38

Financiën Het risico van discontinuïteit van de bestedingen en het daardoor niet kunnen bereiken van de doelstelling van Kinderpostzegels, vraagt om een degelijke financiële basis. Daarvoor zijn twee reserves aangelegd, die zowel de continuïteit van de projectbestedingen als de continuïteit van de bedrijfsvoering moeten garanderen op die momenten dat de inkomsten achterblijven. Voor de financiële verslaglegging van de bestedingen van grote projecten met externe (overheids) financiering zijn specifieke controle- en verslagmodules ingericht. Voor de beheersing van de kasstroom kent Kinderpostzegels diverse procedures en protocollen in het kader van functiescheiding en controle, die zorgdragen voor gecontroleerd toekennings-, betalings- en incassoverkeer. Tevens vindt jaarlijks een accountantscontrole plaats. In de verslaggevingsperiode zijn door de controlerend accountant drie controles uitgevoerd. Allereerst de controle op de verantwoording van de projectbestedingen Her Choice in het eerste halfjaar, in september is de interimcontrole uitgevoerd en in december 2018/januari 2019 is de controle op de jaarrekening uitgevoerd. De goedgekeurde controleverklaring is ontvangen. Aandachtspunten vanuit het accountantsverslag bij de jaarrekening (met daarin de bevindingen uit de interimcontrole) en de projectverantwoording Her Choice worden opgevolgd door de directie. Dit risico heeft zich in het verslaggevingsjaar niet voorgedaan. Impact van dit risico op de drie categorieën is hoog. Fondsenwerving Veruit onze belangrijkste fondsenwervende actie is de jaarlijkse Kinderpostzegelactie. Hierbij onderscheiden wij de volgende risico’s: • de dienstverlening: daar waar externe partijen betrokken zijn, bestaan scenario’s voor de opvang van het uitvallen van hun dienstverlening en voor het beschadigd of onbruikbaar raken van artikelen en materialen. Tevens zijn verzekeringen afgesloten om de financiële gevolgen van uitval op te vangen. • de aantrekkelijkheid van het productaanbod: de teruglopende relevantie van postzegels veroorzaakt een neerwaartse druk op de inkomsten uit fondsenwerving. Door alternatieve producten aan te bieden wordt een belangrijk deel van deze druk opgevangen. Afgelopen boekjaar heeft de investering in de fondsenwerving een positief resultaat laten zien door hogere baten bij particulieren en binnen de Kinderpostzegelactie. Het risico heeft zich in het verslaggevingsjaar niet voorgedaan. In het verslaggevingsjaar heeft de fondsenwerving zich positief ontwikkeld. Impact van dit risico op de categorieën reputatie en financieel is hoog. Automatisering Het uitvallen van dienstverlening van derde partijen en IT tijdens de scholenactie is een risico voor Kinderpostzegels. Om de continuïteit van de geautomatiseerde omgeving te waarborgen en verlies van data tegen te gaan zijn back-up- en uitwijkscenario’s aanwezig. Deze worden jaarlijks nagelopen en waar nodig bijgesteld. Voor de veiligheid van gegevensverzamelingen zijn diverse beveiligingsmaatregelen getroffen. Daar waar sprake is van persoonsgegevens, handelen wij conform de wettelijke voorschriften. 38

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication