0

DOARPSMIENSKIP MANTGUM Algemene Ledenvergadering Het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum nodigt hierbij haar leden van harte uit voor deelname aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Indien u vragen hebt of een onderwerp wilt toevoegen aan de agenda, dan verzoeken wij u deze voor 16 april 2014, schriftelijk (It Spyk 16) of per mail (doarpsmienskip@mantgum.com), in te dienen. Wij zien u graag op onderstaande datum, tijd en plaats. Datum: woensdag 23 april 2014 Plaats: MFC Wjukken, toneelzaal Aanvang: 20.00 uur AGENDA 1. Opening en vaststellen agenda 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen 24 april 2013 4. Jaarverslag 2013 Doarpsmienskip 5. Financieel verslag 2013 en begroting 2014 Doarpsmienskip 5.1. Verslag en benoeming kascommissie Doarpsmienskip 5.2. Verslag en benoeming kascommissie Wietwetterklup 5.3. Verslag en benoeming kascommissie Mandeguod 6. Bestuur 6.1. Aftredend en niet herkiesbaar Herbert Schaap Pieter van der Veen 6.2. Kandidaat bestuursleden Geert-­‐Jan Goedhart, penningmeester Dayna de Boer, secretariaat 7. Jaarverslag 2013 Wjukken 8. Parkeerprobleem rondom winkelcentrum / dorpsplein Mantgum 9. Voortgang Dorpsvisie 10. Toekomstvisie haven 11. Wat verder ter tafel komt 12. Rondvraag en afsluiting Rond 21.30 uur last de voorzitter een pauze in.

1 Online Touch

Index

Home


You need flash player to view this online publication