9

“Bij BZK kijken we nadrukkelijk naar digitalisering vanuit onze waarden, niet vanuit de technologie.” binnen de overheid belangrijk en noodzakelijk. Daarom zijn er bijvoorbeeld twee bestuurlijke overleggen: het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid, waarvan ik voorzitter ben, en de Programmeringsraad Logius. We zouden het in principe toejuichen als er een minister komt die de opdracht krijgt om een aantal zaken voor iedereen te regelen en dat er wetgeving komt voor doorzettingskracht. Het zou mooi zijn als het lijkt op de comptabiliteitswet van het ministerie van Financiën.” Hoe bedoelt u dat? “Financiën heeft vanuit de wet bepaalde bevoegdheden in het kader van de begroting. Wij hebben een staatssecretaris, een werkagenda en een CIO-stelsel. Dat is niet niks allemaal, maar we zouden meer kracht kunnen gebruiken. Alleen een minister voor digitalisering zou te weinig zijn: je moet het combineren met bevoegdheden en mandaat.” Wat zijn voor u de speerpunten van verdere professionalisering van de Rijksorganisatie op i-gebied? “In algemene zin wil ik een verantwoorde en mens gerichte digitale transitie als maatschappelijke opgave goed voor het voetlicht brengen. Daar hoort onder andere verantwoord datagebruik bij. We moeten toe naar een dienstverlening die aansluit bij de behoeften van burgers en bedrijven. Ethische dilemma’s moeten we op een onderbouwde manier met elkaar bespreken, bijvoorbeeld wanneer waarden schuren bij de inzet Nummer 48, oktober 2023 “Digitalisering is geen uitgetrild beleidsterrein, daar zit voor mijn mensen wel een moeilijkheid. Het gebeurt nu en verandert voortdurend. Om er als Rijksoverheid goed bij aan te sluiten en er op tijd beleid op te kunnen maken moet je er wel echt aan de voorkant bij zijn. Gelukkig hebben we daarvoor ook de staatssecretaris die ons scherp houdt. Tijdens een Catshuissessie over generatieve AI constateerde men overigens ook hoe snel de ontwikkelingen gaan. Dat je zoiets als een Rapid Response Team zou moeten hebben. Nou weet ik niet of dat de naam zou moeten zijn. Maar wel dat een soort publiek-private samenwerking met kennisinstellingen die snel kan acteren op ontwikkelingen een zeer nuttig gremium zou zijn.” Heijblom maakt in het gesprek duidelijk te willen waken voor het overhaast rijksbreed creëren van functies en rollen zonder dat goed is afgesproken wat precies de taakafbakening 9 van technologie. We moeten minder afhankelijk worden van landen en bedrijven die onze waarden niet delen en de samenleving moet onze overheid weer meer gaan vertrouwen.” En in specifieke zin binnen de Rijksoverheid? “Samen met de CIO Rijk en andere collega’s werk ik bijvoorbeeld aan een nieuw CIO-stelsel, de tweede versie. Hiermee zijn we beter opgewassen tegen de grote vraagstukken die gerelateerd zijn aan digitale transities.”

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication