28

Toekomstverkenningen naar de circulaire economie in ontwerpstudie ‘De Regio van de Toekomst’ van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL). Vintage Verstedelijking: Circulaire maakindustrie aan de Schieoevers in Delft. (Team Defacto) Dat vergt grote investeringen in openbaar vervoer, veilige fiets- en wandelpaden, meer groen, ontmoetingsruimte en wateropvang in de stad, en goede verbindingen met recreatiegebieden in de nabijheid van de stad. Met deze aanpak van verstedelijking wordt niet alleen het woningaanbod verbeterd, maar ook de leefomgevingskwaliteit in de stad. Bouwen nabij het spoor We staan voor een enorme woningbouwopgave. Maar als er woningen gebouwd worden, moet je ook kunnen garanderen dat er een OVen fietsverbindingen zijn. Stationsgebieden zijn dan interessant. Mensen willen graag binnenstedelijk wonen en door ruimte boven en naast het spoor te benutten creëer je ruimte die er eerst eigenlijk niet was. Naast de voordelen, spelen er hier ook uitdagingen. O.a. ten aanzien van betaalbaarheid versus te realiseren vierkant meters, maar ook ten aanzien van een gezonde leefomgeving (geluid, veiligheid irt goederenvervoer, groen in de stad). Duurzame energie inpassen met oog voor omgevingskwaliteit Er zijn op dit moment al keuzes nodig om de klimaatdoelstellingen in 2050 te kunnen halen. Om het ruimtebeslag van de duurzame energieopwekking op land te beperken, zet de NOVI in op een zo groot mogelijk aandeel van wind op zee, een geclusterde inzet met een hoog rendement van wind op land en een voorkeur voor zonne-energie op daken. De NOVI stuurt op vestiging van energie-intensieve bedrijven bij aanlandpunten van windenergie van zee. De visie kiest ook voor concentratie van logistieke functies op bestaande bedrijventerreinen 28 - Stationslocaties 2020/2021 of in clusters langs corridors, en een selectief vestigingsbeleid voor datacentra. Ruimte voor overgang naar een circulaire economie De economie van de toekomst is duurzaam, circulair, kennisintensief en internationaal concurrerend. Dat betekent het drastisch verminderen van schadelijke uitstoot, afval en gebruik van fossiele grondstoffen. Het Rijk investeert hierin, faciliteert met kennis en onderzoek, zet in op verandering van productieprocessen en stelt eisen aan het gebruik van duurzame energiebronnen en circulaire grondstoffen. Windmolens op de Noordzee Credits: Mischa Keijser De uitdaging is de transitie naar een duurzame economie in ons land succesvol te laten samengaan met behoud en ontwikkeling van onze sterke internationale concurrentiepositie. Dit zonder problemen te verplaatsen naar andere gebieden of af te wentelen op toekomstige generaties. Dat is noodzakelijk voor welvaart, werkgelegenheid en welzijn in de toekomst. De inrichting van de leefomgeving moet een aantrekkelijk vestigingsklimaat zoveel mogelijk bevorderen. Behoud van de huidige ruimte voor haven en industriegebieden en inzet op optimale (internationale) bereikbaarheid zijn van belang. Bovendien geeft een aantrekkelijke leef- en woonomge

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication