgemeester en wethouders van Renswoude maken bekend dat er een ontheffing is verleend om af te mogen wijken van de route gevaarlijke stoffen voor het vervoeren/bevoorrading van propaan dan wel LPG binnen de gemeente aan: - Primagaz Nederland B.V., voor diverse locaties te Renswoude. Het besluit met bijbehorende stukken ligt voor en ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of op afspraak) Een gemotiveerde bezwaarschrift tegen het besluit kan door belanghebbenden gedurende de termijn van terinzagelegging, derhalve tot en met 13 januari 2014 worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. De ingekomen bezwaarschriften worden bij de andere stukken ter inzage gelegd. Voor meer informatie: Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/c.van.den.heuvel@renswoude.nl) Meldingen Activiteitenbesluit Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen van: 1. de heer W.G. van de Fliert voor het veranderen van de inrichting op het adres Wittenoordseweg 6 te Renswoude (ontvangen op 30 oktober 2013); 2. Nijrens B.V. voor het oprichten van de inrichting op het adres Groot Overeem 6 te Renswoude (ontvangen op 31 oktober 2013); 3. de heer J. Robbertsen voor het veranderen van de inrichting op het adres Groeperweg 17 te Renswoude (ontvangen op 13 november 2013). Voor meer informatie: Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/c.van.den.heuvel@renswoude.nl Renswoude, 2 december 2013 5 ‘Fysiotherapie Renswoude houdt u in beweging’ Vaak heeft u al 70% minder klachten na 2 behandelingen!! o Wij zijn ‘Direct Toegankelijk´ dus is geen advies of verwijzing van uw huisarts of specialist nodig; o Eerste afspraak altijd binnen 1 à 2 dagen; ◙ Wat wordt vergoed? o Fysiotherapie wordt vergoed als u aanvullend verzekerd bent; o Wij hebben contracten met alle zorgverzekeringen; ◙ Geen aanvullende verzekering? o Neem vrijblijvend contact met ons op. Na een eerste (GRATIS) SCREENING wordt bekeken: ‐ of wij uw klachten kunnen verhelpen; ‐ het aantal behandelingen dat nodig zal zijn; ‐ wat de behandeling u uiteindelijk zal kosten. ◙ Bel direct voor een afspraak: 0318‐57 5501 6
Page 10
BERICHTEN VAN DE WIJKAGENTEN Woninginbraak Op zondag 17 november 2013 is er tussen 18.55 en 19.00 uur ingebroken in een woning aan de Hazelaar. Verdachte situaties Bewoners melden met enige regelmaat verdachte situaties. Hier zijn wij blij mee. U kent als bewoner uw buurt het beste. Is het volgens u niet pluis, bel dan 1-1-2. Neem bij het Total benzinestation, supermarkt en het gemeentehuis onze flyer ‘Verdachte situatie? Bel 1-1-2‘ mee. Inbraak auto Tussen maandag 18 november, omstreeks 23.15 uur en dinsdag 19 november, omstreeks 09.30 uur is er ingebroken in een auto die geparkeerd stond aan Het Binnenveld. Snelheidscontrole Op dinsdag 19 november tussen 13.15 en 13.45 uur heeft de politie naar aanleiding van meldingen een snelheidscontrole gehouden op de Barneveldsestraat. Een bestuurder die 100 km/u reed is bekeurd voor de overschrijding van de geldende maximum snelheid van 80 km/u. Onderzoek met betrekking tot voertuigcriminaliteit Bureau Beke heeft een onderzoek verricht naar georganiseerde voertuigcriminaliteit. Dit is een interessant onderzoek: www.beke.nl/publicaties/trends-in-georganiseerde-voertuigcriminaliteit Twitter/Facebook Volgt u ons al via Twitter/Facebook. Via Twitter/Facebook bent u sneller op de hoogte van nieuws en opsporingsberichten uit Renswoude. Twitter: @wijkagVdaalWest, Facebook: Wijkagvdaalwest Politie. Getuigenoproep Heeft u informatie met betrekking tot de woninginbraak of de inbraak in de auto neem dan contact op via e-mail of bel 0900 - 8844. Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000. Afspraak buiten de openingsuren Het bureau in Renswoude is iedere woensdag geopend van 14.00 - 18.00 uur. Het is mogelijk om met ons een afspraak te maken buiten de openingsuren. Stuur ons een email en wij nemen contact met u op. Met vriendelijke groet, Jordi Louwerens en Henk Heijting, wijkagenten Renswoude/Veenendaal-West. jordi.louwerens@utrecht.politie.nl henk.heijting@utrecht.politie.nl Bel 0900 - 8844 en vraag naar het wijkteam Veenendaal/Renswoude. Volg ons ook op Twitter: @WijkagVdaalWest ■ BEDANKT Leden en bestuur van Passage afd. Renswoude, willen EMTE Supermarkt van Arnold van Beek, Slagerij van Veen, Bloemist de Agave, HUBO van fam. van Deelen, Pas schoenenmode uit Scherpenzeel, Kapsalon Hair Dreams, Bakker van Voorthuizen, Joop van Voorthuizen fietsen en BBM interieur van Bert van de Bruinhorst, heel hartelijk bedanken voor hun royale giften gegeven voor de verloting ons project voor kinderhopspice De Glind. Mede daardoor werd er een ruime 700 euro bijeen gebracht voor dit prachtige doel. ■ 7 NEE TEGEN PAPIERCONTAINERS Dorpsbelang Renswoude zegt nee tegen aanschaf papiercontainers. Andere fracties volgen. Uit een sorteeranalyse van het restafval in 2011 bleek dat er 10 % papier/ karton in de grijze kliko zat. Het college wil stimuleren dat papier nog meer gescheiden wordt en stelde voor elk huishouden van een blauwe papiercontainer van 240 liter te voorzien. Dorpsbelang Renswoude was van meet af aan tegen deze aanschaf. Fractievoorzitter Stutvoet: “50.000 euro investeren om iets meer papier te scheiden vinden wij een onnodige investering. De inzameling via Ons Genoegen en de kerken loopt goed en dat moet je niet veranderen. In deze tijd van verdergaande digitalisering en vermindering van post en papier zien wij meer in goede voorlichting.” Na twee commissie-behandelingen ging uiteindelijk VVD mee met Dorpsbelang Renswoude. Het CDA wil alleen akkoord gaan als er meer duidelijkheid komt over het resultaat. Alleen SGP bleef de wethouder steunen. De door Dorpsbelang Renswoude reeds lang gewenste bladkorven zijn dit najaar geplaatst. ■ FYSO4ALL PROOST OP VOLLEYBALMEIDEN! Fysio4all, sport & revalidatie, sponsort het Renswouwse volleybalteam Meiden B1, een krat met bidons en samen proosten ze op een blessurevrije competitie. Gezond zijn en blijven en je favoriete sport beoefenen willen we allemaal! Door lichamelijke oorzaken ontstaan problemen en dan wordt soms de vraag gesteld; is volleybal wel de sport die bij je beperkingen past? De visie van Thea van Sante van Fysio4all is anders. Thea pakt de oorzaak aan. Hoe De meiden spelen in de Nevobo competitie 1e klasse. De doelstelling dit seizoen is handhaving van dit nivo. In de wedstrijden laten de meiden mooi volleybal zien, het is keihard werken om uit de gevarenzone degradatie te blijven. Het team reageerde daarom enthousiast op het voorstel van trainer Erwin een 2e training in te voeren. De trainingen worden door diverse gasttrainers gegeven, dit zijn volleyballers uit de vereniging die hun kennis en/of specialisatie toelichten. Door extra training zie je een sterke groeiende lijn in het team. Kortom een gemotiveerd talententeam in opleiding met Fysio4all als zeer goede back up bij sportblessures. ■ 8 kan je dit oplossen? Wat is je doel en hoe kan je dit doel bereiken? Dat was de vraag aan Annemieke, een geblesseerde jeugd volleybalster. ‘Volleyballen natuurlijk!’, vertelde de fanatiekeling. Samen aan de slag met een goed behandelplan en het resultaat is; weer volop kunnen volleyballen in het team. Behandelplan geslaagd! En daar moet natuurlijk een slokje op gedronken worden. Sponsor Thea van Sante twee maal bedankt! Voor fitte teamleden en de mooie krat met bidons. Thea van Sante heeft de meiden en trainers verwelkomt in haar praktijk, haar zoon Sebastiaan kwam op het idee de meiden te trakteren op een tompoes. Na de pittige training van de meiden is deze zoete lekkernij met Fysio4all logo een heerlijke traktatie. Thea en de trainers bespreken de opbouw van een training waarbij krachttraining wel extra aandacht zou mogen hebben. Thea wil graag mee denken met het maken van een krachttrainingsschema. Enkele pubermeiden geven sputterend tegengas en stiekem hebben ze er echt wel oren naar!
Page 12
Al 25 JAAR een begrip in de regio Dat willen wij samen met u vieren …….. DAMESKLEDING nu 25% KORTING M.U.V. basis en nieuwe collectie SLOGGI SLIPS, bij 2 slips de 3e GRATIS (Deze aktie is geldig tot 12 december 2013) U BENT WELKOM VAN DE PAVERT mode, accessoires, ondergoed en speelgoed Dorpsstraat 25 3927 BA Renswoude Telefoon 0318 - 573023 Onze openingstijden zijn: Maandag GESLOTEN, Dinsdag tm. Vrijdag 9.00 - 12.30 uur 13.30 uur - 17.00 uur Zaterdag 9.00 uur - 12.30 uur 13.30 uur - 16.00 uur 9 PRIJZEN TUINKEURING UITGEREIKT Het was een grote groep mensen die dinsdagavond bijeenkwam in de bibliotheek. Onder hen de genomineerden van de tuinkeuring van particuliere tuinen, de juryleden en ook een aantal bewoners van het appartementengebouw bij de bibliotheek. Namens de Promotiecommissie Renswoude was het Selia Stutvoet die opmerkte dat tuinen het visitekaartje van huis en dorp zijn. “Vandaar dat wij als Promotiecommissie Renswoude mensen met de mooiste tuinen graag in het zonnetje zetten.” Ze wees er op dat winnaars van de afgelopen drie jaar niet voor een prijs in aanmerking konden komen, maar men kan wel genomineerd worden. “Tien dames hebben gejureerd en het dorp in vijf sectoren verdeeld. In iedere sector zijn de mooiste vijf tuinen geselecteerd en die zijn toen door allen nogmaals bekeken en zo zijn uiteindelijk een aantal tuinen genomineerd”, aldus Selia. “Voor alle genomineerden hebben we een mooie foto van hun tuin.” Ook bedankte ze de sponsoren De Hubo, Emté en Kwekerij Breedijk. Voordat ze bekend maakte wie de winnaars waren legde ze uit wat een mooie tuin was en waar die aan moest voldoen en waar je op moest letten. Sommige mensen doen echt niet onder voor een echte hovenier, zo fraai waren hun tuinen. Veel tegels, stenen, kabouters of kippetjes erin, is niet mooi. Tijdens de keuring wordt ook gekeken naar de ruimtelijke indeling. Voor alle genomineerden hebben we als blijk van waardering een mooie skimmia en ook voor de heer De Jong van het appartementengebouw was er één vanwege het feit dat ook hij een mooie tuin had. Het was Wim Jacobs, directeur van de VVV die namens de Promotiecommissie Renswoude de prijswinnaars bekendmaakte. De mooiste tuin was van de familie A.G. van Klompenburg aan de Barneveldsestraat 8, de 2e prijs was voor de familie E. Pater van De Hooge Hoek 6 en de 3e prijs voor de familie E. Beker aan de Platanenlaan 44. Er was ook een attentie voor mevrouw Van Voorst van de Dorpsstraat die de mooiste hanging basket had. Tenslotte werden de juryleden bedankt en bedankte mevrouw Kemkes Selia Stutvoet voor het vele werk dat zij voor de tuinkeuring had verricht en kreeg ze een attentie. Vervolgens had Selia nog een verrassing, ze had een verloting en voor iedere aanwezige was er een prijs. Die prijzen waren bijvoorbeeld een bon te besteden bij de snackbar of bij de plaatselijke bakker, meststoffen voor je planten, ruitenkrabbers (komen nu goed van pas) en wat andere leuke prijzen, beschikbaar gesteld door ondernemers aan de Dorpsstraat. Daarna was het tijd voor een glaasje en een hapje, aangeboden door Restaurant De Dennen. De Tuinkeuring van de VVV promotiecommissie Renswoude bedankt haar sponsoren voor de medewerking en de gulle giften. Te weten: Boomkwekerij Breedijk. Hubo: Bart van Deelen. Emte: Arnold van Beek. De ondernemers aan de Dorpsstraat: Dicky’s theeschenkerij, Lifestyle for you, De agave, R.C.R. Bakker van Voorthuizen, Makelaardij Ab Gaasbeek, La Belle kapsalon, Bella Italia Italiaans eten, Cafetaria het Zwaantje, Garage van Burken, Hennie van Voorst, Praktijk voor natuurgeneeswijze, Klaas van Vliet, Slager Wout van de Veen en LEKKERbijNICO. ■ 10
Page 16
DINIE GOOSSENS 45 JAAR LID PASSAGE RENSWOUDE Op 20 november jl. was het precies 45 jaar geleden dat Dinie Goossens lid werd van NCVB/Passage afd. Renswoude. Tijdens een feestelijke ledenbijeenkomst werd zij door voorzitter Henny van Ommeren in het zonnetje gezet. Dinie heeft zich regelmatig zeer verdienstelijk gemaakt voor Passage in diverse commissies en (bestuurs)functies. Bloemen, VVV bon, een unieke Passage tas en een felicitatiekaart van alle leden werden aan Dinie uitgereikt door de voorzitter. ■ PIETENBINGO! MIDWINTERHOORNWANDELTOCHT Op 21 december a.s. organiseerd de VVV promotie Commissie van Renswoude in nauwe samenwerking met Burgemeester Wilke Dekker een midwinterhoornwandeltocht om het kasteel van Renswoude. Er zullen daarnaast nog diverse activiteiten plaatsvinden. Wat midwinterhoornblazen inhoud kunt u vinden in een prachtig promotiefilmpje van ruim 6 minuten Zoeken op de startpagina van YOUTUBE: midwinterhoornblazen op Renswoude, 5 januari 2013. De wintermarkt is op 14 december door gebrek aan deelnemers afgelast. ■ ONS GENOEGEN BEDANKT SPONSORS “U steelt voor ons de show.” Dat was zaterdag 23 november de boodschap van de leden van Harmonievereniging Ons Genoegen aan de donateurs en sponsors. Meer dan 350 bedrijven en particulieren dragen Ons Genoegen een warm hart toe en ondersteunen de vereniging financieel. Zangeres Amber van der Linde Woensdag 4 december bent u van harte welkom op onze Pietenbingo. Er zijn weer leuke prijsjes te winnen. Jolanda Beeldsnijder zal op haar orgel gezellige Sinterklaasliedjes ten gehore zal brengen. Vanaf 14.00 uur is de zaal open en de ballen gaan rollen om 14.30 tot en met 16.30 uur. De middag vindt plaats in de recreatiezaal de Sterrenweide, Vijverlaan 2 in Schepenzeel. De toegang is gratis, wel wordt er een bijdrage gevraagd voor uw kopje koffie of thee. Voor meer info: 033 -277 8898 of 06 - 10 33 71 84. ■ VAN DE BIBLIOTHEEK Cupcakes versieren In de bibliotheek, is op woensdag 18 december voorlezen en ook cupcakes versieren voor kinderen van de basisschoolleeftijd. In verband met de inkopen hiervoor graag aanmelden van te voren in de bieb. We beginnen om 13.00 uur, wees op tijd! Boekverkoop 11 december start weer een grote uitver13 vertolkte de dank in een speciaal geschreven lied op de muziek van Thank you for the Music: “Wie deelt onze passie, muziek in het bloed. Wie weet te waarderen wat mooi is en goed. U bezit dat talent, onze dankbaarheid is ongekend.” Karikatuurtekenaar Ronald Kronenburg tekende tijdens het concert een cartoon waarin de dankbaarheid tot uiting komt. Ook muzikaal gezien was het een aantrekkelijke avond vol hoogtepunten: Star Wars, Ivanhoe en Strathcarron, maar ook ingetogen werken als Scottish Souvenir en Caterbury Choral. ■ koop van afgeschreven bibliotheekboeken en andere materialen tegen zeer interessante prijzen! Openingstijden bibliotheek december Goed om te noteren: dinsdag 24 december is de bibliotheek om 17.00 uur gesloten, en op dinsdag 31 december de hele dag. EEN BIJZONDERE AVOND! Restaurant de Ossenstal, onderdeel van Gasterij de Hooiberg en Allurepark de lucht, organiseert donderdag 12 december een speciale Ladies Night. Culinair en Smaakvol genieten staat centraal deze avond. Het keukenteam onder leiding van Chefkok Harold Engelen staan garant voor een ware culinaire beleving. Ook zal Harold zelf ter tonele komen en u alle ins en outs vertellen over chocolade: waar komt het vandaan, wat kun je er mee, wat doet het met ons als mens/vrouw en natuurlijk hoe smaakt het? Als echte patissier kan hij op al uw vragen antwoord geven. ■ Maar er is meer, tijdens het diner zal onze huis sommelier aanwezig zijn en zal u alles vertellen over wijn, en hoe deze te drinken. Tijdens deze avond kunt u genieten van een 6-gangen diner met de volgende gerechten: Een Crostini met Gegrilde Brie, Bospaddenstoelen Bouillon, Coquille Sint Jacques, Spoom van Bosbessen, Keuze Hoofdgerecht (Zalm Lemon, Tournados van Ossenhaas, Vegetarisch Wilde spinazie met Feta en Paddenstoelenrisotto) en als dessert Tiramisu. Staat er iets bij dat u niet lust? Geen probleem, geef het aan bij uw inschrijving en wij houden er rekening mee! Kijk voor het volledige menu op onze website of Facebook pagina. De avond zal geheel in stijl worden ingeluid met een leuk ontvangst. Het restaurant is voor deze avond open vanaf 18.00 uur. Om 19.00 uur zal de eerste gang aan • Uitdeuken zonder spuiten • Steenslag / lakreparatie • Koplamprenovatie • Waxoyl behandelingen Molenstraat 45 3927 AB Renswoude Tel.: 06 51 32 90 87 www.cosmetic-carrepair.nl 14
Page 18
u gepresenteerd worden en zal de presentatie van start gaan. De avond word ook in stijl afgesloten, en u gaat met een goed gevulde goodiebag weer naar huis. Deze goodiebag is gevuld met allerlei leuke spulletjes die beschikbaar zijn gesteld door lokale ondernemers. Wilt u erbij zijn? En een smakelijke en verrassende avond tegemoet gaan? De kosten zijn €35,00 voor de georganiseerde avond en het 6-gangen diner. De overige consumpties zijn voor uw eigen rekening. Inschrijving is verplicht. Meer informatie en inschrijven kunt u via de onderstaande contact gegevens: www.gasterijdehooiberg.nl, www.facebook.com/RestaurantdeOssenstal Locatie: De Paddenburcht, Breelaan in Scherpenzeel. Docente: Marijke Waarsenburg. Cursusgeld: tien euro, materiaalkosten twaalf euro. Meer info en/of aanmelden bij Ria van Holland, 033 - 2774163 of www.krekscherpenzeel.nl. ■ KOKEN MET KOOS Mail: info@gasterijdehooiberg.nl Adres: Barneveldsestraat 49, Renswoude Telefoon: 0342 - 43 4708 / 06 - 130 279 73 ■ RABOBANK OPNIEUW HOOFDSPONSOR ONS GENOEGEN Rabobank Woudenberg-Lunteren is ook de komende twee jaar hoofdsponsor van Harmonievereniging Ons Genoegen. Begin november werd hiervoor het sponsorcontract getekend tussen de bank en de muziekvereniging. In ruil van financiële ondersteuning heet de grote zaal van ‘t Podium de Rabozaal. ■ DORPSCOLLEGE KREK Bij Dorpscollege Krek wordt op maandagavond 2 december een kerst-welkomsschepje gemaakt. Een wit houten, trendy schepje, met de tekst WELKOM, wordt met kerstgroen en allerlei kerstversieringen opmaken. Zo’n schepje staat erg leuk bij de voordeur of op een sidetable. De cursus Koken met Koos wordt op woensdagavond 8 en 22 januari gehouden bij Dorpscollege Krek. Tijdens de twee avonden van een cursus gaan we aan de slag met verse ingrediënten om een eerlijke maaltijd te bereiden. Na afloop wordt deze maaltijd onder het genot van een drankje gezamelijk genuttigd. Locatie: De Paddenbucht, Breelaan in Scherpenzeel. Kosten: 17 euro lesgeld en 15 euro materiaalkosten. Meer weten/aanmelden: Ria van Holland, 033 - 277 4163 of www.krekscherpenzeel.nl ■ AMBASSADORS FOOTBALL IN RENSWOUDE Op donderdag 24 oktober en vrijdag 25 oktober is er een tweedaagse geweest op sportpark ‘De Hokhorst’ in Renswoude. Er waren 45 kinderen in de leeftijd van 6 - 13 jaar. We hebben een mooie tijd gehad waarbij ook volop de zon scheen! Er was aandacht voor de voetbaltechnische oefeningen waarbij mooie prijzen waren te winnen op individueel gebied en op teamsamenwerking. Ook hebben we stil gestaan bij karaktervorming. De woorden waren boos, dankbaar, houding en mooi. Boos: Hoe kun je reageren als iets niet lukt zoals je zou willen? Dankbaar: Besef je wat je kunt en kun je daar dankbaar voor zijn? Houding: Hoe reageer je op dingen die je ontvangt? 15 Mooi: Wat vind jij belangrijk? Binnen- of buitenkant? Het is mooi om te zien hoe de kinderen hierin konden vertellen wat ze zien en wat hen bezighoudt! Een mooie tijd waarin we God dankbaar zijn dat alles goed is verlopen en vooral veel plezier hebben gehad. Hartelijke groet, Martijn en André van Beek. ■ MOEDERS MOOISTE, VADERS ZOON… De kinderen van de zondagsschool en jeugdclubs nodigen u en jou van harte uit om samen met hen het Kerstfeest te vieren D.V. 26 december. De dienst zal worden gehouden in de Koepelkerk en begint om 9.30 uur. Met elkaar hopen we te gaan zingen en luisteren naar het Kerstevangelie met dit jaar als thema: ‘’moeders mooiste, Vaders Zoon…’’ Een aantal kinderen uit de gemeente zal hun bijdrage leveren in deze dienst. Bij de uitgang zal er aan alle kinderen een presentje worden uitgedeeld! Vaders en moeders, opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes, u en jullie komen toch ook?!! WELKOM! Namens het jeugdwerk van de Hervormde Gemeente Renswoude. ■ UITSLAG VERLOTING BAZAR KOEPELKERK De prijzen van de verloting voor het onderhoudsfonds van de Koepelkerk, zijn gevallen op de volgende lotnummers: 1e prijs Tablet nr.001346, 2e prijs Accu16 boormachine nr.002440, 3e prijs 4-persoon dinerbon nr 004558, 4e prijs Sun Lounger (ligbed) nr.000616, 5e prijs DVD-speler + 10 dvd’s BBC Earth films nr. 004557, 6e prijs Autoradio/ -CD-speler nr. 004354, 7e prijs Turbo-convectie-oven nr. 004654, 8e prijs Stofzuiger nr.000327, 9e prijs Douche-set nr.003850, 10e prijs Koffiezetapparaat nr. 004712, 11e prijs Set fietstassen nr. 000862, 12e prijs Keramische kachel nr. 000617, 13e prijs Strijkbout nr.000908, 14e prijs Broodrooster nr. 001828, 15e prijs Tosti-ijzer nr. 004853, 16e prijs Onkruidverbrander nr.002450, 17e prijs Wafelijzer nr. 004651, 18e prijs Rijstkoker nr. 002686, 19e prijs Haarfohn nr. 003672, 20e prijs Party light set nr. 001455, 21e prijs 2 massage bonnen nr.001682. De prijzen kunnen worden afgehaald bij de heer Roel Roelofsen, Overbosch 8 , tel. 0318 - 57 0009. ■
Page 20
ELECTRA | GAS & WATER | CV | LOOD& ZINKWERKEN | ALARMINSTALLATIES ONTRUIMINGSINSTALLATIES | DATA BEKABELING | SANITAIR | STOFZUIGSYSTEMEN VENTILATIESYSTEMEN | KOELTECHNIEK WARMTE POMP INSTALLATIES | DOMOTICA INSTALLATIEBEDRIJF VAN DE VENDEL ADRES: GROOT OVEREEM 23, 3927 GH RENSWOUDE TELEFOON: 0318-571431 | FAX: 0318-572242 E-MAIL: INFO@VANDEVENDEL.COM INTERNET: WWW.VANDEVENDEL.COM 17 NIEUWJAARSMARKT 2014 Op donderdagavond 2 januari 2014 wordt de jaarlijkse Nieuwjaarsmarkt gehouden in sporthal De Hokhorst. Alle verenigingen zijn aangeschreven met de vraag of zij deel willen nemen aan deze markt. Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen en u wilt wel op de Nieuwjaarsmarkt staan dan kunt u dit kenbaar maken bij mevrouw H. Davelaar (0318 - 57 8156 of h.davelaar@ renswoude.nl (werkdagen ma, di en woe). Dit kan tot en met 10 december 2013. ■ “RENSWOUDE HOUDT ZICH AAN TRADITIES”, ZEGT SINT Zaterdagmiddag arriveerde Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten ook in Renswoude en werd hij verwelkomd op het kasteelplein door burgemeester Wilke Dekker en zijn echtgenote en natuurlijk een hele boel kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s etc. Terwijl Sinterklaas, gezeten in een fraai rijtuig, een brik van de familie Hazeleger uit Otterlo getrokken door twee fraaie Engelse paarden van het ras Shire, staat te wachten op de komst van het harmonievereniging ‘Ons Genoegen’ maak ik van de gelegenheid gebruik even snel met Sint te praten. Als ik opmerk dat zijn Zwarte Pieten wel fraaie oorringen in hebben terwijl ik die bij de intocht in Groningen bij de Zwarte Pieten heb gemist is zijn reactie: “Renswoude houdt zich aan tradities, vriend. Alle verandering is geen verbetering.” Wijze woorden van de bejaarde Sint, die kennelijk niets moet hebben van al die commotie over Zwarte Piet met wel of geen kroes haar, grote oorringen etc. Zodra ‘Ons Genoegen’ voor het rijtuig van de Sint heeft plaatsgenomen gaat de stoet via de oprijlaan naar het voorplein van het kasteel waar inmiddels al een grote menigte staat te wachten op de komst van de kindervriend. Burgemeester Wilke Dekker verwelkomt de Sint bij de brug voor het kasteel en al direct moet de Sint heel wat handen schudden van kinderen en zijn er die tekeningen hebben meegebracht. Opvallend veel kinderen hebben zich uitgedost als hulp Zwarte Piet, dus vrolijk en kleurrijk gekleed en met een leuke baret. Op het bordes maakt de Sint kennis met de echtgenote van de burgemeester, mevrouw Dekker en de heer Met van het kasteel. Burgemeester Dekker verwelkom de Sint en is blij dat Sint weer zo snel in Renswoude aanwezig kon zijn. Sint reageert en zegt een voorspoedige reis gehad te hebben. “Ik ben blij dat er ook Zwarte Pieten zijn”, merkt de burgemeester op. De Sint maakt duidelijk dat dit bij de traditie hoort, ja, ze zijn mooi zwart. Intussen delen de Zwarte Pieten snel even wat snoepgoed uit en blijkt op het bordes dat sommige Zwarte Pieten wat zenuwachtig worden. Ze missen nog collega’s zoals bijvoorbeeld Bril Piet en Druk Piet, maar gelukkig zijn die toch ook weer op tijd aanwezig en kan de happening verder gaan. Naar later blijkt is Druk Piet de Zwarte Piet die er voor zorgt dat ‘Ons Genoegen’ de muziek inzet bij het zingen van Sinterklaasliedjes. Op een zeker moment blijken de Zwarte Pieten ook hun eigen fanfare te hebben, de instrumenten worden voor de dag gehaald en men speelt. Ja, helaas, lang zo goed niet als ‘Ons Genoegen’ dat doet. Burgemeester Dekker blijkt ook van een 18
Page 22
school al heel wat tekeningen voor de Sint ontvangen te hebben en voor wie dat nog niet gedaan heeft wordt gevraagd ook een tekening voor de Sint te maken. Ook samen met alle aanwezigen worden nog wat Sinterklaasliedjes gezongen en dan vertrekt de Sint voor zijn rondrit door het dorp om te arriveren bij gebouw ’t Podium waar voor de jeugd de gezellige en leuke middag wordt voortgezet. Het is genieten daar en de Zwarte Pieten gaan uit hun dak, tot groot plezier van de jeugd die daar aanwezig is. Sint die heel wat handen moet schudden en tekeningen in ontvangst neemt vindt het af en toe soms wat te bar worden, maar de Zwarte Pieten vermaken de jeugd kostelijk. ■ CHRISTEN UNIE BRACHT BEZOEK AAN ZORGBOEDERIJ Een afvaardiging van de Christen Unie uit Veenendaal bracht vrijdagmiddag een bezoek aan de zorgboerderij Groot Wagensveld aan de Barneveldsestraat. Daar waren het Wim van de Fliert en zijn echtgenote die de aanwezigen bijpraten over alle in’s en out’s op de zorgboerderij en dus kwam daar ook het reilen en zeilen en de opname van cliënten aan bod. Maar uiteraard was er een rondleiding op het bedrijf waar voor de cliënten tal van mogelijkheden zijn om zich op de één of andere manier verdienstelijk te maken. Vol belangstelling werd gekeken naar de eiersorteermachine waar dagelijks vele duizenden eieren van de band af rollen. Er werd ook een kijkje genomen in de stal met de jonge kalfjes en uiteraard kon een bezichtiging van de doorloopstal en de melkinstallatie niet ontbreken. Wim van de Fliert gaf tekst en uitleg en één van de cliënten liet tijdens de rondgang duidelijk blijken ook heel aardig op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen op de zorgboerderij. siku Op zoek naar een leuk geschenk voor een verjaardag, geboorte of Sinterklaas ? Kijk eens op www.timsspeelgoedboerderij.nl Uw adres voor; * kwaliteits speelgoed * boerderij speelgoed * houten speelgoed * geboorte cadeaus Kooiweg 10,Renswoude 19 Hage Nap Molenstraat 10a 3927 AC Renswoude Tel: 0318 - 57 35 38 Mob: 06 - 149 636 02 info@napschilderwerken.nl www.napschilderwerken.nl binnen- en buitenschilderwerk glasweefsel-, behang- en sauswerk beglazing meerjarenonderhoudsplan schilderwerk fi scale adviezen salarisadministratie fi scale aangifte Utrechtseweg 18 Postbus 20 3927 ZL Renswoude Tel 0318-571869 E-mail : info@admkvangent.nl fi nanciële administratie jaarrekeningen managementbegeleiding
Page 24
In de zorgboerderij, waar het einde van de week voor diverse cliënten naderde, steeds verschenen er busjes en auto’s om mensen af te halen, was er nog een drankje voor de bezoekers en een bonbon. Wim van de Fliert vertelde de aanwezigen hoe men eigenlijk er toe gekomen was om een zorgboerderij te starten. Van de Fliert: “Je krijgt dit op je pad, maar vergeet niet, ondanks het feit dat het veel werk is, dat het je erg veel voldoening geeft. Eens per twee weken zijn we een weekend vrij, want anders hebben we ook in het weekend cliënten op de boerderij. Als men ons vraagt kan die of die geplaatst worden, dan zeggen we niet gauw ‘nee’ tegen mensen die zorg behoeven. Het leuke is dat je hier ziet dat cliënten, die elders niet tot hun recht komen, te handhaven zijn, ze hier ziet opbloeien en wij dus wel succes hebben met de opvang”, aldus Wim van de Fliert. Duidelijk werd wel dat men in Veenendaal ook nog wel zoekende is over zaken als het realiseren van een goede jeugdzorg en op dat gebied, zo werd wel duidelijk, moet nog het nodige gebeuren. Van de Fliert: “Bij zorg gaat het er om te weten of er ook ruimte is om mensen op een passende manier op te kunnen vangen”. ■ NEDERLANDSE BRANDWONDENCOLLECTE We zijn heel blij met de opbrengst van de Nederlandse Brandwondencollecte 2013 in Renswoude. We mochten het mooie bedrag van1932,57 euro bij elkaar collecteren in oktober. Onze hartelijke dank en graag tot 2014. Wilt u ook collectant worden, graag even bellen: tel. 57 1494. Of kijk op: www.brandwondenstichting.nl ■ FRAAIE EXPOSITIE YVONNE VAN HOOGSTRATEN De komende maanden kunnen de bezoekers van de bibliotheek, genieten van een fraaie expositie die Yvonne van Hoogstraten uit Veenendaal daar heeft ingericht. In de vitrines en ook langs de wand treft de bezoeker fraaie en soms ook kleine schilderijtjes aan, die met veel liefde zijn gemaakt. Dat wordt bij nadere bestudering wel duidelijk. Veel van haar schilderijtjes zijn ongeveer 10 bij 10 centimeter, soms nog kleiner. Soms maakt ze wel eens schilderijtjes van 4 bij 4 centimeter, speciaal voor in poppenhuizen. Iedereen zal begrijpen dat er dus vaak met wel een klein kwastje gewerkt moet worden om op zo’n kleine schaal in beeld te brengen. Die kwastjes komen speciaal uit België. Vooral dieren spreken haar bijzonder aan. Dan wordt wel duidelijk wanneer men de expositie bekijkt. Zo zijn er prachtige schilderijtjes van bijvoorbeeld een zebra of een ijsvogel. Het is duidelijk dat Yvonne met heel veel liefde en precisie zich wijdt aan haar kleine schilderijtjes waarop de door haar gekozen onderwerpen perfect in beeld gebracht worden. Yvonne van Hoogstraten werkt op paneel met olieverf. “Ik schilder iets altijd maar één keer en ja, dieren trekken me”, merkt ze op. Yvonne schildert ook vaak in opdracht en ook wel eens een hondenkop, een stilleven of iets anders wat iemand graag wel hebben. Als ik zo’n klein, maar fraai schilderijtje be20 Verkoop Aankoop Taxaties Woningen n n Dorpsstraat 73 - 3927 BB Renswoude Telefoon: 0318 - 572 951 / 06 - 53 247 267 Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl www.abgaasbeekmakelaardij.nl Timmerbedrijf J.J. van Doorn machinale houtbewerking ramen en deuren trappen en kozijnen restauratiewerk verbouw en nieuwbouw n verkoop van geïmpregneerd tuinhout hardhout, plaatmateriaal vurenhout en betimmeringen tuinmeubels, tuinhuisjes De Hooge Hoek 16, 3927 GG Renswoude, 0318 573836 / 06 51198761 j
Page 26
kijk wijst ze er op dat er gemiddeld veertig lagen aangebracht worden. Te zien is dat zeker niet en dus ook haar reactie, “voel er maar over heen” en als ik dat doe is het gewoon egaal en niets te merken van een dikkere laag verf. Yvonne van Hoogstraten heeft vijf jaar fijnschilderacademie gedaan en uiteraard werkt ze ook veel in opdracht. Favoriet bij haar zijn dieren. “Als de eigenaar in het schilderij de specifieke kenmerken van zijn of haar dier herkent, dan is mijn opdracht geslaagd”, stelt ze tenslotte. Wie de expositie wil bezoeken moet dat doen tijdens de openingsuren van de bibliotheek, want het is zeker de moeite waard. ■ Bouwbedrijf Leo Verkerk v.o.f. Groeperweg 19 3927 CR Renswoude info@leoverkerk.nl 0343 - 41 28 49 www.leoverkerk.nl of volg ons via of 21 PARKIETJES PARKIETJES Wees er als de kippen bij! Het eierboertje van Renswouw heeft heerlijke verse eieren en betaalbare scharreleieren te koop. Dorpsstraat 124, tegenover de brandweer. Te koop: kunstkerstboom, 1,55m hoog. Blauw/groen. 2x gebruikt, gekocht bij Intratuin. 25 euro. Tel. 57 2227. Sinterklaas en zijn Pieten vinden het erg leuk om op 5 december een bezoekje aan jou te brengen. Vind je het leuk als Sinterklaas en zijn Pieten langskomen, stuur dan een mail naar: bezoekvansinterklaas@ outlook.com Vrouw zoekt werk in de huishouding. Ik ben meerdere dagen per week beschikbaar. Interesse? 06 - 221 636 62.  gas  waterelektrasanitair  riolering  verwarming  dakbedekking Interesse in ZONNEPANELEN? Bel ons voor een afspraak! Groeperweg 19 A - 1, 3927 CR Renswoude, tel: 0343-480119, info@welin.nl, www.welin.nl EM Pater Spikhorst 6 3927 DB Renswoude 0318 - 57 13 66 empater@kpnmail.nl Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redactie- en advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 3927 DM Renswoude Tel: 0318 - 57 1432 of 06 - 24 50 74 13 E-mail: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen Uiterste Inleverdatum kopij: dinsdag 10 december vóór 19.00 uur 22

2013_Heraut 20


Page 2
GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 4 E: info@renswoude.nl GEMEENTENIEUWS 7 oktober 2013 www.renswoude.nl @gem_Renswoude Centraal telefoonnummer De gemeente is bereikbaar via één centraal telefoonnummer 0318-578150. Ma – vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. Spreekuur burgemeester Elke maandag van 11.00-12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook mailen naar: burgemeester@renswoude.nl. Burgerlijke stand Geboren: 19-09: Laura Florine, dochter van H.J. Hardeman en M.T. van Driesten 28-09: Nils, zoon van C.H. van den Brandhof en A.E. Tinholt Verdachte situatie / 1-1-2 daar pak je inbrekers mee Als inwoner kunt u ook uw steentje bijdragen om inbraken te voorkomen. U kent uw wijk het beste. Als u denkt dat er iets niet in orde is, dan is dat meestal ook zo. Ziet u verdachte personen in uw buurt, mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel aandacht hebben voor woningen in de buurt, bel dan direct de politie via 1-1-2. Let erop hoe ze eruit zien en in welke richting ze vertrekken, zodat u dit aan de politie kunt doorgeven. Noteer ook het merk en kenteken van het eventuele vervoermiddel. Het is van belang om zo snel mogelijk te bellen, immers een inbreker heeft slechts enkele minuten nodig om zijn slag te slaan en er vandoor te gaan. Door uw melding kan de politie snel ter plaatse zijn en de inbrekers oppakken. Ondertrouw: 20-09: M. Hardeman en H. van de Heetkamp 26-09: M.V.R. Hoefakker en V.V. van Heck Gehuwd: 27-09: G. Beukhof en J. Schimmel Overleden: Geen Informatieavond inzake woninginbraken Bij voldoende belangstelling zal er in november een informatieavond georganiseerd worden over het voorkomen van woninginbraak. U krijgt dan uitleg over maatregelen die u kunt nemen om de kans op inbraken te verkleinen. Ook vertelt de wijkagent over woninginbraken in Renswoude en laat hij foto’s zien van inbraakgevoelige omstandigheden/situaties. Deze avond wordt alleen gepland als er voldoende belangstelling is, geïnteresseerden kunnen zich (aan)melden via a.eilander@renswoude.nl of 0318-578152. Storingen CV-installaties huurwoningen: GSU, T: 0318-569484 Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de gemeente, buiten kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 06-51148102. U kunt uw problemen inspreken, geef uw telefoonnummer door. Renswoude, 7 oktober 2013 1 Het resultaat telt Nieuwe methode voor uitvoering hulp bij het huishouden. Evenementenkalender 12/10/2013 Gebedsavond 02/11/2013 Halve Marathon Renswoude 14/12/2013 Muzikale Midwintermarkt Sinds januari 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de huishoudelijke ondersteuning van de inwoners. Momenteel wordt de hulp bij het huishouden in de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude uitgevoerd door 8 zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders zijn: Agathos, Axxicom, Curadomi, Opella, Quarijn, RST Zorgverleners, TSN en Tzorg. Om te bepalen of en voor hoeveel uur een cliënt recht heeft op huishoudelijke ondersteuning, kijkt de gemeente nu naar de woonsituatie, de persoonlijke omstandigheden, de beperkingen en de mogelijkheden van de cliënt. Dit gebeurt nu nog op een manier zoals voor 2007 ook door de AWBZ werd uitgevoerd. Week 41 Week 42 St. Ned. Brandwondenstichting Geen Gevonden voorwerpen 17/09/2013 Zwarte portemonnee Verloren voorwerpen 24/09/2013 Alko Disselslot Oudere meldingen staan op www.renswoude.nl Info: 578152 of a.eilander@renswoude.nl Meer info zie evenementenkalender op www.renswoude.nl Collectevergunningen De gemeente krijgt komende jaren minder geld van het rijk voor huishoudelijke ondersteuning. Gemeente Renswoude vindt het echter belangrijk dat, ondanks de bezuinigingen, mensen die het echt nodig hebben deze ondersteuning blijven ontvangen. Daarom is gekeken naar mogelijkheden om het goedkoper uit te voeren. Dit kan onder andere door invoering van een nieuw model voor het aanbieden van huishoudelijke ondersteuning. Ingangsdatum is 4 november 2013. Vanaf deze datum wordt niet meer uitgegaan van het aantal uren ondersteuning dat een cliënt nodig heeft, maar van wat er nodig is om te komen tot een bepaald resultaat, bijvoorbeeld “een schoon en leefbaar huis”. In het contract hebben de zorgaanbieders en de gemeenten nauwkeurig omschreven hoe het resultaat behaald moet worden. De gemeenten hebben nieuwe contracten met de huidige zorgaanbieders afgesloten. Dit heeft het voordeel dat de cliënt meestal de vertrouwde hulp kan behouden. Er verandert niets in de toewijzing en indicatie van de huishoudelijke ondersteuning. De gemeente blijft bepalen of de aanvrager hiervoor in aanmerking komt. De zorgaanbieder spreekt vervolgens met de cliënt af welke activiteiten hoe vaak zullen worden uitgevoerd om het gewenste resultaat te behalen. Deze afspraken leggen de zorgaanbieder en de cliënt vast in een ondersteuningsovereenkomst. De cliënt wordt ook aangesproken op de eigen kracht en eigen mogelijkheden. Ook wordt nog meer dan voorheen gekeken naar de mogelijkheden in de leefomgeving van de cliënt. Hierbij valt te denken aan beschikbare mantelzorg, vrijwilligers en algemene voorzieningen zoals de boodschappendienst. Elke cliënt die momenteel huishoudelijke ondersteuning ontvangt zal binnenkort in een persoonlijk gesprek uitgebreid worden geïnformeerd over de nieuwe methode. Renswoude, 7 oktober 2013 2
Page 4
Vergadering gemeenteraad Op dinsdag 8 oktober a.s. vergadert de gemeenteraad van Renswoude. Deze openbare vergadering vangt aan om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda voor deze vergadering is: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Spreekrecht burgers / Rondvraag raadsleden; 4. Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 3 september 2013; 5. Ingekomen stukken en mededelingen; 6. Benoeming commissieleden namens de VVD; Hamerstukken 7. Voorstel dekking Stichting Sporthal De Hokhorst; 8. Voorstel inzake vervanging GBA-pakket en samenwerking op ICT gebied met de gemeente Veenendaal; 9. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Renswoude; Debatstukken 10.Voorstel tot vaststelling van de Verordening drank- en horecawet Renswoude 2013; 11.Sluiting. Raadscommissie Algemeen Bestuur en Economische Zaken (AEZ) Op dinsdag 15 oktober a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie AEZ. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Vaststelling besluitenlijst 10 september 2013; 4. Ingekomen stukken en mededelingen a. Toezeggingenlijst vorige vergadering(en); 7. Memo impuls woningmarkt Renswoude; 8. Stand van zaken overige projecten (Grebbelinie, Voormalig rechthuis, woningbedrijf); 9. Rondvraag; 10. Sluiting. Raadscommissie Samenleving en Financiën (SF) Op woensdag 16 oktober a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie SF. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Vaststelling verslag 11 september 2013; 4. Ingekomen stukken en mededelingen; a. Toezeggingenlijst vorige vergadering(en); b. Decentralisaties; c. Dorpshart Renswoude. 5. Voorstel tot wijziging Verordening voorzieningen Wmo Renswoude 2013, wijziging Beleidsregels voorzieningen Wmo Renswoude 2013 en wijziging Wmo richtlijn indicatieadvisering voor hulp bij het huishouden; 6. Bespreking De Borgwal; 7. Rondvraag. 8. Sluiting Renswoude, 7 oktober 2013 3 Bedrijfs - en Garagedeuren * Rolluiken * Zonwering Utrechtseweg 8c 3927 AV Renswoude Tel : 0318-571054 * Fax : 0318-570365 Internet : www.mensdeuren.nl Openingstijden : Vrijdag van 13.30 - 17.00 uur Zaterdag van 10.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00 uur of na telefonische afspraak Uw regiodealer voor garagedeuren elektra | gas | water | CV | zonne-energie | sanitair | lood- en zinkwerken l dakwerken l alarminstallaties l ontruimingsinstallaties | koeltechniek l ventilatiesystemen l stofzuigsystemen l data bekabeling | telefonie | Kijk voor meer informatie op: www.henkmoesbergen.nl Heetwater units CV-ketels Pelletketels De Hooge Hoek 2 | 3927 GG Renswoude | Tel. 0318 57 20 82 | fax 0318-57 25 45 | info@henkmoesbergen. nl
Page 6
Raadscommissie Infrastructuur en Milieu (IM) Op donderdag 17 oktober a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie IM. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Vaststelling besluitenlijst 12 september 2013; 4. Ingekomen stukken en mededelingen; a. Toezeggingenlijst vorige vergadering(en); 5. Voorstel tot vaststelling van het Bestemmingsplan Reparatieherziening Buitengebied Renswoude; 6. Voorstel onderhoudswerkzaamheden Barneveldsestraat; 7. Voorstel tot afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen, Wittenoordseweg 11; 8. Rondvraag; 9. Sluiting. Inloopavond spoorkruisingen Veenendaal In de toekomst gaan op diverse trajecten meer treinen rijden. Dit betekent dat het wegverkeer vaker voor gesloten overwegbomen staat. Voor een goede toekomstige doorstroming van het verkeer wordt gewerkt aan een plan voor twee spoortunnels in Veenendaal. Eind oktober 2013 willen de bestuurders van de regionale overheden een besluit nemen over een oplossingsrichting. Daarna volgt een proces van planuitwerking, voorbereiding en inspraak. De gemeenten Veenendaal, Ede en Renswoude en de provincies Gelderland en Utrecht, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu informeren u graag over de stand van zaken en zijn benieuwd naar uw ideeën over de oplossingsvarianten. Op woensdag 9 oktober 2013 tussen 17.30 en 20.30 uur bent u van harte welkom op een inloopavond in restaurant De Vendel, Vendelseweg 69 te Veenendaal. Op de inloopavond zijn de oplossingsvarianten voor u in beeld gebracht, evenals aanleiding, doel, planning en proces. Medewerkers van de regionale overheden zijn aanwezig om tekst en uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Vragen? Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jacqueline van der Spek van de provincie Utrecht: T: (030) 258 3876 E: jacqueline.van.der.spek@provincie-utrecht.nl Start aanleg glasvezelnetwerk Op 3 oktober jl. heeft wethouder Vlastuin namens de gemeente de eerste starthandeling verricht voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Koning en Hartman is de aannemer die in opdracht van Reggefiber de werkzaamheden uitvoert. Informatie / vragen Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij het glasvezelservicepunt (RCR, Dorpsstraat 51 ) te Renswoude op dinsdag, vrijdag en zaterdag. Overige contactgegevens: Telefoonnummer: (0318) 799005 E-mail: renswoude@reggefiber.nl Website: www.eindelijkglasvezel.nl/renswoude Renswoude, 7 oktober 2013 4 Parket Duo planken Laminaat Verouderde vloeren Onderhoud en schuren van bestaande vloeren Meidoornlaan 10 3927 AD Renswoude Showroom alleen op afspraak T 0318-57 3632 M 06-224 68564 E info@hgparket.nl www.hgparket.nl
Page 8
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure Burgemeester en wethouders van Renswoude maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend, waarbij de reguliere procedure van toepassing is:  Activiteit ‘bouwen’ en ‘milieuneutraal veranderen inrichting’: voor het verhogen van een rundveestal op het adres Kooiweg 6 te Renswoude (ontvangen op 24 september 2013). Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure: 1) Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van een schutting achter de woning op het adres Elzenhof 10 te Renswoude (verzonden op 23 september 2013); 2) Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning op het adres Van der Sevenderlaan 8 te Renswoude (verzonden op 30 september 2013); 3) Activiteit ‘bouwen’ en ‘gebruik grond in strijd met bestemmingsplan’: voor het oprichten van een vervangend bijgebouw op het adres Barneveldsestraat 43 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 19.3.2 van het bestemmingsplan “Buitengebied 2010” (verzonden op 30 september 2013). De omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Belanghebbenden kunnen tegen genoemde besluiten binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude). Indien u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de beslistermijn van de volgende aanvraag om omgevingsvergunning met maximaal zes weken is verlengd op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:  Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van een bijgebouw op het adres Veenweg 1 te Renswoude (nieuwe uiterste beslistermijn: 12 november 2013). Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Renswoude, 7 oktober 2013 5 ‘Fysiotherapie Renswoude houdt u in beweging’ Vaak heeft u al 70% minder klachten na 2 behandelingen!! o Wij zijn ‘Direct Toegankelijk´ dus is geen advies of verwijzing van uw huisarts of specialist nodig; o Eerste afspraak altijd binnen 1 à 2 dagen; ◙ Wat wordt vergoed? o Fysiotherapie wordt vergoed als u aanvullend verzekerd bent; o Wij hebben contracten met alle zorgverzekeringen; ◙ Geen aanvullende verzekering? o Neem vrijblijvend contact met ons op. Na een eerste (GRATIS) SCREENING wordt bekeken: ‐ of wij uw klachten kunnen verhelpen; ‐ het aantal behandelingen dat nodig zal zijn; ‐ wat de behandeling u uiteindelijk zal kosten. ◙ Bel direct voor een afspraak: 0318‐57 5501 6
Page 10
Berichten van de wijkagenten Inbraak woning Op zondag 29 september 2013, omstreeks 20.00 uur is er ingebroken in een woning gelegen op de hoek van de Dorpsstraat met de Kastanjelaan. Poging inbraak woning Op zondag 22 september 2013 is er tussen 14.45 en 16.45 uur gepoogd in te breken in een woning gelegen aan de Dickerijst. Voorkom woninginbraak De maanden oktober, november en december geven ieder een jaar een verhoging van de inbraken en pogingen te zien. Neem eens de tijd om u te informeren via: www.politiekeurmerk.nl of www.politie. nl/onderwerpen/woninginbraak.html. Meld iedere verdachte situatie via 1-1-2. Poging diefstal smartphone Op donderdag 19 september 2013, omstreeks 13.00 uur is er gepoogd een smartphone weg te nemen vanaf een tafeltje op een terras van een horecagelegenheid. De truc die werd toegepast bestond er uit dat de verdachte langs een tafeltje liep en een krant over de smartphone legde. De eigenaresse van de smartpfone doorzag deze truc en pakte haar smartphone op tijd weg. Dit is een bekende truc die landelijk vaak wordt toegepast. Signalement van de verdachte: man, licht getint,1.76 meter lang, witte jas met ruitmotief, spijkerboek, Franstalig. De verdachte vluchtte weg in een VW Jetta. Getuigenoproep De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u informatie met betrekking tot de (poging)diefstal van de smartphone, de inbraak e/o de poging inbraak neem dan contact op via e-mail of bel 0900 - 8844. Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000. Rijden aan de juiste zijde van de weg In de loop der jaren hebben ons diverse klachten bereikt over het rijden aan de verkeerde zijde van de weg. Dit leidt tot niet gewenste risico’s en irritaties bij medeweggebruikers. Doe dit gewoon niet. Recent bereikte ons de klacht dat dit ook gebeurt ter hoogte van het kasteelbos. Aangezien het fietspad op die locatie erg smal is vinden wij dit niet acceptabel. Bij constateren hiervan zullen wij daarom ook overgaan tot bekeuren. Voorkom een bekeuring en rijd aan de juiste van de weg. Afspraak buiten de openingsuren Het bureau in Renswoude is iedere woensdag geopend van 14.00 - 18.00 uur. Het is mogelijk om met ons een afspraak te maken buiten de openingsuren. Stuur ons een email en wij nemen contact met u op. Met vriendelijke groet, Jordi Louwerens en Henk Heijting, wijkagenten Renswoude/Veenendaal-West. jordi.louwerens@utrecht.politie.nl henk.heijting@utrecht.politie.nl Bel 0900 - 8844 en vraag naar het wijkteam Veenendaal/Renswoude. Volg ons ook op Twitter: @WijkagVdaalWest ■ ehBO cUrSUS renSwOUde Op woensdag 9 oktober starten wij een nieuwe EHBO-cursus met AED en reanimatie in voormalig Peuterspeelzaal Hummelhonk te Renswoude. Er kunnen nog enkele personen bij dus mocht u nog een EHBO cursus willen gaan volgen dan is dit het moment om deze stap te nemen! 7 U bent dan van harte welkom! De cursus wordt gegeven door een ervaren kaderinstructrice eerste hulp en hartreanimatie. Het gaat om ca. 15 -17 woensdagavonden van 20.00 – 22.00 uur. De opleiding wordt afgesloten met een officieel diploma van Het Oranje Kruis. Na het met goed gevolg afleggen van het examen ontvangt de cursist een diploma met een geldigheidsduur van twee jaar. De opleiding kost € 195.00 per persoon. Dit is inclusief les- en oefenmateriaal, lesboekje en de kosten van het examen en natuurlijk koffie/thee in de pauze! Diverse zorgverzekeringen vergoeden deze cursus of een gedeelte van de cursus. Voor opgave en/of inlichtingen kunt u bellen met Carla Overeem 0318 - 51 7282 (liefst tussen 18.00 en 20.00 uur) of mailen met cursussen@ehborenswoude.nl. Cursisten uit andere plaatsen dan Renswoude zijn ook van harte welkom. alzheimer nederland zOekt cOllectanten (voor collecteweek van 4-9 november) Alzheimer Nederland werkt al bijna 30 jaar aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun omgeving. Door hulp en informatie te bieden en op te komen voor hun belangen. Met 52 regionale afdelingen en ruim 200 Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een landelijk dekkend netwerk van betrokken vrijwilligers. Daarnaast financiert Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar behandeling, preventie en genezing van dementie. De stichting is volledig afhankelijk van particuliere giften. Om die reden is de landelijke collecteweek van 5 tot en met 10 november heel belangrijk. De organisatie zoekt nog dringend collectanten in Renswoude. geBedSavOnd D.V. Zaterdagavond 12 oktober bent u/ jij weer van harte welkom om te komen bidden op de jaarlijkse gebedsavond voor ons dorp! Het thema van deze avond is ‘Samen één’. Daarom willen we iedere christen - van welke kerk of traditie dan ook - uitnodigen om mee te bidden. We luisteren o.a. naar een wethouder van ons dorp, een wijkagent, een dominee, een directeur van het basisonderwijs en een eigenaar van een zorgboerderij. Aan de hand van hun verhalen kunnen we gericht bidden voor de zorgen en zegeningen die zij in hun werk tegenkomen. Daarnaast bidden we dat onze ogen geopend worden voor een ieder die hulp nodig heeft, in welke situatie dan ook. Laten we ons als broeders en zusters in Christus verenigen en samen bidden voor Renswoude. De avond bestaat uit drie gebedsblokken die steeds afgesloten worden met het zingen van diverse geestelijke liederen. Tussen 19.15 en 22.15 uur kunt u/jij op elk moment van de avond binnenlopen of gebouw Rehoboth, Taets van Amerongenweg 66, verlaten! Commissie ‘Gebedsavond voor Renswoude’, Magda Ligtenberg, Jan en Jolanda ter Maaten, Mieke van ’t Riet, Marry Verkerk Kijk ook op: gebedsavond.webklik.nl ■ Scherpenzeel: heel veel dank Onder auspiciën van de stichting ‘Vrienden van de SOS’ werd op 21 september j.l. in woonzorgcentrum het Huis in de 8 ■
Page 12
Wei een gezellige sponsordag gehouden. Daarnaast werden de winnende loten, onder toeziend oog van de wethouder de heer E. van de Glind, bekendgemaakt van de grote loterij (10.000 loten) t.b.v. het ouderenwerk in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude. Vele grote en kleine prijzen konden worden uitgereikt dankzij de royale giften van vele plaatselijke winkeliers en bedrijven. De hoofdprijs viel op lotnr. 3985, de prijs 8520, 3de prijs 5181. Inmiddels zijn de prijzen bij alle winnaars thuisbezorgd. Vanaf deze plaats wil het bestuur van de stichting Vrienden van de SOS allen, die op de één of andere manier meegeholpen hebben dit prijzenfestijn tot een succes te maken, héél hartelijk bedanken! ■ cOllecte nierStichting gOed vOOr rUim € 1960,13 De jaarlijkse collecte voor de Nierstichting heeft het mooie bedrag van € 1960,13 opgeleverd. Dat is net iets minder dan vorig jaar. In totaal gingen 40 collectanten op pad om dat geldbedrag bijeen te halen. Via de collecteopbrengst wil men nierpatiënten helpen, wordt er verder onderzoek gedaan en wordt voorlichting gegeven om nierziektes te voorkomen. Namens de organisatie van de collecte wordt iedereen heel hartelijk bedankt! ■ vakantie aBOnnement Speel-O-theek Speel-o-theek ‘De Speelvallei’ introduceert een nieuw type abonnement, het herfstvakantie abonnement. Een ideale gelegenheid om kennis te maken met de speel-o-theek. Ook erg geschikt voor bijvoorbeeld opa’s en oma’s die hun kleinkinderen op bezoek krijgen! Met het vakantie abonnement kunt u, voor slechts 10 euro, tijdens de herfstvakantie 3 stuks speelgoed lenen. Denk hier9 bij aan een leuk gezelschapsspel, Lego, een keukentje of werkbank. Uw (klein) kinderen hoeven zich geen moment te vervelen tijdens de vakantie. Bent u geïnteresseerd? Kom dan op dinsdag 15 of donderdag 17 oktober tussen 19.00 en 20.30 naar de Speel-o-theek. Wij zijn gevestigd in de Breehoek. Voor meer info: www.speelvallei.nl ■ OpBrengSt cOllecte 2013 prinSeS Beatrix SpierFOndS Dit jaar mochten wij ons weer verheugen in de geweldige medewerking van een ieder die zich ingezet heeft om het mooie bedrag van 1900,07 euro bijeen te brengen voor het Prinses Beatrix Spier Fonds. Alle gevers/geefsters en collectanten die hun tijd en moeite gegeven hebben om dit prachtige bedrag bijeen te brengen, heel hartelijk dank. Afdeling Renswoude, Pr. Beatrix Spier Fonds. ■ Oranjevereniging Bedankt Het was woensdag 11 september dat er twee bussen met 100 senioren vertrokken vanuit Renswoude richting Volendam. Het was burgemeester Wilke Dekker die de senioren uitzwaaide. Wat is het een prachtige en gezellige dag geworden. We hebben veel gezien en er is ook veel bijgepraat over onder andere de Zuiderzee van vroeger. We werden per boot naar het eiland Marken gevaren en dat alles met begeleiding van gidsen, die tijdens dat bezoek van alles en nog wat wisten te vertellen, over de huisjes op het eiland, de begraafplaats en het soms hoge water wat voor problemen zorgde. De hele dag was fantastisch verzorgd van eten en drinken en dat alles hebben de senioren te danken aan het actieve en hardwerkende bestuur van de Oranje Vereniging Renswoude, met name rond en op toen nog Koninginnedag. Namens de 100 aanwezige senioren heel veel dank voor deze fantastische, goed verzorgde en gezellige dag, het was geweldig. Riek van de Vendel, Nely Bos en Corrie Blaauwendraat. ■ caBaretgrOep pandOra te gaSt Bij paSSage Op woensdag 18 september begon het nieuwe seizoen van Passage met een uitvoering van Cabaretgroep Pandora uit Apeldoorn. Na welkom, overdenking en huishoudelijk gedeelte kwamen de dames van Pandora aan het woord, met hilarische onderwerpen. Geen blad voor de mond nemende vertelde zij de vele aanwezige waar Abraham de mosterd haalde. De dames waren scherp… zelfs vlijmscherp, ze hebben de klok horen luiden, en wisten waar de klepel hing! Voor de volle zaal kwam zo veel herkenbaars voorbij, zoals het gat in de markt, het leven van senioren, maar ook het verlangen naar een kleinkind, en hoe je dit op een subtiele manier kenbaar kunt maken aan je kinderen. De missverkiezing, al zijn we tachtig, we zijn nog mooi, met hier een rimpel en daar een plooi! Het verhaal over Herman, en de korset blues, o leve het korset, want moeder was gezet. Ook serieuze onderwerpen werden niet geschuwd, zoals de moeder met een transseksuele zoon/dochter, opnieuw verliefd worden en verslaving. Maar alles gebracht op een komische manier. Na dit hi10
Page 14
larische optreden waar onze lachspieren goed werden getraind, bedankte Ita Wolswinkel Pandora voor deze super avond en werd er nog een toegift gegeven met het lied: bejaardenterreur. De avond werd afgesloten met een gedicht. Ook een avond bijwonen van Passage? U bent van harte welkom tijdens de volgende ledenbijeenkomst op 16 oktober a.s. Thema ‘Mijn hart transplantatie’ Spreker Ad van Gool van de Hartstichting. ■ paSSage De afdeling Renswoude van Passage houd woensdag 16 oktober haar ledenvergadering. Thema: ‘Mijn hart transplantatie, een onbetaalbaar geschenk’. Een boeiende voorlichtingsavond met PowerPoint presentatie door Ad van Gool uit Hilvarenbeek van de Hartstichting. Van harte bij u aanbevolen. Tijd 19.45 uur. Gebouw Rehoboth. Gasten zijn welkom. ■ vOetBal2daagSe in renSwOUde Na verschillende successen in Veenendaal, Westervoort en Urk organiseert Ambassadors Football (internationale organisatie die wereldwijd actief in de voetbalsport is vanuit een christelijke geloofsovertuiging) deze herfstvakantie een Ambassadors Football 2-daagse (AF2D) op sportcomplex V.V. Renswoude van donderdag 24 t/m vrijdag 25 oktober 2013 voor spelers in de leeftijd van 6 - 13 jaar (j/m) waar voetbalontwikkeling (techniek) én karaktervorming (persoon) centraal staan onder begeleiding van coaches met o.a. internationale ervaring. Programma Tijdens de AF2D staan maximaal 10 spelers onder leiding van minimaal één hoofdcoach. De AF2D wordt op donderdag (09.30-15.00 uur) en op vrijdag (09.30-15.00 uur) gehouden op het kunstgrasveld van V.V. Renswoude (Sportpark ‘De Hokhorst’, De Hokhorst 5 te Renswoude). De spelers krijgen een gevarieerd programma aangeboden, zoals techniek training, karaktervorming, 4 v 4, mini-WK, etc. Bovendien ontvangen ze individuele én team prijzen, een certificaat, een foto van de 2-daagse en een t-shirt. Kosten € 39,00 (leden V.V. Renswoude). € 49,00 (niet-leden). Het 2e kind van hetzelfde gezin ontvangt € 5,00 en het 3e kind € 10,00 korting op de AF2D. Aanmelden Enthousiast gemaakt? Meld je dan digitaal aan vóór 18 oktober a.s. via het inschrijvingsformulier op de website www. vvrenswoude.nl. (Max. 75 deelnemers) Vragen Mocht u nog vragen hebben, bel naar André van Beek (0318 - 62 2718) of Martijn van Beek (06 - 46 11 52 80) of mail naar: svanmeerveld@ambassadorsfootball.org ■ UitnOdiging v(akantie) B(ijBel) k(lUB) In de herfstvakantie is er de jaarlijkse VBK in Rehoboth. Het lijkt ons helemaal super om jou daar te ontmoeten! Alle kinderen en tieners krijgen persoonlijk een uitnodiging uitgereikt op de basisscholen van Renswoude. Heb jij deze gemist omdat je bijvoorbeeld niet naar de Borgwal of de Stifthorst naar school gaat? Jij bent hierbij van harte uitgenodigd om er zeker bij te zijn! 11 De dagen en tijden voor de kids van groep 1 t/m groep 6 zijn: Maandag 21 oktober: 09.30 - 11.30 uur Dinsdag 22 oktober: 09.30 - 11.30 uur Woensdag 23 oktober: 09.30 - 11.30 uur Aan de kids van groep 4, 5 en 6 willen we vragen om op maandag een oud wit t-shirt mee te nemen?! En natuurlijk zijn wij ook erg benieuwd naar jullie mooiste, de meest te gekke geknutselde boot! Je maakt kans op leuke prijzen!! Tienertour Voor de tieners van groep 7, 8 en het voortgezet onderwijs is er Tienertour, ook in Rehoboth. De dagen en tijden van de Tienertour zijn: Maandag 21 oktober:19.00 - 21.25 uur Dinsdag 22 oktober:19.00 - 21.15 uur Woensdag 23 oktober:14.00 - 16.00 uur Voordat het zover is, kun je van 14 t/m 19 oktober op zoek naar de BLACK BOX. In die week verschijnt op de website www. vbkrenswoude.nl elke dag een nieuwe omschrijving die gaat over iemand in Renswoude. Bij die persoon kun je een letter ophalen. Deze letters vormen aan het eind van de week de naam van degene bij wie de BLACK BOX is! Medewerkers Een VBK kan niet zonder hulp. Daarom willen we uw hulp vragen. Vind u het leuk om ons te komen helpen, neemt u dan contact op met Wilma Nap, T. 0318 - 57 3937. Ook is het mogelijk om een maatschappelijke stage te lopen. Meld je ook hiervoor aan bij Wilma. Sparen Misschien heeft u ze nog wel in de kast of op zolder liggen. Wij zijn op zoek naar oude, witte lakens die wij voor een van onze knutselactiviteiten willen gaan gebruiken. Inleveren is mogelijk bij Wilma Nap, Beukenlaan 24 te Renswoude of in Rehoboth. Alvast heel hartelijk dank. ■ • Uitdeuken zonder spuiten • Steenslag / lakreparatie • Koplamprenovatie • Waxoyl behandelingen Molenstraat 45 3927 AB Renswoude Tel.: 06 51 32 90 87 www.cosmetic-carrepair.nl 12
Page 16
vOOrlezen en knUtSelen 16 OktOBer in de BieB Op woensdagmiddag 16 oktober zijn kinderen tussen de 4 en 8 jaar van harte welkom in de bibliotheek om 13.00 u. om te worden voorgelezen en te knutselen! Kadootje voor jeugdlezers Tijdens de kinderboekenweek (1-14 oktober) en zolang de voorraad strekt is er voor nieuwe kinderen die lid worden van de bibliotheek een extra presentje. Kinderen zijn tot 18 jaar gratis lid van de bibliotheek. ■ gezOcht: vrijwillig(St)er Voor de Inloop-vrijdag-middag van de Zoute Inval van de bibliotheek. Tussen 14.00 en 16.00 uur is iedereen van harte welkom in de bibliotheek, voor een praatje en of een kopje koffie. Vaak wordt er door een groep gezellig samen ‘gerummikubt’. Voor deze gezellige bijeenkomst zoeken wij een gastvrouw of heer die deze middag wil begeleiden. Als tegenpresatie krijgt de vrijwilliger een bibliotheekabonnement gratis. Voor informatie mailt u evandenbrink@rbzout.nl of meldt u aan in de bibliotheek. ■ want een andere clUB alS renSwOUw, kOm nOU!! Momenteel staan wij als ‘kleine’ vereniging op de landelijke 2e plaats! We hebben nog meer stemmen nodig voor onderstaande actie!! 538 en ING gaan samen op zoek naar de Leukste Amateurclub van Nederland. Iedereen op de amateurclub deelt de liefde voor voetbal: speler, scheidsrechter, barman en supporter. Maar er is één club waar de liefde voor voetbal het beste tot zijn recht komt en met elkaar gedeeld wordt. Renswoude, dát is de leukste amateurclub van Nederland. Dus moeten we zoveel mogelijk stemmen weten te verzamelen. Ga naar https://leuksteamateurclub.538. nl/#club/1899/clubDroom en stem! Vergeet niet je stem te activeren via de mail, je ontvangt een bevestiging. Deze mail kan in de spam-box terechtkomen. Lukt het niet, laat het dan weten! En vervolgens spoor je natuurlijk je klasgenoten, ouders, opa’s, oma’s, eigenlijk iedereen met een e-mailadres aan om ook te stemmen!! ■ wintermarkt In december hoopt de VVV Promotie Commissie van Renswoude weer een wintermarkt te organiseren op de oprijlaan van kasteel Renswoude. Tijdens de wintermarkt zal éénmalig het kasteel verlicht worden en zullen diverse activiteiten plaatsvinden. De ondernemers van Renswoude zullen in de komende weken worden geïnformeerd over hun eventuele deelname aan deze wintermarkt. Info over deze markt bij Wijnand van Triest, telefoon 0318 - 59 1073 en Henrie van de Wetering, telefoon 0318 - 57 1274 De datum: 14 december van 17.30 uur tot 21.30 uur. ■ jeUgd play-inn in het teken van kleUren Ruim vijftig jonge muzikanten uit de hele regio deden op zaterdag 28 september mee aan de Jeugd Play-inn. De muzikale 13 dag wordt jaarlijks georganiseerd door Ons Genoegen Rhenen en Ons Genoegen Renswoude. Na een dag repeteren gaven de muzikanten een vrolijk concert voor familie en vrienden met als thema ‘Colourful Music’. Onder leiding van dirigent Ruud Welle werkten de muzikanten aan werken als The Red Rock March, Yellow Mountains, The Pink Panther, Black Fores Overture, ABBA Gold en The Green Hills of Tyrol. Bij het laatste werk deed ook een doedelzakspeler mee. De muzikanten uit Scherpenzeel, Elst, Rhenen en Renswoude bewezen dat ze het niveau prima aankonden. “Het is geweldig om te zien dat zo veel jonge muzikanten zo leuk met elkaar optrekken, het gaat echt om samen muziek maken”, vertelde Jan Maurits van Linge, voorzitter van Ons Genoegen Rhenen. Ron Versteeg, voorzitter van Ons Genoegen Renswoude, opende het concert EM Pater Spikhorst 6 3927 DB Renswoude 0318 - 57 13 66 empater@kpnmail.nl Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren Bouwbedrijf Leo Verkerk v.o.f. Groeperweg 19 3927 CR Renswoude info@leoverkerk.nl 0343 - 41 28 49 www.leoverkerk.nl of volg ons via of 14 door de dirigent te bedanken voor zijn inzet. “Eigenlijk zou iemand anders vandaag dirigeren, maar deze moest wegens privéomstandigheden afzeggen. Gelukkig kon Ruud Welle op het laatste moment invallen.” Met veel plezier dirigeerde hij het orkest. Welle: “We hebben hard gerepeteerd, het eindresultaat mag er zijn.” Het publiek was het duidelijk met hem eens en beloonde de deelnemers met een daverend applaus. ■ BewOnerS de kleine meent verraSt dOOr zang SchOlieren De bewoners van ‘de Kleine Meent’ werden maandagmiddag verrast door een grote groep leerlingen van de onderbouw van de basisschool ‘de Borgwal’. Die kwamen daar, in het kader van Lampegietersavond, zingen voor de bewoners. De kinderen van de groepen 1 zagen er prachtig uit. De één als een Oosterse schone, de ander als elfje of nar en weer een ander
Page 18
verscheen als heks, kerstman, politieman of lieveheersbeestje. Maar ook ridders, prinsesjes en piraten ontbraken niet. Vol overtuiging brachten de scholieren ‘Ga je mee met mij’ ten gehore. Bekende liedjes als ‘Berenbotje ging uit varen’. Hoofd, schouders, knie en teen’ werden door de bewoners goed meegezongen. Nadat de schooljeugd bedankt voor dit muzikaal onthaal ging men weer terug naar school. ■ FOrellenviSSen met de vriendenclUB Forellenvissen was bij de Hengelsportvereniging in Renswoude een jaarlijks terugkerend festijn, maar sinds enkele jaren wordt dat helaas niet meer georganiseerd. De vriendenclub van Hein Veldhuizen zette die traditie wel voort, deed dat enkele jaren in Ommeren maar besloot het dit jaar dichter bij huis te zoeken. Van de Fa. Lagerweij werden enkele grote containerbakken gehuurd, die werden voorzien van landbouwplastic, water er in en forellen en dan aan de slag. Zo kon je zaterdag een grote groep druk bezig zien met vissen op forellen. Hein had voor iedereen een hengel gemaakt van bamboe, een snoer van nylondraad, een kurk fungeerde als dobber en een moertje als het lood aan die dobber. Maar ondanks deze handicap lukte het de heren heel goed beet te krijgen. De heren Gert Roskamp en Jan Wagensveld, bedreven in het vak, zorgden daarna voor het roken van de forellen zodat iedereen ook nog kon genieten van wat men gevangen had. Tussen de bedrijven door was er tijd voor een drankje en ook 15 de barbecue stond bedrijfsklaar zodat het, mede vanwege het prachtige weer een hele gezellige happening werd. ■ prijzen vOOr grOOtSte zOnneBlOem Uitgereikt In de winkel van de Welkoop waren het Fred van Riet van de afdeling RenScherWoude en Gerwin de Greef van de Welkoop die de prijswinnaars verwelkomden. Eerst was er koffie voor de senioren en limonade voor de jeugd. Fred van Riet was blij dat de afdeling RenScherWoude van de Zonnebloem samen met de Welkoop deze zonnebloemwedstrijd had kunnen organiseren. Hij merkte op dat naast de Welkoop winkel in Woudenberg nog acht vestigingen dit voorbeeld hadden overgenomen. “Via deze wedstrijd hebben we gezorgd voor zowel meer bekendheid van de Zonnebloem alsook voor de WelHage Nap Molenstraat 10a 3927 AC Renswoude Tel: 0318 - 57 35 38 Mob: 06 - 149 636 02 info@napschilderwerken.nl www.napschilderwerken.nl binnen- en buitenschilderwerk glasweefsel-, behang- en sauswerk beglazing meerjarenonderhoudsplan schilderwerk fi scale adviezen salarisadministratie fi scale aangifte Utrechtseweg 18 Postbus 20 3927 ZL Renswoude Tel 0318-571869 E-mail : info@admkvangent.nl fi nanciële administratie jaarrekeningen managementbegeleiding
Page 20
koop winkels. Voor degenen die de grootste zonnebloem wist te kweken was er prijs een ballonvaart met de Zonnebloem ballon. Van Riet: “Ik kan al wel vertellen dat die niet onder de deelnemers van de Welkoop winkel in Woudenberg is gevallen. Maar ook hier hebben we natuurlijk prijswinnaars, zowel bij de jeugd alsook bij de senioren.” Bij de jeugd ging de 1e prijs naar de vierjarige Stan Mansier uit Scherpenzeel met een zonnebloem van 3.77 cm, 2e de 12 jarige Angela Klomp uit Scherpenzeel met een zonnebloem van 3.53 cm en 3e de 10 jarige Stan Korte uit Maarn met een zonnebloem van 3.43 cm. Gerwin de Greef had gezorgd voor leuke prijzen voor de respectievelijke winnaars. Hierna kwamen de senioren zonnebloemkwekers aan bod. Winnaar werd hier Fred van Domselaar uit Woudenberg met een zonnebloem die 4.08 cm groot was geworden, 2e A. Janssen uit Maarn met een zonnebloem van 3.74 cm en 3e Marco van de Peut uit Woudenberg met een zonnebloem van 3.67 cm. Voor deze winnaars waren er cadeaubonnen en een bloemetje. Voorzitter Dickey Vernog van de Zonnebloem afdeling RenScherWoude bedankte de deelnemers maar ook Gerwin de Greef van de Welkoop voor diens inzet bij de organisatie van deze wedstrijd. Aan de wedstrijd van de Welkoop winkel in Woudenberg was door 42 personen meegedaan. ■ the pirateS OF the tUrelUUr winnaar Bij grOte wagenS Maandagavond was het op het parkeerterrein van de Hokhorst weer gezellig druk. Deelnemers aan de jaarlijkse Lampegietersoptocht waren ruim voor de start van de optocht aanwezig. Het was uitstekend weer voor een gezellige, leuke optocht door het dorp. Op het parkeerterrein van de Hokhorst kregen alle deelnemers een nummer uitgereikt en aan de hand daarvan konden de juryleden met hun moeilijke taak, de beoordeling van al die deelnemers, beginnen. Het was zeker geen gemakkelijke taak en wat opviel dat er weer veel werk van was gemaakt. Voor alle categorieën waren weer geldprijzen beschikbaar en daarnaast ook drie wisselbekers (origineelst verklede vader en origineelst verklede moeder en de originaliteitprijs). Vooraf gegaan door de politie en de muziekvereniging ‘Ons Genoegen’ begon de grote stoet deelnemers aan de tocht door diverse straten van Renswoude. Natuurlijk hadden die deelnemers er weer alles aan gedaan zo fraai mogelijk te verschijnen. Veel kinderen die meereden op grote wagens hadden het duidelijk naar hun zin, zwaaiden graag naar familie en bekenden. Zo’n ritje was best wel leuk om mee te maken. Het was ook nu weer een bonte stoet met allerlei creaties waaraan veel werk was besteed. Behalve fraaie kostuums was er ook het nodige aan schminkwerk gedaan en dat maakte het allemaal weer net wat mooier. Het sluitstuk van de Lampegietersoptocht vormde de grote wagens, wat minder dan vorig jaar, maar toch duidelijk aanwezig vanwege hun uitstraling en hetgeen ze wilden presenteren. Vooral de feestverlichting op die grote wagens maakt het allemaal nog net weer wat leuker. 16 Verkoop Aankoop Taxaties Woningen n n Dorpsstraat 73 - 3927 BB Renswoude Telefoon: 0318 - 572 951 / 06 - 53 247 267 Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl www.abgaasbeekmakelaardij.nl Timmerbedrijf J.J. van Doorn machinale houtbewerking ramen en deuren trappen en kozijnen restauratiewerk verbouw en nieuwbouw n verkoop van geïmpregneerd tuinhout hardhout, plaatmateriaal vurenhout en betimmeringen tuinmeubels, tuinhuisjes De Hooge Hoek 16, 3927 GG Renswoude, 0318 573836 / 06 51198761 j
Page 22
Ook nu weer een grote, lange en bonte stoet die halverwege muzikaal werd begeleid door de flitsende drumband uit Heelsum, die duidelijk van zich deed horen en de show stal. Ook langs de route stond weer het nodige publiek. Ook bij de grote wagens, zo stelden de juryleden vast, was hard gewerkt om iets moois te creëren. Zo werd de Kinderboekenweek in beeld gebracht, maar ook de problemen met de nieuwbouw van de Christelijke Basisschool ‘de Borgwal’. Ook een bruidspaar liet zich door het dorp rijden en de Piraten van de Tureluur eisten de aandacht voor zich op net zoals een de wagen waarbij het Dorpshart centraal stond. Terug op De Hokhorst werden de prijzen bekend gemaakt door burgemeester Wilke Dekker. Hij bedankte de deelnemers voor hun inzet en creativiteit. Ook de organisatoren: de Ondernemersvereniging Renswoude, de Oranjevereniging Renswoude en de Harmonievereniging Ons Genoegen werden bedankt alsmede de juryleden. De winnaars bij de individuele deelnemers waren: 1e een Henk en Griet op de Lampegiet (een stel achter een rollator), 2e Hans en Grietje, 3e het Bosmannetje en Bosuiltje, 4e Politie en babygevangene en 5e Krokodil. Bij de kleine wagens en groepen waren de winnaars: 1e het Gietertje (familie Schut), 2e de Bibliotheek en 3e Vlinder. Winnaars bij de grote wagens: 1e The Pirates of the Tureluur (de Tureluurweide), 2e de Borgwal en 3e de Dorpsstraat. De originaliteitprijs ging ook naar een kleine wagen, het Gietertje. De beste verklede moeder was Petra van Ee en de best verklede vader was Gijsbert Drost. ■ wij heBBen gevOeld waar een klein dOrp grOOt in kan zijn! Het overweldigende aantal reacties rondom het overlijden van mijn lieve vrouw en onze moeder Gilda Susanna Johanna van Steenbergen - de Gooijer zijn ons tot steun en troost. Wij beseffen dat zij niet alleen voor ons, maar ook voor zoveel anderen van grote betekenis is geweest en dat zij wordt gemist. Wij willen u voor al de uitingen van deelneming, persoonlijk schrijven en uw aanwezigheid tijdens de condoleance en dank- en afscheidsdienst welgemeend en hartelijk danken. De belangstelling die wij hebben ontvangen, geeft ons kracht om zonder haar door te gaan. Jan van Steenbergen Susanne van Steenbergen Johanneke en Michiel van Dijk - van Steenbergen Janilda en Tim van Altena - van Steenbergen Renswoude, 15 september 2013 17 Parkietjes Parkietjes Gezocht : jongen +/- 15 jaar. Voor allerlei werkzaamheden rond om het huis. Voor informatie bel: 0318 - 51 7879 Bid mee voor Renswouw! Zaterdagavond 12 oktober wordt er in gebouw Rehoboth gebeden voor ons dorp. Het thema is ‘Samen één’ en u/ jij kunt op elk moment van de avond binnenlopen. Komt u, kom jij ook? Meer info: gebedsavond.webklik.nl Er kunnen nog steeds mensen zich aanmelden voor collecte lopen van 7 tot 12 oktober voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. WIE HELPT ERMEE ? Heeft u oud ijzer, wasmachines, wasdrogers, fietsen, computers en andere elektrische apparaten? Ik haal ze gratis bij u op. Bel 06 - 394 579 53. Te koop: i.v.m. vijver verwijderen. Ca. 20 gezonde vijvervissen o.a. goudvissen, blauwwindes, goudwindes en shubunkins. T.e.a.b. 06 - 249 787 69 Op 1 september 2013 heeft Gastouderopvang Gerda in Renswoude haar deuren geopend! Bent u op zoek naar een gastouder voor uw baby of peuter? Of buitenschoolse opvang voor uw kind? Heeft u te maken met onregelmatige werktijden of een wisselend rooster, ook voor flexibele opvang kunt u bij Gastouderopvang Gerda terecht. Wilt u meer informatie of vrijblijvend een kijkje komen nemen? Neem gerust contact met mij op. G.W. (Gerda) Rietveld-Imminkhuizen, tel.: 0318 - 30 20 95 / 06 - 1016 3323  gas  waterelektrasanitair  riolering  verwarming  dakbedekking Interesse in ZONNEPANELEN? Bel ons voor een afspraak! Groeperweg 19 A - 1, 3927 CR Renswoude, tel: 0343-480119, info@welin.nl, www.welin.nl Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redactie- en advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 3927 DM Renswoude Tel: 0318 - 57 1432 of 06 - 24 50 74 13 E-mail: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen Uiterste Inleverdatum kopij: dinsdag 15 oktober vóór 19.00 uur 18

2013_Heraut 19


Page 2
GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 4 E: info@renswoude.nl GEMEENTENIEUWS 23 september 2013 www.renswoude.nl @gem_Renswoude Centraal telefoonnummer De gemeente is bereikbaar via één centraal telefoonnummer 0318-578150. Ma – vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. Spreekuur burgemeester Elke maandag van 11.00-12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook mailen naar: burgemeester@renswoude.nl. 23 september is er geen spreekuur Gemeentewerf open Zaterdag 5 oktober a.s. is de gemeentewerf van 09.00-12.00 uur weer geopend voor de inzameling van elektrische apparaten, Klein Chemisch Afval (KCA), kleding, metaal, plastic afval, steenpuin (tegen betaling € 25,per m³) en vlakglas. Er mag géén grofvuil aangeboden worden. Burgerlijke stand Geboren: 06-09: Roos Yoana, dochter van J.G.E. van Ginkel en F. van Donkelaar 06-09: Anouk, dochter van C. Boelhouwer en Y. Rijnders 09-09: Johanna Adriana Gerlinde, dochter van J. van den Brink en A. van Vulpen 12-09: Lisa Hendrika, dochter van D.M. de Bruin en H. van Leeuwen Ondertrouw: 12-09: S. Hardeman en A. Beijer Gehuwd: 06-09: M.M. Kleijer en S.B. Hilbers 13-09: G.J. Hendriksen en A.J.W. Hulstein Overleden: Geen Meld je aan voor Burgernet! Op 6 september is de landelijke campagne ‘Meld je aan voor Burgernet’ gestart. Ook de gemeente Renswoude doet mee. Burgemeester Dekker roept alle inwoners van Renswoude op zich nu aan te melden op www.burgernet.nl. “Samen kunnen we Renswoude nóg veiliger maken. Want hoe meer mensen mee doen, hoe groter de kans dat inbrekers worden opgepakt en vermiste personen worden teruggevonden.” Burgernet werkt heel eenvoudig. Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak, tasjesroof of een vermist kind, kan de politie een Burgernetactie starten. Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar de gezochte persoon die duidelijk is omschreven. Wie informatie heeft, kan met het Burgernetnummer 0800-0011 gratis bellen met de meldkamer. Die informatie speelt de meldkamer direct door naar de politie. Op dit moment wordt al 1 op de 10 Burgernetacties dankzij tips van Burgernetdeelnemers opgelost. “Hoe meer mensen meedoen, hoe meer Burgernetacties succesvol kunnen zijn. Want samen zien we méér,” vertelt burgemeester Dekker. “Op dit moment hebben we in Renswoude al meer dan 500 Burgernetdeelnemers. Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dit dan nu op www.burgernet.nl. Storingen CV-installaties huurwoningen: GSU, T: 0318-569484       Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de gemeente, buiten kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 06-51148102. U kunt uw problemen inspreken, geef uw telefoonnummer door.                             Renswoude, 23 september 2013 1 Energiemarkt op 13 november Op woensdag 13 november a.s. is er een informatiebijeenkomst over energiebesparing in het gemeentehuis van Renswoude. Tijdens deze avond krijgen huiseigenaren en MKBondernemers informatie over hoe ze in hun woning of zaak het energieverbruik omlaag kunnen brengen. De gemeente Renswoude organiseert de energiemarkt samen met de Omgevingsdienst Regio Utrecht en lokale ondernemers. De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van 20:00 tot 21:30 uur. Vanaf 19:30 staan de koffie en thee voor u klaar. Voor meer informatie: Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel. 0318-578161/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl Evenementenkalender 12/10/2013 Gebedsavond 02/11/2013 Halve Marathon Renswoude Meer info zie evenementenkalender op www.renswoude.nl Collectevergunningen Week 39 Week 40 Fonds verstandelijk gehandic. Dierenbescherming Gevonden voorwerpen 16/09/2013 Twee lantaarns en een melkbus Verloren voorwerpen 11/09/2013 Zwarte portemonnee 10/09/2013 Tsjechisch rijbewijs en zorgpas 08/09/2013 Sleutelbos met 3 sleutels Oudere meldingen staan op www.renswoude.nl Info: 578152 of a.eilander@renswoude.nl Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere procedure Burgemeester en wethouders van Renswoude maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend, waarbij de reguliere procedure van toepassing is: 1) Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning op het adres Van der Sevenderlaan 8 te Renswoude (ontvangen op 9 september 2013); 2) Activiteit ‘bouwen’ en ‘gebruik gronden in strijd met bestemmingsplan’: voor het oprichten van een vrijstaande woning met bijgebouw op het adres Wittenoordseweg 11 te Renswoude (ontvangen op 12 september 2013). Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure: - Activiteit ‘bouwen’: voor het vergroten van de rundveestallen op het adres Hopeseweg 11 te Renswoude (verzonden op 18 september 2013). De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 912u of op afspraak). Belanghebbenden kunnen tegen genoemde besluiten binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude). Indien u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank MiddenNederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Renswoude, 23 september 2013 2
Page 4
‘Fysiotherapie Renswoude houdt u in beweging’ Vaak heeft u al 70% minder klachten na 2 behandelingen!! o Wij zijn ‘Direct Toegankelijk´ dus is geen advies of verwijzing van uw huisarts of specialist nodig; o Eerste afspraak altijd binnen 1 à 2 dagen; ◙ Wat wordt vergoed? o Fysiotherapie wordt vergoed als u aanvullend verzekerd bent; o Wij hebben contracten met alle zorgverzekeringen; ◙ Geen aanvullende verzekering? o Neem vrijblijvend contact met ons op. Na een eerste (GRATIS) SCREENING wordt bekeken: ‐ of wij uw klachten kunnen verhelpen; ‐ het aantal behandelingen dat nodig zal zijn; ‐ wat de behandeling u uiteindelijk zal kosten. ◙ Bel direct voor een afspraak: 0318‐57 5501 3 Berichten van de wijkagenten Diefstal fiets Op zaterdag 7 september 2013 is er tussen 15.00 uur en 17.00 uur een kinderfiets merk: Alpina Yabber, kleur wit weggenomen van de Hokhorst. Aanhouding bestuurder onder invloed Op zaterdag 7 september 2013 is omstreeks 02.30 uur op de Arnhemseweg een 31-jarige bestuurster aangehouden voor het rijden onder invloed. De ademanalyse op het bureau in Veenendaal liet een uitslag zien van 525 ug/l (eenheden alcohol in de uitgeblazen lucht). De strafbare grens is 220 ug/l. Zij heeft een bekeuring gekregen en kreeg een rijverbod voor een aantal uren opgelegd. Diefstal snorfiets Op woensdag 11 september 2013 is tussen 19.00 uur en 19.10 uur op de Kastanjelaan ter hoogte van de supermarkt een snorfiets weggenomen. Verkeersongeval met dodelijke afloop Op zaterdag 14 september 2013 heeft omstreeks 02.30 uur op de Arnhemseweg een verkeersongeval plaatsgevonden. Hierbij is een 24-jarige inwoner uit Ede om het leven gekomen en zijn twee inzittenden gewond geraakt. De verkeersongevallendienst van de politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Diefstal uit bedrijf Tussen zondag 15 september, omstreeks 21.00 uur en maandag 16 september, omstreeks 08.00 uur heeft er een diefstal plaats gevonden in een zorgboerderij gelegen aan de Biesbosserweg. Getuigenoproep De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u informatie met betrekking tot de diefstal van de fiets, de diefstal van de snorfiets en/of de diefstal uit de zorgboerderij neem dan contact op via e-mail of bel 0900 - 8844. Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000. Afspraak buiten de openingsuren Het bureau in Renswoude is iedere woensdag geopend van 14.00 - 18.00 uur. Het is mogelijk om met ons een afspraak te maken buiten de openingsuren. Stuur ons een email en wij nemen contact met u op. Met vriendelijke groet, Jordi Louwerens en Henk Heijting, wijkagenten Renswoude/Veenendaal-West. jordi.louwerens@utrecht.politie.nl henk.heijting@utrecht.politie.nl Bel 0900 - 8844 en vraag naar het wijkteam Veenendaal/Renswoude. Volg ons ook op Twitter: @WijkagVdaalWest ■ geBedsavond D.V. Zaterdagavond 12 oktober bent u/ jij weer van harte welkom om te komen bidden voor ons dorp! Het thema dit jaar is ‘Samen èèn’, daarom willen we iedere christen - van welke kerk of traditie dan ook - uitnodigen om mee te bidden. We luisteren naar diverse sprekers over de zorgen en zegeningen die zij in hun werk tegenkomen onder Renswoudenaren. Laten we ons als gelovigen verenigen en samen bidden voor hen! De avond bestaat uit drie gebedsblokken die steeds afgesloten worden met het zingen van diverse geestelijke liederen. Tussen 19.15 en 22.15 uur kunt u/jij op 4
Page 6
Bedrijfs - en Garagedeuren * Rolluiken * Zonwering Utrechtseweg 8c 3927 AV Renswoude Tel : 0318-571054 * Fax : 0318-570365 Internet : www.mensdeuren.nl Openingstijden : Vrijdag van 13.30 - 17.00 uur Zaterdag van 10.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00 uur of na telefonische afspraak Uw regiodealer voor garagedeuren elektra | gas | water | CV | zonne-energie | sanitair | lood- en zinkwerken l dakwerken l alarminstallaties l ontruimingsinstallaties | koeltechniek l ventilatiesystemen l stofzuigsystemen l data bekabeling | telefonie | Kijk voor meer informatie op: www.henkmoesbergen.nl Heetwater units CV-ketels Pelletketels De Hooge Hoek 2 | 3927 GG Renswoude | Tel. 0318 57 20 82 | fax 0318-57 25 45 | info@henkmoesbergen. nl elk moment van de avond binnenlopen of gebouw Rehoboth verlaten. Er zal een collecte zijn voor de onkosten en het overige is voor onze naaste met zorgen. We hopen ook u en jou te ontmoeten! Commissie ‘Gebedsavond voor Renswoude’, Jan en Jolanda ter Maaten, Mieke van ’t Riet, Anne Verbeek en Marry Verkerk. ■ diaBetes Fonds zoekt collectanten in renswoude Een bijdrage leveren aan de behandeling, genezing en preventie van diabetes? Het Diabetes Fonds is hard op zoek naar vrijwilligers voor de collecte in Renswoude. De collecteweek is dit jaar van 27 oktober tot 2 november. Het Diabetes Fonds betaalt wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling, genezing en preventie van diabetes (ook wel suikerziekte genoemd). Hiervoor is het fonds afhankelijk van donaties en de collecte. Er zijn nu al 1 miljoen mensen met diabetes in Nederland, en elke dag komen er 240 patiënten bij. Diabetes kan leiden tot een hartaanval, dementie, blindheid en nierfalen. Een ernstige aandoening die zo snel mogelijk de wereld uit moet. Wilt u collectant worden? Meld u aan bij: Annemiek Vlastuin, Kerkstraat 34, annemiekvlastuin@gmail.com, 0318 - 571519 of Gerrit ten Cate, Kerkstraat 16, g.ten. cate8@kpnplanet.nl, 0318 - 571625. Meer informatie op www.diabetesfonds.nl/collectant ■ aFscheid van BiBliotheek Marijke de Vos, jarenlang een vertrouwd gezicht in de bibliotheek, zal Renswoude gaan verlaten. Zij heeft een andere functie gekregen bij Regiobibliotheek Z-O-UT. Woensdag 2 oktober is er gelegenheid om afscheid van haar te nemen. Van 16.00 tot 17.00 uur kunt u haar de hand schudden.Vanaf 17.00 uur is er een bijeenkomst voor genodigden. ■ gezocht: vrijwillig(st)er voor de inloopmiddag van de zoute inval van de BiBliotheek. Tussen 14.00 en 16.00 uur is iedereen van harte welkom in de bibliotheek, voor een praatje en of een kopje koffie. Vaak wordt er door een groep gezellig samen ‘gerummikubt’. Voor deze gezellige bijeenkomst zoeken wij een gastvrouw of heer die deze middag wil begeleiden. Als tegenpresatie krijgt de vrijwilliger een bibliotheekabonnement gratis. Voor informatie mailt u evandenbrink@rbzout.nl of meldt u aan in de bibliotheek. ■ lezing zoute inval Onderwerp: Normandië. Ab Rebergen verzorgt in de bibliotheek een lezing over de landingen in 1944. Vrijdag 27 september. Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur. Koffie en thee €1,-. Adres: Bibliotheek Renswoude Van Reedeweg 77, 3927 BT Renswoude. ■ Brandwonden stichting collecte De Brandwonden Stichting gaat weer collecteren in Renswoude. Van maandag 7 tot zaterdag 12 oktober komen er collectante bij u aan de deur. Er worden veel onderzoeken gedaan ter verbetering van genezing van brandwonden en littekens. Weet wel hoe enorme impact dat op iemand/je leven heeft. Denk maar aan 5
Page 8
Parket Duo planken Laminaat Verouderde vloeren Onderhoud en schuren van bestaande vloeren Meidoornlaan 10 3927 AD Renswoude Showroom alleen op afspraak T 0318-57 3632 M 06-224 68564 E info@hgparket.nl www.hgparket.nl brand,steekvlam door spiritus, kokend water en vele andere soorten vloeistoffen. Het zal je maar gebeuren. Laat de Nederlandse Brandwonden Stichting verder gaan een grote vooruitgang boeken met hun onderzoek om pijn en littekens te verkleinen. www.brandwondenstichting.nl/natasja (CBF keur). Heeft u de collectant gemist, u kun uw gift ook overmaken op rekening 20.21.22 voor een littekenvrije toekomst. Verder hebben we nog collectante nodig, helpt u ons? Leerlingen die maatschappelijke stage willen lopen kunnen zich ook aanmelden. Wilt u meer weten, bel gerust Attie Lagerweij, telnr.: 0318 - 571494 of Maaike Boers, tel.: 0318 - 571191. ■ uitslagen touwtrektoernooi Het jaarlijkse touwtrektoernooi wat zaterdag 7 september werd gehouden in Renswoude, was ook dit jaar weer een succes. Over de gehele dag deden er 36 teams mee. ‘s Ochtends en het eerste gedeelte van de middag was het de beurt aan de getrainde teams die in gewichtsklassen trekken. Tijdens het laatste blok met wedstrijden in het middagprogrammawas het de beurt aan de ongetrainden, de gevorderden, de heren 6 tallen,de mix 600 (4 dames en 4 heren) en de kidsklasse. De kidsklasse was voor ongetrainde kids van 6 t/m 12 jaar, maar dit jaar deden er ook enkele 3 jarigen mee, sommigen waren zeer fanatiek. Bij elkaar waren er 4 teams in de kidsklasse. Sommige teams waren aardig aan elkaar gewaagd. Heel veel mensen hebben erg genoten van deze klasse. De deelnemende kinderen kregen drinken en chips na afloop van de wedstrijd. De wedstrijden van de ongetrainden werden heel sportief afgewerkt, dat is ook een kenmerk binnen de touwtreksport. Fairplay staat daar hoog in het vaandel. De organisatie kijkt terug op een geslaagd en gezellig toernooi en wil de sponsors en alle vrijwilligers bedanken die dit met z’n allen mogelijk gemaakt hebben. De uitslagen van een gedeelte van het middagprogramma: Recreanten: 1 Zevenhoven, 2 Jonge boeren, 3 Half om half Ongetraind: 1 Hardeman, 2 Team van Doorn, 3 familie Evers Kidsklasse: 1 de panters, 2 de poema’s, 3 de tijgers, 4 de springtrekkers. ■ Fietstocht oud-renswoude Op zaterdag 28 september kunt u weer deelnemen aan een fietstocht. Dit keer voert de tocht naar de omgeving van ‘de Glind’, richting Achterveld. Er wordt een bezoek gebracht aan ‘De Ouwe Schuur’ van familie van Rossum, u kunt daar hun zeer uitgebreide nostalgische verzameling bekijken wat is uitgegroeid tot een heus museum. Zelfs een schouwtje ontbreekt niet. Ook krijgt u uitleg hoe zij tot deze verzameling gekomen zijn. Tevens is dit ook het adres voor de koffiestop. Daarna wordt het museumpad van de familie Melissen bezocht. Er zijn inmiddels heel veel nieuwe attributen aan hun bijzondere verzameling toegevoegd. Het zal u verbazen wat er alzo van oud gereedschap nog kan worden gemaakt. 6
Page 10
Spaar ze allemaal! 8 mokken met prachtige foto’s van Renswoude in het verleden. De actie begint op maandag 23 september. 2 Hoe werkt het? bij iedere €10,- aan boodschappen, (exclusief statiegeld, tabaksartikelen, slijterij, drogisterij), een stempel op uw spaarkaart. Met 5 stempels is uw spaarkaart vol. Bij inlevering van een volle spaarkaart ontvangt u een ‘Oud Renswouw’ mok voor slechts €2,49. hiervan gaat €0,25 naar vereniging‘Oud Renswoude’ 7 1 5 RENSWOUDSE MOKKEN Op = Op! 3 4 Glasvezel in Renswoude. Het is zover! De aanleg gaat nu echt beginnen. De aanleg van het glasvezelnetwerk in Renswoude wordt vanuit Reggefiber begeleid door projectmanager Kimmo Stroker. Hij zorgt ervoor dat alles van a tot z volgens plan verloopt. Kimmo vertelt u graag wat er gaat gebeuren. ‘Het is zover! Begin oktober starten de graafwerkzaamheden en wordt Renswoude aangesloten op het glasvezelnetwerk van Reggefiber. Wethouder Vlastuin zal namens de gemeente de eerste handeling op 3 oktober om 13.00 uur verrichten aan het Dickerijsterlaantje. U bent van harte welkom om te komen kijken. Uiteraard leest u in de volgende uitgave van de Heraut een kort verslag.’ Medewerkers voor het glasvezelnetwerk bij u aan de deur. ‘Koning en Hartman is de aannemer die in opdracht van Reggefiber de werkzaamheden voor het glasvezelnetwerk uitvoert. De aanleg begint met het zogenoemde schouwen, waarbij de plaats voor het glasvezelmodem wordt bepaald. Alle woningen worden bekeken. Ook als u geen glasvezelabonnement hebt afgesloten, kunt u ons verwachten. Koning en Hartman is al volop met deze ‘schouwwerkzaamheden’ in Renswoude bezig. Alle medewerkers kunnen zich legitimeren.’ Houdt u brievenbus in de gaten. ‘In Renswoude gaat zo’n 150 km glasvezel de grond in. We graven circa 2 a 3 km per week. Uiteraard krijgt u tijdig bericht als wij uw straat bereiken. Bovendien ontvangt u nog uitgebreide informatie op de mat, zodat u precies weet wat u allemaal kunt verwachten. Als het graafwerk is volbracht, gaan we over tot het installeren van een glasvezelmodem in de woning. De werkzaamheden worden per wijk ingepland en u krijgt een brief met een afspraakvoorstel.’ Vanaf 1 oktober is Reggefiber weer aanwezig in de RCR. Het glasvezelservicepunt is geopend op dinsdag, vrijdag en zaterdag. T(0318) 79 90 05 E renswoude@reggefiber.nl I www.eindelijkglasvezel.nl/renswoude. 8
Page 12
Het vertrek is om 13.00 uur vanaf het gemeentehuis, Dorpsstraat 4. De kosten zijn € 5 p.p. voor koffie met koek en entree. We hopen tussen 17.00 en 17.30 uur weer terug te zijn in Renswoude. (Na afloop kunt u nog op boerderij ‘de Grenshoeve’ bij Henk en Dikkie v.d. Brandhof, Renswoudseweg 15 hun open dag bezoeken. U kunt een kijkje nemen in hun pluimveestal,u krijgt er uitleg over de biologische pluimveehouderij en ook staat er een drankje voor u klaar.) ■ lampegiet 30 septemBer Over een week is het dan zover. Ons jaarlijkse lampergietersavond. Het belooft weer een mooie avond te worden en er hebben al veel grote wagens opgegeven. Er zijn nog wat plekken die in aanmerking komen voor 50 euro start geld, dus opgeven kan nog steeds bij Bianca van de Pol: 06 - 120 842 36 of via gertenbianca@ gmail.com. Nog wat praktische info: Aanvang grote wagens: 18.15 uur. Aanvang rest: 18.30 uur. Vertrek stoet: 19.00 uur. Ook dit jaar word de Chocomel aan het begin gegeven, dus word er niet halverwege de stoet een stop gehouden! De route is als volgt: De Hokhorst – Sportparklaan – Kastanjelaan – Dorpsstraat – Kerkstraat – Van Reedeweg – Van Arckelweg – Graaf van Bentheimlaan – Spikhorst – Van Culemborglaan – Spikhorst – Oude Holleweg – Barneveldsestraat – Eikenlaan – Esdoornlaan – Beukenlaan – Kastanjelaan – De Hokhorst Tot 30 september! Groetjes de Ondernemers en Oranjevereniging Renswoude. ■ sponsors: Bedankt!! Zaterdag 7 september werd een groot touwtrektoernooi in Renswoude gehouden. • Uitdeuken zonder spuiten • Steenslag / lakreparatie • Koplamprenovatie • Waxoyl behandelingen Molenstraat 45 3927 AB Renswoude Tel.: 06 51 32 90 87 www.cosmetic-carrepair.nl 9 Langs deze weg wil Touwtrekvereniging Lagerweij alle sponsors en vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage, in welke vorm dat ook was. De organisatie kijkt terug op een geslaagd toernooi. Zonder jullie hadden we er nooit zo’n groot evenement van kunnen maken. Allemaal heel erg bedankt!! Touwtrekvereniging Lagerweij - Renswoude ■ naBijheid, een werkwoord? Voor de één is het vanzelfsprekend bij de zorg voor een ander: Naast de ander staan, soms letterlijk ,soms figuurlijk. Voor de ander is het een lastig thema: Nabijheid, hoe dicht kun je bij de ander staan? Hoeveel nabijheid, of juist afstand, heeft degene die u verzorgt nodig? Op dinsdag 15 oktober wordt er voor iedereen die voor een partner, ouder, kind of vriend(in) zorgt een informatieve en creatieve workshop aangeboden met dit thema. Op deze dag bent u van harte welkom bij Zorgboerderij ‘De Kleine Weide’, Biesbosserweg 19 te Renswoude. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar en vanaf 10.00 uur wordt het thema nabijheid verder uitgewerkt met medewerking van sprekers en oefeningetjes. Om 12.30 uur staat er een lunch klaar. Workshop of wandeling Wie dat wil kan na de lunch een creatieve workshop (symfonie met boomschors) volgen of een wandeling met gids maken. Het ochtendprogramma en de lunch zijn gratis en worden u aangeboden door o.a. NPV, Balie M&V en ‘Zorgboerderij ‘De Kleine Weide’. De workshop en wandeling met gids kosten € 5,00 p.p. Het is nodig dat u zich daarvoor vooraf aanmeldt. Voor het ochtendprogramma is aanmelden wenselijk, maar niet verplicht. Info en opgeven bij: Coby van Ginkel: 033 - 2771400 of info @dekleineweide.nl ■ scouting scherpenzeel vliegt over Bij Scouting Scherpenzeel vond afgelopen zaterdag weer het jaarlijkse overvliegfestijn plaats. Een flink aantal jeugdleden had de leeftijd bereikt om naar de volgende speltak ‘over te vliegen’. De overvliegers deden dit vol enthousiasme en brachten allemaal de hindernisbaan tot een goed einde. De oudsten (15+) moesten daarbij ook over een tonnenbrug en een touw over de modderige beek. Aan het einde van de overvliegbaan werden de ‘overvliegers’ verwelkomd door hun nieuwe speltak. Ook Bob van de Eertwegh, binnen scouting bekend als Kaa en teamleider van de Wontollahorde, ging over de baan. Dit omdat hij na 18 jaar stopt als leiding. Gelukkig blijft hij wel nauw aan scouting verbonden en treedt hij toe tot het bestuur. Voor hem stond aan het einde van de baan dan ook het bestuur klaar om hem, modderig en wel, met open armen te ontvangen. Voorafgaand aan het overvliegen was een moment van aandacht voor de door de leiding het afgelopen jaar gevolgde trainingen. Hiervoor ontvingen alle speltakleiders de bevoegdheidsinsignes. Door het behalen van deze insignes wordt de kwaliteit van leidinggeven bij Scouting gewaarborgd. Ondanks de regen was het weer een bijzonder geslaagde activiteit en een scoutingwaardige start van het nieuwe seizoen. 10
Page 14
Ben jij ook niet bang voor een beetje modder? Lijkt het je ook leuk om lid te worden of je in te zetten voor Scouting? Wil je een keertje komen kijken? Dat kan! Kijk op www.scoutingscherpenzeel.nl. of mail: secretaris@valleigroep.nl ■ renswoude krijgt eigen statenlid in provincie Na een periode van 19 jaar in de Renswoudse Gemeenteraad vertrekt VVD fractievoorzitter Jakob Germs naar de Provinciale Staten van Utrecht. Tijdens de raadsvergadering van 3 september werd uitgebreid stilgestaan bij de indrukwekkende staat van dienst van Jakob. Na een tomeloze inzet voor de belangen van de Renswoudse bevolking die 19 jaar duurde, kunnen nu de inwoners van de hele provincie Utrecht zich verheugen op de vertegenwoordiging van Jakob! Er is namelijk een zogenaamde ‘gentlemens EM Pater Spikhorst 6 3927 DB Renswoude 0318 - 57 13 66 empater@kpnmail.nl Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren Bouwbedrijf Leo Verkerk v.o.f. Groeperweg 19 3927 CR Renswoude info@leoverkerk.nl 0343 - 41 28 49 www.leoverkerk.nl of volg ons via of 11 agreement’ binnen de VVD die, om belangenverstrengeling te voorkomen, maakt dat men niet tegelijkertijd afgevaardigd kan zijn als raads- en statenlid. En dus betekent dit het einde van een tijdperk voor zowel Jakob als voor het dorp Renswoude. Peter Walraven neemt het fractievoorzitterschap over en Marieke Teunissen is als nieuw raadslid toegetreden. Jakob wordt de enige Renswoudse vertegenwoordiger in de provincie. En zelfs de enige uit de omgeving, want andere regiogemeenten zoals Rhenen en Veenendaal hebben geen eigen statenlid. Jakob is inmiddels geïnstalleerd in het provinciehuis in Utrecht, waar hij verantwoordelijk is voor de portefeuilles wonen, zorg en cultuur. De VVD Renswoude bedankt Jakob voor zijn enorme inzet in de voorbije jaren en wij wensen hem veel succes en wijsheid toe in deze nieuwe uitdaging. ■ Hage Nap Molenstraat 10a 3927 AC Renswoude Tel: 0318 - 57 35 38 Mob: 06 - 149 636 02 info@napschilderwerken.nl www.napschilderwerken.nl binnen- en buitenschilderwerk glasweefsel-, behang- en sauswerk beglazing meerjarenonderhoudsplan schilderwerk fi scale adviezen salarisadministratie fi scale aangifte Utrechtseweg 18 Postbus 20 3927 ZL Renswoude Tel 0318-571869 E-mail : info@admkvangent.nl fi nanciële administratie jaarrekeningen managementbegeleiding
Page 16
de teleFooncirkel De telefooncirkel is een groep mensen die elkaar dagelijks belt. Dat gebeurt meestal in een vaste volgorde, zodat u steeds door dezelfde persoon wordt gebeld. Daarna belt u zelf de volgende van de lijst. De telefooncirkel is er voor iedereen die behoefte heeft aan regelmatig contact, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen. Of omdat u minder mogelijkheden heeft om anderen te ontmoeten door uw leeftijd, handicap of ziekte. Het geeft een gevoel van zekerheid als iemand regelmatig informeert of alles in orde is. Vooral als u alleen woont of moeilijk de deur uit kunt. Bovendien is het gewoon gezellig als er iemand belt. De telefooncirkel wordt begeleid door een vrijwilliger van het Rode Kruis. Neemt een belpartner niet op? Of maakt u zich na het gesprek zorgen over iemand uit de cirkel? Dan geeft u dat door aan de vrijwilliger. Deze zal dan poolshoogte nemen en zo nodig hulp inschakelen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, behalve uiteraard uw eigen telefoonkosten. Ook mensen uit Renswoude die binnen de doelgroep horen, worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Er is dringend behoefte aan nieuwe mensen die mee willen doen met de telefooncirkel. De groep die de cirkel bezet is minimaal. In de loop van de tijd zijn er mensen afgevallen door bijvoorbeeld thuishulp die al ‘s morgens vroeg al aanwezig is, of door ziekte en opnames in verzorgingshuizen of overlijden. Er melden zich momenteel geen of weinig mensen zich aan. Als de groep te klein 12 wordt, betekent het dat de telefooncirkel wordt opgeheven. Wilt u ook iedere dag even gebeld worden? Neem dan contact op met Mevrouw Renes, telefoonnummer 033 - 2774712. Misschien weet u iemand die elke dag gebeld wil worden? Breng de telefooncirkel dan onder de aandacht. ■ thuishulp npv renswoude “Ik voel me vaak eenzaam en zou het fijn vinden als er iemand was waarmee ik iets gezelligs (spelletje, voorlezen, wandelen) kan doen. Wie kan ik daarvoor vragen? “ Voor dergelijke vragen kunt u terecht bij de GRATIS thuishulp van NPV Renswoude Deze thuishulp is voor àlle inwoners van Renswoude. 06 - 253 725 74, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 - 12.00 uur. ■ Verkoop Aankoop Taxaties Woningen n n Dorpsstraat 73 - 3927 BB Renswoude Telefoon: 0318 - 572 951 / 06 - 53 247 267 Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl www.abgaasbeekmakelaardij.nl Timmerbedrijf J.J. van Doorn machinale houtbewerking ramen en deuren trappen en kozijnen restauratiewerk verbouw en nieuwbouw n verkoop van geïmpregneerd tuinhout hardhout, plaatmateriaal vurenhout en betimmeringen tuinmeubels, tuinhuisjes De Hooge Hoek 16, 3927 GG Renswoude, 0318 573836 / 06 51198761 j
Page 18
kleding gezocht wie doet er mee aan sirkelslag 2013? Voor een hulp in de Domincaanse Republiek in Maimon e.o. zoeken we goede kleding van alle leeftijden kinderen, mannen en vrouwen. Er draait daar een polikliniek met hulp vanuit Nederland van tandartsen en door diverse artsen voor dagbehandeling tegen geringe vergoeding en daarnaast verkoop van kleding en 1ste levensbehoefte en medicijnen. Van de opbrengst wordt het personeel betaald en verdere onderhoud hutten van golfplaten gekocht zodat men droog houdt met slapen en eten. Wilt u meer over de Stichting weten: www. zonvoormaimon.nl. De inzameling kan ook op Molenstraat 24 op 27 september, van 14 tot 17 uur. Telnr.: 0318 - 57 1494. ■ voorlichting middag over de wmo De SOS organiseert in samenwerking met de Gemeenten Scherpenzeel en Renswoude een informatiebijeenkomst over de WMO. Volgens de WMO moet iedereen zo lang mogelijk mee kunnen doen binnen de samenleving. De gemeenten hebben de taak om te ondersteunen en te compenseren. De eigen verantwoordelijkheid wordt steeds groter en belangrijker. De middag vindt plaats op 23 september in de recreatiezaal de Sterrenweide, Vijverlaan 2, in Scherpenzeel., aanvang 14.30 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij de ouderenwerker, Erny de Wildt, 033 - 277 88 98 of 06 - 10 33 71 84. ■ Sirkelslag is een interactief spel dat door duizenden kinderen, in heel Nederland, wordt gespeeld. Wij doen het in Renswoude al enkele jaren en vinden het leuk ook anderen hiervoor uit te nodigen. Zit jij in groep 6, 7 of 8, dan ben je van harte welkom op vrijdag 4 oktober van 19.15 tot 21.15 uur in de kerk aan de Kastanjelaan. Opgeven is niet nodig. Tot dan! Janet, Sandra, Henny en Mierella. ■ inschrijving ‘appeltjes van oranje 2014’ Mensen met en zonder beperkingen met elkaar in contact brengen, zodat ze samen kunnen optrekken, dat is in een notendop waar de Appeltjes van Oranje 2014 over gaan. Onder het motto ‘Samen meer’ zoekt het Oranje Fonds sociale initiatieven die zich hier sterk voor maken. Het Appeltje van Oranje is een jaarlijkse prijs voor initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van € 15.000,-. Heeft of kent u een sociaal initiatief dat al enige tijd bestaat, succesvol is en binnen het thema past? Aanmelden kan tot en met 30 september 2013 via www.oranjefonds.nl/appeltjes. Uiteraard kunt u andere organisaties wijzen op de Appeltjes van Oranje. Graag zelfs! Zij moeten zich echter wel zélf aanmelden. ■ 13 Parkietjes Parkietjes Bid mee! Zaterdag 12 oktober vanaf 19.15 uur wordt er in gebouw Rehoboth gebeden voor Renswoude. Het thema is ‘Samen èèn’, komt u ook? prijswinnaars van een half jaar gratis badmintonnen plus racket zijn Thijs van Leeuwen en Herma van Asselt. Prijs kun je ophalen op a.s. donderdagavond om 19.30 uur in Sporthal de Hokhorst. Te koop. gitaar, merk: Crafter. Mooie heldere klank en slechts 3 maanden gebruikt. Inclusief clx stemapparaatje. Vraagprijs: € 195.00. Telnr.: 06 - 143 411 77. collectanten voor de Nederlandse Brandwondenstichting tussen 7 en 12 oktober 2013. Wie helpt ons, maatschappelijke stagiaires ook jullie zijn welkom. Attie Lagerweij telnr.: 0318 - 57 1494 (na 14 uur) Een verlate valentijnsgroet aan een oude kerel uit Renswoude. Bedankt voor de lieve brieven, veel groetjes tante Joke. wintersportartikelen: Ski-schoenen, dames LOWA SC200Lady, zwart/lichtgrijs, maat 38/39. Heren SALOMON evolution 9.0, zwart, maat 45/46. Skipak dames jack LUHTA, zwart/geelgroen. Broek, zwart, maat 38. Heren MAIER skibroek, antraciet/ zwart, maat 54. Met ski handschoenen/ kousen en stokken. Telnr.: 0318 - 57 2028. Gezocht: serieuze bijrijder/verzorger voor rustig, betrouwbaar en sterk recreatiepaard (haflinger/belg. trekpaard). Niet voor beginners. Gelegen aan bospad en ruiterpaden. Voorwaarden en financiën in onderling overleg. Meer info 06 - 224 252 66/06 - 171 343 93. Vroeger veel gereden? Tijd om weer te beginnen, maar geen geld voor paard en stalling? Dit is je kans! Droog essen haardhout aangeboden!! 65 euro per kuub. Voor info: 06 - 100 317 29.  gas  waterelektrasanitair  riolering  verwarming  dakbedekking Interesse in ZONNEPANELEN? Bel ons voor een afspraak! Groeperweg 19 A - 1, 3927 CR Renswoude, tel: 0343-480119, info@welin.nl, www.welin.nl Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redactie- en advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 3927 DM Renswoude Tel: 0318 - 57 1432 of 06 - 24 50 74 13 E-mail: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen Uiterste Inleverdatum kopij: dinsdag 1 oktober vóór 19.00 uur 14

2013_Heraut 22


Page 2
GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 4 E: info@renswoude.nl GEMEENTENIEUWS 18 november 2013 www.renswoude.nl @gem_Renswoude Centraal telefoonnummer De gemeente is bereikbaar via één centraal telefoonnummer 0318-578150. Ma – vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. Spreekuur burgemeester Elke maandag van 11.00-12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook mailen naar: burgemeester@renswoude.nl. Burgerzaken gesloten Op de volgende dagen is de afdeling burgerzaken de gehele dag gesloten in verband met de overgang naar een ander softwaresysteem:  dinsdag 19 november 2013;  vrijdag 6 december 2013. Burgerlijke stand Geboren 31-10 Kai, zoon van D. van de Bovenkamp en J.M.M. Adriaans; 04-11 Vajèn Norah, dochter van B. Rebergen en P. Servaas; 06-11 Femke, dochter van C. Renes en M.H. Kas. Ondertrouw: Geen Gemeenteraad heeft begroting 2014 vastgesteld De gemeenteraad heeft op 29 oktober jl. de begroting 2014 vastgesteld. Het is de gemeenteraad gelukt de begroting 2014 sluitend te krijgen met alleen een trendmatige verhoging (inflatie) van de O.Z.B. met 3 %. Sinds 2013 kan in de gemeente Renswoude grofvuil niet meer kosteloos worden aangeboden. De kostenbesparing die dit oplevert, wordt gebruikt om de tarieven voor de afvalstoffenheffing in 2014 te verlagen. Overleden: Geen Gehuwd 31-10 D.M. van Leeuwen en T.R. Schuurman; 01-11 S. Hardeman en A. Beijer. Begin dit jaar is het Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld. In dit plan zijn de investeringen en het noodzakelijk uit te voeren onderhoud opgenomen om het rioleringsstelsel te verbeteren en in te spelen op de klimaatveranderingen. Op grond van dit plan moet de gemeente Renswoude de komende jaren flinke investeringen doen in het rioolstelsel. Het is dan ook onvermijdelijk om de tarieven van het rioolrecht voor 2014, naast de trendmatige verhoging van 3 %, te verhogen met 2 %. Na 2014 De gemeente krijgt, zoals het er nu naar uitziet, grote nieuwe verantwoordelijkheden per 1 januari 2015, o.a. de decentralisaties Jeugdzorg en AWBZ. Ook de nieuwe Participatiewet legt grote opgaven neer bij de gemeente. Dit alles gaat gepaard met bezuinigingen en kortingen op de budgetten. Daarnaast leiden de plannen van het kabinet ertoe dat de inkomsten vanuit de rijksoverheid sterk teruglopen. De gemeente staat komende periode voor een grote uitdaging om inkomsten en uitgaven voor de komende jaren met elkaar in evenwicht te krijgen en ook in 2014 een sluitende begroting voor 2015 te presenteren. Renswoude, 18 november 2013 1 Raadscommissie Algemeen Bestuur en Economische Zaken (AEZ) Op dinsdag 19 november a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie AEZ. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Vaststelling besluitenlijst 15 oktober 2013; 4. Ingekomen stukken en mededelingen; a) Toezeggingenlijst vorige vergadering(en); b) Koersnotitie toekomst Recreatieschappen; 5. Presentatie door de provincie Utrecht inzake stand van zaken realisatie bezoekerscentrum Grebbelinie op het Fort aan de Buursteeg; 6. Voorstel ontwikkelingsmogelijkheden voormalig Rechthuis; 7. Voorstel aanwijzing trouwlocaties; 8. Meerjarenonderhoudsbegroting Woningbedrijf; 9. Rondvraag; 10. Sluiting. Raadscommissie Samenleving en Financiën (SF) Op woensdag 20 november a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie SF. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Vaststelling besluitenlijst 16 oktober 2013; 4. Ingekomen stukken en mededelingen; 5. Toezeggingenlijst vorige vergadering(en); 6. Voorstel transitiearrangementen jeugdzorg. Vanuit het regionale projectteam Jeugdzorg FoodValley wordt een presentatie verzorgd; 7. Voorstel tot wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland i.v.m. verplichte provinciale congruentie; 8. Jaarverslag 2012, begrotingswijziging 2013 en begroting 2014 GGD Midden Nederland; 9. Voorstel tot vaststelling van de verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2014; 10. Voorstel tot vaststelling van de verordening rioolheffing 2014; 11. Voorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelasting 2014; 12. Voorstel tot vaststelling van de verordening tarieven begraafplaats en gebruik rouwcentrum 2014; 13. Voorstel tot vaststelling van de legesverordening 2014; 14. Voorstel tot overboeken kredieten van 2012 naar 2013, inclusief 7e begrotingswijziging 2013;                                   15. Dekkingsplan begroting 2014, inclusief 1e en 2e begrotingswijziging 2014; 16.Onderhoudsuitgaven ten laste van reserves, inclusief 8e begrotingswijziging 2013; 17.Memo financiën inhuur externen; 18. Stand van zaken projecten (Borgwal, Dorpshart,Decentralisaties); 19. Rondvraag; 20. Sluiting. Renswoude, 18 november 2013 2
Page 4
Raadscommissie Infrastructuur en Milieu (IM) Op donderdag 21 november a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie IM. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Vaststelling besluitenlijst 17 oktober 2013; 4. Ingekomen stukken en mededelingen; a. Toezeggingenlijst vorige vergadering(en); b. Update schaliegas; c. Overzicht aangelegde grasbetonstenen; d. Asbestbeleid Renswoude; Evenementenkalender 23/11/2013 Najaarsconcert Ons Genoegen 02/01/2014 Nieuwjaarsmarkt Meer info zie evenementenkalender op www.renswoude.nl Collectevergunningen Week 47 Week 48 MS Fonds Leger des Heils Ventvergunning(en) 28/29 nov. Harmonievereniging Ons Genoegen verkoop van speculaas Verloren voorwerpen 18/10/2013 Blauwe leren kinderjas, maat134 Gevonden voorwerpen 28/10/2013 Autosleutel Oudere meldingen staan op www.renswoude.nl Info: 578152 of a.eilander@renswoude.nl 5. Voorstel evaluatie afvalinzameling; 6. Bespreking ruimte-voor-ruimtebeleid provincie Utrecht; 7. Rondvraag; 8. Sluiting. Nieuwjaarsmarkt 2014 Op donderdagavond 2 januari 2014 wordt de jaarlijkse nieuwjaarsmarkt gehouden in sporthal De Hokhorst. Alle verenigingen zijn aangeschreven met de vraag of zij deel willen nemen aan deze markt. Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen en u wilt wel op de nieuwjaarsmarkt staan dan kunt u dit kenbaar maken bij mevrouw H. Davelaar (0318578156 of h.davelaar@renswoude.nl werkdagen ma, di en woe). Dit kan tot en met 10 december 2013. Storingen CV-installaties huurwoningen: GSU, T: 0318-569484 Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de gemeente, buiten kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 06-51148102. U kunt uw problemen inspreken, geef uw telefoonnummer door. Renswoude, 18 november 2013 3 Verkoop Aankoop Taxaties Woningen n n Dorpsstraat 73 - 3927 BB Renswoude Telefoon: 0318 - 572 951 / 06 - 53 247 267 Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl www.abgaasbeekmakelaardij.nl Timmerbedrijf J.J. van Doorn machinale houtbewerking ramen en deuren trappen en kozijnen restauratiewerk verbouw en nieuwbouw n verkoop van geïmpregneerd tuinhout hardhout, plaatmateriaal vurenhout en betimmeringen tuinmeubels, tuinhuisjes De Hooge Hoek 16, 3927 GG Renswoude, 0318 573836 / 06 51198761 j
Page 6
Bedrijfs - en Garagedeuren * Rolluiken * Zonwering Utrechtseweg 8c 3927 AV Renswoude Tel : 0318-571054 * Fax : 0318-570365 Internet : www.mensdeuren.nl Openingstijden : Vrijdag van 13.30 - 17.00 uur Zaterdag van 10.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00 uur of na telefonische afspraak Uw regiodealer voor garagedeuren elektra | gas | water | CV | zonne-energie | sanitair | lood- en zinkwerken l dakwerken l alarminstallaties l ontruimingsinstallaties | koeltechniek l ventilatiesystemen l stofzuigsystemen l data bekabeling | telefonie | Kijk voor meer informatie op: www.henkmoesbergen.nl Heetwater units CV-ketels Pelletketels De Hooge Hoek 2 | 3927 GG Renswoude | Tel. 0318 57 20 82 | fax 0318-57 25 45 | info@henkmoesbergen. nl Registratie aanduiding politieke groepering Verkiezing Gemeenteraad 2014 Het centraal stembureau voor de verkiezing van verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Renswoude; gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet; dat op dinsdag 12 november 2013 is besloten de volgende aanduiding(en) van de genoemde politieke groepering(en) te registreren in het register voor de verkiezing van verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Renswoude. Politieke groepering: Dorpsbelang Renswoude Aanduiding: Dorpsbelang Renswoude De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 2, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden ter gemeentesecretarie verstrekt door Bureau verkiezingen, Dorpsstraat 4. Plaats: Renswoude Datum: 18 november 2013 De plaatsvervangend voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Renswoude, D.J. Dorrestijn-Taal Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere procedure Burgemeester en wethouders van Renswoude maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend, waarbij de reguliere procedure van toepassing is: 1) Activiteit ‘bouwen’ en ‘veranderen inrichting (omgevingsvergunning beperkte milieutoets, OBM)’: voor het vergroten van een vleesvarkensstal op het adres Wittenoordseweg 6 te Renswoude (ontvangen op 30 oktober 2013); 2) Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van 3 bomen, te weten 2 eiken ter hoogte van het adres Taets van Amerongenweg 29 en 43 en een esdoorn ter hoogte van het adres Dorpsstraat 117 te Renswoude (ontvangen op 7 november 2013). Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Renswoude, 18 november 2013 4
Page 8
Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen Burgemeester en wethouders van Renswoude gelet op artikel 5.8. tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009 (APV) waarin wordt bepaald dat het verboden is een voertuig, dat met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het ook op de verdeling van beschikbare parkeerruimte; gelet op artikel 5.8, derde lid van de APV, waarin wordt bepaald dat het in het tweede lid gestelde verbod niet geldt op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur; gelet op artikel 5.8, vierde lid van de APV, waarin wordt bepaald dat het college ontheffing kan verlenen van de in het tweede lid gestelde verboden; dat in de bebouwde kom van de gemeente Renswoude het parkeren van voornoemde voertuigen buitensporig wordt geacht met het ook op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte; dat in verband hiermee de gemeente Renswoude heeft zorggedragen voor vervangende parkeerplaatsen voor grote voertuigen; besluiten; Artikel 1: De wegen binnen de bebouwde kom van Renswoude aan te wijzen als wegen waar het verboden is een voertuig, dat met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren, omdat dit naar ons oordeel buitensporig is met het ook op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte; Artikel 2: Dat dit verbod niet geldt voor parkeerstroken op de terreinen/parkeerplaatsen: a. Bedrijventerrein ‘De Hooge Hoek’ b. Bedrijventerrein ‘Groot Overeem’ c. Parkeerplaats voor grote voertuigen op bedrijventerrein Groot Overeem; d. Parkeerplaats ‘De Hokhorst’ Artikel 3: Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na die van publicatie in de Heraut. Ondertekend op 1 november 2011. Burgemeester en wethouders gemeente Renswoude Renswoude, 18 november 2013 5 Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure: 1) Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van 79 bomen (Dit is gewijzigd, de aanvraag had eerst betrekking op 81 bomen) aan de Van Arckelweg, de Duyst van Voorhoutweg, Spikhorst, Pynssen van der Aalaan, Platanenlaan en de Sportparklaan te Renswoude (verzonden op 5 november 2013); 2) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘veranderen monument’’: voor het plaatsen van een brug over de sloot evenwijdig aan het Grand Canal te Renswoude (verzonden op 5 november 2013). De omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Belanghebbenden kunnen tegen genoemde besluiten binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude). Indien u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Ontwerp-omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) Wittenoordseweg 11 Burgemeester en wethouders van Renswoude maken bekend dat zij een ontwerpomgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels bestemmingsplan’ hebben vastgesteld, voor het verplaatsen van het bouwvlak ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op het adres Wittenoordseweg 11 te Renswoude. Dit met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (projectafwijkingsbesluit). De gemeenteraad heeft op 12 november 2013 een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (ontwerp-vvgb) afgegeven op genoemde ontwerp-omgevingsvergunning. Beide ontwerp-besluiten liggen vanaf 19 november 2013 gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis te Renswoude. Ook op www.ruimtelijkeplannen.nl zijn de ontwerp-besluiten tevens te raadplegen. Binnen genoemde termijn, te weten tot 31 december 2013, kan een ieder zijn/ haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Renswoude. Dit kan naar keuze schriftelijk (Postbus 8, 3927 ZL Renswoude) of mondeling (bij mevrouw E. Zech) Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Renswoude, 18 november 2013 6
Page 10
‘Fysiotherapie Renswoude houdt u in beweging’ Vaak heeft u al 70% minder klachten na 2 behandelingen!! o Wij zijn ‘Direct Toegankelijk´ dus is geen advies of verwijzing van uw huisarts of specialist nodig; o Eerste afspraak altijd binnen 1 à 2 dagen; ◙ Wat wordt vergoed? o Fysiotherapie wordt vergoed als u aanvullend verzekerd bent; o Wij hebben contracten met alle zorgverzekeringen; ◙ Geen aanvullende verzekering? o Neem vrijblijvend contact met ons op. Na een eerste (GRATIS) SCREENING wordt bekeken: ‐ of wij uw klachten kunnen verhelpen; ‐ het aantal behandelingen dat nodig zal zijn; ‐ wat de behandeling u uiteindelijk zal kosten. ◙ Bel direct voor een afspraak: 0318‐57 5501 7 MISDAAD IN KAART Alle woninginbraken realtime op politie.nl Weet u hoeveel er ingebroken wordt in Renswoude? U kunt nu zelf zien waar en wanneer er in uw buurt werd ingebroken op de website politie.nl. Via de functie Misdaad in kaart kunnen inwoners, bijna realtime, informatie krijgen over criminaliteit in hun eigen buurt. Misdaad in Kaart is nu gestart met woninginbraken en kan later worden uitgebreid met andere misdrijven, zoals fietsdiefstal en auto-inbraken. Hoe werkt het? Kijk op politie.nl en vul uw postcode in. Alle inbraken die in de afgelopen drie maanden bij u in de buurt zijn gepleegd worden getoond op een kaartje. Bijna realtime, met een vertraging van maximaal 24 uur. Wegens privacy van slachtoffers is het inzoomen mogelijk tot op wijkniveau. U kunt ook heel Nederland in beeld brengen en krijgt dan een actueel beeld van de spreiding van woninginbraken. Waarom Misdaad in Kaart “Als politie werken we zoveel mogelijk samen met burgers en partners, zoals gemeenten en woningcorporaties, aan de veiligheid in hun eigen wijk”, leggen de wijkagenten Henk Heijting en Jordi Louwerens uit. “Voorkomen van misdrijven is immers net zo belangrijk als het oplossen ervan.” Om goed samen te kunnen werken wil de politie zo open mogelijk informatie delen met burgers.“ Met Misdaad in Kaart willen we bereiken dat de inwoners van Renswoude zich bewust worden van de noodzaak om maatregelen te nemen tegen woninginbraken én dat mensen alerter zijn in hun eigen buurt.” Woninginbraken voorkómen Eenvoudige maatregelen maken de kans dat u slachtoffer wordt van een woninginbraak al een stuk kleiner. Kijk voor tips op www.politie.nl onder woninginbraken. En ziet u iets verdachts in uw buurt? Bel dan 112! Daar pak je immers ook inbrekers mee! Afspraak buiten de openingsuren Het bureau in Renswoude is iedere woensdag geopend van 14.00 - 18.00 uur. Het is mogelijk om met ons een afspraak te maken buiten de openingsuren. Stuur ons een email en wij nemen contact met u op. Met vriendelijke groet, Jordi Louwerens en Henk Heijting, wijkagenten Renswoude/Veenendaal-West. jordi.louwerens@utrecht.politie.nl henk.heijting@utrecht.politie.nl Bel 0900 - 8844 en vraag naar het wijkteam Veenendaal/Renswoude. Volg ons ook op Twitter: @WijkagVdaalWest ■ ALGEMENE LEDENVERGADERING Algemene ledenvergadering Oranje Vereniging Renswoude! Donderdag 28 november word de jaarlijkse leden vergadering gehouden! Alle leden zijn vanaf 20.00 uur welkom in gebouw Rehoboth te Renswoude! ■ KRAAIENMAALTIJD ORANJE VERENIGING Woensdag 11 december is het weer zover, de kerst kraaienmaaltijd in Rehoboth. Natuurlijk is er weer de gebruikelijke kerstbingo! Opgeven kan schriftelijk bij Hellien van Roekel, Tureluurweide 44. Wilt u 8
Page 12
vermelden als u gebruik wil maken van de haal- en brengservice? Tot dan! Met vriendelijke groet, het bestuur. RENSWOUDE STEUNT DIABETES FONDS MET € 1.861,88 39 vrijwilligers gingen begin november in Renswoude op pad voor het Diabetes Fonds. Gezamenlijk haalden zij met de collectebus € 1.861,88 op. Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek om diabetes beter te behandelen of te voorkomen. “Bedankt, Renswoude! Wij zijn erg blij met de bijdrage van de collectanten, de gevers en iedereen die zich heeft ingezet”, zegt Hanneke Dessing, directeur van het Diabetes Fonds. “Met dit geld betalen we nieuw onderzoek naar diabetes en geven we uitleg over de ziekte.” Gevolgen van diabetes Ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes, suikerziekte. Iedereen kan het krijgen, en iedere dag komen er in ons land 200 mensen met diabetes bij. Veel mensen denken dat diabetes wel meevalt, maar helaas kan het ernstig zijn. Diabetes leidt ook vaak tot andere ziekten of klachten. Zoals hart- en vaatziekten, dementie en problemen met ogen, nieren en voeten. Oplossingen door onderzoek Dankzij onderzoek is al veel bereikt waardoor mensen met diabetes gezonder en langer kunnen leven. Zo is ontdekt hoe diabetes type 1 ontstaat, dat is een fout van het afweersysteem. Daardoor kunnen artsen nu bij sommige kinderen diabetes afremmen. Geld voor meer onderzoek is hard nodig. Het Diabetes Fonds zet zich ■ hiervoor in en betaalt in Nederland het meeste onderzoek naar diabetes. Voor meer informatie: bel 033 – 462 20 55 of kijk op www.diabetesfonds.nl. Alle collectanten en gevers: Hartelijk bedankt! Namens de collecteleiders Gerrit & Truus ten Cate en Annemiek Vlastuin. ■ WORKSHOP: SOCIAL MEDIA IN UW ORGANISATIE U hebt de cursus social media bij ons gevolgd of hebt elders kennis opgedaan, maar weet u hoe u dit vorm kunt geven binnen de eigen vrijwilligersorganisatie? Tijdens deze workshop gaan we vooral in op de organisatorische / bestuurlijke consequenties en hoe u dat gaat organiseren, plannen, in tijd en werk etc., in samenhang met het soort vrijwilligerswerk dat je verricht. De cursus social media in uw organisatie vindt plaats op donderdag 28 november van 19.30 tot 21.30 uur in Kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59 in Scherpenzeel. De cursusleider is Alfred Haaksma van bibliotheek Scherpenzeel. ■ “HOE BESPREEK JE DAT?” Workshop Gesprekken voeren voor vrijwilligers Als vrijwilliger is het niet altijd gemakkelijk om lastige zaken bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld wanneer een cliënt die u ondersteunt in de loop der tijd meer van u gaat vragen. Misschien vraagt hij/ zij wel meer dan u nog prettig vindt. Hoe kunt u dit op een nette manier bespreekbaar maken? Of u hebt te maken met een vrijwilliger die afspraken niet nakomt. Hoe kunt 9 Glasvezel in Renswoude. Vanaf begin december sluiten we de eerste woningen aan. “De aanleg van het glasvezelnetwerk in Renswoude is in volle gang en we lopen goed op planning. Naar verwachting kunnen we dit jaar nog de graafwerkzaamheden afronden. Vanaf begin december gaan we beginnen met de huisaansluitingen. In iedere woning worden twee glasvezels vanaf de gevel naar binnen gebracht en aangesloten op een glasvezelmodem, een zogenoemde FTU. De installatie van dit glasvezelmodem gebeurt op afspraak en hiervoor dient u thuis te zijn. Ongeveer 2 weken voordat uw woning aan de beurt is, ontvangt u een afspraakvoorstel. In deze brief vindt u tevens de gegevens van de plandesk. Mocht het voorgestelde tijdstip voor de installatie niet schikken,dan plannen we graag een andere afspraak in.” Gebruikmaken van glasvezel. “Als u al een abonnement voor glasvezeldiensten hebt afgesloten, zal de monteur tijdens de installatie van het glasvezelmodem uw aansluiting activeren. U kunt dan gelijk gebruikmaken van internet, televisie en/of telefonie via glasvezel. Hebt u nog geen glasvezelabonnement afgesloten? Inschrijven kan Kimmo Stroker - projectmanager bij Reggefiber nog steeds, daarbij hebt u de keuze uit diensten van Fype, Helden Van Nu, Kliksafe, KPN, Scarlet, Solcon, Telfort, Tele2, Vodafone en XS4ALL. Reggefiber adviseert u graag bij het kiezen van een abonnement, zodat u optimaal van glasvezel kunt genieten. Dit kan online via de postcodecheck op onze website of in het glasvezelservicepunt in de RCR. Onze medewerkers kunnen het abonnement ook voor u afsluiten.” Vragen of opmerkingen? Het glasvezelservicepunt is geopend op dinsdag, vrijdag en zaterdag. T(0318) 79 90 05 E renswoude@reggefiber.nl I www.eindelijkglasvezel.nl/renswoude. Het glasvezelservicepunt is geopend op dinsdag, vrijdag en zaterdag, in de RCR. 10
Page 14
u zo iemand op een respectvolle manier aanspreken op verantwoordelijkheden? Tijdens de workshop leert u deze en andere lastige onderwerpen bespreekbaar te maken. U leert gebruik te maken van de ‘ik-boodschap’ en het ‘sandwichmodel’ voor feedback geven. Ook de invloed van non-verbale communicatie komt aan bod. Tot slot is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. De cursus voor vrijwilligersorganisaties in Renswoude en Scherpenzeel vindt plaats op donderdagavond 21 november van 19.00 tot 22.00 uur in Kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59 in Scherpenzeel. De docent is Mieke Westmeijer van MaakWerk. Aanmelden voor bovenstaande cursussen kan door een mail te sturen naar n.hooyer@welzijnleusden.nl of bel naar Nancy Hooijer van Welzijn Leusden, telefoonnummer 033 - 434 32 29. ■ ‘KREKKERS’ WERKEN OP EIGEN NATUURTERREIN Dorpscollege Krek had, zoals al enkele jaren, een eigen terrein tijdens de Natuurwerkdag op zaterdag 2 november. Veel vrijwilligers uit Scherpenzeel en Renswoude hadden zich aangemeld om mee te werken. Dit keer werd er gewerkt in Kootwijk. Opslag-dennen werden verwijderen (zagen of knippen) en zo wordt een uniek stuifzandlandschap in stand gehouden met een specifieke flora en fauna. Natuurlijk mochten een hapje en een drankje voor de harde werkers niet ontbreken. Zo was er koffie en fris, een lunch (soep en broodjes), live muziek, vuurkorven en natuurstands. Ook interesse in de activiteiten van Dorpscollege Krek? Zie www.krekscherpenzeel.nl ■ • Uitdeuken zonder spuiten • Steenslag / lakreparatie • Koplamprenovatie • Waxoyl behandelingen Molenstraat 45 3927 AB Renswoude Tel.: 06 51 32 90 87 www.cosmetic-carrepair.nl 11 NAJAARSCONCERT ONS GENOEGEN Het harmonieorkest van Ons Genoegen geeft op zaterdag 23 november 2013 een najaarsconcert. Het concert staat in het teken van ‘bedankt!’. Speciaal voor alle donateurs, sponsors en leden van de Club van 100 is een programma samengesteld. Zangeres Amber van der Linde zal daarbij de dank vertolken. Ook voor iedereen die geen begunstiger is, is het een prachtig programma met muziekstukken als Star Wars, Ivanhoe en Nemesis. Voor de baritons is een mooie rol weggelegd in Scottisch Souvenir. Het concert begint om 20.00 uur in ’t Podium, Nijborg 2. De zaal is open vanaf 19.15 uur. ■ GRATIS NAAR NATURALIS IN LEIDEN DANKZIJ DE BIEB EN NIEUWE EXPOSITIES Op zondag 30 november is het Leidse museum Naturalis gratis toegankelijk op vertoon van de Nederland Leest-pocket Erik of het klein insectenboek. Deze pocket kunnen bibliotheekleden deze maand gratis verkrijgen in de bibliotheek. In de bibliotheek zijn de komende twee maanden er mini-schilderijtjes van Yvonne van Hoogstraten te bewonderen. Deze schilderijtje zijn soms nog kleiner dan 10 bij 10 cm. Sommige worden gebruikt voor poppenhuizen. T/m 29 november wordt nog de fotopresentatie over de Lampegietersavond op het beeldscherm getoond, gemaakt door Henk van de Kaa. Lid worden van de bibliotheek in november? Dat kan, u bent dan lid tot en met december 2014. U betaalt deze maand geen inschrijfgeld! ■ COLLECTE ALZHEIMER NEDERLAND De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 4 t/m 9 november heeft 1219,53 euro opgebracht in Renswoude. Hartelijk dank aan alle gevers en collectanten! Alzheimer Nederland werkt al bijna 30 jaar aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie (waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is) en hun omgeving. Door hulp en informatie te bieden en op te komen voor hun belangen. Met 52 regionale afdelingen en ruim 200 Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een landelijk dekkend netwerk. Daarnaast financiert Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar behandeling, preventie en genezing van dementie. De stichting is volledig afhankelijk van particuliere giften. Jezelf verliezen Honderdduizenden mensen in Nederland worstelen dagelijks met de gevolgen van dementie. Als patiënt of als naaste. Door de vergrijzing neemt dit aantal de komende jaren snel toe. 1 op de 5 krijgt het. Alzheimer is daarmee hard op weg de grootste en meest kostbare ziekte te worden in Nederland. Alzheimer is een ontluisterende ziekte, waarbij de patiënt geheugen, identiteit en emoties verliest. Uiteindelijk vernietigt de ziekte het meest waardevolle dat een mens bezit: zichzelf. Alzheimer is niet te stoppen. Nog niet. Meer onderzoek naar oorzaken en oplossingen is noodzakelijk om Alzheimer te kunnen overwinnen. 12
Page 16
Word ook collectant Met een paar uur van uw tijd kunt u volgend jaar ook mee helpen als collectant. U kunt zich opgeven bij: Marlies Vlastuin, telefoonnummer: 0318 - 302 850 of via www.alzheimer-nederland.nl/collecte of bel 033 - 303 26 61. ■ PJGU GOT TALENT 2013 Na het succes van vorig jaar, wordt er dit jaar opnieuw een PJGU Got Talent georganiseerd. Dit is een talentenshow voor jong en oud, waar je jouw talent kan laten zien. Voorgaande jaren werd er een Playbackshow gehouden, er is nu voor een talentenshow gekozen zodat iedereen mee kan doen! Lijkt het jou leuk om mee te doen, genieten van de voorpret en 14 december een show weg te geven? Motiveer je vriendengroep, je neven of nichten, je broer(tje) of zus(je) en laat zien wat jullie kunnen. Denk aan; zingen, dansen, playbacken, een instrument bespelen, cabaret een leuke sketch, of iets heel anders. Verras ons! Dit jaar zullen er 4 juryleden aanwezig zijn, en die beoordelen wie er met de uiteindelijke hoofdprijs naar huis gaat! Natuurlijk is er op de avond zelf ook weer de mogelijkheid om met voetjes van de vloer te gaan bij het aansluitende feest. Iedereen is welkom op 14 december 2013 om 20.00 uur in de Klaveet te Achterveld. Het is leuk als je meedoet of de acts komt aanmoedigen, wij ervaren het altijd als een gezellige en hilarische avond! Voor opgeven, of meer informatie: www. pjgu.nl ■ WIST U DAT….? De NPV misschien iets voor u kan betekenen? Schroom niet om ons te bellen! Wellicht herkent u zich in de stelling: ‘Doordat ik steeds thuis ben, verwaarloos ik mijn sociale contacten. Kan iemand af en toe even ‘bijspringen’?’ Dat kan: een vrijwillig(st)er van de NPV Thuishulp! Bel : 06 - 25 37 25 74. ■ ONDERNEMERSKLIMAAT IN RENSWOUDE WORDT DOOR ONDERNEMERS GEWAARDEERD Nederland doet elke twee jaar onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Renswoude is net als twee jaar geleden tweede geworden in de provincie Utrecht. Alle gemeente zijn beoordeeld op tevredenheid van ondernemers, imago, dienstverlening en communicatie en beleid. Renswoude scoort op alle onderdelen goed. Het gemeentebestuur is bijzonder blij met deze score. Renswoude streeft naar korte lijnen met de ondernemers, snelle dienstverlening en besluitvorming en meedenken met het Renswoudse bedrijfsleven. Renswoude is verheugd dat de lokale ondernemers dit nog steeds weten te waarderen. ■ BELASTING VOOR LOZEN VAN ONTTROKKEN GRONDWATER Waterschap Vallei en Veluwe heft met ingang van 1 januari 2014 belasting voor het lozen van grondwater dat onder andere voor bouwprojecten wordt opgepompt. Voor het transport en zuivering van dit grondwater maakt het waterschap kosten als het wordt geloosd in het riool of in het oppervlaktewater. Nu worden deze kosten nog opgebracht door alle 13 ELECTRA | GAS & WATER | CV | LOOD& ZINKWERKEN | ALARMINSTALLATIES ONTRUIMINGSINSTALLATIES | DATA BEKABELING | SANITAIR | STOFZUIGSYSTEMEN VENTILATIESYSTEMEN | KOELTECHNIEK WARMTE POMP INSTALLATIES | DOMOTICA INSTALLATIEBEDRIJF VAN DE VENDEL ADRES: GROOT OVEREEM 23, 3927 GH RENSWOUDE TELEFOON: 0318-571431 | FAX: 0318-572242 E-MAIL: INFO@VANDEVENDEL.COM INTERNET: WWW.VANDEVENDEL.COM 14
Page 18
belastingbetalers. In het vervolg gaat de opdrachtgever voor deze lozing betalen. “Wij willen hiermee ook voorkomen dat onnodig veel grondwater wordt opgepompt en stimuleren dat opdrachtgevers het grondwater weer terug laten pompen in de bodem”, zo licht heemraad (dagelijks bestuurslid) Victor Doorn toe. Er wordt namelijk geen belasting geheven als het grondwater weer teruggebracht wordt in de bodem. Doorn: “Bestrijden van verdroging is een belangrijk doel van het waterschap en alle beetjes helpen. Een goed grondwaterpeil is van belang voor de natuur, de landbouw en woningen. Als opdrachtgevers er toch voor kiezen om het grondwater te lozen op het riool of het oppervlaktewater, dan moeten ze daar vanaf 1 januari ook voor gaan betalen”. Vanaf 12.000 m3 Aannemers pompen grondwater weg, zodat enkele meters diep gewerkt kan worden aan grote bouwprojecten of bijvoorbeeld het leggen van kabels en riolering. Dit grondwater wordt dan vaak geloosd op oppervlaktewater of in de riolering. “Anders dan wel eens gedacht wordt is grondwater niet schoon. Het kan stoffen bevatten die niet in het oppervlaktewater thuis horen en verwijderd moeten worden in de rioolwaterzuivering: ijzer, arceen, stikstof en fosfaat. Het is bovendien zuurstofarm en dus niet optimaal voor de ecologie”, aldus Doorn. Het waterschap gaat de opdrachtgevers belasten die per keer of per jaar meer dan 12.000m3 (240 grote tankwagens vol) grondwater lozen. De verschuldigde belasting wordt dan berekend over de gehele lozing. Ook eigenaren van infrastructurele werken (zoals tunnels) waarvoor bemalen wordt, gaan de heffing betalen. Door de grens van 12.000 m3 krijgen kleine particuliere opdrachtgevers over het algemeen niet met deze belasting te maken. De belasting geldt ook niet voor het oppompen van grondwater om landbouwgewassen te besproeien. ■ HISTORISCHE VERENIGING OUD RENSWOUDE KIJKT TERUG OP ONTHULLING HALIFAX MONUMENT Vrijdag 22 november houdt de Historische vereniging Oud Renswoude haar najaarsvergadering. Dat gebeurt in gebouw ‘Rehoboth’. Deze bijeenkomst staat nagenoeg geheel in het teken van de onthulling van het Halifax monument aan de Kerkstraat. Bert van Beek en Wim van de Burgt geven een presentatie over de laatste vlucht van de Halifax die in 1943 in Renswoude neerstortte. Na de pauze volgt een videocompilatie over de herdenking en onthulling van het oorlogsmonument ter nagedachtenis van de zeven omgekomen bemanningsleden. Dick Lam zal het speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde lied ten gehore brengen. Vrouw Riggeling verrast de aanwezigen weer met een optreden. Kortom, het belooft een zeer bijzondere avond te worden die u niet mag missen! Leden eventueel vergezeld van een introducé zijn van harte welkom. Lid worden? Geef u die avond op en geniet van de mooie verhalen in ons mededelingenblad. De aanvang is 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. ■ 15 Parket Duo planken Laminaat Verouderde vloeren Onderhoud en schuren van bestaande vloeren Meidoornlaan 10 3927 AD Renswoude Showroom alleen op afspraak T 0318-57 3632 M 06-224 68564 E info@hgparket.nl www.hgparket.nl
Page 20
Hage Nap Molenstraat 10a 3927 AC Renswoude Tel: 0318 - 57 35 38 Mob: 06 - 149 636 02 info@napschilderwerken.nl www.napschilderwerken.nl binnen- en buitenschilderwerk glasweefsel-, behang- en sauswerk beglazing meerjarenonderhoudsplan schilderwerk fi scale adviezen salarisadministratie fi scale aangifte Utrechtseweg 18 Postbus 20 3927 ZL Renswoude Tel 0318-571869 E-mail : info@admkvangent.nl fi nanciële administratie jaarrekeningen managementbegeleiding HOOFDPRIJS VERLOTING BLIJFT IN RENSWOUDE Vrijdagavond maakte wethouder Didi Dorrestijn de prijswinnaars bekend van de jaarlijkse verloting van de vogelvereniging ‘Kunst. De hoofdprijs een tuinmeubelset viel op lot 2209, de 1e prijs een televisie op 1168, de 2e prijs een stoomstrijkijzer op 2681, de 3e prijs een klopboormachine op 2266, de 4e prijs een decoupeerzaag op 1037, de 5e prijs een boodschappenmand op 1870, de 6e prijs een B&D Paintmate op 1468, de 7e prijs een koffieapparaat op 1853, de 8e prijs een wandlamp Roma op 3021, de 9e prijs een borden/schalenset met 2197, de 10e prijs een fondueset op 2284, de 11e prijs een wandklok op 2213, de 12e prijs een messenset op 2207, de 13 prijs een weekendtas op 2863, de 14e prijs een karafset op 1587 en de 15e prijs een pinguïn 2123. Voor de niet afgehaalde prijzen kunt u contact opnemen met mevrouw G. de Wit, tel.: 0318 - 57 2689. ■ VRIJWILLIGERSFEEST Zaterdag 23 november wordt er een avond georganiseerd voor alle vrijwilligers van de voetbalvereniging Renswoude. Zij wil één keer per jaar al haar vrijwilligers speciaal bedanken voor hun steun en heeft daarom in samenwerking met restaurant De Hof een leuke avond samengesteld. Naast de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar vindt ook de opening plaats van de vernieuwde website. Ondanks dat het bestuur met grote zorg de vrijwilligerslijst heeft samengesteld, kan het zijn dat een vrijwilliger geen uitnodiging heeft ontvangen. Mocht u zo’n vrijwilliger kennen, meld die dan aan bij het bestuur. ■ siku Op zoek naar een leuk geschenk voor een verjaardag, geboorte of Sinterklaas ? Kijk eens op www.timsspeelgoedboerderij.nl Uw adres voor; * kwaliteits speelgoed * boerderij speelgoed * houten speelgoed * geboorte cadeaus Kooiweg 10,Renswoude 16
Page 22
UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2013 Datum trekking: 28 oktober 2013 PRIJSNR 1e prijs 2e prijs 3e prijs 4e prijs 5e prijs 6e prijs 7e prijs 8e prijs 9e prijs 10e prijs 11e prijs 12e prijs Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2013: LOTNR 0012122 0129924 0392192 0264842 0501677 0527322 0921067 1240568 0817715 0646376 0073087 0613848 PRIJSBEDRAG € 15.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS * 26e prijs 27e prijs 28e prijs 29e prijs 30e prijs 31e prijs 32e prijs 33e prijs 34e prijs 46740 74248 99157 3850 0154 4538 656 301 530 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 (onder voorbehoud van typefouten) 13e prijs 14e prijs 15e prijs 16e prijs 17e prijs 18e prijs 19e prijs 20e prijs 21e prijs 22e prijs 23e prijs 24e prijs 25e prijs 0769482 1270107 1427604 1000762 0882494 0314107 1152003 0230118 1164805 0289014 0602812 0028521 0352869 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 *Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden. Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg. Bouwbedrijf Leo Verkerk v.o.f. Groeperweg 19 3927 CR Renswoude info@leoverkerk.nl 0343 - 41 28 49 www.leoverkerk.nl of volg ons via of 17 PARKIETJES PARKIETJES Heeft u een damesfiets in de schuur staan die u niet meer gebruikt? 2 vluchteling dames zouden er erg blij mee zijn. Wilt u hem afstaan bel mij: Betsie Tinholt tel: 0318 - 57 2795 of mail: betsie_tinholt@ hotmail.com. Te koop: 2 prachtige, rustige pekineesjes. Samen voor een mooi bod, want het zijn broertjes. 0318 - 57 1094 Nieuw: verse, fijne Renswoudse boeren rookworst bij de eieren en aardappelen automaat op de Utrechtseweg 1 bij de familie Verbeek. Te koop: Terrasoverkapping ideaal voor zomer en winter, 6 m breed en 3 m lang. T.e.a.b. 0318 - 57 1094  gas  waterelektrasanitair  riolering  verwarming  dakbedekking Interesse in ZONNEPANELEN? Bel ons voor een afspraak! Groeperweg 19 A - 1, 3927 CR Renswoude, tel: 0343-480119, info@welin.nl, www.welin.nl EM Pater Spikhorst 6 3927 DB Renswoude 0318 - 57 13 66 empater@kpnmail.nl Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redactie- en advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 3927 DM Renswoude Tel: 0318 - 57 1432 of 06 - 24 50 74 13 E-mail: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen Uiterste Inleverdatum kopij: dinsdag 26 november vóór 19.00 uur 18
Page 24

2014_Heraut 25


Page 0
Page 2
GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 4 E: info@renswoude.nl GEMEENTENIEUWS 22 december 2014 www.renswoude.nl @gem_Renswoude Centraal telefoonnummer De gemeente is bereikbaar via één centraal telefoonnummer 0318-578150. Ma – vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. Spreekuur burgemeester Elke maandag van 11.00-12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook mailen naar: burgemeester@renswoude.nl. Op maandag 29 december a.s. is er geen spreekuur. Gemeentehuis en gemeentewerf gesloten Op vrijdag 2 januari a.s. is het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. Op maandag 5 januari a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf i.p.v. 09.00 uur vanaf 10.00 uur open. Ophalen kerstbomen De kerstbomen worden op donderdag 8 januari a.s. opgehaald door Omgevingsbeheer. Indien u uw oude kerstboom kwijt wilt, dan dient u die op 8 januari a.s. vóór 07.30 uur langs de openbare weg te leggen en wordt die gratis opgehaald. Burgerlijke stand Geboren: 26-11: Jolé, dochter van M. Boers en B.M. Stutvoet 01-12: Pim Pieter, zoon van D.P.F. Schütz en G. Leijenhorst 02-12: Ariëtte, dochter van M. van Lagen en H. de Heus 03-12: Aalbert Bastiaan, zoon van E. Blankespoor en J. Kampert 03-12: Gerritje Gisette, dochter van E. Blankespoor en J. Kampert 05-12: Yasmine, dochter van H. van der Velden en L. Habichi Ondertrouw: Geen Gehuwd: 09-12: G.W. van de Werken en J.C. van de Merwe Overleden: 28-11: Mevrouw G.A.J. HendriksTermaten, 87 jaar Geen spreekuur van de woonruimteadviescommissie (WAC) Op 24 december a.s. is er geen spreekuur van de WAC. Het eerst volgende spreekuur wordt gehouden op woensdag 14 januari a.s. vanaf 15.30 tot 16.00 uur. 09-12: De heer W.J. Niemeijer, 77 jaar Het gemeentebestuur van Renswoude wenst alle inwoners goede kerstdagen toe en een gezond en voorspoedig 2015. Renswoude, 22 december 2014 1 UITNODIGING NIEUWJAARSMARKT 2015 De afgelopen nieuwjaarsmarkten waren een geweldig succes. Daarom willen wij de nieuwjaarsmarkt 2015 met dezelfde opzet organiseren. De nieuwjaarsmarkt 2015 is op: maandag 5 januari 2015 van 19.30 uur tot 22.00 uur in sporthal De Hokhorst. Tijdens deze nieuwjaarsmarkt presenteren ongeveer 25 verenigingen en organisaties zich. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om elkaar, de verenigingen/organisaties en het gemeentebestuur de beste wensen voor het nieuwe jaar toe te wensen. Speciaal voor de oudere en mindervalide inwoners wordt er een aantal tafels en stoelen neergezet. De verenigingen, organisaties, de gemeenteraad en het college ontmoeten u dan graag. Het gemeentebestuur Kopen en afsteken vuurwerk (let op gewijzigde tijden) Het kopen en afsteken van vuurwerk is aan regels gebonden. Vuurwerk mag dit jaar alleen op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 december verkocht worden. Vuurwerk afsteken mag vanaf 31 december 18.00 uur ‘s avonds tot 02.00 uur ’s nachts (1 januari). De politie controleert scherp op het afsteken van vuurwerk buiten deze tijdstippen. Carbidschieten binnen de bebouwde kom niet toegestaan Over circa twee weken vieren we weer oud&nieuw. Iedereen viert dit op zijn of haar manier. Voor een aantal inwoners hoort carbidschieten bij oud&nieuw. Net als afgelopen jaarwisseling is het carbidschieten binnen de bebouwde kom niet toegestaan. Buiten de bebouwde kom mag er alleen tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur carbid worden geschoten. Er zal indien nodig handhavend opgetreden worden. Renswoude, 22 december 2014 2
Page 4
Afvalkalender 2015 De nieuwe afvalkalender is weer beschikbaar. Deze kunt u raadplegen via www.renswoude.nl of afhalen aan de balie in het gemeentehuis. Planning voor de komende weken is als volgt:  zaterdag 27 december: Gft-afval;  vrijdag 2 januari: Kunststof/plastic;  vrijdag 2 januari: Restafval;  vrijdag 9 januari: Gft-afval. Evenementenkalender 24/12/2014 Volkskerstzangdienst Meer info zie www.renswoude.nl Collectevergunningen Weken 52-1 Geen Restafval op de vrijdag in de oneven weken. Gft-afval op de vrijdag in de even weken. Plastic afval op de donderdag in de oneven weken. Oud papier elke tweede zaterdag van de maand: 11 januari. Verloren voorwerpen 09/12/2014 Gouden ring 01/11/2014 Bruine leesbril Gevonden voorwerpen 09/12/2014 Damesfiets 03/12/2014 Blauw/grijze skeelers Oudere meldingen zie: www.renswoude.nl Info: 578152 of a.eilander@renswoude.nl Beleidsregel Beschermd Wonen 2015 Het college van burgemeester en wethouders heeft tijdens zijn vergadering op 9 december 2014 de beleidsregel ‘Beschermd Wonen 2015’ vastgesteld. De centrumgemeente Ede is verantwoordelijk voor Beschermd Wonen binnen de Valleiregio. Hiertoe behoren de gemeenten: Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Wageningen (hierna Valleiregio-gemeenten). De beleidsregel Beschermd Wonen is het afgesproken kader waarbinnen de centrumgemeente Ede de bevoegdheid tot het beoordelen en toekennen van Beschermd Wonen binnen de Valleiregio dient uit te voeren. De voorliggende beleidsregel is van toepassing vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe cliënten en cliënten van wie de eerder verstrekte AWBZ-indicatie (ZZP GGZ-C) afloopt in of vanaf 2015. Het besluit ligt voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis. Nadere regels jeugdhulp Renswoude Het college van burgemeester en wethouders heeft tijdens zijn vergadering op 16 december 2014 de ‘Nadere regels jeugdhulp Renswoude’ vastgesteld. Het gaat hierbij om een nadere uitwerking van de beleidsnota en verordening. Het beschrijft onder andere welke voorzieningen vrij toegankelijk zijn wat de individuele voorzieningen zijn. Ook worden de nadere regels omschreven over het persoonsgebonden budget. De nadere regels liggen ter inzage in het gemeentehuis en zijn te raadplegen via www.renswoude.nl/sociaaldomein. Storingen CV-installaties huurwoningen: GSU, T: 0318-569484 Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de gemeente, buiten kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 06-51148102. U kunt uw problemen inspreken, geef uw telefoonnummer door. Renswoude, 22 december 2014 3 Waar kunt u per 1 januari 2015 terecht met uw vragen rondom jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning? Heeft u een vraag of een probleem op het gebied van zelfredzaamheid of opvoeden & opgroeien? Dan is het belangrijk dat u straks weet waar u terecht kunt voor ondersteuning. Wij hebben hiervoor een folder ontwikkeld. Deze is af te halen aan de balie in het gemeentehuis, is te downloaden via www.renswoude.nl/sociaaldomein en daarnaast ligt deze folder ook bij de scholen, bibliotheek, huisarts, kinderopvang, verenigingen etc. In deze folder staat waar u terecht kunt met uw vraag en/of probleem op het gebied van zelfredzaamheid of opvoeden & opgroeien als u zelf of samen met anderen nog geen passende oplossing heeft kunnen vinden. U kunt dan terecht bij de gemeente. Hieronder een klein gedeelte uit deze folder. Het Gesprek Na aanmelding wordt er een gesprek met u gepland. Dit vindt bij u thuis plaats met u en één van onze leden van het Dorpsteam Renswoude. U mag zich altijd bij laten staan door familie of vrienden tijdens dit gesprek. Samen kijken we wat nu al goed gaat, wat u wilt bereiken, de problemen die u hierbij ervaart en welke mogelijke oplossingen er voor handen zijn. In dit gesprek kijken we ook naar uw mantelzorger(s) om eventuele overbelasting te voorkomen. Het resultaat van dit gesprek is een ondersteuningplan; een passende oplossing voor uw situatie. Dorpsteam Renswoude Het Dorpsteam Renswoude is een multidisciplinair samengesteld team waar de toegang en toeleiding tot jeugdhulp, cliëntondersteuning en maatschappelijke ondersteuning is belegd. In het Dorpsteam werken verschillende professionals samen om ondersteuning en zorg te bieden in de thuissituatie: de Wmo-consulenten, een maatschappelijk werker, een jeugdhulpspecialist, een wijkverpleegkundige en een cliëntondersteuner. Deze combinatie maakt het mogelijk om met voldoende deskundigheid uw ondersteunings- en zorgvragen in samenhang op te pakken. Bereikbaarheid Dorpsteam Renswoude U kunt het Dorpsteam bereiken: - - via het meldformulier op www.renswoude.nl/sociaaldomein. Dit formulier is ook af te halen aan de balie in het gemeentehuis (Dorpsstraat 4). via het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 10.00 uur. Tel: 0318-578150 (centrale telefoonnummer van de gemeente Renswoude). - per e-mail dorpsteam@renswoude.org - via het inloopspreekuur maatschappelijke ondersteuning (Wmo):elke donderdag van 10.00 tot 11.00 uur in het Kruisgebouw aan de Van Reedeweg 1 te Renswoude. Hier kunt u dan terecht voor vragen over maatschappelijke ondersteuning. Kijk voor meer informatie op: www.renswoude.nl/sociaaldomein Renswoude, 22 december 2014 4
Page 8
Gemeente Renswoude heeft sluitende begroting 2015 In 2013 werd al duidelijk dat 2015 voor de gemeente Renswoude financieel gezien een moeilijk jaar zou worden. De gemeente Renswoude wil een financieel gezonde gemeente zijn. Daarom is in januari 2014 door de gemeenteraad een plan van aanpak opgesteld, dat zou moeten leiden tot een sluitende begroting 2015. Naar verwachting zou de algemene uitkering uit het gemeentefonds in 2015 ruim € 370.000,-- lager zijn dan in 2014. Het was daarom noodzakelijk een aantal bezuinigingen door te voeren. De afgelopen jaren is er al voortdurend bezuinigd, zodat er nauwelijks rek meer in de begroting zit. Er is nu nog een aantal bezuinigingen doorgevoerd in de bedrijfsvoering van de gemeente. Ook is de gemeente in gesprek gegaan met verenigingen en instellingen die subsidie van de gemeente ontvangen. Dit heeft er in geresulteerd dat de subsidies met 30% zijn verlaagd. Verder heeft er een informatieavond plaatsgevonden, voor inwoners en ondernemers waar constructief over de bezuinigingen is gediscussieerd. Uiteindelijk zijn we er in geslaagd om met een minimale verhoging van de gemeentelijke heffingen een sluitende begroting 2015 te presenteren. De provincie Utrecht heeft als toezichthouder op de financiën van de gemeenten inmiddels laten weten ook van mening te zijn dat de begroting 2015 van de gemeente Renswoude structureel in evenwicht is. De gemeente Renswoude valt daarom ook in 2015 onder het “repressieve toezicht”. Dit houdt in dat de gemeente niet vooraf toestemming van de provincie nodig heeft om bepaalde uitgaven te mogen doen. De lasten voor de burgers zullen in Renswoude nauwelijks stijgen in 2015. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht blijven gelijk. Het OZB tarief voor de eigenaren van woningen stijgt met 3,9%. Doordat de waarde van de woningen is gedaald, stijgt het bedrag dat aan OZB moet worden betaald met minder dan 3,9%. Renswoude, 22 december 2014 5 Registratiesticker voor minicontainers in Renswoude In 2015 gaat de gemeente gebruik maken van een registratiesysteem voor de minicontainers (kliko’s). In februari ontvangt u de aanslag voor de gemeentelijke belasting. Iedereen die aangeslagen wordt voor afvalstoffenheffing, ontvangt daarbij registratiestickers die op de kliko’s geplakt moeten worden. Op dit moment zijn er teveel kliko’s in omloop. Dit komt bijvoorbeeld doordat ze worden “meeverhuisd” of mensen er zelf een aanschaffen. Met dit registratiesysteem houdt de gemeente beter overzicht op het gebruik van de kliko’s. Waarom een registratiesysteem? De inwoners betalen jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. Hiermee worden de kosten van de afvalverwerking betaald. Elk huishouden ontvangt een vast aantal kliko’s. De laatste jaren is gebleken dat er extra kliko’s in gebruik zijn waarvoor niet wordt betaald. Hierdoor worden de kosten van de afvalverwerking hoger. De gemeente hecht aan het principe “de vervuiler betaalt”. Om dit te kunnen realiseren wordt het registratiesysteem ingevoerd. Wat houdt het registratiesysteem in? Elk huishouden krijgt een aantal stickers. Dit aantal komt overeen met dat waarvoor betaald wordt via de afvalstoffenheffing. De stickers hebben een unieke code. Met deze code wordt de kliko ‘gekoppeld’ aan een pand. Na de invoering van het registratiesysteem worden de kliko’s zonder sticker niet meer geleegd. Meer informatie Tegelijk met de aanslag voor de gemeentelijke belasting ontvangt u in februari 2015 meer informatie over het registratiesysteem. Tegen die tijd staat de informatie ook op www.renswoude.nl/kliko. Daar wordt ook de mogelijkheid geboden om bijvoorbeeld een extra kliko aan te vragen of een kapotte kliko te laten vervangen Omvorming groenplantsoenen derde fase De gemeente Renswoude heeft het voornemen te starten met de derde fase van de omvorming groenplantsoenen en bomen. Op donderdag 15 januari 2015 wordt er van 19.30 uur tot 20.30 uur een informatieavond gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis te Renswoude. Tijdens deze avond worden de omvormingen van de volgende plantsoenen/bomen toegelicht:  Prunushof;  De Hooge Hoek (voor nr. 32 en 34)  Aula;  Spikhorst, vervolg fase. U bent van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen! Renswoude, 22 december 2014 6
Page 10
Besluiten gemeenteraad 9 december 2014 Voorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht Businessplan VVV en overdracht budget naar nieuwe organisatie Proces aanbestedingsbeleid Vaststelling uitgaven ten laste van reserves Vaststelling najaarsnota Vaststelling Verordening Startersleningen Vaststelling Verordening Precariobelasting 2015 Vaststelling Legesverordening 2015 en Tarievenbesluit 2015 Vaststelling Verordening Onroerende Zaakbelasting 2015 Vaststelling Verordening Rioolheffing 2015 Vaststelling Verordening Afvalstoffenheffing 2015 Vaststelling Verordening Begraafrechten 2015 Vaststelling Verordening Toeristenbelasting 2015 Vaststelling 1e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Fort aan de Buursteeg Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Kooiweg 4a Ontwikkeling Rechthuis, Dorpsstraat 44/46 Besluit Unaniem vastgesteld Unaniem vastgesteld Unaniem vastgesteld Unaniem vastgesteld Unaniem vastgesteld Unaniem vastgesteld Unaniem vastgesteld Unaniem vastgesteld Unaniem vastgesteld Unaniem vastgesteld Unaniem vastgesteld Unaniem vastgesteld Unaniem vastgesteld Unaniem vastgesteld Unaniem vastgesteld Unaniem vastgesteld Unaniem vastgesteld Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen: 1) Van Bouwbedrijf Leo Verkerk voor het verplaatsen van de bestaande houtkachel op het adres Groeperweg 19 te Renswoude (ontvangen op 29 november 2014); 2) Van de heer T. Vonk voor het beëindigen van het houden van vleesvarkens op het adres Woudegge 1 te Renswoude (ontvangen op 2 december 2014); 3) Van Maatschap Van de Munt-van Hoef voor het plaatsen van een werktuigenberging op het adres Grote Fliertsedijk 2 te Renswoude (ontvangen op 4 december 2014). Voor meer informatie: Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl. Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen Burgemeester en wethouders van Renswoude maken bekend dat er een ontheffing is verleend om af te mogen wijken van de route gevaarlijke stoffen voor het vervoeren/bevoorrading van propaan dan wel LPG binnen de gemeente aan: - Primagaz Nederland B.V., voor diverse locaties te Renswoude. Het besluit met bijbehorende stukken ligt voor en ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of op afspraak). Een gemotiveerd bezwaarschrift tegen het besluit kan door belanghebbenden gedurende de termijn van terinzagelegging, derhalve tot en met 2 februari 2014 worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. De ingekomen bezwaarschriften worden bij de andere stukken ter inzage gelegd. Voor meer informatie: Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl Renswoude, 22 december 2014 7 Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: 1) Activiteit ‘bouwen’: voor het tijdelijk plaatsen van kantoorunits op het adres De Hooge Hoek 10 te Renswoude (ontvangen op 1 december 2014); 2) Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van een viertal zieke/ gevaarlijke bomen ter hoogte van het Dickerijsterlaantje, Barneveldsestraat 26, Prunushof 16 en Nijborg 4 te Renswoude (ontvangen op 2 december 2014); 3) Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van 12 bomen ter hoogte van Spikhorst 47 t/m 79 te Renswoude (ontvangen op 2 december 2014); 4) Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van 33 bomen ter hoogte van Pynssen van der Aalaan 1 t/m 13, Van der Sevenderlaan 1, Van Hamallaan 1 en 2, Van Culemborglaan 1 en 2, Graaf van Bentheimlaan 1, 10 en 12, Spikhorst 19, 20, 22 t/m 34 en 21 t/m 43 en Van Rijnesteinlaan 2 te Renswoude (ontvangen op 2 december 2014); 5) Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van twee bomen voor de woning op het adres Dorpsstraat 126 te Renswoude (ontvangen op 5 december 2014); 6) Activiteit ‘bouwen’: voor het oprichten van een combinatiegebouw met een commerciële ruimte en 11 appartementen in het Dorpshart, aan de Oude Holleweg te Renswoude (ontvangen op 9 december 2014); 7) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het uitbreiden van de woning op het adres Schalm 1 te Renswoude (ontvangen op 16 december 2014). Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: 1) Activiteit ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het vestigen van een winkel ten behoeve van verkoop machines, gereedschappen e.d. in het bedrijfspand op het adres Molenstraat 41 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 5.4.3 van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein’ (verzonden op 5 december 2014); 2) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het oprichten van een vrijstaande woning met aangebouwde garage op het adres Beekweide 82 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 9, onder c van het bestemmingsplan ‘Beekweide Plus’ (verzonden op 5 december 2014); 3) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘beperkte milieutoets, OBM’: voor het oprichten van een vleeskuikenstal en het veranderen van de inrichting op het adres Biesbosserweg 14 te Renswoude (verzonden op 5 december 2014); 4) Activiteit ‘bouwen’: voor het tijdelijk, ten hoogste zes maanden, plaatsen van kantoorunits op het adres De Hooge Hoek 10 te Renswoude (verzonden op 11 december 2014); Renswoude, 22 december 2014 8
Page 12
5) Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van vier bomen ter hoogte van Dickerijsterlaantje, Prunushof 16, Barneveldsestraat 26 en Nijborg 4 te Renswoude (verzonden op 11 december 2014); 6) Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een loods/ werktuigenberging op het adres Grote Fliertsedijk 2 te Renswoude (verzonden op 11 december 2014); De omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Belanghebbenden kunnen tegen genoemd besluit binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude). Indien u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Ontwerp-omgevingsvergunning restaureren/ vervangen prieel kasteelbos Burgemeester en wethouders maken bekend het voornemen te hebben om een omgevingsvergunning voor het veranderen van een beschermd monument te verlenen ten behoeve van het restaureren/ vervangen van het prieel in het kasteelbos nabij het kasteel te Renswoude. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken zal vanaf 23 december 2014 gedurende zes weken ter inzage liggen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis te Renswoude (op werkdagen tussen 9 en 12u en op afspraak buiten openingstijden). Tot 3 februari 2015 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn/ haar zienswijze tegen het ontwerpbesluit kenbaar te maken. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL Renswoude). Een mondelinge zienswijze kan worden ingediend door een afspraak te maken met mevrouw E. Zech. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Gewijzigde ontwerp-omgevingsvergunning herstel kom Grand Canal Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een gewijzigde ontwerpomgevingsvergunning voor het veranderen van een beschermd monument hebben vastgesteld ten behoeve van het gewijzigd herstellen van de kom van het Grand Canal te Renswoude. Eerder dit jaar is vergunning voor het herstel van de kom verleend, maar dit plan is onlangs enigszins gewijzigd. Het ontwerp met bijbehorende stukken zal vanaf 23 december 2014 gedurende zes weken ter inzage liggen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis te Renswoude (op werkdagen tussen 9 en 12u en op afspraak buiten openingstijden). Tot 3 februari 2015 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn/ haar zienswijze tegen het ontwerp kenbaar te maken. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL Renswoude). Een mondelinge zienswijze kan worden ingediend door een afspraak te maken met mevrouw E. Zech. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Renswoude, 22 december 2014 9 Ontwerp-omgevingsvergunning bouw bezoekerscentrum Fort aan de Buursteeg Burgemeester en wethouders maken bekend het voornemen te hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een bezoekerscentrum met fietsenstalling en terras nabij het Fort aan de Buursteeg te Renswoude (toekomstig adres Buursteeg 2). De gemeenteraad heeft op 9 december 2014 besloten om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven op de ontwerp-omgevingsvergunning. Beide ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf 23 december 2014 gedurende zes weken ter inzage liggen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis te Renswoude (op werkdagen tussen 9 en 12u en op afspraak buiten openingstijden). Tot 3 februari 2015 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn/ haar zienswijze tegen de ontwerpbesluiten kenbaar te maken. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL Renswoude). Een mondelinge zienswijze kan worden ingediend door een afspraak te maken met de heer J.C. van Essen. Voor meer informatie: J.C. van Essen (tel: 0318 – 57 81 60/ j.van.essen@renswoude.nl). Ontwerp-omgevingsvergunning legaliseren overkapping en wijzigen aanduiding/ bestemming Kooiweg 4a Burgemeester en wethouders maken bekend het voornemen te hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van een overkapping bij en het wijzigen van de aanduiding/ bestemming van het bedrijf op het adres Kooiweg 4a te Renswoude. De gemeenteraad heeft op 9 december 2014 besloten om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven op de ontwerp-omgevingsvergunning. Beide ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf 23 december 2014 gedurende zes weken ter inzage liggen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis te Renswoude (op werkdagen tussen 9 en 12u en op afspraak buiten openingstijden). Tot 3 februari 2015 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn/ haar zienswijze tegen de ontwerpbesluiten kenbaar te maken. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL Renswoude). Een mondelinge zienswijze kan worden ingediend door een afspraak te maken met mevrouw E. Zech. Voor meer informatie: E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Renswoude, 22 december 2014 10
Page 14
Wij wensen u fijne feestdagen! Barneveldsestraat 29 3927 CA Renswoude Tel. 0318 - 572700 Fax. 0318 - 570079 info@autobedrijfvanasselt.nl www.autobedrijfvanasselt.nl Wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2015! Spelen tot je groen ziet! De medewerkers van Kinderdagverblijf ’t Blauwe Kieltje wensen u allen een fijne kerst en een voorspoedig 2015! Groeperweg 4 3927 CR Renswoude Tel: 0343-481840 / 06-22707103 www.blauwekieltje.nl info@blauwekieltje.nl BERICHTEN VAN DE WIJKAGENTEN Vertrek als wijkagent van Renswoude Beste bewoners, Onze basisteamleiding heeft zwarte Seat Leon, voorzien van kenteken 15-TS-DS vanaf een afgesloten terrein gestolen door het hekwerk open te knippen. Wij zoeken getuigen van deze diefstal. besloten dat Jordi Louwerens met ingang van 1 december jl. als wijkagent primair verantwoordelijk is voor Renswoude. Ijzebrand Havinga en ik zijn vanaf 1 december jl. primair verantwoordelijk voor VeenendaalWest. Ik heb bijna 8 jaar met heel veel plezier als wijkagent in Renswoude gewerkt. Ik ben in 2007 als beginnend wijkagent in Renswoude gestart. Eind 2010 ben ik door mijn toenmalige teamleiding gevraagd wijkagent van Veenendaal-West te worden omdat 1 van de 2 wijkagenten van Veenendaal-West met pensioen ging. Omdat mijn opvolger in Renswoude vanaf augustus 2011 voor langere tijd afwezig zou zijn, is in augustus 2011 aan mij gevraagd om naast wijkagent van Veenendaal-West ook weer wijkagent van Renswoude te zijn. Ik heb die gelegenheid met beide handen aangegrepen omdat ik de eerste vier jaren van mijn wijkagentschap met heel veel plezier in Renswoude had gewerkt. Ik heb in de afgelopen jaren met velen van u persoonlijk kennis mogen maken en mogen werken. Naast de vele persoonlijke contacten met het bestuur, de inwoners, de ambtenaren en de ondernemers blijven mij ook de vele evenementen bij in dit mooie kasteeldorp. Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen in de afgelopen 8 jaar en ik wens u allen het beste toe voor de toekomst. Met vriendelijke groet, Henk Heijting. Diefstal In de nacht van dinsdag 25 november 2014 is er op De Hooge Hoek een personenauto gestolen. De daders hebben een Verlaten plaats ongeval Op donderdag 27 november 2014 is ter hoogte van het restaurant “t Hof” een fietser aangereden. Een bromfietser reed de fietser aan waardoor de fietser ten val kwam. De bromfietser is vervolgens doorgereden zonder zijn identiteit kenbaar te maken. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat de fietser letsel aan haar schouder had. Wij zijn opzoek naar de identiteit van de bestuurder. Verkeersongeval Op donderdag 27 november 2014 heeft er een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden op de Dorpsstraat in Renswoude. De fietser reed over de Dorpsstraat waarbij hij een bocht over het hoofd zag en ten val kwam. De fietser is met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis in Ede. Achteraf bleek dat de fietser letsel aan zijn schouder had. Poging diefstal Op vrijdag 28 november 2014 ontvingen de collega’s een melding dat er een man op het dak van een bedrijfsbus zat. De melder is hierop direct naar buiten gegaan. Eenmaal buiten zag de melder niemand meer. Later bleek dat er enkele PVC pijpen waren weggenomen. Deze werden later gelukkig weer teruggevonden. De collega’s hebben nog in de omgeving gekeken maar hebben de dader(s) niet meer aangetroffen. Wij zijn opzoek naar getuige. Verdachte situatie Op woensdag 3 december 2014 is op de Van Reedeweg een gestolen volkswagen 12
Page 16
Polo voorzien van kenteken 28-XNB-8 gezien onder verdachte omstandigheden. In het voertuig zaten vermoedelijk twee blanke mannen. Wij zoeken naar getuige die dit voertuig ook hebben zien rijden. Woninginbraken: Zie de link voor meer informatie m.b.t. preventie. www.politie.nl/onderwerpen/ woninginbraak.html Getuigenoproep Heeft u informatie met betrekking tot de diefstal, verlaten plaats ongeval, poging diefstal en verdachte situatie neem dan contact op via e-mail of bel 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Bureau Renswoude Op 24 (kerstavond) en 31 (oudejaarsavond) december 2014 is het politiebureau te Renswoude geopend tot 16:00 uur. Met vriendelijke groet, Jordi Louwerens, Wijkagent Renswoude Email: jordi.louwerens@utrecht.politie.nl Tel: 0900 - 8844 en vraag naar het wijkteam Veenendaal/Renswoude. 12.500 EURO VOOR NIEUWE CONCERTKLEDING Harmonievereniging Ons Genoegen heeft 12.500 euro opgehaald met de dotXS Blaasmarathon. “Dit hadden we echt niet kunnen dromen. Een geweldig bedrag waar we heel veel nieuwe concertkleding van kunnen kopen”, vertelt voorzitter Erwin Veldhuizen. Van vrijdag 28 november 19.00 uur tot en met zaterdag 29 november 19.00 uur werd er in ’t Podium 24 uur lang muziek gemaakt door alle leden van de vereniging. Sponsors konden de muzikanten steunen met een eenmalig bedrag of met een bedrag per gespeeld uur. Met de actie zamelde Ons Genoegen zo veel mogelijk geld in. “Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe concertkleding”, legt de voorzitter uit. “Onze huidige uniformen zijn inmiddels afgeschreven. Er moet dus nieuwe concertkleding komen, en dat kost veel geld. We zijn dan ook ontzettend blij dat zo veel bedrijven, organisaties en mensen ons via de dotXS Blaasmarathon steunen.” Veel activiteiten Gedurende de blaasmarathon waren er in het gebouw verschillende activiteiten. Erwin: “Bezoekers konden meedoen met een loterij, zaterdagochtend gezellig ontbijten met live muziek en die middag hun haren laten knippen of vlechten. Muzikale bezoekers konden zelfs meespelen tijdens het meespeeluur.” Voor de kinderen kwamen Sinterklaas en Piet op bezoek. “Kinderen konden in het gebouw een kleurplaat maken en op de foto met de goedheiligman.” < De vereniging bedankt alle bedrijven, organisaties en sponsoren die de vereniging via de dotXS Blaasmarathon gesteund hebben. Ons Genoegen hoopt in het voorjaar van 2015 voor het eerst in de nieuwe concertkleding te spelen. < SANDER VAN ’T FOORT DINGT NAAR PLAATS IN WATERSCHAP EN PROVINCIE Onlangs werd vastgesteld dat de fractievoorzitter van de ChristenUnie Renswoude een plek heeft gekregen op de kieslijst van waterschap Vallei & Veluwe en de provincie Utrecht. Voor waterschap Vallei 13 Piet Donker Schilderwerken v.o.f. REPARATIE ALLE MERKEN AUTO’S IN- EN VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S Voor al uw glas- en behangwerkzaamheden Ook voor keuken- en meubel spuitwerk Autobedrijf van Burken wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar Dorpsstraat 114 • 3927 BG Renswoude Tel. 0318 571719 • Fax 0318 573170 Mobiel 06 53834701 Spuitwerk ook op locatie o.a. wanden - plafonds - radiatoren en garagedeuren Wenst u allen prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar De Hooge Hoek 18 Tel.: 0318 - 573404 3927 GG Renswoude Fax: 0318 - 571481 Mob.: 06 - 51355047 Thuiskapster Conny van Essen wenst Uw thuiskapster Conny van Essen wenst U U fijne feestdagen en een kleurrijk 2015 tel.0650515117 Fijne Kerstdagen en een Mooi 2014 tel. 06 50515117
Page 20
Molenstraat 10, 3927 AC Renswoude Tel: 0318-573639 Het team van Recreatie- en Zorgboerderij “De Kleine Weide” wenst u een Voorspoedig 2015 Biesbosserweg 19 3927 CV Renswoude 033-2771400 www.dekleineweide.nl info@dekleineweide.nl Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2015 Loon- en aannemersbedrijf Lagerweij Renswoude wensen U Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar Lagerweij Renswoude B.V. Oude Holleweg 49 3927 CK Renswoude tel. 0318-57 13 04 fax 0318-57 34 88 Wij wensen onze klanten, vrienden, familie en bekenden goede kerstdagen en een gezond en gelukkig 2015. Fam. van Loenen Gruttoweide 13 3927 SM Renswoude 0318 571986 & Veluwe staat de 26-jarige Van ’t Foort als jongste binnenkomer op de vierde plaats, wat betekent dat hij een kans maakt om in het waterschapsbestuur te komen. Voor de provinciale staten staat Van ’t Foort op de tiende plaats. Van ’t Foort is zeer verheugd met zijn benoeming: ‘Ik ben erg blij met deze plaatsing. Ik zet me graag in voor de ChristenUnie op regionaal en provinciaal niveau, hetgeen overigens niet betekent dat ik zal vertrekken als fractievoorzitter van de ChristenUnie Renswoude’. Het verschil maken in waterschapsland is niet altijd gemakkelijk, aangezien waterschapspartijen veel op elkaar lijken. Van ’t Foort is van mening dat de ChristenUnie wel degelijk een verschil kan maken door andere accenten te leggen gebaseerd op het christelijk geloof. < GLOW IN THE DARK De kinderen van de zondagschool en jeugdclubs nodigen u en jou van harte uit om samen met hen het Kerstfeest te vieren op D.V. 26 december. De dienst zal worden gehouden in de Koepelkerk en begint om 9.30 uur. Met elkaar hopen we te gaan zingen en luisteren naar het Kerstevangelie met dit jaar als thema: ‘Glow in the dark’ Een aantal kinderen zullen een bijdrage leveren in deze dienst. Bij de uitgang zal er aan alle kinderen een presentje worden uitgedeeld! Vader en moeders, opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes, u en jullie komen toch ook?! Namens het jeugdwerk van de Hervormde Gemeente Renswoude. < AFSCHEID VVV PROMOTIE COMMISSIELEDEN In de afgelopen weken is er afscheid genomen van twee commissieleden, Bert van de Bruinhorst en Selia Stutvoet hebben beide te kennen gegeven om wegen drukkere werkzaamheden te willen stoppen. Bert heeft sinds 2009 in de commissie gezeten en vertegenwoordigde de Vereniging Oud Renswoude en Selia sinds 2011. Mede door haar grote inzet voor de tuinkeuring, liggen de tuinen van Renswoude er prachtig bij. Waarnemend voorzitter Arjan Eilander bedankte beide commissieleden en reikte als dank een VVV bon, wijn en Renswouwse, chocolade uit. Van Heleen Dekker namen we enkele weken geleden al afscheid. Als nieuw lid is Gerda Vermeulen namens Oud Renswoude geïnstalleerd en is de VVV Promotie Commissie op zoek naar nieuwe leden om de commissie te versterken. In 2015 gaat er het één en ander veranderen. De commissie gaat zich dan inzetten voor nieuwe doelen t.w. De Grebbelinie,wandelen fietspadennetwerk in Renswoude en het afstemmen van alle activiteiten die er in Renswoude plaatsvinden, mogelijk door een nog nieuw op te richten Gilde in Renswoude. < CRAZY SPLASH OP KONINGSDAG Naast de organisatie van de succesvolle Crazy Cross op Koningsdag de afgelopen jaren, is er een groep mensen druk bezig geweest met een alternatief. Na de aankondiging van het einde van het tijdperk Crazy Cross gingen alle lichten op groen. Het nieuwe idee staat weer bol van de gebruikelijke creativiteit, iedereen is zo enthousidast dat 18
Page 22
bijna de voltallige Crazy Cross commissie doorgaat en veel sponsors zich opnieuw aanmelden. Op Koningsdag introduceert de Oranjevereniging Renswoude de Crazy Splash! Deelnemers moeten zich zo opnieuw origineel mogelijk verkleden en een voertuig bouwen. Dit keer niet gemotoriseerd en is gebasseerd op het programma ‘Te land, ter zee en in de lucht’. Deelnemers fabriceren een voertuig met een lange pin en zonder remmen dat vanaf 3,5 meter hoogte over een schans naar beneden gaat, een 50 meter lange baan over. Wanneer het gelukt is de 50 meter lange baan te ‘overleven’ volgt een verhoging richting een grote waterbak. Het doel van de deelnemers is zo uit te komen, dat de pin precies in de ring wordt gestoken. Alleen dan behouden de deelnemers een droog pak. Onderweg kan er echter vanalles mis gaan, wat zal zorgen voor hilarische tafarelen. Vanaf 1 januari worden alle spelregels uit de doeken gedaan op www.ovrenswoude. nl en op de Nieuwjaarsmarkt start de inschrijving voor deelnemers. We hopen dat weer zo veel mogelijk dorpsgenoten ‘gek genoeg’ zijn om mee te doen en daarbij onderdeel uit te maken van hopelijk een nieuw tijdperk, waar over 10 jaar met trots op teruggekeken wordt. < DE NPV WENST U HELE GOEDE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR! Ook hartelijk bedankt voor het vertrouwen in de NPV in het afgelopen jaar. De NPV staat voor de Nederlandse Patiënten Vereniging en is een vereniging met een Christelijke (in brede zin van het woord) levensvisie. De NPV doet aan lotgenotencontact voor diverse soorten groepen, heeft een mantelzorglijn, waar mensen met hun vragen naar toe kunnen, en je kunt bij de NPV een levenswensverklaring opvragen. Daarnaast heeft de NPV een consultatiepunt waar je naar toe kunt bellen met alle medisch-ethische vragen rondom het begin en einde van het leven. Gegevens: Kerkewijk 115, 3904 JA Veenendaal, Tel. 0318 - 54 7888, info@npvzorg.nl, www.npvzorg.nl. NPV-Renswoude De plaatselijke NPV-afdeling in Renswoude geeft GRATIS Thuishulp aan alle inwoners van Renswoude, lid of niet! Bijvoorbeeld: vervoer naar het ziekenhuis, oppassen op een bejaarde of (ernstig) zieke, een boodschapje halen. Daarnaast is het doel van de NPV-Renswoude om bekendheid te krijgen/houden bij de inwoners van Renswoude en hen te informeren over allerlei onderwerpen rond het thema ‘zorg’ door middel van themaavonden. Secretaris: Kastanjelaan 21, 3927 AN Renswoude, Tel. 0318 - 30 0734, renswoude@afdeling-npvzorg.nl. NPV-thuishulp: Tel. 06 - 253 725 74 (bereikbaar van ma. t/m vr. van 10.00 - 12.00 uur) < DORPSBELANG RENSWOUDE KIJKT TEVREDEN TERUG OP HET JAAR 2014 EN BLIKT VOORUIT Na een goede campagne leverde de verkiezingen op 19 maart een tweede zetel op. Wij zien hier een beloning in voor het constructief meedenken. Oppositie of collegepartij is voor ons van ondergeschikt belang. Het belang van ons dorp staat voor ons bovenaan. 19 Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar Adrie van Manen Bekerweg 2 3927 CG Renswoude tel. 0318-574347 mob. 06-28146790 www.autorijschoolvanmanen.nl Wenst u gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar. Wenst u Hage Nap Molenstraat 10a 3927 AC Renswoude Tel: 0318 - 57 35 38 Mob: 06 - 149 636 02 info@napschilderwerken.nl www.napschilderwerken.nl Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar Wij wensen u fijne feestdagen en een geslaagd 2015
Page 28
Hoofdweg 150, 6744 PM Ederveen, 0318-572206 / Dorpsstraat 108,3927 BG Renswoude, 0318-571527 info@vandeveen.gildeslager.nl / www.vandeveen.gildeslager.nl Handgeknoopte rollades Schouderfiletrollade Het ouderwets lekkere varkensvlees van de Bonte Bentheimer! Kilo € 9,90 Doorregen runderrollade Kilo €15,90 Kiprollade Kippootrollade Kilo € 9,90 Kilo € 8,90 Verse beenham in braadzak Gekruid, kan zo in de oven! Hele leverworst Hele grillworst Hele kookworst Gegrilde kookworst Gehakt h.o.h. Slavinken Kilo Gourmet Standaardschotel Wildgourmet 5 soorten wild (o.a. zwijn, ree, hert, haas, fazant) Kilo € 9,90 per stuk €3,75 per stuk €4,95 per stuk €2,50 per stuk €2,50 €5,10 stuks €6,50 Ribeye Varkensbraadstuk Ribkarbonade 3 stuks € 5,500 gram € 5,4 halen, 3 betalen! Huisgemaakte paté’s o.a. fijne roompaté, grove boerenpaté, perenpaté, cranberrypaté, reepaté, zwijnenpaté 300 gram Visgourmet 5 soorten verse vis 300 gram 300 gram € 5,95 €10,90 €13,50 per bakje € 1,50 Een echt scharrelvarken met veel smaak! p.p. p.p. p.p. Diverse gourmetspecials per bakje v.a. € 2,95 o.a. biefstukschnitzels, cordon bleu’s, kalfsschnitzels, houthakkerssteaks, etc Champignonmix met uitjes, spekjes, paprika Bavarois kant en klaar Opgemaakt met vers fruit en versgeklopte slagroom verschillende smaken per stuk voor 6-8 personen, slechts €7,95 Opgemaakte salades Oma’s huzarensalade, rundvleessalade, kerriesalade, zalmsalade vanaf €3,25 p.p. Vraag voor vleesschotels en relatiegeschenken naar onze vele mogelijkheden! Aanbiedingen geldig van 15 t/m 24 december 2014. Zet- en drukfouten voorbehouden. Dashorsterweg 4 3927 CN Renswoude Tel: Fax: 033 258 94 42 084 229 09 33 Mob: 06 11 40 40 92 Email: info@bouwenmontage.nl www.bouwenmontage.nl TIMMERFABRIEK FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2015 VAN DE PAVERT Mode, accessoires en speelgoed Dorpsstraat 25 3927BA Renswoude wenst U prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar De Hooge Hoek 3 Tel. 0318-571916 Fax 0318 573080 Wij wensen U Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2015!
Page 30
Enkele voorbeelden: Wij stemden voor het extra krediet voor de LT Rowe brug, Barneveldsestraat voor o.a. explosieven onderzoek en vervanging talud bekleding. Wij stemden voor de aankoop van bergingen voor de 20 appartementen in het Dorpshart om de verhuur van deze appartementen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Instemmen met de bezuiniging van 30% op het verenigingsleven viel ons zwaar maar was vanwege de door het rijk opgelegde kortingen niet te vermijden. Begrip was er bij de verenigingen op een enkele uitgezonderd. Zeer verheugd zijn wij dat het Rechthuis verkocht is en de voorzijde teruggebouwd wordt zoals het vroeger was met daarachter 16 appartementen. Trots is Dorpsbelang Renswoude dat wij als kleine gemeente de veranderingen in de zorg met een zorgvuldige voorbereiding op tijd voor elkaar hebben gekregen. Positief gestemd zijn wij over de verkoop van nu al 8 huurwoningen en de start bouw van 19 koopwoningen en enkele kavels in Beekweide. Dit resulteert dat er wat meer financiële ruimte komt want door grote investeringen in het nabije verleden zoals bouw aula, ‘t Podium, fietspaden Barneveldsestraat, reconstructie sportpark De Hokhorst, aankoop gronden tbv Beekweide was dit hard nodig. Zeer betrokken zijn wij met de situatie rondom De Borgwal. Wij houden het college aan het financieringsplan in 2015 voor een goed geoutilleerd gebouw wat aan alle moderne eisen voldoet. In samenwerking met de ondernemingsvereniging hebben we ervoor gezorgd dat onderneemster Hennie van Voorst de beschikking kreeg over een alarmtelefoon. Renswoude heeft in 2011 zijn zelfstandigheid behouden en er wordt door politiek Nederland gevolgd of we het wel zouden redden. Dorpsbelang Renswoude vindt dat Renswoude zijn zelfstandigheid meer dan waard maakt. Heeft u vragen of opmerkingen over situaties in het dorp? Neem contact met ons op: dorpsbelangrenswoude@gmail.com Of met een van onze fractieleden. Wij wensen alle inwoners van Renswoude fijne feestdagen en een goed 2015 toe. < AGATHOS THUISZORG WENST HAAR CLIËNTEN GEZEGENDE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR. Tevens willen wij u hartelijk bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen het afgelopen jaar. Heeft u thuiszorg of hulp nodig? Agathos biedt met reformatorische medewerkers zorg- en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft. Dagelijks werken we, vanuit christelijke uitgangspunten, met veel betrokken zorg- en hulpverleners aan goede zorg. Dit doen we waar mogelijk samen met het netwerk, mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties. Agathos is onderdeel van Lelie zorggroep. Ook in 2015 mag Agathos in de gemeente Renswoude weer zorg aanbieden. Voor het aanvragen van informatie of zorg belt u naar 010 - 264 0777, www.agathos-thuiszorg.nl Agathos biedt de volgende zorg en hulp aan huis: • Hulp bij Huishouden • Persoonlijke verzorging • Verpleging 24
Page 32
• Palliatieve zorg • 24-uurszorg • Mantelzorgondersteuning • Casemanagement bij dementie • VAN DE BIEB De bibliotheek is onderdeel van de Midwinterwandeling op zaterdag 20 december, komt u ook even kijken, tussen 18.00 u. en 21.30 u.? let op: Met slecht weer zingt het kinderkoor niet in de bos bij het kasteel maar in de bibliotheek! Tenslotte zou het erg prettig zijn om nog 1 begeleid(st)er te hebben voor de Rummicupers tijdens de Zoute Inval op vrijdagmiddagen van 14.00 tot 16.15 u. , dat is dus niet wekelijks maar volgens een rooster, wat neerkomt op om de 3 of 4 weken. Openingstijden in de Kerstvakantie: Alle gewone openingstijden geopend, m.u.v. woensdag 31 december vanwege veiligheidsredenen. Nieuwe openingstijden 2015: Vanaf 1 januari geopend op dinsdag van 14.00 - 20.00 uur, en op woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur. Tenslotte wensen alle bibliotheekmedewerkers iedereen hele fijne feestdagen toe! Adres bibliotheek: Van Reedeweg 77 Renswoude, - renswoude@rbzout.nl - tel. 0318 - 57 5151. < NIEUWE WEDSTRIJDKLEDING DAMES 3 RENSWOUW De dames van Dames 3 van volleybalvereniging Renswouw zijn door Arnold van Intensieve ambulante hulpverlening < Beek van supermarkt EMTÉ van Beek in Renswoude in het nieuw gestoken. Met nieuwe wedstrijdshirts, wedstrijdbroekjes en sporttassen kunnen de dames van Renswouw de tweede helft van de competitie fris starten. Dit shirt is tevens de nieuwe uitvoering van het wedstrijdshirt van de volleybalvereniging. Eigenaar Arnold van Beek was tijdens de thuiswedstrijd aanwezig om het nieuwe tenue officieel te overhandigen. De sponsor werd door het team hartelijk bedankt met een fles wijn en diner bon. Supermarkt EMTÉ van Beek is dé supermarkt in Renswoude en zal zodra het nieuwe dorpshart klaar is verhuizen naar een groter pand met een breder assortiment, www.emte.nl. Dames 3 speelt dit seizoen in de 1e klasse en is ontstaan uit ex-dames 1 speelsters uit Renswoude, Scherpenzeel, Barneveld en omstreken. Lekker fanatiek volleyballen en ontspanning gaan bij dit team hand in hand. Inmiddels bezet het team de tweede plek in de competitie en gaan zij rustig de winterstop in. < DE VVV PROMOTIECOMMISSIE RENSWOUDE WENST IEDEREEN VREUGDEVOLLE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2015 TOE NIEUWJAARSBIJEENKOMST SWO-SCHERPENZEEL EN RENSWOUDE Woensdag 7 januari organiseert de werkgroep Ontspanning weer een gezellige muzikale Nieuwjaarsbijeenkomst. Het Shantykoor ‘ Voor Anker’ uit Veenendaal zingt shanties en traditionele zeemansliedjes maar brengt ook een aantal populaire liedjes over varen en zeelieden. De 25 Wij wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2015 • Fysiotherapie • Manuele Therapie • Fysiotherapie aan huis • Medische fi tness Sporten met professionele begeleiding? Kies dan voor medische fi tness. www.fysio-jansen.nl 0318 576353 Beukenlaan 46, Renswoude
Page 36
koorleden zingen met passie over de zee en zijn allemaal ‘zeemans-achtig’ gekleed alsof zij zo van boord komen. Na de pauze is er een hapje en een drankje. Dit vindt plaats in de Sterrenweide, Vijverlaan 2 te Scherpenzeel. Aanvang 14.30 uur, zaal is open om 14.00 uur en het eindigt om 16.30 uur. Iedere Senior van harte welkom. De toegang is gratis. Voor vervoer vanuit Renswoude kunt u bellen: 0318 - 57 2269. Voor nadere informatie kunt u bellen met de ouderwerkster Erny de Wildt, telefoon: 033 - 277 8898. < OLIEBOLLENACTIE VOOR ADULLAM Ook dit jaar kunnen de oliebollen en appelbeignets voor Adullam, een stichting die zich inzet voor de verstandelijk- en lichamelijk beperkte medemens, worden besteld. (Voor meer info: www.adullamzorg.nl). De oliebollen kosten € 5,00 en de appelbeignets € 8,50. Beiden gaan per 10 stuks. Bestellingen kunnen tot en met 20 december 2014 geplaatst worden bij Annet Flier, telefoon 0318 - 62 3358. De bestellingen kunnen worden afgehaald op woensdag 31 december 2014 van 10.00 tot 12.00 uur aan de Oude Holleweg 32/34 te Renswoude. < HANS VAN DE POL BEOOGD CDA-WETHOUDER IN RENSWOUDE Bij de komende Provinciale Statenverkiezingen staat de Renswoudse wethouder Didi Dorrestijn op een verkiesbare derde plaats op de lijst van het CDA. Als zij tot Statenlid wordt gekozen, geeft ze haar wethouderschap op. Daarom zijn bestuur en fractie van het CDA Renswoude reeds op zoek gegaan naar een vervanger voor mevrouw Dorrestijn. Men heeft Hans van de Pol bereid gevonden het stokje over te nemen als Didi Dorrestijn naar de provincie vertrekt. Van de Pol (66) was gemeenteraadslid voor het CDA in de periode 1981-2006, waarvan vijftien jaar als fractievoorzitter. Momenteel is hij o.a. voorzitter van het bestuur van het CDA, afdeling Renswoude en trouwambtenaar in Renswoude. Fractievoorzitter Gert van Beek: “Hans van de Pol heeft veel ervaring in de lokale politiek. De fractie heeft er alle vertrouwen in dat hij het werk van Didi Dorrestijn op goede wijze zal voortzetten. In de portefeuille spelen belangrijke thema’s, zoals de veranderingen in de zorg.” Naar verwachting zal mevrouw Dorrestijn kort na de verkiezingen van 18 maart 2015 aftreden en zal dhr. van de Pol door de fractie worden voorgedragen als nieuwe wethouder. < Ophalen van uw medicijnen rondom de feestdagen: 24 en 31 december: 15-16 u Gewijzigde ophaaltijden!!! Op 24 en 31 december kunt u uw medicijnen in Renswoude bij de huisartsenpraktijk ophalen tussen 15 en 16 uur. Voor spoedgevallen kunt u tot 17.30 uur in Apotheek Scherpenzeel terecht voor uw medicijnen. Daarna is de dienstapotheek open. De apotheek is op 25, 26 dec en 1 jan gesloten. 30
Page 38
PROGRAMMA WINTERWANDELING KASTEELBOS 20 DECEMBER 2014 18.00 uur: Opening Dijkhoornbloazers uit Lunteren op het kasteelplein. 18.30 uur: Jachthoornblazers 18.45 - 19.15 uur: Kinderkoor De Regenboog o.l.v Rozemarijn Methorst ( bij de kikkerpoel linkerzijkant kasteel)) 19.15 uur: Waldhoornblazen 19.30 uur: Jachthoornblazers 19.45 – 20.15 uur: Koor Cantare o.l.v. Wim Vochteloo (bij het bruggetje richting de Koepelkerk.) 20.15 uur: Waldhoornblazen 20.30 uur: Jachthoornblazers 20.45 – 21.15 uur: Gospelkoor Candela (Op de trappen van het kasteel op het kasteelplein.) 21.15 uur: Afsluiten met Waldhoornblazen en Jachthoornblazers. Activiteiten tussen 18.00 – 21.30 uur: Orgelbespeling Koepelkerk: 18.00 uur Rein van Leeuwen, 18.45 uur Wim Vochteloo 19.30 uur Bert van Eck, 20.30 uur Jaap van Dijk. Jachthoornblazers zijn op het kasteelplein en lopen op de route. Waldhoornbloazers zijn op het kasteelplein en lopen op de route. Tentoonstelling van verlichte kerststalletjes en Frutsel en Zus met verkoop van handgemaakte accessoires en decoraties in de bibliotheek. Bereikbaar via brug vanuit bos naar de van Reedeweg. De scouting met Marshmellows en gebakken worstenbroodjes, naast het kasteel bij de kikkerpoel. Demonstratie van het maken van Waldhoorns Catering Restaurant De Hof met o.a. Gluhwijn en chocomel en winterse gerechten. Voor alle kinderen een verlicht cadeautje. Bij slecht weer, zijn de koren op de genoemde tijden te beluisteren in de koepelkerk. 31 www.dehof.nl wegens succes ook in 2015 3-gangen keuzemenu dinsdag t/m donderdag €19,75 vrijdag t/m zondag € 24,75 i.v v wij wensen u een voorspoedig en culinair 2015
Page 42
VDB Dienstverlening B.V. Wij wensen u goede kerstdagen en een voorspoedig 2015 Ook in het komende jaar, staan wij weer voor u klaar! YOGA IN DE BREEHOEK Yoga beoefenen bij Dorpscollege Krek: dat kan op dinsdagavond en donderdagochtend in De Breehoek. Het doel van yoga is meer in contact en daardoor meer in evenwicht komen met jezelf. Dit heeft een positieve invloed op het dagelijks leven. Er wordt gewerkt met oefeningen die gericht zijn op spanning in ontspanning, adem en bewustwording. Door oefeningen langzaam en vooral met aandacht te doen leer je zoeken waar spanning in het lichaam wordt vastgehouden en hoe je kunt ontspannen. Een nieuwe serie van tien lessen start op donderdag 15 januari 9.30 - 10.30 uur en dinsdag 20 januari 19.30 tot 20.45 uur. Meer informatie en/of aanmelden: Marleen Roseboom, 033 - 277 4020 en www. krekscherpenzeel.nl < KREK IN DE BREEHOEK Dorpscollege Krek was zaterdag aanwezig bij Winterrevue, in De Breehoek in Scherpenzeel. Kinderen konden een grappige winterkabouter maken, onder leiding van Krek-docente Ineke Helsdingen. Heel veel kinderkamers in Scherpenzeel zijn nu een winterkabouter rijker, want het was een druk bezochte workshop. Voor en na de poppenkastvoorstellingen van Bibliotheek Scherpenzeel was er zelfs een wachtrij bij de creatieve Krek-tafel. Ook dit voorjaar heeft Dorpscollege Krek een gevarieerd programma. Zie www.krekscherpenzeel.nl < TALENTENACTIE VOOR REPARATIE DAK KERK De gereformeerde kerk RenswoudeEderveen organiseert een talentenactie Zorggroep Ena locatie “‘Het Huis in de Wei’ en de Stichting Ouderen Scherpenzeel en Renswoude organiseren op vrijdag 9 januari 2015 a.s. een gezellige bijeenkomst voor alle senioren uit beide dorpen. Ons thema deze keer is: ‘Gelderse avond’. 36 om het dak van de kerkzaal te kunnen herstellen. Rob en Ria van de Bor stellen als natuurliefhebbers hun talent beschikbaar in een presentatie: ‘Renswoude, kasteelpark en omgeving’. Door middel van de foto’s die Rob in ons dorp heeft gemaakt en het verhaal wat Ria erbij vertelt willen we u met andere ogen laten kijken naar de eigen woonomgeving. Graag willen we onze verwonderingen met u delen. In de Voorhof op zaterdagmiddag 24 januari, 14.30 uur. We starten met een kopje koffie of thee en het duurt ca 60 min. Van u verwachten we een vrijwillige bijdrage voor de actie. Van harte welkom! < STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK RENSWOUDE ANDER NUMMER In verband met veranderingen binnen Welzijn heeft het Steunpunt Vrijwilligerswerk, vanaf 18 december, een ander telefoonnummer nl.: 033 - 303 4444. Voor vragen over o.a. vrijwilligerswerk, de vrijwilligersverzekering of een burgerinitiatief, kunt u bellen naar Nancy Hooijer, de consulent vrijwilligerswerk. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 033 - 3034444 of via een mail naar n.hooyer@welzijnleusden.nl. In verband met de kerstvakantie is het Steunpunt Vrijwilligerswerk tijdelijk gesloten van 22 december tot 6 januari 2015. Daarna kunt u weer terecht voor uw vragen of het maken van een afspraak. < SAMEN GEZELLIG
Page 44
De middag vindt plaats in de recreatiezaal de ‘Sterrenweide’ en begint om 17.00 uur met een overheerlijke maaltijd door de kok van Het Huis in de Wei voorbereidt, de maaltijd bestaat uit: Voorgerecht; Boeren groentesoep. Hoofdgerecht; Stamppot boerenkool en Gelderse stamppot, rookworst en spek. Nagerecht; Boerentoet met slagroom. Voor deze avond zijn uitgenodigd de ‘Boertjes uit het Wout’ zij zullen een gezellig invulling komen geven aan deze avond. De avond duurt tot 20.00 uur. De kosten voor deze activiteit bedrage € 10,00 per persoon! Inschrijven kan bij de balie van ‘Het Huis in de Wei’ a.s. Vijverlaan 2 in Scherpenzeel. Info: 033 - 277 1844. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk. < VAN DORPSCENTRUM NAAR DIENSTENCENTRUM Op 26 november 2014 werd in de bibliotheek een goed bezochte bijeenkomst gehouden over de verder euitwerking van het nieuwe Dorpshart. Na een inleiding door wethouder Didi Dorrestijn werd in groepjes aan de hand van vragen gediscussieerd. Aan het eind van de avond konden de conclusie worden getrokken. Er is zeker een groeiende behoefte aan een ontmoetingsplek, los van verenigingen of religie, liefst in combinatie met een bibliotheekvoorziening in het Dorpshart! (Voordeel: voorzieningen slechts 1 keer aanleggen). Het beheer kan geregeld worden met vrijwilligers, 6 dagen per week geopend! In de ontmoetingsruimte moeten zoveel mogelijk activiteiten worden gebundeld: S.O.S. Zonnebloem, Welfare, spelletjes, biljart (de ‘Zoute inval-activiteiten’). In de bibliotheekruimte het VVV, veel info, leestafels met kranten en tijdschriften en een stilteruimte. De gemeente mag investeren, maar via verhuur of verkoop van de appartementen er boven, of huurwoningen moet het geld weer terug komen. De volgende aandachtspunten werden genoemd: - Vlakbij moet voldoende parkeerruimte zijn, ook voor rolstoelen, rollators en scootmobielen; - Veilige stoepen; - Betrek ook de zorgboerderijen hierbij. Er komt vraag naar woningen, waar men zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen en zelf de regie kan voeren over de mogelijkheden die er zijn om gebruik te maken van allerlei voorzieningen en hulp. (50+?) Liefst in, of zo dicht mogelijk bij het Dorpshart. De aanwezigen zagen een behoefte aan huurwoningen/appartementen, ook in het duurdere segment met diversiteit aan grootte en luxe. Er moeten zoveel mogelijk medische voorzieningen bij elkaar gebracht worden (zeker het oude Groene Kruis). De vraag is of de plek niet van ondergeschikt belang is. Een eerstelijns-gezondheidscentrum hoeft volgens sommige aanwezigen niet op een A-locatie in het Dorpshart. Investeringen door de gemeente moeten door huuropbrengsten terugverdiend worden. De uitkomsten werden aangeboden aan de aanwezige leden van de klankbordgroep voor het Dorpshart. < VOLKSKERSTZANG IN DE HOKHORST Ook dit jaar organiseert de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie in Renswoude weer de jaarlijkse Volkskerstzang. Dit jaar 37 Baan 3 van Nederland Boerengolf Goudzoeken Tandemtocht Rondleiding Verhuur deel Geocaching Boerengolf “De Voskuilen“ Emminkhuizerlaan 6 3927 EC Renswoude 0318-572060 /06-27152610 www.devoskuilen.nl boerengolf@devoskuilen.nl Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2015 Wij wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar
Page 46
Directie en medewerkers wensen u vrolijke feestdagen en een goed 2015! Installatieburo Henk Moesbergen BV De Hooge Hoek 2 3927 GG Renswoude T. 0318 572082 E. info@henkmoesbergen.nl W. www.henkmoesbergen.nl is dat op woensdag 24 december. Aan de Volkskerstzang wordt medewerking verleend door de Harmonievereniging Ons Genoegen, het Kinderkoor de Regenboog en de Koren Con Amore en Candela. De meditatie zal worden verzorgd door Ds.H.J.Donken. Het thema zal zijn: Haastige spoed… Sporthal de Hokhorst is vanaf 19.30 uur open en de Volkskerstzang begint om 20.00 uur. U/jij bent van harte welkom! < FLESSEN VOOR HET GOEDE DOEL Wij willen graag in de maanden december 2014 tot en met maart 2015 statiegeld flessen inzamelen. De opbrengst hiervan is voor het project familie Kommers. Doet u ook met ons mee? U kunt de statiegeld flessen inleveren op elke laatste zaterdag van de maand bij Rehoboth bij de papier container (tegelijk met oud papier). KERSTOCHTENDZANG: ZINGT U/JIJ MEE? In ons dorp bestaat een traditie van vele jaren om op 1e kerstdag ’s morgens vanaf 5.30 uur kerstliederen zingend door het dorp te gaan. Dit zingen van bekende kerstliederen vindt plaats voor de huizen van mensen die vanwege ziekte, ouderdom of andere redenen aan huis gebonden zijn en daarom niet in staat zijn het Kerstfeest in de kerk mee te vieren. Deze activiteit vindt plaats onder verantwoording van de Interkerkelijke Evangelisatie commissie. Graag nodigen we u/jij uit om met ons mee te doen. Vanaf 5.15 uur is Rehoboth open om een kopje koffie of thee te drinken. Daarna vertrekken we op de fiets door het dorp. Na afloop is er een kerstontbijt. Als u iemand weet die het op prijs stelt dat we komen zingen, geef dit dan door aan Karen van Viegen, tel.: 0343 - 48 1255 zodat dit in de route kan worden opgenomen. < VVD RENSWOUDE VRAAGT OM STRIKTERE HANDHAVING Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 december jl. heeft de VVD-fractie een voorstel (amendement) ingediend. In dit amendement stelde de VVD voor om de toeslag die nu gehanteerd wordt bij het achteraf indienen van vergunningsaanvragen, te verhogen van 10% naar 25% en tevens het maximumbedrag te laten vervallen. De VVD wilde hiermee namens de gemeente een signaal afgeven dat handhaving hoog op de prioriteitenlijst staat. De VVD is van mening dat je eerst een vergunning aanvraagt voordat je gaat bouwen of slopen en niet andersom. Met een prikkel van 25% leg je meer gewicht in de schaal dan met een prikkel van 10%. Op die manier is er echt een verschil met de burgers die wel conform de regels een vergunning aanvragen. De VVD kreeg steun van de CU , maar daar bleef het bij. CDA, SGP en Dorpsbelang wilden het bij het oude laten. Wethouder Vlastuin (SGP) gaf in zijn reactie aan dat het opleggen van een toeslag bij achteraf indienen van een aanvraag in Renswoude al jaren niet meer is voorgekomen. Vreemd genoeg stond diezelfde avond een zaak op de agenda voor het achteraf legaliseren van een overkapping zonder geldige vergunning. Het was diezelfde wethouder die aan de raad voorstelde om in deze zaak alsnog achteraf een vergunning te verlenen. 40
Page 50
De VVD vindt het een gemiste kans van het college om een duidelijk en rechtvaardig statement te maken. Als je met elkaar regels opstelt, is het niet meer dan logisch en wel zo zuiver om hiernaar te handelen. < SPONSORLOOP EN ACTIES SCHOOL OEGANDA Zaterdag 1 november hebben 40 leerlingen van de Christelijke Basisschool ‘De Borgwal’ meegedaan aan de 1 km sponsorloop tijdens de Halve Marathon van Renswoude. De opbrengst van deze sponsorloop is voor de bouw van een school in Oeganda. Ouders van leerlingen hebben daarover kunnen lezen in de brief over de aankondiging van de sponsorloop. Daarnaast is er ook informatie te vinden op de website van school. De opbrengst is een heel mooi bedrag van € 1.553,05. Dat is bijna € 40,- per deelnemende leerling! Iedereen wordt heel hartelijk bedankt voor z’n inzet. Ook scholieren van de Christelijke Basisschool ‘de Stifthorst’ kwamen in actie voor het goede doel, de school in Amudat in Oeganda. Ook zij renden over het Dickerijsterlaantje om via de Beekweide weer op de Hokhorst te arriveren. Er waren 19 leerlingen van ‘de Stifthorst’ die aan de 1 km kinderloop deelnamen. Zij zorgden weer voor een bedrag van € 382,95 < DAMES MAKEN TIJDENS WORKSHOP PRACHTIG TAFELSTUK VOOR KERST De Sint heeft nog maar net z’n hielen gelicht of iedereen is al weer volop bezig met de volgende grote festiviteit, de Kerst. Vandaar ook dat twee dagen achtereen diverse dames tijdens de workshops bij Dicky’s Theeschenkerij aan de Dorpsstraat weer heel creatief bezig waren met het maken van een prachtig tafelstuk voor de Kerst. Dit keer werden de workshops niet in de theeschenkerij gegeven maar in de woonkamer van Dicky en dat was ook vanwege de grote belangstelling voor de workshops. Voor de aankleding van het tafelstuk werd gebruikgemaakt van onder andere Hedra met bessen, maar natuurlijk ook kerstgroen, sparrenappels, eucalyptus met bes, mos, wit gespoten elzenpropjes en witte gerbera’s en niet te vergeten twee mooie berkentakken en zilverkleurige kerstballen zorgden er voor dat de dames weer met een fraai Kerststuk huiswaarts gingen. < MEISJES RENSWOUDE TERECHT KAMPIOEN De meisjes van F3M van de voetbalvereniging Renswoude, uitkomend in de 7e klasse, zijn menig jongensteam duidelijk de baas. Ook afgelopen zaterdag bleek dat weer op het veld van de voetbalvereniging Veenendaal. Daar moest minimaal gelijkgespeeld worden om de kampioensvlag te kunnen hijsen. Wanneer je gaat kijken naar een meisjesteam dat voetbalt denk je direct dat die uitkomen tegen andere meisjesteams. Maar eenmaal in Veenendaal gearriveerd werd duidelijk dat de meisjes van Renswoude de strijd aanbonden met jongens van de voetbalclub Veenendaal. Ja, wil je niet enorme reizen maken dat moet je als meisjesteam je laten indelen bij jongens en vandaar dat de rood-witten uit Renswoude het opnemen tegen jongens. Zeker niet zonder succes, want mening jongensteam ging na afloop van de wedstrijd met de staart tussen de benen de kleedkamer in. Want ja, ze hadden verloren van die ‘grieten’ uit Renswoude, die toch net 41 even beter konden voetballen dan zij. Ook in Veenendaal was dat het geval. Renswoude kwam op een 2-0 voorsprong en moest kort voor tijd nog een tegentreffer toestaan. Maar ondanks druk van Veenendaal bleef het daarbij en gingen na het laatste fluitsignaal de armen de lucht in, het was gelukt, ze waren kampioen. Iedereen was vol lof over de inzet van keeper Joann en de speelsters Dana, Kim, Rinke, Jasmijn, Noami, Celesta en Luna. Eenmaal aangekomen in Renswoude werd een rondrit door het dorp gemaakt. De speelsters hadden allemaal een leuke Kerstmuts op en dan moest men even door die straat en dan nog even langs oma en zo ging de triomftocht door Renswoude. De meisjes hadden ook een mooie medaille gekregen, er was een kampioensschaal en de trainer had voor elke speelster een gedicht, want ja, het was ook nog maar net 5 december geweest. Trainer Marco Overeem: ‘Natuurlijk zijn we erg blij, dit is heel duidelijk reclame voor ons meisjesteam, het damesvoetbal’. < Parkietjes Parkietjes Circa 3 kuub zomereik, geveld in Febr. 2013, gedroogd, in stukken van ca. 40 cm diameter bij 50 lang, verder kleinere diameters. Zelf afhalen, prijs €150.-, inlichtingen: 0343 - 48 1475. Meisje/vrouw van 20 jaar met een MBO diploma gehandicaptenzorg niveau 4, zoekt werk in de omgeving Renswoude +/- 10 km. Omdat er in deze branche weinig werk is op dit moment, is elk type werk meer dan welkom! Bijv. huishoudelijk schoonmaakwerk, medewerkster in een winkel, oppassen etc. Ook het begeleiden van kinderen/jongeren vanuit PGB is welkom. U kunt contact opnemen met 06 - 418 097 68. De beste wensen van het CDA! Heeft u oud ijzer, wasmachines, wasdrogers, fietsen, computers en andere elektrische apparaten? Ik haal ze gratis bij u op. Bel 06 - 394 579 53. De boekjes “Hand vol koren” zijn er weer. Ook fijn om cadeau te doen met de feestdagen. Ze zijn te koop voor € 10,- bij Evelien Donkelaar Kastanjelaan 7 0318 - 57 3540. Sjoeltoernooi 10 jan 2015 bij vv Renswoude aanvang half twee op geven voor 9 jan bij ceesovereem@ hotmail.com of bellen 06 - 250 38 343. De SGP Renswoude wenst u allen gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2015. Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redactie- en advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 3927 DM Renswoude Tel: 0318 - 57 1432 of 06 - 24 50 74 13 E-mail: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen Uiterste Inleverdatum kopij: dinsdag 6 januari 2015 vóór 19.00 uur 42

2014_Heraut 24


Page 2
GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 4 E: info@renswoude.nl GEMEENTENIEUWS 1 december 2014 www.renswoude.nl @gem_Renswoude Centraal telefoonnummer De gemeente is bereikbaar via één centraal telefoonnummer 0318-578150. Ma – vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. Spreekuur burgemeester Elke maandag van 11.00-12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook mailen naar: burgemeester@renswoude.nl. Burgerlijke stand Geboren: 12-11 Katelin Catarina Alexandra, dochter van T.A. van Rootselaar en C.C.M. Kuijer; 13-11 Fenna, dochter van T. Schrijvershof en H. Groeneveld; 15-11 Davey, zoon van J. Heijboer en G.J. Ravenhorst. Zaterdagopenstelling gemeentewerf Op zaterdag 6 december a.s. is de gemeentewerf weer geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Inwoners uit Renswoude kunnen dan terecht voor de inzameling van elektrische apparaten, Klein Chemisch Afval (KCA), kleding, metaal, vlakglas, steenpuin (tegen betaling van € 25,-- per m³) en het afhalen van plastic zakken voor plastic afval. Er mag ook kosteloos 1m3 grofvuil aangeboden worden. Let op: neem wel uw identificatiebewijs mee, hier kan om gevraagd worden. Gehuwd Geen Overleden: 16-11 De heer J.A. Maris, 26 jaar. Ondertrouw: 18-11 G.W. van de Werken en J.C. van de Merwe Veranderingen in het sociale domein Vanaf 1 januari draagt de landelijke overheid drie taken aan de gemeente over: jeugdzorg, participatie van iedereen in het arbeidsproces en een deel van de AWBZ. De gemeente is vanaf dat moment verantwoordelijk voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning aan inwoners. Onder andere via de Heraut houden wij u op de hoogte van de veranderingen en hoe hieraan lokaal invulling aan gegeven wordt. In deze Heraut aandacht voor: 1) Waar u straks terecht kunt met uw ondersteuningsvraag; 2) Informatieavond over de veranderingen in het sociale domein; 3) Communicatie richting huidige cliënten; 4) Hulp in het huishouden; 5) Participatiewet. 1. Waar kunt u straks terecht met uw ondersteuningvraag? Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Heeft u vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien en komt u er zelf of met hulp van uw omgeving niet uit, dan kunt u voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien en lichte ondersteuning terecht bij o.a.: - het Centrum voor Jeugd en Gezin (consultatiebureau, schoolarts); - het Algemeen Maatschappelijk werk van Vitras; - Cliëntondersteuning van MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Renswoude, 1 december 2014 1 Mocht dit alles niet leiden tot een passende oplossing/ondersteuning dan kunt u per 1 januari 2015 terecht bij de gemeente, via: - het meldformulier op www.renswoude.nl/sociaaldomein - het centrale telefoonnummer 0318-578150; - per e-mail info@renswoude.nl. Voor maatschappelijke ondersteuning en zorgvragen kunt u ook terecht bij de gemeente via de hiervoor genoemde mogelijkheden. In de volgende Heraut geven wij meer informatie hierover. 2. Informatieavond Op woensdag 10 december a.s. wordt er voor alle inwoners een informatieavond over de veranderingen in het sociale domein gehouden. De avond wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis (Dorpsstraat 4) en begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. De informatieavond bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte krijgt u algemene informatie over de veranderingen in het sociale domein en hoe de gemeente Renswoude daarmee omgaat. Vervolgens wordt er in twee groepen (jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning) verder gesproken en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden kan via secretariaat@renswoude.nl of 0318-578150. Aanmelden is niet verplicht, maar voor de organisatie is het handig om te weten hoeveel mensen er komen. 3. Communicatie richting huidige cliënten Wmo Alle inwoners van 18 jaar en ouder die nu via de AWBZ gebruik maken van begeleiding, dagbesteding of logeren, ontvangen in de eerste week van december een persoonlijke brief van de gemeente Renswoude. In enkele situaties valt ook de persoonlijke verzorging onder de gemeente. Deze inwoners hebben een geldige CIZ indicatie die doorloopt in het jaar 2015. Het kan zijn dat u een zorgverlener heeft of dagbesteding volgt of u koopt zorg in via het persoonsgebonden budget. In de brief wordt uitgelegd wat de verandering naar de Wmo voor u persoonlijk betekent. Heeft u geen brief ontvangen en heeft u wel zorg of begeleiding die onder de Wmo valt vanaf januari 2015? Neem dan contact op met de gemeente Renswoude via het centrale telefoonnummer. Jeugdwet Alle ouders of verzorgers van jongeren onder de 18 jaar die een AWBZ indicatie hebben en dit in een persoonsgebonden budget ontvangen, krijgen ook in de eerste week van december een brief van de gemeente Renswoude. Het gaat om jeugdigen die: - een AWBZ indicatie hebben via Bureau Jeugdzorg Utrecht of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ); - waarvan de indicatie na 1 januari 2015 nog geldig is; - die deze ondersteuning in een persoonsgebonden budget ontvangen; - en onder de nieuwe Jeugdwet vallen en niet onder de Wet Langdurige Zorg. In de brief wordt uitgelegd wat de verandering naar de Jeugdwet voor het persoonsgebonden budget betekent. Heeft u uiterlijk 8 december nog geen brief ontvangen en is bovenstaande wel op u van toepassing? Neem dan contact op met de gemeente Renswoude via het centrale telefoonnummer. Renswoude, 1 december 2014 2
Page 4
Als een jeugdige andere vormen van hulpverlening, begeleiding of behandeling heeft die straks onder de Jeugdwet valt, dan wordt u via uw behandelaar of uw hulpverlener geïnformeerd. De gemeente Renswoude heeft nog geen contactgegevens ontvangen van de jeugdigen die nu in behandeling of begeleiding zijn bij de verschillende organisaties. Daarom kunnen wij u niet persoonlijk informeren. Het kan zijn dat de jeugdige gesprekken krijgt bij een psychiater of de ouders van de jeugdigen krijgen opvoedondersteuning of de jeugdige gaat naar een zorgboerderij. Via de organisatie waar de jeugdige behandeling of hulpverlening ontvangt wordt u geïnformeerd over de verandering naar de Jeugdwet. Heeft u vragen of uw hulpverlener/behandelaar in 2015 de hulp of behandeling blijft bieden? Vraag dit dan na bij uw hulpverlener/behandelaar. Wordt het voor u én uw behandelaar/hulpverlener niet duidelijk? Neem dan contact op met de gemeente Renswoude via het centrale telefoonnummer. 4. Hulp in het huishouden In veel gemeenten wordt extra bezuinigd op de hulp bij het huishouden. De gemeente Renswoude heeft besloten om de huishoudelijke ondersteuning in 2015 ongewijzigd voort te zetten. 5. Veranderingen op het gebied van werk en inkomen: Participatiewet De overheid wil meer mensen aan het werk krijgen. Om dat te bereiken gaat de huidige Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong op in de Participatiewet. Vanaf 1 januari 2015 gaan jong gehandicapten onder de nieuwe Participatiewet vallen als zij (gedeeltelijk) kunnen werken. Heeft u op dit moment al een Wajong-uitkering dan blijft dat zo. Ook jong gehandicapten die niet (ook niet gedeeltelijk) kunnen werken, blijven in aanmerking komen voor een Wajong uitkering van het UWV. De Participatiewet vervangt de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), waardoor er geen nieuwe mensen meer kunnen instromen in de Sociale werkvoorziening. Als u op dit moment al werkt met een Sw-indicatie, dan houdt u uw rechten. Werkgevers en overheid maakten afspraken om extra arbeidsplaatsen vrij te maken voor mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente kan werkgevers compenseren met loonkostensubsidie, als iemand door een beperking niet in staat is het minimumloon te verdienen. De overheid gaat zelf ook extra banen scheppen voor deze mensen. Evenementenkalender 20/12/2014 Winterwandeling kasteelbos 24/12/2014 Volkskerstzangdienst Meer info zie www.renswoude.nl Meer informatie Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider decentralisaties mw. J. Pols via het centrale telefoonnummer 0318-578150 of j.pols@renswoude.nl. U kunt de ontwikkelingen ook volgen via www.renswoude.nl/sociaaldomein Collectevergunningen Weken 49-51 Geen Verloren voorwerpen 24/11/2014 Drone 20/11/2014 Gsm, Samsung Nexus s Zwart 11/11/2014 Sleutelbos met 3 sleutels 01/11/2014 Bruine leesbril Oudere meldingen zie: www.renswoude.nl Info: 578152 of a.eilander@renswoude.nl Renswoude, 1 december 2014 3 Vergadering gemeenteraad Op dinsdag 9 december a.s. vergadert de gemeenteraad van Renswoude. Deze openbare vergadering vangt aan om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda voor deze vergadering is: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Spreekrecht burgers / Rondvraag raadsleden; 4. Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 28 oktober 2014; 5. Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 30 oktober 2014; 6. Ingekomen stukken en mededelingen; 7. Voorstel tot benoeming van (plv.) commissieleden namens de VVD; Hamerstukken 8. Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht per 1 januari 2015; 9. Voorstel tot instemming met het businessplan en het budget voor de VVV vanaf 1 april 2015 door te zetten naar de nieuwe toeristische organisatie; 10. Procesvoorstel aanbestedingsbeleid; 11. Voorstel tot vaststelling van uitgaven ten laste van de reserves; 12. Voorstel tot vaststelling van de najaarsnota; 13. Voorstel tot vaststelling van een gewijzigde verordening startersleningen; 14. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Precariobelasting 2015; 15. Voorstel tot vaststelling van de Legesverordening 2015 en het Tarievenbesluit 2015; 16. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Onroerende Zaakbelasting 2015; 17. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Rioolheffing 2015; 18. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Afvalstoffenheffing 2015; 19. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Begraafrechten 2015; 20. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Toeristenbelasting 2015; Debatstukken 21. Voorstel tot het vaststellen van de 1e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude (APV Renswoude 2009) inzake het carbid schieten; 22. Voorstel tot afgifte van een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen op de ontwerp-omgevingsvergunning ontwikkeling Fort aan de Buursteeg; 23. Voorstel tot afgifte van een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen op de ontwerp-omgevingsvergunning Kooiweg 4a; 24. Voorstel ontwikkeling Rechthuis; 25. Sluiting. Koopkrachttegemoetkoming 2014 Heeft u een laag inkomen? Via een test van de Rijksoverheid (via www.laaginkomen.nl) ziet u of u recht heeft op extra geld van de gemeente. U kunt de tegemoetkoming aanvragen via www.veenendaal.nl/minimaregelingen (website gemeente Veenendaal. U klikt daar op de groene knop. Daarna kunt u aangeven dat u in Renswoude woont. Als u al een minimaregeling ontvangt van de gemeente, hoeft u niets te doen. U heeft dan als het goed is een brief ontvangen van het bureau minimaregelingen en het bedrag wordt automatisch op uw rekening gestort. Renswoude, 1 december 2014 4
Page 8
Huiselijk geweld stopt niet vanzelf, durf erover te praten In Nederland zijn veel mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Dit is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Iedereen kan ermee te maken krijgen. Jong of oud, rijk of arm, binnen alle culturen en in hetero- en homoseksuele relaties. Het is belangrijk om hier iets aan te doen. Als slachtoffer heeft u het recht om voor uzelf op te komen en uw eigen leven in eigen hand te nemen. Als dader heeft u de mogelijkheid om met hulp het geweld te stoppen. Als getuige kunt u iemand helpen om het geweld te doorbreken en oplossingen te zoeken. Het stopt niet vanzelf. Wat is huiselijk geweld? Huiselijk geweld komt voor tussen partners, door ouders tegen kinderen, maar ook door kinderen tegen hun ouders. Ook ouderen kunnen geconfronteerd worden met geweld of verwaarlozing. Door huiselijk geweld is ‘thuis’ geen veilige plek meer. Het gaat niet alleen om lichamelijk geweld en mishandeling. Vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting, stalking en genitale verminking zijn ook vormen van huiselijk geweld. Er kan ook sprake zijn van dwang, psychisch of fysiek geweld ter bescherming en herstel van de familie-eer. U kunt iets doen Als je mishandeld wordt is het vaak lastig om erover te praten. Je durft het niet of je schaamt je ervoor. Toch is het heel goed om hulp te zoeken bij iemand die je vertrouwt. Praat erover. U kunt ook bellen met het Steunpunt Huiselijk Geweld. Iedereen kan voor informatie, hulp en advies terecht bij het Steunpunt Huiselijk Geweld. Slachtoffers, maar ook daders, kinderen, familie, buren en andere omstanders die hulp zoeken. Bij het Steunpunt werken ervaren hulpverleners. Ze staan klaar om uw verhaal aan te horen, geven advies en kunnen u in contact brengen met hulpverleners in uw eigen regio. Neem contact op met het Steunpunt Huiselijk Geweld (vanaf 2015 heet dit Veilig Thuis) (0900) 1262626 (5 cent per minuut). Kinderen: Kinderen kunnen met al hun vragen of problemen terecht bij de Kindertelefoon: (0800) 0432 (gratis). Bellen kan elke dag van 14.00 tot 20.00 uur, ook in het weekend en op feestdagen. Of kijk op www.kindertelefoon.nl. Is er direct gevaar? Aarzel niet en bel altijd 112. Voor al uw andere vragen aan de politie belt u 0900-8844. Meer informatie Meer informatie over huiselijk geweld, waaraan je het kunt herkennen en hoe dan te handelen staat op www.vooreenveiligthuis.nl. Professionals die werken met een meldcode maken gebruik van het digitaal handelingsprotocol: http://mn.handelingsprotocol.nl. Veiligheid in het verkeer Regelmatig ontvangt de gemeente klachten over de snelheid waarmee automobilisten rijden in Renswoude. Vaak zijn het echter mede buurtbewoners die de maximum snelheid overschrijden. In dit bericht willen we met name aandacht vragen voor de Schalm. Een doodlopende weg in het buitengebied. 60 km/h geldt als maximumsnelheid op deze weg. Houdt u aan de maximum geldende snelheid dit komt uw veiligheid en de veiligheid van uw medeweggebruikers en buurtbewoners ten goede! Renswoude, 1 december 2014 5 Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Activiteit ‘bouwen’: voor het oprichten van een vrijstaande woning met bijgebouw op het toekomstige adres Beekweide 82 te Renswoude (ontvangen op 18 november 2014). Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van een negental bomen nabij de adressen Woudegge 2 en Biesbosserweg 6 te Renswoude (verzonden op 14 november 2014). De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 912u of op afspraak). Belanghebbenden kunnen tegen genoemd besluit binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude). Indien u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Laat de inbreker in de kou staan Woninginbraak: het feit dat een onbekende in uw woning is geweest en uw spullen heeft doorzocht, geeft een onveilig gevoel. Het nemen van preventieve maatregelen (goed hangen sluitwerk of verlichting) voorkomt woninginbraak en maakt uw woning veiliger. Wat kunt ú doen? Wacht niet tot het te laat is en volg deze tips op: 1. Doe deuren en ramen op slot. Laat de sleutel er niet in zitten. Zorg voor goed hang- en sluitwerk. 2. Laat uw verlichting aan, ook als u er niet bent. Verlichting geeft een bewoonde indruk. Gebruik een tijdschakelaar en vergeet de buitenlamp niet. 3. Doe nooit zomaar open voor onbekenden. Gebruik raam, deurspion, intercom of kierstandhouder. Bij verdachte situaties belt u 112. Ga dus zelf aan de slag met veilig wonen. Want een goed beveiligde woning én uw oplettende gedrag zorgt voor maximaal 90 procent minder kans op een inbraak. De Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven helpen u hier graag bij. Kijk voor meer preventietips op www.politiekeurmerk.nl/bewoners/preventietips. Renswoude, 1 december 2014 6
Page 10
Wilt u brood zonder E-nummers en broodverbeteraars? Kom dan naar bakkerij van Voorthuizen voor ons overheerlijk en dagvers biologisch brood. U boft met zo'n bakker in de buurt! 7 BERICHTEN VAN DE WIJKAGENTEN Verkeersongeval In de nacht van zondag 16 november 2014 op maandag 17 november 2014 heeft er op de Emminkhuizerlaan een verkeersongeval plaats gevonden. Hierbij is een 26 jarige inwoner uit Renswoude overleden. Vermoedelijk is de bestuurder vanuit Overberg over de Emminkhuizerlaan richting Renswoude gereden en heeft hierbij de macht over het stuur verloren. De auto is daarbij in het water terecht gekomen. Brand Op vrijdag 14 november 2014 is er op De Hooge Hoek een grote brand gewoed in een bedrijf. In verband met de aanwezigheid van gastanks en andere ontplofbare stoffen is de omgeving ruim afgezet door de politie. Nadat de brandweer de brand had geblust is er door de politie een onderzoek opgestart. Vooralsnog heeft de politie geen aanwijzingen dat er sprake is geweest van brandstichting. Diefstal In de nacht van maandag 17 november 2014 op dinsdag 18 november 2014 heeft er op het industrieterrein Groot Overeem een diefstal plaatsgevonden. Vanaf een geparkeerd staande zwarte BMW cabriolet zijn vier velgen gestolen. De daders zijn er met deze buit vandoor gegaan in onbekende richting. Meldingen verdachte situaties Met regelmaat melden inwoners verdachte situaties bij ons. Dat waarderen wij. Blijft u dit vooral doen en bel hiervoor 1-1-2. Op zaterdag 22 november omstreeks 21:00 uur meldt een inwoner uit Renswoude via 112 dat er twee mannen met een licht getint uiterlijk veel aandacht hebben voor woningen in Renswoude. De mannen zouden rijden in een zwarte Volkswagen Golf. De politie heeft deze auto gezocht maar helaas nergens meer aangetroffen. Woninginbraken: Zie de link voor meer informatie m.b.t. preventie. www.politie.nl/onderwerpen/ woninginbraak.html Getuigenoproep Heeft u informatie met betrekking tot het verkeersongeval, brand op het industrieterrein of de diefstal van de velgen neem dan contact op via e-mail of bel 0900 - 8844. Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000. Met vriendelijke groet, Jordi Louwerens, Ijzebrand Havinga en Henk Heijting, wijkagenten Renswoude/ Veenendaal-West. jordi.louwerens@ utrecht.politie.nl / ijzebrand.havinga@ politie.nl henk.heijting@utrecht.politie.nl, bel 0900-8844 en vraag naar het wijkteam Veenendaal/Renswoude. < BINNENKOMST SINTERKLAAS Zaterdag 15 november was het weer zover! Al vroeg liep het kasteelplein vol met kinderen die samen met hun papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, de Sint welkom wilden heten! De kinderen werden bij binnenkomst al begroet door een paar Zwarte Pieten die aan alle kinderen alvast een zakje met pepernoten uitdeelden! Ondertussen zorgde de DJ voor gezellige muziek op het plein. Hoofdpiet had inmiddels burgemeester van der Kolk al gevonden en samen gezellig keuvelend stonden ze Sinterklaas op te wachten. Inmiddels was het plein al aardig vol gewor8
Page 12
den. Ook stonden er verschillende hulppietjes en enkele sinterklaasjes tussen het publiek. En ja hoor, even na drieën kwam de Sint aangereden in zijn koets begeleid door 2 paarden. Voorop liep harmonieorkest Ons Genoegen die Sinterklaas naar het plein begeleidden! De Sint nam uitgebreid de tijd om heel veel handjes te schudden en ondertussen vermaakten de Pieten zich tussen het publiek! De burgemeester vroeg Sinterklaas uiteindelijk bij haar op het bordes te komen en heette Sinterklaas welkom in Renswoude! Er werden bekende Sinterklaas liedjes gezongen, begeleid door Ons Genoegen ,maar ook de Dj liet een paar vrolijke liedjes horen. Na het ontvangst werd de kinderen verzocht om nog mee te gaan naar t ’Podium waar het feestje nog even verder ging met een heuse battle tussen de Pieten! De kinderen konden tijdens de intocht hun mooie kleurplaten inleveren. De volgende kinderen hebben hiermee een prijs gewonnen: 1-2 jaar: Rick van de Brandhof, 2 jaar 3-4 jaar: Louise van Veldhuizen, 4 jaar 5-6 jaar: Gyvan Doest, 6 jaar 7-8 jaar: Maaike van Stuivenberg, 8 jaar De prijswinnaars kunnen hun prijs vrijdag 5 december om 15.45 ophalen bij Modehuis van de Pavert aan de Dorpsstraat 23! Alvast allemaal gefeliciteerd en veel plezier met jullie prijs! < JAKOB GERMS KANDIDAAT VVD VOOR PROVINCIALE STATEN Zaterdag 15 november heeft de VVD in Utrecht de definitieve lijst vastgesteld voor de Provinciale Staten verkiezingen van 18 maart 2015. Jakob Germs uit Renswoude staat op de 9e plek op de lijst. Jakob Germs is vanaf 2013 al Statenlid in Utrecht, na daarvoor 19 jaar fractievoorzitter van de VVD geweest te zijn in de Renswoudse gemeenteraad. Jakob: “In 2011 stond ik bij de Provinciale verkiezingen op plek 16, ik kon in 2013 instromen toen een aantal Statenleden vertrokken. Nu sta ik op plek 9, dat is zeker een verkiesbare plek dus daar ben ik heel blij mee. De VVD heeft momenteel 11 zetels in de Staten van Utrecht. Didi Dorresteijn staat bij het CDA ook op een verkiesbare plek, dus we hebben als Renswoude nu 2 kandidaten die meedoen. Daar mogen we ook als dorp zeker trots op zijn. Veenendaal heeft bijvoorbeeld geen enkele kandidaat, ook niet bij de andere partijen.” < CHRISTENUNIE RENSWOUDE EN VVD RENSWOUDE OP DE BRES VOOR DE BORGWAL Onlangs vonden de Algemene Beschouwingen plaats – het moment waarop de gemeentebegroting wordt vastgesteld en de budgetten worden verdeeld over de verschillende posten. De VVD zet zich al jaren in voor De Borgwal en heeft de gemeente meerdere malen gewezen op het belang van een schoolgebouw van goede kwaliteit. De ChristenUnie deed tijdens de begrotingsbehandeling een duit in het zakje door voor te stellen om €5000 te reserveren voor De Borgwal. Het mag dan lijken als een druppel in de oceaan, de ChristenUnie benadrukt dat door vooraf een bedrag te reserveren er tenminste een belangrijk symbolisch gebaar wordt gemaakt richting De Borgwal en Renswoudse gezinnen. De VVD ondersteunt dit gebaar. Helaas vond het voorstel geen steun bij de andere partijen en werd het afgewezen. 9 De VVD en de ChristenUnie benadrukken nogmaals dat het achterliggende doel niet uit het oog verloren mag worden, namelijk een goede kwaliteit van onderwijshuisvesting voor onze Renswoudse kinderen. < KERSTRAAMHANGER MET TIFFANY Maak kennis met tiffany via de kerstworkshop van Dorpscollege Krek op vrijdagmorgen 12 december. Alle benodigdheden zijn pasklaar voor handen, dus glas snijden hoeft niet. Daarom kan er in één dagdeel een tiffany-object gemaakt worden. Met geslepen glas en nuggets maken de cursisten een raamhanger met een kerstster of een kerstboom. Bij voldoende deelname wordt dezelfde workshop ook 's middags gegeven. Locatie: De Paddenburcht. Kosten: 36 euro, incl materialen. Meer informatie en/of aanmelden: Connie Tettero, 0342 - 77 8080 en www.krekscherpenzeel.nl < LEER MEER OVER GEMEENTE EN POLITIEK Een nieuwe cursus van dorpscollege Krek over gemeente en politiek. Wie is nu eigenlijk de baas in Scherpenzeel? Wie bestuurt onze gemeente? Wat doet de gemeenteraad? Welke rol speelt het college van burgemeester en wethouders? En wat doen ambtenaren? Hoe komen besluiten tot stand? Welke politieke partijen zijn actief in Scherpenzeel? Tijdens de eerste twee bijeenkomsten in het gemeentehuis wordt ingegaan op de staatsinrichting van Nederland en hoe de gemeente wordt bestuurd, de derde bijeenkomst is een bezoek aan de gemeenteraadsvergadering in de Breehoek (onder begeleiding/met uitleg en duiding). De cursus wordt gegeven door de gemeentesecretaris en de griffier op 14, 21 en 29 januari 2015. Kosten: tien euro. Meer weten en/of aanmelden: Mieke Wagensveld, 033 - 258 6754 en www.krekscherpenzeel.nl < 10
Page 14
MIDWINTERWANDELEN KASTEELBOS DEEL 3 Het wordt steeds duidelijker dat de VVV Promotie Commissie medewerking krijgt van vele vrijwilligers aan de verlichting winterwandeling in het kasteelbos. De scouting o.l.v. Inge Meter zal o.a. medewerking verlenen, zij zullen Marshmallows en worstenbroodjes bakken met de padvinders uit Renswoude. Zo kunt u tevens nader kennis maken met onze enige scoutinggroep in Renswoude. In de Koepelkerk zullen tussen 18.00 en 21.30 uur, 4 organisten beurtelings spelen tussen de optredens door van de koren die bij slecht weer in de kerk zullen zingen. In de bibliotheek zullen deze avond verlichte kerststalletjes te zien zijn. Om 18.00 uur wordt de avond geopend door leden van de Lunterse ‘Dijkbloazers’ die beurtelings het speciale oergeluid van de midwinterhoorns laten horen vanaf het kasteelplein, Iedere blazer kan 6 tonen voortbrengen en om 1 toon te leren kun je soms een jaar bezig zijn. Tevens is er een demonstratie van het maken van waldhoorns. Voor de inwendige mens zorgt het cateringbedrijf van restaurant De Hof. Het complete programma van de winterwandeling vindt u in de laatste Heraut voor de kerst. We kunnen nog steeds grote (hak) potten gebruiken voor de verlichte route. Inleveren tijdens de openingsuren in de bibliotheek. Hebt u gloeilampen (grote fitting) over mag u die tevens inleveren bij de Bibliotheek zodat wij ook die kunnen gebruiken. < PASSAGE RENSWOUDE KIEST NIEUW PROJECT Met grote meerderheid hebben de dames van Passage Renswoude een nieuw project gekozen. In februari 2015 wordt er tijdens de jaarvergadering een laatste cheque uitgereikt aan directeur Wilma Stoelinga en komt er een eind aan het werken voor kinderhospice Binnenveld in Barneveld. (voorheen De Glind) Daarna start er een nieuwe 3 jarige samenwerking met Manege zonder drempels in Bennekom. Zij zorgen voor gehandicapten in onze samenleving die rolstoel gebonden zijn, het plezier van paardrijden te geven. De paarden krijgen daar een langdurige opleiding voor. De manege van deze instelling krijgt geen subsidie van de overheid en moeten het hebben van giften. Eerste activiteit voor het nieuwe project is de opschoonactie samen met NL-DOET en Nederland Schoon op 21 maart 2015. < PASSAGE RENSWOUDE EN KERK OP DE CATWALK. Na welkom, opening, meditatie en huishoudelijke mededelingen op de afgelopen ledenvergadering op 19 november jl.van Passage afd. Renswoude, gaf 1ste voorzitter mw. Ita Wolswinkel een korte inleiding over het onderwerp Kerk op de Catwalk. Mw. Carla Zuidema uit Ugchelen nam de presentatie voor haar rekening die zij sinds 2005 nu 137 keer gaf. We maken een tocht door de geschiedenis van de voorgangers en hun kleding en ervaren daarbij iets van de spanningen, zoals in de tijd van de lange haardracht en later in de 18e eeuw de z.g. pruikentijd met zijn weelderige kleding. Sinds het midden van de 18e eeuw tot ver in de 19e eeuw, gingen de meeste predikanten gekleed in een lange mantel en bef, kuitbroek en op het hoofd een driekanten steek. Het dragen van liturgische kleding op straat werd 11 verboden. Mede als gevolg hiervan werd de toga in de NH kerk vanaf 1854 heel geleidelijk ingevoerd en kon de dominee buiten het kerkgebouw als iedere burger gekleed gaan. In de jaren ’70 van de vorige eeuw ontstond er naast de centrale plaats van de preek steeds meer aandacht voor het vierend karakter van de kerkdienst met de erbij behorende symboliek. Liturgische gewaden met stola’s in de kleuren van het kerkelijk jaar zien we terugkomen en zo is de cirkel weer gesloten. Hilarische taferelen speelden zich af in gebouw Rehoboth toen bleek dat het showen van de kleding - die getoond werden vanaf de 15de eeuw- 12 bekende Renswoudse heren de toga’s showden voor een verbaasd publiek die hun mannelijke familieleden ontdekte in een totaal nieuwe gedaante. Vrouwen vervulden in de evangeliën een prominente rol, van de belangrijke heilsfeiten waren juist de vrouwen rond Jezus als eerste getuige! 1 vrouwelijke predikant (Rianne Teunissen) toonde de laatste mode in de kleding een ecru kleurige toga met een groene stola. Het was een informatieve en gezellige avond in gebouw Rehoboth waar nog lang over nagepraat zal worden. < KERSTVIERING PASSAGE Woensdag 17 December vieren we het kerstfeest met leden en belangstellende, ook heren zijn van harte welkom op deze muziekavond, die staat in het teken van het Kerstfeest. Onderwerp: Russisch Orthodoxe kerkmuziek. Ds. Theo, Hop emiraat dominee, is deze avond onze gastheer. Hij heeft in Renswoude gewoond, zijn vader was toen Hervormd predikant. De kerk word deze avond versierd met iconen en kaarsen. Een avond met muziek die mensen raakt. Aanvang: 19.30 uur. Gebouw: GEREFORMEERDE kerk te RENSWOUDE < De bewegingsspecialist van Renswoude De juiste zorg op de juiste plek! Maak direct een afspraak of bel voor informatie: 0318 – 57 5501 (geen verwijzing of advies van huisarts nodig) 12
Page 16
SFEERVOLLE KERSTVIERING MET DE VALLEI PARELS. Voor het derde jaar organiseert de SOS een sfeervolle Kerstbijeenkomst in partycentrum Boschzicht. U kunt luisteren en meezingen met het Scherpenzeels dameskoor de Vallei Parels, onder leiding van dirigent Petry Esveld. De Kerstverhalen worden voorgelezen door waarnemend burgemeester van Renswoude, mevrouw A. van der Kolk en wethouder H. Vreeswijk uit Scherpenzeel. Daarnaast kunt u luisteren naar prachtige kerstgedichten. De Kerstmiddag is maandag 15 december in Partycentrum Boschzicht in Scherpenzeel. De zaal is open om 14.00 uur, het programma begint 14.30 uur en tot en met 16.30 uur . Het middagprogramma is gratis. Na afloop is er een Kerstmaaltijd. We starten met een Kerstcocktail, een romige bospaddenstoelensoep, rode kool, sperziebonen, witlof, aardappelpuree, gebakken aardappelen en patat. Een heerlijk Kerstdessert als nagerecht. Inschrijven en betalen voor de maaltijd kan aan de balie van het Huis in de Wei, Vijverlaan 2 in Scherpenzeel tot 5 december. Senioren uit Renswoude kunnen ook inschrijven op woensdagmorgen 5 december, van 10.00 tot 11.00 uur in de Voorhof aan de Kastanjelaan 1. De kosten van deze voor de maaltijd bedraagt € 10,00. Iedere senior is van harte welkom. Voor nadere informatie kunt u bellen naar tel. nr. 033 - 277 8898 of 06 - 10 33 71 84. < PERSBERICHT CONCERT THE EARLY BYRDS IN RENSWOUDE Vlaamse faam opnieuw verklankt The Early Byrds spelen Ile Fantazies de Joskin In de zestiende eeuw was Italië het middelpunt van beschaafd Europa. De vele vorstenhoven wedijverden met elkaar wie de hoogste toren kon bouwen, wie de mooiste kapellen liet versieren en bij wie de prachtigste muziek gehoord kon worden. De muziek bloeide op in de Vlaamse contreien en zodoende werden de Italiaanse edelen toegezongen door Vlaamse wereldsterren. The Early Byrds, een jong en beloftevol trio, laat deze muziek op eigengereide wijze herleven op Renaissanceblokfluiten. Aan de hand van meesters als Josquin, Isaac en Lassus nemen zij u mee op een muzikale tour door het Italië van de renaissance. 12 december, 20.00 uur, Renswoude, Koepelkerk, prijs €10/€5 (tot 18 jaar gratis). < CDA TWEEDE stoofpotje Boeuf Bourguignon, De CDA afdelingen Leusden, Renswoude, Scherpenzeel, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg organiseren een openbare bijeenkomst met als spreker het Tweede Kamerlid Jaco Geurts uit Barneveld. De avond wordt gehouden op 1 december om 20.15 uur in Hotel Schimmel, Stationsweg Oost 243, 3931 EP in Woudenberg. De zaal is vanaf 19.45 uur open. De heer Geurts is een gewaardeerd kamerlid uit de regio vanwege zijn grote inzet voor vele actuele landbouwdossiers. Onderwerpen waarover hij graag met de aanwezigen over van gedachten wil wisselen zijn de pachtwetgeving, de hobbels in de PAS-wetgeving, de natuurschoonwet, de op handen zijnde melkveewet, voedselveiligheid en de positie van boer en tuinder in de totale voedselketen. 13 KAMERLID JACO GEURTS KOMT NAAR WOUDENBERG Iedereen is van harte welkom en gezien de onderwerpen is het voor velen interessant en zal de belangstelling vooral vanuit de agrarische sector groot zijn. < WIST U DAT…? De NPV misschien iets voor u kan betekenen? Schroom niet om ons te bellen! Wellicht herkent u zich in de onderstaande stelling: Het alleen reizen wordt moeilijk, maar ik moet geregeld naar een arts in het ziekenhuis. Wie kan mij hierheen brengen? Dat kan: Een vrijwillig(st)er van de NPV Thuishulp! Bel : 06 - 253 725 74. < DOTXS BLAASMARATHON MET VEEL ACTIVITEITEN Harmonievereniging Ons Genoegen in Renswoude houdt van vrijdag 28 november 19.00 uur tot en met zaterdag 29 november 19.00 uur een blaasmarathon. In ’t Podium aan de Nijborg 2 wordt 24 uur lang muziek gemaakt door alle leden van de vereniging. Doel is om geld in te zamelen voor de aanschaf van nieuwe concertkleding, omdat de huidige kleding aan vervanging toe is. Tijdens de dotXS Blaasmarathon zijn er voor het publiek diverse activiteiten in het gebouw. Zo is er een kapster, kunnen kinderen zich laten schminken en hun haren laten vlechten, komt Sinterklaas en is er een speciale ontbijtshow. Ook worden er lege flessen ingezameld. Op zaterdagochtend kunnen belangstellenden tussen 9.00 en 10.00 uur komen ontbijten tijdens een speciale ontbijtshow. Ons Genoegen speelt tijdens dit uur muziek die speciaal is afgestemd op • Fysiotherapie • Manuele Therapie • Fysiotherapie aan huis • Medische fi tness Sporten met professionele begeleiding? Kies dan voor medische fi tness. www.fysio-jansen.nl 0318 576353 Beukenlaan 46, Renswoude 14
Page 18
dit vroege uur. Willem Lenderink presenteert de show. Het ontbijt bestaat uit lekkere broodjes met divers beleg, gekookte eieren en koffie, thee of sap. Ontbijten tijdens de dotXS Blaasmarathon kost 5 euro per ontbijt. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via blaasmarathon@onsgenoegen.org. Muzikale inwoners van Renswoude en omgeving kunnen van 13.00 tot 14.00 uur meespelen in het orkest. Muzikanten moeten zelf hun instrument meenemen, voor lessenaars en bladmuziek wordt gezorgd. Deelname kost 5 euro. Sinterklaas en Piet komen op zaterdagmiddag tussen 14.00 uur en 15.00 uur naar ’t Podium. Tijdens hun bezoek kunnen kinderen kleurplaten maken, zich laten schminken en op de foto met Sinterklaas. Ook is er een suikerspinmachine. Ons Genoegen speelt tijdens dat uur verschillende sinterklaasliedjes. Tijdens de dotXS Blaasmarathon worden lege statiegeldflessen ingezameld. Inwoners van Renswoude kunnen op vrijdag 28 en zaterdag 29 november hun lege statiegeldflessen deponeren in de speciale oranje container die in het gebouw staat. Gedurende 24 uur kunnen belangstellenden natuurlijk komen kijken en de muzikanten aanmoedigen. Meer informatie vind je op www.onsgenoegen.org/blaasmarathon. < BIEB-AGENDA Voorlezen Elke woensdag om 15.45 u. voor kinderen vanaf 3 tot 7 jaar. Kom je ook? Gezellig! Aanmelden niet nodig. 10 DECEMBER KERSTEDITIE KRAAIENMAALTIJD Woensdag 10 december is er weer een Kraaienmaaltijd in gebouw Rehoboth. Om 16.30 gaan de deuren open en om 17.00 uur zal de maaltijd beginnen. 15 Tablet-cafe 28 november en 12 december. Aanvang: 10.00 - tot 11.30 u. Sinterklaasavond is de bibliotheek gesloten, vanaf 17.00 uur. Lege grote glazen en schone potten kunnen nog worden ingeleverd voor de lichtjeswandeling op 20 december. Adres bibliotheek: Van Reedeweg 77 Renswoude, - renswoude@rbzout.nl - tel. 0318 - 57 5151. < OUD EN NIEUW VIER JE BIJ ALLUREPARK DE LUCHT! Oud en nieuw is weer de tijd voor gezelligheid en feest. Allurepark de Lucht heeft dit jaar wederom alle mogelijkheden benut om zowel jong als oud een gezellig oud en nieuw te bezorgen. Oud- en nieuwjaarsfeest Tijdens de vorige jaarwisseling is het een knalfeest geworden tot in de kleine uurtjes. Daarom organiseren wij dit jaar wederom een groot feest. Met verschillende muziekstijlen en zalen. Het wordt dit jaar ook weer een knaller. Het feest gaat door tot in de kleine uurtjes en is de perfecte gelegenheid om met vrienden en bekenden het nieuwe jaar in te luiden. De zalen zijn geopend vanaf 00:30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang aan de Barneveldsestraat 49 in Renswoude. < Parket Duo planken Laminaat Verouderde vloeren Meidoornlaan 10 3927 AD Renswoude Showroom alleen op afspraak T 0318-57 3632 M 06-224 68564 E info@hgparket.nl Onderhoud en schuren van bestaande vloeren www.hgparket.nl
Page 20
Uw advertentie hier? Neem contact op met: Gerbert van Donselaar (heraut@destudio.biz) Voor u is wederom een heerlijke maaltijd samengesteld en na het eten zullen de bingokaarten uitgedeeld worden voor de altijd gezellige kerstbingo. Wilt u erbij zijn 10 december? Geeft u zich dan schriftelijk op bij Bianca van de Pol, Tureluurweide 10. Als u gebruik wilt maken van de haal- en brengservice vermeld dit dan ook daarbij. Tot 10 december voor een gezellige maaltijd! Het bestuur Oranje Vereniging Renswoude & de vrijwilligers. < VOORZITTER VOGELVERENIGING RENSWOUDE STEELT DE SHOW IN LUNTEREN Heino Schut, voorzitter van de Renswoudse vogelvereniging ‘Kunst in Vliegwerk’ heeft met groot succes deelgenomen aan een vogeltentoonstelling van de Lunterse Vogelvrienden in Lunteren. Schut werd daar kampioen zebravinken, kampioen tropische vogels, stellen kampioen, stammen kampioen, algemeen stammen kampioen en pakte daarnaast ook nog twee keer een 1e prijs en eenmaal een 3e prijs. Voor zowel de deelnemers aan de show alsook voor liefhebbers is het jammer dat men bezoekers, vanwege de vogelgvgriep, helaas niet mag toelaten. Ook andere vogelverenigingen als Woudenberg, Ochten en o.a. Rhenen hebben hetzelfde probleem. Voorlopig is het vervoersverbod tot zondag van kracht. In Lunteren worden de vogels, als alles goed gaat, maandag weer opgehaald. < BRANDWEER NEEMT AFSCHEID VAN GERT VONK EN ED VAN DE STEEG Zaterdag werd in de brandweerkazerne de jaarlijkse brandweeravond gehouden. Op die avond worden meestal diploma’s uitgereikt en jubilarissen gehuldigd. Dit keer waren er geen jubilarissen, maar moest afscheid genomen worden van twee trouwe leden. Gert Vonk, die vanwege z’n werkkring moest bedanken en Ed van de Steeg, die naar Scherpenzeel was verhuisd. Het was commandant Bert van Voorthuizen die in zijn toespraak natuurlijk ook niet om dat afscheid van twee rasechte en deskundige brandweermensen heen kon. Hij vond het jammer, temeer daar Van de Steeg bevelvoerder was en Vonk plaatsvervangend commandant, die ook de officiersopleiding had gedaan. Hij was blij dat er ook weer een lid van het korps een diploma rijker was. Van Voorthuizen maakte duidelijk dat men al weer druk bezig was om nieuwe mensen te interesseren voor het werk van de brandweer. Hij had het idee dat men de opgevallen plaatsen snel weer zou kunnen invullen. Hij merkte wel op dat men nog wel op zoek is naar nieuwe mensen, die zich aangetrokken voelen tot het werk van de brandweer. Vereisten zijn dan wel dat je in Renswoude woont en werkt. Namens de Brandweer Regio Utrecht was het Peter Jochems die zich tot de Renswoudse brandweermensen richtte. Gaf ondermeer uitleg over het organisatie informatieplan. Burgemeester Annelies van der Kolk greep natuurlijk terug op de grote brand die vrijdagmiddag woedde bij de Fa. Hazeleger op ‘de Hooge Hoek’. "Je bent dan altijd weer blij wanneer je hoort dat alles 16
Page 22
goed is afgelopen", zei ze. "Toen de brand uitbrak was ik elders in de gemeente en heb toen gezegd ‘de brandweer doet z’n werk. Ik wil ze niet voor de voeten lopen.'" Ze was wel tot rond 18.30 uur op het gemeentehuis gebleven tot het sein ‘brand meester’ was doorgekomen. Ze wees er op dat er door de mensen van de brandweer veel geoefend wordt en dat er veel cursussen gevolgd worden. Ook wees ze op de discussie rond de AED. "In eerste instantie dacht ik dat het een hamerstuk was, maar er is toch nog het nodige overleg over gevoerd." Maar ze had er vertrouwen in dat het allemaal rond zou komen. Hierna richtte ze zich tot Gerco van de Heuvel die ze feliciteerde met het behalen van het diploma manschap A. "Maar ja, er zijn ook mensen waar we afscheid van moeten nemen. Je woont in Renswoude en dan na 19 jaar actief bezig geweest te zijn bij de brandweer verhuis je naar Scherpenzeel", zei ze tegen Ed van de Steeg. Voor hem was er een oorkonde en een afscheidspenning. Ook werd afscheid genomen van Gert Vonk, die vanwege wijziging van werkkring, de brandweer Renswoude na 21 jaar verliet. "Ook jij hebt in al die jaren gewerkt aan de veiligheid van Renswoude." Ze had ook voor hem een oorkonde en een afscheidspenning terwijl er voor de dames van betrokkenen ook een fraai boeket bloemen was. Na het officiële gedeelte was er voor de aanwezigen, ook de kinderen van de vertrekkende brandweerlieden en de oudbrandweerlieden waren zaterdagavond in de brandweerkazerne aanwezig, een warm- en koud buffet en werd op een komische wijze nog teruggegrepen om gebeurtenissen die de vertrekkende mensen ineens weer helder voor de geest kwamen te staan. SANTARUN BIJ VV RENSWOUDE OP 20 DECEMBER In het kader van lopen voor het goede doel gaan alle leden van de voetbalvereniging Renswoude hardlopen. Dat gebeurt in de vorm van een sponsorloop, de Santa Run. Van het opgebrachte geld gaat 50% naar het goede doel Ambassadors Football en 50% naar de jeugd van v.v. Renswoude. De sponsorloop is op een voetbalvrije zaterdag, 20 december en begint omstreeks 18.00 uur. Het is de bedoeling dat er maximaal een half uur gelopen wordt. Men start men een gezamenlijke warming up, op muziek. Het parcours is rondom het hoofdveld en dat zal deze avond sfeervol verlicht zijn. Rondom het parcours is er veel gezelligheid met drank en eten. Het wordt pas een echt feest als zoveel mogelijk spelers (junioren en senioren) en begeleiders meedoen aan de Santa Run. Dus maak zoveel mogelijk spelers etc. enthousiast om mee te doen. < KAARTMARATHON BIJ VV RENSWOUDE In de kantine van voetbalvereniging Renswoude wordt op zaterdag 27 december de jaarlijkse kaartmarathon georganiseerd. Deelnemers aan de kaartmarathon moeten om 7.45 uur aanwezig zijn, want om 8.00 uur wordt er gestart. Om 17.00 uur is het afgelopen. Kosten zijn € 10,00 inclusief 3x koffie/thee en bonnen voor broodjes en soep. Opgaven voor die kaartmarathon kan t/m 15 december bij de kaartcommissie, tel.: 0318 - 57 3879 of 06 - 131 326 72 of via Gerard.blaauwendraat@kpnmail.nl. Er is tevens een grote verloting met prachtige prijzen. < 17 < Parkietjes Parkietjes Te huur: sinterklaas en zwarte pieten pak, mijter, mantel, jurk, baard en pruik, muts, broek, blouse en kraag: €65,-, de borg is €75,-. Tel.: 0318 - 57 3247. De boekjes "Hand vol koren" zijn er weer. Ook fijn om cadeau te doen met de feestdagen. Ze zijn te koop voor € 10,- bij Evelien Donkelaar ,Kastanjelaan 7, 0318 - 57 3540. Gezocht: Voor het jeugdwerk zoeken wij 10 a 15 grote stapelbare kratten met gesloten bodem. Wie kan ons helpen? 06 - 126 085 93. Wij willen graag in de maanden december 2014 tot en met maart 2015 statiegeld flessen inzamelen. De opbrengst hiervan is voor het project familie Kommers. Doet u ook met ons mee? U kunt de statiegeld flessen inleveren op elke laatste zaterdag van de maand bij Rehoboth bij de papier container (tegelijk met oud papier). Bouwbedrijf Leo Verkerk v.o.f. Renswoude 0343 - 41 28 49 info@leoverkerk.nl Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redactie- en advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 3927 DM Renswoude Tel: 0318 - 57 1432 of 06 - 24 50 74 13 E-mail: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen Voor meer informatie kunt u ons volgen via Facebook of Twitter of bezoek onze website: www.leoverkerk.nl Uiterste Inleverdatum kopij: dinsdag 9 december vóór 19.00 uur 18
Page 24

2014_Heraut 23


Page 2
GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 4 E: info@renswoude.nl GEMEENTENIEUWS 17 november 2014 www.renswoude.nl @gem_Renswoude Centraal telefoonnummer De gemeente is bereikbaar via één centraal telefoonnummer 0318-578150. Ma – vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. Spreekuur burgemeester Elke maandag van 11.00-12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook mailen naar: burgemeester@renswoude.nl. Nieuwjaarsmarkt 2015 Op maandagavond 5 januari 2015 wordt de jaarlijkse nieuwjaarsmarkt gehouden in sporthal De Hokhorst. Alle verenigingen zijn aangeschreven met de vraag of zij deel willen nemen aan deze markt. Burgerlijke stand Geboren: 01-11: Anthony Daniel, zoon van C.W. Coebergh en M.B.E. van IJperen Ondertrouw: Geen Gehuwd: 07-11: R. van Dijk en M. Zuidema Overleden: 05-11: De heer G. Veenstra, 82 jaar 07-11: Mevrouw E. van der Horst-van Harskamp, 79 jaar Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen en u wilt wel op de nieuwjaarsmarkt staan dan kunt u dit kenbaar maken bij mevrouw H. Hazeleger (0318-578156 of h.hazeleger@renswoude.nl, werkdagen ma, di en don). Dit kan tot en met 10 december 2014. Zaterdagopenstelling gemeentewerf Op zaterdag 6 december a.s. is de gemeentewerf weer geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Inwoners uit Renswoude kunnen dan terecht voor de inzameling van elektrische apparaten, Klein Chemisch Afval (KCA), kleding, metaal, vlakglas, steenpuin (tegen betaling van € 25,-- per m³) en het afhalen van plastic zakken voor plastic afval. Er mag ook kosteloos 1m3 grofvuil aangeboden worden. Let op: neem wel uw identificatiebewijs mee, hier kan om gevraagd worden. Storingen CV-installaties huurwoningen: GSU, T: 0318-569484 Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de gemeente, buiten kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 06-51148102. U kunt uw problemen inspreken, geef uw telefoonnummer door. Renswoude, 17 november 2014 1 Veranderingen in de zorg Vanaf 1 januari draagt de landelijke overheid drie taken aan de gemeente over: jeugdzorg, participatie van iedereen in het arbeidsproces en een deel van de awbz. De gemeente is vanaf dat moment verantwoordelijk voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning van de inwoners. In Renswoude heeft de gemeenteraad eind oktober het beleid vastgesteld. Bij de voorbereidingen is de Wmoklankbordgroep nauw betrokken. Wij spreken onze waardering uit voor hun inzet en betrokkenheid om vaak in korte tijd ons toch van advies te voorzien Evenementenkalender 20/12/2014 Winterwandeling kasteelbos 24/12/2014 Volkskerstzangdienst Meer info zie www.renswoude.nl Collectevergunningen Week 47 Week 48 Verloren voorwerpen 08/11/2014 01/11/2014 Nationaal MS Fonds Leger des Heils Fietssleutel Sleutelbos, roze bloemetje label Gevonden voorwerpen 07/11/2014 Portemonnee Oudere meldingen zie: www.renswoude.nl Info: 578152 of a.eilander@renswoude.nl Via onder andere de Heraut houden wij u op de hoogte van deze veranderingen en hoe hier lokaal invulling aan wordt gegeven. In deze Heraut aandacht voor: 1) Informatieavond 2) Persoonsgebondenbudget 3) Nadere regels Wmo 1. Informatieavond veranderingen in de zorg Op woensdag 10 december a.s. organiseren wij een algemene informatieavond over de veranderingen in de zorg. De informatieavond bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte krijgt u in vogelvlucht informatie over de veranderingen in de zorg en hoe de gemeente Renswoude daarmee omgaat. Vervolgens wordt er in groepen per thema verder gesproken en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond begint om 19.30 en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Aanmelden kan via secretariaat@renswoude.nl of 0318-578150. Aanmelden is niet verplicht, maar voor de organisatie is het handig om te weten hoeveel mensen er ongeveer komen. In de volgende Heraut meer informatie over deze avond, ook wordt dan de locatie bekend gemaakt. 2. Persoonsgebondenbudget (PGB) Via een PGB is het mogelijk om zelf zorg in te kopen. In de Wmo 2015 en Jeugdwet worden drie voorwaarden beschreven waar personen aan moeten voldoen, willen zij aanspraak kunnen maken op een PGB: 1) U moet aangeven waarom ondersteuning ‘in natura’ niet geschikt is voor uw kind, of voor de Wmo motiveren waarom u PGB wilt. 2) U moet een PGB kunnen beheren (budgetplan maken, ondersteuning inkopen, hulpverleners aansturen). 3) U moet zorg inkopen die goed, veilig en doeltreffend is. Renswoude, 17 november 2014 2
Page 4
De cliënt kan gemotiveerd kiezen voor een PGB. Daarbij toetst de gemeente of de klant in staat is om het PGB aan te gaan (de cliënt wordt immers werkgever) en, dat is nieuw in de wet, is de gemeente ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die ingezet gaat worden. Om allerlei redenen kan een cliënt kiezen voor PGB. Voor jeugdhulp geldt dat een PGB alleen kan als het aanbod niet beschikbaar is in natura. Als een cliënt graag een PGB wil dan moet de cliënt wel in staat zijn om het PGB te kunnen beheren en in staat zijn om kwalitatief verantwoorde zorg in te kopen. Nieuw voor het PGB is het trekkingsrecht per 2015. Gemeenten maken het geld niet meer over aan de budgethouder (cliënt), maar aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Na verschillende controles betaalt de SVB de facturen van de hulpverleners. Eind dit jaar moeten alle gemeenten aan de SVB de budgetten voor 2015 hebben doorgegeven en de betaling (bevoorschotting) aan de SVB hebben geregeld. Informatie over het trekkingsrecht kunt u vinden op de website: www.svb.nl En wanneer u een PGB heeft en nog geen bericht van de SVB over het trekkingsrecht ontvangen heeft kunt u contact opnemen met de SVB; tel. 030 -264 88 88 of per mail gemeente@svb.nl 3. Nadere regels maatschappelijk ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders heeft tijdens zijn vergadering op 4 november jl. het ‘Besluit nadere regels maatschappelijk ondersteuning’ vastgesteld. Het gaat hierbij om een nadere uitwerking van de beleidsnota en verordening. Het beschrijft onder andere het proces van een melding door de inwoner tot het besluit genomen is en het beschrijft onder welke voorwaarden een maatwerkvoorziening toegekend kan worden. Ook worden de nadere regels omschreven voor het persoonsgebonden budget, onder andere de tarieven, de voorwaarden en de kwaliteitseisen. De nadere regels liggen ter inzage in het gemeentehuis en zijn te raadplegen via www.renswoude.nl/sociaaldomein. Meer informatie De gemeente Renswoude is volop bezig om de nieuwe taken te organiseren. In de komende periode gaan wij u verder informeren over deze veranderingen en hoe deze in Renswoude worden uitgevoerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider decentralisaties mw. J. Pols via 0318-578150 of j.pols@renswoude.nl. U kunt de ontwikkelingen ook volgen via www.renswoude.nl/sociaaldomein Renswoude, 17 november 2014 3 fi scale adviezen salarisadministratie fi scale aangifte Utrechtseweg 18 Postbus 20 3927 ZL Renswoude Tel 0318-571869 E-mail : info@admkvangent.nl fi nanciële administratie jaarrekeningen managementbegeleiding EM Pater Spikhorst 6 3927 DB Renswoude 0318 - 57 13 66 empater@kpnmail.nl Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren Verkoop Aankoop Taxaties Woningen n n Dorpsstraat 73 - 3927 BB Renswoude Telefoon: 0318 - 572 951 / 06 - 53 247 267 Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl www.abgaasbeekmakelaardij.nl n
Page 6
BSO KDV ‘Het Honk’ ‘De Hummel’ Hage Nap PSZ Molenstraat 10a 3927 AC Renswoude Tel: 0318 - 57 35 38 Mob: 06 - 149 636 02 info@napschilderwerken.nl www.napschilderwerken.nl ‘Het Peuterhonk’ KDV ‘De Peuterboerderij’ binnen- en buitenschilderwerk glasweefsel-, behang- en sauswerk beglazing meerjarenonderhoudsplan schilderwerk www.hetborghonk.nl www.depeuterboerderij.nl Bedrijfs - en Garagedeuren * Rolluiken * Zonwering Utrechtseweg 8c 3927 AV Renswoude Tel : 0318-571054 * Fax : 0318-570365 Internet : www.mensdeuren.nl Openingstijden : Vrijdag van 13.30 - 17.00 uur Zaterdag van 10.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00 uur of na telefonische afspraak Uw regiodealer voor garagedeuren Raadscommissie Algemeen Bestuur (AB) Op dinsdag 18 november a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie AB. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Vaststelling besluitenlijst 14 oktober 2014; 4. Ingekomen stukken en mededelingen; a. Toezeggingenlijst vorige vergadering(en); 5. Voorstel tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht per 1-12015; 6. Voorstel tot instemming met het businessplan en het budget voor de VVV vanaf 1 april 2015 door te zetten naar de nieuwe toeristische organisatie; 7. Procesvoorstel aanbestedingsbeleid; 8. Voorstel tot het vaststellen van de 1e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude (APV Renswoude 2009) inzake het carbidschieten; 9. Stand van zaken overige projecten; a. Grebbelinie; b. Woningbedrijf; 10. Rondvraag; 11. Sluiting. Raadscommissie Samenleving en Economie (SE) Op woensdag 19 november a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie SE. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Vaststelling besluitenlijst 15 oktober 2014; 4. Vaststelling besluitenlijst besloten vergadering 15 oktober 2014; 5. Ingekomen stukken en mededelingen; a. Toezeggingenlijst vorige vergadering(en); b. Ter kennisname: ontwikkelingen rond de Regiotaxi; c. Rapport RIET; 6. Stand van zaken diverse projecten ; a. Decentralisaties; b. Regio FoodValley; 7. Rondvraag; 8. Sluiting. Renswoude, 17 november 2014 4
Page 8
Raadscommissie Ruimte en Financiën (RF) Op donderdag 20 november a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie RF. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Vaststelling besluitenlijst 4 september 2014; 4. Ingekomen stukken en mededelingen; a. Toezeggingenlijst vorige vergadering(en); b. Ter kennisname: Ontwikkelingen rond de Regiotaxi; c. Ter kennisname: Update schaliegas-oktober 2014; 5. Presentatie ODRU – de heer M. Merks; 6. Voorstel om ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven op de ontwerpomgevingsvergunning Fort aan de Buursteeg; 7. Voorstel om ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven op de ontwerpomgevingsvergunning t.b.v. Kooiweg 4a; 8. Voorstel tot vaststelling uitgaven ten laste van reserves; 9. Voorstel tot vaststelling najaarsnota; 10.Voorstel tot nieuwe verordening starterslening; 11.Voorstel tot vaststelling Precariobelasting 2015; 12.Voorstel tot vaststelling Tarievenbesluit en leges 2015; 13.Voorstel tot vaststelling Onroerende zaakbelasting 2015; 14.Voorstel tot vaststelling Rioolheffing 2015; 15.Voorstel tot vaststelling Afvalstoffenheffing 2015; 16.Voorstel tot vaststelling Begraafrechten 2015; 17.Voorstel tot vaststelling Toeristenbelasting 2015; 18.Rondvraag; 19.Sluiting. Besluiten gemeenteraad 28 en 30 oktober 2014 Voorstel Besluit Begroting 2015 Algemene Dienst en Woningbedrijf Verordening jeugdhulp 2015 en Beleidsplan jeugdhulp Wijziging Reglement van Orde Raadscommissies Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 en Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Begroting vastgesteld met inachtneming van unaniem aanvaard amendement A3 inzake de vorming van een reserve precario-opbrengsten Unaniem vastgesteld Unaniem vastgesteld Unaniem vastgesteld Renswoude, 17 november 2014 5 Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: 1) Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van 6 berken, 2 eiken en 1 lindenboom op de adressen Woudegge 2 en achter Biesbosserweg 6 te Renswoude (ontvangen op 29 oktober 2014); 2) Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een loods op het adres Grote Fliertsedijk 2 te Renswoude (ontvangen op 30 oktober 2014); 3) Activiteit ‘tijdelijk gebruik in strijd met bestemmingsplan: voor het tijdelijk, te weten ten hoogste 3 jaar, bewonen van een deel van het bedrijfspand op het adres Hopeseweg 26 te Renswoude (ontvangen op 3 november 2014); 4) Activiteit ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het vestigen van detailhandel in het bedrijfspand op het adres Molenstraat 41 te Renswoude (ontvangen op 6 november 2014); 5) Activiteit ‘bouwen’: voor het legaliseren van een erfafscheiding om de woning op het adres Barneveldsestraat 43 te Renswoude (ontvangen op 11 november 2014); 6) Activiteit ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het realiseren van een tijdelijke woonruimte in het bijgebouw op het adres Barneveldsestraat 43 te Renswoude voor een periode van maximaal 5 jaar (ontvangen op 11 november 2014). Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure op van toepassing was: 1) Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een dakkapel in het achterdakvlak van het aangebouwde bijgebouw op het adres Wittenoordseweg 11 te Renswoude (verzonden op 11 november 2014); De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 912u of op afspraak). Belanghebbenden kunnen tegen genoemd besluit binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL Renswoude). Indien u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Renswoude, 17 november 2014 6
Page 10
Wilt u brood zonder E-nummers en broodverbeteraars? Kom dan naar bakkerij van Voorthuizen voor ons overheerlijk en dagvers biologisch brood. U boft met zo'n bakker in de buurt! 7 BERICHTEN VAN DE WIJKAGENTEN Woninginbraak Op maandag 10 november 2014 is er tussen 08:45 uur en 20:38 uur gepoogd in te breken in een woning gelegen aan de Taets van Amerongenweg(nrs>20). De dader(s) is/zijn hierbij gestoord. Zie de link voor meer informatie m.b.t. preventie: www.politie.nl/onderwerpen/ woninginbraak.html Verlaten plaats ongeval Op maandag 3 november, omstreeks 10:00 uur heeft er ter hoogte van de Dorpsstraat een ongeval plaats gevonden waarbij een 17 jarige fietser uit Veenendaal een zwaar gekneusde pols heeft opgelopen. De autobestuurder die hierbij betrokken was heeft zijn identiteit niet kenbaar gemaakt. Meldingen verdachte situaties Met regelmaat melden inwoners verdachte situaties bij ons. Dat waarderen wij. Blijft u dit vooral doen en bel hiervoor 1-1-2. Donderdag 6 november 2014, omstreeks 21:14 uur meldde een inwoner een verdachte situatie op de Kerkstraat. Dit resulteerde in een staandehouding van twee 19-jarige inwoners van Renswoude die een auto met stenen beschadigd bleken te hebben. De schade wordt/is geregeld. Getuigenoproep Heeft u informatie met betrekking tot de poging woninginbraak of het verlaten van de plaats ongeval neem dan contact op via e-mail of bel 0900 - 8844. Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 -7000. Met vriendelijke groet, Jordi Louwerens, Ijzebrand Havinga en Henk Heijting, wijkagenten Renswoude/ Veenendaal-West. jordi.louwerens@utrecht.politie.nl ijzebrand.havinga@politie.nl henk.heijting@utrecht.politie.nl Bel: 0900 - 8844 en vraag naar het wijkteam Veenendaal/Renswoude. CHRISTENUNIE ZET EERSTE STAPPEN NAAR EEN OPLOSSING VOOR HET RECHTHUIS Onlangs organiseerde de ChristenUnie een bijeenkomst over het Rechthuis. Omwonenden, jongeren en een aantal ondernemers waren aanwezig. De ChristenUnie was zeer tevreden met de opkomst van meer dan 20 geïnteresseerden. De uitkomsten waren duidelijk. Het gros van de jongeren vindt dat er tot op heden te weinig voor hen wordt gedaan en dat er een extra horecagelegenheid moet komen voor de jeugd in Renswoude. Dit kan in het Rechthuis, maar het Dorpshart werd bijvoorbeeld ook genoemd. Unaniem werd vastgesteld dat het ‘historiserend terugbouwen’ van het Rechthuis geen verplichting is, dat wil zeggen dat het Rechthuis niet teruggebouwd hoeft te worden in haar oorspronkelijke staat. Wel moet het nieuwe Rechthuis enigszins passen binnen de stijl van de ‘Nieuwe Buurt’ (de in de 18de eeuw gebouwde huizen aan de Dorpsstraat). Ten slotte werd unaniem vastgesteld dat er binnen een jaar een beslissing moet worden genomen over het Rechthuis. De ChristenUnie Renswoude dankt de deelnemers voor hun constructieve bijdrage en heeft de uitkomsten van de bijeenkomst inmiddels gedeeld met de 8
Page 12
gemeenteraad. Na afloop van de bijeenkomst heeft één potentiële koper en één potentiële huurder contact opgenomen met de ChristenUnie. De ChristenUnie hoopt dat de potentiële koper in onderhandeling zal treden met het college van burgemeester en wethouders zodat er eindelijk een oplossing gevonden kan worden voor het Rechthuis. < MAGISCH NAJAARSCONCERT ONS GENOEGEN Harmonievereniging Ons Genoegen uit Renswoude hield op zaterdag 1 november een najaarsconcert in gebouw ’t Podium in Renswoude. Het concert stond in het teken van ‘Duizend en één nacht.’ Verschillende Perzische klanken kleurden de avond. De avond begon met een uniek maar magisch sprookje. De verkleedde Marthie Overeem vertelde de tweehonderd bezoekers over Machteld Johanna Maria en haar familie die woonden in Kasteel Renswoude. Het sprookje werd muzikaal begeleid door het harmonieorkest. Na de pauze speelde het harmonieorkest werken als de Persian March van Johann Strauss, In a Persian Market van Albert Ketèlby, Arabian Dances van Brian Balmages en Arabesque van Samuel Hazo. Bij deze laatste twee werken trad buikdanseres Sabrina Jansen op. De avond werd afgesloten met een aantal bekende liedjes uit de Disneyfilm Aladdin. Terwijl het orkest de muziek speelde, werden fragmenten van de film aan het publiek getoond. Voor de orkestleden was dit één van de laatste keren dat zij muziek maakten in het blauwe uniformjasje. Op 28 en 29 GESLAAGDEN PRAKTIJKEXAMEN ONS GENOEGEN Vier leerlingen van harmonievereniging Ons Genoegen Renswoude deden op zaterdag 8 november praktijkexamen in Rhenen. De kandidaten moesten voor een jury voorspelen. Lisanne Teeuw deed Aexamen op dwarsfluit en kreeg 44,5 punten. Jantine van Ginkel deed ook A-examen op dwarsfluit en kreeg 40,5 punten. Ben Verweij deed B-examen op klarinet en kreeg 45,5 punten. Door het behalen van zijn diploma mag hij toetreden tot het harmonieorkest van de vereniging. Orkestlid Thijs van der Meer deed C-examen op bariton en kreeg 45,5 punten. < MUZIKALE WORKSHOPS VOOR LEERLINGEN Leerlingen uit de groepen 5 en 6 van de Renswoudse basisscholen De Stifthorst en De Borgwal hebben op vrijdag 7 november zes workshops gevolgd. In groepjes gingen ze langs de workshops in muziekgebouw ’t Podium. De leerlingen deden mee aan een klarinet-quiz, maakten een muzikale puzzel, speelden op veel verschillende blaasinstrumenten, maakten muziek op flessen water en kregen een cursus marcheren. De lessen werden gegeven door muzikanten van harmonievereniging Ons Genoegen. Wie zijn of haar muzikale talent verder wil ontdekken, is 9 november houdt de vereniging de dotXS Blaasmarathon. In ’t Podium aan de Nijborg 2 wordt dan 24 uur lang muziek gemaakt door alle leden van de vereniging om geld in te zamelen voor nieuwe concertkleding. Meer activiteiten en informatie over de vereniging is te vinden op www.onsgenoegen.org. < van harte welkom bij Ons Genoegen. De eerste vier lessen op een instrument naar keuze kun je gratis en vrijblijvend volgen. Kijk op www.onsgenoegen.org voor meer informatie over de vereniging. < COLLECTE DIABETES FONDS De collecte van het Diabetes Fonds in Renswoude heeft € 1.932,04 opgebracht. In de laatste week van oktober gingen 42 collectanten op pad. Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek om diabetes beter te behandelen of te voorkomen. Alle collectanten en gevers: Hartelijk bedankt! Namens de collecteleidster, Annemiek Vlastuin. Meer informatie op www.diabetesfonds.nl < BEDANKT! Wij als bestuur en coördinatoren van de NPV afdeling Renswoude willen graag iedereen bedanken, die mantelzorgers hebben opgegeven, zodat wij hen een attentie konden brengen. Aan alle mantelzorgers willen wij nog te kennen geven, dat zij een beroep kunnen doen op de vrijwillige thuiszorg van de NPV om hen waar nodig te ondersteunen/ontlasten. Bel voor de GRATIS Thuishulp van de N.P.V.-Renswoude naar Teunie Randewijk: 06 - 253 725 74 (bereikbaar op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur) of stuur een mail naar renswoude@afdeling-npvzorg.nl < COLLECTE OPBRENGST 2014 DIERENBESCHERMING OVERGELDER De jaarlijkse collecte is voor Dierenbescherming OverGelder een onmisbare bron van inkomsten. Met de opbrengst van de collecte kunnen wij opkomen voor de zwaksten in onze samenleving, de dieren. Zo vangen we jaarlijks honderden honden en katten op in de asielen, verlenen we eerste hulp aan zieke en gewonde dieren met onze dierenambulances en pakken we dierenverwaarlozing en –mishandeling aan met een eigen inspectiedienst. Daarnaast proberen we ook om dierenwelzijn op de provinciale en gemeentelijke politieke agenda’s te krijgen en hopen we door middel van voorlichting dierenleed te voorkomen. In de week van dierendag zijn maar liefst 1850 vrijwilligers in het gebied van OverGelder met de collectebus op stap gegaan langs de huizen. En niet zonder resultaat! Dit jaar is de collecte opbrengst (afgerond) € 150.800! Dit is het totaalbedrag van het gehele werkgebied van OverGelder wat 35 gemeenten omvat. Een fantastisch resultaat, waar we ongelofelijk blij mee zijn. Alle collectanten, wijkhoofden, coördinatoren en gulle gevers, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet en steun! Wilt u volgend jaar ook meehelpen met de collecte? Stuurt u dan uw n.a.w. gegevens door naar collecte@db-og.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. < COLLECTE ALZHEIMER NEDERLAND De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 3 t/m 8 november heeft 1412,96 euro opgebracht in Renswoude. Hartelijk dank aan alle gevers en collectanten! Alzheimer Nederland werkt al bijna 30 jaar aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie (waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is) en hun omgeving. Door hulp en 10
Page 14
informatie te bieden en op te komen voor hun belangen. Met 52 regionale afdelingen en ruim 200 Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een landelijk dekkend netwerk. Daarnaast financiert Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar behandeling, preventie en genezing van dementie. De stichting is volledig afhankelijk van particuliere giften. Jezelf verliezen Honderdduizenden mensen in Nederland worstelen dagelijks met de gevolgen van dementie. Als patiënt of als naaste. Door de vergrijzing neemt dit aantal de komende jaren snel toe. 1 op de 5 krijgt het. Alzheimer is daarmee hard op weg de grootste en meest kostbare ziekte te worden in Nederland. Alzheimer is een ontluisterende ziekte, waarbij de patiënt geheugen, identiteit en emoties verliest. Uiteindelijk vernietigt de ziekte het meest waardevolle dat een mens bezit: zichzelf. Alzheimer is niet te stoppen. Nog niet. Meer onderzoek naar oorzaken en oplossingen is noodzakelijk om Alzheimer te kunnen overwinnen. Word ook collectant Met een paar uur van uw tijd kunt u volgend jaar ook mee helpen als collectant. U kunt zich opgeven bij: Marlies Vlastuin, tel.: 0318 - 302 850 of via www.alzheimer-nederland. nl/collecte of Tel.: 033 - 303 26 61. < BIRMA CENTRAAL BIJ DE SOS Herman Scheper bezocht het fascinerende Birma ( ook wel Myanmar ) en kwam terug met prachtig fotomateriaal en boeiende verhalen. Het land heeft een roerig verleden en staat voor het grootste deel in het teken van het boeddhisme en een indrukwekkend en spannend landschap. Herman komt zijn verhaal bij de SOS vertellen op woensdagmiddag 19 november, in de recreatiezaal de Sterrenweide, Huis in de Wei, Vijverlaan 2 in Scherpenzeel. De zaal is om 14,00 uur open en om 14.30 uur. De toegang is gratis, wel wordt er een bijdrage gevraagd voor uw kopje koffie of thee. Iedereen is van harte welkom. Voor nadere info kunt u bellen: 033 - 277 88 98 of 06 - 10 33 71 84. < DOTXS BLAASMARATHON MET VEEL ACTIVITEITEN Harmonievereniging Ons Genoegen in Renswoude houdt van vrijdag 28 november 19.00 uur tot en met zaterdag 29 november 19.00 uur een blaasmarathon. In ’t Podium aan de Nijborg 2 wordt 24 uur lang muziek gemaakt door alle leden van de vereniging. Doel is om geld in te zamelen voor de aanschaf van nieuwe concertkleding, omdat de huidige kleding aan vervanging toe is. Tijdens de dotXS Blaasmarathon zijn er voor het publiek diverse activiteiten in het gebouw. Zo is er een kapster, kunnen kinderen zich laten schminken en hun haren laten vlechten, komt Sinterklaas en is er een speciale ontbijtshow. Ook worden er lege flessen ingezameld. Op zaterdagochtend kunnen belangstellenden tussen 9.00 en 10.00 uur komen ontbijten tijdens een speciale ontbijtshow. Ons Genoegen speelt tijdens dit uur muziek die speciaal is afgestemd op dit vroege uur. Willem Lenderink presenteert de show. Het ontbijt bestaat uit lekkere broodjes met divers beleg, gekookte eieren en koffie, thee of sap. Ontbijten tijdens de dotXS Blaasmarathon kost 5 euro per ontbijt. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via blaasmarathon@onsgenoegen.org 11 Muzikale inwoners van Renswoude en omgeving kunnen van 13.00 tot 14.00 uur meespelen in het orkest. Muzikanten moeten zelf hun instrument meenemen, voor lessenaars en bladmuziek wordt gezorgd. Deelname kost 5 euro. Sinterklaas en Piet komen op zaterdagmiddag tussen 14.00 uur en 15.00 uur naar ’t Podium. Tijdens hun bezoek kunnen kinderen kleurplaten maken, zich laten schminken en op de foto met Sinterklaas. Ook is er een suikerspinmachine. Ons Genoegen speelt tijdens dat uur verschillende sinterklaasliedjes. Tijdens de dotXS Blaasmarathon worden lege statiegeldflessen ingezameld. Inwoners van Renswoude kunnen op vrijdag 28 en zaterdag 29 november hun lege statiegeldflessen deponeren in de speciale oranje container die in het gebouw staat. Gedurende de 24 uur kunnen belangstellenden komen kijken en de muzikanten komen aanmoedigen. Meer informatie over de dotXS Blaasmarathon staat op www.onsgenoegen.org/blaasmarathon < BIEB-AGENDA Nederland Leest 2014 Elk jaar in november houden de Nederlandse Bibliotheken de campagne 'Nederland leest". Het is de bedoeling dat er dan een discussie op gang komt over één bepaald boek. Dat boek geven we de hele maand november gratis weg aan onze leden. Dit jaar staat "Een vlucht regenwulpen" van Maarten ’t Hart centraal. Op vrijdagochtend 21 november vertelt Neerlandicus Theo Wernsen in de bibliotheek van Renswoude over de schrijver Op zaterdag 22 november van 10.00 tot 14.00 is er boeken-, delicatessen- en kunstmarkt in de PKN Gereformeerde Kerk in Renswoude. De kerk staat op de hoek van de Dorpsstraat en de Kastanjelaan (t/o de Emté). Deze kerk voert een actie waarbij de leden gevraagd is om je talenten te gebruiken. Naast de verkoop van boeken is er ook een verkoop van eigengemaakte delicatessen zoals appelmoes, jam, stoofpeertjes, gevulde speculaas, appelcake en cupcakes. En er is kunst te koop in de vorm van beeldjes. 12 Maarten ‘t Hart, zijn werk én het boek. Dit begint om 10.00 u. is kosteloos voor iedereen toegankelijk. Aanmelden niet nodig. Oproep: Wie wil er nog deelnemen aan de Leeskring Geschiedenis door Senia? Er is nog plek voor 1 of 2 deelnemers. Aanmelden kan bij Jeanette van Ginkel, via renswodue@rbzout.nl Voorlezen: Elke woensdag om 15.45 u. voor kinderen vanaf 3 tot 7 jaar. Kom je ook? Gezellig! Aanmelden niet nodig. Tablet-cafe: 28 november en 12 december. Aanvang: 10.00 - tot 11.30 u. Op Sinterklaasavond is de bibliotheek gesloten vanaf 17.00 uur. Adres bibliotheek: Van Reedeweg 77 Renswoude, - renswoude@rbzout.nl - tel.: 0318 - 575151. < BOEKEN-, DELICATESSENEN KUNSTMARKT
Page 16
Ook worden er andere (vaak eigengemaakte) artikelen verkocht zoals, ansichtkaarten, honing, honingpotjes, bloembollen (narcissen, tulpen, irissen, anemonen, allium, blauwe druifjes), kalenders met foto’s van bloemen, vogelhuisjes en vogelvoederhuisjes. De opbrengst van de markt is voor het groot onderhoud van de kerk. MIDWINTERWANDELEN KASTEELBOS Veel winterse gebruiken en gebeurtenissen vinden hun oorsprong in vroegere tijden. Het bekendste voorbeeld hiervan is natuurlijk het Kerstfeest; de vroege christelijke zendelingen lieten de bekeerde Germanen het feest van de komst van Christus vieren tijdens het al veel oudere Germaanse Midwinterfeest. De meningen over het ontstaan van het midwinterhoornblazen zijn verdeeld. De VVV promotie Commissie wil van dit midwinterfeest een traditie gaan maken in Renswoude, op de laatste zaterdag voor kerst op 20 december a.s. Tijdens deze winterwandeling om het verlichte kasteel heen, wordt ook het kerklaantje in de route betrokken. De koepelkerk zal open zijn en u kunt deze bezichtigen en naar prachtige orgelmuziek luisteren. Bij slecht weer zullen ook hier de koren optreden. In de Bibliotheek zullen verlichte kerststalletjes te vinden zijn. Het midwinterhoornblazen en de jachthoornblazers treden op in het kasteelbos, evenals de scoutingclub. Restaurant De Hof verzorgd de inwendige mens. We kunnen nog grote (hak) potten gebruiken voor de verlichte route. Inleveren tijdens de openingsuren in de bibliotheek. < < KOKEN MET KOOS Tijdens de twee avonden van de cursus Koken met Koos gaat men aan de slag met verse ingrediënten om een eerlijke maaltijd te bereiden. Na afloop wordt deze maaltijd onder het genot van een drankje gezamenlijk genuttigd. Locatie: keuken in De Breehoek, kosten: 15 euro lesgeld en 18,50 euro materiaalkosten. Data: woensdag 12 en 26 november, 18.00 – 21.00 uur. Meer informatie en/of aanmelden: Siska Nietveld, 0318 - 52 7892 of www.krekscherpenzeel.nl < PIETENBINGO BIJ DE SOS De SOS organiseert op woensdag 3 december een gezellige Pietenbingo. Er zijn leuke prijsjes te winnen. Vanaf 14.00 uur is de zaal open en de ballen gaan rollen om 14.30 uur tot en met 16.30 uur. De middag vindt plaats in de recreatiezaal de Sterrenweide, Vijverlaan 2 in Schepenzeel. De toegang is gratis, wel wordt er een bijdrage gevraagd voor uw kopje koffie of thee. Voor meer info: 033 - 277 88 98. < EXPOSITIES BIBLIOTHEEK RENSWOUDE In de maanden november en december exposeren de heer J.A. de Jong en mevrouw A. Juch in de bibliotheek van Renswoude. Joop de Jong schildert ruim 30 jaar portretten, landschappen en stadsgezichten. Zijn aanleg voor tekenen was in goede handen bij Tonke Dragt en Nel Pot. Later nam hij lessen bij Herman Daamen, Ton Dolron, Aimée Boonstra en Eduart Bace. 13 Naast zijn werk als opleidingsdirecteur in de gezondheidszorg (tot 2009), is hij altijd geïnteresseerd gebleven in de kunst en is hij blijven tekenen en schilderen. Daarnaast heeft hij, als liefhebber van modern glas, enkele malen het glasblazen beoefend in het Glasblaascentrum in Leerdam. In zijn atelier in Scherpenzeel werkt hij nu wekelijks met potlood, aquarel of olieverf. Zijn werk hing bij tentoonstellingen van “Arles “( Den Haag- 1e prijs portretten), het “Open Atelier”( Amerongen) het “Vierkante Ei” ( Utrecht- Centraal Museum), “Couleur Locale”( Woudenberg- Scherpenzeel- Renswoude). Joop vervaardigde portretten in opdracht van particulieren en menigmaal tekende hij portretten op kunstmarkten. Een overzicht van zijn werk is in de maanden november en december in de bibliotheek van Renswoude te bezichtigen. Ans Juch verzamelt kerststallen, die afkomstig zijn uit alle delen van de wereld. Een aantal van deze bijzondere en mooie kerststallen worden gedurende half november en december in de bibliotheek in de vitrines geëxposeerd. De openingstijden van de bibliotheek kunt u vinden op onze website www.rbzout.nl < MANDALA TEKENEN Bij Dorpscollege Krek kan op dinsdagavond 18 en 25 november en 2 en 9 december de cursus Mandala tekenen worden gevolgd. Mandala's zijn vaak cirkelvormige, kleurrijke tekeningen met een spirituele achtergrond. Bij deze cursus ligt de aandacht vooral bij de technieken van het tekenen. Men leert meerdere vormen van mandala's tekenen en leert over kleurgebruik. Er wordt gewerkt met een passer, liniaal, geodrie-hoek, potlood en kleurpotloden. Docente is Carola Krens, locatie: de Paddenburcht. Lesgeld: 38,50 euro. Meer informatie of aanmelden: Marleen Roseboom 033 - 277 4020 en www. krekscherpenzeel.nl < SCOUTING DAAGT NOG STEEDS UIT! Afgelopen weken zijn bij Scouting Scherpenzeel weer nieuwe leden geïnstalleerd. Bij de verkenners (jongens 11-14 jaar) komen er zelfs 10 nieuwe jeugdleden bij! Dit jaar werd er, naast de installatie van nieuwe jeugdleden, ook nieuwe leiding geïnstalleerd. Een goede zaak, want zonder leiding kunnen er geen opkomsten gehouden worden. Scouting Scherpenzeel heeft voor de oudste jeugdleden, de RSA (jongens en meisjes van 14-18 jaar), een stageprogramma. Zij lopen gedurende één jaar bij alle speltakken stage om daarna te bepalen óf en waar zij leiding willen worden. Dat deze aanpak succesvol is, blijkt wel; alle vier de stagelopers van afgelopen jaar hebben besloten om leiding te worden! Zowel de welpen van de Sioniehorde als de welpen van de Wontollahorde (jongens 7-11 jaar) kunnen een nieuwe leiding verwelkomen en bij de Scouts (jongens en meisjes van 11-14 jaar) komen er zelfs twee nieuwe leiding bij. Daarnaast is Esther Krens, als ‘oude rot’ in het vak, overgestapt van het Scouts-leidingteam naar de RSA-begeleiding. Alle nieuwe leiding is de afgelopen periode, net als de nieuwe jeugdleden, geïnstalleerd en met veel enthousiasme aan hun vervolgstap in hun Scoutingcarrière 14
Page 18
begonnen. Om hun taak goed te kunnen doen, zal de nieuwe leiding een training van Scouting Nederland gaan volgen. Een training waarbij competenties worden opgedaan die ook bruikbaar zijn bij studie (bijvoorbeeld vrijstellingen) en in de werksituatie. Dat Scouting Scherpenzeel leeft, met de tijd meegaat en nog steeds een grote groep jongeren aanspreekt, blijkt wel uit het feit dat het ledenaantal nog steeds groeit. Scouting biedt een grote uitdaging aan kinderen van alle leeftijden op allerlei gebieden. Het is niet voor niets de grootste jeugdvereniging van Nederland! Lijkt het je ook leuk om je in te zetten voor Scouting? Wil je een keertje komen kijken? Dat kan! Kijk op www.scoutingscherpenzeel.nl. of neem contact op met secretaris@valleigroep.nl < GESLAAGDE BAZAAR KOEPELKERK De afgelopen bazaar ten behoeve van het onderhoudsfonds van de Koepelkerk was weer heel geslaagd. Vele bezoekers vonden hun weg naar gebouw Rehoboth. Er was voor ieder wat wils. Taarten bij het rad van avontuur, lootjes trekken in de jeugdruimte met altijd prijs, boeken, speelgoed, huishoudelijke artikelen en veel meer op de rommelmarkt. Graag bedanken we de sponsors en de vele vrijwilligers die deze bazaar hebben mogelijk gemaakt. De prijzen van de verloting voor het onderhoudsfonds van de Koepelkerk, zijn gevallen op de volgende lotnummers: 1e prijs Tablet nr. 1119, 2e prijs Dinerbon nr.4730, 3e prijs Accuboormachine nr. 1281, volgprijzen op de nummers, 1281, 1872, 3951, 2352, 1418, 852, 4571, 1751, 1443, 3917, 2461, 4098, 4810, 3877, 1706, 3860, 512 en 2062. De prijzen kunnen worden afgehaald bij Ben Oosterink, Pijnssen van der Aalaan 8 te Renswoude, tel: 0318 - 57 4572. < VERSLAG THEMA-AVOND NPV-RENSWOUDE MET NICO VAN DER VOET De NPV wil iedereen die 28 oktober de thema-avond van de NPV bezocht heeft daarvoor hartelijk bedanken. Voor degenen die er niet konden zijn of ieder die de punten nog eens door wil nemen volgt hier nog een beknopte versie van wat er zoal is besproken. De spreker leest met ons Mattheüs 25, wat gaat over de gelijkenis met de talenten. Dit sluit mooi aan bij de lezing, die hij deze avond geeft. Een lezing voor mensen die moe worden van zichzelf. In de gelijkenis wordt geschreven over een heer die op reis gaat en aan al zijn knechten talenten geeft, naar wat in zijn vermogen ligt. Dit is gelijk een leerzame les dat wij ons niet met anderen moeten vergelijken. God geeft ieder zijn of haar talenten, waar we mee aan het werk moeten en niet om daar niets mee te doen, uit angst voor geen succes. Om hiermee goed aan de slag te gaan is het van belang dat we de lat niet te hoog leggen. Bij alles wat we doen is er een direct verband tussen eisen en zelfvertrouwen. De spreker geeft als voorbeeld een wipwap. Als de lat te hoog ligt(hoge eis) zakt het zelfvertrouwen en bij een lagere eis is het zelfvertrouwen groter. De kunst is om hierin de juiste balans te vinden. Soms zijn er anderen voor nodig om daarbij te helpen. 15 Parket Duo planken Laminaat Verouderde vloeren Meidoornlaan 10 3927 AD Renswoude Showroom alleen op afspraak T 0318-57 3632 M 06-224 68564 E info@hgparket.nl Onderhoud en schuren van bestaande vloeren www.hgparket.nl
Page 20
Uw advertentie hier? Neem contact op met: Gerbert van Donselaar (heraut@destudio.biz) Hoe komt het nu dat ons zelfvertrouwen zakt? 1 Ik moet van:…(ouders, school, ...) 2 En o help als… (doemdenken) (Ik moet) zet onszelf onder druk en als je van te voren bang bent (o help als) beinvloedt dat je gedrag en handelen. Het trekt je leven in een kramp. Te hoge eisen verzieken dus je zelfvertrouwen op alle terreinen (werk, omgang met mensen, vader/moederrol, geloofsleven enz.). Je denkt dat je het nooit goed doet. Gevolgen zijn: Stressklachten(op je tenen lopen), angstklachten(faalangst), depressiviteit, en vastlopen. Om dit te voorkomen moeten we eisen aan onszelf stellen die realistisch zijn. Realistische eisen zijn eisen die op dat moment, voor jou haalbaar zijn. Durf keuzes te maken. Niet ik moet, maar… wat wil ik, wat is wijs (praat erover). Keuzes maken blijft vaak lastig. Aan elke keuze die we maken hangt een prijs kaartje. We kunnen niet alles. Mensen die geen prijs willen betalen gaan tobben. Zij voelen zich voor alles verantwoordelijk, kunnen eigen grenzen niet aangeven om anderen niet teleur te stellen en worden zo kaarsjes die langzaam opbranden. Wat zijn nu de oorzaken van een te hoge lat? Faalangst(werkt verlammend), perfectionistisch(ook sociaal), schaamte voor anderen(angst voor afwijzing), en Iedereen wil de beste zijn (de tweede plaats is te weinig). Te weinig of geen weerstand kunnen bieden aan de huidige prestatie cultuur met als gevolg, depressiviteit, en het hebben van een negatief zelfbeeld. Accepteer wie je bent. Waar hangt jouw VITRAS IS VOORBEREID OP VERANDERINGEN IN DE ZORG IN 2015 Vaker dezelfde zorgverleners bij cliënten thuis Vitras neemt een aantal maatregelen om in te spelen op de nieuwe wetten over zorg, welzijn en jeugd. Zo worden de teams verkleind opdat cliënten vaker dezelfde zorg16 zelfbeeld mee samen?... Prestatie?... Uiterlijk?... Bezit?.... Wat andere mensen van je vinden?... Wat je van je zelf vind?.... Wat God van je vind? Ook het niet realistisch nadenken heeft veel invloed in je omgang met mensen en het maken van je keuzes. Denk hierbij aan: selectief waarnemen (alleen zien wat je niet kan en niet wat je wel kunt) dus negatief denken. Voor een ander denken (gedachten lezen), doe dit niet!, vraag gewoon wat iemand er van vindt. En je gevoel als norm nemen (ik voel met dom, dus ik ben dom). Onze lat is goed als hij op realistische hoogte ligt. Vanuit de Bijbel geeft de spreker ons nog mee dat het leven een geschenk van God is. Wij zijn vaak zo druk met al onze “werken”. In psalm 127:2 staat, dat God het Zijn beminde als in de slaap geeft. Het was een leerzame avond waarbij de spreker met veel herkenbare voorbeelden uit de praktijk, ons heeft laten zien wat de oorzaken en gevolgen zijn als de lat te hoog ligt en hoe we daar met het maken van realistische keuzes verandering in kunnen brengen. Ook vanuit de zaal werden er tijdens de lezing vragen gesteld en opmerkingen gemaakt waaruit we de conclusie kunnen trekken dat het een boeiend onderwerp was. <
Page 22
verlener zien en gaan medewerkers het gesprek met cliënten aan gericht op zoveel mogelijk zelfstandigheid. Gezien de bezuinigingen vanuit Den Haag, ontkomt Vitras niet aan inkrimping van de ondersteunende diensten met 30 fte. Wat verandert er voor cliënten en medewerkers? • Vitras vindt het belangrijk dat cliënten vaker dezelfde zorgverleners zien. Dus worden de teams verkleind. Dit heeft als gevolg dat er meer teams komen. • Voor iedere cliënt levert de Vitras-medewerker maatwerk door samen met de client na te gaan wat hij of zij zelf kan, wat mantelzorgers of vrijwilligers kunnen en waarbij professionele begeleiding of zorg door Vitras-medewerkers (of anderen) nodig is. De website van Vitras is heringericht zodat mensen zoveel mogelijk zelf kunnen doen. Zo kunnen mantelzorgers online een test doen om te kijken hoe het met henzelf gaat. Ook staat er een checklist ‘Hoe herken ik dementie?’ Bezoekers kunnen direct de juiste contactpersoon of team in de buurt vinden door hun plaats of postcode in te vullen. • Er wordt in de nabije toekomst gebruik gemaakt van een digitaal zorgdossier en e-hulpverlening. Natuurlijk blijven analoge middelen als logboek en gesprekken bestaan. • Vitras is vorig jaar al begonnen met zelfstandige, multidisciplinaire teams die - waar gemeenten dat wensen - kunnen deelnemen aan sociale wijkteams. • Vitras stelt goede zorg aan de cliënt centraal. Om de teams beter te ondersteunen en om de indirecte kosten te verminderen worden de ondersteunende diensten gereorganiseerd. Dit kan deels met natuurlijk verloop worden ondervangen. Vitras wil gedwongen ontslagen voorkomen door medewerkers van werk naar werk te begeleiden. Met de vakbonden is een sociaal plan overeengekomen. Eén van de medewerkers gaf als reactie: ‘Hoewel ik me realiseer dat bezuinigingen onontkoombaar zijn, ben De bewegingsspecialist van Renswoude De juiste zorg op de juiste plek! Maak direct een afspraak of bel voor informatie: 0318 – 57 5501 (geen verwijzing of advies van huisarts nodig) 17 ik erg onder de indruk van het aantal collega’s dat moet verdwijnen.’ Wat verandert er in 2015 in financiële zin voor cliënten van Vitras? Cliënten die nu thuis verzorgd of verpleegd worden, kunnen deze zorg vanaf 2015 declareren bij hun zorgverzekeraar. Cliënten die thuis begeleiding krijgen of naar de dagopvang gaan, krijgen in 2015 voor de financiering te maken met de gemeente waarin zij wonen. Meer informatie is te vinden op de nieuwe website www. hoeverandertmijnzorg.nl van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze geeft cliënten zo eenvoudig mogelijk uitleg over de overgang van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet langdurige zorg. Ook kunnen cliënten meer informatie vinden op de website van de gemeente waarin zij wonen. Telefonisch kunnen mensen contact opnemen met het Informatiepunt Langdurige zorg en Jeugd via 0800 - 0126 (gratis). Vitras Vitras biedt wijkzorg (verzorging en verpleging thuis) en sociaal werk in de wijk (begeleiding en maatschappelijk werk) plus jeugdgezondheidszorg. Daarnaast gerelateerde diensten als cursussen, gemaksdiensten en uitleen van hulpmiddelen. Vitras biedt deze diensten binnen de provincie Utrecht in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. < VAN DORPSCENTRUM NAAR DIENSTENCENTRUM Er wordt steeds meer duidelijk over de veranderingen in de zorg in 2015. De rol van de gemeente wordt belangrijk: Voor uw zorg (WMO) kunt u terecht bij het zorg loket! Maar wat betekent dat allemaal voor u persoonlijk? Als er zorgen zijn rond de kinderen, als er huishoudelijke hulp of ondersteunende begeleiding nodig is? En wat als onze ouderen langer thuis moeten blijven wonen? Is er dan ook dagopvang mogelijk? Door herprogrammering van het Dorpshart zou er ruimte vrij kunnen komen en het CDA heeft daar wel ideeën voor: Wat te denken van zorgwoningen met een ontmoetingsruimte, een leesruimte annex bibliotheekvoorziening? Wij willen graag uw mening daarover horen. U kunt ook met uw vragen over de veranderingen in de zorg terecht! Na een korte inleiding door onze wethouder, Didi Dorrestijn, worden jong en oud uitgenodigd om met ons mee te komen praten op woensdag 26 november 2014 in de bibliotheek aan de Van Reedeweg 77. We beginnen om 19.30 uur. U bent harte welkom! < VOORSTEL VVD SUBSIDIES VERENIGINGEN HAALT HET NIET Tijdens de raadsvergadering voor de algemene beschouwingen van dinsdag 28 oktober jl. heeft de VVD een amendement ingediend. In het amendement stelde de VVD voor om de voorgenomen bezuinigingen op de subsidies van de verenigingen niet met 30% maar met 10% te korten. De VVD is van mening dat de 30% minder subsidie onevenredig hoog is ten opzichte van de totale bezuinigingen. De VVD was overigens wel van mening dat ook de 18
Page 24
verenigingen een bijdrage moesten leveren aan de bezuinigen en met 10% minder subsidie paste dat beter in het totale bezuinigingsbeeld. Daarnaast speelde voor de VVD ook mee dat er nog geen duidelijk subsidiebeleid is. Helaas konden de coalitiepartijen CDA en SGP, aangevuld met Dorpsbelang Renswoude, zich niet vinden in het voorstel van de VVD en zodoende haalde het voorstel geen meerderheid. Hierdoor gaan de verenigingen vanaf 2015 toch 30% minder subsidie ontvangen. De CU kon zich overigens wel vinden in het voorstel van de VVD. De VVD vindt het bijzonder jammer dat het voorstel geen meerderheid heeft gehaald en vreest dan ook dat de verenigingen dit op zullen gaan vangen met verhogingen van de contributies. De sportieve en actieve burger betaalt hierdoor helaas de rekening. Dit komt het bruisende verenigingsleven van Renswoude niet ten goede en dat had de VVD graag anders gezien. < OPBRENGST COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING We zijn blij dat we dit jaar het bedrag van E1648,26 mogen overmaken naar de Nederlandse Brandwondenstichting in Beverwijk. Zij kunnen daar weer onderzoeken doen naar hoe kunnen we patienten groot of klein een zo'n min mogelijke onzichtbare litteken(s) geven. Hoe geven we een behandeling met een snelle genezing? Hoe vangen we de naaste familie op? Voor hen is het vaak ook ver rijden als het hun kind of partner is. Uw gift wordt goed besteed voor verdere onderzoeken voor de toekomende tijd, Iedereen die gelopen heeft en gegeven, hartelijk dank tot 2015. Collectant worden, dat kan, bel: 0318 - 57 1494 < VERKIEZING GEZELLIGSTE WINKEL VAN GEMEENTE RENSWOUDE VAN START De 3e editie van de Verkiezing van de Gezelligste Winkel van de gemeente Renswoude van start gegaan. Er kan tot en met 9 januari 2015 op alle genomineerde winkels uit de gemeente Renswoude gestemd worden. Inwoners van de gemeente Renswoude kunnen stemmen via www.gezelligstewinkel.nl. Stemmen is zo gebeurd en bovendien maken stemmers kans op het winnen van mooie prijzen. Inwoners van Renswoude worden opgeroepen om te stemmen op hun favoriete winkel. Dit kunt u doen via de lokale media, via Twitter en via Facebook. Voor veel winkels is het fantastisch om via een stem de waardering van de consument te ont19 vangen. Bovendien zorgt het winnen van een titel voor veel positieve publiciteit en meer omzet. En dat kunnen veel MKB'ers goed gebruiken. Welke winkels vertegenwoordigen de gemeente Renswoude in de landelijke finale? De winkel met de meeste stemmen en de winkel met de hoogste waarderingsscijfers vertegenwoordigen de gemeente Renswoude in de landelijke finale. Daarin zal bepaald worden wie de winnaar van de provincie wordt en welke winkel zich een jaar lang de Gezelligste Winkel van Nederland mag noemen. Voor de gemeente Renswoude zou het natuurlijk geweldig zijn als straks de Gezelligste Winkel van Nederland uit de gemeente Renswoude afkomstig is. Mocht een winkel uit de gemeente Renswoude de verkiezing winnen dan is het de wethouder economische zaken van de gemeente die de Award tijdens de Award Uitreiking op 16 maart 2015 in Kasteel De Hooge Vuursche te Baarn zal uit te reiken. Vanzelfsprekend levert de titel ook veel positieve publiciteit op voor de gemeente Renswoude. De genomineerde winkels van de gemeente Renswoude rekenen op uw steun, dus kom in actie voor de gezelligste winkels van de gemeente Renswoude. < VIA ACTIE HOUD DE BONGERD HOOG NIEUWE BOOMGAARDEN AANLEGGEN Met de actie Houd de Bongerd Hoog! hoopt Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) vele nieuwe particuliere boomgaarden in Gelderland aan te kunnen leggen. Inmiddels zijn voor ruim 40 nieuwe boomgaarden de appel-, peren-, kersen- en pruimenrassen besteld. De winter is het ideale plantseizoen voor jonge fruitbomen en SLG biedt iedereen in Gelderland nog tot 24 november de kans om zich aan te melden voor ‘Houd de Bongerd Hoog!’ Bewoners van het buitengebied kunnen met aantrekkelijke korting zelf hun boomgaard samenstellen op basis van de geselecteerde kersen-, pruimen-, appelen perenrassen. De actie sluit af met een uitdeeldag van de fruitbomen op 13 december waar de deelnemers ook een praktische aanplanten snoei-instructie ontvangen. Projectleider Sander Nijhuis vertelt: “We willen samen met bewoners hoogstamboomgaarden aanleggen. De boomgaarden zijn een aantrekkelijk element in het landschap. Zowel voor mens en dier. Wij genieten van de bloesem, het fruit en natuurlijk het landschapsbeeld. Daarnaast hebben fruitbomen ook een hoge ecologische waarde en bieden ze veel nestgelegenheid aan vogels.” Zelf kiezen Het leuke aan deze actie is dat men zelf de boomgaard kan samenstellen. SLG heeft de lekkerste en beste rassen geselecteerd en daar kan een keuze uit worden gemaakt. Sander: “Het valt op dat men overwogen keuzes maakt en dat er hierdoor aantrekkelijke en gevarieerde boomgaarden aangeplant gaan worden. Men kiest zowel bekende rassen als Schone van Boskoop (Goudereinette) en Giesser Wildeman, maar er is zeker ook belangstelling voor onbekende rassen als Varikse Zwarte (kers) en Dubbele Boe20
Page 26
renwitte (pruim). We willen het erf weer authentiek inrichten” Deelnemer Piet Drost is enthousiast over de actie: “Deze actie biedt ons de mogelijkheid om op een leuke manier en tegen een geringe prijs ons erf weer authentiek in te richten. We hebben 2 jaar geleden een boerderij gekocht en willen de grond erom heen weer opnieuw inrichten, liefst zo authentiek mogelijk. Daar horen hoogstamfruitbomen ook bij.” Enkele spelregels Om alle bewoners van het buitengebied in Gelderland de mogelijkheid te geven om deel te nemen zijn een paar spelregels opgesteld. Hieronder staan de belangrijkste. Iedereen die in het buitengebied woont en plek heeft voor minstens 5 hoogstamfruitbomen kan meedoen. Er zijn 2 lijsten met geschikte rassen opgesteld; een voor zandgrond en een voor kleigrond. Deelnemers vullen het bestelformulier in en de erfadviseurs van SLG kijken deze na. Meedoen kan door het formulier in te vullen en in te sturen voor 24 november 2014. De uitdeeldag van de bestelde bomen is op zaterdag 13 december in Rozendaal, bij het kantoor van SLG. Alle spelregels en de bestelformulieren voor zand- en kleigrond staan op www.landschapsbeheergelderland.nl. Volg de ontwikkeling en resultaten van de actie op twitter via #HdBH. < • Fysiotherapie • Manuele Therapie • Fysiotherapie aan huis • Medische fi tness Sporten met professionele begeleiding? Kies dan voor medische fi tness. www.fysio-jansen.nl 0318 576353 Beukenlaan 46, Renswoude 21 Parkietjes Parkietjes Gezocht: jongen die op zaterdag tuin- en andere werkzaamheden wil doen. Interesse? Bel 0318 - 571869. Wie zoekt er iemand voor de administratie/schoonmaak. (Keten, kantoren en huizen) Ik ben 16 en zoek iets voor de zaterdag en woon in Renswoude. Bel gerust voor meer informatie: 06 - 119 752 70. Wij hebben woensdag 19 november personeelsuitje. Daarom zijn we vanaf 12.30 gesloten. Met vriendelijke groet, HUBO van Deelen. Gezocht: grote Kerstboom voor in de Gereformeerde Kerk Renswoude. Voor omzagen en afhalen wordt gezorgd. Telefoon 0318 - 57 2856 en bgg. 0318 - 57 2269. Bouwbedrijf Leo Verkerk v.o.f. Renswoude 0343 - 41 28 49 info@leoverkerk.nl Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redactie- en advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 3927 DM Renswoude Tel: 0318 - 57 1432 of 06 - 24 50 74 13 E-mail: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen Voor meer informatie kunt u ons volgen via Facebook of Twitter of bezoek onze website: www.leoverkerk.nl Uiterste Inleverdatum kopij: dinsdag 25 november vóór 19.00 uur 22
Page 28

