0

PRIVACY VERKLARING Uitvaartvereniging De Laatste Eer, gevestigd te Mantgum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen. Onze penningmeester is de Functionaris Gegevensbescherming van de uitvaartvereniging De Laatste Eer. Deze is bereikbaar via e-mail: bestuur@dlemantgum.nl DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN Uitvaartvereniging De Laatste Eer, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: • Voor- en achternaam • Geslacht • Geboortedatum • Adresgegevens • Telefoonnummer • E-mailadres • IBAN-nummer En overige persoonsgegevens die u actief verstrekt en die afhankelijk zijn van de aanvraag. Uitvaartvereniging De Laatste Eer maakt gebruik van de dorpswebsite, waarop is gepubliceerd: algemene informatie over de vereniging, de gegevens van de bestuursleden en de privacyverklaring. Bovendien kan via het e-mailadres contact gezocht worden met het bestuur. MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN Uitvaartvereniging De Laatste Eer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: • Het afhandelen van uw contributiebetaling • U te kunnen bellen, brieven toesturen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten • Voor de afhandeling van de uitbetaling bij overlijden GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING Uitvaartvereniging De Laatste Eer, neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van onze vereniging) tussen zit. Uitvaartvereniging De Laatste Eer gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: • MS Office (Word, Excel, voor correspondentie met de leden, facturering) • Adresboek van de Rabobank • E-mail

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN Uitvaartvereniging De Laatste Eer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bewaartermijn persoonsgegevens (eerder genoemd): maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap, mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN Uitvaartvereniging De Laatste Eer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartvereniging De Laatste Eer en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: bestuur@dlemantgum.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Uitvaartvereniging De Laatste Eer wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN Uitvaartvereniging De Laatste Eer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heef dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via bestuur@dlemantgum.nl

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication