0

Koninklijk Actuarieel Genootschap AG2020 Meerjarenplan 2017-2020

INHOUDSOPGAVE Samenvatting ........................................... 3 1 De vereniging ........................................... 5 2 Missie, visie en trends ................................ 6 Missie ...................................................... 6 Visie ........................................................ 6 Trends ..................................................... 6 3 Strategie .................................................. 8 Positie als kennispartner ............................. 8 Rol van de actuariële professional ................. 9 Professionaliteit van de beroepsgroep ............ 10 Koninklijk Actuarieel Genootschap | AG2020 | 2

SAMENVATTING In het Meerjarenplan 2014 – 2017 zijn de voor de beroepsgroep relevante thema’s en trends benoemd. De thema’s zijn nog steeds actueel maar duidelijk is dat de trendmatige ontwikkelingen zich in versneld tempo doorzetten. Actuariële werkzaamheden veranderen als gevolg van automatisering, wet- en regelgeving en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Meer specifiek, door consolidatie in de pensioen- en verzekeringsmarkt, standaardisatie van rapportageprocessen en verandering van producten en aanbieders, nemen bestaande werkzaamheden af. Nieuwe toepassingsgebieden zoals data analytics en de zogeheten ‘techs’ doen hun intrede. doel is de actuariële professional toekomstproof te maken en te houden Op het snijvlak van de traditionele actuariële werkzaamheden en nieuwe ‘business’ ligt het toekomstig werkterrein van de actuariële professional. De skills en competenties van de actuariële professional zijn bij uitstek geschikt om deze uitdaging aan te gaan. De vraag is zelfs of het een uitdaging is, wellicht is het meer het inpassen van kennis in nieuwe werkvelden. De aandacht moet vooral uitgaan in het tot uitdrukking brengen van de toegevoegde waarde van het beroep in die werkvelden. Mogelijk ligt daarin de echte uitdaging voor de actuariële professional die van huis uit vertrouwt op zijn kennis en wellicht minder vertrouwd is met het ondernemerschap dat nodig is om die nieuwe gebieden te ‘ontginnen’. Het is de verantwoordelijkheid van de actuariële professional zelf om aan die ontwikkeling vorm te geven, het is de taak van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) om dat traject te faciliteren via kennisoverdracht, Permanente Educatie en aanvullende kwaliteitseisen. De drie kernthema’s van het MJP 2014 – 2017 vormen in essentie ook de basis voor het MJP 2017-2020 (AG2020). De genoemde ontwikkelingen maken echter zichtbaar dat een verdere verdieping dan wel verbreding van kennis essentieel is. Thema’s • Positie als kennispartner • Rol van de actuariële professional • Professionaliteit van de beroepsgroep Intensiveren van de positie als kennispartner Het AG wil zich nadrukkelijker profileren in het maatschappelijk debat, niet alleen op de bekende werkgebieden (pensioen- en verzekeringsterrein) maar ook op nieuwe terreinen waarop de actuariële professional vooralsnog minder zichtbaar is. Bijdragen van het AG zijn primair gericht op het objectief in kaart brengen van verschillende oplossingsvarianten op basis waarvan partijen en/of belanghebbenden een verantwoorde keuze kunnen maken. Koninklijk Actuarieel Genootschap | AG2020 | 3

Verdiepen en verbreden van de rol van de actuariële professional Speerpunt is de rol van de actuariële professional in bestaande en nieuwe werkgebieden te verbreden en te verdiepen. Dat kan door nieuwe actuariële technieken op bestaande werkterreinen te ontwikkelen maar ook door bestaande kennis op nieuwe werkterreinen toe te passen. Doel is de actuariële professional toekomstproof te maken en te houden. Het verder ontwikkelen van kennis en competenties – maar ook contacten met professionals op andere werkterreinen – spelen daarbij een belangrijke rol. Bevorderen van de professionaliteit van de beroepsgroep Kwaliteitseisen en kernwaarden vormen het normenkader voor de uitoefening van het beroep. Door beroepskwalificaties, standaarden en gedragsregels bevordert het AG kwaliteit, onafhankelijkheid en integriteit van de actuariële professional. Dit meerjarenplan geeft de missie (waar staat het AG voor), de visie (wat wil het AG bereiken) en de wijze waarop het AG dat in concrete doelen en acties omzet (strategie), weer. kennis, competenties en contacten met professionals op andere werkterreinen spelen daarbij een belangrijke rol Koninklijk Actuarieel Genootschap | AG2020 | 4

1 DE VERENIGING Het AG is, als platform van actuariële professionals, de verbindende factor tussen de verschillende actuariële disciplines. Aan die platformfunctie – het samenbrengen van leden – wordt door leden een eigen waarde toegekend. Dat varieert van een gezelligsheidstrefpunt van voormalig studiegenoten en gelijkgestemden – de trots met betrekking tot opleiding en beroep – tot het effectief leveren van een bijdrage aan de verenigingsthema’s. In die zin onderscheidt het AG zich wellicht niet van andere verenigingen, met één belangrijk verschil, het AG is een beroepsvereniging met vanuit haar visie een maatschappelijke rol. Het samenbrengen van leden vormt in die zin ook de opmaat voor reacties in het maatschappelijk debat. Het maakt het AG tot vertrekpunt en aanspreekpunt voor reacties vanuit het AG. In het kader van kennisverbreding en kennisverdieping ontplooit het AG activiteiten om haar leden in contact te brengen met leden van aanpalende beroepsgroepen en andere professionals. Hieraan wordt onder meer vorm gegeven door het organiseren van seminars, lezingen en verschillende kennisbijeenkomsten, maar ook door in bepaalde projecten samen te werken en gezamenlijke ‘deliverables’ op te leveren. De rol van de vereniging ligt daarnaast in het bevorderen van kennis, kwaliteit en kernwaarden van haar leden. Hoewel leden een eigen verantwoordelijkheid hebben in hun ontwikkeling ziet de vereniging het als taak haar leden daarin te faciliteren. Dat kan op verschillende manieren: door zich actief bezig te houden met de ontwikkelingen in het beroep, door PE (op maat) te initiëren, door het verstrekken van beroepsinhoudelijke informatie (via website, nieuwsbrieven en ‘De Actuaris’) en door een kwaliteitsregister (toelatingseisen, certificeringsregister) te hanteren. Deze aandachtsvelden vormen ook in de komende periode de basis voor de activiteiten van de vereniging. het AG is de verbindende factor tussen de verschillende actuariële disciplines Koninklijk Actuarieel Genootschap | AG2020 | 5

2 MISSIE, VISIE EN TRENDS Missie Het AG bevordert de kwaliteit en kernwaarden van haar leden. Het AG biedt een kader waarbinnen actuariële professionals opereren en biedt een platform voor uitwisseling en verdieping van kennis. Visie Het AG is met, voor en door haar leden kennispartner en biedt oplossingsrichtingen voor financiële vraagstukken op het gebied van pensioenen en verzekeringen. Als gevolg van automatisering, wet- en regelgeving en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, verandert de rol en het aandachtsgebied van de actuariële professional. Het is de taak van het AG de professionaliteit van de beroepsgroep (kwaliteitseisen en kernwaarden) blijvend op deze ontwikkelingen aan te laten aansluiten. het AG bevordert de kwaliteit en kernwaarden van haar leden Risicomanagement raakt steeds verder verweven in het actuariële werkveld en nieuwe technieken doen hun intrede. Het AG faciliteert haar leden bij het actueel houden van kennis met betrekking tot ontwikkelingen in het actuariële werkveld (ERM, data-analytics) en geeft daaraan invulling door het initiëren van kennisoverdracht, waaronder Permanente Educatie, en door samenwerking/ partnerships aan te gaan met aanverwante beroepsgroepen en organisaties. Trends De volgende trends zijn van invloed op de rol en de positie van de actuariële professional. a. Wijzigende wetgeving verandert het kader waarbinnen de actuariële professional opereert1. b. De verzekeringsmarkt verandert sterk. De levensverzekeringsmarkt neemt in omvang af en verdienmodellen breiden zich uit naar schadepreventie. 1 – ISAP’s, ESAP’s, Solvency II, IFRS 17, Actuariële Functie Houder Koninklijk Actuarieel Genootschap | AG2020 | 6

c. Risk management wordt steeds verder ingebed in de centrale bedrijfsvoering. nieuwe toepassingsgebieden zoals data analytics en de zogeheten 'techs' doen hun intrede d. Data analytics doet in hoog tempo zijn intrede. Meer en meer bedrijfsbeslissingen zijn ‘data driven’ wat zoveel wil zeggen dat door het ontsluiten van gestructureerde en ongestructureerde data uit diverse bronnen (Internet of things, internet, geluid, beeld, databestanden) relevante informatie wordt gegenereerd om winstgevende bedrijfsstrategieën te ontwikkelen, zowel binnen de financiële sector als daarbuiten. Ondersteunende technologieën als Blockchain, Artificial Intelligence, Machine Learning en Deep Learning hebben in toenemende mate invloed op het actuariële werkveld. e. Techs ‘Techs’ zijn in opkomst. Denk hierbij aan PensionTech, InsurTech en RegTech. Deze Techs bieden mogelijkheden voor de maatschappelijke rollen en de bedrijfsmodellen van verzekeraars en pensioenfondsen. Zo is Pensiontech een verzamelnaam van technologieën om ‘het leven na pensioendatum’ zo comfortabel mogelijk te maken. Insurtech is de verzamelnaam voor technologieën die verzekeraars –bijvoorbeeld- als bron voor relevante input voor pricing kunnen gebruiken. RegTech brengt complexe regelgeving en cognitieve oplossingen bij elkaar wat input geeft voor het ontstaan van nieuwe producten. f. Ethiek Als gevolg van de financiële crises is het consumentenvertrouwen in de financiële sector sterk gedaald en is de vraag naar transparantie, professionaliteit en integer handelen onverminderd hoog. g. Solidariteit staat onder druk. De vanzelfsprekende solidariteit, die er voorheen was, staat ter discussie. Voorbeelden hiervan zijn solidariteit op de doorsneesystematiek in het pensioendebat en solidariteit binnen de zorgverzekeringssector. Koninklijk Actuarieel Genootschap | AG2020 | 7

3 STRATEGIE OP BASIS VAN THEMA’ S Om de missie en de visie van het AG vorm te geven, en mede gelet op de geschetste trends, heeft het AG drie kernthema’s gedefinieerd: 1. Positie als kennispartner 2. Rol van de actuariële professional 3. Professionaliteit van de beroepsgroep In de navolgende paragrafen worden bovengenoemde thema’s nader toegelicht en worden de doelen in de komende meerjarenperiode op hoofdlijnen benoemd. Positie als kennispartner Het AG is vanuit haar onafhankelijke rol en specifieke deskundigheid een kennispartner bij financiële vraagstukken die in het maatschappelijk debat spelen. Dit kan door te reageren op consultaties, door deel te nemen aan bijeenkomsten of door een visie naar buiten te brengen op basis van actuariële expertise. Op welke wijze een reactie ook plaatsvindt, deze zal veelal gericht zijn op het in kaart brengen van verschillende oplossingsvarianten waarbij de voor- en nadelen worden belicht en op basis waarvan partijen en/of belanghebbenden een verantwoorde keuze kunnen maken. In die rol wil het AG zich nadrukkelijker profileren. Door actief te participeren, te netwerken en ideeën onder de aandacht te brengen bij overheidsorganisaties en bedrijfsleven wil het AG in de komende jaren een meer vooraanstaande positie innemen bij maatschappelijke en politieke discussies. Het vergroot de zichtbaarheid van het AG. Doordat het actuariële werkveld zich verbreedt en nieuwe werkterreinen raakt, verbreedt ook het terrein waarop het AG haar toegevoegde waarde kan laten zien. het AG is vanuit haar specifieke deskundigheid kennispartner bij financiële vraagstukken in het maatschappelijk debat Waar het AG de natuurlijke kennispartner is voor onderwerpen op het pensioen- en verzekeringsterrein, dient die deskundigheid op nieuwe domeinen nog vorm te krijgen. Door het organiseren van bijeenkomsten met andere professionals, door andere disciplines te betrekken bij de totstandkoming van rapporten en door het deelnemen aan discussies, kan het AG zich meer in het maatschappelijk debat positioneren. Doel AG2020 • Intensiveren van de positie als inhoudelijke kennispartner – Publiceren van rapporten en notities. – Organiseren van bijeenkomsten voor actuariële en niet-actuariële professionals. – Samenwerking/overleg met kennispartners. Koninklijk Actuarieel Genootschap | AG2020 | 8

Rol van de actuariële professional Met de ontwikkelingen in de financiële wereld, politieke keuzes, wet- en regelgeving en door verregaande automatisering, wijzigen de rol en het aandachtsgebied van de actuariële professional. Het traditionele actuariële werkveld verandert zowel in omvang als de werkzaamheden daarbinnen. Aan de andere kant ontstaat een geheel nieuw speelveld veelal door technologische ontwikkelingen waardoor de vraag naar professionals met specifieke analytische kennis toeneemt. De actuariële professional zal in dat niet afgebakende terrein actief zijn weg moeten vinden. Dat kan door nieuwe actuariële technieken op bestaande werkterreinen te ontwikkelen maar ook door bestaande kennis op nieuwe werkterreinen toe te passen. Naast kennis en vaardigheden vraagt dat extra competenties waaronder ondernemerschap en proactiviteit. Binnen de brede scope van risicomanagement kan de actuariële professional op bestaande en nieuwe werkterreinen toegevoegde waarde leveren. Het biedt kansen de kwantitatieve skills toe te passen op andere sectoren zoals de bankensector en de zorgsector. Naast al bestaande rollen als risicomanager, productontwikkelaar, certificerend actuaris, CRO en CFO liggen andere, nieuwe rollen – bijvoorbeeld Actuariële Functiehouder en Actuarial Data Analyst binnen bereik. Het nieuwe werkterrein Data Science vereist kwantitatieve skills én de capaciteit om data te interpreteren en betekenis te geven. De rol van het AG ligt hierbij met name in het gebruik van de platformfunctie om haar leden in contact te brengen met andere professionals. Verbreding van inzetbaarheid brengt met zich mee dat niet alleen de actuariële professional vanuit eigen verantwoordelijkheid aan zijn of haar kennis of ontwikkeling moet werken maar dat ook opleiding en permanente educatie daarop moeten inspelen. Belangrijke gebieden daarbij zijn domeinkennis, data-analyse, scenario-denken en communicatieve- en adviesvaardigheden. De inspanning is erop gericht om hieraan de komende jaren gericht vorm te geven. Doel AG2020 • Verdiepen en verbreden van de rol van de actuariële professional – Bestaande opleidingen actueel houden. – Organiseren van congressen en bijeenkomsten, mede gericht op de nieuwe werkdomeinen. – Faciliteren van de actuariële professional bij het up to date houden van kennis. – Netwerkrelaties intensiveren gericht op nieuwe rollen en werkterreinen. het traditionele werkveld verandert Koninklijk Actuarieel Genootschap | AG2020 | 9

Professionaliteit van de beroepsgroep Kwaliteitsnormen (vakinhoudelijke standaarden) en kernwaarden (ethische standaarden) vormen de kaders van het professioneel handelen, vastgelegd in de classificatie van regelgeving van het AG. Kwaliteitsnormen bevatten onder andere beroepscodes en vakinhoudelijke standaarden voor de kwaliteit van de werkzaamheden van de actuariële professional waaraan ten minste moet worden voldaan. De kernwaarden zijn de basisvoorwaarden voor houding en gedrag. Het is voor de actuariële professional, de beroepsgroep en vanuit maatschappelijk oogpunt van belang dat er een normenkader is voor de invulling en uitoefening van het beroep. Dat normenkader komt onder meer tot uiting in: • Beroepskwalificaties, opleiding en (verplichte) Permanente Educatie; • Standaarden voor de uitvoering van (specifieke) werkzaamheden; • Gedragsregels voor kwaliteit, handhaving en integriteit. In toenemende mate wordt met internationale standaarden gewerkt. Deze worden geïncorporeerd in de classificatie van regelgeving van het AG. Met het bevorderen van het werken volgens deze vastgestelde kwaliteitsnormen en door het vastleggen en aanscherpen van kernwaarden wordt de komende jaren verder gestuurd op aantoonbare professionaliteit. Doel AG2020 • Bevorderen van de professionaliteit van de beroepsgroep – Uitwerking PE-beleid. – Toetsen van de eindtermen van het AG aan de internationale norm. – Ontwikkelen en periodiek reviewen van kwaliteitseisen en gedragsregels. – Borgen van internationale standaarden. in toenemende mate wordt met internationale standaarden gewerkt Koninklijk Actuarieel Genootschap | AG2020 | 10

Koninklijk Actuarieel Genootschap AG2020 Koninklijk Actuarieel Genootschap Groenewoudsedijk 80 3528 BK Utrecht telefoon 030 686 61 50 e-mail info@ag-ai.nl mei 2017 website www.ag-ai.nl

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
Home


You need flash player to view this online publication