2014_Heraut 22


Page 2
GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 4 E: info@renswoude.nl GEMEENTENIEUWS 3 november 2014 www.renswoude.nl @gem_Renswoude Centraal telefoonnummer De gemeente is bereikbaar via één centraal telefoonnummer 0318-578150. Ma – vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. Spreekuur burgemeester Elke maandag van 11.00-12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook mailen naar: burgemeester@renswoude.nl. Burgerlijke stand Geboren: 12-10: Marinus, zoon van B.J. Soetendaal en M.R. Kampert 15-10: Noa Dirkje Willemijn, dochter van C.J. Rietveld en G. van Brummelen 22-10: Anna Liza, dochter van J.W. Bosman en G.H. Bloemen Veranderingen in het sociaal domein U heeft het ongetwijfeld al gehoord of erover gelezen. Op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen gaat er komend jaar veel veranderen. Als gemeente krijgen wij er veel taken bij van de Rijksoverheid en moeten we dat met minder geld gaan organiseren. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij verantwoordelijk voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning van de inwoners. Jong of oud, rijk of arm of met een zorg- of ondersteuningsvraag. Ondertrouw: Geen Gehuwd: 15-10: A.H.J. Dikkeschei en M.J. van Walderveen Overleden: Geen Als inwoner neemt u vaak al uw verantwoordelijkheid en pakt u dingen zelf, of samen met uw familie, vrienden en vrijwilligers, op. Dat is mooi en goed om te zien en te horen: graag en vanzelfsprekend sluiten wij daar bij aan. De komende veranderingen kunnen we hiermee samen met u invullen en vormgeven. U vanuit uw rol, wij als gemeente vanuit de onze. Als lokale overheid blijven wij zorgen voor mensen die het echt niet zelf kunnen. Voor mensen die ondersteuning hebben of het nu op financieel of sociaal gebied is, blijft de zorg. Dat doen we zoals we gewend zijn: SAMEN! De gemeenteraad heeft onlangs de lokale Jeugdhulp- en Wmobeleidsplannen vastgesteld. In deze beleidsplannen heeft de gemeente de visie en uitgangspunten vastgesteld. Eigen kracht en verantwoordelijkheid staan centaal. Veranderingen in de zorg (Wmo) Om de zorg in de toekomst goed en betaalbaar te houden, voert het kabinet veranderingen door. Het uitgangspunt is dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. Daarbij kijkt de gemeente vaker naar wat u zelf nog kunt, of wat uw familie, vrienden en buren voor u kunnen betekenen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de overheid uw zorg regelt en betaalt. Hierdoor blijft de zorg betaalbaar en kunnen de mensen die écht zijn aangewezen op de overheid, er ook van op aan dat ze de hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Renswoude, 3 november 2014 1 De gemeente voert nu al de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Dat betekent dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Of het nu ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of mensen met psychische problemen betreft. Gemeenten waren al verantwoordelijk voor bijvoorbeeld woningaanpassingen, hulp bij het huishouden en vervoersvoorzieningen. Hier komen per 1 januari 2015 o.a. de individuele begeleiding en dagbesteding voor mensen met een beperking (voorheen AWBZ) bij. Evenementenkalender 20/12/2014 Winterwandeling kasteelbos 24/12/2014 Volkskerstzangdienst Meer info zie www.renswoude.nl Collectevergunningen Week 45 Alzheimer Nederland Week 46 NL. St. v/h gehandicapte Kind Verloren voorwerpen - - Gevonden voorwerpen 13/10/2014 Twee sleutels Oudere meldingen zie: www.renswoude.nl Info: 578152 of a.eilander@renswoude.nl Veranderingen in de Jeugd(zorg) Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente, en dat is nieuw, verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Dat betekent alle hulp, zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. De zorg is straks dichterbij georganiseerd. Gemeenten dragen dan zorg voor jeugd en hun opvoeders met problematiek in de opgroei-/opvoedsfeer, Geestelijke Gezondheidszorg, jeugd met een (lichte) verstandelijke beperking, maar ook voor de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen, gesloten jeugdzorg en jeugdreclassering. Met instanties –ook in regionaal verband- maakt de gemeente hierover afspraken, zodat iedereen straks goed geholpen wordt. Het is belangrijk dat, wanneer het even niet zo goed loopt in uw gezin, u op plaatsen terecht kunt waar u al op regelmatige basis komt, zoals het consultatiebureau, de school e.d.. Deze organisaties werken samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin of weten de juiste persoon te vinden voor eventuele vragen en afstemming. Natuurlijk met uw toestemming. Samen met uw gezin wordt gekeken wat er aan de hand is en maken we afspraken. Hierbij zijn uw mogelijkheden het vertrekpunt. De gemeente zorgt voor de continuïteit van de zorg voor jeugd met een geldige indicatie die doorloopt in 2015. Meer informatie De gemeente Renswoude is volop bezig om de nieuwe taken te organiseren. In de komende periode gaan wij u verder informeren over deze veranderingen en hoe deze in Renswoude worden uitgevoerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider decentralisaties mw. J. Pols via 0318-578150 of j.pols@renswoude.nl. U kunt de ontwikkelingen ook volgen via www.renswoude.nl/sociaaldomein Renswoude, 3 november 2014 2
Page 4
Te huur: Watersnipweide 20 In de nieuwbouwwijk Beekweide is deze bovenwoning te huur voor € 659,93 p/m excl. servicekosten van € 31,20 en excl. glasverzekering van € 1,20. De woning is gelegen op de 1e en 2e verdieping. Via de hal, alwaar het toilet zich bevindt, komt u in de woonkamer. Vanuit de woonkamer is er een open keuken en toegang tot het balkon. Op de bovenste verdieping bevinden zich slaapkamer, hobbykamer, badkamer en overloop. De gezamenlijke fietsenberging is op de begane grond. Balkon Woonkamer Hobby kamer Slaap kamer Keuken Galerij 1e verdieping. Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met mevrouw J.P. Versteeg-Henken van het woningbedrijf, telefoonnummer 0318-578150 of j.p.versteeg@renswoude.nl. Bad kamer Storingen CV-installaties huurwoningen: GSU, T: 0318-569484 Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de gemeente, buiten kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 06-51148102. U kunt uw problemen inspreken, geef uw telefoonnummer door. Renswoude, 3 november 2014 3 Ontwerp Drank- en Horecavergunning De volgende organisatie heeft een aanvraag ingediend voor een (geactualiseerde) paracommerciële horecavergunning ingevolge artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf (kantine): - Hervormde gemeente Renswoude ten behoeve van het verenigingsgebouw Rehoboth op het adres Taets van Amerongenweg 66 te Renswoude. In de Drank- en horecaverordening gemeente Renswoude zijn regels gesteld ter voorkoming van oneerlijke mededinging waaraan deze paracommerciële rechtspersonen zich moeten houden bij de verstrekking van alcoholhoudende drank. De burgemeester is voornemens vergunning te verlenen. Het ontwerpbesluit en daarop betrekking hebbende stukken liggen 6 weken (tot 16 december a.s.) voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Dorpsstraat 4. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden over het ontwerpbesluit naar keuze mondeling dan wel schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Degenen die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met de heer A.E. Eilander van de afdeling Algemene Zaken, telefoon 0318- 578152. Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen: - Van de heer E. Jansen voor het oprichten van een kwekerij (coniferen en buxus) op het adres Woudegge 1a te Renswoude (ontvangen op 16 oktober 2014). Voor meer informatie: Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 578161 / c.van.den.heuvel@renswoude.nl. . Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: 1) Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een erker aan de woning op het adres Utrechtseweg 32 te Renswoude (ontvangen op 27 oktober 2014); 2) Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het adres Wittenoordseweg 11 te Renswoude (ontvangen op 28 oktober 2014). Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Renswoude, 3 november 2014 4
Page 8
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is: 1) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘veranderen monument’: voor het bouwen van een overkapping op het adres Dorpsstraat 40 te Renswoude (ontvangen op 9 oktober 2014) – Correctie t.o.v. Heraut van 20-10-2014; 2) Activiteiten ‘bouwen, veranderen monument en uitvoeren werk’: voor het oprichten van een bezoekerscentrum Grebbelinie met terras, fietsenstalling en vlaggenmasten op het toekomstige adres Buursteeg 2 te Renswoude - nabij het Fort aan de Buursteeg – (ontvangen op 28 oktober 2014); 3) Activiteit ‘veranderen inrichting’: voor het veranderen van de luchtwasser van de varkensstal op het adres Arnhemseweg 6 te Renswoude (ontvangen op 27 oktober 2014). Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure op van toepassing was: 1) Activiteit ‘uitvoeren werk’: voor het aanleggen van een (zwem)poel op het adres Ubbeschoterweg 12 te Renswoude (verzonden op 16 oktober 2014); 2) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het oprichten van een vervangende woning op het adres Barneveldsestraat 43 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 31, onder c van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ (verzonden op 24 oktober 2014). De omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Belanghebbenden kunnen tegen genoemde besluiten binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude). Indien u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Renswoude, 3 november 2014 5 Wilt u brood zonder E-nummers en broodverbeteraars? Kom dan naar bakkerij van Voorthuizen voor ons overheerlijk en dagvers biologisch brood. U boft met zo'n bakker in de buurt! 6
Page 10
KERSTKRIEBELS ? Nog een paar weken en dan is het Kerstmis. Begint het bij u ook weer te kriebelen? Het wordt weer tijd om het binnen weer gezellig te maken voor de feestdagen. Bij Dicky’s Theeschenkerij (Dorpsstraat 11, Renswoude) organiseren wij weer gezellige kerstworkshops, waarbij een mooi langwerpig kersttafelarrangement gaan maken. We doen dit op vrijdag 5 december en zaterdag 6 december op de volgende tijden: Vrijdag 5 dec: 13.00 – 15.30 uur 19.00 – 21.30 uur Zaterdag 6 dec: 09.30 – 12.00 uur 13.30 – 16.00 uur Opgeven kunt u door te bellen naar Dicky (0318 - 57 3637) of Ellen (0318 - 57 4285). < DOTXS BLAASMARATHON MET ONTBIJTSHOW EN MEESPEELUUR Harmonievereniging Ons Genoegen in Renswoude houdt van vrijdag 28 november 19.00 uur tot en met zaterdag 29 november 19.00 uur de dotXS Blaasmarathon. In ’t Podium aan de Nijborg 2 wordt 24 uur lang muziek gemaakt door alle leden van de vereniging. Op zaterdagochtend kunnen belangstellenden tussen 9.00 en 10.00 uur komen ontbijten tijdens een speciale ontbijtshow. Ons Genoegen speelt tijdens dit uur muziek die speciaal is afgestemd op dit vroege uur. Willem Lenderink presenteert de show. Het ontbijt bestaat uit lekkere broodjes met divers beleg, gekookte eieren en koffie, thee of sap. Ontbijten tijdens de dotXS Blaasmarathon kost 5 euro. De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe concertkleding. ’s Middags kunnen muzikale belangstellenden zelf meespelen in het orkest. Dit kan tijdens het meespeeluur op zaterdag van 13.00 tot 14.00 uur. Muzikanten moeten zelf hun instrument meenemen, voor lessenaars en bladmuziek wordt gezorgd. Deelname kost 5 euro. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de ontbijtshow of het meespeeluur via blaasmarathon@onsgenoegen.org. Meer informatie is te vinden op onsgenoegen.org/blaasmarathon. < GEZOND KOKEN MET EEN KLEIN BUDGET We willen wel gezond eten, maar verse groenten en fruit zijn prijzig. Dit hoeft geen belemmering te zijn. Met bereidheid om nieuwe producten en maaltijden te proberen en slim in te kopen hoeft gezond eten niet duur te zijn. Op de cursusavond ‘Gezond koken met een klein budget’ wil docente en diëtiste Romy van Hoevelaken, vooral praktische tips geven om met een klein budget toch lekker en gezond te kunnen eten. Datum: donderdagavond 13 november, locatie: de Paddenburcht, kosten: 10 euro. Aanmelden en/of meer informatie: Marleen Roseboom, 033 - 277 4020 of www.krekscherpenzeel.nl < GOSPELKOOR CANDELA GEEFT NAJAARSCONCERT Het is even stil geweest rond Gospelkoor Candela maar zaterdag 15 november staat weer een concert gepland in de Koepelkerk in Renswoude onder leiding van de nieuwe dirigent Fred Roest en zijn vaste pianist Bart van Kooten. Fred Roest nam in januari het dirigeerstokje over van Harrie Stijf. In het dagelijks leven is hij kok bij een congrescentrum, maar daar7 naast altijd met muziek bezig geweest. "Ik volgde hiervoor al heel jong verschillende opleidingen en vanaf mijn 19de sta ik als dirigent voor een koor." Hij heeft allerlei koren geleid vaak samen met zijn vaste pianist Bart van Kooten. Ze werken inmiddels al ruim 25 jaar samen. “Ik was destijds pianist bij het kerkkoor in de Regenboogkerk in Veenendaal“, vertelt Van Kooten. "We zochten een dirigent en die werd gevonden in de persoon van Fred Roest. Het klikte goed tussen beide heren en zo zijn ze in de loop der jaren samen bij heel wat koren geweest. In Leersum bij een gemengd koor en daarna volgden gospelkoor Spirit in Veenendaal en jongerenkoor One Together in Veenendaal. Eind 2013 kwam er een telefoontje van het Renswoudse gospelkoor Candela. We zijn samen gaan kijken en zo zijn we hier terecht zijn gekomen", vertelt Roest. “We merkten dat we hier echt nog wat konden doen. Het is leuk om een koor een paar treetjes hoger te brengen”. Wennen was het wel even want de Renswoudse mentaliteit was toch even anders. “Ik verwacht volop concentratie van de koorleden tijdens de repetities en daar moest aan gewerkt worden”, legt hij uit. "Maar nu gaat het goed. Candela is een fris koor met een mooie koorklank dat een boodschap heeft te vertellen, dat is wat wij neer willen zetten”, aldus de dirigent. Het najaarsconcert van Gospelkoor Candela wordt gehouden op zaterdag 15 november om 19.30 uur in de Koepelkerk. De entrée is 2,50 per stuk. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang van de kerk . Wilt u van tevoren al kaarten reserveren dan kan dat bij Jan van Essen, telefoon 06 - 53 608 233, e-mail: jan@jve.nl < VAN DE BIEB Nederland Leest 2014 Elk jaar in november houden de Nederlandse Bibliotheken de campagne 'Nederland leest". Het is de bedoeling dat er een 8
Page 12
discussie op gang komt over één bepaald boek. Dat boek geven we de hele maand november gratis weg aan onze leden. Dit jaar staat "Een vlucht regenwulpen" van Maarten ’t Hart centraal. Vanaf 4 november is dit gratis boek voor leden of hen die lid worden in de bieb verkrijgbaar. Op vrijdagochtend 21 november vertelt Neerlandicus Theo Wernsen in de bibliotheek van Renswoude over de schrijver Maarten ‘t Hart, zijn werk én het boek. Dit begint om 10.00 u. is kosteloos voor iedereen toegankelijk. Aanmelden niet nodig. Jonge jury Jongeren tussen de 12 en 16 jaar oud mogen hun stem op het favoriete boek uitbrengen! Voor de Jonge Jury kun je alle boeken lezen geschikt voor twaalf jaar en ouder die in 2013 of 2014 zijn. Stemmen kan online of met de stemansichtkaart die in de bieb klaar ligt. De vijf boeken die de meeste stemmen krijgen worden genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury. Het boek met de meeste stemmen wint. Stemmen kan t/m 1 maart 2015. Voorlezen Elke woensdag om 15.45 u. voor kinderen vanaf 3 tot 7 jaar. Kom je ook? Gezellig! Aanmelden niet nodig. Tablet-cafe. 14 en 28 november. Aanvang: 10.00 - tot 11.30 u. ZICHT OP UW GEWICHT Onderzoek naar ondervoeding in de huisartsenpraktijk. Iedereen weet wat overgewicht is maar < wat weet u van ondervoeding? Factoren zoals ziekte, verminderde eetlust, gebitsproblemen, eenzaamheid of andere problemen kunnen ertoe leiden dat u langdurig te weinig of niet goed eet. Maar hoe weet u of u ondervoed bent? Ook al bent u niet mager, u kunt toch ondervoed zijn. Bij ondervoeding krijgt uw lichaam te weinig goede voedingsstoffen binnen. Uw lichaamsgewicht en de spiermassa nemen hierdoor af. Dit leidt o.a. tot vermoeidheid, afname spierkracht en/of een verminderde weerstand. In combinatie met ziekte kan ondervoeding leiden tot vertraagd herstel, meer complicaties en een verhoogde kans op een opname in het ziekenhuis. Het is dan ook van belang om ondervoeding tijdig te behandelen. Zit uw kleding de laatste tijd losser, bent u de laatste tijd onbedoeld afgevallen, heeft u minder eetlust of bent u vaker vermoeid ? Dan kan het verstandig zijn uw huisarts/ diëtist te raadplegen. Tijdens de jaarlijkse griepprik op 5 november kunt u deel nemen aan een kleinschalig onderzoek naar ondervoeding. Van de diëtist ontvangt u dan een kaartje met 3 korte vragen welke u ter plekke kunt invullen en inleveren. U mag het kaartje ook mee naar huis nemen en kosteloos op de post doen. De kaartjes kunt u ook op andere dagen bij de assistente aan de bali ophalen of invullen. Wanneer er sprake blijkt te zijn van (risico op) ondervoeding neemt de diëtist contact met u op om u eventueel te adviseren en te begeleiden. U kunt ook zelf een afspraak maken via de assistente. De consulten van de diëtist worden voor 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering, mits het eigen risico is verbruikt. < 9 OPBRENGST COLLECTE Namens het Blindeninstituut Bartimeus Sonneheerdt in Zeist mag ik iedereen heel hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage aan de collecteweek. Door de spontane hulp van de collectanten hebben we bij elkaar het mooie bedrag van € 1337,25 opgehaald! We hopen volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen! Hartelijke groeten Betsie Vlastuin. < PANNENKOEKENETERS BEDANKT Alle mensen die zaterdag 18 oktober in het Rehoboth pannenkoeken hebben gegeten hartelijk dank. We hebben hiermee 1650 euro opgehaald voor onze broeders en zusters in Kenia om een kerk te bouwen. < ICARE VERPLEGING EN VERZORGING BIJ PASSAGE RENSWOUDE Mieneke den Hartog, 2e voorzitter van Passage afd. Renswoude heette in een volle zaal alle aanwezigen van harte welkom. Na het huishoudelijk gedeelte gaf zij het woord aan verpleegkundige Laura van Ravenhorst van Icare die met behulp van een PowerPoint presentatie, de aanwezigen uitleg gaf over de zorg en veranderingen in het komende jaar. Icare is een stichting, die staat voor het verlenen van zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Icare biedt altijd zorg op maat en heeft een grote diversiteit aan diensten en producten. Er komen veel veranderingen in de zorg, de Gemeente krijgt een grote verantwoordelijkheid die in 2015 merkbaar zullen worden. De langdurige zorg wordt dan hervormd, Verpleging en Verzorging gaat van de AWBZ naar de zorgverzekeraars de Begeleiding gaat van de AWBZ naar de Gemeente, de dagactivering en vervoer gaat ook naar de Gemeente. Veel wijzigingen binnen de zorg die tot veel vragen opriepen vanuit de aanwezigen. Daarna sprak mw. Trudie Cornelissen als accountmanager vanuit de Icare ledenvereniging en zij gaf informatie over de producten en diensten van de ledenvereniging Icare, en wat je kunt doen met het lidmaatschap. We konden tevens kennis maken met een Proeferijtje van Apetito uit Ede, die vriesverse maaltijden aan huis bezorgen, eenvoudig te bereiden in magnetron of oven. Het was een verhelderende avond, zeker met het oog op de toekomst, de veranderingen in de zorg en de bezuinigingen die we allemaal gaan ervaren. < PASSAGE UITNODIGING De ledenvergadering van Passage is op woensdag 19 november 2014. Onderwerp: Kerk op catwalk. Een modeshow gepresenteerd door professionele mannequins. Gastspreker: mw. Zuidema uit Ugchelen met o.a. Prachtige dia's, en met Toga's van vroeger en heden. Ook Unicef is deze avond aanwezig, met o.a. kerstkaarten en agenda's voor 2015. Deze verkoop wordt van harte bij u aanbevolen. Gebouw: Rehoboth. Aanvang: 19.45 uur. Gasten zijn ook hartelijk uitgenodigd. SINTERKLAASINTOCHT 15 NOVEMBER 2014 Op zaterdag 15 november is het zover! Sinterklaas komt met zijn Pieten om 15.00 uur aan bij het kasteel in Renswoude. Samen met muziekvereniging > 10
Page 14
12
Page 18
15 Toestemmingsformulier voor Apotheek Scherpenzeel Elektronisch uitwisselen van medische gegevens Als u ’s avonds of in het weekend onverwacht bij een ziekenhuis, andere huisarts of apotheek komt, willen deze zorgverleners snel uw medicatiegegevens elektronisch kunnen opvragen bij uw apotheek. U moet bij elke zorgverlener eenmalig apart de toestemming doorgeven, dus zowel bij de huisarts als bij de apotheek. Wil u daarom onderstaand formulier voor de apotheek invullen indien u dit nog niet eerder heeft gedaan? Bij het invullen van het toestemmingsformulier geeft u aan de apotheek toestemming om uw medicijngegevens, allergieën, ziektebeelden (voor zover bekend) en relevante labwaarden (bijv. de nierfunctie) uit te wisselen met andere zorgverleners. De zorgverleners mogen deze alleen raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling. Meer informatie kunt u lezen op de website: www.vzvz.nl of in de brochure ‘Beter geholpen met goede informatie’. Als u geen toestemming geeft kunt u dit ook aangeven op het formulier. Ook in noodsituaties kunnen zorgverleners dan geen medicatiegegevens opvragen. Naam: ____________________________m/v Naam: _________________________m/v Adres: ____________________________ Geboortedatum: ____________________ Handtekening: ______________________ Toestemming: JA / NEE Adres: _________________________ Geboortedatum: __________________ Handtekening: ___________________ Toestemming: JA / NEE  Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder/voogd toestemming.  Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt, dat zowel de ouder/voogd als het kind toestemming moet geven. Hiervoor kan het kind onderstaand een paraaf achter zijn/haar naam zetten. Toestemming voor KINDEREN tot 16 jr Naam: ____________________________m/v Naam: _________________________m/v Geboortedatum: ____________________ Handtekening: ______________________ (Handtekening kind 12-16jr):___________ Toestemming: JA / NEE Geboortedatum: __________________ Handtekening: ___________________ (Handtekening kind 12-16jr):__________ Toestemming: JA / NEE Naam: ____________________________m/v Naam: _________________________m/v Geboortedatum: ____________________ Handtekening: ______________________ (Handtekening kind 12-16jr):___________ Toestemming: JA / NEE Geboortedatum: __________________ Handtekening: ___________________ (Handtekening kind 12-16jr):__________ Toestemming: JA / NEE Graag opsturen of inleveren bij de apotheek, indien u dit nog niet eerder heeft gedaan.16
Page 20
“Ons Genoegen” en de DJ wordt het een ontzettend gezellig feest wat jullie zeker niet willen missen!!! Dus kom allemaal want de pieten hebben jullie hulp dit jaar weer eens hard nodig! Na het ontvangst bij het Kasteel gaan Sinterklaas en alle Pieten per rijtuig via de Dorpsstraat – Kerkstraat - van Reedeweg - van Arckelweg - Spikhorst - Oude Holleweg naar het muziekgebouw ’t Podium waar de kinderen een grote rol zullen spelen om de pieten te helpen maar ook de papa´s en mama´s zijn hard nodig. Middenin de Heraut zit een kleurplaat. Ook zijn deze kleurplaten verkrijgbaar op scholen en bij alle deelnemende winkeliers van de Sinterklaasactie. Inleveren van de kleurplaat kan bij Sinterklaas in ‘t Podium. En... degene die gewonnen hebben worden gebeld en ontvangen zelfs post van Sinterklaas! Ook dit jaar is er weer de bekende zegelactie met uit een lopende prijzen! Zie voor meer informatie de lijst met alle prijzen en deelnemende winkeliers. Doe mee en ontvang bij al deze winkeliers vanaf 15 november tot en met 5 december (17.00 uur) bij iedere bestede euro 1 gratis zegel. Volgeplakte kaarten kunnen ingeleverd worden op woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 december van 9.00 - 12.30 / 13.30 -17.00 bij Modehuis van de Pavert, Dorpsstraat 25 te Renswoude. De trekking zal plaatsvinden op 5 december om 17.30 uur in Restaurant “De Dennen”. De prijswinnaars worden telefonisch op de hoogte gebracht. De prijzen worden gezamenlijk uitgereikt. Winnaars worden namelijk uitgenodigd om op zaterdag 13 december om 12.30 uur in restaurant De Dennen de gewonnen prijs in ontvangst te nemen. Prijzen en deelnemende winkeliers Sinterklaasactie 2014: Fiets - Joop van Voorthuizen tweewielers 2 cadeaubonnen t.w.v. 75 euro - Hubo van De bewegingsspecialist van Renswoude De juiste zorg op de juiste plek! Maak direct een afspraak of bel voor informatie: 0318 – 57 5501 (geen verwijzing of advies van huisarts nodig) 17 Deelen, LCD TV - RCR, 5 linnen pakketten - Modehuis Van de Pavert, 1 minuut gratis winkelen - Emte, 3 cadeaubonnen t.w.v. 50 euro - Dingedong Mode, Strijkplank, koekenpan, keukenweegschaal - H. van Voorst luxe- en huishoudelijke artikelen, Metamorfose (knippen, kleuren, make up) - Kapsalon La Belle, Diner voor 2 - Restaurant De Dennen, 10 cadeaubonnen t.w.v. 12,50 euro - Bakkerij van Voorthuizen, Metamorfose (knippen, kleuren, make up) - Hairdreamz 10 bonnen t.w.v. 12,50 euro - Select Cafetaria ‘t Zwaantje, 10 bonnen t.w.v. 12,50 euro - Bloemisterij ‘De Agave’, Betonnen beeld - LuJaBa. < MS COLLECTEWEEK START OP 17 NOVEMBER Op maandag 17 november gaat de MS Collecte weer van start. Een bijzonder jaar, omdat de MS Collecteweek 10 jaar geleden voor de eerste keer werd georganiseerd met 500 collectanten. Dit jaar gaan ca. 14.000 vrijwilligers in het hele land op pad om zoveel mogelijk geld op te halen voor Multiple Sclerose (MS). Het is een hele uitdaging voor de collectanten om in dit jaargetijde, waarin het vroeg donker is en het flink kan regenen, langs de deuren te gaan. Laat u de collectant niet in de kou staan? Elke MS-collectant kan zich legitimeren. Het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan het oranje vlinderlogo. Wie de collectant mist, kan uiteraard ook een gift overmaken op giro 5057. Eén op de duizend Nederlanders krijgt de diagnose MS. Jaarlijks komen er ongeveer 300 nieuwe mensen met MS bij. MS is de meest voorkomende invaliderende aanOp de woensdagavonden 5, 12, 19 en 26 november heeft Dorpscollege Krek de cursus Kosmologie op het programma staan. Kosmologie is de wetenschap over het ontstaan en de ontwikkeling van het heelal. De docent Ap Cloosterman behandelt uitgebreid hoe het heelal 13,7 miljard jaar geleden uit een oeratoom is ontstaan. Men is in staat om 13,4 miljard jaar terug te kijken in de tijd. Natuurlijk komt de vraag aan de orde: hoe is het oeratoom ontstaan? Daar zijn theorieën over. In totaal zijn er zo’n 200 miljard stelsels met ieder 100 tot 400 miljard sterren. Onze ster, de zon, is het middelpunt van het zonnestelsel, waarin zich ook de aarde bevindt met daarnaast nog 7 andere planeten plus nog ontelbare brokstukken rots en of ijs. In deze cursus komen verder uitgebreid de volgende onderwerpen aan de orde: zon, aarde, maan en planeten. De grote hoeveelheid aan satellieten brengen dagelijks nieuws over nieuwe ontdekkingen. Het is een must voor uw algemene ontwikkeling om u te verdiepen in het vak kosmologie. Locatie: De Breehoek. Kosten: 33, 50 euro. Meer weten of aanmelden: Marianne Reumkens, 0318 - 57 1120 (na 18.00 uur) en www.krekscherpenzeel.nl < 18 doening onder jongeren in Nederland. Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven met MS. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting Wilt u meer informatie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl. Ook kunt u zich nog steeds aanmelden als collectant. Neem contact op met Erica Veer, coördinator van de collecte in Renswoude 0318 - 57 3647 < KOSMOLOGIE
Page 24
CURSUS ENGELS De Engelse taal leren of verbeteren, dat kan bij Dorpscollege Krek ism de bibliotheek Scherpenzeel. De cursus wordt online gegeven met de taalcursus Tell Me More. Deze wordt door de organisatie voor de cursist besteld en kan gebruikt worden op alle apparaten die een internetverbinding hebben. Daarbij zijn er vijf groepsbijeenkomsten met de docente, waar praktische hulp worden geboden, er kan met de groep verder gepraat worden over vorderingen, moeilijkheden etc en men krijgt de spreekwoordelijke 'stok achter de deur'. Omdat het taalprogramma individueel werkt, kan ieder niveau meedoen. Het programma kan een jaar lang gebruikt worden. Kosten: 95 euro. De bijeenkomsten in de bibliotheek, in Kulturhus de Breehoek, zijn op maandagavond 3 en 17 november, 8 dec 2014, 5 januari en 9 februari 2015. Meer weten of inschrijven: Mieke Wagensveld, 033 - 258 6754 en www.krekscherpenzeel.nl < WINTERWANDELING KASTEELBOS Op 20 december wordt er door de VVV Promotie Commissie weer een winterwandeling door een verlicht Kasteelbos georaniseerd. Hopelijk onder betere weersomstandigheden dan voorgaande jaren. Tijdstip is vanaf 18.00 tot 21.30 uur. Er worden diverse activiteiten georganiseerd tijdens deze wandeling zoals, Waldhoornbloazen, jachthoornblazers, de scouting, een drietal koren, activiteiten in de Koepelkerk en Bibliotheek. Catering wordt verzorgt door Restaurant De Hof. Komende Herauts wordt dit evenement verder uitgelicht. < WIST U DAT..? De NPV misschien iets voor u kan betekenen? Schroom niet om ons te bellen! Wellicht herkent u zich in de onderstaande stelling: Ik heb een operatie ondergaan, mag met thuiszorg naar huis, maar kan nog geen boodschappen doen. Wie kan mij hierbij helpen? Dat kan: Een vrijwillig(st)er van de NPV Thuishulp! Bel: 06 - 25 37 25 74. < UITNODIGING VRIJWILLIGERSFEEST VV RENSWOUDE Eén keer per jaar wil het bestuur van de voetbalvereniging Renswoude haar vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Daarom nodigen zij alle vrijwilligers uit om op zaterdag 15 november met hen het vrijwilligersfeest te komen vieren. De komende week ontvangen de vrijwilligers een uitnodiging per mail of per post. Binnenkort wordt men ook via de website verder geïnformeerd over de inhoud van het programma. < 19 ‘Wij geven smaak aan uw ideeën’ Feesten & partijen Catering Receptie Trouwen (officiële trouwlocatie) Diverse zalen en arrangementen goed te combineren met de faciliteiten van Allurepark De Lucht Outdoorpark De Lucht Bij vorstperiode IJsbaan De Lucht WWW.GA S TERIJ DEHOOIBERG.NL Gasterij De Hooiberg Barneveldsestraat 49 3927 CB Renswoude 06-13027973 / 0342-434708 info@gasterijdehooiberg.nl 20
Page 26
Bij aankoop van 2 SLIPS de 3e SLIP GRATIS Bestel DEZE WEEK vast sloggi slips voor de aktieprijs Geldig indien u besteld voor dinsdag 12 November AKTIEPERIODE is van vrijdag 28 november tm donderdag 11 december 2014 VAN DE PAVERT Mode, accessoires en speelgoed Dorpsstraat 25 3927BA Renswoude • Fysiotherapie • Manuele Therapie • Fysiotherapie aan huis • Medische fi tness Sporten met professionele begeleiding? Kies dan voor medische fi tness. www.fysio-jansen.nl 0318 576353 Beukenlaan 46, Renswoude 21 Parkietjes Parkietjes * Circa anderhalve kuub gedroogde en gekloofde zomereik, geveld in Febr. 2013, klaar voor de kachel. € 99,95 * Circa 3 kuub zomereik, geveld in Febr. 2013, gedroogd, nog te kloven. €150,- Tel. 0343 - 48 1475 In verband met dankdag op 5 november zijn wij de gehele dag gesloten. Graag zijn wij u op donderdag 6 november weer van dienst. Team Hubo en Verf&Wand Renswoude. Wie zoekt er een ervaren hulp in de huishouding? Heb genoeg ervaring neem voor meer info contact op Met 06 - 537 985 45. Garageplaats/parkeerplek te koop. In het souterrain van het appartementengebouw op de hoek van de Oude Holleweg en de Taets van Amerongenweg is een parkeerplaats te koop. De inrit bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw. De parkeergarage is veilig afgesloten en de grote roldeur bij de ingang wordt via een draadloze afstandbediening geopend. Voor onderhoud, verlichting, schoonhouden e.d. wordt maandelijks € 17,88 in rekening gebracht door de Vereniging van Eigenaars. Vraagprijs: € 10.500,-- k.k. De parkeerplaats is ook tijdelijk te huur. (€ 65,-- p.m.) Info: Ab Gaasbeek Makelaardij, tel. 0318 - 57 2951 of mail naar: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl. Bouwbedrijf Leo Verkerk v.o.f. Renswoude 0343 - 41 28 49 info@leoverkerk.nl Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redactie- en advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 3927 DM Renswoude Tel: 0318 - 57 1432 of 06 - 24 50 74 13 E-mail: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen Voor meer informatie kunt u ons volgen via Facebook of Twitter of bezoek onze website: www.leoverkerk.nl Uiterste Inleverdatum kopij: dinsdag 11 november vóór 19.00 uur 22
Page 28

2014_Heraut 21


Page 2
GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 4 E: info@renswoude.nl GEMEENTENIEUWS 20 oktober 2014 www.renswoude.nl @gem_Renswoude Centraal telefoonnummer De gemeente is bereikbaar via één centraal telefoonnummer 0318-578150. Ma – vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. Spreekuur burgemeester Elke maandag van 11.00-12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook mailen naar: burgemeester@renswoude.nl. Vergadering gemeenteraad Op dinsdag 28 oktober a.s. vergadert de gemeenteraad van Renswoude. Deze openbare vergadering vangt aan om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda voor deze vergadering is: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Spreekrecht burgers/rondvraag raadsleden; Debatstukken 4. Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders op de schriftelijk ingediende algemene beschouwingen over de ontwerpbegroting 2015; 6. Sluiting. ------------------Op donderdag 30 oktober a.s. is er een extra raadsvergadering. De agenda voor deze vergadering is nog niet vastgesteld. Deze verschijnt na 21 oktober a.s. op www.renswoude.nl. De geplande raadsvergadering van 11 november a.s. komt hiermee te vervallen. De raadsvergaderingen zijn live te volgen via: http://renswoude.raadsinformatie.nl Storingen CV-installaties huurwoningen: GSU, T: 0318-569484 Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de gemeente, buiten kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 06-51148102. U kunt uw problemen inspreken, geef uw telefoonnummer door. Renswoude, 20 oktober 2014 Burgerlijke stand Geboren: 26-09: Dave, zoon van J. van de Zandschulp en G. van Ginkel 29-09: Joëlle, dochter van C. van Ginkel en D. Lagerweij 29-09: Raf Marcus, zoon van R. Hols en M.G. van den Brandhof 01-10: Sven, zoon van A. Keurhorst en H.C. Konijn 04-10: Lieve Feline Sofie, dochter van J.J.J. Pranger en C.H. Lagerweij 07-10: Emma, dochter van J. van Middendorp en E.M. Koene 08-10: Lotte, dochter van D. van den Bruinhorst en B.A. van Ee Ondertrouw: 06-10: E. Korsel en S.M. Bathoorn Gehuwd: 03-10: G.W. van Ginkel en G. van Ginkel Overleden: 29-09: de heer L. Geersing, 79 jaar 30-09: de heer J.T. Westeneng, 73 jaar 5. Voortgezette behandeling en vaststelling van de begroting 2015 inclusief de begroting van het woningbedrijf 2015; 1 WoonBewust Langer zelfstandig thuis wonen op een comfortabele en veilige manier is het onderwerp van de campagne Woon Bewust. Door de toenemende vergrijzing en de veranderingen in de wetgeving rondom zorg wordt op meer zelfredzaamheid van burgers gerekend. Met deze campagne wil de gemeente Renswoude inwoners ondersteunen om langer zelfstandig te wonen. Uw huis is een thuis, een plek waar u zich prettig voelt. Nu, maar ook in de toekomst. Maak het uzelf makkelijk. Extra comfort, meer veiligheid en lagere energiekosten zijn met soms simpele woningaanpassingen en slimme techniek al binnen handbereik. Als u ouder wordt of slechter ter been, kunt u in huis belemmeringen ervaren die er vroeger niet waren. Dit kan heel geleidelijk en eigenlijk onmerkbaar gaan. Zo wordt de trap wel erg steil, is het lichtknopje in dat hoekje lastig te vinden en blijkt het bovenraampje opeens te hoog te zitten. Sommige mensen kiezen er dan voor om te verhuizen naar een seniorenwoning. Anderen kiezen ervoor hun woning aan te passen. Door middel van eenvoudige technologische toepassingen en kleine aanpassingen is het vaak mogelijk om langer veilig en comfortabel in uw huis te blijven wonen. Laat uw huis (gratis) testen! Ieder huis is anders. En iedereen heeft weer andere wensen. Dat geldt ook voor maatregelen die voor uw woning en uw situatie het meest handig zijn. U kunt uw huis gratis laten testen door een vrijwillige adviseur Woon Bewust, die geschoold is om u te helpen de juiste maatregel(en) te kiezen. Hij/zij maakt dan een afspraak met u en loopt met u uw huis door aan de hand van een checklist. Deze checklist zet een groot aantal maatregelen en aanpassingen op een rij die de woning voor u prettiger, veiliger, comfortabeler en energiezuiniger kunnen maken. U bepaalt uiteindelijk zelf welke maatregelen u nodig vindt en welke maatregelen u gaat nemen. U kunt zich aanmelden voor een gratis huisbezoek van deze vrijwilliger per e-mail: secretariaat@renswoude.nl met uw naam, adres, telefoonnummer onder vermelding van Huisbezoek Woon Bewust of telefonisch 0318-578150 En neem alvast een kijkje op onze website: www.WoonBewustRenswoude.nl voor vele tips en een online huistest. Gebruikers van de Regiotaxi kunnen tot 1 juli 2015 gebruik blijven maken van de Regiotaxi De gebruikers van de Regiotaxi hebben afgelopen week een brief ontvangen van het Projectburo Regiotaxi Gelderland over de aanbesteding van de Regiotaxi. Zoals in deze brief staat wordt de regiotaxi opnieuw aanbesteed. Deze aanbesteding kan vanaf juli volgend jaar leiden tot veranderingen. Voor de gebruikers van de Regiotaxi geldt dat zij tot 1 juli 2015 op de voor hen gebruikelijke wijze gebruik kunnen blijven maken van de Regiotaxi. De aanbesteding leidt mogelijk tot veranderingen rondom de Regiotaxi. Deze veranderingen treden pas in werking op 1 juli 2015. Wij zullen de gebruikers van de Regiotaxi begin 2015 informeren of er veranderingen zijn, en welke gevolgen dat heeft. Renswoude, 20 oktober 2014 2
Page 4
Renswoude en Veenendaal contracteren zorgaanbieders Wmo De gemeenten Renswoude en Veenendaal hebben de aanbesteding van maatschappelijke ondersteuningstaken afgerond. Er zijn contracten gesloten met 46 zorgaanbieders. De afgelopen maanden is voor beide gemeenten een openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor de nieuwe ondersteuningstaken die per 1 januari 2015 op de gemeente af komen. Het gaat dan om schoonmaakondersteuning (alleen voor Veenendaal), individuele ondersteuning thuis, groepsgerichte ondersteuning (voorheen dagbesteding) en logeeropvang voor beide gemeenten. Vanuit de aanbesteding zijn 46 aanbieders geselecteerd, waar inwoners vanaf volgend jaar de ondersteuning van kunnen ontvangen. Keuzevrijheid: Met de gehouden aanbesteding is zowel een aantal huidige aanbieders, als nieuwe aanbieders geselecteerd. Gelet op de inschrijvingen kunnen de inwoners van Veenendaal en Renswoude allemaal ondersteund worden. Hiervoor heeft de inwoner de vrijheid om te kiezen voor een gecontracteerde aanbieder. Mocht de bewoner niet willen kiezen voor een van deze aanbieders, dan is er nog de mogelijkheid een Persoons Gebonden Budget (PGB) (onder voorwaarden) aan te vragen. Keuzevrijheid voor de burger is zo maximaal gegarandeerd. Een overzicht van de geselecteerde aanbieders wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de gemeente Renswoude. Overgang cliënten: De gemeente maakt met de zorgaanbieders afspraken over de manier waarop cliënten geïnformeerd worden. Zeker in die gevallen waar bestaande zorgaanbieders geen contract hebben vanaf 1 januari 2015. De gemeente treedt in overleg met de nieuwe en de bestaande aanbieders om de overgang van cliënten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het uitgangspunt daarbij is dat cliënten zo min mogelijk van de overgang merken en de zorg blijven ontvangen die zij nodig hebben. Persoonlijk gesprek: Inwoners die voorheen zorg vanuit de AWBZ ontvingen en per 1 januari 2015 aangewezen zijn op zorg vanuit de gemeente via de Wmo, worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek wordt ingegaan op de ondersteuning die de gemeente aanbiedt vanaf het nieuwe jaar en kunnen inwoners aangeven naar welke zorgaanbieder hun voorkeur uitgaat. Inkoop jeugd De inkoop voor alle zorg die onder de nieuwe jeugdwet valt verloopt anders dan de Wmo. In de wet is vastgelegd dat alle kinderen die in 2014 jeugdhulp van een zorgaanbieder krijgen, niets merken van de overgang. Is uw kind bijvoorbeeld in behandeling bij een psychiater in 2014 en loopt deze behandeling door in 2015? Dan kan deze behandeling gewoon doorgaan. Bezoekt uw kind een dagbesteding in 2014 en loopt dit door in 2015? Ook dan blijft deze zorg gegarandeerd. In de komende maanden zullen we u informeren wat deze wijzigingen in de jeugdwet en de Wmo betekenen. Evenementenkalender 20-22/10/2014 28/10/2014 01/11/2014 Collectevergunningen Week 43 - Week 44 Diabetes Fonds Verloren voorwerpen 06/10/2014 I-phone 4 Gevonden voorwerpen 09/10/2014 Zwarte kinderfiets Oudere meldingen zie: www.renswoude.nl Info: 578152 of a.eilander@renswoude.nl Halve Marathon Meer info zie www.renswoude.nl VakantieBijbelKlub Thema-avond NPV Renswoude, 20 oktober 2014 3 fi scale adviezen salarisadministratie fi scale aangifte Utrechtseweg 18 Postbus 20 3927 ZL Renswoude Tel 0318-571869 E-mail : info@admkvangent.nl fi nanciële administratie jaarrekeningen managementbegeleiding EM Pater Spikhorst 6 3927 DB Renswoude 0318 - 57 13 66 empater@kpnmail.nl Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren Verkoop Aankoop Taxaties Woningen n n Dorpsstraat 73 - 3927 BB Renswoude Telefoon: 0318 - 572 951 / 06 - 53 247 267 Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl www.abgaasbeekmakelaardij.nl n
Page 6
BSO KDV ‘Het Honk’ ‘De Hummel’ Hage Nap PSZ Molenstraat 10a 3927 AC Renswoude Tel: 0318 - 57 35 38 Mob: 06 - 149 636 02 info@napschilderwerken.nl www.napschilderwerken.nl ‘Het Peuterhonk’ KDV ‘De Peuterboerderij’ binnen- en buitenschilderwerk glasweefsel-, behang- en sauswerk beglazing meerjarenonderhoudsplan schilderwerk www.hetborghonk.nl www.depeuterboerderij.nl Bedrijfs - en Garagedeuren * Rolluiken * Zonwering Utrechtseweg 8c 3927 AV Renswoude Tel : 0318-571054 * Fax : 0318-570365 Internet : www.mensdeuren.nl Openingstijden : Vrijdag van 13.30 - 17.00 uur Zaterdag van 10.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00 uur of na telefonische afspraak Uw regiodealer voor garagedeuren Melding besluit mobiel breken bouw-sloopafval Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ingediend door: - Transportbedrijf Blotenburg B.V., Ruitenbeekweg 2a te Lunteren, ten behoeve van het bewerken van sloopafval ter plaatse van de Barneveldsestraat 39 te Renswoude. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 27 oktober tot en met 6 november aanstaande. Voor meer informatie: Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl. ‘Beleidsnota Kruimelgevallen gemeente Renswoude’ ingetrokken Burgemeester en wethouders hebben besloten om de ‘Beleidsnota kruimelgevallen gemeente Renswoude’ per direct in te trekken. Dit was een beleidsnotitie waarin was bepaald in welke gevallen burgemeester en wethouders van het bestemmingsplan konden afwijken met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Gelet op het feit dat alle bestemmingsplannen in Renswoude de afgelopen jaren zijn geactualiseerd, is de beleidsnota grotendeels verouderd en niet meer van toepassing cq. bruikbaar. Bovendien treedt per 1 november aanstaande de wijziging van het Besluit omgevingsrecht in werking, waarmee de grondslag van het kruimelgevallenbeleid wijzigt. Dit maakt de beleidsnota daardoor onbruikbaar. Er is (nog) geen nieuw beleid opgesteld. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Nieuwe vergunningvrije regels per 1 november 2014 Hoogstwaarschijnlijk treedt per 1 november 2014 het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking. In het Bor staat in welke gevallen er vergunningvrij kan worden gebouwd en in welke gevallen er van een bestemmingsplan kan worden afgeweken met toepassing van een reguliere voorbereidingsprocedure. Groot verschil met de huidige vergunningvrije regeling is dat er in de nieuwe regeling een grotere oppervlakte om vergunningvrij te bouwen is genoemd, maar dat hierbij de bestaande al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen, aan- en uitbouwen, overkappingen e.d.) moeten worden meegeteld. Hierdoor is er in sommige gevallen geen sprake van een verruiming van de bouwmogelijkheden maar juist een beperking! Bovendien is vanaf 1 november in het Bor geregeld dat er in bepaalde gevallen zonder omgevingsvergunning een mantelzorgwoning kan worden gecreëerd. Hierbij dient er in ieder geval een verklaring van een arts of andere deskundige te zijn. Daarnaast zijn er nog enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan, welke zijn genoemd in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Voor nadere informatie omtrent de nieuwe regelgeving kunt u contact opnemen met mevrouw E. Zech van de afdeling Omgevingsbeheer. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0318 578 162 of via e-mailadres e.zech@renswoude.nl. Renswoude, 20 oktober 2014 4
Page 8
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: 1) Activiteiten ‘uitvoeren werk’ : voor het aanleggen van een zwempoel op het perceel Ubbeschoterweg 12 te Renswoude (ontvangen op 2 oktober 2014); 2) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘veranderen inrichting, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)’: voor het oprichten van een vleeskuikenstal op het adres Biesbosserweg 14 te Renswoude (ontvangen op 3 oktober 2014); 3) Activiteit ‘bouwen’: voor het oprichten van een vervangende woning op het adres Barneveldsestraat 43 te Renswoude (ontvangen op 6 oktober 2014); 4) Activiteit ‘veranderen monument’: voor het plaatsen van een overkapping op het adres Dorpsstraat 40 te Renswoude (ontvangen op 9 oktober 2014). Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure op van toepassing was: 1) Activiteit ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het legaliseren van een tijdelijke – maximaal zes maanden - woonruimte in het bedrijfspand op het adres De Hooge Hoek 34 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 2) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘veranderen inrichting’: voor het oprichten van een vervangende vleeskalverenstal en het wijzigen van de dierenaantallen in de inrichting op het adres Oude Holleweg 55 te Renswoude. Bovengenoemde besluiten liggen vanaf 21 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Renswoude en is in te zien bij de afdeling Omgevingsbeheer op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op afspraak buiten openingstijden. Belanghebbenden kunnen bij de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, beroep indienen binnen een termijn van zes weken die aanvangt op de dag dat het besluit ter inzage is gelegd. Het indienen van een beroepschrift heeft niet tot gevolg dat de werking van dit besluit wordt stopgezet. Een belanghebbende die dit wenst en een spoedeisend belang heeft, kan naast het instellen van beroep een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank MiddenNederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Als gedurende de beroepstermijn echter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Renswoude, 20 oktober 2014 5 Vastgesteld vergroot bouwblok Biesbosserweg 14 Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het bouwblok van het perceel Biesbosserweg 14 te Renswoude vergroot hebben vastgesteld met toepassing van artikel 3.6, lid 1, onder a van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met artikel 30.2.1. van het bestemmingsplan “Buitengebied 2010”. Bovengenoemd besluit ligt vanaf 21 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Renswoude en is in te zien bij de afdeling Omgevingsbeheer op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op afspraak buiten openingstijden. Belanghebbenden kunnen bij de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, beroep indienen binnen een termijn van zes weken die aanvangt op de dag dat het besluit ter inzage is gelegd. Het indienen van een beroepschrift heeft niet tot gevolg dat de werking van dit besluit wordt stopgezet. Een belanghebbende die dit wenst en een spoedeisend belang heeft, kan naast het instellen van beroep een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank MiddenNederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Als gedurende de beroepstermijn echter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Ontwerpbesluit vergroting bouwblok Groeperweg 9 Burgemeester en wethouders maken bekend het voornemen te hebben om het bouwblok ten behoeve van het perceel Groeperweg 9 te Renswoude te vergroten met toepassing van artikel 3.6, lid 1, onder a van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met artikel 3.7.3. van het bestemmingsplan “Buitengebied 2010”. Het ontwerpbesluit zal vanaf heden gedurende een termijn van zes weken ter inzage liggen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis te Renswoude. Ook zal het plan via www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen zijn. Belanghebbenden worden tot 2 december 2014 in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen tegen het ontwerp kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Dit kan indien gewenst ook mondeling door een afspraak te maken met mevrouw E. Zech, medewerkster Bouw- en Woningtoezicht. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen: - Van EvV Dienstverlening voor het veranderen van de inrichting op het adres Biesbosserweg 14 te Renswoude (ontvangen op 9 oktober 2014). Voor meer informatie: Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 57 8161/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl. Renswoude, 20 oktober 2014 6
Page 10
Maak kennis met speel-o-theek “De Speelvallei” De speel-o-theek is een soort bibliotheek voor speelgoed. Je kunt speelgoed lenen en na 3 weken weer terug brengen en omruilen voor ander speelgoed. Spelen is leuk en erg belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Speelgoed kan daarbij een hulpmiddel zijn, maar goed speelgoed is duur. Lenen is een prima alternatief. Kinderen kunnen zo met veel soorten speelgoed kennismaken. Het aanbod is erg breed. Zo hebben we bijvoorbeeld playmobiel, een keukentje, maar ook skelters en space scooters. Ook is er voldoende goed educatief speelgoed aanwezig en zijn er gezelschapsspellen voor jong en oud. Er zit altijd wel iets bij wat een kind leuk vindt. Een abonnement is ook erg leuk voor opaʼs en omaʼs. Met een abonnement van de Speel-o-theek kun je altijd leuk speelgoed in huis hebben voor elke leeftijdscategorie! Wij zijn gevestigd in de Breehoek. Openingstijden dinsdag en donderavond van 19:00-20:30. Geïnteresseerd? Kom geheel vrijblijvend een kijkje nemen! Een lidmaatschap van de speel-o-theek loopt van januari t/m december. Voor slechts €35,00 kunt u een heel jaar lang 3 stuks speelgoed per keer lenen. U betaalt eenmalig € 3,50 inschrijfgeld. Wilt u geen lid worden maar ziet u wel het belang in van een speel-o-theek? Word dan donateur voor €10,- per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met speelvallei@gmail.com. ACTIE: ALS U NU LID WORDT EN DEZE BLADZIJDE INLEVERT HOEFT U DE REST VAN 2014 GEEN LIDMAATSCHAP TE BETALEN. Renswoude, 20 oktober 2014 7 Wilt u brood zonder E-nummers en broodverbeteraars? Kom dan naar bakkerij van Voorthuizen voor ons overheerlijk en dagvers biologisch brood. U boft met zo'n bakker in de buurt! 8
Page 12
COLLECTIEDAG EERSTE WERELDOORLOG BIJ ARCHIEF EEMLAND Op vrijdag 24 oktober wordt de zoektocht naar persoonlijke verhalen en objecten afkomstig uit de Eerste Wereldoorlog voortgezet bij Archief Eemland. Eerder dit jaar vonden er al andere succesvolle collectiedagen plaats in verschillende provincies. De ingebrachte documenten of objecten worden ingescand of gefotografeerd, waarna de eigenaren zelf een beschrijving mogen plaatsen onder begeleiding van deskundigen. Daarna wordt het materiaal gedigitaliseerd en bewaard op het online archief van Europeana 1914-1918 en op de website www.hetbewarenwaard.nl. Bijzondere items worden op historische waarde beoordeelt door een archivaris van Archief Eemland of Museum Flehite. De collectiedag is een onderdeel van een serie activiteiten in Amersfoort rond het thema van de Belgische vluchtelingen die in Nederland verbleven ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Meer informatie: www.archiefeemland.nl. “Na het succes van eerdere collectiedagen in Nederland, zijn wij erg benieuwd naar de persoonlijke verhalen, foto’s, documenten, kaarten en objecten die er nog zijn in de regio Amersfoort en omgeving. De objecten en documenten die worden ingebracht worden niet alleen bewaard op het online archief van Europeana 1914-1918, maar ook op www.hetbewarenwaard.nl. Deze website is een eigen initiatief van Archief Eemland waarbij mensen allerlei waardevolle, historische documenten op kunnen delen met anderen. Dus iedereen die nog interessant materiaal heeft afkomstig uit de Eerste Wereldoorlog is op 24 oktober van harte welkom”, aldus Esther Slijkerman - Buddingh. Over Archief Eemland Archief Eemland is hét historisch informatiecentrum voor Amersfoort en de regio Eemland. Archief Eemland is gevestigd in het Eemhuis op het Eemplein in Amersfoort. Men kan daar een eigen onderzoek online starten en langskomen voor tips, inspiratie en activiteiten. Het raadplegen van de grote collectie cultuurhistorische bronnen voor de geschiedenis van Eemland is gratis, zie www.archiefeemland.nl. Over Europeana 1914 – 1918 Europeana is Europa’s innovatieve online platform voor cultureel erfgoed, met ruim 30 miljoen gedigitaliseerde documenten & objecten. Het is een online project dat materiaal over de Eerste Wereldoorlog, afkomstig van bibliotheken, musea, galeries en archieven uit de hele wereld samenbrengt en combineert met persoonlijke herinneringen, documenten en objecten. Dit materiaal wordt op de website Europeana 19141918 voor iedereen toegankelijk gemaakt. Via de website kan iedereen – docenten, (amateur-)historici, studenten en journalisten – verhalen, films en ander historisch materiaal over WO I ontdekken. Bovendien kan iedereen zelf materiaal dat met de Eerste Wereldoorlog te maken heeft online toevoegen aan de website. Zodoende worden mensen aangemoedigd om actief bij te dragen aan de geschiedenis en deze tot leven te brengen. Europeana 1914-1918 is een goed voorbeeld van de vruchtbare verbinding tussen de institutionele geschiedenis en het persoonlijke. De afgelopen drie jaar hebben 50 instellingen uit meer dan 20 landen en duizenden mensen uit heel Europa bijgedragen aan dit project. Meer informatie: www.europeana1914 - 1918.eu < 9 AAN ONZE PATIËNTEN Griepvaccinaties: op woensdag 5 november tussen 14.00 - 16.00 uur. U krijgt een uitnodiging, maar mocht er iets mis zijn gegaan, kom dan vooral even naar de huisartsenpraktijk! Huisartsenpraktijk Renswoude. < COLLECTE NIERSTICHTING In de maand september is de collecte van de nierstichting geweest. Dit heeft het mooie bedrag van €2090,93 opgebracht. Iedereen hartelijk bedankt voor de gift. Wij willen alle 40 vrijwilligers die weer langs de deuren zijn gegaan ook hartelijk bedanken voor hun inzet. Sommigen doen dit al ruim 20,10 of 5 jaar. Extra bedanken we dit jaar Thea Hardeman zij heeft voor het 10e jaar gelopen, fijn dat we al zo lang op je kunnen rekenen. Anderen helpen ons door eenmalig te collecteren als een vaste collectant niet kan. Bedankt voor dit enthousiasme en deze flexibiliteit. Er zijn collectanten die na jaren collecteren stoppen, een extra dank voor hen die al die jaren geld hebben opgehaald voor de nierstichting. Want door jullie jaarlijkse inzet kan de nierstichting weer meer aan onderzoek doneren om de patiënten met nierfalen betere kwaliteit van leven te geven en ook campagne voeren om te voorkomen dat mensen nierfalen krijgen. Doordat deze enthousiaste collectanten stoppen zijn er weer collectanten nodig. Wil je ook collecteren voor de nierstichting, geef je op bij: Nel van Houten: gdvanhouten@hetnet.nl; Gerda Berkel: berk1055@planet.nl; Gerda Heikamp: aheikamp82@ziggo.nl; Willemien Baan: willemienbaan@live.nl (0318 - 30 21 11). Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij bezoekwerk gaan doen, u hoeft dus geen huishoudelijk werk te verrichten en/ of boodschappen te doen. U kunt zelf uw tijd indelen. Heeft u belangstelling voor dit vrijwilligerswerk, wat veel voldoening kan geven, of wilt u meer vrijblijvende informatie, neem dan contact op met Elze van Hoevelaken, tel.: 033 - 277 3548. < KWALITEIT SCHOOLGEBOUWEN RENSWOUDE VVD Renswoude roept op tot invullen enquête Algemene Rekenkamer De VVD Renswoude vindt het enorm belangrijk dat onze jeugd in een prettige, veilige en inspirerende omgeving naar school kan. De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar de kwaliteit van schoolgebouwen in Nederland en roept daarbij voor het eerst in de geschiedenis de hulp in van alle leerlingen, leraren en ouders van basisscholen en middelbare scholen. Heeft u, net als de VVD-fractie, vraagtekens bij de staat en kwaliteit van het Borgwalgebouw? Zijn er verbeterpunten voor de Stifthorst? Of bent u juist heel tevreden over de scholenhuisvesting in Renswoude? Via de link www.checkjeschoolgebouw.nl kunt u uw mening geven. De enquête bestaat uit 9 korte vragen en het invullen duurt ongeveer drie minuten. Meedoen kan anoniem en het is direct zichtbaar hoe het schoolgebouw 10 Hartelijke groeten van het team Renswoude, Gerda Heijkamp, Gerda Berkel, Nel van Houten en Willemien Baan < DE ZONNEBLOEM RENSCHERWOUDE ZOEKT VOOR RENSWOUDE VRIJWILLIGERS.
Page 14
(gemiddeld) is beoordeeld. Invullen is mogelijk tot 26 oktober 2014. Daarna zijn de resultaten voor iedereen zichtbaar op www. checkjeschoolgebouw.nl. Uiteraard is de VVD-fractie ook erg benieuwd naar uw opmerkingen en/of vragen. Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen! Dat kan door te mailen naar m.teunissen@ renswoude.org of door te bellen naar 0318574535. Natuurlijk mag u ons ook altijd even aanpreken in het dorp! < BIBLIOTHEEKAGENDA OKTOBER Voorlezen Elke woensdag om 15.45 u. voor kinderen vanaf 3 tot 7 jaar. Kom je ook? Gezellig! Aanmelden niet nodig. Vanaf 17 oktober: Tablet-cafe op de even weken ism de SOS. Aanvang: 10.00 - tot 11.30 u. 24 oktober: Lezing De Stichtse Lustwarande: Buitenhuizen en Zoals de meeste Renswoudenaren wel weten is het binnenkort weer zover, de jaarlijkse bazaar voor de Koepelkerk staat voor de deur. U bent van harte welkom op vrijdag 31 oktober van 19.00 tot 21.30 uur en op zaterdag 1 november van 10.00 tot 21.30 uur. Alle activiteiten spelen zich af rond het verenigingsgebouw Rehoboth op de Taets van Amerongenweg. Er worden deze dagen allerhande artikelen te koop aangeboden. Het assortiment is breed: van kleding tot elektronica en van speelgoed tot zelf gemaakte appelKastelen in Z.O.-Utrecht. Lezing door Vincent van Poortvliet. Onderwerp: Buitenhuizen en Kastelen in Z.O. Utrecht, en de Stichtse Lustwarande. De lezing vindt plaats in het kader van de Zoute Inval en de Maand van de geschiedenis. Adres bibliotheek: Van Reedeweg 77 Renswoude, - renswoude@ rbzout.nl - tel. 0318 - 57 5151. < BAZAAR KOEPELKERK RENSWOUDE De bewegingsspecialist van Renswoude De juiste zorg op de juiste plek! Maak direct een afspraak of bel voor informatie: 0318 – 57 5501 (geen verwijzing of advies van huisarts nodig) 11 taart, eigenlijk teveel om op te noemen. Ook de verloting staat op het programma, u heeft de loten wellicht al aan de deur gekocht. Natuurlijk zijn we ook de kinderen niet vergeten, ook voor hen worden er diverse activiteiten georganiseerd. Naast deze activiteiten in en om Rehoboth zijn op beide dagen de deuren van het oude Rechthuis aan de Dorpsstraat geopend. Hier is een brede selectie aan meubels te koop. In aanloop naar de bazaar zal op woensdag 29 oktober de verkoop van de oliebollen van start gaan. Ze worden door het hele dorp uitgevent en zijn ook verkrijgbaar in de kraam bij de Emte. We hopen op een goede bazaar en de opbrengst zal ook dit jaar ten goede komen aan het onderhoud van de prachtige Koepelkerk. De Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Renswoude heten u namens alle vrijwilligers van harte welkom. < COLLECTE ALZHEIMER NEDERLAND In de week van 3 tot en met 8 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In Renswoude gaan zo’n 22 collectanten op pad om geld in te zamelen. Alzheimer Nederland werkt al dertig jaar aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie - waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is - en hun omgeving. Door hulp en informatie te bieden en op te komen voor hun belangen. Met 52 regionale afdelingen en ruim tweehonderd Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een landelijk netwerk van betrokken vrijwilligers. Daarnaast financiert Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar behandeling, preventie en genezing van dementie. De stichting is volledig afhankelijk van particuliere giften. Jezelf verliezen Dag in dag uit worstelen honderdduizenden mensen in Nederland met de gevolgen van dementie. Als patiënt of als naaste. Door de vergrijzing neemt dit aantal de komende jaren snel toe. Eén op de vijf mensen wordt door de ziekte getroffen. Alzheimer is daarmee hard op weg de grootste en meest kostbare ziekte te worden in Nederland. Alzheimer is een ontluisterende ziekte, waarbij de patiënt geheugen, identiteit en emoties verliest. Uiteindelijk vernietigt de ziekte het meest waardevolle dat een mens bezit: zichzelf. Wat begint met vergeetachtigheid leidt uiteindelijk tot totale ontreddering en tot de dood. Alzheimer is niet te stoppen. Nog niet. Meer onderzoek naar oorzaken en oplossingen is noodzakelijk om Alzheimer te kunnen overwinnen. En daarvoor is veel geld nodig. < KINDERTEKENEN BIJ DORPSCOLLEGE KREK De kinderen komen ook aan bod bij Dorpscollege Krek met de cursus Kindertekenen. Deze zes lessen zijn geschikt voor leerlingen uit groep 7 en 8 die het leuk vinden om met tekenen bezig te zijn. Voor deze cursus is geen ervaring nodig. Men moet vooral zin hebben om aan de slag te gaan en dingen uit te proberen. De basis van tekenen wordt gelegd door het uitvoeren van wisselende opdrachten. Er wordt gewerkt met verschillende materialen (potlood, houtskool, pastelkrijt, inkt) en verschillende technieken te gebruiken. Data: dinsdagmiddag 28 okt, 4, 11, 18 en 25 november en 2 december. Kosten: 45 euro. 12
Page 16
Locatie: De Paddenburcht. Meer informatie en/of aanmelden: Marleen Roseboom, 033 - 277 4020 en www.krekscherpenzeel.nl < MEER DAN WEER In ons landje aan de zee praten we van oudsher graag over het weer, over Weerkunde dus. Met andere woorden, ‘de atmosfeer en de vele processen die daarin plaatsvinden’. In de lezing ‘Meer dan Weer’ van Dorpscollege Krek passeert een aantal interessante processen de revue, maar ook hoe komt een weersverwachting tot stand; wat is klimaat; (toename van) extreem weer; (wel of geen) klimaatverandering, meteorologische metingen (grondstations); neerslagradar. Daarnaast zal het onderwerp aardbevingen aan bod komen. Aan de hand van een stukje theorie en ‘schokkende’ plaatjes behandelen we de seismologie nationaal en internationaal. Locatie: De Breehoek. Kosten: 7,50 euro. Datum: woensdagavond 15 oktober. Meer weten of aanmelden? Marleen Roseboom, 033 - 277 4020 en www.krekscherpenzeel.nl < LEDENVERGADERING ORANJEVERENIGING Op woensdag 29 oktober word weer de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. U bent om 20.30 welkom in gebouw rehoboth! Tot dan, bestuur Oranjevereniging Renswoude. < MUZIKALE AVOND MET BIGBANDS Bigband Swing ‘n Crows uit Renswoude en Triple B Bigband uit Bennekom gaven afgelopen zaterdag in gebouw ‘t Podium in Renswoude een gezamenlijk concert. Het programma bestond uit pop, swing, funk en jazz. De 18-koppige Swing ‘n Crows speelden het eerste deel van het programma. De Renswoudse bigband speelde nummers als ‘Take the A’ Train’, ‘Critical mass’ en ‘Saving all my love for you’. Na de pauze speelden de 20 muzikanten van Triple B Bigband. Zij speelden onder andere ‘Orange Colored Sky’, ‘All Of Me’ en ‘Georgia On My Mind’. Het publiek was erg enthousiast, zo werden alle solisten uitbundig beloond met een groot applaus. < STICHTING BITJA ORGANISEERT VOOR HET 5E JAAR VROUWENDAGEN IN RENSWOUDE Alweer voor het 5e jaar op rij mogen wij als bestuur en gastvrouwen van Stichting Bitja Vrouwendagen organiseren in Renswoude. Op D.V. vrijdag 23 en zaterdag 24 januari a.s. zullen we in muziekgebouw ’t Podium per dag weer 250 vrouwen ontvangen, zodat er ook dit jaar maar liefst 500 vrouwen kunnen genieten van een bijzondere dag. Er is tijd voor praise, drama en zoals ieder jaar kan elke vrouw weer een workshop naar keuze volgen. De dagen zijn net als anders laagdrempelig en toegankelijk voor iedere vrouw ongeacht op welke manier zij het geloof beleeft. Dit jaar is het thema: “Schone Schijn.” Naast de praise en aanbidding zal er ook weer een drama opgevoerd worden, in verschillende delen verspreid over de dag. Dit jaar weer met nieuwe, maar ook vertrouwde gezichten in het dramateam. We merken dat het uitvoeren van het drama, waar zeker ook de nodige humor in voor komt, ervoor zorgt dat vrouwen zich in de personen op het podium herkennen. Het thema “Schone schijn” laat echter ook zien dat je kwetsbaar bent en dat je vaker 13 de schijn in je leven ophoudt dat nodig is. God kent ieder van ons door en door en tegenover Hem hoeven we geen schijn op te houden. Waarom dan wel naar anderen om ons heen? Ook dit jaar staat er weer een team van ruim 40 gastvrouwen klaar om te zorgen dat iedere vrouw een prachtige dag kan en mag meemaken. We werken met een grote groep vrouwen uit allerlei plaatsen uit de regio en dus ook verschillende kerken, omdat volgens ons, kerkmuren gebouwd zijn door mensen en niet door God. De vrouwendagen zijn voor iedere vrouw, wel of niet gelovig. We zouden het heel mooi vinden als er, net als voorgaande jaren, ook vrouwen komen, die niet of nauwelijks geloven of die hun geloof ergens langs hun levensweg zijn verloren. We moedigen gelovige vrouwen ook aan, om juist zo’n vriendin mee te nemen. Dit is de kans om samen een dagje uit te gaan en op een laagdrempelige manier te ontdekken wat God kan betekenen in je leven. En 10% van onze kaarten gaan altijd naar vrouwen die het op de een of andere wijze niet kunnen betalen om een dagje uit te gaan. Zij zijn onze gasten. We willen namelijk voor iedereen toegankelijk zijn. Nieuwe workshops Iedere vrouw kan ’s middags een workshop naar keuze volgen. Dit jaar zijn er weer7 workshops. Er is keuze uit bloemschikken, chocolade maken, sierraden maken, haken, kleur- en stijladvies, taart maken en glas beschilderen. Op www. stichtingbitja.nl staan de workshop volledig uitgelegd. Er is gezorgd dat er voor ieder wat wils is. De inschrijvingen zijn sinds 2 weken geopend. De vrouwen die het jaar ervoor zijn geweest, krijgen altijd eerst een email. Hierdoor zitten we al voor bijna 75% vol. Dit geeft voor ons aan, dat we iets doen dat vrouwen ook echt leuk vinden. Maar er zijn in bijna alle workshops zowel op vrijdag als op zaterdag nog wat plaatsen vrij, dus wie erbij wil zijn, kan het beste snel reageren. Een kaartje kost 3,50 euro voor de hele dag, inclusief warm eten, drinken en een workshop. Opgeven kan via www.stichtingbitja.nl. We zien uit naar jullie komst. < PRIJSUITREIKING TUINKEURING 2014 De VVV promotiecommissie van Renswoude heeft ook dit jaar weer tuinkeuringen gehouden. De dames die dit jaar gekeurd hebben, hebben de volgende tuinen, in willekeurige volgorde, genomineerd: Platanenlaan 24, Emmickhuizerlaan 8, Beekweide 1, Ubbeschoterweg 8a, Barneveldsestraat 49 a, Kivietsweide 5, Watersnipweide 94, Dorpsstraat 8, Barneveldsestraat 8 en 11 en 14, Meidoornlaan 16, Oude holleweg 32, v. d. Sevenderlaan 15, v. Culemborglaan 7 en Spikhorst 26. De bewoners van deze tuinen nodigen wij van harte uit bij de prijsuitreiking op woensdag 12 november 2014, in de bibliotheek aan de van Reedeweg. Vanaf 19.30 inloop voor koffie/ thee. Om 20.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden tijdens een gezellige avond met een leuke en leerzame presentatie met betrekking tot bloemen, een bekende imker zal een presentatie geven. De mensen die de hangende plantenbakken hebben verzorgd willen wij hiervoor 14
Page 20
hartelijk danken. Ook u bent van harte uitgenodigd voor deze avond. Voor vragen of meer informatie kan u bellen naar: Selia Stutvoet Boonstra, tel 0318 - 57 2769. < RABO HALVE MARATHON RENSWOUDE Op 1 november vindt voor de 30e keer de Rabo Halve Marathon plaats. Samen met de vele vrijwilligers hopen wij er weer een sportief en feestelijk evenement in Renswoude van te maken. De routes zijn als volgt: Kinderloop 1 km 12.00 uur: 0 t/m 9 jaar 12.15 uur: 10, 11, 12 jaar De Hokhorst, Dickerijstelaantje en weer terug. We verwachten hier veel kinderen van de basisscholen aan de start. 5 km 13.00 uur De Hokhorst, Ubbeschoterweg, Hazelaar, Acacialaan, Platanenlaan, Wilgenlaan, Beukenlaan, Molenstraat, De Hooge Hoek, Barneveldsestraat, Beekweide, Ubbeschoterweg, Dickerijstjelaantje, De Hokhorst. Halve Marathon/10,5 km 13.45 uur/14.00 uur De Hokhorst, Sportparklaan, Platanenlaan, Acacialaan, Elzenhof, De Meent, Hazelaar, Ubbeschoterweg, Dorpsstraat, Emminkhuizerlaan, Biesbosserweg, Woudegge, Groeperweg, Biesbosserweg, Oude Holleweg, Nijborg, Molenstraat, Barneveldsestraat, Meidoornlaan, Lijsterbeslaan, Beukenlaan, Kastanjelaan, Sportparklaan, De Hokhorst. Tussen 12.00 en 16.30 uur kan er verkeershinder ontstaan op de routes. Hou hier rekening mee en geef de hardlopers s.v.p. de ruimte. De hardlopers vinden het prettig als ze onderweg worden aangemoedigd. Gaat u langs de route staan? Meer informatie is te vinden op www.halvemarathonrenswoude.nl. Een sportieve groet, de organisatie. < SPROOKJESACHTIG NAJAARSCONCERT Harmonievereniging Ons Genoegen uit Renswoude geeft op zaterdag 1 november een najaarsconcert in gebouw ’t Podium aan de Nijborg 2 in Renswoude. Het concert staat in het teken van ‘Duizend en één nacht.’ Ons Genoegen speelt onder andere de Persian March van Johann Strauss, Arabian Dances van Brian Balmages en Arabesque van Samuel Hazo. Het orkest speelt ook een aantal bekende liedjes uit de Disneyfilm Aladdin. Na de pauze vertelt Marthie Overeem een uniek sprookje. Dit sprookje wordt muzikaal begeleid door het harmonieorkest. Het concert begint om 20.00 uur, de zaal is om 19.30 uur open. Kaarten kosten 8 euro en zijn te koop bij EMTÉ Renswoude en via www.onsgenoegen.org. < “SAMEN GEZELLIG” Zorggroep Ena en de Stichting Ouderen Scherpenzeel en Renswoude organiseren op vrijdag 7 november a.s. een gezellige bijeenkomst voor alle senioren uit beide dorpen. Ons thema deze keer is: 'Wild avond'. De middag vindt plaats in de recreatiezaal de “Sterrenweide” en begint om 17.00 uur met een overheerlijke maaltijd door de kok van Het Huis in de Wei voorbereidt, de 15 maaltijd bestaat uit: Voorgerecht; Bospaddenstoelensoep (gebonden soep gevuld met bospaddenstoelen) Hoofdgerecht; Wildstoofpot met cranberrysaus (stoofpot van hertenpoulet en de smaak van cranberry’s), Rode kool (op de wijze van de boswachter), Aardappelpuree met olijven (zo heeft u ze nog nooit gegeten), Nagerecht; Stoofpeertje met kaneelijs (een gestoofde peer met een bolletje kaneelijs). De heer Veefkind uit Epe is voor deze avond uitgenodigd. Hij werkt voor het Gelderslandschap en komt hierover vertellen, tevens laat hij dia’s zien van kastelen, natuur en de dieren welke daar voorkomen, dit speelt af in de omgeving van Arnhem. De avond duurt tot 20.00 uur. De kosten voor deze activiteit bedrage € 10,00 per persoon! Inschrijven kan bij de balie van “Het Huis in de Wei” tot 3 november a.s. Vijverlaan 2 in Scherpenzeel. Info: 033 - 277 1844. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk. < THEMA-AVOND NPV-RENSWOUDE! Op D.V. 28 oktober houdt de NPV haar jaarlijkse thema-avond. De lezing zal verzorgd worden door Dhr. Nico van der Voet, theoloog en docent Ethiek CHE. Thema van de avond is: De ‘te hoge lat’. Hoe ga ik om met alle eisen waaraan ik moet voldoen? Herkent u dat ook, de hoge eisen die wij en de samenleving aan onszelf stellen? Hoe hoger de lat ligt, des te vaker schieten we er aan onderdoor. We voelen ons tekort schieten als we niet aan eigen verwachtingen en aan die van anderen voldoen. We gaan nog meer ons best doen, maar komen weer te kort. Het gevolg? Langzaam • Fysiotherapie • Manuele Therapie • Fysiotherapie aan huis • Medische fi tness Sporten met professionele begeleiding? Kies dan voor medische fi tness. www.fysio-jansen.nl 0318 576353 Beukenlaan 46, Renswoude 16
Page 22
maar zeker worden we er moedeloos van! Kan het anders? Kun je als christen meer ontspannen in het leven staan? Om antwoord op deze ‘tijdgeestvragen’ te krijgen, nodigen we iedereen van harte uit deze avond bij te wonen. Er zijn geen kosten aan verbonden, wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. De avond zal gehouden worden in zaal “De Voorhof”, Hoek Kastanjelaan/ Dorpsstraat. Voor eventuele vragen of opmerkingen over deze avond kan contact opgenomen worden met de secretaris van de NPVRenswoude: Tel. 0318 - 30 0734 of Renswoude@afdeling-npvzorg.nl < UITREIKING EERSTE VOETBALPLAATJES VERZAMELALBUM Op de foto wordt het eerste voetbalplaatjes verzamelalbum door EMTÉ supermarktondernemer Arnold van Beek uitgereikt aan de voorzitter van de voetbalvereniging Renswoude Jan Hardeman. Vanaf maandag 13 kunnen alle klanten van Emtè Renswoude gaan sparen voor unieke plaatjes van alle leden van de Voetbal Vereniging Renswoude. In het fraaie verzamelalbum wat u kunt kopen voor slecht € 2,50 kunt u alle stickers gemakkelijk opplakken. U heeft al een setje van 6 stickers bij €15,- aan boodschappen en bij speciale weekaanbiedingen. Dus iedereen kan makkelijk aan setjes komen. Er zijn bijna 400 plaatjes te sparen dus vraag aan je familie en vrienden om ook mee te sparen. Zo heb je snel je verzamelalbum vol. Enkele leden van de voetbalvereniging en Arnold van Beek van de Emtè Renswoude hebben samen een prachtig boek gemaakt en wensen iedereen veel spaarplezier toe. < ZONNEBLOEM VRIJWILLIGERSTER RIET PATER IN ZONNETJE GEZET Riet Pater is al 10 jaar vrijwilligster bij de Zonnebloem. Riet Pater vertelde dat ze dit werk nog steeds met veel plezier doet. "Bezoekjes afleggen met Zonnebloemgasten bij bijvoorbeeld Kernhem, als bezoekdame leuke dingen ondernemen met gasten, loten van de Zonnebloem verkopen, op pad gaan met rolstoelers en mensen ophalen om naar een activiteit te gaan. Het is echt leuk werk om te doen en ik heb er altijd veel voldoening van", legt ze uit. < 17 MANTELZORGERS GEZOCHT Weet u misschien iemand in uw omgeving die mantelzorger is? De NPV-AFDELING RENSWOUDE wil hen namelijk verrassen met een presentje. Wij willen u daarom vragen, als u iemand kent die mantelzorg verleent, diegene op te geven bij de secretaris van onze afdeling (zie onderaan dit artikel). Voor vragen en/of het doorgeven van mantelzorgers kunt terecht bij: Het bestuur en coördinatoren (van de thuishulp) van de Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Renswoude, p/a: Kastanjelaan 21, 3927 AN Renswoude, tel.: 0318 - 30 0734, e-mail: Renswoude@ afdeling-npvzorg.nl < WIST U DAT...? De NPV misschien iets voor u kan betekenen? Schroom niet om ons te bellen! Wellicht herkent u zich in de onderstaande stelling: doordat ik steeds thuis ben, verwaarloos ik mijn sociale contacten. Kan iemand af en toe even ‘bijspringen’. Dat kan: Een vrijwillig(st)er van de NPV Thuishulp! Bel : 06 - 25 37 25 74 < Parkietjes Parkietjes * Circa anderhalve kuub gedroogde en gekloofde zomereik, geveld in Febr. 2013, klaar voor de kachel. € 99,95 * Circa 3 kuub zomereik, geveld in Febr. 2013, gedroogd, nog te kloven. €150,- Tel. 0343 - 48 1475 Droogmolen en strijkplank Brabantia, strijkbout Tefal, wasmachine Indesit en vriezer (4 lades) Miele. 225 euro bij elkaar. 06 - 4 22 11 638 Bouwbedrijf Leo Verkerk v.o.f. Renswoude 0343 - 41 28 49 info@leoverkerk.nl Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redactie- en advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 3927 DM Renswoude Tel: 0318 - 57 1432 of 06 - 24 50 74 13 E-mail: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen Voor meer informatie kunt u ons volgen via Facebook of Twitter of bezoek onze website: www.leoverkerk.nl Uiterste Inleverdatum kopij: dinsdag 28 oktober vóór 19.00 uur 18
Page 24

2014_Heraut 20


Page 2
GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 4 E: info@renswoude.nl GEMEENTENIEUWS 6 oktober 2014 www.renswoude.nl @gem_Renswoude Centraal telefoonnummer De gemeente is bereikbaar via één centraal telefoonnummer 0318-578150. Ma – vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. Spreekuur burgemeester Elke maandag van 11.00-12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook mailen naar: burgemeester@renswoude.nl. Inzameling plastic verpakkingsafval Al enige jaren wordt in Renswoude het plastic verpakkingsafval huis-aan-huis ingezameld. Er wordt steeds meer plastic ingezameld en daar zijn wij zeer tevreden over. Wanneer we plastic verpakkingen gescheiden inzamelen, kan het uiteindelijk weer hergebruikt worden om nieuwe producten en verpakkingen te maken. Ondanks dat wij tevreden zijn over de inzameling willen wij uw aandacht vragen voor het volgende. Wij zien regelmatig dat er goederen aan de weg liggen welke niet bestemd zijn voor de inzameling van plastic afval. Wat mag wel en wat mag niet? Wel: - Plastic tasjes, zakken en folies; - Kuipjes, bekers en bakjes; - (knijp-) flessen en flacons; - Tubes, potjes en deksels. Niet: - Verpakkingen met inhoud; - Verpakkingen van chemisch afval; - Piepschuim; - Resten papier, karton of folie; - Kartonnen (drank)verpakkingen; - Tuinstoelen, speelgoed. Renswoude, 6 oktober 2014 Burgerlijke stand Geboren: 17-09: Tim Willem, zoon van H.S. van de Burgt en G.J. van Roekel 18-09: Bram, zoon van B.J. Evers en S. Schrijvershof 24-09: Cornelia Adriana, dochter van P. Bremmer en E.N. Bouw 24-09: Jelle, zoon D.J. van Huigenbos en J. Jansen 24-09: Mats, zoon H.P.C. van de Wetering en A. Bierman 26-09: Saartje Marianne, dochter van R.P. Tinholt en M. van der Grift Ondertrouw: Geen Gehuwd: 18-09: P.J. van der Sluijs en R. van Heerdt Overleden: 16-09: De heer H. van den Dikkenberg, 77 jaar 23-09: Mevrouw C.G.M.J. Hendriks, 82 jaar 25-09: Mevrouw W. Sennef-Wildeman, 49 jaar 1 Klanttevredenheidsonderzoek Ook dit jaar heeft de gemeente Renswoude een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de Wmo-cliënten. Er zijn 118 vragenlijsten verzonden, waarvan 76 exemplaren tijdig zijn geretourneerd. Dat is een goede respons. De meeste cliënten zijn tevreden tot zeer tevreden over de contacten met zorgaanbieders en leveranciers van de geleverde hulpmiddelen. Gebruikers van de Regiotaxi geven aan heel tevreden te zijn over de ontvangst door de medewerkers van de Regiotaxi en de gemaakte afspraken van het callcenter van de Regiotaxi. Evenementenkalender 20-22/10/2014 VakantieBijbelKlub 01/11/2014 Halve Marathon Meer info zie evenementenkalender op www.renswoude.nl Collectevergunningen Week 41 Week 42 Ned.Brandwonden Stichting Bartimeus Sonneheerdt Verloren voorwerpen 29/09/2014 Sleutelbos, met o.a. autosleutel 23/09/2014 Trouwring 23/09/2014 Twee sleutels aan sleutelhanger 21/09/2014 Geelkleurige bal 18/09/2014 Hark/schoffel Gevonden voorwerpen 24/09/2014 Zwarte baseball-cap Oudere meldingen staan op www.renswoude.nl Info: 578152 of a.eilander@renswoude.nl De meeste cliënten zijn tevreden over de kwaliteit van de scootmobiel (95%) en de rolstoel (87%). Vorig jaar is de huishoudelijke ondersteuning opnieuw aanbesteed volgens een nieuw systeem. Gebleken is dat 15 % van de cliënten niet tevreden is over de gemaakte afspraken met de zorgaanbieders. Daarentegen geeft 95 % aan wel tevreden te zijn over de kwaliteit van de huishoudelijke ondersteuning. Een onderdeel dat minder scoort is “rechten en plichten”. Uit de enquête blijkt dat niet iedereen tevreden is over de informatie over de klacht- en bezwaarprocedure. Het college van burgemeester en wethouders en de klankbordgroep zijn van mening dat meer aandacht moet worden besteed aan dit onderdeel. Dit onderdeel wordt in samenspraak met de Wmo-klankbordgroep nog nader uitgewerkt. Dit is zeker van belang nu in 2015 het aantal Wmo-cliënten aanzienlijk wordt uitgebreid door de overheveling van taken van de AWBZ naar de Wmo. Gedacht wordt aan het ontwikkelen van een folder die ook digitaal beschikbaar komt. De conclusie is dan ook dat de meeste cliënten tevreden zijn over de contacten met de gemeente Renswoude, zorgaanbieders en leveranciers en de kwaliteit van de voorzieningen. Het is voor veel cliënten een spannende periode vanwege de transities van AWBZ naar Wmo en de daarbij gepaard gaande bezuinigingen. Een groot voordeel is dat Renswoude oog blijft houden voor de individuele cliënt. Daarin ligt ook de kracht van een kleine gemeente. Storingen CV-installaties huurwoningen: GSU, T: 0318-569484 Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de gemeente, buiten kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 06-51148102. U kunt uw problemen inspreken, geef uw telefoonnummer door. Renswoude, 6 oktober 2014 2
Page 4
Raadscommissie Algemeen Bestuur (AB) Op dinsdag 14 oktober a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie AB. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Vaststelling besluitenlijst 2 september 2014 4. Ingekomen stukken en mededelingen a) Toezeggingenlijst vorige vergadering(en) 5. Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de raadscommissies 6. Stand van zaken projecten a) Grebbelinie b) Voormalig rechthuis c) Woningbedrijf 7. Stand van zaken ontwikkeling Fort aan de Buursteeg 8. Rondvraag 9. Sluiting Raadscommissie Samenleving en Economie (SE) Op woensdag 15 oktober a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie SE. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Vaststelling besluitenlijst 3 september 2014 4. Ingekomen stukken en mededelingen a. Toezeggingenlijst vorige vergadering(en) 5. Voorstel tot vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 en van het Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 6. Voorstel tot vaststelling van de Verordening jeugdhulp 2015 en van het Beleidsplan jeugdhulp 7. Voorstel herprogrammering Dorpshart 8. Stand van zaken diverse projecten (Decentralisaties en FoodValley) 9. Rondvraag 10.Sluiting Raadscommissie Ruimte en Financiën (RF) De vergadering van de commissie RF op donderdag 16 oktober a.s. zal geen doorgang vinden in verband met het ontbreken van agendapunten. Melding Activiteitenbesluit Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen: - van Staalbouw Barneveld B.V. voor het veranderen van de inrichting op het adres Groot Overeem 4 te Renswoude (ontvangen op 17 september 2014) Voor meer informatie: Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl. Renswoude, 6 oktober 2014 3 Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Activiteiten ‘bouwen’ en ‘veranderen monument’: voor het restaureren van een prieel in het kasteelbos nabij het kasteel op het adres Dorpsstraat 3 te Renswoude (ontvangen op 29 september 2014). Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Verleende vergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure op van toepassing is: - Activiteiten ‘veranderen monument’, ‘vellen houtopstand’(kap) en ‘uitvoeren werk’(aanleg) ten behoeve van het herinrichten van het Grand Canal (sectie C, nummers 702 en 1991) te Renswoude. Bovengenoemd besluit ligt vanaf 7 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Renswoude en is in te zien bij de afdeling Omgevingsbeheer op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op afspraak buiten openingstijden. Belanghebbenden kunnen bij de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, beroep indienen binnen een termijn van zes weken die aanvangt op de dag dat het besluit ter inzage is gelegd. Het indienen van een beroepschrift heeft niet tot gevolg dat de werking van dit besluit wordt stopgezet. Een belanghebbende die dit wenst en een spoedeisend belang heeft, kan naast het instellen van beroep een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank MiddenNederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Als gedurende de beroepstermijn echter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Renswoude, 6 oktober 2014 4
Page 6
Wilt u brood zonder E-nummers en broodverbeteraars? Kom dan naar bakkerij van Voorthuizen voor ons overheerlijk en dagvers biologisch brood. U boft met zo'n bakker in de buurt! 5 BERICHTEN VAN DE WIJKAGENTEN Woninginbraak Op woensdag 17 september 2014 is er tussen 19:15 uur en 19:55 uur ingebroken in een woning gelegen aan de Kerkstraat (nrs>20). Op zaterdag 20 september 2014 is er tussen 12:00 uur en 20:10 uur ingebroken in een woning gelegen aan de Dorpsstraat (nrs>80). Zie link voor informatie met betrekking tot preventie: www.politiekeurmerk.nl/ wintercampagne/ Inbraak bedrijf Tussen zaterdag 20 september 2014, omstreeks 20:15 uur en zondag 21 september 2014, omstreeks 08:15 uur is er ingebroken in een bedrijf gelegen aan de Dashorsterweg. Vernielingen /diefstal koperen leiding Koepelkerk Begin september is er melding gedaan van het feit dat er met regelmaat vernielingen plaats vinden aan de Koepelkerk. Tevens zijn er koperen leidingen weggenomen vanaf de Koepelkerk. Dit betroffen de bliksemgeleiders aan de voorzijde van de kerk. Alcoholcontrole Op vrijdag 26 september 2014 hebben collega’s van het team Veenendaal/Renswoude tussen 14:00 uur en 15:00 uur een alcoholcontrole uitgevoerd op GrootOvereem/Molenstraat en op de Ubbeschoterweg. 130 bestuurders hebben een blaastest uitgevoerd. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Lampegiet Lampegiet is ook dit jaar rustig en zonder incidenten verlopen. Fietsverlichting Het is ’s morgens al weer later licht en ’s avonds al eerder donker. Daarom is goed werkende fietsverlichting erg belangrijk voor de veiligheid in het verkeer. Controleer daarom de fietsverlichting en zorg dat je reservebatterijen bij je hebt voor het geval dat. Wij schrijven liever geen bekeuringen uit. Boetebedrag: 55 euro. Nieuwe wijkagent Renswoude/VeenendaalWest Sinds 18 september 2014 hebben wij versterking gekregen van een nieuwe collega-wijkagent. Zijn naam is: IJzebrand Havinga. Getuigenoproep Heeft u informatie met betrekking tot de woninginbraken, de inbraak bedrijf e.o. de vernielingen en diefstal van koper bij de Koepelkerk neem dan contact op via email of bel 0900 - 8844 en en vraag naar het wijkteam Veenendaal/Renswoude. Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000. Met vriendelijke groet, Jordi Louwerens, IJzebrand Havinga en Henk Heijting, wijkagenten DIABETES FONDS ZOEKT COLLECTANTEN IN RENSWOUDE ! Wilt u een bijdrage leveren aan de behandeling, genezing en preventie van diabetes? Het Diabetes Fonds is hard op zoek naar vrijwilligers voor de collecte in Renswoude. De collecteweek is dit jaar van 27 oktober t/m 1 november. 6 Renswoude/Veenendaal-West. jordi.louwerens@politie.nl / ijzebrand.havinga@politie.nl / henk.heijting@politie.nl <
Page 10
Het Diabetes Fonds betaalt wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling, genezing en preventie van diabetes (ook wel suikerziekte genoemd). Hiervoor is het fonds afhankelijk van donaties en de collecte. Er zijn nu al 1 miljoen mensen met diabetes in Nederland, en hier komen dagelijks bijna 200 patiënten bij! Diabetes is een ernstige aandoening die zo snel mogelijk de wereld uit moet. Elk jaar wordt er een benefietconcert gehouden door het Diabetes Fonds, waar collectanten met 50% korting naar toe kunnen. Dit jaar is het concert op 25 oktober in de Grote Kerk van Naarden met medewerking van zangeres Lenny Kuhr. Wilt u ons helpen, wat wij zeer op prijs stellen, dan graag een reactie voor 18 oktober a.s naar: Annemiek Vlastuin, Kerkstraat 34, annemiekvlastuin@gmail.com, 0318 - 57 1519. Meer informatie op www.diabetesfonds. nl/collectant < PANNENKOEKEN VOOR KENIA Van D.V. 12 tot 27 november gaan we met Els en Anton Verstoep naar Kenia. We zien er naar uit om onze Keniaanse broeders en zusters in het geloof te ontmoeten, te leren van een andere cultuur en projecten te bezoeken. We gaan “de handen uit de mouwen steken” en helpen met een kerk bouwen. Maar… daar hebben we geld voor nodig! Daarom organiseren we een Bouwbedrijf Leo Verkerk v.o.f. Renswoude 0343 - 41 28 49 info@leoverkerk.nl pannenkoekenfestijn op zaterdag 18 oktober. Met elkaar eten is in Kenia dé manier om je gastvrijheid te tonen. Iedereen hartelijk welkom om te komen eten en een film van Kenia te bekijken. Meer info: www.barneveldkenia.nl. De reis en verblijfskosten betalen we zelf, de opbrengst komt geheel ten goede aan het project. Onbeperkt pannenkoeken, limonade en een ijsje voor volw. €7,50 voor kinderen tot 12 jaar €3,50. Tijd: 17.00 - 20.00 uur in Rehoboth, T.v.Amerongenweg 66 Renswoude. KARIBU (welkom) Wim & Coby v. Ginkel, Brand & Joke ten Ham en Peter & Betsie Tinholt. < BIGBANDMUZIEK IN ‘T PODIUM Bigband Swing ‘n Crows uit Renswoude en Triple B Bigband uit Bennekom treden op zaterdag 11 oktober op in ‘t Podium aan de Nijborg 2 in Renswoude. Op het programma staat pop, swing, funk en jazz. De 18-koppige Swing ‘n Crows spelen het eerste deel van het programma. De Renswoudse band speelt nummers als ‘Runaway baby’, ‘Critical mass’ en ‘Saving all my love for you’. Na de pauze spelen de 22 muzikanten van Triple B Bigband. Zij spelen onder andere ‘The Swingin Shepherd Blues’, ‘All Of Me’ en ‘Georgia On My Mind’. Het concert begint om 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur. Toegang is gratis. < Voor meer informatie kunt u ons volgen via Facebook of Twitter of bezoek onze website: www.leoverkerk.nl 7 HALLO JONGENS EN MEISJES jaar. Kom je ook? Gezellig! Aanmelden niet nodig. Hebben jullie het al gehoord? Jeugdclub immanuel begint weer. Vanaf 29 september zijn alle kinderen van groep 4 t/m het voortgezet onderwijs van harte welkom in gebouw Rehoboth op de volgende tijden: Groep 4: dinsdag van 15:45 tot 17:00 Groep 5: maandag van 15:45 tot 17:00 Groep 6: woensdag van 18:30 tot 19:45 Groep 7: dinsdag van 18:45 tot 20:00 Zit jij in groep 6 of 7 en kun je niet op de aangegeven avond, dan ben je ook van harte welkom op de andere avond van groep 6 of 7. Groep 8 en het voortgezet onderwijs: vrijdag van 19:30 tot 21:00 uur (1× per 2 weken, eerste × op 3 oktober). Wat doen we daar allemaal? We gaan samen zingen, bidden, luisteren naar een bijbelverhaal, knutselen of spelletjes doen. Iedereen is van harte welkom! < VAN DE BIBLIOTHEEK Tekenwedstrijd Op woensdagmiddag 8 oktober is in het kader van de Kinderboekweek een tekenwedstrijd in de bibliotheek. Onder leiding van een kunstenaar kunnen kinderen vanaf groep 3 basisschool in de bibliotheek een tekening maken die beoordeeld zal worden door een kundige jury en er kunnen toepasselijke prijzen gewonnen worden. Het begint om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Meld je aan in de bibliotheek! Op 17 oktober komt de burgermeester van Renswoude de prijswinnaar bekend maken. Voorlezen Er wordt gevraagd wanneer het voorlezen weer gaat beginnen. Dat gaan we weer doen vanaf de Kinderboekenweek, we starten op 15 oktober. Elke woensdag om 15.45 u. voor kinderen vanaf 3 tot 7 Tabletcafé De Bibliotheek Z-O-U-T en de S0S Scherpenzeel/Renswoude hebben de handen ineen geslagen en organiseren vanaf vrijdag 17 oktober om de week een Tableten iPadcafé. Het 'café' is voor iedereen toegankelijk die geïnteresseerd is in een tablet of iPad. Ook wanneer u geen iPad of tablet heeft, maar nieuwsgierig bent naar de mogelijkheden, dan is deze ochtend geschikt voor u! Mensen leren tijdens het café van elkaar en kunnen tips en trucs met elkaar uitwisselen. Naast het opdoen van vaardigheden kan men leuke en handige apps uitwisselen. Het Tablet- en iPadcafé is om de week op vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur in de Bibliotheek in Renswoude aan de Van Reedeweg 77. De eerste keer is vrijdag 17 oktober en bezoekers zijn vanaf dan op de even weken welkom. Er is gratis wifi aanwezig. De toegang voor het café is gratis en men hoeft zich niet aan te melden. Uiteraard staat er een kopje koffie klaar. Docenten/begeleiding voor les gezocht! Eind dit jaar wil de Sos i.s.m. de bibliotheek ook graag lessen in gebruik van iPhone en/of Android telefoons gaan aanbieden, daarvoor zijn momenteel nog niet voldoende begeleiders/docenten. Lijkt het u leuk om hierin les te geven of de cursisten na uitleg op weg te helpen? Meldt u dan aan bij Erny de Wilt. 033 - 277 8898. Er zijn reeds ervaren mensen aanwezig om u hierbij (op weg) te helpen. Voor informatie: Bob van Doorn 033 - 888 4522. 24 oktober: Lezing De Stichtse Lustwarande: Buitenhuizen 8
Page 14
en Kastelen in Z.O.-Utrecht. Op vrijdagochtend 24 oktober is er in de bibliotheek van Renswoude een lezing door Vincent van Poortvliet. Onderwerp: Buitenhuizen en Kastelen in Z.O. Utrecht, en de Stichtse Lustwarande. De lezing vindt plaats in het kader van de Zoute Inval en de Maand van de geschiedenis. U bent van harte welkom om 10.00 uur in de bibliotheek, van Reedeweg 77 te Renswoude. Kosten: €1,- voor koffie of thee. Ook niet-leden van de bibliotheek zijn welkom. Kennismaking Leesgroep Geschiedenis zaterdagmorgen 25 oktober In de bibliotheek van Renswoude werd op vrijdag 19 september een informatie bijeenkomst gehouden voor het opstarten van een leesgroep geschiedenis van Senia. Een paar van de aanwezigen zouden graag aan zo'n leesgroep willen beginnen en zoeken nog een enkele belangstellenden. Zaterdagmorgen 25 oktober is niet de definitieve vaste tijd van de leesgroep, die 6 of 7 keer per jaar bijeen wil komen maar een eenmalige bijeenkomst waar men met elkaar tijd, data, locatie en boeken gaat uitkiezen. Er zijn reeds enkele leden aangemeld maar er kan nog meer bij. Lijkt het u wat om met deze enthousiaste groep lezers mee te doen en/of kennis te maken op 25 okt. in Renswoude, is dat mogelijk. U moet zich hiervoor wel aanmelden want bij onvoldoende belangstelling gaat de bijeenkomst niet door. Dit kan tot 17 oktober in de bieb of bij de ambassadeur van Senia; Ria Benschop; 0343-442021 of per mail; ria.benschop@kpnplanet.nl Tijd bijeenkomst: van 10.00 tot 11.30 uur. Van Reedeweg 77 Renswoude, renswoude@rbzout.nl - tel. 0318 - 57 5151, Esther v.d Brink. < De bewegingsspecialist van Renswoude De juiste zorg op de juiste plek! Maak direct een afspraak of bel voor informatie: 0318 – 57 5501 (geen verwijzing of advies van huisarts nodig) 11 NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING COLLECTE VAN 6 T/M 11 OKTOBER 2014! De Nederlandse Brandwonden Stichting helpt mensen met brandwonden, kort na het ongeval maar ook daarna in hun dagelijkse strijd tegen littekens. Onze droom? Een littekenvrije toekomst! Wilt u hen helpen, dat kan als de collectant bij u komt, met uw gift kunnen zij verder met onderzoek voor een littekenvrije toekomst. Voor u en uw naaste na een ongeval met brandwonden. Geeft u aan de collectant, dan ontvangt u van ons de eerste hulp regels! Wilt u meer informatie: www.brandwondenstichting.nl f brandwondenstichting t @ BrandwondenstichtingNL Collectanten kunnen zich nog aanmelden, maatschappelijke stage mag ook. A. Lagerweij, tel. 0318 - 57 1494/bgg 06 - 401 841 18. < OPBRENGST COLLECTE 2014 PRINSES BEATRIX SPIERFONDS Dit jaar mochten wij ons weer verheugen in de geweldige medewerking van een ieder die zich ingezet heeft om het mooie bedrag van 1870,22 euro bijeen te brengen voor het Prinses Beatrix Spier Fonds. Alle gevers/geefsters en collectanten die hun tijd en moeite gegeven hebben om dit prachtige bedrag bijeen te brengen, heel hartelijk dank. Afd, Renswoude, Pr. Beatrix Spier Fonds. < PASSAGE UITNODIGING Datum: 15 oktober 2014 Aanvang: 19.45 uur Gebouw: Rehoboth Gastsprekers: Trudie Cornelissen [LV] Martijn Klein Koerkamp [APETITO] Laura van Ravenhorst [V&V] Onderwerp: Icare ledenvereniging Zorg en Welzijn. Deze avond geeft Laura van Ravenhorst verpleegkundigen V&V ScherpenzeelRenswoude, een presentatie, hoe regel je de zorg voor 2015, en Trudie Cornelissen accountmanager geeft vanuit de Icare ledenvereniging informatie over de producten en diensten van de ledenvereniging en wat je kunt doen met het lidmaatschap. Ook kunt u kennis maken met een proeverijtje van Apetito. Demonstatie hulpmiddelen Medipoint. Voorlichting middels folders V&V. Voorlichting middels folders L.V. Het belooft een interessante avond te worden, met het oog op de toekomst , de veranderingen in de zorg, en de bezuinigingen die we allemaal gaan ervaren voor de zorg van familie, of van ons zelf. Ook gasten zijn van harte welkom. < NATIONAAL MS FONDS ZOEKT EXTRA COLLECTANTEN Het Nationaal MS Fonds zoekt voor de MS Collecteweek extra collectanten. Er zijn meer handen nodig om bij iedere voordeur te kunnen aanbellen. Eén op de duizend Nederlanders krijgt de diagnose MS. Jaarlijks komen er 300 nieuwe mensen met MS bij. MS is de meest voorkomende invaliderende aandoening onder jongeren in Nederland. Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven met MS. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting. 12
Page 16
Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies van de overheid en is volledig afhankelijk van donaties, giften en sponsoren. U kunt het Nationaal MS Fonds ook steunen door een gift over te maken naar giro 5057 te Maassluis. Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl. Of neem contact op met Pamela Zaat, landelijke coördinator van de MS collecteweek, 010 - 591 9839, pamela@nationaalmsfonds.nl < SCOUTING SCHERPENZEEL VLIEGT OVER Bij Scouting Scherpenzeel vond afgelopen weekend weer het jaarlijkse overvliegfestijn plaats. Door middel van een survivalbaan maakten de oudste jeugdleden van de speltakken op een bijzondere manier de oversteek naar de volgende speltak. Vrijdagavond kwamen de leden al naar het clubhuis aan de Koepellaan. Hier werden zij door de directeur van circus ‘Cirkusz’ gevraagd om te helpen zoeken naar de verdwenen circusdieren en het circuspersoneel. De enthousiaste scouts zochten onder andere in het park en in het bos van Lambalgen. Door het dierengeluidenspel werden in de loop van de avond de circusdieren gelukkig weer teruggevonden. De avond werd natuurlijk in scoutingstijl afgesloten met een kampvuur. De zaterdagochtend werd een grote vossenjacht op touw gezet om zo de personeelsleden van het circus op te sporen. Aan het einde van de ochtend kon de directeur van het circus opgelucht adem halen. Dankzij de hulp van de ruim 100 scouts van Scouting Scherpenzeel waren dieren en personeel waren weer veilig terug. In de middag kwamen de ouders en andere belangstellenden om de 25 ‘overvliegers’ aan te moedigen. Helaas gooiden regen en onweer roet in het eten en kon er pas na een uur schuilen, worden overgevlogen. Aan het einde van de survivalbaan, waarbij de oudere overvliegers ook de beek over moesten, werden de modderige overvliegers hartelijk in hun nieuwe groep verwelkomd. Ook Esther Krens, binnen scouting bekend als Gadie, ging over de baan. Zij heeft zich 9 jaar als teamleidster ingezet voor de scouts (jongens en meisjes 11-14 jaar) en wordt nu begeleiding bij de jongerenspeltak RSA (jongens en meisjes van 14 – 18 jaar). Ondanks onweer en regen was het weer een bijzonder geslaagde activiteit en een scoutingwaardige start van het nieuwe seizoen van Scouting Scherpenzeel. Ben jij ook niet bang voor een beetje modder? Lijkt het je ook leuk om je in te zetten voor Scouting of om lid te worden? Wil je een keertje komen kijken? Dat kan! Kijk op www.scoutingscherpenzeel.nl. of neem contact op met secretaris@valleigroep.nl < SCOUTING KIJKOPKOMST GROOT SUCCES Afgelopen zaterdag vond de eerste van de drie kijkopkomsten bij de bevers van Scouting De Valleigroep plaats. 12 Jongens en meisjes in de leeftijd van 5 tot 7 jaar hebben de stoute schoenen aangetrokken en zijn bij de Paddenburcht aan de Breelaan komen kijken. Na de opening en kennismaking met de andere bevers en leiding Markoekoe, Sanneka en Dish, gingen alle kinderen al snel op in het spel en voelden zich al helemaal thuis. Na een spel werd er door de kinderen een brood13 Parket Duo planken Laminaat Verouderde vloeren Meidoornlaan 10 3927 AD Renswoude Showroom alleen op afspraak T 0318-57 3632 M 06-224 68564 E info@hgparket.nl Onderhoud en schuren van bestaande vloeren www.hgparket.nl
Page 18
Uw advertentie hier? Neem contact op met: Gerbert van Donselaar (heraut@destudio.biz) je gebakken op open vuur. Toen de ouders de kinderen weer kwamen ophalen, waren de broodjes bijna klaar. De ouders schoven gezellig aan bij de vuurtonnen om mee te helpen met het bakken. Ook bij de welpen van de Yalahihorde (meisjes van 7 tot 11 jaar) kwamen een paar meisjes kennismaken met scouting. Aan het einde van de ochtend gingen alle nieuwe kinderen enthousiast naar huis. De komende twee weken zullen ze nog vrijblijvend meedoen met scouting. Daarna wordt er besloten worden of ze ook echt lid willen worden. Bij zowel de bevers (jongens & meisjes van 5 tot 7 jaar) als bij de Yalihihorde (meisjes-welpen van 7 tot 11 jaar) is nog plaats. Wil je ook komen kijken, dan kan dat natuurlijk. De bevers hebben opkomst op zaterdag van 9.45 tot 11.45 uur, de Yalihihorde van 9.45 tot 12.15 uur. Graag horen we wel van te voren of je komt. Stuur hiervoor een mailtje met je naam en leeftijd aan: ennevie.beversvalleigroep@gmail.com Meer weten over Scouting Scherpenzeel? Kijk dan op www.scoutingscherpenzeel.nl of stuur een mailtje aan secretaris@valleigroep.nl < SCHAKEN BIJ DORPSCOLLEGE KREK Dorpscollege Krek biedt de mogelijkheid om in vier lessen kennis te maken met schaken. Na een klein stukje geschiedenis worden de opzet en de waarde van de verschillende schaakstukken besproken. In de 2e les worden de regels uitgelegd. In de 3e les worden bepaalde basistechnieken geleerd en in de laatste les wordt dieper ingegaan op de diverse stellingen. Bij alle lessen oefent men met elkaar. Data: woensdagavond 15 en 29 oktober, 12 en 26 november. Kosten: 33,50 euro. AanmelDorpscollege Krek geeft dinsdag 14 oktober twee workshops wolvilten. Natvilten is de oudst bekende manier om een stof te maken. Men werkt met plukjes wol, warm water en zeep. ’s Morgens gaat men een zeepje vervilten. Daarna gaat de cursist aan de slag met de wol en wordt een windlichtje gemaakt. Ipv een windlichtje kan ook gekozen worden voor een sjaal. De sjaal is 30 x 220 cm en wordt op zijde gevilt. ’s Middags wordt ook een workshop wolvilten gegeven, maar dan maakt de cursist circa 3 bloemen van maximaal 12 cm. Er kunnen ook stelen aan gemaakt worden. Ook een sjaal hoort tot de mo14 den of meer weten: Connie Tettero, 0342 - 77 8080 of www.krekscherpenzeel.nl < OPKNAPPEN BIJ DORPSCOLLEGE KREK Een eigen meubel opknappen, dat kan via Dorpscollege Krek. In vijf avonden leert men op eenvoudige wijze een oud meubelstuk op te knappen. Het is de bedoeling dat men zelf een meubel meeneemt, bijv. een klein kastje, tafeltje of stoel. Met behulp van diverse verftechnieken en eenvoudig stofferen (losse zittingen) is het mogelijk uw oude meubel weer te voorzien van een nieuw jasje. Vooraf is er telefonisch overleg met de docent over het op te knappen meubelstuk ivm aanschaf materialen. Het is mogelijk om het meubelstuk op de locatie in Overberg te laten staan. Data: dinsdagavond 7, 14, 28 oktober, 4 en 11 november. Kosten € 38 lesgeld en materiaalkosten in overleg met de docent, ong. € 30 euro. Informatie en/of aanmelden: Marleen Roseboom, 033 - 277 4020 of www.krekscherpenzeel.nl < WOLVILTEN BIJ DORPSCOLLEGE KREK
Page 20
gelijkheden. Voor beide workshops geldt: lesgeld: 11 euro, materiaalkosten 12 euro of 30 euro (sjaal). Locatie De Breehoek. Meer informatie bij Connie Tettero, 0342778080. Voorbeelden bekijken en/of aanmelden: www.krekscherpenzeel.nl < UITNODIGING V(AKANTIE) B(IJBEL) K(LUB) In de herfstvakantie is er de jaarlijkse VBK in Rehoboth. Het lijkt ons helemaal super om jou daar te ontmoeten! Alle kinderen en tieners krijgen persoonlijk een uitnodiging uitgereikt op de basisscholen van Renswoude. Heb jij deze gemist omdat je niet naar de Borgwal of de Stifthorst naar school gaat? Bij de Emté ligt voor jou een uitnodiging! Maar ook hierbij ben je van harte uitgenodigd om er zeker bij te zijn! De dagen en tijden voor de kids van groep 1 t/m groep 6 zijn: Maandag 20 oktober 09.30 - 11.30 uur. Dinsdag 21 oktober 09.30 - 11.30 uur. Woensdag 22 oktober 09.30 - 11.30 uur. Aan de kids van groep 4, 5 en 6 willen we vragen om op dinsdag een hamer mee te nemen?! En natuurlijk zijn wij ook erg benieuwd naar jullie mooiste creaties van jouw 'onder-water-wereld'! Hengel mee naar leuke prijzen!! We hebben er al zin in. Jij ook? Hartelijke groeten, team VBK kids. < UITNODIGING TIENERTOUR Voor de tieners van groep 7, 8 en het voortgezet onderwijs is er Tienertour, in Rehoboth Renswoude. Kom ook! Op de basisscholen van Renswoude worden uitnodigingen uitgedeeld. Ga je niet in Renswoude naar school of naar het voortgezet De dagen en tijden van de Tienertour zijn: Maandag 20 oktober 18.45 - 21.15 uur Dinsdag 21 oktober 18.45 - 21.15 uur Woensdag 22 oktober 13.45 - 16.00 uur Voordat het zover is, kun je van 13 t/m 18 oktober op zoek naar de BLACK BOX. In die week verschijnt op website www.vbkrenswoude.nl elke dag een nieuwe puzzel. Los hem op en jij weet bij wie je aan het eind van de week de BLACK BOX kunt vinden! See you! Hartelijke groet, team Tienertour Medewerkers Een VBK kan niet zonder hulp. Daarom willen we uw hulp vragen. Vindt u het leuk om ons te komen helpen, neemt u dan contact op met Wilma Nap, T. 0318-55 3937. Ook is het mogelijk om een maatschappelijke stage te lopen. Meld je ook hiervoor aan bij Marjan van Manen, per mail autorijschoolvanmanen@live.nl Bellen kan natuurlijk ook, T. 0318 - 57 4347. < VOETBALCLINIC IN RENSWOUDE Ook dit jaar organiseert Ambassadors Football (internationale organisatie die wereldwijd actief in de voetbalsport is vanuit een christelijke geloofsovertuiging) deze herfstvakantie een Ambassadors Football Clinic (AFC) op sportcomplex V.V. Renswoude. Dit zal plaatsvinden op maandag 20 en dinsdag 21 oktober 2014 voor spelers in de leeftijd van 6 - 12 jaar (j/m) waar voetbalontwikkeling 15 onderwijs? Bij de Emté ligt voor jou een uitnodiging! Maar ook hierbij ben je al van harte uitgenodigd om erbij te zijn! Neem vooral ook vrienden en vriendinnen mee en laat je verrassen door de leuke en gezellige activiteiten! Het beloofd weer een gave tour te worden!! (techniek) én karaktervorming (persoon) centraal staan onder begeleiding van coaches met o.a. internationale ervaring. Programma Tijdens de AFC staan maximaal 10 spelers onder leiding van minimaal één hoofdcoach. De AFC wordt op maandag (09:3015:30 uur) en op dinsdag (09:30-15:30 uur) gehouden op het kunstgrasveld van V.V. Renswoude (Sportpark ‘De Hokhorst’, De Hokhorst 5 te Renswoude). De spelers krijgen een gevarieerd programma aangeboden, zoals techniek training, karaktervorming, 4 v 4, mini-WK, etc. Bovendien ontvangen ze individuele én team prijzen, een groepsfoto en een t-shirt. Kosten en aanmelden € 39,00 per persoon. Vanaf de 2e speler van hetzelfde gezin geldt € 5,00 korting p.p. Enthousiast gemaakt?, meld je dan digitaal aan vóór 15 oktober a.s. via het inschrijvingsformulier op de website www. vvrenswoude.nl (Max. 75 deelnemers). Vragen? Martijn van Beek (06 - 461 152 80) of mail naar mvanbeek@ambassadorsfootball.org < WIST U DAT…? De NPV misschien iets voor u kan betekenen? Schroom niet om ons te bellen! Wellicht herkent u zich in de onderstaande stelling: Ik help thuis mijn man die niet meer alleen kan zijn. Ik zou het fijn vinden als iemand af en toe even wil oppassen als ik een boodschap wil doen… Dat kan: Een vrijwilliger van de NPV Thuishulp! Bel : 06 - 253 725 74, of mail: renswoude@ afdeling-npvzorg.nl < • Fysiotherapie • Manuele Therapie • Fysiotherapie aan huis • Medische fi tness Sporten met professionele begeleiding? Kies dan voor medische fi tness. www.fysio-jansen.nl 0318 576353 Beukenlaan 46, Renswoude 16
Page 22
SPAAR DE TOPPERS VAN JE EIGEN CLUB! ke Bouwman an Hardeman + 1 setje gratis bij iedere € 15,aan boodschappen elke week bij diverse actieproducten Vanaf maandag 13 oktober 17 F1 Ha F1 kraaitjes Renswoude D3 Renswo woude D3 Renswoude Meiden F1 Jasmijn van Ginkel Parkietjes Parkietjes Week 42 van 13 tot 18 oktober is er collecte voor het blinden instituut Bartimeús Sonneheerdt te Zeist. Wij zoeken vrijwilligers . Wie kan en wil er nog een uurtje vrijmaken om ons te helpen collecteren om onze medemens van dienst te zijn? Reacties naar Betsie Vlastuin, tel 0318 - 57 1826. Wie heeft per ongeluk onze 'bruine container' verwisseld? Er staat een grote witte 8 op een een restant van een 'SVR-sticker, parkeren bij de boer' op. Aangeboden op het adres: Spikhorst 8. Wilt u eens kijken of de verkeerde container bij u staat? Graag ontvangen wij deze container weer retour. Hartelijk dank! Tel 06 - 159 088 34. Getuigen gezocht. In de nacht van zaterdag 27-9 op zondag 28-9, is onze geliefde Reliant(auto) opzettelijk in de sloot geduwd. De Reliant stond aan de Barneveldsestraat. Wie heeft er in die nacht iets gezien tussen 0.00 en 1.00? laat het ons weten! 06 - 163 505 12. Sinds enkele weken zit er een diamantduifje in onze tuin aan de Beekweide, vermoedelijk ergens uit een voliere ontsnapt. Wie mist dit diertje of wie wil hem vangen? Bel met 06 - 400 170 54. Te koop: whirlpool magnetron wit 28 liter. Ziet er netjes uit. Mag voor kleine prijs weg!!!!! Tel: 0318 - 57 3664. Heeft u een trage computer of zit er een virus op? Ik kan u helpen met uw computer problemen. Ik ben tweedejaars student ICT beheer en vind het leuk om met computers te werken. Wat ik zal doen is uw computer opschonen en/of het virus verwijderen. Voor een kleine vergoeding kom ik u helpen. Voor meer informatie bel: 06 - 83 69 20 86, Jeroen Vreeburg. Ik ben een meisje van 16 jaar, en ik zoek een bijbaantje voor de zaterdag. Het maakt niet uit wat voor werk. Ik heb ervaring met schoonmaken en de huishouding. Mijn telefoonnummer: 0318 - 57 1558. Gevraagd: hulp, 3 uur in de week van 08.30 tot 11.30 uur, als het kan vrijdagmorgen. Mevr. vd Wetering, Utrechtseweg 34-1, 3927 AW Renswoude (achter de Dennen). Gezocht: collectanten 6-11 oktober voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Tevens zoeken we bedrijven of particulieren die 1 of meerdere collectebussen willen verdubbelen. Graag opgeven voor 7 oktober! Tel. 06 - 401 841 18. Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redactie- en advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 3927 DM Renswoude Tel: 0318 - 57 1432 of 06 - 24 50 74 13 E-mail: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen Uiterste Inleverdatum kopij: dinsdag 14 oktober vóór 19.00 uur 18
Page 24

2014_Heraut 19


Page 2
GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 4 E: info@renswoude.nl @gem_Renswoude GEMEENTENIEUWS 22 september 2014 www.renswoude.nl Centraal telefoonnummer De gemeente is bereikbaar via één centraal telefoonnummer 0318-578150. Ma – vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. Spreekuur burgemeester Elke maandag van 11.00-12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook mailen naar: burgemeester@renswoude.nl. 5.000e inwoner Renswoude in zicht Op 16 september jl. had Renswoude 4.991 inwoners. Het aantal van 5.000 inwoners is dus in zicht. Wellicht zijn er ondernemers die aandacht willen besteden aan het verwelkomen van de 5.000e inwoner. Deze ondernemers kunnen zich met hun ideeën melden bij het secretariaat van de gemeente Renswoude, 0318-578150 of secretariaat@renswoude.nl. Gemeentehuis gesloten op 23 september Op 23 september 2014 is het gemeentehuis gesloten in verband met een personeelsuitje. Burgerlijke stand Geboren: 06-09: Teun Willem, zoon van T.H. Bos en H.W.J. van der Meijden 08-09: Marina Mirthe, dochter van W. Pol en N.A. Eijkelenboom Ondertrouw: Geen Gehuwd: 03-09: G. Aalbers en N.H. IJzerman 04-09: S.J. van Kranenburg en P.G. Pater 12-09: C.A. van der Schoor en M. van Brummelen J.G. van de Fliert en E.C. Henken H. Budding en J. Beijer 15-09: D. Lagerweij en D.D. Langelaar 15-09: E.J. Kas en F.E. van der Starre Overleden: Geen Zaterdagopenstelling gemeentewerf Op zaterdag 4 oktober a.s. is de gemeentewerf weer geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Inwoners uit Renswoude kunnen dan terecht voor de inzameling van elektrische apparaten, Klein Chemisch Afval (KCA), kleding, metaal, vlakglas, steenpuin (tegen betaling van € 25,-- per m³) en het afhalen van plastic zakken voor plastic afval. Er mag ook kosteloos 1m3 grofvuil aangeboden worden. Let op: neem wel uw identificatiebewijs mee, hier kan om gevraagd worden. Omleiding i.v.m. wegwerkzaamheden Oude Holleweg Vanaf 29 september 2014 vindt groot onderhoud plaats aan de Oude Holleweg tussen de Biesbosserweg en de Hopeseweg. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting drie weken duren. In beide richtingen zal dit gedeelte van de Oude Holleweg voor alle verkeer afgesloten zijn. Een omleiding via de Biesbosserweg, Groeperweg en Hopeseweg zal met pijlen worden aangegeven. Storingen CV-installaties huurwoningen: GSU, T: 0318-569484 Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de gemeente, buiten kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 06-51148102. U kunt uw problemen inspreken, geef uw telefoonnummer door. Renswoude, 22 september 2014 1 Vergadering gemeenteraad Op dinsdag 30 september a.s. vergadert de gemeenteraad van Renswoude. Deze openbare vergadering vangt aan om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda voor deze vergadering is: 1. Opening; 2. Vaststelling agenda; 3. Spreekrecht burgers / Rondvraag raadsleden; 4. Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 30 juni 2014; 5. Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 1 juli 2014; 6. Ingekomen stukken en mededelingen; Hamerstukken 7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bijdrage om te komen tot een Regionaal Bureau voor Toerisme voor Utrechtse Heuvelrug en Vallei; 8. Voorstel tot vaststelling van de verordening leerlingenvervoer Renswoude 2014; Evenementenkalender 29/09/2014 Lampegietersavond 20-22/10/2014 Vakantie Bijbel Club 01/11/2014 Halve marathon Renswoude Meer info zie evenementenkalender op www.renswoude.nl Collectevergunningen Week 39 Week 40 Verloren voorwerpen 09/09/2014 Witte ski-jas voor baby’s 12/09/2014 Doorzichtige brillenkoker Gevonden voorwerpen 03/09/2014 Sleutel 04/09/2014 Gouden ketting en armband Oudere meldingen staan op www.renswoude.nl Info: 578152 of a.eilander@renswoude.nl Debatstukken 9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van ‘Onderdoorgang Voorpoort’; 10. Voorstel tot (her)benoeming van de voorzitter en leden van de Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand; 11. Vaststelling 7e begrotingswijziging 2014 behorend bij de Zomernota 2014; 12. Sluiting. Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: 1) Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van twee eiken ter hoogte van de Taets van Amerongenweg 2.01 t/m 2.18 te Renswoude (ontvangen op 5 september 2014). Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Fonds verstandelijk gehandicapten Dierenbescherming Renswoude, 22 september 2014 2
Page 4
Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing was: 1) Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van twee eiken ter hoogte van het appartementencomplex Taets van Amerongenweg 2-01 t/m 2-18 te Renswoude (verzonden op 9 september 2014); 2) Activiteiten ‘bouwen bouwwerk’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het oprichten van een vrijstaande woning met aangebouwd bijgebouw, een zwembad en een houten poort op het adres Barneveldsestraat 39a te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1º en 2º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 31, onder c van het bestemmingsplan ‘Reparatieherziening Buitengebied 2010’ en artikel 4, lid 3 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (verzonden op 12 september 2014). De omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf heden voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Belanghebbenden kunnen tegen genoemd besluit binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude). Indien u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Renswoude, 22 september 2014 Ontwerp-omgevingsvergunning Dashorsterweg 4 Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten ‘veranderen inrichting’(milieu) en ‘bouwen bouwwerk’ ten behoeve van het omschakelen van een gemengde veehouderij naar het uitsluitend houden van vleeseenden en het vergroten van een mestopslag op het adres Dashorsterweg 4 te Renswoude. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 23 september 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis te Renswoude. Tot 4 november 2014 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze op het ontwerpbesluit kenbaar te maken. Dit kan naar keuze mondeling (door een afspraak te maken met mw. E. Zech) of schriftelijk (aan burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude). Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Renswoude, 22 september 2014 3 Wilt u brood zonder E-nummers en broodverbeteraars? Kom dan naar bakkerij van Voorthuizen voor ons overheerlijk en dagvers biologisch brood. U boft met zo'n bakker in de buurt! 4
Page 6
BERICHTEN VAN DE WIJKAGENTEN Woninginbraak Tussen,vermoedelijk,zondag 20 juli 2014 en donderdag 24 juli 2014 is er gepoogd in te breken in een woning gelegen aan De Meent(nrs.>20). Op zondag 14 september 2014 is er tussen 13:00 uur en 16:11 uur ingebroken in een woning gelegen aan de Dorpsstraat. Daders zijn overlopen door getuigen. Zowel de poging woninginbraak als de woninginbraak zijn in onderzoek. Inbraak in auto Op woensdag 3 september 2014, tussen 09:50 uur en 10:00 uur is er ingebroken in een personenauto die geparkeerd stond aan de Van Arckelweg. Verkoper van pannensets Op vrijdag 5 september 2014, omstreeks 11:30 uur kreeg een bewoner van de Kievitweide een verkoper van pannensets aan de deur. De man verkocht de pannensets uit de laadruimte. Dat vond de meldster vreemd. Wij ook. Toen de meldster niet in ging op de verkooppraatjes van de man reed hij weer weg. De tenaamgestelde van de Mercedes Vito komt landelijk vaker voor met betrekking tot deze feiten. Aangezien wij graag vast stellen wie zich bezig houden met deze verkopen zien wij graag dat u de politie belt via 0900 - 8844. Bureau gesloten Op woensdag 24 september a.s. is het bureau van politie Renswoude gesloten.Het bureau Veenendaal is die dag wel geopend. Voor het doen van aangifte a.u.b. een afspraak maken via ons Regionaal Service Centrum, telefoonnummer: 0900 - 8844. Getuigenoproep Heeft u informatie met betrekking tot de woninginbraak, de poging woninginbraak of de inbraak in de auto neem dan contact op via e-mail of bel 0900 - 8844. Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000. Met vriendelijke groet, Jordi Louwerens en Henk Heijting, wijkagenten Renswoude/Veenendaal-West. jordi.louwerens@utrecht.politie.nl / henk. heijting@utrecht.politie.nl, bel 0900 - 8844 en vraag naar het wijkteam Veenendaal/Renswoude. < 24 UUR BLAZEN VOOR NIEUWE KLEDING Harmonievereniging Ons Genoegen in Renswoude houdt op vrijdag 28 november 19.00 uur tot en met zaterdag 29 november 19.00 uur een blaasmarathon. In ’t Podium aan de Nijborg 2 wordt 24 uur lang muziek gemaakt door alle leden van de vereniging. Doel is om geld in te zamelen voor de aanschaf van nieuwe concertkleding, omdat de huidige kleding aan vervanging toe is. Leden spelen telkens vijftig minuten en hebben dan tien minuten pauze. Daarna begint het volgende sponsoruur. Ieder lid heeft een sponsorkaart waarop de jury de gespeelde uren afstempelt. Sponsoren kan per uur of voor een vast bedrag. Tijdens de blaasmarathon zijn er voor het publiek diverse activiteiten in het gebouw. Zo is er een kapster, kunnen kinderen zich laten schminken en hun haren laten vlechten en is er een speciale ontbijtshow. Ook worden er lege flessen ingezameld. Toeschouwers kunnen voor een klein bedrag verzoeknummers aanvragen. Belangstellenden die willen helpen of de vereniging willen sponsoren, 5 kunnen contact opnemen via blaasmarathon@onsgenoegen.org. DE CHRISTENUNIE ROEPT ALLE ONDERNEMERS < RENSWOUDE EN JONGEREN UIT RENSWOUDE OP TOT ACTIE! Onlangs werd bekendgemaakt dat de onderhandelingen over het Rechthuis wederom zijn stukgelopen met als gevolg dat het pand nog steeds geen duidelijke bestemming heeft. De ChristenUnie vindt dat het nu eigenlijk al vijf over twaalf is en dat het de hoogste tijd is om actie te ondernemen. Daarom organiseren wij op donderdag 9 oktober een bijeenkomst in de Rehoboth van 19:30 tot 21:00 uur over het Rechthuis. Meerdere (horeca)ondernemers hebben al toegezegd aanwezig te zijn, maar ondernemers die een andere bestemming dan horeca voor ogen hebben voor het Rechthuis zijn ook welkom om tijdens deze bijeenkomst hun idee te presenteren. Wij willen in het bijzonder de jeugd van Renswoude uitnodigen om aan te geven wat zij belangrijk vinden in Renswoude. Dit laat onverlet dat ook andere leeftijdsgroepen van harte welkom zijn. Ten slotte willen wij benadrukken dat het doel van de avond niet is om de standpunten van de ChristenUnie te uiten, maar om een oplossing te zoeken voor het Rechthuis. Alle partijen zijn daarom welkom! Aanmelden voor deze bijeenkomst is mogelijk door een mail te sturen naar: activiteiten@christenunierenswoude.nl. < EHBO CURSUS RENSWOUDE Begin oktober start bij voldoende deelname (minimaal 8 deelnemers) een nieuwe EHBO-cursus met AED in Peuterspeelzaal Hummelhonk te Renswoude. De cursus wordt gegeven door een ervaren kaderinstructeur eerste hulp en hartreanimatie. Het gaat om ca. 15-17 woensdagavonden van 20.00 – 22.00 uur. In deze cursus leer je wat je moet doen en wat misschien nog wel belangrijker is wat je moet laten bij het hulpverlenen. Om het zo “waarheidsgetrouw” mogelijk te maken komen er regelmatig lotusslachtoffers in de les, deze slachtoffers spelen een letsel en de cursisten mogen dan proberen zo goed mogelijk hulp te verlenen. We combineren theorie en praktijk zodat het altijd dynamische afwisselende lessen zijn. De opleiding wordt afgesloten met een officieel examen van Het Oranje Kruis. Na het met goed gevolg afleggen van het examen ontvangt de cursist een diploma met een geldigheidsduur van twee jaar. De opleiding kost € 195,00 per persoon. Dit is inclusief les- en oefenmateriaal, lesboekje, de kosten van het examen en de koffie/thee. Diverse zorgverzekeringen vergoeden een gedeelte van de cursuskosten. Voor opgave en/of inlichtingen kunt u bellen met Anja van Lagen 0318 - 655152 liefst tussen 18.00 en 19.30 uur (b.g.g 06 - 223 784 74) of mailen naar cursussen@ ehborenswoude.nl. Cursisten uit andere plaatsen dan Renswoude zijn natuurlijk ook van harte welkom. < ALZHEIMER NEDERLAND ZOEKT COLLECTANTEN VOOR COLLECTEWEEK VAN 3-8 NOVEMBER Alzheimer Nederland is volledig afhankelijk van particuliere giften. De organisatie 6
Page 10
zoekt om die reden nog dringend naar enthousiaste collectanten in Renswoude voor de collecteweek van 3 tot en met 8 november aanstaande. Alzheimer Nederland werkt al dertig jaar aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie – waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is - en hun omgeving. Door hulp en informatie te bieden en op te komen voor hun belangen. Met 52 regionale afdelingen en ruim 220 Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een landelijk netwerk van betrokken vrijwilligers. Daarnaast financiert Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar behandeling, preventie en genezing van dementie. Waarom collecteren? Dag in dag uit worstelen honderdduizenden mensen in Nederland met de gevolgen van dementie. Als patiënt of als naaste. Door de vergrijzing neemt dit aantal de komende jaren snel toe. Eén op de vijf mensen wordt door de ziekte getroffen. Alzheimer is daarmee hard op weg de grootste en meest kostbare ziekte te worden in Nederland. Alzheimer is een ontluisterende ziekte, waarbij de patiënt geheugen, identiteit en emoties verliest. Uiteindelijk vernietigt de ziekte het meest waardevolle dat een mens bezit: zichzelf. Wat begint met vergeetachtigheid leidt uiteindelijk tot totale ontreddering en tot de dood. Alzheimer is niet te stoppen. Nog niet. Meer onderzoek naar oorzaken en oplossingen is noodzakelijk om Alzheimer te kunnen overwinnen. Daarvoor is veel geld nodig. Met een paar uur tijd kunnen geïnteresseerden zich als collectant inzetten tijdens de collecteweek van 3 tot en met 8 november 2014. Aanmelden kan bij: Marlies Vlastuin, tel: 0318 - 302850 of via www.alzheimer-nederland. nl/collecte of 033 - 3032661. < CDA-WETHOUDER RENSWOUDE OP ADVIESLIJST PROVINCIALE STATEN De provinciale afdeling van het CDA heeft onlangs de advieslijst voor Provinciale Staten 2015 bekend gemaakt. Didi Dorrestijn-Taal uit Renswoude staat op een prominente 3e plaats. De Renswoudse wethouder is daarmee de hoogste nieuwkomer op de lijst. Als wethouder Dorrestijn na de verkiezingen op 18 maart 2015 een plaats in de Provinciale Staten aanvaardt, zal zij haar wethouderschap beëindigen. Zij zegt hierover: “Ik ben nu ruim acht jaar wethouder en doe mijn werk altijd met heel veel plezier. Toch is het tijd voor iets anders. Verbonden blijven met Renswoude en regio FoodValley vanuit een andere invalshoek, biedt mij een mooie uitdaging. Daar wil ik mij dan heel graag voor inzetten. De provincie is belangrijk voor ons gebied, zeker als het gaat om economische en ruimtelijke ontwikkelingen.” Werk aan de winkel voor het CDA bestuur. In de komende periode worden gesprekken gevoerd met potentiële opvolgers voor de wethouderspost in het college van de gemeente Renswoude. < JAARLIJKSE TOUWTREKTOERNOOI Zaterdag 13 september werd er het jaarlijkse touwtrektoernooi bij Touwtrekvereniging Lagerweij in Renswoude, gehouden. 's Ochtends en het eerste gedeelte van de middag was het de beurt aan de getrainde teams. De organiserende vereniging behaalde bij de zestallen een mooie eerste plaats. 7 Tijdens het laatste blok met wedstrijden in het middagprogramma was het de beurt aan de ongetrainden en de gevorderden. Ook stond de kidsklasse op het programma. De kidsklasse was voor ongetrainde kids van 6 t/m 12 jaar, er was een deelnemertje van 5 jaar bij. De meeste kinderen waren zeer fanatiek. Er waren een kleine 40 kinderen die zich voor de wedstrijd opgegeven hadden, dat werden 4 teams. Alle teams behaalden punten en sommige teams waren aardig aan elkaar gewaagd. Heel veel mensen hebben erg genoten van deze klasse. De deelnemende kinderen kregen na afloop van de wedstrijd een mooie medaille, drinken en chips. Het team van de Grastijgers werden uiteindelijk eerste en kregen van ijs- en zuivelboerderij de Kleine Hope een heerlijk ijsje aangeboden. De organisatie kijkt terug op een geslaagd en gezellig toernooi en wil de sponsors en alle vrijwilligers bedanken die dit met z’n allen mogelijk gemaakt hebben. < EXPOSITIES BIBLIOTHEEK RENSWOUDE In de maanden augustus en september exposeren Leena Blom-Hilden en Itty Koster-Nijdam in de bibliotheek. Leena Blom- Hilden is geboren in Finland en opgegroeid in Australië. Ze woont vanaf begin jaren negentig in Nederland. Tijdens de middelbare school, was Leena al actief op zoek naar haar creatieve muze. De verhuizing naar Nederland heeft haar creatieve proces in een sneltreinvaart gebracht. Wat in Australië nog een droom was, was nu een mogelijkheid. Schilderijen van beroemde schilders zoals Picasso, Van Gogh, Rembrandt, Monet etc. waren in musea te bewonderen. De rijke geschiedenis en kunst en cultuur gaven haar een smaak voor schoonheid en kwaliteit. Ze werd een liefhebber van moderne design en de Nederlandse oude meesters. Leena’s experimenten met verschillende vormen van creatieve expressie zijn De bewegingsspecialist van Renswoude De juiste zorg op de juiste plek! Maak direct een afspraak of bel voor informatie: 0318 – 57 5501 (geen verwijzing of advies van huisarts nodig) 8
Page 14
nooit opgehouden. Iets creëren is altijd een passie geweest. De vormen kleding, tassen, ruimtes, make-up en kaarten zijn de revue gepasseerd. Haar carrière in de cosmetica industrie heeft haar liefde voor schoonheid versterkt en als visagist waren kleur en kwasten deel van haar dagelijks leven. Een gezicht is net een canvas, werd vaak als uitleg gegeven aan klanten om duidelijk te maken wat make-up met een gezicht kan doen. Leena’s kunst is een expressie van schoonheid en vrede. Haar media zijn olieverf op canvas of mesoniet, maar acrylverf en aquarellen passeren vaak de revue. In 2010 heeft ze de stap naar een professionele kunstenaars bestaan genomen met verschillende opdrachten en vrij werk als inkomstenbron. Eigenlijk is Leena van alle markten thuis. Want zo kun je olieverf schilderijen op canvas van haar tegenkomen met daarop bijvoorbeeld dieren, landschappen of stillevens, maar ook de Hoofdstraat in Veenendaal heeft ze op canvas vereeuwigd. Ook zijn er van haar hand bijzondere aquarellen verschenen. In de bibliotheek in Renswoude hangen haar schilderijen langs de wand van de bibliotheek. Diverse stillevens, maar ook vrouwenfiguren sierlijk en kleurrijk. Bij de kunstroute Veenendaal kan men de werken van Leena ook bewonderen. Itty Koster uit Veenendaal is inmiddels zo’n tien jaar bezig met het vervaardigen van keramiek. Je kunt zeggen dat het werken met keramiek bij haar in twee fases heeft plaats gevonden. Bij keramiek werkt ze met klei, bijvoorbeeld chamotte, roodbakkende klei of andere witbakkende klei. Maak je Raku werkstukken dan doe je dat met klei die schokbestendig is. Wanneer ze draaiwerk maakt gebruikt ze fijne klei. Itty maakt ook veel handvorm werk, want ze is graag scheppend bezig. De natuur is haar inspiratiebron. Dit is goed te zien aan de fraaie vogels in de vitrines. Ze houdt van kleuren en ook dat wordt duidelijk wanneer je de prachtige vierkante schalen in de andere vitrine ziet. Itty heeft achter haar huis een atelier. Ze is hier dagelijks wel even bezig. De ene keer wat langer dan de andere keer. Ze geeft ook les en moet dan de nodige voorbereidingen treffen voor de cursisten. Ze werkt ook graag met structuren. Voorbeelden hiervan zijn de zee-egelachtige objecten en vogels die opvallen door hun structuur. Het komt craqueléachtig over. Sommige van haar objecten worden Raku gestookt. Dat gebeurt in een gasoven waarin het 1000 graden wordt. Het glazuur craqueleert dan in de zaagselton. De rook die dan ontstaat trekt in de craquelë waar geen glazuur zit. Dat geeft het speciale effect. Craqueleren is onvoorspelbaar, maar dat maakt het juist spannend. Hoe zal het werkstuk er uitzien. Beide exposities zijn tijdens de openingsuren van de bibliotheek te bekijken. Zie onze website.www.rbzout.nl. < VRIJWILLIGE SENIORENVOORLICHTERS De SOS zoekt voor Renswoude nog een vrijwillige seniorenvoorlichters. De introductiebijeenkomst is op maandagmiddag 6 oktober en de workshop gesprekstechniek op maandagmiddag 3 november. De werkzaamheden als vrijwillige seniorenvoorlichter beginnen dan in 2015. De Stichting Ouderen Scherpenzeel en Renswoude (SOS) vindt het van belang dat de 11 Gezelligheid, Gastvrijheid en Genieten presenteert het programma voor “De culinaire zomer 2014” Onze actie blijft ook doorlopen Wordt u dit jaar ook 50? Wij trakteren u het hele jaar nog op: www.delucht.com/actie50 www.gasterijdehooiberg.nl GRATIS dIneR Gasterij De Hooiberg Barneveldsestraat 49 3927 CB Renswoude Harold Engelen 06-13027973 / 0342-434708 info@gasterijdehooiberg.nl 12 Thema avonden 20 juni - Bieravond 18 juli - Ecofields Rundvleesavond 29 augustus - Wijn en Spijs 26 september - Whisky with Food 24 oktober - Wildavond 28 november - Culinaire surprise avond met special guest juli - Onbeperkt Mosselen Op 16 juli, 23 juli & 30 juli Onbeperkt Mosselen voor € 24,95. 4 juli - Ladies Night Gezellig genieten voor dames zonder voetbal en WK. 25 juli - Luxury Bingo Speciale editie met als hoofdprijs een Ipad. Kaarten 25 euro 8 augustus - Tour De Boer Elektrische scootertocht langs onze leveranciers van (ecologische) streekproducten 21 augustus - Sigaren & Cognac Sigaren en Cognac, begeleid met bijpassende ‘natural foods’
Page 16
senioren in Renswoude en Scherpenzeel goed worden geïnformeerd. Daarom geven vrijwillige seniorenvoorlichters informatie aan huis over wonen, vervoer, activiteiten, diensten en hulpverlening. Het gaat om eenmalige bezoeken in het jaar dat iemand 75 jaar wordt. Elke vijf jaar krijgt men opnieuw een bezoek aangeboden. De vrijwillige seniorenvoorlichter moet goed kunnen luisteren en duidelijk kunnen uitleggen. Respect, inlevingsvermogen, geduld en zorgvuldigheid zijn van groot belang. Er vindt vooraf een training plaats en er zijn regelmatig groepsbijeenkomsten. Informatie en aanmelden Ineke Drees, ouderenadviseur SOS tel. 06 - 154 523 41 (b.g.g. 0318 - 67 2220); i.drees1@icare.nl < MOEDER- EN PEUTER GYM GAAT BEGINNEN Op maandag van 09.00 - 10.00 uur voor alle kinderen van 1,5 tot 4 jaar die van klimmen, springen, rollebollen, enzovoort houden. Jullie zijn van harte welkom in de sporthal de Hokhorst. Voor info: Miranda van Hardeveld, tel.: 06 20 99 03 79. < LAMPEGIET MAANDAG 29 SEPTEMBER. Nog 1 week en dan is het Lampegiet. Nog 1 keer willen we melden, dat de startnummers voor de lopende kinderen en de kleine wagens (fietsjes, skelters) kunnen worden opgehaald bij een tafel, waar het bord boven hangt van hun categorie. Dan kunnen de juryleden direct de kinderen beoordelen en word er niemand over het hoofd gezien. Vanaf 18.30 uur kan iedereen zich verzamelen en om 19.00 uur vertrekt de stoet voor een gezellige optocht door het dorp. Aan het begin is er natuurlijk een heerlijk kopje warme chocolade melk met het traditionele kaneelbeschuitje. Grote wagens moeten zich opgeven bij Bianca van de Pol 06 - 120 842 36 of via gertenbianca@gmail.com. De eerste 15 wagens ontvangen bij de start van de optocht €50,-. De route is als volgt: De Hokhorst / Sportparklaan / Kastanjelaan / Dorpsstraat / Kerkstraat / Van Reedeweg / Van Arckelweg / Graaf van Bentheimlaan / Spikhorst / Van Culemborglaan / Spikhorst / Oude Holleweg / Barneveldsestraat / Eikenlaan / Esdoornlaan / Beukenlaan / Kastanjelaan / Sportparklaan / De Hokhorst Tot de 29e! Groeten, Oranje vereniging en Ondernemers vereniging Renswoude. < GEZOCHT (OUD/GEBRUIKT) SERVIES VOOR DE VBK Voor een knutsel tijdens de VakantieBijbelKlub in de herfstvakantie hebben wij servies nodig. Wilt u eens in de kast kijken of u nog iets missen kunt? N.a.v. de vorige oproep hebben we al wat binnen gekregen, maar er kan nog (veel) meer bij. Vooral (gebaks)borden, maar alles is welkom: kopjes, schoteltjes, bekers, schaaltjes, eierdopjes. Het geeft niet als er een barst inzit of een stukje af is. Na een belletje komen we het graag bij u ophalen. Tonky Kool, Meidoornlaan 16, 0318 - 78 5027. Annemiek Vlastuin, Kerkstraat 34, 0318 - 57 1519. U mag het ook langsbrengen. < 13 PC ALS NIEUW EN VEILIG OP INTERNET Bij de workshop PC als nieuw/veilig op internet van Dorpscollege Krek leert men de eigen laptop of PC weer net zo snel en veilig maken als toen deze werd aangeschaft. Men gaat leren hoe overbodige en besmette software op de juiste manier kan worden verwijderd. Ook leert de cursist veilig werken op het internet, identiteitfraude voorkomen en de bankrekening goed en veilig gebruiken. Enige ervaring met het werken met Windows software wordt wel aanbevolen. Alleen geschikt voor Windows. Niet voor tablets of Mac pc’s. Docent: Rob Feith. Locatie: De Breehoek. Data: woensdagavond 24 september en 8 oktober. Kosten: 18,50 lesgeld en 12,50 euro voor cursusmap en CD met software. Marianne Reumkens: 0318571120 (na 18 uur) of www.krekscherpenzeel.nl. < WIJNINFORMATIE EN PROEFAVOND 7 OKTOBER IN HUIS IN DE WEI Lekkere wijn en lekker eten, een boeiende combinatie. Het leven is te kort om slechte wijn te drinken. Waarom smaakt de ene wijn bij een gerecht lekkerder dan een andere? En hoe komt dat dan? Goede smaak laat zich niet voor de gek houden. Dat heeft enerzijds te maken met kwaliteit en anderzijds met persoonlijke voorkeuren. Leerzaam genieten en uitwisselen van meningen over gezamenlijke ervaringen. Dat staat centraal op deze avond, die wordt ingevuld door levensgenieter Hans Weijman, met assistentie van Rinus van Bommel. Hans leidt een kort algemeen gedeelte in, met vooral praktische wetenswaardigheden over wijn en wat daarbij verder nog komt kijken. Daarna worden er wijnen geproefd uit de kelder van de Kinkhoorn met unieke geuren en smaken van een verrassende schoonheid en beheerste elegantie. Het bestuur van de SOS zorgt voor heerlijk vers stokbrood. De deelname aan deze jubileumactiviteit is gratis. Vanwege ons 40 jarig bestaan houden wij een collecte voor het goede doel ‘Manege zonder Drempels’, waar kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige beperkingen op speciale huifbedden kunnen paardrijden. Wilt u deze boeiende avond bijwonen, graag opgeven bij Erny de Wildt voor: 2 oktober, dit kan via de mail: sosenr@zonnet.nl of telefonisch 033 - 277 8898. De avond vindt plaats in de recreatiezaal de Sterrenweide, (Huis in de Wei) Vijverlaan 2 te Scherpenzeel. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. < OPEN AVOND VAN DORPSCOLLEGE KREK De open avond van Dorpscollege Krek was vrijdag 5 september voor de eerste keer in Kulturhus De Breehoek. Circa zestien docenten presenteerden hun cursussen, lezingen en wandelingen. Er zijn creatieve cursussen, cursussen gericht op voeding, educatieve lessen voor bijv digitale camera en schaken en verrassende nieuwkomers als Meer over Weer en een cursus waarmee een kijkje bij de gemeente wordt genomen. Voor de taalcursussen is in samenwerking met de bibliotheek een nieuwe opzet bedacht. De opkomst qua bezoekers viel wat tegen. Aan het einde van de avond bleken circa 125 deelnemers zich te hebben inge14
Page 20
schreven. Aanmelden voor cursussen kan nog steeds via www.krekscherpenzeel.nl. < SCOUTING ZOEKT STOERE MEISJES EN JONGENS (5-7 JAAR) Afgelopen zaterdag is Scouting Scherpenzeel weer vol enthousiasme gestart met het nieuwe seizoen. Ook de bevers, de jongste speltak (jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar), kwamen na de zomerstop bij elkaar in het clubhuis. Een beetje onwennig was het wel, maar al snel zat de stemming er weer goed in. Met een speciaal vakantieprogramma werd aandacht besteed aan spannende vakantiebestemmingen. Zo bouwden de bevers samen een Chinese muur, proefden allerlei buitenlandse hapjes en bouwden Eiffeltorens van spaghetti en marshmallows. Natuurlijk zijn de marshmallows aan het einde van de ochtend lekker opgesmikkeld. De bevers hebben iedere zaterdagochtend van 9.45 tot 11.45 uur opkomst in de Paddenburcht aan de Breelaan 5. Tijdens de opkomsten doen ze al echte scoutingdingen en leren spelenderwijs samenwerken. Ze maken kennis met de normen, waarden en tradities in onze maatschappij en krijgen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. De leiding heeft cursussen, gericht op deze leeftijdsgroep, gevolgd en is daardoor prima in staat om de ontwikkeling van de kinderen te begeleiden. Binnenkort gaat een groot aantal bevers ‘overvliegen’ naar de volgende speltak; de welpen. Daardoor ontstaat er bij de bevergroep weer ruimte voor nieuwe leden. Wil je komen kijken? Dat kan! Laat je uitdagen en ontdek scouting! Jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar kunnen gedurende drie opkomsten gratis en vrijblijvend kennis komen maken met scouting, het clubhuis, de leiding èn natuurlijk de andere bevers. Kom op zaterdagochtend 27 september naar de eerste kijkopkomst. We beginnen om 9.45 uur, het spel duurt tot 11.45 uur. Graag horen we wel van te voren of je komt. Stuur hiervoor een mailtje aan: ennevie.beversvalleigroep@gmail.com Meer weten over Scouting Scherpenzeel? Kijk dan op www.scoutingscherpenzeel.nl of stuur een mailtje aan secretaris@valleigroep.nl. < VEELZIJDIGE INLOOPMIDDAG ICARE IN SCHERPENZEEL Icare Ledenvereniging en Icare Verpleging en Verzorging nodigen u van harte uit voor een inloopmiddag op maandag 29 september in Scherpenzeel. Tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u binnenlopen aan de Vijverlaan 4 voor informatie over diverse onderwerpen. Iedereen is welkom, dus neem gerust uw partner, mantelzorger, vriend of familielid mee. Tijdens deze informele middag geeft de wijkverpleegkundige van Icare informatie over thuiszorg, presenteert Icare Ledenvereniging haar dienstenaanbod en zijn er diverse andere disciplines waar u kennis mee kunt maken. Zo presenteert Medipoint diverse hulpmiddelen uit haar assortiment en kunt u uw bloedsuiker laten meten door de diabetesverpleegkundige van Icare. Laat uw rollator checken bij de fysiotherapeut en geniet ondertussen van een heerlijke proeverij van maaltijdvoorziening Apetito. Ook kunt u uw gehoor laten testen door Beter Horen. Kortom, er is genoeg te bekijken en te proberen! 15 Tijdens deze middag is er volop gelegenheid om vragen te stellen over zorg, wonen en welzijn. Aanmelden is niet nodig, toegang is gratis. Bent u verhinderd, maar wilt u wel graag informatie over Icare? Neem dan contact op met wijkteam Scherpenzeel via 0522 - 277132 of met wijkteam Renswoude via 0522 - 277142. < VOETBALVERENIGING RENSWOUDE IS OP ZOEK NAAR DAMES EN MEIDEN!! Dat dames en meiden voetbal de snelst groeiende sport van Nederland is, is een feit! Ook bij voetbalvereniging Renswoude groeit deze groep het snelst. 10 Jaar geleden werd er gestart met een damesteam. Op dit moment bestaat de vrouwenafdeling van de plaatselijke voetbalvereniging uit 1 damesteam en 3 meiden teams. Een hele prestatie voor ons dorp. De teams kunnen nog altijd versterking gebruiken. Dus heb jij altijd al willen voetballen? Neem dan voor meer informatie contact op met Brenda Dekker via jeugd. cm@vvrenswoude.nl. < WIST U DAT…? De NPV misschien iets voor u kan betekenen? Schroom niet om ons te bellen! Wellicht herkent u zich in de onderstaande stelling: Ik voel me vaak eenzaam en zou het fijn vinden als er iemand was waarmee ik iets gezelligs (spelletje, voorlezen, wandelen ) kan doen… Dat kan: Een vrijwillig(st)er van de NPV Thuishulp! Bel : 06 - 253 725 74. < SPORTHAL DE HOKHORST OP ZOEK NAAR ENKELE TEAMS De dartscompetitie in de Sporthal ‘de Hokhorst’ is iets wat de laatste jaren aarBij de sporthal ‘de Hokhorst’ kent men namelijk ook nog een zaalvoetbalcompetitie op woensdagavond, maar voor de vier klassen waarin gespeeld wordt, heeft men voldoende teams. Wilt u meer weten over de dartscompetitie of de zaalvoetbalcompetitie op vrijdagavond, neem dan contact op met sporthal ‘de Hokhorst’, tel.: 0318 - 57 3092 of mail naar: hokhorst@hi.nl. < DE EERSTE WINNAARS JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAP 2014 De eerste twee winnaars van de Jeugd Clubkampioenschap 2014 categorie tot 10 jaar zijn bekend. Op de 1e plaats is geeindigd Maureen Nieuwerf en op de 2e plaats Thieme Dijkstra! Voor de jeugd was het weer een gezellige middag. De uitslagen van de verschillende partijen waren: Aline van de Kaa - Maureen Nieuwerf 0 - 2; Thieme Dijkstra - Femke Gerssen 2 - 0; Aline van de Kaa/ Thieme Dijkstra - Maureen Nieuwerf/Femke Gerssen 0 - 2; Femke Gerssen/Aline van de Kaa - Thieme Dijkstra/Maureen Nieuwerf 1 - 2; Femke Gerssen - Aline van de Kaa 0 - 2; Thieme Dijkstra - Maureen Nieuwerf 1 - 2 en finale Maureen Nieuwerf tegen Thieme Dijkstra 2 - 0. < 16 dig is gegroeid terwijl de zaalvoetbalcompetitie een sport is die al vanaf de start van de sporthal beoefend wordt. Voor de dartscompetitie is men bij ‘de Hokhorst’ nog op zoek naar enkele teams terwijl men voor de zaalvoetbalcompetitie op vrijdagavond ook nog teams kan gebruiken.
Page 24

2014_Heraut 18


Page 2
GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 4 E: info@renswoude.nl @gem_Renswoude GEMEENTENIEUWS 8 september 2014 www.renswoude.nl Centraal telefoonnummer De gemeente is bereikbaar via één centraal telefoonnummer 0318-578150. Ma – vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. Spreekuur burgemeester Elke maandag van 11.00-12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook mailen naar: burgemeester@renswoude.nl. Wie wordt de 5.000e inwoner van Renswoude? Het aantal inwoners van Renswoude nadert de 5.000 inwoners, inmiddels is de teller voorbij de 4.980 inwoners. Burgerlijke stand Geboren: 19-08: Adriana Maria Berendina, dochter van A.W. Huibers en D. van Vulpen 22-08: Verona, dochter van J. Flier en A.C. van Ommeren 22-08: Fynn Jan Cornelis Willem, zoon van W.C.H. van Gent en M. Donker 23-08: Kornelis Matthias, zoon van A. van Elst en H. Vos 24-08: Job Joachim, zoon van H.J. Wolswinkel en M.E. van Beek 26-08: Liam Willem, zoon van B.A. Oosterink en L. Rosier 28-08: Marius Hendrikus, zoon van M.H. van Voorden en A. Bouw Inspraak ontwerp verordening maatschappelijke ondersteuning Renswoude 2015 Burgemeester en wethouders van Renswoude hebben op 2 september 2014 de ontwerp verordening maatschappelijke ondersteuning Renswoude 2015 vastgesteld. Alvorens de verordening aan de gemeenteraad voor te leggen, wordt deze in ontwerp(concept) voor inspraak ter inzage gelegd. De ontwerp verordening maatschappelijke ondersteuning Renswoude 2015 ligt tot 15 oktober 2014 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Dorpsstraat 4. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden over dit ontwerpbesluit naar keuze mondeling dan wel schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouder van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Degenen die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met mw. J. Pols van de afdeling Algemene Zaken, telefoon 0318- 578169. Ondertrouw: 20-08: C.A. van der Schoor en M. van Brummelen 22-08: G.W. van Ginkel en G. van Ginkel Gehuwd: 23-08: A. Hazeleger en J. Liefting 26-08: A.F. de Jong en G.A. le Poole 28-08: J.W.T. van der Sluijs en M. Brand Overleden: Geen 31-08: Stijn Gerardus Gerrit, zoon van R.G. Bakker en G.H. Jansen Storingen CV-installaties huurwoningen: GSU, T: 0318-569484 Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de gemeente, buiten kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 06-51148102. U kunt uw problemen inspreken, geef uw telefoonnummer door. Renswoude, 8 september 2014 1 Bedrijfsbezoeken Het college van burgemeester en wethouders bezoekt graag bedrijven in Renswoude. Dit om dichtbij de ondernemer te staan, actualiteiten te vernemen en eens een kijkje te nemen in de keuken van de diverse bedrijven in Renswoude. Stelt u het op prijs dat de collegeleden uw bedrijf eens komen bekijken? Neem dan gerust contact op met het secretariaat via secretariaat@renswoude.nl of 0318578150. Zij zijn van maandag tot en met donderdag bereikbaar en plannen graag een bezoek in. Evenementenkalender 13/09/2014 Collectevergunningen Week 37 Week 38 Touwtrektoernooi Lagerweij 20-22/10/2014 VakantieBijbelKlub Meer info zie evenementenkalender op www.renswoude.nl Prinses Beatrix Spierfonds Nierstichting Nederland Verloren voorwerpen 02/09/2014 Sleutelbos met roze sleutelhanger 25/08/2014 Sleutelbos met groen label 21/08/2014 2 sleutels, fietssleutel, kluissleutel Gevonden voorwerpen 01/09/2014 Sleutel aan een lintje 25/08/2014 Sleutels aan rode sleutelhanger 21/08/2014 Bankpas / OV-chipkaart Verkeershinder: Oude Holleweg deels afgesloten In verband met werkzaamheden voortvloeiende uit het project Dorpshart is een gedeelte van de Oude Holleweg vanaf dinsdag 9 september voor een periode van ca. 6 weken afgesloten voor alle verkeer. Het betreft het gedeelte vanaf de brandweerkazerne tot aan de Taets van Amerongenweg. Een omleidingsroute voor het bestemmingsverkeer zal hiervoor worden ingesteld. Door het werk in meerdere fases uit te voeren blijft de overlast voor de aanwonenden beperkt. Oudere meldingen staan op www.renswoude.nl Info: 578152 of a.eilander@renswoude.nl Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure op van toepassing was: 1) Activiteit ‘bouwen bouwwerk’: voor het oprichten van een rundveestal en het vervangen en verlengen van een bestaande rundveestal op het adres Barneveldsestraat 36 te Renswoude (verzonden op 25 augustus 2014); 2) Activiteit ‘bouwen bouwwerk’: voor het uitbreiden van het bedrijfspand op het adres Groot Overeem 4 te Renswoude met toepassing van de afwijkingsbevoegdheid als genoemd in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 1º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 5.3.2 en 5.4.1 van het vigerende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein’ (verzonden op 5 september 2014). De omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf heden voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Belanghebbenden kunnen tegen genoemd besluit binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude). Indien u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Renswoude, 8 september 2014 2
Page 4
Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning de beslistermijn hebben verlengd op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: - Activiteit ‘bouwen’: voor het oprichten van een vrijstaande woning met bijgebouw op het adres Barneveldsestraat 39a te Renswoude (nieuwe uiterste beslistermijn is 16 oktober 2014). Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Binnenkort te huur: Watersnipweide 20 In de nieuwbouwwijk Beekweide is deze bovenwoning te huur voor € 659,93 p/m excl. servicekosten van € 31,20 en excl. glasverzekering van € 1,20. De woning is gelegen op de 1e verdieping en bestaat uit 2 woonlagen. Via de hal, alwaar het toilet zich bevindt, komt u in de woonkamer. Vanuit de woonkamer is er een open keuken en toegang tot het balkon. Op de bovenste verdieping bevinden zich slaapkamer, hobbykamer, badkamer en overloop. De gezamenlijke fietsenberging is op de begane grond. Balkon Woonkamer Hobby kamer Slaap kamer Keuken Galerij 1e verdieping. Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met mevrouw J.P. VersteegHenken van het woningbedrijf, telefoonnummer 0318-578150 of j.p.versteeg@renswoude.nl. Bad kamer Renswoude, 8 september 2014 3 Wilt u brood zonder E-nummers en broodverbeteraars? Kom dan naar bakkerij van Voorthuizen voor ons overheerlijk en dagvers biologisch brood. U boft met zo'n bakker in de buurt! 4
Page 6
BERICHTEN VAN DE WIJKAGENTEN Woninginbraak Tussen vrijdag 8 augustus 2014, omstreeks 08:15 uur en zaterdag 9 augustus 2014, omstreeks 12:00 uur is er ingebroken in een woning gelegen aan de Spikhorst (nummer >50). Met uitzondering van boven vermelde inbraak is er gelukkig niet meer ingebroken danwel getracht om in te breken tussen 1 augustus 2014 en maandag 1 september 2014. De donkere dagen komen er weer aan. Zorg dat inbrekers buiten blijven. Zie voor preventietips http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html Wanneer 1-1-2 bellen Wij horen vaak: ‘ Oh mag je daar 1-1-2 voor bellen?’ Wij willen samen met u de heterdaadkracht verhogen en dat kunnen wij alleen bereiken als er (nog)meer 1-1-2 meldingen worden gedaan door u. 1-1-2 bellen in de volgende gevallen: Aanrijding letsel, verlaten plaats ongeval, reanimatie, huiselijk geweld, vechten op straat, heterdaad(inbrekers zijn nog binnen of in de directe omgeving)inbraak woning/bedrijf, winkeldiefstal met geweld of lastige winkeldieven, bestuurder onder invloed(bestuurder rijdt met wisselende snelheden en slingert e.o. heeft veel gedronken en gaat rijden) en verdachte situaties. Twitter of Facebook Volgt u ons al via Twitter: @wijkagVdaalWest of Facebook: Wijkagvdaalwest Politie? Zo bent u sneller op de hoogte van het politienieuws uit Renswoude. Bureau gesloten Op woensdag 24 september a.s. is het bureau van politie Renswoude gesloten. Het bureau Veenendaal is die dag wel geopend. Voor het doen van aangifte a.u.b. een afspraak maken via ons Regionaal Service Centrum, telefoonnummer, 0900 - 8844. Getuigenoproep Heeft u informatie met betrekking tot de woninginbraak neem dan contact op via e-mail of bel 0900 - 8844. Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000. Met vriendelijke groet, Jordi Louwerens en Henk Heijting, wijkagenten Renswoude/Veenendaal-West. jordi.louwerens@utrecht.politie.nl / henk. heijting@utrecht.politie.nl, bel 0900 - 8844 en vraag naar het wijkteam Veenendaal/Renswoude. < 30E RABO HALVE MARATHON OP ZATERDAG 1 NOVEMBER 2014 Op zaterdag 1 november aanstaande vindt voor de 30e keer de Rabo halve marathon Renswoude plaats. Dit jaar starten we om 12.30 uur met een 1 km run voor kinderen tot 10 jaar. De overige afstanden van 5 km, halve marathon en 10,5 km starten respectievelijk om 13.00 uur, 13.45 uur en 14.00 uur. Een aantal wegen in Renswoude zal rond deze tijden tijdelijk afgesloten zijn. Doe je mee? Schrijf je dan in via www. inschrijven.nl. Dit is mogelijk tot donderdagavond 30 oktober a.s. Start en finish zijn op het Sportpark ‘de Hokhorst’. 5 fi scale adviezen salarisadministratie fi scale aangifte Utrechtseweg 18 Postbus 20 3927 ZL Renswoude Tel 0318-571869 E-mail : info@admkvangent.nl fi nanciële administratie jaarrekeningen managementbegeleiding EM Pater Spikhorst 6 3927 DB Renswoude 0318 - 57 13 66 empater@kpnmail.nl Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren Verkoop Aankoop Taxaties Woningen n n Dorpsstraat 73 - 3927 BB Renswoude Telefoon: 0318 - 572 951 / 06 - 53 247 267 Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl www.abgaasbeekmakelaardij.nl n
Page 8
BSO KDV ‘Het Honk’ ‘De Hummel’ Hage Nap PSZ Molenstraat 10a 3927 AC Renswoude Tel: 0318 - 57 35 38 Mob: 06 - 149 636 02 info@napschilderwerken.nl www.napschilderwerken.nl ‘Het Peuterhonk’ KDV ‘De Peuterboerderij’ binnen- en buitenschilderwerk glasweefsel-, behang- en sauswerk beglazing meerjarenonderhoudsplan schilderwerk www.hetborghonk.nl www.depeuterboerderij.nl Bedrijfs - en Garagedeuren * Rolluiken * Zonwering Utrechtseweg 8c 3927 AV Renswoude Tel : 0318-571054 * Fax : 0318-570365 Internet : www.mensdeuren.nl Openingstijden : Vrijdag van 13.30 - 17.00 uur Zaterdag van 10.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00 uur of na telefonische afspraak Uw regiodealer voor garagedeuren Meer informatie is te vinden op www.halvemarathonrenswoude.nl. < GROOT TOUWTREKTOERNOOI VOOR GETRAINDE, ONGETRAINDE EN GEVORDERDE TEAMS IN RENSWOUDE Wegens succes ook dit jaar: de kidsklasse Touwtrekvereniging Lagerweij uit Renswoude organiseert op zaterdag 13 september een groot outdoor touwtrektoernooi voor getrainde teams, recreanten (gevorderden) en ongetrainde teams. Een ongetraind team kan bestaan uit 6 heren of 6 dames met 2 wissels. Een ongetraind damesteam trekt met 6 dames tegen 4 heren. Recreatie-teams (gevorderden) mogen stalen hakken gebruiken, ongetrainde teams mogen GEEN stalen hakken gebruiken. Recreanten en ongetrainden mogen geen lid van Nederlandse Touwtrek Bond zijn. Voor de recreanten en ongetrainde teams beginnen de wedstrijden om 14.30 uur, graag melden om 14 uur zodat de wedstrijden op tijd kunnen beginnen. Een team opgeven kan tot 10 september. Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro per team. Ook dit jaar is er, wegens groot succes van voorgaande jaren, een kidsklasse. Deze klasse is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Aanmelden kan tot 14.30 uur op het terrein. De start van de kidsklasse is rond 15 uur. Er wordt gekeken naar leeftijd, gewicht en eventuele vriendschappen en er worden dan teams samengesteld. Elk kids-team die zelf geen coach heeft, krijgt een coach van TTV Lagerweij toegewezen. Deelname aan deze kidsklasse is gratis. Het toernooi wordt gehouden tegenover Loonbedrijf Lagerweij, Oude Holleweg 49 in Renswoude. Wil je meer informatie of wil je een team opgeven, dan kan dat bij Arjan Davelaar: 6
Page 10
06 - 22 25 46 37 of via arjan1daaf@planet. nl. Mocht je een keer willen meetrainen, alleen of met je team, dan kun je dat kenbaar maken bij je opgave. Dan leer je een paar wedstrijd-regels en bijvoorbeeld hoe je het beste een trekbeurt kunt starten. Publiek is van natuurlijk van harte welkom, de toegang en parkeren is gratis. < GEMEENTEDAG Thema: ANDERS! D.V. 20 september 2014! We hebben een echte familie activiteit, die gedaan kan worden door jong en oud! We starten om 13:30 uur met een kop koffie of fris en uiteraard iets lekkers! Voor de aller kleinste (tot 4 jaar) is er oppas. Voor de jongens en de stoere meisjes onder ons, is er een mogelijkheid om een bouwdorp te timmeren. Ook kan je kiezen om mee te gaan naar de gymzaal waar leuke spellen worden gedaan (fiets meenemen). Rond de klok van 18:00 uur wordt er gezorgd voor een overheerlijke maaltijd, daarna is er aansluitend een Sing-in. Kortom: Zorg dat u/jij erbij bent. Schroom niet, een ieder is van harte welkom!!! Waar? Bij Fam. Van Gent aan de Ubbeschoterweg 19 te Renswoude. Opgeven kan bij: truuskampert@hotmail.com of 06 - 506 978 70. De gemeentedagcommissie: Dirco, Gerco, Janneke, Jetty, Martijn, Mieke, Netty, Sandra & Truus. < VAN DE BIBLIOTHEEK Vrijwilliger(s) tabletcafe In het najaar gaat er om de week een tabletcafe plaatsvinden in de bibliotheek van Renswoude. Dit start op vrijdagochtend 17 oktober. (10.00 -11.30 u). Wij zijn hiervoor nog op zoek naar een begeleider op vrijwillige basis. In september is er een voorlichtings bijeenkomst voor eventuele aangemelde vrijwilligers, geef u hiervoor op bij Erny de Wild of in de bibliotheehk. Belt u voor vragen over de inhoud met Bob van Doorn (033 - 888 4522) Inzamelen glazen (conserven) potten voor lichtjesstocht in december In december vindt er in Renswoude weer de lichtjestocht rondom het kasteel plaats. Voor de lichtjes hebben grote glazenpotten nodig, deze worden ingezameld bij de bibliotheek. Graag echt grote potten inleveren die helemaal schoon zijn. < LAMPEGIET 29 SEPTEMBER. De scholen zijn weer begonnen dus tijd voor andere dingen. Ook lampegiet schiet weer op. Dit jaar is het op maandag 29 september. De organisatie heeft er weer zin in en hopelijk jullie ook. We gaan het dit jaar anders doen bij binnenkomst op terrein hokhorst. De lopende kinderen en kleine karren worden verzocht naar hun startplaats te lopen / rijden. Dit zal doormiddel van borden worden aangegeven. Daar krijgen ze hun startnummer en worden ze gelijk door de jury bekeken. Zo hopen we dat er geen kinderen over het hoofd worden gezien. De chocomelk kun je halen op het vertrouwde plekje. De grote wagens blijft het zelfde bij binnenkomst (zij ontvangen ook 7 altijd een brief met extra info.) Grote wagens dienen zich van te voren aan te melden en de eerste 15 wagens ontvangen €50,- startgeld. Opgeven kan bij Bianca van de Pol tureluurweide 10. Gertenbianca@gmail.com of 06 - 120 842 36. Verzamelen is vanaf 18.30 en de optocht vertrekt om 19.00uur. Tot dan allemaal. < SCHERPENZEEL: SOS NAJAARSMODESHOW! Modehuis van de Pavert uit Renswoude verzorgt weer een gezellige modeshow. De collectie bestaat uit mooie japonnen, rokken, blouses, jumpers en pantalons. Voor de wat frisse uurtjes buiten zijn er mooie vesten en jasjes die het geheel compleet maken. De collectie wordt door onze eigen senioren mannequins op professionele wijze getoond. Kom kijken en wellicht kunt u iets moois aan uw garderobe toevoegen. De middag wordt geOP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN! Het wordt ’s avonds alweer vroeger donker, de lampen moeten weer aan, voor gemengd koor Con Amore en kinderkoor de Regenboog uit Renswoude is het nieuwe zangseizoen weer van start gegaan. Con Amore is donderdag 4 september weer van start gegaan, het kinderkoor start op 11 september. Beide koren zijn op zoek naar nieuwe leden! Vind je het leuk om samen met andere kinderen te zinhouden op woensdag 17 september en vindt plaats in de recreatiezaal de Sterrenweide, Vijverlaan 2 in Scherpenzeel. Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur. De toegang is gratis, wel wordt na afloop een bijdrage gevraagd voor het genoten kopje koffie of thee. Daarnaast houden wij een collecte voor ons goede doel: 'Manege zonder Drempels’. Kom kijken! < De bewegingsspecialist van Renswoude De juiste zorg op de juiste plek! Maak direct een afspraak of bel voor informatie: 0318 – 57 5501 (geen verwijzing of advies van huisarts nodig) 8
Page 12
gen, dan is het kinderkoor echt iets voor jou! Ook het gemengde koor kan nieuwe leden gebruiken: bassen, tenoren, sopranen en alten. Iedereen is welkom! Kom gerust een aantal keer vrijblijvend meedoen en de sfeer proeven! De voorbereidingen voor het Voorjaarsconcert in 2015 zijn volop bezig. U /jij kan dus hier aan meewerken! Lijkt dit de invulling voor die saaie lange (donkere) avonden? Aarzel niet en kom gerust eens een avond mee doen. U/jij bent van harte welkom in Rehoboth. Repetitietijden: kinderkoor: 18.15 - 19.15, groot koor 20.00 - 22.00. Inlichtingen: kinderkoor 0318 - 57 2273, gemengd koor 0318 - 55 4030. Groeten, bestuur Con Amore & de Regenboog. OPEN AVOND DORPSCOLLEGE KREK De boekjes met de cursussen, wandelingen en lezingen die Dorpscollege Krek komend seizoen op het programma heeft staan, worden woensdag 27 augustus huis-aan-huis verspreid in Scherpenzeel en Renswoude. Wie dan geen boekje heeft ontvangen, kan deze ophalen bij het VVV-kantoor in de Breehoek of bij de openbare bibliotheek Scherpenzeel. Ook is het hele programma te zien via www.krekscherpenzeel.nl, waar men ook kan inschrijven. Wie graag meer informatie wil, zich wil inschrijven of een van de docenten wil spreken, is welkom op de open avond die gehouden wordt op vrijdag 5 september < van 19.00 tot 21.00 uur in de hal van de Breehoek. PASSAGE De afdeling Renswoude van Passage opent op 17 september het nieuwe seizoen. Voor wie is Passage bedoeld, voor vrouwen met hart voor de samenleving, oog voor hun naasten en gevoel voor cultuur. Voel je je aangesproken loop dan eens een avond vrijblijvend bij ons binnen. Datum woensdag 17 september : Thema: Toneelstuk Hotel Hommelus. Een komedie, een zakelijke en vergeetachtige vrouw en haar ordinaire zus , runnen samen Hotel Hommelus. Ook gasten zijn van harte welkom. Aanvang: 19.45 uur, plaats: gebouw Rehoboth. < 'URK CENTRAAL’, TIJDENS VIERING DAG VAN DE OUDEREN. Woensdag 1 oktober organiseert het Lokaal Comité, bestaande uit werkgroepsleden van de SOS, het Huis in de Wei en de ouderenbonden PCOB en de ANBO een gezellige Urkse middag. De bijeenkomst vindt plaats in recreatiezaal van het Huis in de Wei, Vijverlaan 2 te Scherpenzeel. Het programma is van 14.30 uur tot 16.30 uur. Zaal open 14.00 uur. Jaap Bakker neemt ons mee op zijn wandeling door Urk. Een prachtige diaserie toont de geschiedenis van de afsluiting van de Zuiderzee, de tradities en gewoonten en de klederdracht. Nostalgische beelden van het interieur van de huisjes, de wasdag, de winkeltjes, het isolement in de winter. We gaan zien hoe zich de visserij ontwikkelde van botter tot moderne 9 < MODEPRESENTATIE Woensdag 17 SEPTEMBER Scherpenzeel Vijverlaan 2 zaal open 14.00 uur AANVANG 14.30 UUR Woensdag 24 SEPTEMBER Woudenberg Activiteitencentrum De Schans 31 zaal open 18.30 uur AANVANG 19.00 UUR Dinsdag 30 SEPTEMBER Ederveen Het Dorpshuis Marktplein 10 zaal open 13.30 uur AANVANG 14.00 uur U BENT VAN HARTE WELKOM GRAAG TOT ZIENS MODEHUIS VAN DE PAVERT Dorpsstraat 25 3927 BA RENSWOUDE i.v.m onze modepresentaties zijn wij WOENSDAG 17, 24 September en Dinsdag 30 September Om 12.00 uur GESLOTEN OPENINGSTIJDEN : Maandag GESLOTEN Dinsdag tm Vrijdag 9.00-12.30 uur –- 13.30-17.00 uur Zaterdag 9.00-12.30 uur --- 13.30-16.00 uur 10
Page 14
kotter, van armoede naar rijkdom en ook dat de vis duur betaald wordt. We beleven de storm en staan stil bij het vissersmonument en de daarmee verbonden tragiek. De koorzang en de geloofsbeleving van een volk dat met de zee verbonden is. Een verhaal dat doorspekt is met veel humoristische anekdotes. Voor zijn cultureel werk in Flevoland ontving Jaap Bakker de Lelyprijs van het Prins Bernard Cultuurfonds. Hij schrijft toneelstukken, doet conferences en van hem verschenen o.a. de boeken “Humor schept evenwicht” en “Ik hou van Urk”. Kortom een verhaal met een diepe beleving dat u lang in herinnering zal blijven. Onze burgemeester, de heer Ben Visser, geboren en getogen in Urk, opent de middag en hij komt niet met legen handen. Dat wordt smullen! Zoals u van ons gewend bent kunt u na afloop deelnemen aan heerlijk stamppottenbuffet, met rookworst en spek. Vooraf een verse gebonden tomatensoep. Boerentoet met rozijnen, bitterkoekjes en kersensaus als nagerecht. Senioren uit Scherpenzeel [en Renswoude] kunnen zich opgeven, en tevens betalen, tot woensdag 24 september bij de balie van het Huis in de Wei. Senioren uit Renswoude krijgen de mogelijkheid om zich ook in te schrijven op woensdagmorgen 24 september van 10.00 tot 11.00 uur in de Voorhof (geref.kerk) Kastanjelaan 1 in Renswoude. De maaltijd kost € 6,00. Indien u aan de maaltijd meedoet, is deze rond 19.30 uur ten einde. U bent van harte welkom, ook al neemt u geen deel aan de maaltijd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Erny de Wildt, telefoon 033 - 277 88 98 of 06 - 10 33 71 84. < SOS SPONSORDAG! Zaterdag 20 september organiseert de Stichting Vrienden van de SOS wederom een gezellige, sponsordag. Vanaf 10 uur tot 14.00 uur is in ‘Het huis in de Wei’ van alles te doen en te halen, of… te winnen. Een dag vol activiteiten voor jong en oud! De opbrengst is bestemd voor activiteiten van de SOS, zoals Tafeltje Dekje, reisjes en educatieve en recreatieve middagen, waaronder de Kerstbijeenkomst. Alle ingrediënten voor een geslaagd evenement zijn in ieder geval aanwezig. Snuffelen in onze welbekende boekenkraam, die dit jaar uit een prachtige collectie bestaat; ons enveloppenspel, waarin prijzen zijn verstopt voor kinderen en volwassenen; daarnaast kunt u en gokje wagen bij het mini-rad van Avontuur; raden naar de inhoud en de boodschappenmand en het goede getal invullen om het ‘diner voor 2’ te winnen; iemand jarig.. verrast deze met een pracht zelfgemaakte kaart; op veler verzoek, zijn er weer voorjaars- bloembollen en nog veel meer, het is allemaal te koop. Bij de Vereniging Oud Scherpenzeel kunt u raden naar de naam en het gebruik van oude voorwerpen en is er een fotoquiz Daarnaast wordt er ook voor de inwendige mens goed verzorgd, een geurig kopje koffie of thee met een koek en heerlijke verse broodjes. De trekking van de loten is om 14.00 uur. Wethouder Tonis van Dijk zal ons hierbij assisteren. Indien u nieuwsgierig bent of u een prijs heeft gewonnen, dan nodigen wij u van harte uit om te komen kijken. De gewonnen prijs krijgt u dan direct mee naar huis. Overige prijzen worden bij de prijswin11 naars thuisbezorgd. De uitslag wordt ook bekend gemaakt op onze website: www. seniorsr.nl. Nadere info: 033 - 277 10 18. < SPEELGOED GEZOCHT Ik werk op de Oranjeschelp, een centrum voor kinderen met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsachterstand. Wij zijn op zoek naar speelgoed, geschikt voor kinderen tot ongeveer anderhalf jaar, maar geen knuffels. Het liefst speelgoed met geluid en/of licht dat eenvoudig te bedienen is met knoppen, zachte ballen of ballen met kralen om mee te rollen of naar te kijken. We zoeken grote of kleine blokken van zacht materiaal om torens mee te bouwen, speelgoed dat eenvoudig in beweging is te zetten, muziekinstrumentjes, kijkspelletjes zoals tollen, een bewegende pop of dier om naar te kijken en naar te luisteren. En we zoeken ook spiegels, groot en klein, een mobiel voor boven een bedbox en speelgoed om in de hand te houden, zoals rammelaars, kaak stoffen boekjes/ beestjes. Wie kan ons hieraan helpen? Graag contact opnemen met Thérèse Wels, 06 - 402 833 72. STARTZONDAG PKN GEREFORMEERDE KERK. Op zondag 14 september is de start van het winterseizoen in de PKN Gereformeerde kerk in ons dorp. Om 8.00 uur de start met een gezamenlijk ontbijt vanaf 8.00 uur in De Voorhof. Uit de praktijk blijkt echter, dat het studeren via een online programma moeilijk vol te houden is. Daarom wordt tijdens deze cursussen gezorgd voor de spreekwoordelijke stok achter de deur: gezamenlijke bijeenkomsten met een docent. 12 < Om 9.30 uur de aanvang van de dienst die als thema heeft: ”Met hart en ziel - Vieren en verbinden”. Voorganger ds. Gert Labots, organist Rein van Leeuwen. Na de dienst gezamenlijk koffiedrinken in De Voorhof en het bekendmaken van een nieuw project, dat weer een jaar geldelijk ondersteund wordt door allerlei acties die plaatsvinden in het komend seizoen. Daarna is er nog ruimte voor enkele activiteiten in De Voorhof die om 13.00 uur zijn afgelopen. U bent allen uitgenodigd en van harte welkom. < EEN TAAL LEREN Iedereen kan een taal leren, dat is de stelling van Dorpscollege Krek en Openbare Bibliotheek Scherpenzeel. Daarom gaan vanaf september taalcursussen van start die door een geheel nieuwe aanpak geschikt zijn voor ieder niveau: van brugklasleerling tot senior. De cursist krijgt de beschikking over een online taalprogramma, dat voor ieder niveau ingesteld kan worden door een uitgebreide voorselectie. Alles komt aan bod: grammatica, uitspraak en converseren. Opgeven hiervoor is wenselijk bij Martine van Garderen, Kerkstaat 1a, telefoon: 0318 - 57 2905, email: m.garderen@vodafonethuis.nl.
Page 16
‘Wij geven smaak aan uw ideeën’ Feesten & partijen Catering Receptie trouwen (officiële trouwlocatie) Diverse zalen en arrangementen goed te combineren met de faciliteiten van allurepark De lucht outdoorpark De lucht Bij vorstperiode ijsbaan De lucht ‘Beleef de smaak van onze ideeën’ Restaurant De ossenstal à la carte menu op vrijdag, zaterdag en zondag WWW. G ast ERijDEHooiBERG.nl op vertoon van deze strook bij een 3-gangenmenu: GRatis Dessert van de chef Gasterij De Hooiberg Barneveldsestraat 49 3927 CB Renswoude Harold Engelen 06-13027973 / 0342-434708 info@gasterijdehooiberg.nl 13 Bibliotheekdirecteur Alfred Haaksma: “Via de bibliotheek kan men een taalprogramma voor één jaar aanschaffen voor een zeer schappelijke prijs. Dat willen wij natuurlijk graag stimuleren. Maar we wilden er een bijzonder project van maken, dus meer dan alleen online. En dat is gelukt door samenwerking met Dorpscollege Krek.” Mieke Wagensveld van Krek: “Via Krek worden al jaren taalcursussen aangeboden, maar we zagen een sterk dalende lijn. Mensen hebben geen tijd meer voor circa 12 wekelijkse lessen. Men wil liever de eigen tijd indelen. Ook een pluspunt is dat we nu geen cursussen voor beginners of gevorderden hoeven te geven, iedereen kan meedoen.” Cursisten krijgen een jaar lang toegang tot een taalprogramma (Engels, Duits, Italiaans of Frans). Alleen een apparaat met internettoegang (computer, tablet, smartphone etc) is noodzakelijk en ook een headset met microfoon. Daarbij zijn vijf bijeenkomsten met een docent, niet om les te krijgen, maar ter motivering, knelpunten doornemen, met andere cursisten spreken etc. De kosten van het totaalpakket bedragen 95 euro. Meer informatie op www.krekscherpenzeel.nl Wie meer wil weten, de docenten wil ontmoeten en het taalprogramma in werking wil zien, is welkom op de open avond van Krek op vrijdag 5 september van 19.00 tot 21.00 uur in de Breehoek. < YOUTH ALPHA Het is bijna zover! Meld je nu aan! Herken je dit: 'Ik geloof wel dat er 'iets' is?!' Of ken je deze vragen: 'Wie ben ik nou eigenlijk in deze wereld en waar leef ik eigenlijk voor?' en 'Wie is God en wie is Jezus en als God dan alle macht heeft, waarom is er dan zoveel ellende op de wereld?' Op 8 september gaat de Youth Alpha van start. Wij willen jullie (iedereen in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar) van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. We zullen dan stilstaan bij het thema 'Wie is Jezus?' Hierna willen we nog 9 avonden en een weekend bij elkaar komen om in een sfeer van onderling respect en vertrouwen samen op zoek te gaan naar antwoorden op bovenstaande vragen. De avonden zijn van 19.00 tot 21.00 uur, maar als je na de afsluiting nog even door wil praten dan mag dat natuurlijk ook. We komen bij elkaar in Rehoboth, Taets van Amerongenweg 66, in de Blauwe Zaal (achteringang). Wees welkom! Kom alleen of neem een vriend(in) mee! Elke avond begint met een maaltijd. Het is voor ons dus wel handig om te weten hoeveel deelnemers er zijn, dan regelen wij dat de tafel gedekt staat en dat er voldoende gekookt is. Meer informatie of aanmelden: alphacursusrenswoude@outlook.com / 06 - 835 937 39. Groeten, het Youth Alpha-team. < CLUBKAMPIOENSCHAPPEN TV DICKE RIJST De zomervakantie is bijna ten einde en dus is men bij de tennisvereniging ‘Dicke Rijst’ al weer bezig met de clubkampioenschappen die daarna worden gehouden. Dat gebeurt in de week van 1 tot en met 7 september a.s. Mocht er een groot aantal deelnemers zijn dan start men met een voorweekend op 30 en 31 augustus. Dit 14
Page 18
heeft tot gevolg dat iedereen na het KFC Open een weekje heeft om daarvan te herstellen en dan weer vol aan de bak kan met de clubkampioenschappen. In principe kan in elk onderdeel worden ingeschreven (HE, DE, HD, DD en GD) en wel in twee verschillende niveaus (456 of 789). Ook dit jaar krijgt de oudere jeugd de gelegenheid om mee te doen, dus vanaf 12 jaar. Inschrijven is mogelijk tot 25 augustus a.s., maar wacht niet te lang, zodat de organisatie tijdig zicht heeft op het aantal deelnemers. Op de volgende link kun je inschrijven en het toernooi volgen: www. toernooiklapper.nl/toernooi/BEBJJ35. De wedstrijdleiding is in handen van: Riane, Truus, Susan, Gerrit en Marcel. < KERSTBOMENBEURS OP 13 SEPTEMBER Voor velen is het misschien nog wat aan de vroege kant, nu al denken aan de Kerstdagen. Iedereen hoopt nog op wat weken met een lekker temperatuurtje en dus aan kerstbomen denken nog maar weinigen. Maar bij Veldhuizen & Bisselink ligt dat heel ander. Je zou kunnen zeggen ‘regeren is vooruitzien’. Daar wordt al weer druk gedacht en gewerkt richting de kerstdagen. Vandaar dat Veldhuizen & Bisselink ook dit jaar weer een Kerstbomenbeurs organiseren. Dat gebeurt voor de 6e keer aan de Barneveldsestraat 26a in Renswoude. Deze Kerstbomenbeurs van de BeNeLux wordt gehouden van 9.00 tot 14.00 uur. Net als in voorgaande jaren zijn er op die Kerstbomenbeurs weer diverse aantrekkelijke beursaanbiedingen en uiteraard treft u daar ook de presentatie van een verscheidenheid aan Kerstbomen en uiteraard ontbreekt dan de Nordmann niet. Hein Veldhuizen wijst er op dat met opzet gekozen is voor een Kerstbomenbeurs van een dag. Belangstellenden komen meestal ’s morgens en bij voorgaande beurzen hebben we gemerkt dat er vaak na 13.00 uur niet echt veel belangstellenden komen. Op de Kerstbomenbeurs kom je naast tal van soorten kerstbomen ook allerlei pootgoed tegen, maar ook onkruidbestrijdingsmiddelen, snoeischaren, schoppen, inpakmachines, trechters, netten, handschoenen en nog veel meer. De inmiddels al bij velen bekende Easyfix kerstboomstandaards zijn ook weer in diverse kleuren aanwezig. De Easyfix kerstboomstandaard zorgt er voor dat de kerstboom altijd recht staat en staat stevig op de grond en dus zal de kerstboom niet omvallen. Hein Veldhuizen: "Zo’n kerstbomenbeurs moet je ook zien als een ontmoetingsplaats voor kerstboomkwekers, handelaren etc. Voor de bezoekers wordt, net als in voorgaande jaren gezorgd voor een drankje en een hapje". Daarnaast staan de medewerkers van Veldhuizen & Bisselink klaar om de klanten te informeren, vragen te beantwoorden en om bestellingen te noteren. < VOETBAL OP MAAT EN TECHNIEKTRAINING VOOR DE JEUGD Voor een goede voetballer zijn diverse vaardigheden van belang. Bij Voetbal op 15 Parket Duo planken Laminaat Verouderde vloeren Meidoornlaan 10 3927 AD Renswoude Showroom alleen op afspraak T 0318-57 3632 M 06-224 68564 E info@hgparket.nl Onderhoud en schuren van bestaande vloeren www.hgparket.nl
Page 20
Uw advertentie hier? Neem contact op met: Gerbert van Donselaar (heraut@destudio.biz) Maat trainen we op specifieke vaardigheden zoals coördinatie, loopscholing en techniektraining. Ons doel is zorgdragen voor optimale talentontwikkeling. Plezier en ontwikkeling gaan samen Bij Voetbal op Maat leer je onder andere diverse schijn- en passeerbewegingen, traptechnieken, snel voetenwerk, aanname van de bal etc. Bij de techniektraining staat ontwikkeling van de speler centraal op ieders persoonlijke niveau. Daarbij is de belangrijkste weerstand van het voetbalspel “de bal” het middelpunt van de trainingsactiviteiten. Wie plezier heeft, leert snel. Daarom zijn de trainingen altijd afgestemd op plezier, in combinatie met leren. Voetbal op Maat staat onder leiding van Bastiaan Veldhuizen. In 2003 heeft hij zijn diploma Voetbal Trainer Coach 2 behaald en in 2007 afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Sindsdien is hij werkzaam als vakleerkracht in Zeist. In 2012 is Bastiaan aangesteld als Technisch Jeugd Coördinator van v.v. Renswoude. Voor de jeugdspelers van v.v. Renswoude zien wij door middel van extra techniektraining, een ideale kans om nog meer uit hun kwaliteiten te halen! Wie kan zich inschrijven Ieder lid van v.v. Renswoude, zowel jongen als meisje, die in zichzelf wil investeren binnen de doelgroep onder 10, onder 12 en onder 14. Dit is de enige voorwaarde waaraan de spelers moeten voldoen. Waar en wanneer De Voetbal op Maat trainingen duren 35 minuten per doelgroep. De trainingen vinden plaats vanaf vrijdagmiddag 5 september op sportpark 'de Hokhorst': 010 van 15.45 tot 16.20 uur, 012 van 16.20 tot 16.55 uur en 014 van 16.55 tot 17.30 uur. De kosten voor de techniektrainingen bedragen € 2,00 per training. De totale kosten à € 50,00 dienen in een termijn contant voldaan te worden voor aanvang van de eerste techniektraining. < LEDEN VOGELVERENIGING LEVEN TOE NAAR TENTOONSTELLING Voor vrijwel alle leden van de vogelvereniging ‘Kunst in Vliegwerk’ zit het broedseizoen er weer op. Natuurlijk kan het nog heel goed dat er hier of daar nog wat liefhebbers zijn die jonge vogels in een nest hebben zitten, maar het gros heeft het broedseizoen achter de rug. Dat wordt het weer uitkijken naar de jaarlijkse tentoonstelling, om te kijken of hetgeen men gekweekt heeft ook op de tentoonstelling hoge ogen gooit. Dus of zijn of haar vogels door de keurmeesters een goede beoordeling krijgen, flink wat punten weten te scoren en misschien straks wel de titel ‘Kampioen’ in de wacht weten te slepen. Via de jaarlijkse babyshow komen vogelliefhebbers er al een beetje achter hoe een keurmeester tegen de gekweekte vogel aankijkt. Is hij tevreden, worden er lovende opmerkingen gemaakt of wordt het vogeltje juist wat afgekraakt. Is het nog te vroeg om er mee naar een tentoonstelling te gaan. Is het dier nog te jong of vertoont hij of zij misschien bepaalde tekortkomingen of gebreken. De eerste tafelkeuring/babyshow is al weer achter de rug. Want op 8 september konden de kwekers van kanaries hun gekweekte dieren laten keuren en hebben 16
Page 22
zo dus al een inzicht gekregen in de kwaliteit van de door hen gekweekte vogels. Ja, de jaarlijkse tentoonstelling duurt nog een aantal maanden. Natuurlijk zijn de voorbereidingen al in gang gezet. Verloting Een van die zaken die dan spelen is de jaarlijkse verloting. De leden proberen 4.000 loten aan de man te brengen. Prijzen die gewonnen kunnen worden zijn een televisie, een boodschappenmand, een Senseo koffiezetapparaat, een stoomstrijkijzer, een accuboormachine, een decoupeerzaag en diverse andere prijzen. Eén lot kost € 0,50 en de trekking van die verloting is op vrijdag 7 november in gebouw ‘Rehoboth’. Het bestuur hoopt dat de leden de handen uit de mouwen willen steken om loten te verkopen omdat dit voor de vereniging toch een leuke bron van inkomsten kan zijn. Daar wordt tussen donderdag 6 en zaterdag 8 november weer de jaarlijkse vogeltentoonstelling gehouden. Nieuwe kweekseizoen Ook kijkt men al weer vooruit naar het nieuwe kweekseizoen 2015. Uit een aan de leden verzonden convocatie blijkt dat men zelfs al ringen kan bestellen voor de 2e bestelronde voor 2015. Dat bestellen van die ringen kan tot 20 september bij Gerda de Wit, Van Reedweg 71 in Renswoude, tel.: 0318 - 57 2689. Tombola Tijdens de vogeltentoonstelling wordt al jaren een tombola georganiseerd. Mocht u misschien spullen hebben die te gebruiken zijn tijdens die tombola, dan zijn die van harte welkom. U kunt daarvoor contact opnemen met Gerda de Wit of Nico Gijsbertsen. < 17 LAATSTE LOODJES IN BARNEVELDSESTRAAT Henzen Wegenbouw uit Veenendaal is momenteel druk bezig met de laatste loodjes in de reconstructie van de Barneveldesetraat. Het gaat momenteel om het gedeelte tussen de Meidoornlaan en het bedrijventerrein ‘de Hooge Hoek’. Vanwege die werkzaamheden is de Barneveldsestraat weer afgesloten en moet het verkeer weer van en naar richting Barneveld weer omrijden.. Een deel van de weggebruikers volgt de omleidingborden via het bedrijventerrein ‘Groot Overeem’ en ‘de Hooge Hoek’ terwijl ingewijden de Ubbeschoterweg gebruiken. Op het laatste gedeelte in de Barneveldsestraat is men momenteel weer druk bezig met het vervangen van de riolering en zodra dat karwei geklaard is kan weer begonnen worden met de afwerking van het weggedeelte en uiteindelijk de asfaltering. Al eerder, net voor dat bouwvakvakantie, werd de Luitenant Rowe brug over de Lunterse Beek geheel vervangen. Die werkzaamheden werden uitgevoerd door de Fa. Remmits uit Wijchen. Zij droegen er zorg voor de twee 50 ton zware betonnen elementen, mede dankzij een 400 tons kraan van de Barneveldse Kraan Verhuur uit Barneveld, keurig op hun plek kwam te liggen. Voor weggebruikers, die tijdens de bouwvakantie ongestoord weer even de Barneveldsestraat konden gebruiken, is het nu weer even wachten tot de werkzaamheden hier helemaal zijn afgerond. < Parkietjes Parkietjes Maandag 6 september 2014 starten de yogalessen in Yoga de Tuinkamer. Vrijdag 19 september gaat de maandelijkse meditatie van start van 20 tot 21 uur. Deur open vanaf 19.45 uur. Vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.Vooraf graag aanmelden. Informatie via e-mail: pmh.niesing@ hetnet.nl of telefoon, 0343 - 481475 GEZOCHT: VOETBAL KEEPSTER. Het 1e dames team van de v.v.renswoude is op zoek naar een doelvrouwe. Lijkt het jou wat om in een gezellig en sportief team tussen de palen te staan en de ballen tegen te houden, neem dan contact op met onze aanvoerster Miranda, 06 - 136 805 59. Het team wacht met spanning op je reactie. Collecte Nierstichting Ook dit jaar gaan er weer 40 collectanten de straat op om in Renswoude te collecteren voor de Nierstichting. De collecte week is van 15 tot en met 20 september. We hopen ook dit jaar weer een mooi bedrag te mogen ophalen ! Met vriendelijke groet, Nierstichting Renswoude Bouwbedrijf Leo Verkerk v.o.f. Renswoude 0343 - 41 28 49 info@leoverkerk.nl Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redactie- en advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 3927 DM Renswoude Tel: 0318 - 57 1432 of 06 - 24 50 74 13 E-mail: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen Voor meer informatie kunt u ons volgen via Facebook of Twitter of bezoek onze website: www.leoverkerk.nl Uiterste Inleverdatum kopij: dinsdag 16 september vóór 19.00 uur 18

2014_Heraut 17


Page 2
GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 4 E: info@renswoude.nl @gem_Renswoude GEMEENTENIEUWS 25 augustus 2014 www.renswoude.nl Centraal telefoonnummer De gemeente is bereikbaar via één centraal telefoonnummer 0318-578150. Ma – vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. Spreekuur burgemeester Op maandag 25 augustus is er geen spreekuur. Openingstijden/bereikbaarheid Burgerzaken Tijdens de zomerperiode (21 juli t/m 29 augustus) is het niet mogelijk om ’s middags een afspraak te maken met de afdeling burgerzaken. In deze periode is burgerzaken alleen te bereiken tijdens de gebruikelijke openingstijden van 09.00 tot 12.00 uur. Burgerlijke stand Geboren: 05-08: Jan Cornelis, zoon van C.D.J. Veen en G. van Dijk 17-08: Stijn, zoon van C. Boelhouwer en Y. Rijnders Ondertrouw: 06-08: J.G. van de Fliert en E.C. Henken 15-08: R. van Hoeflaken en C. van Essen Gehuwd: Geen Overleden: Geen Gemeentewerf Op donderdag en vrijdag is de gemeentewerf net als anders geopend. Alleen op 28 en 29 augustus is de werf gesloten. Wie komt de Wmo-klankbordgroep versterken? De Wmo-klankbordgroep heeft als taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over het brede Wmo beleid alsmede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die van belang zijn voor burgers in het algemeen, cliënten en kwetsbare burgers in het bijzonder, zoals beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wij zoeken een inwoner van de gemeente Renswoude die belangstelling heeft voor de jeugdzorg. De komende tijd vinden er in gemeentes belangrijke ontwikkelingen plaats op het terrein van het sociaal domein. Er staan drie decentralisaties van rijks- en provincietaken naar gemeentes voor de deur. Met deze transities is veel geld gemoeid. Het betreft: 1) decentralisatie van de jeugdzorg; De gemeenten worden per 1.1 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. 2) de transitie van de AWBZ naar de Wmo; Voor begeleiding doen burgers nu nog een beroep op de AWBZ. Vanaf 2015 zijn gemeentes hiervoor verantwoordelijk. 3) Activiteiten rondom Participatiewet: De Participatiewet geeft aan hoe gemeentes mensen moeten ondersteunen naar werk. Heeft u interesse, neem dan uiterlijk twee weken na verschijnen van De Heraut contact op met de voorzitter van de Wmo-klankbordgroep, mevrouw L van den Brandhof-Snellen. Voor vragen of informatie is zij bereikbaar op telefoonnummer 0318-505515 (tot 17.00 uur) of via de mail: rbrandhof@hetnet.nl. Renswoude, 25 augustus 2014 1 Ontwerpbesluit vergroten bouwblok Biesbosserweg 14 Burgemeester en wethouders maken bekend het voornemen te hebben om het bouwblok voor het perceel Biesbosserweg 14 te Renswoude te vergroten ten behoeve van het oprichten van een agrarisch bedrijf. Evenementenkalender 27 aug. Openstelling Koepelkerk en Oudheidkamer tussen 13.30-16.00 uur Meer info zie evenementenkalender op www.renswoude.nl Collectevergunningen Week 35 Geen Week 36 KWF Kankerbestrijding St. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 26 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis (Dorpsstraat 4, 3927 BD te Renswoude). Tot 7 oktober 2014 kan een ieder zijn/ haar zienswijze tegen het ontwerpbesluit kenbaar maken. Dit kan schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Het indienen van een mondelinge zienswijze is ook mogelijk. Hiervoor dient u binnen de gestelde termijn een afspraak te maken met behandelend ambtenaar mevrouw E. Zech. Verloren voorwerpen 14/08/2014 Chauffeurskaart Gevonden voorwerpen 09/08/2014 Roze kinderportemonnee Oudere meldingen staan op www.renswoude.nl Info: 578152 of a.eilander@renswoude.nl Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Volgt u de gemeente Renswoude al via Twitter? De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners goed geïnformeerd zijn. Twitter geeft de gemeente de mogelijkheid om ook via dit kanaal de inwoners te informeren. Twitter wordt als aanvulling op de website, persberichten en de Heraut ingezet. De gemeente is te volgen via @gem_Renswoude. Storingen CV-installaties huurwoningen: GSU, T: 0318-569484 Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de gemeente, buiten kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 0651148102. U kunt uw problemen inspreken, geef uw telefoonnummer door. Renswoude, 25 augustus 2014 2
Page 4
3 DE CHRISTENUNIE RENSWOUDE ORGANISEERT EEN AVOND OVER MESTVERGISTERS Tijdens het laatste verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Renswoude laaide de discussie weer op of de agrariërs van Renswoude mestvergisters op hun land moeten gaan installeren. Mestvergisters dragen bij aan duurzaamheidsdoelen door de vermindering van schadelijke stoffen, zoals methaan, en kunnen mestoverschotten verhelpen. Aan de andere kant spelen er veiligheidsrisico’s. Het biogas dat geproduceerd wordt door mestvergisters is bijvoorbeeld licht ontvlambaar. Ook spreken sommige agrariërs over mogelijke stankoverlast. Stankoverlast is echter weer afhankelijk van de omvang van een mestvergister. Mestvergisters bestaan namelijk verschillende soorten en maten. Tijdens onze eerste gesprekken met agrariers uit Renswoude viel het ons op dat de meningen over mestvergisters in Renswoude verdeeld zijn en dat er behoefte bestaat om dit thema te bespreken. Op 8 september 2014 van 19:30 tot 21:15 uur organiseert de ChristenUnie Renswoude daarom een avond waarin we de voor- en nadelen van mestvergisters zullen bespreken. Een tweetal agrariërs uit Renswoude, Natuur en Milieufederatie Utrecht, een exploitant van mestvergisters en (onder voorbehoud) ook LTO Nederland zullen tijdens deze avond komen spreken. De avond zal gehouden worden in de Rehoboth te Renswoude. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar activiteiten@christenunierenswoude.nl. De ChristenUnie wil tot slot nadrukkelijk kenbaar maken dat het niet de bedoeling in is om een politiek verhaal af te steken. Wij faciliteren slechts de discussie door deze avond te organiseren en hopen daarmee de agrariërs in Renswoude een stapje verder te helpen, met of zonder mestvergister. < ALPHA-CURSUS IN RENSWOUDE. Ben je op zoek naar de diepere betekenis van het leven of wil je het geloof een keer goed doordenken en erover praten met anderen: bezoek dan de Alpha-cursus. Wil je je geloof graag met iemand delen maar vind je dat moeilijk, bezoek dan samen met die persoon de Alpha-cursus. Op woensdagavond 10 september 2014 start er in Renswoude weer een Alphacursus. Deze cursus biedt op een eigentijdse, ontspannen en laagdrempelige manier de mogelijkheid om kennis te maken met het christelijk geloof. De cursus duurt in het totaal 10 weken, één avond per week en een (kort) weekend. Elke avond begint met een maaltijd en daarna komt er een spreker om een van de onderwerpen te behandelen. Na de koffie gaan de deelnemers vervolgens in kleine groepjes uiteen om verder te praten, onder het genot van een hapje en een knabbeltje. De Alpha-cursus is geschikt voor iedereen die op zoek is naar de diepere betekenis van het leven. De cursus wordt gegeven in een ongedwongen en open sfeer. Iedereen is welkom! Deelname aan deze cursus is gratis. Meer informatie of aanmelden voor de Alpha-cursus in Renswoude neem contact op met Betsie betsie_tinholt@hotmail.com 4 Tinholt, 0318-572795, <
Page 8
NIEUW CURSUSSEIZOEN DORPSCOLLEGE KREK avonden? Aarzel niet en kom gerust eens een avond mee doen. U/jij bent van harte welkom in Rehoboth. SCHERPENZEEL - Het programma voor het komende cursusseizoen van dorpscollege Krek in Scherpenzeel is rond. Naast de vertrouwde cursussen zijn er ook verrassende nieuwkomers opgenomen. Denk aan een lezing over het weer en weersvoorspelling, een cursus over hoe gemeente Scherpenzeel werkt en een basiscursus schaken. De taalcursussen Engels, Duits, Frans en Italiaans worden op geheel nieuwe wijze gegeven: online met vijf bijeenkomsten met een docent. Voor ieder niveau zeer geschikt. Het programma is te zien op www.krekscherpenzeel.nl en het programmaboekje wordt eind augustus huis-aanhuis verspreid in Scherpenzeel en Renswoude. De open avond - voor meer informatie, kennismaking met veel docenten en inschrijven - is dit jaar op vrijdag 5 september van 19.00 tot 21.00 uur in Kulturhus De Breehoek. < NU DE ZOMER WEER BIJNA VOORBIJ IS Nu de zomer weer bijna voorbij is, hervatten de wekelijkse repetities weer voor gemengd koor Con Amore en kinderkoor de Regenboog uit Renswoude. Con Amore gaat donderdag 4 september weer van start, het kinderkoor start op 11 september. Vind je het leuk om samen met andere kinderen te zingen, dan is het kinderkoor echt iets voor jou! Ook het gemengde koor is op zoek naar nieuwe leden: bassen, tenoren, sopranen en alten. Iedereen is welkom! Beide koren zijn bezig met de voorbereidingen voor het Voorjaarsconcert in 2015. U /jij kan dus hier aan meewerken! Lijkt dit de invulling voor die saaie lange (donkere) Repetitietijden: kinderkoor: 18.15 - 19.15, grote koor 20.00 - 22.00. Inlichtingen: kinderkoor 0318-572273, gemengd koor 0318-554030 Groeten bestuur Con Amore & de Regenboog. < VAN DE BIBLIOTHEEK Lid worden van de bieb en bent u student? Dan heeft u recht op flinke korting. Vergeet niet bij in schrijven uw studentenkaart en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Inzamelen glazen (conserven) potten voor lichtjestocht in december In december vindt er in Renswoude weer de lichtjestocht rondom het kasteel plaats. Voor de lichtjes hebben grote glazenpotten nodig, deze worden ingezameld bij de bibliotheek. Graag echt grote potten inleveren die helemaal schoon zijn. < GEREFORMEERDE KERK ZONDAG 7 SEPTEMBER A.S Tijdens deze dienst zal ds. Hans Berkheij uit Woerden voorgaan in een muzikale themadienst. Ook Anneroos Schoeman zal haar medewerking verlenen. Anneroos komt uit Veenendaal studeert in Utrecht en zij kan vele instrumenten bespelen, ze is dus een zo genoemde multi instrumentalist. Rein van Leeuwen bespeeld het orgel. Deze dienst wordt ook uitgezonden op Radio Midland FM. 5 Aanvang van de dienst 9.30 uur. Het beloofd een bijzonder dienst te worden. < SENIORENUITJE 10 SEPTEMBER 2014!! Woensdag 10 september is het dan zover het senioren uitje 2014. Dankzij onze sponsors en vrijwilligers is het dit jaar weer mogelijk om al onze 60 plus leden weer een onvergetelijke dag te geven. Dit jaar gaan we naar chocolade atelier van Noppen in Ridderkerk daarna een rondvaart in de haven van Rotterdam en als afsluiting gaan we dineren bij de Weistaar in Maarbergen. Tussendoor is ook de lunch verzorgd. We hebben ons uiterste best gedaan om dit keer een uitje te vinden waar we zo weinig mogelijk hoeven te lopen maar als het lopen echt moeilijk is voor u neemt u dan uw rolstoel mee. We hebben genoeg mensen die willen helpen. We vertrekken om 8.30 bij Rehoboth vandaan. En om 20.00 zijn we daar weer terug. Opgeven kan schriftelijk bij Bianca van de Pol tureluurweide 10. Bij dit uitje geld echter wel vol is vol! < EHBO CURSUS RENSWOUDE Begin oktober start bij voldoende deelname (minimaal 8 deelnemers) een nieuwe EHBO-cursus met AED in Peuterspeelzaal Hummelhonk te Renswoude. De cursus wordt gegeven door een ervaren kaderinstructeur eerste hulp en hartreanimatie. Het gaat om ca. 15-17 woensdagavonden van 20.00 – 22.00 uur. In deze cursus leer je wat je moet doen en wat misschien nog wel belangrijker is wat je moet laten bij het hulpverlenen. Om het zo “waarheidsgetrouw” mogelijk te maken komen er regelmatig lotusslachtoffers in de les, deze slachtoffers spelen een letsel en de cursisten mogen dan proberen zo goed mogelijk hulp te verlenen. We combineren theorie en praktijk zodat het altijd dynamische afwisselende lessen zijn. De opleiding wordt afgesloten met een officieel examen van Het Oranje Kruis. Na het met goed gevolg afleggen van het examen ontvangt de cursist een diploma met een geldigheidsduur van twee jaar. De opleiding kost € 195,00 per persoon. Dit is inclusief les- en oefenmateriaal, lesboekje, de kosten van het examen en de koffie/thee. Diverse zorgverzekeringen vergoeden een gedeelte van de cursuskosten. Voor opgave en/of inlichtingen kunt u bellen met Anja van Lagen 0622378474 liefst tussen 18.00 en 20.00 uur of mailen naar cursussen@ehborenswoude.nl Cursisten uit andere plaatsen dan Renswoude zijn natuurlijk ook van harte welkom. < NIEUWE MUZIKANTEN WELKOM BIJ ONS GENOEGEN RENSWOUDE – Bij harmonievereniging Ons Genoegen gaan we ook dit jaar weer vol enthousiasme van start met een nieuw muzikaal seizoen. De verschillende orkesten beginnen weer met repeteren om mooie concerten te geven, en ook de muzieklessen van alle leerlingen gaan weer van start. Zou het ook iets voor uw kind(eren) of voor uzelf zijn om muziekles te gaan volgen? Ons Genoegen biedt Algemene Muzikale Vorming voor kinderen vanaf zeven jaar, maar er is geen maximumleeftijd om een instrument te leren bespelen. Iedereen is welkom om te starten met een ontzettend leuke muzikale hobby. Twijfelt uw kind nog een beetje over de lessen AMV? Maak dan gebruik van de 6
Page 10
mogelijkheid om de eerste vier lessen vanaf 19 september gratis en vrijblijvend te proberen. De les start om 16.00 uur. Hebt u zelf interesse om een instrument te leren bespelen? Of wilt u uw oude hobby misschien weer oppakken? Bel of mail leerlingencoördinator Marjanne van Donselaar, 0318-571432 / marjanne@destudio.biz, gerust eens vrijblijvend voor meer informatie. Of loop op een woensdagavond rond 19.00 of 20.45 uur binnen in ’t Podium aan de Nijborg. Op www.onsgenoegen.org vindt u meer informatie over de harmonievereniging. bij Ons Genoegen. Graag tot ziens < BRIDGE LEER JE BIJ EEN BRIDGECLUB. HOnder dat motto start er half september weer een cursus Bridge bij Bridgeclub Scherpenzeel. De cursus is bedoeld voor mensen die nog niet kunnen Bridgen of het spelletje in een ver verleden geleerd hebben maar eigenlijk opnieuw willen beginnen. Het is daarbij helemaal niet relevant of je andere kaartspelletjes kent, iedereen kan leren Bridgen. Bridge is een gezelschapsspel zonder gokken wat je wekelijks in clubverband kunt spelen, maar wat je ook thuis of via Internet kunt spelen. In clubverband is het voor de meeste leden een betaalbaar avondje uit waarbij sfeer en gezelligheid voorop staan. Wil je kennis maken met Bridge, meld je dan aan voor een cursus van 12 weken waar je met andere beginners het spelletje gaat leren. In de cursus doe je maar hele kleine stapjes per week, maar gaan we vooral veel kaarten met elkaar. Een cursus van 12 weken kost bij de Bridgeclub € 40,00 exclusief cursusboekje. Het lesboek kost ca. € 12,00 maar als je met z'n tweeën komt heb je waarschijnlijk aan één boekje voldoende. Opgeven bij Francien van Dijk, carriere. fh@gmail.com of telefoon: 033-2773136. Voor aanvullende < VOLLEYBALVERENIGING RENSWOUW Volleybalvereniging Renswouw start het nieuwe seizoen met een volleybalclinic voor de mini’s. In 8 lessen kunnen basisschoolkinderen kennis maken met de sportieve teamsport volleybal. Tijdens de clinic worden diverse volleybaloefeningen geoefend, de grondbeginselen van het volleybal uitgelegd en competitieve teamvaardigheden aangeleerd. Minivolleybal is een uur sportief bezig zijn en gezelligheid met je team en de bal. Vijftien klassen van de basisscholen uit Renswoude en Ederveen hebben al kennis gemaakt met volleybal tijdens de gymles op school. Net voor de vakantie hebben de trainer en spelers van Heren 1 een gymlesdemonstratie gegeven. Het volleybalspel van de heren is indrukwekkend want de mannen slaan hard en springen hoog. De kinderen hebben in spelvorm diverse volleybaltechnieken geoefend. Tijdens de sportieve en actieve volleybaldemonstratie hebben de in een lesuur kunnen ervaren wat volleybal is. Deze kinderen zijn al op de hoogte van de van de miniclinic. Heb je ook belangstelling voor een mini volleybal clinic … er zijn nog een paar plekjes vrij! De lessen beginnen op dinsdag 16 september van 17.00 tot 18.00 uur in sporthal de Hokhorst in renswoude. Kijk voor meer informatie over minivolleybal op www.renswouw.nl < 7 Parket Duo planken Laminaat Verouderde vloeren Meidoornlaan 10 3927 AD Renswoude Showroom alleen op afspraak T 0318-57 3632 M 06-224 68564 E info@hgparket.nl Onderhoud en schuren van bestaande vloeren www.hgparket.nl
Page 12
Uw advertentie hier? Neem contact op met: Gerbert van Donselaar (heraut@destudio.biz) ONDERZOEK WERKT Geef tijdens de collecteweek op 1 t/m 6 september 2014 Renswoude 18-08-2014 - De collecteweek van KWF Kankerbestrijding start op maandag 1 september. In deze week zetten 100.000 vrijwilligers zich in om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Want onderzoek helpt. Elke euro die onze collectanten ophalen, draagt bij aan onze missie: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Enkele feiten en cijfers: - 1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker - Dankzij onderzoek is de 5-jaars overlevingskans gestegen van 25% in 1949 tot 61% in 2011 - 12 mensen per uur krijgen de diagnose kanker - KWF financiert ongeveer 50% van alle onderzoeksprojecten in Nederland - Per jaar zijn er circa 400 lopende onderzoeksprojecten, waar circa 800 wetenschappers fulltime mee bezig zijn - Een onderzoek duurt gemiddeld 4 jaar en kost gemiddeld 500.000 euro Samen met miljoenen mensen dromen wij van een wereld waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte is. We doen er alles aan dit waar te maken. Wereldwijd werken wetenschappers naar die dag toe. Zo snel als zij kunnen. Zo snel als wij hen in staat stellen. Help daarom mee en geef tijdens de collecteweek. De collectant van KWF Kankerbestrijding komt in de week van maandag 1 t/m 6 september bij u aan de deur. Elke collectant kan zich legitimeren en is te herkenRENSWOUDE - Als Viermasterscholen, waar ook de Christelijke Basisschool ‘de Borgwal’ en de Christelijke school ‘de Stifthorst’ onder ressorteren, heeft men besloten zich in te zetten voor de realisatie van een schooltje in de streek Amudat in Uganda. Amudat is een hele arme streek waar de mensen geen geld hebben om eigen schooltjes te bouwen. Van de Pokot, een herdersvolk dat daar leeft, is 93% analfabeet. Een afdakje van bladeren en wat boomstammen moeten een leslokaal vormen. Ook een goede opleiding voor leerkrachten ontbreekt vaak. De stichting ZOA is zich gaan inzetten om te helpen dit probleem op te lossen. Meester Bos van ‘De Glashorst’ in Scherpenzeel is bij dit project betrokken. Hij heeft met eigen ogen gezien hoe schrijnend de situatie in Uganda is en hoe dankbaar men is met geboden hulp. Voor de bouw van een compleet schooltje is een bedrag van ca. € 25.000,-- gemoeid. De scholen worden gebruikt voor onderwijs aan zowel kinderen als volwassenen. < 8 nen aan het rood-wit-blauwe logo met de krab en aan het Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Wie de collectant mist, kan op de volgende manieren toch een bijdrage leveren: - Sms 'gift' naar 4333 en investeer eenmalig 2 euro - Doneer online via kwf.nl/doneren - Doe een eenmalige donatie via de machtigingskaart, die de collectant achterlaat als u niet thuis bent - Doneer via Facebook: collectebus.kwf.nl < ZENDINGSGELD BEDOELD VOOR SCHOOLTJE IN AMUDAT IN UGANDA
Page 14
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN TV DICKE RIJST RENSWOUDE - De zomervakantie is in volle gang, maar bij de tennisvereniging ‘Dicke Rijst’ is men al bezig met de clubkampioenschappen die daarna zullen worden gehouden. Die clubkampioenschappen staan namelijk gepland van 1 tot en met 7 september a.s. (bij voldoende deelname eventueel nog met het voorweekend 30 en 31 augustus). Dit betekent dat iedereen na het KFC Open een weekje heeft om daarvan te herstellen en dan weer vol aan de bak kan met de clubkampioenschappen. In principe kan in elk onderdeel worden ingeschreven (HE, DE, HD, DD en GD) en wel in twee verschillende niveaus (456 of 789). Ook dit jaar krijgt de oudere jeugd de gelegenheid om mee te doen, dus vanaf 12 jaar. Inschrijven is mogelijk tot 25 augustus a.s., maar wacht niet te lang, zodat de organisatie tijdig zicht heeft op voldoende deelname. Kijk op de website van de TV Dicke Rijst, waar je de toernooiklapper ziet. De wedstrijdleiding is in handen van Riane, Truus, Susan, Gerrit en Marcel. < OPEN AVOND KREK OP 5 SEPTEMBER SCHERPENZEEL - De open avond is op vrijdag 5 september 2014 van 19.00 tot 21.00 uur in De Breehoek! Stichting Krek in Scherpenzeel organiseert cursussen op het gebied van educatie, ontspanning, creatieve uitingen, cultuur en natuur. Ieder seizoen - van september tot en met mei – zetten de vrijwilligers een nieuw cursusprogramma neer. Oude vertrouwde cursussen komen daarin terug, maar ook wordt gestreefd naar vernieuwing. De bewegingsspecialist van Renswoude De juiste zorg op de juiste plek! Maak direct een afspraak of bel voor informatie: 0318 – 57 5501 (geen verwijzing of advies van huisarts nodig) 9 Iedereen is welkom bij de cursussen van Krek, zowel jong als oud en Scherpenzeler of niet-Scherpenzeler. De cursussen vinden plaats in gebouw De Paddenburcht aan de Breelaan 5 en in Kulturhus De Breehoek. De medewerkers en docenten van Krek ‘uw dorpscollege’ hopen dat u op deze website een cursus kunt vinden die bij u past. Dus graag tot ziens! < DE TUINKRING VAN PASSAGE BEZOCHT FRAAIE TUINEN RRENSWOUDE - Donderdag 14 augustus gingen de dames van de tuinkring van Passage, afdeling Renswoude, weer op pad. Na 12 jaar mogelijk zelfs de laatste keer dat dit georganiseerd werd. Er werd gestart in De Brummense Overtuin in het oude centrum van het schilderachtige Brummen. Deze mooie tuin bestond in feite uit drie gedeelten. De formele voortuin, bestaande uit buxushagen gelardeerd met witte stam- en heesterrozen met als hoogste punt de De lunch werd gebruikt in gebouw The Gallery. Op dat moment kwam het water met bakken uit de lucht, maar de dames zaten heerlijk droog zaten. Na de lunch togen de deelnemers naar het Rhienderense Veld, een bijzonder ontworpen tuin met de consequente toepassing van ronde vormen in de belijning, de borders en de beukenhagen. Zoals de kleuren op een schilderspalet, zo meanderen de kleuren van bloem en plant in de borders door de tuin. Het was ook nu weer een bijzonder uitje en een aanrader voor het volgend jaar, om eens een keer met de tuinkring mee te gaan. < 175 jarige tulpenboom. Dan was er nog de achtertuin met symmetrische bloemborders en een prachtige vijver en tenslotte de bostuin met de bosvijver en een sfeervol tuintempeltje. Op de veranda met uitzicht op de achtertuin werd door de deelnemers aan de excursie de koffie met cake genuttigd. Bouwbedrijf Leo Verkerk v.o.f. Renswoude 0343 - 41 28 49 info@leoverkerk.nl Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redactie- en advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 3927 DM Renswoude Tel: 0318 - 57 1432 of 06 - 24 50 74 13 E-mail: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen Voor meer informatie kunt u ons volgen via Facebook of Twitter of bezoek onze website: www.leoverkerk.nl Uiterste Inleverdatum kopij: dinsdag 2 september vóór 19.00 uur 10

