0

DOARPSMIENSKIP MANTGUM Algemene Ledenvergadering Het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum nodigt haar leden van harte uit voor deelname aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. We verzoeken u vragen over of naar aanleiding van het verslag van de algemene ledenvergadering 2012 vooraf via mail (doarpsmienskip.mantgum@gmail.com) of schriftelijk (Gibbeflecht 49, Mantgum) in te dienen, zodat het verslag tijdens de vergadering vlot afgewikkeld kan worden. Indien u vragen heeft over de agenda of een onderwerp wil toevoegen aan de agenda, wilt u hierover dan ook een bericht sturen per mail of schriftelijk. Datum: woensdag 24 april 2013 Plaats: MFC Wjukken Aanvang: 20.00 uur AGENDA 1. Opening en vaststellen agenda 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen 25 april 2012 (zie Mandeguod, april 2013) 4. Jaarverslag 2012 Doarpsmienskip 5. Bestuur 5.1. Aftredend en niet herkiesbaar Siepieta Tack-Reen, secretaris 5.2. Verkiezing bestuur 6. Verslag Werkgroep Dorpsarchief 7. Jaarverslag 2012 Wjukken 8. Financieel verslag 2012 en begroting 2013 Doarpsmienskip (bijlagen in Mandeguod maart 2013) 8.1. Verslag en benoeming kascommissie 8.2. Verslag Mandeguod 8.3. Verslag en benoeming kascommissie 8.4. Verslag Wietwetterklup 8.5. Verslag en benoeming kascommissie 9. Parkeerprobleem rondom winkelcentrum / dorpsplein Mantgum 10. Voortgang Dorpsvisie 11. Wat verder ter tafel komt 12. Rondvraag en sluiting Rond 21.30 uur last de voorzitter een pauze in.

1 Online Touch

Index

Home


You need flash player to view this online publication