2014_Heraut 16


Page 2
GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 4 E: info@renswoude.nl @gem_Renswoude GEMEENTENIEUWS 11 augustus 2014 www.renswoude.nl Centraal telefoonnummer De gemeente is bereikbaar via één centraal telefoonnummer 0318-578150. Ma – vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. Spreekuur burgemeester Op maandag 18 en 25 augustus is er geen spreekuur. Openingstijden/bereikbaarheid Burgerzaken Tijdens de zomerperiode (21 juli t/m 29 augustus) is het niet mogelijk om ’s middags een afspraak te maken met de afdeling burgerzaken. In deze periode is burgerzaken alleen te bereiken tijdens de gebruikelijke openingstijden van 09.00 tot 12.00 uur. Gemeentewerf Op donderdag en vrijdag is de gemeentewerf net als anders geopend. Alleen op 21, 22, 28 en 29 augustus is de werf gesloten. Burgerlijke stand Geboren: 18-07 Mikai, zoon van H.J. Diepeveen en M. de Bruin; 18-07 Sep, zoon van H.J. Diepeveen en M. de Bruin; 22-07 Jervin Gerrit John, zoon van A.C. Rombout en L.M. Cornelisse; 26-07 Gwen Anniek, dochter van J.J. van den Berg en S.J.E. Ophof; 31-07 Emma-Noor Madelief, dochter van A. van Eck en A.P. van Ginkel; 04-08 Gijsberta Lisa, dochter van H.D. van den Brink en A. Hendrikse. Ondertrouw: 31-07 P.J. van der Sluijs en R. van Heerdt; 05-08 H. Budding en J. Beijer. Gehuwd: Geen Overleden: 24-07 Mevrouw O. Lassche, 83 jaar oud. Verleende paracommerciële Drank- en Horecavergunningen De burgemeester heeft besloten een paracommerciële horecavergunning ingevolge artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf (kantine) te verlenen aan: 1) Voetbalvereniging Renswoude, De Hokhorst 5 te Renswoude; 2) Harmonievereniging Ons Genoegen, Nijborg 2 te Renswoude; 3) Tennisvereniging Dicke Rijst, De Hokhorst 3 te Renswoude. Tegen dit besluit, waarvoor de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is gevolgd, kan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Midden Nederland (sector bestuursrecht), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Van deze mogelijkheid kunnen gebruik maken:  belanghebbenden die tijdens de ter inzage legging van het ontwerp van het te nemen besluit zienswijze hebben ingediend of;  belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zijn zienswijze kenbaar te maken. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit. Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander (tel: 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl). Renswoude, 11 augustus 2014 1 Geen spreekuur van de woonruimte-adviescommissie (WAC) Op 13 augustus a.s. is er geen spreekuur van de WAC. Het eerst volgende spreekuur wordt gehouden op woensdag 27 augustus a.s. vanaf 15.30 tot 16.00 uur. Bekendmaking vaststellen preventie- en handhavingsplan DHW De gemeenteraad heeft op 1 juli jl. besloten om:  het ‘Preventie- en Handhavingplan Renswoude voor de uitvoering van de Drank en Horecawet Periode 2014-2017’ vast te stellen. Het document ligt voor een ieder ter inzage. Evenementenkalender 13/08/2014 20 en 27 aug. IVN Wandeling kasteelpark 13, 20 en 27 aug. Openstelling Koepelkerk tussen 13.30-16.00 uur Openstelling Oudheidkamer tussen 13.30 – 16.00 uur Meer info zie evenementenkalender op www.renswoude.nl Collectevergunningen Weken 29 t/m 35 geen Ventvergunningen 28/7 t/m 22/8 Nuon Sale Force Verloren voorwerpen 02/08/2014 Mobiel, Samsung Galaxy trend wit Gevonden voorwerpen 01/08/2014 Bruine kindersandaal, merk Kipling Oudere meldingen staan op www.renswoude.nl Info: 578152 of a.eilander@renswoude.nl Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure Burgemeester en wethouders van Renswoude maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend, waarbij de reguliere procedure van toepassing is: 1) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik gronden in strijd met bestemmingsplan’: voor het plaatsen van 3 cameramasten op het bedrijventerrein, bij Molenstraat 12, De Hooge Hoek 2 en Molenstraat 34 te Renswoude met toepassing van artikel 2,12, lid 1, onder a, onder 2º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (verzonden op 31 juli 2014); 2) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik gronden in strijd met bestemmingsplan’: voor het bouwen van een erker aan de woning op het adres Van Reedeweg 62 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 13.3.1 van het bestemmingsplan ‘Dorp’ (verzonden op 31 juli 2014). De omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Belanghebbenden kunnen tegen genoemde besluiten binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude). Indien u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Renswoude, 11 augustus 2014 2
Page 6
Verlengde beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning reguliere procedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat de beslistermijn van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met maximaal zes weken zijn verlengd op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: 1) Activiteiten ‘bouwen’, ‘veranderen inrichting (Omgevingsvergunning beperkte milieutoets) en ‘gebruik gronden in strijd met bestemmingsplan’: voor het oprichten van een bedrijfspand cq. inrichting met geluidwerende muur op het adres Groot Overeem 12 te Renswoude (nieuwe uiterste beslistermijn: 2 oktober 2014); 2) Activiteit ‘bouwen’: voor het uitbreiden van het bedrijfspand op het adres Groot Overeem 4 te Renswoude (nieuwe uiterste beslistermijn: 18 september 2014); 3) Activiteit ‘uitvoeren werk’: voor het plaatsen van een damwand en het ontgraven van een watergang nabij Beekweide 80 te Renswoude (nieuwe uiterste beslistermijn: 17 september 2014). Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Ontwerp-omgevingsvergunning voor bepaalde termijn Burgemeester en wethouders maken bekend het voornemen te hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein’ voor het legaliseren van een tijdelijke woonruimte in het bedrijfspand op het adres De Hooge Hoek 34 te Renswoude. Dit met toepassing van artikel 2.12, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De ontwerp-omgevingsvergunning is verleend voor een termijn van zes maanden. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken zal vanaf 12 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage liggen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis te Renswoude (op werkdagen tussen 9 en 12u en op afspraak buiten openingstijden). Tot 23 september 2014 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn/ haar zienswijze tegen het ontwerpbesluit kenbaar te maken. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL Renswoude). Een mondelinge zienswijze kan worden ingediend door een afspraak te maken met mevrouw E. Zech. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend het voornemen te hebben om de volgende omgevingsvergunning te verlenen waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is: - Activiteiten ‘bouwen’ en ‘veranderen inrichting’: voor het wijzigen van dierenaantallen en het oprichten van een vervangende vleesvarkensstal op het adres Oude Holleweg 55 te Renswoude. De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken zal vanaf 12 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage liggen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis te Renswoude (op werkdagen tussen 9 en 12u en op afspraak buiten openingstijden). Tot 23 september 2014 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn/ haar zienswijze tegen het ontwerpbesluit kenbaar te maken. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL Renswoude). Een mondelinge zienswijze kan worden ingediend door een afspraak te maken met mevrouw E. Zech. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Renswoude, 11 augustus 2014 3 Wilt u brood zonder E-nummers en broodverbeteraars? Kom dan naar bakkerij van Voorthuizen voor ons overheerlijk en dagvers biologisch brood. U boft met zo'n bakker in de buurt! 4
Page 8
TEAM RENSWOUDE FIETST VOOR STICHTING DE HOOP BERICHT VAN HUISARTSENPRAKTIJK RENSWOUDE Van donderdag 4 tot en met zaterdag 6 september, gaan wij 1200 kilometer in 48 uur fietsen. Langs de grenzen van ons land. Dag en nacht. Het sponsorgeld gaat naar Stichting De Hoop. Deze stichting helt mensen in nood. mensen met maar 1 keuze: een diepe afgrond of een nieuw leven. Stichting De Hoop steunt hen in de strijd voor een nieuw leven. Geeft hen hoop. Deze kracht om hoop te geven komt voort uit liefde. Naastenliefde. Elk mens is waardevol. Wilt u ons ook sponsoren? Met uw donatie helpt u Stichting De Hoop om hulp te blijven bieden. Sponsoren is heel eenvoudig: 1. Ga naar www.cycleforhope.nl/ deelnemers/details/actionId/885 2. Klik aan de rechterkant op 'Ik wil dit team sponsoren' 3. Kies de renner die u wilt sponsoren 4. Geef het sponsorbedrag op 5. U kunt een bericht achterlaten of anoniem sponsoren 6. Vul daarna uw persoonlijke gegevens in Alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage! Wilt u op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen? Kijk dan regelmatig op: details/actionId/885. Team Renswoude < www.cycleforhope.nl/deelnemers/ Onlangs heeft het kwaliteitsinstituut van het Nederlandse Huisartsen Genootschap weer haar jaarlijkse beoordeling gegeven over Huisartsenpraktijk Renswoude. Het certificaat is wederom uitgereikt! Hierbij wordt op 3 hoofdlijnen gekeken: 1. organisatie van de praktijk 2. patiënten-tevredenheid 3. functioneren van alle medewerkers Wij zijn er trots op om u te kunnen vertellen dat er een goedkeuring is afgegeven voor de praktijk en alle medewerkers. Met name het goede samenwerken en de prettige sfeer werden als zeer positief beoordeeld. En nu hopen wij, met vele Renswoudenaren, dat we onze kwaliteiten in de toekomst kunnen gaan voortzetten in een nieuw te bouwen praktijkpand in het Dorpshart. < ZOMERSE BOEKVERKOOP Tot 1 september worden er in de bibliotheek tijdens openingsuren afgeschreven boeken en andere materialen te koop aangeboden. Kom even snuffelen. Ook enkele meubelstukken te koop. < OPEN OP ZATERDAG IN DE VAKANTIE Tussen maandag 21 juli t/m zaterdag 30 augustus gelden aangepaste openingstijden voor alle bibliotheken, de bieb in Renswoude zal dan op dinsdagmiddag- en avond en (nieuw!) zaterdagochtend open zijn. Tijden: Dinsdag vanaf 14.00 tot 20.00 uur, 5 Zoutzaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Buiten openingstijden kunnen materialen in de brievenbus van de bibliotheek worden achtergelaten. < LEESGROEP LITERATUUR EN GESCHIEDENIS Heeft u zin om mee te doen aan een leesgroep die zowel literatuur als nonfictieboeken over geschiedenis gaat lezen en bespreken? Kom dan eens naar een informatiebijeenkomst van Stichting Senia. De informatiebijeenkomst is op vrijdag 19 sept. om 10.30 uur. in de bieb. Aanmelden niet nodig. < OPBRENGST COLLECTE OPEN LUCHTDIENST 2014 De Evangelisatie Commissie Renswoude mocht het prachtige bedrag van 457 Euro en 50 cent overmaken naar Trans World Alle gevers worden hartelijk bedankt. Namens de E.C., Ineke Dreschler DE TUINKRING VAN PASSAGE Donderdag 14 augustus gaan we weer op pad. We gaan eerst naar De Brummense Overtuin in het oude centrum van het schilderachtige Brummen. De tuin bestaat uit drie gedeelten. De formele voortuin bestaat uit buxushagen gelardeerd met witte stam en heesterrozen met als hoogste punt de 175 jarige tulpenboom. Dan is er de achtertuin met symmetrische bloemborders en een vijver. Tenslotte de bostuin met de bosvijver en een sfeervol tuintempeltje. Zij serveren daar ook koffie of thee met wat lekkers erbij op de veranda met uitzicht op de tuinen. Daarna gebruiken we ergens een lunch. < Radio. Zij gaan dit bedrag besteden in Syrië, om de mensen daar te steunen in hun moeilijke situatie. 6
Page 10
's Middags bezoeken wij het Rhienderense Veld, dit is een bijzondere ontworpen tuin met de conseqente toepassing van ronde vormen in de belijning, de borders en beukenhagen. Zoals de kleuren op een schilderspalet, zo meanderen de kleuren van bloem en plant in de borders door de tuin. De deelnemers aan dit tuinbezoek vertrekken om 9.30 uur vanaf het kerkplein. Het is wel raadzaam dat u zich van te voren opgeeft en dan ook laat weten of u de beschikking hebt over een auto. De kosten voor het bezoek aan de tuinen bedragen 3,50 euro per tuin excl. koffie en wat lekkers en daarnaast de kilometervergoeding voor de auto’s , waar gebruik van wordt gemaakt ook de lunch is uiteraard voor eigen rekening . Opgeven en meer info bij Henny van Viegen: 0318 - 57 2475 of 06 - 410 143 45, henny.v.viegen@telfortglasvezel.nl, of Reny Kempkes: 0318 - 57 4428. < OPEN DAG KRAAITJES EN F- EN E- PUPILLEN Op zaterdag 23 augustus is de open dag voor de jongste voetballertjes van de vv Renswoude, de Kraaitjes en de F- en Epupillen. Voor het begin het programma om 9.00 uur met omkleden en inloop. Daarna volgt het voorstellen van de trainers en om 9.30 uur start de training. Na een korte pauze begint om 10.25 uur het partijspel en wordt de training om 11.00 uur afgesloten. Hierna kan men kleding bestellen bij Rijnders Sport. Dat kan tot 14.00 uur. Ook voor de D- en C- pupillen is er een open dag, die gaat om 11.00 uur van start met omkleden en inlopen en aansluitend worden de trainers voorgesteld. Om 11.30 uur starten de training en rond 12.20 uur staat een korte pauze gepland. Het partijspel begint om 12.30 uur en het einde van de open dag staat gepland voor 13.15 uur. Ook voor hen bestaat de mogelijkheid om kleding te bestellen bij Rijnders Sport. < “SAMEN GEZELLIG” Zorggroep Ena en de Stichting Ouderen Scherpenzeel en Renswoude organiseren een gezellige bijeenkomst voor alle senioren uit Scherpenzeel en Renswoude. Vrijdag 5 september a.s. kunt u meedoen aan de “Barbecue”, vlees, salades, stokbrood e.d. (bij slecht weer gaat het gewoon door!) De avond vindt plaats in de recreatiezaal de “Sterrenweide” en begint om 17.00 uur tot ongeveer 20.30 uur. De kosten deze activiteit bedraagt € 10,00 per persoon! Neem gerust de buurvrouw, vriend/ vriendin of wie dan ook mee! Inschrijven kan bij de balie van “Het Huis in de Wei”, Vijverlaan 2 in Scherpenzeel, Telefonisch inschrijven is niet mogelijk. < SPELERS VV RENSWOUDE OP DE FOTO VOOR EMTÉ VOETBALBOEK Supermarkt EMTÉ van Beek heeft het bestuur van de vv. Renswoude benaderd voor een lokale plaatjesactie waarin de eigen leden, net als in die bekende Panini albums, nu eens de toppers zijn waarvan 7 een plaatje gemaakt is. In overleg met EMTÉ van Beek is ervoor gekozen om binnen de club de spelende leden maar ook de vrijwilligers mee te laten draaien in deze plaatjesactie. De droom van deze vv Renswoude- leden wordt nu werkelijkheid! Plaatjes van jezelf en andere vv Renswoude- leden zijn dit najaar verkrijgbaar bij EMTÉ van Beek. Het bestuur ziet in deze actie een geweldige kans de vereniging extra te promoten en wil haar leden vanzelfsprekend deze kans niet onthouden. Om deze actie tot een groot succes te maken is het van belang dat alle betreffende leden op de foto verschijnen. Hiertoe zal er op zaterdag 30 augustus een fotograaf aanwezig zijn op de accommodatie, op sportpark ‘de Hokhorst’. De foto’s wordt gemaakt in kleedkamer 3. Om alles in goede banen te leiden is hiervoor een schema opgesteld. Kijk op de website voor de tijden waarop de fotograaf jouw team gaat fotograferen. Zorg dat je op tijd aanwezig bent! Er is overigens geen verplichting om deel te nemen aan deze plaatjesactie. Als je jezelf laat fotograferen zie je natuurlijk wel af van je portretrecht en geef je ook toestemming om je foto te laten gebruiken voor het maken van een sportplaatje in deze actie. Mis deze unieke kans niet! ZWEMMEN IN OPEN WATER Het zwemseizoen is weer begonnen en loopt van 1 mei tot 1 oktober. Tijdens het zwemseizoen controleert Rijkswaterstaat samen met de andere waterbeheerders de zwemwaterkwaliteit op de officieel aangewezen buitenzwemlocaties (open water). Zo zorgen we tevens voor voldoende en schoon water dat geschikt < De bewegingsspecialist van Renswoude De juiste zorg op de juiste plek! Maak direct een afspraak of bel voor informatie: 0318 – 57 5501 (geen verwijzing of advies van huisarts nodig) 8
Page 14
is voor de bereiding van drinkwater en als leefgebied voor planten en dieren. De provincies zijn verantwoordelijk voor de voorlichting over voldoende schoon en veilig zwemwater richting hun publiek. Actuele informatie over buitenzwemlocaties Wilt u weten waar u veilig kunt zwemmen? Op de website Zwemwater vindt u actuele informatie en nieuws over de 715 officiële en goedgekeurde buitenzwemlocaties in Nederland. U kunt ook de Zwemwater App downloaden. De handige kaart in de App toont u alle veilige buitenzwemlocaties bij u in de buurt. Zwemmen in rivieren en kanalen Het grootste gevaar voor zwemmers is echter niet de waterkwaliteit, maar vooral ook het zwemmen of springen op onveilige locaties. Scheepvaart, stromingen en objecten in het water vormen daarbij de grootste bedreigingen. Op de pagina zwemmen in rivieren en kanalen leest u de risico’s van het zwemmen in rivieren en kanalen en het springen van bruggen. Springen voor schoon water The Big Jump is een Europees evenement waarbij tienduizenden mensen in heel Europa iedere jaar op de tweede zondag in juli, op exact hetzelfde tijdstip, een sprong maken in open water. Dit jaar deed ook Rijkswaterstaat hieraan mee om aandacht te vragen voor het belang van schoon water voor mens en natuur. Samen met waterschappen, provincies, natuur en milieufederaties en met verschillende maatschappelijke organisaties, vestigen wij de aandacht op de maatregelen die nodig zijn om te zorgen dat het water in Nederland van voldoende kwaliteit is voor landbouw, natuur, recreatie en de drinkwatervoorziening. < OOK DE KAPSALON MET DE GROND GELIJK GEMAAKT Ook het laatste te slopen pand, de Kapsalon Ton’s Hairstyling, aan de Dorpsstraat 115a is onder de slopershamer gevallen. Het is het laatste pand dat op de nominatie stond op gesloopt te worden in het kader van de realisering van het Dorpshart Renswoude. De kapsalon, die al enige tijd leeg stond, deed voorheen onder andere dienst als Rabobank en postkantoor. In het pand zat een fikse kluis, die ook nog enige tijd in gebruik is geweest door de gemeente Renswoude. De onderhandelingen over de aankoop van de kapsalon en het daarboven gelegen woonhuis hebben de nodige tijd in beslag genomen. De verkoop van het pand was niet zo maar beklonken, tot ongenoegen van de gemeente. Maar uiteindelijk kwamen partijen toch bij elkaar. Nadat vorige week nog een dubbele huurwoning aan de Taets van Amerongenweg is gesloopt is deze week ook de Kapsalon van de familie Leeuwis. De meeste moeite hadden de slopers met de nog aanwezige oude kluis, die bleek toch nog over de nodige kwaliteit te beschikken. De sloop van dit pand is ook uitgevoerd door medewerkers van Cees Boonzaaijer uit Renswoude. < 9 Parkietjes Parkietjes Rectificatie eerdere berichtgeving!! Onze vakantie is vanaf 4 augustus t/m 23 augustus. Fijne vakantie!! Bloembinderij De Agave Uitje Oranje Vereniging Renswoude... Zet alvast in de agenda: woensdag 10 september gaan we weer uit! Dankzij alle vrijwilligers en sponsoren is het dit jaar weer mogelijk om een uitje te organiseren. In de volgende Heraut staat waar we naar toe gaan en waar u zich kunt opgeven. Alvast tot 10 september! Groeten het bestuur van de Oranje Vereniging. Te koop: mooie witte jongensblouse, spijkerjack, korte spijkerbroek, bermudes jack, Tom Tailor vest, alles voor de leeftijd van 9-11 jaar, in goede staat. Tel.: 0318 57 1903 Grondtestdag Ecostyle kon dit jaar niet doorgaan, a.s. voorjaar 2015 hopen we een nieuwe datum te hebben. De Waardebonnen blijven dan uiteraard ook geldig. Hubo van Deelen Bouwbedrijf Leo Verkerk v.o.f. Renswoude 0343 - 41 28 49 info@leoverkerk.nl Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redactie- en advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 3927 DM Renswoude Tel: 0318 - 57 1432 of 06 - 24 50 74 13 E-mail: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen Voor meer informatie kunt u ons volgen via Facebook of Twitter of bezoek onze website: www.leoverkerk.nl Uiterste Inleverdatum kopij: dinsdag 19 augustus vóór 19.00 uur 10

2014_Heraut 15


Page 2
GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 4 E: info@renswoude.nl @gem_Renswoude GEMEENTENIEUWS 28 juli 2014 www.renswoude.nl Centraal telefoonnummer De gemeente is bereikbaar via één centraal telefoonnummer 0318-578150. Ma – vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. Spreekuur burgemeester Elke maandag van 11.00-12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook mailen naar: burgemeester@renswoude.nl. Openingstijden/bereikbaarheid burgerzaken Tijdens de zomerperiode (21 juli t/m 29 augustus) is het niet mogelijk om ’s middags een afspraak te maken met de afdeling burgerzaken. In deze periode is burgerzaken alleen te bereiken tijdens de gebruikelijke openingstijden van 09.00 tot 12.00 uur. Burgerlijke stand Geboren 03-07 Zahra, dochter van C. van de Kuil; 15-07 Catharina Naomy, dochter van M. Hardeman en P.S. Don; 16-07 Noa, dochter van J.D. Vink en B.M. Slotboom; 19-07 Siem Joah, zoon van J.P. Overeem en T.J.G. Lammers. Ondertrouw: 15 -07 G. Aalbers en N.H. IJzerman. Gehuwd 17-07 E. Labordus en A. de Borst; 18-07 A. Donkersteeg en E. Janse. Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen Burgemeester en wethouders van Renswoude maken bekend dat er een ontheffing is verleend om af te mogen wijken van de route gevaarlijke stoffen voor het vervoeren van consumentenvuurwerk binnen de gemeente aan: - Overleden: 13-07 mevrouw C.J. van den Brandhof-van Mourik, 84 jaar; 21-07 mevrouw J. Weststrate-Nagtegaal, 85 jaar. Lesli Vuurwerk B.V. voor het vervoer en laden en lossen van consumentenvuurwerk voor de locatie Molenstraat 15 te Renswoude. Dit besluit ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en op afspraak). Belanghebbenden kunnen tegen genoemd besluit binnen 6 weken na publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude). Melding Activiteitenbesluit Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen: - Van de heer W.H. van de Fliert voor het veranderen van de inrichting op het adres Barneveldsestraat 36 te Renswoude (ontvangen op 8 juli 2014). Voor meer informatie: Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 578161/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl Renswoude, 28 juli 2014 1 Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere procedure Burgemeester en wethouders van Renswoude maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend, waarbij de reguliere procedure van toepassing is: 1) Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een rundveestal en het vergroten en verhogen van een bestaande rundveestal op het adres Barneveldsestraat 36 te Renswoude (ontvangen op 8 juli 2014); Evenementenkalender 30 juli en 6, 13, 20 en 27 aug. 30 juli 20 en 27 aug. Openstelling Koepelkerk tussen 13.30-16.00 uur Openstelling Oudheidkamer tussen 13.30 – 16.00 uur Meer info zie evenementenkalender op www.renswoude.nl Collectevergunningen Weken 29 t/m 35 geen Ventvergunningen 28/7 t/m 22/8 Nuon Sale Force 2) Activiteiten ‘bouwen’: voor het oprichten van een vrijstaande woning met bijgebouw en een zwembad op het adres Barneveldsestraat 39a te Renswoude (ontvangen op 11 juli 2014); Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 578162/ e.zech@renswoude.nl) Ontwerp-omgevingsvergunning herinrichting Grand Canal Burgemeester en wethouders van Renswoude maken bekend dat zij de ontwerpomgevingsvergunning hebben vastgesteld voor het herinrichten van het Grand Canal (kadastraal perceel sectie C nummers 702 en 1991) te Renswoude. De ontwerp-vergunning heeft betrekking op de activiteiten ‘veranderen monument’, ‘vellen houtopstand’ en ‘uitvoeren werk’ (aanleg). Het ontwerpbesluit ligt vanaf 29 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis Renswoude (in te zien op werkdagen tussen 9 en 12u en op afspraak buiten openingstijden). Tot 9 september 2014 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn/ haar zienswijze tegen het ontwerpbesluit kenbaar te maken. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL Renswoude). Een mondelinge zienswijze kan worden ingediend door een afspraak te maken met mevrouw E. Zech. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 578162/ e.zech@renswoude.nl). Storingen CV-installaties huurwoningen: GSU, T: 0318-569484 Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de gemeente, buiten kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 06-51148102. U kunt uw problemen inspreken, geef uw telefoonnummer door. Renswoude, 28 juli 2014 Verloren voorwerpen 04/07/2014 Sleutelbos met o.a. auto/huissleutel Gevonden voorwerpen 14/07/2014 Spijkerjas gevonden fietspad N224 Oudere meldingen staan op www.renswoude.nl Info: 578152 of a.eilander@renswoude.nl 3) Activiteiten ‘veranderen inrichting’ en ‘bouwen’: voor het veranderen van de inrichting en het vergroten en overkappen van een mestopslag op het adres Dashorsterweg 4 te Renswoude (ontvangen op 22 juli 2014). 2
Page 4
Wilt u brood zonder E-nummers en broodverbeteraars? Kom dan naar bakkerij van Voorthuizen voor ons overheerlijk en dagvers biologisch brood. U boft met zo'n bakker in de buurt! 3 BERICHTEN VAN DE WIJKAGENTEN Woninginbraak Tussen vrijdag 11 juli 2014,omstreeks 08:00 uur en zaterdag 12 juli 2014,omstreeks 18:15 uur is er ingebroken in een woning gelegen aan de Kastanjelaan(nr >30). Tussen dinsdag 15 juli 2014,omstreeks 20:15 uur en woensdag 16 juli 2014,omstreeks 15:40 uur is er gepoogd in te inbreken in een woning gelegen aan de Beukenlaan(nr>20). Tussen vrijdag 18 juli 2014, omstreeks 09:00 uur en maandag 21 juli 2014,omstreeks 21:00 uur is er gepoogd in te breken in een woning gelegen aan het begin van de Acacialaan. Inbraakpreventie Zie voor meer informatie de site van het Politie Keurmerk Veilig Wonen: http:// www.politiekeurmerk.nl/zomercampagne. Van deze informatie maakt ook een uitprintbare ‘Burenkaart ‘ deel uit. Hier kunt u relevante informatie op kwijt m.b.t. uw vakantie. Leo Verkerk uit Renswoude is gecertificeerd om PKVW-hang-en sluitwerk aan te brengen. Neem de zomerflyer met betrekking tot inbraakpreventie mee bij de Emte, gemeentehuis of de Totalbenzinepomp. Wanneer 1-1-2 bellen Wij horen vaak: ‘ Oh mag je daar 1-1-2 voor bellen?’ Wij willen samen met u de heterdaadkracht verhogen en dat kunnen wij alleen bereiken als er (nog) meer 1-1-2 meldingen worden gedaan door u. 4 1-1-2 bellen in de volgende gevallen: Aanrijding letsel, verlaten plaats ongeval, reanimatie, huiselijk geweld, vechten op straat, heterdaad(inbrekers zijn nog binnen of in de directe omgeving)inbraak woning/bedrijf, winkeldiefstal met geweld of lastige winkeldieven, bestuurder onder invloed(bestuurder rijdt met wisselende snelheden en slingert e.o. heeft veel gedronken en gaat rijden) en verdachte situaties. Dronken man Na een melding is zondag 13 juli 2014,omstreeks 09:40 uur een dronken man aangetroffen in de berm van de Arnhemseweg. De man is door onze collega’s thuis gebracht. Getuigenoproep Heeft u informatie met betrekking tot de woninginbraak e/o de pogingen woninginbraak, neem dan contact op via e-mail of bel 0900 - 8844. Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000. Met vriendelijke groet, Jordi Louwerens en Henk Heijting, wijkagenten Renswoude/Veenendaal-West. jordi.louwerens@utrecht.politie.nl / henk. heijting@utrecht.politie.nl, bel 0900 - 8844 en vraag naar het wijkteam Veenendaal/Renswoude. <
Page 8
ZOMERSE BOEKVERKOOP Tot 1 september worden er in de bibliotheek tijdens openingsuren afgeschreven boeken en andere materialen te koop aangeboden. Kom even snuffelen. Ook enkele meubelstukken te koop. Open op zaterdag in de vakantie Tussen maandag 21 juli t/m zaterdag 30 augustus gelden aangepaste openingstijden voor alle Zout-bibliotheken, de bieb in Renswoude zal dan op dinsdagmiddagen avond en (nieuw!) zaterdagochtend open zijn. Tijden: Dinsdag vanaf 14.00 u. tot 20.00 u, zaterdag van 10.00 tot 13.00 u. Buiten openingstijden kunnen materialen in de brievenbus van de bibliotheek worden achtergelaten. Belangstelling voor een leesgroep Literatuur en geschiedenis? Heeft u zin om mee te doen aan een leesgroep die zowel literatuur als non-fictieboeken over geschiedenis gaat lezen en bespreken? Kom dan eens naar een informatiebijeenkomst van Stichting Senia. De informatiebijeenkomst is op vrijdag 19 sept. om 10.30 u. in de bieb. Aanmelden niet nodig. < BEZOEKERS BIBLIOTHEEK IN NIEUW PROGRAMMA MET RONALD GIPHART OP RTV UTRECHT? In het nieuwe televisieprogramma Giphart leent uit duikt Ronald Giphart in de wereld van de bibliotheken. In de zevendelige serie ontmoet hij onder andere medewerkers en bezoekers en gaat op bezoek bij de mooiste, leukste, beste en modernste bibliotheken in de provincie. Er gebeurt veel en er wordt van alles georganiseerd, voor baby’s van nul tot senioren van boven de 80! Giphart leent uit is vanaf 25 juli op vrijdag te zien op RTV Utrecht. Ook in de bieb van Renswoude zijn hiervoor opnamen gemaakt, we weten niet zeker of deze ook zullen worden uitgezonden Giphart leent uit is van 25 juli tot en met 5 september iedere vrijdag te zien op RTV Utrecht. < DE TUINKRING VAN PASSAGE Donderdag 14 augustus gaan we weer op pad: We gaan eerst naar De Brummense Overtuin in het oude centrum van het schilderachtige Brummen. De tuin bestaat uit drie gedeelten. De formele voortuin bestaat uit buxushagen gelardeerd met witte stam en heesterrozen met als hoogste punt de 175 jarige tulpenboom. Dan is er de achtertuin met symmetrische bloemborders en een vijver. Tenslotte de bostuin met de bosvijver en een sfeervol tuintempeltje. Zij serveren daar ook koffie of thee met wat lekkers erbij op de veranda met uitzicht op de tuinen. Daarna gebruiken we ergens een lunch . 's Middags bezoeken wij Het Rhienderense Veld, dit is een bijzondere ontworpen tuin met de conseqente toepassing van ronde vormen in de belijning, de borders en de beukenhagen. Zoals de kleuren op een schilderspalet, zo meanderen de kleuren van bloem en plant in de borders door de tuin. De deelnemers aan dit tuinbezoek vertrekken om 9.30 uur vanaf het kerkplein. Het is wel raadzaam dat u zich van te voren opgeeft en dan ook laat weten of u de beschikking hebt over een auto. 5 De kosten voor het bezoek aan de tuinen bedragen 3,50 euro per tuin excl. koffie en wat lekkers en daarnaast de kilometervergoeding voor de auto’s , waar gebruik van wordt gemaakt ook de lunch is uiteraard voor eigen rekening . Opgeven en meer info bij Henny van Viegen: 0318 - 57 2475 of 06 - 410 143 45, henny.v.viegen@telfortglasvezel.nl, of Reny Kempkes: 0318 - 57 4428. < SUCCESVOLLE KUNSTROUTE RENSWOUDE Op 12 en 13 juli liep er wederom, voor de tweede keer, een KunstRoute door Renswoude. Op een zevental schitterende locaties werden de bezoekers thuis ontvangen waar de kunst op een eigen wijze geëxposeerd werd. Het is een collectief van lokale kunstenaars uit Renswoude. Dat maakt deze KunstRoute tot een bijzonder evenement. Enkele honderden bezoekers hebben Renswoude deze twee dagen bezocht, velen deden dit lopend of met de fiets om zo de Kunstenaars een bezoek te brengen. Zij waren afkomstig uit de weide omgevingen en daar buiten. Diverse vormen kunst waren te bewonderen, zoals keramische en bronzen beelden en objecten. Schilderkunst in de diverse stijlen zoals aquarellen, portret schilderijen en vrije expressie. Verder nog abstracte beelden van de diverse steensoorten. Niet alleen de kunst was bijzonder, ook de opstelling binnenshuis en buiten in de tuinen is bij deze Route de moeite van het bekijken waard. Het was een bijzondere ervaring deze 6 tocht te maken en de vele bezoekers genoten van deze prachtige route. Alle deelnemende kunstenaars vertelden bevlogen mooie verhalen over de achtergrond van hun inspiratie, het gebruik van het materiaal en de uiting van hun kunstvorm. Mede door het goede weer was de opkomst groot en al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde kunstRoute 2014. Een initiatief dat zeker opvolging zal vinden. < OUDHEIDKAMER OOK IN ZOMERVAKANTIE TE BEZICHTIGEN De Oudheidkamer van de historische vereniging ‘Oud- Renswoude’ is deze zomer ook vier middagen open, namelijk op woensdag 23 en 30 juli en 20 en 27 augustus van 13.30 - 16.00 uur. < Wij gaan met vakante!!! Vanaf 4 augustus t/m 16 augustus zijn wij gesloten. De opruiming begint wo 30 juli Alle planten 50% kortng!!! Fijne vakante!!!
Page 10
AFSCHEID VAN GROEP 8 MET MUSICAL 'SEE YOU' In Renswoude namen de leerlingen van de groepen 8 van de Christelijke basisschool ‘De Borgwal’ en ‘de Stifthorst’ afscheid met een optreden van de musical ‘See you’. Dat gebeurde in gebouw ’t Podium van de harmonievereniging ‘Ons Genoegen’. De leerlingen van ‘de Borgwal’ waren de eerste die gebruikmaakten van gebouw ‘t Podium, maar voordat het zover was dat de musical werd opgevoerd was er voor de leerlingen en leerkrachten eerst een lekkere barbecue, verzorgd door diverse moeders. Zo konden de leerlingen eerst voor het gebouw lekker eten en drinken. Aan een soort waslijnen waren grote foto’s van de leerlingen die van school gingen opgehangen. De leerlingen van ‘de Stifthorst’ gingen van start op school. Ook daar was lekker wat te eten. Ook hier ijverige moeders die weer van alles en nog wat hadden klaargemaakt om er een smakelijke maaltijd van te maken. Maar uiteindelijk moest iedereen toch naar binnen, want moest de musical ‘See you’ opgevoerd worden voor ouders, opa’s, oma’s en andere bekenden. Beide keren was het lekker druk in het muziekgebouw, waar een fraai decor een dorpsplein liet zien met daarop de supermarkt Emté, maar ook een kapperszaak. Hennie Blaauwendraat was de artistieke kracht achter het fraaie decor waarin ook de leerlingen een duidelijke inbreng gehad hadden. In de musical zagen de belangstellenden twee reporters, waarvan men zich afvraagt of ze wel echt zijn. Duidelijk is dat kapper Walter wel een echte dameskapper is, die zo een aantal vaste klanten heeft. Op het toneel verschijnt ook een voetbaltalent en zijn vriend, die vaak flauwe grappen maakt. Voor de camera zijn er ook enkele vriendinnen die hun danstalenten laten zien, maar Esmee vindt vaak dingen toch wat raar. Vera is een meisje dat niet op haar mondje is gevallen en die wel wat ziet in voetbaltalent Wesley. In de meisjesgroep zit ook een verstandig typetje. Dan is er nog de operazangeres mevrouw Van Galmeren, die nogal overdreven praat, maar het wel erg leuk doet. Tijdens de musical blijkt dat de zwijgzame meneer De Lucht er niets voor voelt om op tv te komen. Sommigen zijn bang dat mensen vereenzamen en Peter en Petra maken zich zorgen. Supermarktmedewerker Roderik heeft weinig op met de hangjongeren op het plein en laat dat ook duidelijk blijken, iets wat niet altijd in goede aarde valt. Het bakje wordt vaak gevuld door enkele oudere mensen die allemaal een eigen kijk hebben op wat er zich op hun plein en in de omgeving voordoet. Als er op een zekere dag ineens iemand vermist wordt het onrustig, rechercheurs worden belast met de verdwijningen en politieagenten, die het plein afzetten, houden alles goed in de gaten terwijl de twee journalisten alles zo goed mogelijk in beeld proberen te brengen. Zijn er mensen ontvoerd, wat gebeurt er allemaal en zelfs de buurtbewoners gaan op onderzoek uit. Tussen de bedrijven werden ook diverse liedjes ten gehore gebracht. De leerlingen van ‘de Borgwal’ gingen na de musical weer naar school of het afsluitende gedeelte terwijl de leerlingen van ‘de Stifthorst’ daarna de musical ten gehore brachten en zij afsloten bij ’t Podium. < 7 Parket Duo planken Laminaat Verouderde vloeren Meidoornlaan 10 3927 AD Renswoude Showroom alleen op afspraak T 0318-57 3632 M 06-224 68564 E info@hgparket.nl Onderhoud en schuren van bestaande vloeren www.hgparket.nl
Page 12
Uw advertentie hier? Neem contact op met: Gerbert van Donselaar (heraut@destudio.biz) 'BEN JIJ GEKNIPT' GOED VOOR 1800 EURO Het was al vroeg dag bij Kapsalon La Belle aan de Dorpsstraat in Renswoude. Eigenaresse Alida van de Beek, woonachtig in Barneveld, en haar personeel ging aan de slag want er moest voordat het 8.00 uur was nog even het nodige geregeld worden. De kapsalon was er klaar voor maar buiten stond ook een partijtent en werd een luchtkussens opgeblazen, de koelkast verhuisde naar buiten en een tafel met ‘leesvoer’ en stoel stond klaar voor de wachtende. Via een fraaie affiche, veelal te vinden aan de deurknop van woningen in Renswoude, had Alida aangekondigd dat er een knipactie gehouden zou worden. Haar man Ben beklimt al jaren de bergen in Frankrijk, zoals de Alp Huez en de Mont Ventoux en in september stapt Ben van de Beek weer op zijn fiets om geld bijeen te brengen in de strijd tegen kanker. Dan voor de derde keer de Mont Ventoux op. Ook in voorgaande jaren organiseerde Alida de knipactie in haar kapsalon om zo al vast een leuk sponsorbedrag bijeen te kunnen brengen. Ondanks de warmte waren er om 8.00 uur al heel wat jongens, meisjes en ook volwassenen die hun haren kwamen knippen voor het goede doel. ‘Op een gegeven moment was het zelfs zo druk dat we de mensen gevraagd hebben om een nummertje te trekken’, vertelt Alida van de Beek. Sommigen gingen even een boodschap doen en andere even naar huis. Zodra de klant binnenkomt hoor je: ‘Wilt u wat drinken?’ Ben van de Beek is voor de koffievoorziening terwijl andere medewerkers zorgen voor de frisdrank. Kinderen die moeten wachten kunnen zich ook eerst nog even leuk laten schminken en dat doen ook nog heel wat kinderen. De bewegingsspecialist van Renswoude De juiste zorg op de juiste plek! Maak direct een afspraak of bel voor informatie: 0318 – 57 5501 (geen verwijzing of advies van huisarts nodig) 8
Page 14
Vijf kapsters zijn constant in de weer en worden terzijde gestaan door nog vier andere vrijwilligers die zich voor het goede doel inzetten. Terwijl op vijf stoelen klanten worden geknipt worden op twee andere stoelen haren van klanten gewassen. Het gaat aan de lopende band en het leuke is ook dat de klanten de actie een warm hart, met dit weer kan het ook haast niet anders, toedragen en extra geld doneren. Alida van de Beek heeft het idee dat het allemaal net iets lekkerder loopt dan het jaar ervoor. We wisten wel een beetje wat we konden verwachten en ook nu weer komt men uit de wijde regio. Ja, gewoon heel erg leuk, het liep gewoon goed en ook na de lunch bleven de klanten komen. Als ik aan het eind van de middag terugkom zie ik op een bord bij de kassa het getal 85 staan, zoveel klanten zijn er dus al geweest. Voor de jeugd is er frisdrank, zijn er zakjes chips en mag men een bonnetje meenemen voor de ijsje bij de cafetaria aan de overkant. De knipactie werd mogelijk dankzij de inzet van de kapsters Miranda, Jantine, Alida, Chantal, en Moniek en van Ben, Harrold, Monique en Janita. Even voor 15.00 uur moet er nog een jongeman geknipt worden en nog net op tijd arriveert ook nog een dame en ook haar haar wordt even later onder handen genomen en tevreden vertrekt ook zij weer. Om 15.00 uur is het grote moment aangebroken, de opbrengst moet worden geteld. Terwijl anderen druk bezig zijn de kapsalon op te ruimen, het luchtkussen op te vouwen, de partijtent af te breken etc. wordt er maar doorgeteld. Ben van de Beek geeft iedereen al vast een glaasje en dan wordt duidelijk dat de totaalopbrengst € 1.800,- is. "Zo’n hoog bedrag hadden we nog niet eerder", zegt een enthousiaste Alida van de Beek van ‘La Belle’. Zij en iedereen die hieraan heeft bijgedragen is blij. "Ja, dat is super, gewoon heel erg leuk. " < FRISVALLEY: ,,DEZE ZOMER CONTROLES EVENEMENTEN” De gemeenten die samenwerken in het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley, houden de komende maanden tijdens verschillende zomerse evenementen toezicht op de naleving van de nieuwe alcoholregels. De afgelopen periode werd een aantal horecaondernemers dat de regels niet zo nauw nam extra gecontroleerd; dat leidde in ieder geval twee keer tot een boete. ‘Nog geen 18? Dan geen alcohol!’ Op 1 januari 2014 werd de nieuwe Dranken Horecawet van kracht; vanaf die datum mogen jongeren tot 18 jaar geen alcohol kopen of bezitten. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het toezicht op en de naleving van de Drank- en Horecawet. In Regio FoodValley gebeurt dat in regionaal verband; een team van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) voert dit toezicht uit en handhaaft de regels. Positief Gemeenten in FrisValley zijn over het algemeen positief over hoe horecaondernemers omgaan met de nieuwe alcoholregels. De afgelopen maanden hebben boa’s van FrisValley extra toezicht uitgeoefend op een aantal horecagelegenheden waarover gemeenten zich zorgen maken; dit betekende voor twee ondernemers, die de alcoholregels niet zo nauw namen, een boete; een andere ondernemer kreeg een waarschuwing. 9 18 tips De komende maanden richt FrisValley zich op zomerse evenementen en activiteiten die in de diverse gemeenten worden georganiseerd. FrisValley heeft voor organisatoren van grote publieksevenemen-ten een brochure met 18 tips en een poster laten maken. Eerder dit jaar bleek al dat organisatoren van grote evenementen, zoals de MegaPull in Stroe, mee willen werken aan het tegengaan van ‘te vroeg, te veel en te vaak alcoholgebruik’ bij jongeren; anders dan in voorgaande jaren werden de nieuwe regels nauwgezet in acht genomen. Over FrisValley FrisValley wijst onder het motto ‘Nog geen 18? Dan geen alcohol!’ jongeren op de gevaren van te vroeg, te veel en te vaak alcoholgebruik. FrisValley richt zich daarbij, vooral, op het netwerk rond de jongeren: ouders, scholen, sportclubs, horeca en supermarkten. < Parkietjes Parkietjes Te koop zonnescherm electrisch met knik arm 6 meter breed uitval 3 meter prijs p.n.o.t.k. tel.: 0318 - 57 1775, mob.: 06 - 145 047 50 Te Koop: tweezits bank van het merk BAAN. Antracietgrijze bekleding. Prijs: € 450,- Tel: 06 - 30 62 00 44 Bouwbedrijf Leo Verkerk v.o.f. Renswoude 0343 - 41 28 49 info@leoverkerk.nl Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redactie- en advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 3927 DM Renswoude Tel: 0318 - 57 1432 of 06 - 24 50 74 13 E-mail: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen Voor meer informatie kunt u ons volgen via Facebook of Twitter of bezoek onze website: www.leoverkerk.nl Uiterste Inleverdatum kopij: dinsdag 5 augustus vóór 19.00 uur 10

2014_Heraut 14


Page 2
GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 4 E: info@renswoude.nl @gem_Renswoude GEMEENTENIEUWS 14 juli 2014 www.renswoude.nl Centraal telefoonnummer De gemeente is bereikbaar via één centraal telefoonnummer 0318-578150. Ma – vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. Spreekuur burgemeester Elke maandag van 11.00-12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook mailen naar: burgemeester@renswoude.nl. Geen spreekuur van de woonruimteadviescommissie (WAC) Op 23 juli en 13 augustus a.s. is er geen spreekuur van de WAC. Het eerst volgende spreekuur wordt gehouden op woensdag 27 augustus a.s. vanaf 15.30 tot 16.00 uur. Burgerlijke stand Geboren 24-06: Sanne Ellen Maria, dochter van B.V.C. van der Elst en D. den Ouden 26-06: Fenna, dochter van W.C. van den Brandhof en G. Boers 27-06: Bliss, dochter van D.C. van Dijk en A. van den Brandhof Ondertrouw Geen Gehuwd 27-06: D. Vastenburg en M.C. Tap 04-07: F.G. van Ginkel en N.H van de Vendel Openingstijden/bereikbaarheid burgerzaken Tijdens de zomerperiode (21 juli t/m 29 augustus) is het niet mogelijk om ’s middags een afspraak te maken met de afdeling burgerzaken. In deze periode is burgerzaken alleen te bereiken tijdens de gebruikelijke openingstijden van 09.00 tot 12.00 uur. Overleden Geen Inschrijven huurappartementen Dorpshart kan nog tot 28 juli a.s. In het Dorpshart worden 20 huurappartementen gerealiseerd. Het zijn ruime, energiezuinige appartementen van 85 m2 die voldoen aan de eisen van het Woonkeurlabel. De gemiddelde huurprijs is € 650,-. Elk appartement heeft een berging op de begane grond. Daarnaast is er op de 1e verdieping een parkeerplek voor elk appartement. De brochure en het inschrijfformulier kunt u afhalen op het gemeentehuis of downloaden via www.renswoude.nl. Inschrijven is mogelijk tot en met 28 juli. De toewijzing gebeurt via loting door een notaris. Dit staat gepland in de derde week van augustus. Storingen CV-installaties huurwoningen: GSU, T: 0318-569484 Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de gemeente, buiten kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 06-51148102. U kunt uw problemen inspreken, geef uw telefoonnummer door. Renswoude, 14 juli 2014 1 Zonnepanelen Renswoude Vanaf 23 juni is er digitaal een zonnekaart voor Renswoude beschikbaar. De zonnekaart werkt zeer eenvoudig. Alleen het invullen of in de kaart aanklikken van uw adres is voldoende om te zien of uw dak geschikt is. Het resultaatvenster toont hoeveel zonnepanelen er op de dakvlakken geplaatst kunnen worden en hoe snel de investering is terugverdiend. Desgewenst kunnen variabelen van de berekening aangepast worden aan uw specifieke wensen. Probeer het direct op: www.zonnekaart.nl Evenementenkalender 26/07/2014 Horse Trials Renswoude Meer info zie evenementenkalender op www.renswoude.nl Collectevergunningen Weken 29 t/m 35 Geen Verloren voorwerpen 01/07/2014 Camel-kleurige tas met inhoud 27/06/2014 Sleutelbos met sleutels 08/06/2014 Smalle gouden damesring 06/06/2014 Halsband (hond) met penning Oudere meldingen staan op www.renswoude.nl Info: 578152 of a.eilander@renswoude.nl Tijdelijke verkeersmaatregel Het college van burgemeester en wethouders treft de volgende tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de Horse Trials Renswoude: - op zaterdag 26 juli wordt een éénrichtingsverkeer ingesteld op de Schalm vanaf de Arnhemseweg tot aan (en in de richting van) de Kooiweg. Deze verkeersmaatregel geldt voor al het verkeer. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. C. Sennef van de afdeling Omgevingsbeheer, tel 0318-578150. Bouw Dorpshart Renswoude gestart Op maandag 30 juni 2014 heeft wethouder Dorrestijn op feestelijke wijze het startsein gegeven voor de bouw van de eerste fase van het Dorpshart Renswoude. VolkerWessels Vastgoed ontwikkelt in deze fase 2.100m² winkelruimte, 20 huurappartementen, 10 koopwoningen en 34 parkeerplaatsen. De realisatie is in handen van Veluwezoom Verkerk Bouw. Wethouder Didi Dorrestijn toonde zich verheugd over het bereiken van deze mijlpaal. “Met de komst van ons Dorpshart gaat een lang gekoesterde wens van veel inwoners in vervulling”. Directeur Marcel Schipper van VolkerWessels Vastgoed sprak zijn waardering uit voor de goede samenwerking met de gemeente Renswoude en de lokale ondernemers. “Het vertrouwen van de gemeente Renswoude en lokale ondernemers, zoals de familie Van Rinsum, is van groot belang geweest voor de totstandkoming van dit mooie project”, aldus een tevreden Marcel Schipper. Kijk voor meer informatie over het Dorpshart op: www.dorpshartrenswoude.nl. Renswoude, 14 juli 2014 2
Page 4
Zorgeloos op vakantie? De vakantieperiode staat voor de deur. Een tijd van heerlijk luieren aan het strand en mooie steden bekijken. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn. Het is vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn, nooit een lampje aan. Om te voorkomen dat inbrekers tijdens uw vakantie hun oog op uw woning laten vallen, moet u er voor zorgen dat uw woning een bewoonde indruk maakt. Dus alsof het lijkt dat u zo binnen zou kunnen komen. Licht uw vertrouwde buren in dat u op vakantie gaat Uw buren kunnen u helpen om een oogje in het zeil te houden en er voor zorgen dat uw woning een bewoonde indruk heeft. Dit door de post weg te halen, de plantjes water te geven, de auto af en toe eens op de oprit te zetten, 's avonds de gordijnen te sluiten en deze 's ochtends weer te openen. Een tijdschakelaar op de lamp en radio zorgt dat ook 's avonds de indruk wordt gewekt dat er iemand in huis is. Hiermee zet u gelegenheidsinbrekers op het verkeerde been. Bel 112 bij verdachte situaties Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld glasgerinkel / gestommel in uw huis terwijl u er niet bent of ze zien onbekende personen bij uw woning), direct de politie via telefoonnummer 112 moeten bellen. Deze oproepen vallen namelijk onder de hoogste prioriteit van de politie. Hoe eerder de buren 112 bellen, des te sneller de politie kan reageren. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken. Wat kunt u nog meer doen? Er zijn nog veel meer tips en maatregelen om uw woning veilig achter te laten. Zie hiervoor http://www.politiekeurmerk.nl/zomercampagne. Naast al deze maatregelen, blijft het natuurlijk van belang om te zorgen voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen, (garage)deuren en eventuele lichtkoepels. Wanneer een slot voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, weet u zeker dat het een prima slot is. Melding gesloten bodemenergiesysteem voor een woning Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 30 juni 2014 een melding hebben ontvangen voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem ten behoeve van de woning op het adres Barneveldsestraat 24 te Renswoude. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Renswoude, 14 juli 2014 3 Informatieavond ondernemers: Langer zelfstandig thuis Op dinsdag 15 juli 2014 is er een informatieavond voor ondernemers zoals installateurs, aannemers, bouwmarkten en klusbedrijven. U ontvangt informatie over de campagne "Woon Bewust" en uw mogelijke rol daarin. U kunt ook aangeven of en op welke wijze u betrokken wilt zijn bij de campagne van gemeenten in de Regio FoodValley. In september gaat de campagne Woon Bewust van start. Het doel van deze campagne is om inwoners bewust te maken van de mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te wonen op een prettige en veilige manier. Het gaat daarbij om woningaanpassingen, energiebesparing en gebruik van thuistechnologie/domotica. De gemeenten Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen willen dit samen doen met lokale ondernemers die op dit gebied wat kunnen betekenen voor senioren. Inwoners worden doorverwezen naar bedrijven die actief deelnemen aan het project. De avond wordt gehouden in het gemeentehuis van Veenendaal, Raadhuisplein 1 van 19.30 tot 21.00 uur. Meer informatie/aanmelden Wilt u deze avond bijwonen? Stuur dan vóór vrijdag 11 juli 2014 een mail naar info@atrive.nl. Deelname aan de bijeenkomst is vrijblijvend. U kunt daarna aangeven of u deelneemt aan de campagne Woon Bewust. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Blokland of mevrouw A. Lahuis van Atrivé. Beiden zijn bereikbaar via het telefoonnummer: 030 693 60 00. Stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ verlengd en verruimd! De Stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is met ingang van 1 juli 2014 verruimd en verlengd om het beoogde resultaat van 4 miljoen m2 asbest-sanering te behalen. De landelijke regeling bevat vanaf 1 juli de volgende wijzigingen: - Subsidie is verhoogd van € 3,00 naar € 4,50 per m2 te saneren asbestdak; - Minimum oppervlakte van 400 m2 is verlaagd naar 250 m2 te saneren asbestdak; - Plaatsing van minimaal 15 kW-piek is verlaagd naar 5 kW-piek zonnepanelen; - Maximale subsidiebedrag per aanvrager is verhoogd van € 7.500,- naar € 15.000,-; - De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd. Aanvragen kan tot 1 september 2015. De regeling geldt naast agrarische ondernemers nu ook voor voormalige agrarische ondernemers of voor particulieren die eigenaar zijn van een voormalig agrarisch bouwblok. Op de website www.asbestvanhetdak.nl kunt u meer lezen over de aangepaste regeling. Ook kunt u hier uw vraag digitaal stellen. Op werkdagen is de helpdesk telefonisch bereikbaar tussen 12.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer 079 – 325 23 85. Renswoude, 14 juli 2014 4
Page 8
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere procedure Burgemeester en wethouders van Renswoude maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend, waarbij de reguliere procedure van toepassing is: 1) Activiteiten ‘bouwen’, ‘gebruik gronden in strijd met bestemmingsplan’ en ‘beperkte milieutoets (OBM)’: voor het bouwen van een bedrijfspand met geluidsmuur en het oprichten van een inrichting op het adres Groot Overeem 12 te Renswoude (ontvangen op 27 juni 2014); 2) Activiteiten ‘vellen houtopstand’, ‘uitvoeren werk’ en ‘veranderen monument’: voor het herinrichten van Grand Canal te Renswoude (ontvangen op 26 juni 2014); 3) Activiteit ‘gebruik bouwwerk in strijd met bestemmingsplan’: voor het legaliseren van een tijdelijke woonruimte op het adres De Hooge Hoek 34 te Renswoude (ontvangen op 2 juli 2014). Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure: 1) Activiteit ‘bouwen’: voor het vergroten van de woning op het adres Hopeseweg 32 te Renswoude (verzonden op 25 juni 2014); 2) Activiteiten ‘bouwen‘ en ‘gebruik grond in strijd met bestemmingsplan’: voor het plaatsen van een bijgebouw op het adres Graaf van Bentheimlaan 11 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 16.3.2. van het bestemmingsplan ‘Dorp’ (verzonden op 1 juli 2014); 3) Activiteit ‘bouwen’: voor het gewijzigd oprichten van een reeds vergunde woning op het adres Beekweide 40 te Renswoude (verzonden op 1 juli 2014); 4) Activiteit ‘bouwen’: voor het oprichten van 19 woningen op de adressen Watersnipweide 31 t/m 67 te Renswoude (verzonden op 3 juli 2014); 5) Activiteit ‘bouwen’ en ‘beperkte milieutoets (OBM)’: voor het oprichten van een rundveestal en het veranderen van de inrichting op het adres Daatselaarseweg 3 te Renswoude (verzonden op 10 juli 2014). De omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Belanghebbenden kunnen tegen genoemde besluiten binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude). Indien u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Renswoude, 14 juli 2014 5 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure: - Activiteiten ‘uitvoeren werk’, ‘bouwen’ en ‘veranderen beschermd monument’: voor het aanpassen van de Lunterse beek nabij Utrechtseweg 3 en 5 (Klein Wolfswinkel en Engelaar) met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (projectafwijkingsbesluit). De vereiste verklaring van geen bedenkingen is eveneens op 8 juli 2014 afgegeven. Bovengenoemde besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf 15 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Renswoude en zijn in te zien bij de afdeling Omgevingsbeheer op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op afspraak buiten openingstijden. Belanghebbenden die tijdens de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend of die aan kunnen tonen dat zij hiertoe niet in staat zijn geweest, kunnen tot 26 augustus 2014 beroep indienen bij de Rechtbank MiddenNederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) Melding Activiteitenbesluit Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer hebben ontvangen: - Voor het veranderen de inrichting, te weten het oprichten van een rundveestal en het wijzigen van de dierenaantallen, op het adres Daatselaarseweg 3 te Renswoude (ontvangen op 19 mei 2014). Voor meer informatie: Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl) Bekendmaking Mandaatbesluit Omgevingsdienst regio Utrecht 2014 Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maakt op grond van artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 13 mei 2014 het Mandaatbesluit Omgevingsdienst regio Utrecht 2014 heeft vastgesteld. De Omgevingsdienst regio Utrecht voert een aantal omgevingstaken uit namens de gemeente. In het Mandaatbesluit Omgevingsdienst regio Utrecht 2014 wordt mandaat, machtiging en volmacht verleend aan de directeur van de Omgevingsdienst regio Utrecht ten behoeve van de uitvoering van de overeengekomen taken namens de gemeente. Het Mandaatbesluit Omgevingsdienst regio Utrecht 2014 treedt in werking op de dag na bekendmaking. Het Mandaatbesluit ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van de gemeente Renswoude. Renswoude, 14 juli 2014 6
Page 10
• Fysiotherapie • Manuele therapie • Fysiotherapie aan huis Sporten met professionele begeleiding? Kies dan voor medische fi tness. www.fysio-jansen.nl 0318 576353 Beukenlaan 46, Renswoude 7 BERICHTEN VAN DE WIJKAGENTEN Tussen maandag 23 juni 2014, omstreeks 3:00 uur en dinsdag 24 juni 2014, omstreeks 06:00 uur is er ingebroken in een woning gelegen aan de Ubbeschoterweg(nrs >10). Inbraken en diefstallen uit schuren en een tuinhuisje - Op woensdag 18 juni 2014 tussen 02:00 en 06:30 uur is er een grote hoeveelheid paardensportartikelen weggenomen bij een bedrijf gelegen aan de Hopeseweg(nrs >20). Er zijn o.a. paardrijbroeken, sokken, paardenborstels en paardrijlaarzen weggenomen. - Tussen zaterdag 21 juni 2014, omstreeks 22:30 uur en zondag 22 juni 2014, omstreeks 11:00 uur is er ingebroken in een tuinhuisje behorende bij een woning aan de Munnikenweg(nrs >90). - Tussen donderdag 26 juni 2014, omstreeks 17:00 uur en zaterdag 28 juni 2014, omstreeks 09:00 uur is er ingebroken in een schuur gelegen aan de Oude Holleweg(nrs >40). - Tussen maandag 30 juni 2014, omstreeks 21:30 uur en dinsdag 1 juli 2014, omstreeks 09:00 uur is er ingebroken in een schuur gelegen aan de Van Reedeweg(nrs>50). Vaak is er bij diefstallen uit schuren sprake van diefstallen van gereedschap. Diefstal fiets Tussen maandag 16 juni 2014, omstreeks 16:00 uur en dinsdag 17 juni 2014, omstreeks 08:00 uur is er op de Hopeseweg ter hoogte van nummer 11 een zilverkleurige damesfiets van het merk Sparta, type Ion met het framenummer: 00713306 weggenomen. Aanrijding Barneveldsestraat Zondag 6 juli 2014 omstreeks 01:20 uur heeft er een eenzijdige aanrijding plaats gevonden op de Barneveldsestraat. Aangezien het vermoeden bestond dat de bestuurder onder invloed van alcohol heeft gereden, is de bestuurder aangehouden. Wanneer 1-1-2 bellen Wij horen vaak: ‘Oh mag je daar 1-1-2 voor bellen?’ Wij willen samen met u de heterdaadkracht verhogen en dat kunnen wij alleen bereiken als er meer 1-1-2 meldingen worden gedaan door u. 1-1-2 bellen in de volgende gevallen: Aanrijding letsel, verlaten plaats ongeval, reanimatie, huiselijk geweld, vechten op straat, heterdaad(inbrekers zijn nog binnen of in de directe omgeving)inbraak woning/bedrijf, winkeldiefstal met geweld of lastige winkeldieven, bestuurder onder invloed(bestuurder rijdt met wisselende snelheden en slingert e.o. heeft veel gedronken en gaat rijden) en verdachte situaties. Inbraak in vrachtauto Tussen donderdag 19 juni 2014, omstreeks 20:00 uur en vrijdag 20 juni 2014, omstreeks 05:45 uur is er ingebroken in een vrachtauto die geparkeerd stond aan de Nijborg. Gaslek Vrijdag 4 juli 2014 zijn wij tussen 11:30 uur en 13:00 uur samen met de brandweer van Renswoude en Veenendaal en medewerkers van Joulz bezig geweest met een melding van een gaslek op de kruising van de Meidoornlaan met de Barneveldsestraat. 8
Page 14
Inbraakpreventie De vakantietijd komt er er weer aan. Dit is de tijd om te (laten) bekijken of uw hangen sluitwerk nog voldoet aan de nieuwe eisen. Een nieuwe eis is: kerntrekbeveiliging. Dit voorkomt dat inbrekers cilinders er uit boren/afbreken. Zie voor meer informatie de site van het Politie Keurmerk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl/zomercampagne. Van deze informatie maakt ook een uitprintbare ‘Burenkaart ‘ deel uit. Hier kunt u relevante informatie op kwijt m.b.t. uw vakantie. Leo Verkerk uit Renswoude is gecertificeerd om PKVW-hang-en sluitwerk aan te brengen. Neem de zomerflyer met betrekking tot inbraakpreventie mee bij de Emte, gemeentehuis en de Totaalbenzinepomp. Getuigenoproep Heeft u informatie met betrekking tot de woninginbraak, de inbraken in de schuren en het tuinhuisje, de diefstal van de fiets e.o. de inbraak in de vrachtauto, neem dan contact op via e-mail of bel 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Met vriendelijke groet, Jordi Louwerens en Henk Heijting, wijkagenten Renswoude/Veenendaal-West. jordi.louwerens@utrecht.politie.nl / henk. heijting@utrecht.politie.nl, bel 0900 - 8844 en vraag naar het wijkteam Veenendaal/Renswoude. < ALPHA EN YOUTH ALPHA CURSUS Zet vast in je agenda: Op 5 september start er een Youth Alpha en op 10 september een Alpha cursus in Renswoude. Van 24 tot en met 27 juli aanstaande is Hippisch Centrum De Schalm in Renswoude het toneel voor de Coral Estate Renswoude Horse Trials. Dit internationale paardensportevenement viert dit jaar haar eerste lustrum en biedt veel vertier voor jong en oud. Zo is er naast spectaculaire paardensport ook van alles te beleven in de oudeambachtenmarkt en is er een kinderdorp met oud-Hollandse spelen. In de afgelopen vijf jaar is de wedstrijd uitgegroeid tot een volwassen evenement waar deelnemers uit binnen- en buitenland aan de start verschijnen. De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen verdeeld over vier dagen, te weten dressuur, crosscountry en springen. Op zaterdag 26 juli wordt de cross-country verreden en traditiegetrouw is dat de drukste dag van het evenement. Bijna 200 combinaties zullen op die dag een parcours van vaste hindernissen afleggen. Dit alles vindt plaats op en rond het terrein van het hippisch centrum aan De Schalm in Renswoude. Tijdens de Coral Estate Renswoude Horse Trials is er echter ook veel te beleven voor mensen die niet direct een affiniteit met paarden hebben! Dit jaar organiseert het evenement namelijk voor het eerst een oude-ambachtenmarkt. Op de markt kunt u verschillende standhouders ontmoeten met ambachtelijke specialiteiten. 11 Voor informatie of aanmelden Youth Alpha: alphacursusrenswoude@outlook.com en de Alpha cursus: Betsie < PAARDENSPORT EN OUDE AMBACHTEN OP DE SCHALM! Tinholt tel: 0318 - 57 2795 of betsie_tinholt@hotmail.com. Iedereen hartelijk welkom. Bijvoorbeeld een ambachtelijke smid, een houtdraaier, kaasmaker, imker en een tinnegieter. Uiteraard is er ook ruimte voor de innerlijke mens en kunt u genieten van een hapje en een drankje! De kinderen kunnen in de tussentijd hoefijzers werpen, blik lopen en pony rijden in het kinderdorp. Plezier gegarandeerd! De toegang tot de Coral Estate Renswoude Horse Trials is gratis op alle dagen. Op zaterdag 26 juli betaalt u 5,- euro voor het parkeren van uw auto. Komt u per fiets? Dan is de stalling van uw fiets uiteraard gratis. De cross-country begint op zaterdag rond 9 uur en zal tot ongeveer zes uur duren. De oude-ambachtenmarkt is geopend op vrijdag 25 en zaterdag 26 juli van tien uur tot zes uur. Locatie: Hippisch Centrum De Schalm, De Schalm 11, Renswoude. Meer informatie en het complete programma van de Coral Estate Renswoude Horse Trials kunt u vinden op www.renswoudehorsetrials.nl < FIETS4DAAGSE VELUWE - VALLEI 21 t/m 25 juli a.s. starten vanuit Ede. De doorstart van de Fiets4daagse VeluweVallei te Ede was in 2013 een groot succes. Ondanks de nieuwe naam en de nieuwe locatie waren er ruim voldoende deelnemers. Iedereen was enthousiast over de prachtige routes, de fietscamping de hotelaccomodatie en de enorme gastvrijheid. De fiets4daagse krijgt dus in 2014 een vervolg, de afstanden die gefietst kunnen worden zijn 25, 40 en 60 kilometer. De start is weer het PTC+hotel aan de Zandlaan 29, 6717 LN in Ede. Vanuit Renswoude kunt u heerlijk 4 dagen gaan fietsen via prachtig uitgezette routes en kunt u zelfs in Ede verblijven op de fietscamping bij de start of met een speciaal arrangement in het PTC hotel. Deelnamekosten zijn 17,50 euro per week, bij voorinschrijving 15,00 euro p.p. 12
Page 16
Kinderen t/m 12 jaar 15,00 p.p. per week of 5,00 euro per dag. Doordat de gemeente Ede in 2014 de titel draagt van Hoofdstad van de Smaak, zullen diverse food-verrassingen in de routes worden opgenomen Alle informatie kunt u vinden op www. fiets4daagseveluwevallei.nl Emailadres: info@fiets4daagseveluwevallei.nl Telefonische info op het Regiokantoor van de VVV Vallei op werkdagen tussen 9.00 en 12 uur op nummer 0318 - 68 7550. De VVV Promotie commissie beveelt deze fiets4daagse van harte bij u aan. De tocht gaat ook door onze regio heen. < LOOMBANDJES IN DE BIEB Op vrijdagavond 18 juli gaan we weer in de bibliotheek gezellig samen loomarmbandjes maken, wie doet er mee? Voor elastiekjes wordt gezorgd, als je zelf een loombord hebt graag meenemen. Ivm met inkopen is het handig dat je je van te voren aanmeldt. Het kost 1€. Iedereen van 6 jaar of ouder mag mee doen! Zomerse boekverkoop Tot 1 september worden er in de bibliotheek tijdens openingsuren afgeschreven boeken en andere materialen te koop aangeboden. Kom even snuffelen. De voorraad wordt regelmatg aangevuld. Ook enkele meubelstukken te koop. Open op zaterdag in de vakantie Tussen maandag 21 juli t/m zaterdag 30 augustus gelden aangepaste openingstijden voor alle Zout-bibliotheken, de bieb in Renswoude zal dan op dinsdagmiddagen avond en (nieuw!) zaterdagochtend open zijn. < An Hong is in China geboren en getogen. 13 EXPOSITIES BIBLIOTHEEK RENSWOUDE In de maanden juli en augustus exposeren Nelleke Bos- de Kleuver en An Hong in de bibliotheek van Renswoude. Nelleke staat open voor de dingen van alle dag: woorden, beelden, foto’s, natuur, mensen, God. Dat leidt tot diversiteit in haar werk. Er begint dan een denkproces dat tot een vorm of idee leidt. Die inspiratie gebruikt Nelleke in haar schilder- en boetseerwerk. Bij haar schilderwerken heeft ze een voorliefde voor het primaire en secondaire kleurenpalet. De werken komen mede daardoor vrolijk en inspirerend over. Ze maakt abstract werk, dat richting symbolisch gaat en soms figuratief. Bij voorkeur werkt Nelleke met acrylverf en pastelkrijt. Soms ontstaat er een gedicht bij het werk... In opdracht werken inspireert Nelleke tot nieuwe thema’s en vormen. Het is een uitdaging om met de wensen en voorkeuren van opdrachtgevers aan de slag te gaan. In de afrondingsfase maakt Nelleke een certificaat met beschrijving van het materiaal, het kunstwerk en de symboliek ervan. Nelleke geeft regelmatig workshops Sinds 2007 is ze werkzaam als beeldend kunstnaar. Ze neemt ook deel aan de jaarlijkse Kunstroute Veenendaal. Het afgelopen jaar begon Nelleke te werken aan een installatie: een kunstwerk dat uit meerdere onderdelen bestaat. Dit kunstwerk gaat de komende tijd groeien door interactie met het publiek. Het bestaat uit verschillende materialen en heeft een groot formaat. Nelleke heet u welkom om haar 2D werken in de bibliotheek te bekijken. Gezelligheid, Gastvrijheid en Genieten presenteert het programma voor “De culinaire zomer 2014” Onze actie blijft ook doorlopen Wordt u dit jaar ook 50? Wij trakteren u het hele jaar nog op: www.delucht.com/actie50 www.gasterijdehooiberg.nl GRATIS dIneR Gasterij De Hooiberg Barneveldsestraat 49 3927 CB Renswoude Harold Engelen 06-13027973 / 0342-434708 info@gasterijdehooiberg.nl 14 Thema avonden 20 juni - Bieravond 18 juli - Ecofields Rundvleesavond 29 augustus - Wijn en Spijs 26 september - Whisky with Food 24 oktober - Wildavond 28 november - Culinaire surprise avond met special guest juli - Onbeperkt Mosselen Op 16 juli, 23 juli & 30 juli Onbeperkt Mosselen voor € 24,95. 4 juli - Ladies Night Gezellig genieten voor dames zonder voetbal en WK. 25 juli - Luxury Bingo Speciale editie met als hoofdprijs een Ipad. Kaarten 25 euro 8 augustus - Tour De Boer Elektrische scootertocht langs onze leveranciers van (ecologische) streekproducten 21 augustus - Sigaren & Cognac Sigaren en Cognac, begeleid met bijpassende ‘natural foods’
Page 18
Flesjes en bollen, gemaakt van glas of kristal, worden van binnenuit beschilderd. Landschappen, portretten en foto’s worden in de flesjes en bollen geschilderd met een heel kleine penseel met slechts een paar haartjes. Het einde van het kwastje is gekromd, zodat er in de bol en flesjes geschilderd kan worden. De kwast wordt door de schilderes zelf gemaakt. De inkt is de traditionele Chinese schrijfinkt. Er wordt ook gebruik gemaakt van water- en olieverf. De bollen en de flesjes zijn ruw van binnen zodat de verf blijft zitten. Deze uiterst fijne Chinese schilderkunst, vergt enorme precisie. An Hong is geboren in de provincie Hebei in China. Zij komt uit een creatieve familie waar van jongs af aan geschilderd werd. Na de kunstschilderopleiding - bestaande uit het leren schetsen, traditioneel chinees schilderen en later de fles- en bolschilderingen - heeft ze vijf jaar in Sjanghai in een galerie gewerkt. In 1997 heeft ze een expositie in Stuttgart gegeven over deze Chinese schilderkunst. Tot eind augustus kunt u de exposities aan de wand en in de vitrines bekijken. In verband de vakantie heeft de bibliotheek gewijzigde openingstijden. Bekijk onze website.www.rbzout.nl. < FIETSEN MET DE PASSAGE Voor de dames die van fietsen houden is de tweede avond tocht op woensdag 16 juli. Die om 19.00 uur start bij gebouw Rehoboth aan de Taets v Amerongen weg Ook niet leden zijn van harte welkom . Bij slecht weer 1 week later. < WIST U DAT..? De NPV misschien iets voor u kan betekenen? Schroom niet om te bellen! Wellicht herkent u zich in de onderstaande stelling: Ik help thuis mijn man die niet meer alleen kan zijn. Ik zou het fijn vinden als iemand af en toe even wil oppassen als ik een boodschap wil doen... Dat kan: Een vrijwilliger van de NPV Thuishulp! Bel: 06 - 253 725 74, of mail: renswoude@afdeling-npvzorg.nl. < De bewegingsspecialist van Renswoude De juiste zorg op de juiste plek! Maak direct een afspraak of bel voor informatie: 0318 – 57 5501 (geen verwijzing of advies van huisarts nodig) 15 Parket Duo planken Laminaat Verouderde vloeren Meidoornlaan 10 3927 AD Renswoude Showroom alleen op afspraak T 0318-57 3632 M 06-224 68564 E info@hgparket.nl Onderhoud en schuren van bestaande vloeren www.hgparket.nl
Page 20
Uw advertentie hier? Neem contact op met: Gerbert van Donselaar (heraut@destudio.biz) ZOMERAVONDCONCERT BIJ KASTEEL RENSWOUDE Harmonievereniging Ons Genoegen uit Renswoude en Koninklijke Harmonie Doorn gaven op zaterdag 5 juli het sfeervolle Van Gent Zomeravondconcert. Het concert werd gegeven op het binnenplein van Kasteel Renswoude. Ruim tweehonderd bezoekers genoten van beide orkesten, die speciaal voor deze locatie een zomers en luchtig programma speelden. “In de zomer spelen we graag een keer buiten”, vertelt de voorzitter van Ons Genoegen, Erwin Veldhuizen. “We zijn blij dat stichting Kasteel Renswoude deze unieke locatie eens per twee jaar beschikbaar stelt voor een muzikaal optreden. Speciaal voor het Kasteelconcert nodigen we een gastorkest uit.” Bekende muziek Koninklijke Harmonie Doorn onder leiding van Casper Dik trapte af met de Amerikaanse mars ‘Step Out and Swing’. Vervolgens speelden zij werken uit de musicals ‘Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat’ en ‘Tanz der Vampire’. Ook het bekende ‘Vivo Per Lei’ van Andrea Bocelli en filmmuziek uit ‘The Bodyguard’ kwamen voorbij. Het orkest sloot af met het Spaanse werk ‘Fandango Fantasy’. Spetterende solo Na de pauze vervolgde Ons Genoegen onder leiding van Bart van den Goorbergh het programma met de mars ‘The Spaceman’. Hiermee wonnen de muzikanten onlangs de eerste prijs en de wisselbeker op het marsfestival in Elst. Verder speelde Ons Genoegen het werk ‘Tignale’, de ‘Antonio Carlos Jobim Medley’, ‘La Storia’ en het eerste deel van ‘Mexican Pictures’. Maurice Veldhuizen verraste het publiek met een spetterende trompetsolo tijdens de passadoble ‘Augusto Alves’. Ondanks de slechte voorspellingen bleef het droog. “Bij regen konden we uitwijken naar ons ‘eigen’ kasteel: gebouw ’t Podium”, stelt de voorzitter. “We hebben het weer de hele dag goed in de gaten gehouden en gelukkig was het tijdens het concert droog.” Met het concert heeft Ons Genoegen het muzikale seizoen afgesloten. Begin september start het orkest weer met repeteren en beginnen de lessen in ’t Podium weer. Meer activiteiten en informatie over de vereniging is te vinden op www.onsgenoegen.org. < BEZICHTIGING KOEPELKERK Komt u kijken en luisteren hoe het komt dat er wapens van Rooms-katholieke kerkinstanties in deze kerk aanwezig zijn terwijl de Koepelkerk als protestantse kerk is gebouwd? Ook kunt u horen waarom de aanslag op Amsterdam mislukt is die door Prins Willem II beraamd was. Jan van den Brink brengt de personen die achter de wapens schuil gaan tot leven en vertelt u boeiende verhalen. De openingstijden van de Koepelkerk zijn op woensdagen: 23 juli, 30 juli, 6 augustus, 13 augustus, 20 augustus en 27 augustus, van 13.30 tot 16.00 uur. Groepen, minimal 15 personen, die de kerk willen bezoeken kunnen hiervoor contact opnemen met de koster, de heer Floor, tel.06 - 380 799 06. De Oudheidkamer van de historische vereniging ‘Oud- Renswoude’ is ook op dezelfde tijden geopend, maar dan op 23 juli, 30 juli, 20 augustus en 27 augustus. < 16
Page 22
Wilt u brood zonder E-nummers en broodverbeteraars? Kom dan naar bakkerij van Voorthuizen voor ons overheerlijk en dagvers biologisch brood. U boft met zo'n bakker in de buurt! 17 Parkietjes Parkietjes Dierenbescherming afdeling OverGelder is in de gemeente Renswoude op zoek naar collectanten en een wijkhoofd voor de jaarlijkse collecte van de Dierenbescherming in de week rond Dierendag, 1e week oktober. Draagt u de Dierenbescherming een warm hart toe en wilt u meehelpen? Meldt u dan aan via telefoonnummer 055 - 506 8610 of stuur een e-mail naar collecte@ db-og.nl. Zie voor meer informatie: www.overgelder.dierenbescherming. nl/vacatures/1639 Ik ben een meisje van 14 jaar en ik zoek een oppas adres. Ik zou ook best wat huishoudelijke klusjes willen doen. Ik ben erg bang voor alle soorten honden. Ik hoor graag van u, ik ben bereikbaar op het telefoonnummer 0318 - 57 2869 Jongen van 13 jaar zoekt zaterdagbaantje of vakantiebaantje op de boerderij. Wie heeft er iets voor mij te doen? Bel met nr. 06 - 155 731 40 Bouwbedrijf Leo Verkerk v.o.f. Renswoude 0343 - 41 28 49 info@leoverkerk.nl Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redactie- en advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 3927 DM Renswoude Tel: 0318 - 57 1432 of 06 - 24 50 74 13 E-mail: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen Voor meer informatie kunt u ons volgen via Facebook of Twitter of bezoek onze website: www.leoverkerk.nl Uiterste Inleverdatum kopij: dinsdag 15 juli vóór 19.00 uur 18

2014_Heraut 13


Page 2
GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 4 E: info@renswoude.nl @gem_Renswoude GEMEENTENIEUWS 30 juni 2014 www.renswoude.nl Centraal telefoonnummer De gemeente is bereikbaar via één centraal telefoonnummer 0318-578150. Ma – vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. Spreekuur burgemeester Elke maandag van 11.00-12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook mailen naar: burgemeester@renswoude.nl. Informatieavond huurappartementen in het Dorpshart Deze bijeenkomst wordt gehouden op 30 juni 2014 in het verenigingsgebouw Rehoboth van 19.30 tot 21.30 uur. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0318-578150 of kijken op: www.dorpshartrenswoude.nl. Burgerlijke stand Geboren 12-06: Luan, zoon van S. Behrami en H.E. Romp 19-06: Levi Evert, zoon van P. Stroomberg en D.A. van de Kaa Ondertrouw 10-06: T.H. Bos en H.W.J. van der Meijden 23-06: S.J. van Kranenburg en P.G. Pater Gehuwd 13-06: M. van Ravenhorst en S.W. Groeneveld Extra vergadering gemeenteraad Op maandag 30 juni a.s. is er een extra raadsvergadering. Deze openbare vergadering vangt aan om 19.00 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda voor deze vergadering is: 1. Opening; 2. Voorstel tot vaststelling van algemeen belang-activiteiten in het kader van de Wet Markt en Overheid (onderdeel van de Mededingingswet); 20-06: A. Bolthof en V. Nijburg Overleden 17-06: de heer O. Hols, 76 jaar 3. Sluiting. Bekendmaking: Omgevingsdienst regio Utrecht De gemeente heeft (een deel van) haar omgevingstaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht heeft bij besluit van 9 april 2014 inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Dit beleid ligt vanaf 25 juni 2014 voor zes weken ter inzage bij het omgevingsloket van de gemeente en is digitaal in te zien op de website van de Omgevingsdienst, www.odru.nl onder Omgevingsdienst, Organisatie. Het is niet mogelijk om over dit beleid zienswijzen naar voren te brengen of bezwaar en/of beroep in te stellen. Storingen CV-installaties huurwoningen: GSU, T: 0318-569484 Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de gemeente, buiten kantooruren te bereiken onder telefoonnummer 06-51148102. U kunt uw problemen inspreken, geef uw telefoonnummer door. Renswoude, 30 juni 2014 1 Vergadering gemeenteraad Op dinsdag 1 juli a.s. vergadert de gemeenteraad van Renswoude. Deze openbare vergadering vangt aan om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda voor deze vergadering is: 1) Opening; 2) Vaststelling agenda; 3) Spreekrecht burgers / Rondvraag raadsleden; 4) Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 20 mei 2014; 5) Ingekomen stukken en mededelingen; Hamerstukken 6) Voorstel tot vaststelling van het preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet; Debatstukken 7) Voorstel tot vaststelling van het bezuinigingspakket; Evenementenkalender 05/07/2014 06/07/2014 Kasteelconcert Openluchtdienst Evangelisatie Commissie 12-13/07/2014 Kunstroute Renswoude 26/07/2014 Week 28 St. Woord en Daad Geen Horse Trials Renswoude Meer info zie evenementenkalender op www.renswoude.nl Collectevergunningen Week 27 Verloren voorwerpen 12/06/2014 Lichtbruine portemonnee met pasjes 08/06/2014 Smalle gouden damesring 06/06/2014 Halsband met penning (hond) Gevonden voorwerpen 16/06/2014 Sleutel met paars labeltje 14/06/2014 Fietszadeltasje Oudere meldingen staan op www.renswoude.nl Info: 578152 of a.eilander@renswoude.nl 8) Voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2013; 9) Voorstel tot vaststelling zomernota 2014; 10)Sluiting. Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere procedure Burgemeester en wethouders van Renswoude maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend, waarbij de reguliere procedure van toepassing is: 1) Activiteit ‘bouwen’: voor het vergroten van de woning op het adres Hopeseweg 32 te Renswoude (ontvangen op 28 mei 2014); 2) Activiteit ‘uitvoeren werk’: voor het plaatsen van een damwand en het ontgraven van een watergang nabij Beekweide 80 te Renswoude (ontvangen op 11 juni 2014); 3) Activiteit ‘bouwen’: voor het uitbreiden van het bedrijfspand op het adres Groot Overeem 4 te Renswoude (ontvangen op 11 juni 2014); 4) Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van 3 cameramasten nabij Molenstraat 12, De Hooge Hoek 1 en Groot Overeem 3 te Renswoude (ontvangen op 6 juni 2014); 5) Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van een erker aan de woning op het adres Van Reedeweg 62 te Renswoude (ontvangen op 20 juni 2014). Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Renswoude, 30 juni 2014 2
Page 6
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders van Renswoude maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend, waarbij de uitgebreide procedure van toepassing is: - Activiteit ‘bouwen’: voor het uitbreiden van een bedrijfspand op het adres Groeperweg 19 te Renswoude (ontvangen op 28 mei 2014). Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure: 1) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik gronden in strijd met bestemmingsplan’: voor het plaatsen van een overkapping op het adres Kerkstraat 32 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 13.3.2 en 16.3.2 van het bestemmingsplan ‘Dorp’ (verzonden op 28 mei 2014); 2) Activiteit ‘(milieuneutraal) veranderen van de inrichting’: voor het wijzigen van de zwavelzuuropslag op het adres Biesbosserweg 20 te Renswoude (verzonden op 25 juni 2014). De omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Belanghebbenden kunnen tegen genoemde besluiten binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude). Indien u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Verlengde beslistermijn omgevingsaanvraag Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning de beslistermijn hebben verlengd op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: - Activiteit ‘bouwen’: voor het gewijzigd oprichten van de woning en de garage cq. het plaatsen van een dakopbouw op de garage op het adres Beekweide 40 te Renswoude (nieuwe uiterste beslistermijn is 29 juli 2014). Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl). Melding besluit mobiel breken bouw- sloopafval Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ingediend door: - Cees Boonzaaijer v.o.f. , Groot Overeem 11, 3927 GH Renswoude, ten behoeve van het bewerken van sloopafval ter plaatse van het project Dorpshart te Renswoude. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 14 juli tot en met 25 juli aanstaande. Voor meer informatie: mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl). Renswoude, 30 juni 2014 3 OPRUIMING Dameskleding HALVE PRIJS Met uitzondering van de basiscollectie en nieuwe collectie Van Dinsdag 1 juli t/m Zaterdag 5 juli 10% KORTING op alle BH’S i.v.m. VAKANTIE zijn wij gesloten van Vrijdag 25 juli tm Zaterdag 16 augustus 2014 MODEHUIS VAN DE PAVERT Dorpsstraat 25 3927BA RENSWOUDE Tel. 0318 573023 Openingstijden: Maandag GESLOTEN Dinsdag tm. Vrijdag 9.00-12.30 uur 13.30-17.00 uur Zaterdag 9.00-12.30 uur 13.30-16.00 uur 4
Page 8
ZOMERSE BOEKVERKOOP Vanaf 7 juli tot 1 september worden er in de bibliotheek tijdens openingsuren afgeschreven boeken en andere materialen te koop aangeboden. Kom even snuffelen. App de bibliotheek. Zeer waarschijnlijk stopt per 1 juli 2014 de app ‘de Bibliotheek’. De opvolger is de Bibliotheek Wise app (beschikbaar voor Android en Apple). Met deze Bibliotheek Wise app kunt u, net als in de oude app, via uw smartphone de catalogus raadplegen, reserveren en verlengen.Wij raden u aan vóór 1 juli deze nieuwe app ook te downloaden via onze site. Wordt lid van het Bieb-panel! De Bibliotheek Z-O-U-T heeft sinds september 2011 een digitaal Biebpanel. Via dit online klantenpanel kunnen bibliotheekbezoekers hun mening geven over allerlei zaken die spelen bij hun bibliotheek. De mening van klanten is voor ons van groot belang. Daardoor kunnen wij onze dienstverlening waar nodig aanpassen en verbeteren. Iedereen is welkom als panel-lid. Zomeropening Tussen maandag 21 juli t/m zaterdag 30 augustus gelden aangepaste openingstijden voor alle Zout-bibliotheken, de bieb in Renswoude zal dan op dinsdagmiddag- en avond en (nieuw!) zaterdagochtend open zijn. < ZONNIGE BUITENSPEELMIDDAG BIJ DE BREEHOEK Woensdagmiddag 11 juni was het zover, om 14:00 startte in Scherpenzeel de buitenspeelmiddag op het parkeerterrein bij de Breehoek. Deze gezellig middag was Daarna gebruiken we ergens een lunch en gaan dan naar “ De Bosrand” in Wageningen, hier kan door U bloemen en/of fruit geplukt en uiteraard tegen betaling mee naar huis genomen worden. Wie een bezoek wil brengen aan deze tuinen hoeft geen lid van Passage te zijn. 5 georganiseerd door Speel-o-theek de Speelvallei in samenwerking met JOS en Lucylla Paard en ruiter instructie