0

Een bijzonder jaar A special year Het jaar 2020 is voor ons allemaal en daarmee ook voor Mikrocentrum een bijzonder jaar geweest. Het High Tech Platform startte het jaar met een recordaantal van 604 leden. De nieuwe High Tech Bedrijvengids werd op 30 januari gerepresenteerd tijdens de eerste editie van het Mikrocentrum Executive Dinner dat in de plaats is gekomen van het Mikrocentrum Jaarcongres dat sinds 2014 werd georganiseerd. Het Jaarcongres was primair bedoeld voor de leden van het High Tech Platform. Voor het Executive Dinner worden ook overige, belangrijke relaties uitgenodigd. Het programma van het Executive Dinner omvatte een netwerkmoment, gevolgd door een plenair programma met keynote lezingen van Mathijs Bouman en Robert Dingemanse, respectievelijk over economische ontwikkelingen (op dat moment nog zonder corona) en over de innovaties en marktintroductie van de eerste commerciële vliegende auto ter wereld van het Nederlandse bedrijf PAL-V. Uit de inzendingen voor de Inspiratie & Innovatie Award had de jury 4 bedrijven geselecteerd die tijdens de bijeenkomst pitches verzorgden. Dat waren Cerescon, Festo, K3d en Tegema. Vervolgens kozen de ruim 250 aanwezige gasten de winnaar van de award. Dat werd Cerescon met de innovatie van een automatische, selectieve oogstrobot voor asperges. Het was de bedoeling om het Executive Dinner jaarlijks te houden. Helaas laten de beperkingen vanwege corona dat voor begin 2021 niet toe, maar we hopen het Executive Dinner vanaf 2022 jaarlijks weer te kunnen organiseren. Voor Mikrocentrum was er sprake van een lockdown van 10 weken in het voorjaar. Van de vakbeurzen kon alleen RapidPro doorgaan en diverse cursussen moesten worden geannuleerd. Deels zijn daar online webinars, online evenementen en online cursussen voor in de plaats gekomen, met name in het najaar. In het Mikrocentrum gebouw aan De Run 1115 in Veldhoven zijn daartoe 6 studio’s ingericht. Ook het High Tech Platform is online gegaan, met de webinar week, online meet & matches, online bedrijfsbezoeken en vanaf eind 2020 ook de online vrijdagmiddagborrel. In februari 2021 komt daar nog de Mikrocentrum Online Tech Quiz bij. Ondanks de bijzondere tijden zijn er in 2020 toch diverse nieuwe leden aangesloten bij het High Tech Platform, die we uiteraard van harte welkom heten. Op dit moment weten we nog niet precies wat 2021 ons zal brengen. We hopen en verwachten dat we in de loop van het jaar terug kunnen gaan naar een situatie waarin we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. We hopen ook van harte dat alle bedrijven deze moeilijke tijden goed doorkomen en dat we u snel weer bij onze cursussen, evenementen en bijeenkomsten mogen verwelkomen, voorlopig voornamelijk online maar hopelijk spoedig ook weer fysiek. The year 2020 has been a special year for all of us and also for Mikrocentrum. The High Tech Platform started the year with a record number of 604 members. The new High Tech Business Guide was presented on 30 January during the first edition of the Mikrocentrum Executive Dinner replacing the Mikrocentrum Annual Congress, that was organized since 2014. The Annual Congress was primarily intended for the members of the High Tech Platform. The Executive Dinner is intended for other important relations as well. The program of the Executive Dinner included a networking part, followed by a plenary program with keynote lectures by Mathijs Bouman and Robert Dingemanse, respectively on economic developments (at that time still without corona) and on the innovations and market introduction of the world’s first commercial flying car of the Dutch company PAL-V. Out of the entries for the Inspiration & Innovation Award, the jury selected 4 companies that provided pitches during the meeting. These were Cerescon, Festo, K3d and Tegema. The 250 guests present chose the winner of the award, being Cerescon with the innovation of an automatic, selective harvesting robot for asparagus. The Executive Dinners was intended to be held annually. Unfortunately, the corona limitations don’t allow this for 2021, but we hope to organize the Executive Dinner annually again from 2022 onwards. For Mikrocentrum there was a lock down of 10 weeks during the spring. Regarding the trade fairs only RapidPro was held and several courses had to be cancelled. Instead, online webinars, online events and online courses were organized, especially in the autumn. In the Mikrocentrum building at De Run 1115 in Veldhoven, 6 studios were set up for this purpose Also the High Tech Platform went online, with the webinar week, online meet & matches, online company visits and from the end of 2020 onwards also the online Friday afternoon drink. The Mikrocentrum Online Tech Quiz will be added in February 2021. Also in 2020, a number of new members joined the High Tech Platform, which we welcome very much. At this moment, it is still unclear what 2021 will bring us. We hope and expect that gradually we will be able to return to a situation where we can meet each other in person again. We also sincerely hope that all companies will overcome these difficult times and that we will soon be able to welcome you again at our courses, events and meetings, mainly online for the time being, but hopefully in person again soon. Dr. Ir. Geert Hellings Algemeen Directeur Mikrocentrum Dr. Ir. Geert Hellings Managing Director Mikrocentrum Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 1

pg p Inhoudsopgave Index Voorwoord door Dr. Ir. Geert Hellings, algemeen directeur Mikrocentrum Preface by Dr. Ir. Geert Hellings, managing director Mikrocentrum Inhoudsopgave / Colofon Index / Colophon Over Mikrocentrum About Mikrocentrum Mikrocentrum vakgebieden Mikrocentrum technical area’s Mikrocentrum High Tech Platform Cover en fotowedstrijd Cover and photo contest Opleidingen Trainings Evenementen Events Mikrocentrum ruimte huren Business space rental Mikrocentrum De Run 1115, 5503 LB Veldhoven Postbus 359, 5600 AJ Eindhoven T +31 40 296 99 11 E info@mikrocentrum.nl I www.mikrocentrum.nl 1 2 3 4 5 6 8 10 12 Cover De afbeeldingen op de cover zijn van Ter Hoek Vonkerosie Rijssen BV, Wijdeven Inductive Solutions BV en Sadechaf UV BVBA allemaal leden van het Mikrocentrum High Tech Platform. Zie pagina 6 & 7 voor meer informatie over deze afbeeldingen. Cover The three pictures on the cover are from Ter Hoek Vonkerosie Rijssen BV, Wijdeven Inductive Solutions BV and Sadechaf UV BVBA. All members of Mikrocentrum High Tech Platform. See page 6 & 7 for detailed information. © 2021 Mikrocentrum Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Aan de samenstelling van deze gids is uiterste zorg besteed. Desondanks kan niet worden ingestaan voor de feitelijke juistheid of volledigheid van de opgenomen gegevens. De bedrijven hebben hun eigen pagina’s opgemaakt. In geen geval kan er een juridische basis aan worden ontleend. De redactie en uitgever aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de volstrekte juistheid en volledigheid van gegevens die in deze uitgave zijn opgenomen. Nothing from this publication is to be reproduced, multiplied or copied without explicit approval of the publisher. Compiling this guide has been done with the utmost care. Nevertheless Mikrocentrum cannot be held responsible for the completeness and correctness of the supplied data, nor for any damage resulting from the use of this data. All companies edit and compose their own page. Legal actions can never be based on the information supplied in this publication. 2 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

1 g g Mikrocentrum De kennis- en netwerkorganisatie voor de technische maakindustrie Als onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie ondersteunt Mikrocentrum ruim 50 jaar de technische maakindustrie met Opleiden, Ontmoeten en Ondernemen. We bieden 170 (technische) cursussen en organiseren jaarlijks 6 vakbeurzen, 5 business events en 15 themabijeenkomsten. Naast deze activiteiten bieden we bedrijven een lidmaatschap van het High Tech Platform, dat nu bestaat uit 600 leden. In al onze activiteiten is het doel om kennis te vergroten, netwerken uit te breiden, bedrijfsprocessen te verbeteren en de concurrentiepositie van bedrijven te versterken. Dit doen we door nauw samen te werken met een groot netwerk van industriële organisaties, (semi) overheden, kennis- en onderwijsinstellingen. Samen maken we de technologie van de toekomst De wereldwijde dynamiek van de technische maakindustrie stelt steeds hogere eisen aan kennis en kunde van bedrijven en medewerkers. De Nederlandse en Belgische industrie zal zich in de toekomst steeds meer onderscheiden in het ontwikkelen van hoogwaardige nieuwe producten en door effectieve en efficiënte productieprocessen. Productontwikkeling zal daarom meer multifunctioneel en -disciplinair plaatsvinden. De vraag naar een hoger niveau medewerkers neemt hierbij toe en dat geldt ook voor de sociale innovatie om in teamverband topprestaties te leveren. Mikrocentrum wil als de kennis- en netwerkorganisatie voor de technische maakindustrie een bijdrage leveren om deze bedrijven te helpen op weg naar de technologie van de toekomst. Onze pijlers / our pillars: Mikrocentrum The knowledge and network organization for the technical manufacturing industry As an independent knowledge and network organization, Mikrocentrum has been supporting the technical manufacturing industry for over 50 years with Training, Events and Business. We offer over 170 (technical) courses and annually organize 6 trade fairs, 5 business events and 15 thematic events. In addition to these activities, we offer companies a membership of the High Tech Platform, which now consists of 600 members. In all our activities, the aim is to increase knowledge, expand networks, improve business processes and to strengthen the competitive position of companies. We do this by working closely with a large network of industrial organizations, (semi) governments, knowledge and educational institutions. Together we create the technology of the future The worldwide dynamics of the technical manufacturing industry requires increasingly higher demands on the knowledge and skills of companies and their employees. In the future, the Dutch and Belgian industry will increasingly distinguish itself in the development of high-quality new products and through more effective and efficient production processes. Product development will therefore be more multifunctional and multidisciplinary. The demand for a higher level of employees is increasing, and so is the social innovation to deliver top performance in a team context. Mikrocentrum, as the knowledge and network organization for the technical manufacturing industry, wants to contribute in helping these companies on their road to the technology of the future. Opleiden / Training Ontmoeten / Events Ondernemen / Business Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 3

g Mikrocentrum organiseert cursussen, vakbeurzen, thema- en netwerkbijeenkomsten in de volgende technische vakgebieden: Mikrocentrum organizes courses, trade fairs, thematic and network meetings in the following technical area’s: Additive Manufacturing en prototyping Additive manufacturing and prototyping Agri en food technologie Agri and food technology Automotive technologie Automotive technology Elektronica en elektrotechniek Electronics and electrical engineering Extended Reality Kunststof- en matrijstechnologie Plastic and mold technology Kwaliteitsmanagement en veiligheid Quality management and safety Lean Six Sigma en procesverbetering Lean Six Sigma and Process Improvement Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit Leadership, communication and personal effectiveness Materiaalkunde en verbindingen Materials science and connections Mechatronica, robotica en industriële automatisering Mechatronics, robotics and industrial automation Onderhoudsmanagement en service Maintenance management and service Optica, fotonica en lasers Optics, photonics and lasers Precisietechnologie en werktuigbouwkunde Precision technology and mechanical engineering Productiemanagement en logistiek Production management and logistics Productontwikkeling en R&D Product development and R&D Projectmanagement Project management Smart Industry Technology for health 4 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

1 g High Tech Platform Een technisch netwerk waar inspireren, verbinden en kennisdelen centraal staat Als lid van het Mikrocentrum High Tech Platform maakt u deel uit van een collectief van 600 bedrijven uit de technische maakindustrie. Het doel: inspireren, verbinden en kennisdelen. Deze drie pijlers vormen het DNA van al onze activiteiten, zowel in activiteiten exclusief voor leden als in onze vakbeurzen, congressen, themabijeenkomsten en opleidingen. High Tech Platform A technical network where inspiration, connecting and sharing knowledge are the focus As a member of the Mikrocentrum High Tech Platform you are part of a collective of 600 companies from the manufacturing industry. The goal is to inspire, to connect, and to share knowledge. These three pillars form the DNA of all our activities, both our membersonly events and our trade fairs, conferences, thematic events and courses. Dit is het High Tech Platform / This is the High Tech Platform: Ruim 35 jaar het netwerk voor de maakindustrie For over 35 years, the network for the manufacturing industry 600 lidbedrijven in de techniek 600 member companies in engineering Leden beoordelen onze bijeenkomsten met een 8 gemiddeld Members rate our events with an average of 8 Alle voordelen van een High Tech Platform Lidmaatschap voor u op een rij: All benefits of a High Tech Platform membership listed for you: 11 netwerkbijeenkomsten per jaar exclusief voor leden. 11 networking events a year exclusively for members. Jaarlijks 4 vouchers om themabijeenkomsten gratis te bezoeken. 4 vouchers that allow you to visit free thematic event. 10% korting op exposeren (table tops) tijdens Mikrocentrum themabijeenkomsten. 10% Discount on table tops during theme sessions. 10% korting op een beursstand, wanneer u exposeert op Mikrocentrum vakbeurzen. 10% discount on participation in trade fairs and conferences. 10% korting op cursussen in het Mikrocentrum cursustraject. 10% discount on courses. 10% Korting op de standaard zaalhuur bij Mikrocentrum. 10% discount on standard room rental at Mikrocentrum. Profilering van uw bedrijf o.a. op social media, in de bedrijvengids en met vitrines bij Mikrocentrum. Promotion of your company on social media, the company guide and with showcases at Mikrocentrum. Benieuwd wat het High Tech Platform voor uw bedrijf kan betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking! Curious what the High Tech Platform can do for your company? Feel free to contact us for an non-binding introduction! Uw bedrijf inschrijven voor het Mikrocentrum High Tech Platform? Register your company as member of Mikrocentrum High Tech Platform? www.hightechplatform.nl Mindel van Gijzel manager High Tech Platform m.gijzel@mikrocentrum.nl Telefoon: +31 40 296 99 11 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 5

j p Wij danken alle leden voor hun inzending en feliciteren de winnende bedrijven! We would like to thank all members for their submissions and congratulate the winning companies! Foto’s cover Zoals elk jaar hebben de leden van het Mikrocentrum High Tech Platform fotomateriaal ingezonden om zo kans te maken op een plaats op de cover van de High Tech Bedrijvengids. De nummers 1, 2 en 3 zijn geplaatst op de cover. Een beschrijving van de winnende foto’s staat op pagina 7. Op 4 december 2020 is de jury bijeengekomen om alle inzendingen te beoordelen op • High tech uitstraling • Fotografische uitstraling • Innovatief karakter • Nieuwswaarde De winnende top drie is geworden: 1. Ter Hoek Vonkerosie Rijssen BV 2. Wijdeven Inductive Solutions BV 3. Sadechaf UV BVBA Cover photos As every year, the members of the Mikrocentrum High Tech Platform could participate in the photo contest, competing for a place on the cover of this High Tech Company Guide. The 3 winning photos have been placed on the cover. Also these photos have been listed with a description on page 7. December 4th 2020, the jury assembled to judge all entries on • High tech appearance • Photographic caliber • Innovative character • News value The three winners are: 1. Ter Hoek Vonkerosie Rijssen BV 2. Wijdeven Inductive Solutions BV 3. Sadechaf UV BVBA 1 2 Ter Hoek Vonkerosie Rijssen BV Wijdeven Inductive Solutions BV 3 Sadechaf UV BVBA Eervolle vermelding 4C Creative Cad Cam Eervolle vermelding AMF Bakery Systems Europe B.V. Eervolle vermelding Brecon Cleanroom Systems B.V. Eervolle vermelding Hupico/ ISRA VISION Eervolle vermelding Machinno Eervolle vermelding Refitech Carbon Components 6 Eervolle vermelding Technex B.V. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

1 j p Ter Hoek Vonkerosie Rijssen B.V. Van dienstverlener tot probleemoplosser. In onze productfaciliteit in Rijssen produceren we precisiecomponenten voor opdrachtgevers in heel Europa. Zinkvonken valt onder de vonkverspaningstechnieken en kan dan ook bijzonder nauwkeurige vormen opleveren. Zelfs met scherpe inwendige hoeken worden blinde contouren gemaakt in iedere denkbare vorm, hoe complex ook. Door de elektrode steeds tijdig te vervangen kan een hoge proceszekerheid worden gegarandeerd. Het computergestuurde bewerkingsproces kent een uitermate hoge precisie en in deze bewerking is het mogelijk om een grote variëteit van materialen te eroderen. De foto op de cover geeft het proces van zinkvonken weer. Ter Hoek Vonkerosie Rijssen BV Ter Hoek Vonkerosie Rijssen B.V. From service to problem solver. In our production in Rijssen, we produce precision components for clients throughout Europe. Die sinking is part of the cutting techniques and can therefore produce particularly accurate shapes. Even with sharp internal angles, blind contours are created in every conceivable shape, no matter how complex. High process reliability can be guaranteed by always replacing the electrode on time. The computer-controlled machining process has an extremely high precision and in this process it is possible to erode a wide variety of materials. The photo on the cover shows the die sinking process. Professionals in Winding Technology KUK Wijdeven, behorende tot de Zwitserse en wereldwijd gevestigde KUK Group AG, ontwikkelt en produceert transformatoren, spoelen en elektromagnetische componenten. Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen van klantspecifieke vraagstukken in zowel kleine aantallen als hoge volumes. Orthocyclisch gewikkelde spoelen behoren tot onze specialiteit. Deze kenmerken zich door een hoge kopervulfactor. KUK Wijdeven heeft in Nederland de beschikking over volautomatische wikkelmachines, wikkelt met rond- en vlak koperdraad, met CCA-draad voor gewichtsreductie, of ‘edgewise/planar’ spoelen voor High Power toepassingen. Daarnaast hebben wij de competentie om met draad vanaf 12 µm te wikkelen. Klanten bevinden zich in de Industrie, Automotive en Medical. Wijdeven Inductive Solutions BV Professionals in Winding Technology KUK Wijdeven, a subsidiary of the Swiss and globally established KUK Group AG, develops and produces transformers, coils and electromagnetic components. We specialize in solving customer-specific questions in both small quantities and high volumes. Orthocyclically wound coils are part of our specialty. These are characterized by a high copper filling factor. KUK Wijdeven is equipped with automatic winding machines in the Netherlands, winds with round and flat copper wire, with CCA wire for weight reduction, or ‘edgewise/ planar’ coils for High Power applications. In addition, we have the competence to wind wire from 12 µm. Customers are active in Industry, Automotive and Medical. Sadechaf ontwikkelt ruimtevaartlijm voor Lens R&D BiSon Zonsensoren meten de oriëntatie van een satelliet ten opzichte van de zon zodat deze zijn zonnepanelen optimaal op de zon kan richten. De voor deze sensoren gebruikte lijm is door Sadechaf ontwikkeld en in samenwerking met ESA ESTEC intensief getest, waarna de sensoren getest zijn volgens ECSS-E-ST-10-03. Deze testen zijn allen met goed gevolg doorlopen waarna zowel de lijm als de sensoren als ruimtevaart gekwalificeerd beschouwd mogen worden. Binnenkort zal de eerste sensor gelanceerd worden en in 2022 zullen twintig exemplaren gaan vliegen op de ESA PROBA3 missie waarna er nog meerderen zullen volgen. Sadechaf UV BVBA Sadechaf has developed space qualified adheisve for Lens R&D BiSon Solar sensors measure the orientation of a satellite with respect to the sun so that it can optimally focus its solar panels on the sun. The adhesive used for these sensors was developed by Sadechaf and intensively tested in collaboration with ESA ESTEC, after which the sensors were tested according to ECSS-E-ST-10-03. These tests have all been successfully completed, after which both the adhesive and the sensors are qualified as applicable for use in space. The first sensor will be launched shortly and in 2022 twenty units will fly on the ESA PROBA3 mission with more to follow. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 7

pg g Opleidingsmanagers: Frank Bruls Manager Afdeling Opleidingen tel: 06 51 32 36 95 f.bruls@mikrocentrum.nl Jeroen Gijsberts Opleidingsmanager tel: 06 47 07 99 63 j.gijsberts@mirkocentrum.nl Wilma Kuijpers Opleidingsmanager tel: 06 20 62 56 80 w.kuijpers@mikrocentrum.nl Wouter Lintsen Opleidingsmanager tel: 06 29 09 28 35 w.lintsen@mikrocentrum.nl Barend Blom Opleidingsmanager tel: 06 22 98 79 84 b.blom@mikrocentrum.nl Mart Mijnsbergen Opleidingsmanager tel: 06 51 85 52 63 m.mijnsbergen@mikrocentrum.nl Erik van den Putte Development Manager Opleidingen tel: 06 20 74 78 03 e.putte@mikrocentrum.nl Commerciële binnendienst Mireille Schats Adviseur Opleidingen tel: 06 33 16 52 30 m.schats@mikrocentrum.nl Rianne Franken Adviseur Opleidingen tel: 06 55 52 74 47 r.franken@mikrocentrum.nl Wijgert Horst Adviseur Opleidingen tel: 06 22 38 37 53 w.horst@mikrocentrum.nl Administratie Inge Knipmeijer Assistente Bedrijfsinterne Opleidingen i.knipmeijer@mikrocentrum.nl Ine Jacobs Assistente Open en Bedrijfsinterne Opleidingen i.jacobs@mikrocentrum.nl Wilma Boumans Documentaliste/DTP-er cursusmateriaal w.boumans@mikrocentrum.nl 8 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

1 pg g Opleidingen Mikrocentrum, de opleider voor technische en industriële bedrijven. Aanbod Mikrocentrum heeft een uitgebreid programma met meer dan 170 praktijkgerichte opleidingen, cursussen, trainingen en workshops. Deze zijn gericht op mensen van zowel LBO, MBO, HBO als academisch niveau. U kunt cursussen volgen op diverse locaties in Nederland en België. Mikrocentrum verzorgt zowel ‘open’ cursussen als bedrijfsinterne maatwerktrajecten. Docenten Mikrocentrum organiseert de cursussen in nauwe samenwerking met de freelance docenten uit haar netwerk. Deze docenten zijn vakspecialisten uit de praktijk, die de taal van de cursist spreken. De docenten komen uit gerenommeerde bedrijven, kennisinstellingen en adviesbureaus of werken als zelfstandigen. Zij zijn vakbekwaam, enthousiast en beschikken over de meest actuele vakkennis en didactische vaardigheden. Trainings Mikrocentrum, the training institute for technical and industrial companies. Trainings Mikrocentrum has an extensive variety of more than 170 practical courses, trainings and workshops, varying from lower and middle to academic professional levels. You can attend these trainings at different locations in the Netherlands and Belgium. We supply both ‘open’ trainings and tailor made incompany trainings. Teachers All courses are developed in close cooperation with freelance teachers from the Mikrocentrum business and technology network. They are practical professionals, who speak the language of the trainees. These teachers originate from renowned companies, research centers and consultancy firms or they are self-employed professionals. They are enthusiastic and highly skilled in technical and educational matters. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 9

g Evenementenmanagers: Els van de Ven Manager Afdeling Vakbeurzen & Congressen tel: 06 53 12 18 55 e.ven@mikrocentrum.nl Bart Kooijmans Manager Vakbeurzen & Congressen tel: 06 20 54 79 04 b.kooijmans@mikrocentrum.nl Tom Wessels Manager Vakbeurzen & Congressen tel: 06 33 58 68 11 t.wessels@mikrocentrum.nl Elvis Bajric Vakbeurzen & Congressen tel: 06 22 50 32 10 e.bajric@mikrocentrum.nl Timo van Leent Manager Vakbeurzen & Congressen tel: 06 22 22 40 35 t.leent@mikrocentrum.nl Karin Mous Manager Themabijeenkomsten tel: 06 52 87 52 93 k.mous@mikrocentrum.nl Backoffice: Margo Verhoef Hoofd Backoffice Vakbeurzen & Congressen tel: 06 54 27 09 62 m.verhoef@mikrocentrum.nl Andrea Edelman a.edelman@mikrocentrum.nl Jolanda van de Vorst j.vorst@mikrocentrum.nl Geneviève Sastropawiro g.sastropawiro@mikrocentrum.nl Joëlle Kastelijn j.kastelijn@mikrocentrum.nl Vergroot uw kennis en breid uw netwerk uit met de themabijeenkomsten! CLEA N An experts view on cleanliness 10 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 2021

1 g Evenementen Om het netwerkelement en de kennisoverdracht van onze missie te ondersteunen, organiseert Mikrocentrum een groot aantal evenementen. Daar begroeten we jaarlijks ruim 28.000 mensen. Ontmoeten en ondernemen staan centraal bij de evenementen. Voorop staat altijd een sterk inhoudelijk lezingenprogramma. Of het nu experts uit kennisinstellingen of innoverende ondernemers zijn, u komt ze allemaal tegen bij onze evenementen. Voor een actueel overzicht van al onze evenementen zie www.mikrocentrum.nl/evenementen Events To strengthen the network and knowledge transfer element of our mission, Mikrocentrum organizes a large number of events. Annually we welcome over 28.000 participants. These events contribute to sharing knowledge and facilitate by networking amongst peers. There is a strong emphasis on the content of our lecture programs. Whether it’s an expert from a knowledge institute or an innovative entrepreneur, there is a large chance you will encounter them during one of our events. For a complete overview of our events, please visit www.mikrocentrum.nl/evenementen RapidPro 9 en 10 juni 2021 11e editie Brainport Industrie Campus Eindhoven www.rapidpro.nl Business Software Event 27e editie Mikrocentrum, De Run 1115, Veldhoven www.business-software-event.nl Materials + Eurofinish + Surface 26 en 27 mei 2021 1e editie Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch www.materials-eurofinish-surface.com Vision, Robotics & Motion 16 en 17 juni 2021 19e editie Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch, www.vision-robotics.nl Virtual (R)evolution 9 juni 2021 6e editie Eindhoven www.virtual-revolution.nl Kunststoffenbeurs 15 en 16 september 2021 22e editie Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch www.kunststoffenbeurs.nl Precisiebeurs 2021 20e editie Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch www.precisiebeurs.nl Food Technology 16 en 17 juni 2021 Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch www.food-technology.nl Technology for Automotive 28 oktober 2021 3e editie Mikrocentrum, De Run 1115, Veldhoven www.technologyforautomotive.com Increase your knowledge and expand your network with the thematic events! M 2021 IR Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 11

p Mikrocentrum ruimte huren Mikrocentrum business space rental Organiseer uw online en fysieke bijeenkomsten in het hart van de techniek In het hart van dé technische regio van Nederland vindt u de locatie van Mikrocentrum. Door haar diversiteit aan technische evenementen en opleidingen is Mikrocentrum dé ontmoetingsplek voor de hightech en maakindustrie. Onze flexibel indeelbare vergaderen cursusruimtes, ruimtes voor online evenementen en digital classrooms, het auditorium en exporuimte zijn dan ook bij uitstek geschikt om geheel naar wens uw zakelijke bijeenkomsten, zowel online als offline te organiseren, om te netwerken, relaties te ontmoeten of om te vergaderen. Onze ruimtes: • Auditorium • Exporuimte • Atrium • Cursusruimtes • Studio’s voor online evenementen Onze diensten: Het is mogelijk om ons in te schakelen voor de organisatie van een geheel evenement of voor een specifiek evenementenonderdeel, zoals: • Projectmanagement • Program development • Drukwerk • Video pitches opnemen • Marketing en communicatie • Registratiemanagement • Locatiemanagement Organize your online and offline gatherings in the heart of the Dutch technology region In the heart of the technical region of the Netherlands you will find the location of Mikrocentrum. Due to its diversity of technical events and courses, Mikrocentrum is the meeting place for the high-tech and manufacturing industry in the Netherlands and Belgium. Our flexible meeting and training rooms, spaces for online events and digital classrooms, the auditorium and exhibition space are therefore ideal for organizing your business meetings. All spaces are customizable according to your wishes and ideal for networking purposes, for meeting your business relations or for organizing business meetings. Our spaces • Auditorium • Exhibition space • Atrium • Training rooms • Studios for online events Our services It is possible to engage us for the organization of an entire event or for a specific event component. Our services: • Project management • Program development • Printed media • Recording video pitches • Marketing and communication • Registration management • Location management Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bijeenkomst? Neem contact met ons op en maak een vrijblijvende afspraak voor een rondleiding. Lesley van Lierop Projectmedewerker Evenementen l.lierop@mikrocentrum.nl Telefoon: +31 (0)40 296 99 22 12 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

1 Markenweg 11 7051 HS VARSSEVELD Nederland Contact: Andrea Lenssen Aantal medewerkers: 500 + T: +31 315 270 375 E: sales@247tailorsteel. com I: www. 247TailorSteel. com Op maat gesneden metalen platen, buizen en kantdelen online Over 247TailorSteel 247TailorSteel is de toonaangevende 'slimme' fabrikant van op maat gesneden metalen platen, buizen en kantdelen in Europa. Dankzij het Sophia® portaal kunnen klanten 24 uur per dag, 7 dagen per week online bestellingen plaatsen, in één minuut een offerte ontvangen en hun producten binnen 48 uur geleverd krijgen. Het bedrijf is in 2007 opgericht door Carel van Sorgen en heeft haar hoofdkantoor in Varsseveld (Nederland). Andere productiefaciliteiten is gevestigd in Oyten (Noord-Duitsland) en Hilden (Noordrijn-Westfalen). Volledig eigen machinepark 247TailorSteel gebruikt een volledig eigen machinepark. We werken met 37 eigen lasersnijmachines en 20 kantbanken. Doo middel van AGV's (automated guided vehicles) worden de plate van diverse staalsoorten naar de draagarm van de lasersnijmachine gereden, die daarmee automatisch wordt beladen en afgeladen. De maatvoering wordt direct uit de gegevens van de bestelling gegenereerd. Dit systeem is niet all snel en flexibel, maar ook uitermate efficiënt. De fabriek in Varsseveld (NL) beslaat 20.000 m2, de fabriek in Oyten (DE) 6.00 m2 en de fabriek in Hilden (DE) 10.000m2. Sophia: uw persoonlijke online assistent De online portaal Sophia (Sophisticated Intelligent Analyser) genereert in een handomdraai lasergesneden metalen platen, buizen en kantdelen. Dit alles gebeurt zonder menselijke ondersteuning. Vanuit een STEP-, DXF- of DWG-bestand ontvangt de klant realtime een gedetailleerde offerte. Sophia analyseert de producten en ontwerpen razendsnel. Daarnaast geeft zij tijdens de ontwerpfase inzicht in de kosten. De klant kan tussentijds de materiaalsoorten of –diktes maar ook het design of de verbindingsmethodes aanpassen. Sophia stuurt gaandeweg het traject bij, voor een efficiënt en optimaal eindresultaat. Voor meer informatie brengtu een bezoek aan onze website: www.247TailorSteel.com Ofvolg ons op SocialMedia 247TailorSteel Academy In September 2019 heeft 247TailorSteel in Varsseveld de eigen Academy voor opleidingstrajecten officieel geopend. Hier word voor het hele bedrijf (ook voor de Duitse vestigingen) opleiding in het vak van plaatbewerking gegeven: het lasersnijden van vlakke plaat en buis en het kanten. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Gompenstraat 17 5145 RM WAALWIJK Nederland Contact: Kevin Kuijs Aantal medewerkers: 200-500 T: 0416671780 E: sales@2- connect. info I: www. 2- connect. com Kwaliteitscertificering: IATF 16949 ISO 13485 ISO 14001 ISO 9001 Interconnection Solutions 2Connect is opgericht in 2000 met als doel de leading company te worden voor klanten met een vraag naar verbindingsoplossingen. Speciale kabels met UL/CSA, klantspecifieke connectoren, assemblies, en kabel- en draadbomen vallen binnen het portfolio van 2Connect. Samen met de klant ontwikkelen wij innovatieve, betrouwbare en kosteneffectieve verbindingsoplossingen. We hebben een R&D afdeling, toolshop en meerdere productielocaties waar producten worden ontwikkeld en geproduceerd voor klanten wereldwijd. Onze lean methode op het gebied van design, ontwikkeling en productie garanderen onze klanten snelle en kosteffectieve oplossingen, ondersteund door onze kwaliteitssystemen, zoals ISO 9001, 14001, 13485, IATF16949, UL/CSA en IPC A-620. Al uw verbindingsproblemen, lossen wij voor u op. 14 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Grauwmeer 14 3001 LEUVEN (HEVERLEE) België Contact: Dhr. Raph Alink Aantal medewerkers: 500 + T: +32 16 94 64 00 E: info. leuven@3dsystems. com I: www. 3dsystems. com Kwaliteitscertificering: AS 9100 ISO 13485 ISO 9001 3D Printing in metaal voor high-end toepassingen 3D Systems Leuven, voorheen LayerWise, is een 3D Printing onderdelen- en equipment leverancier die grenzen verlegt op het vlak van de produceerbaarheid en prestaties van metalen onderdelen. De Leuvense site is een leidend internationaal productiecentrum dat zich specifiek richt op Direct Metal Printing (DMP) voor Semicon- High-Tech, Medische-, Automotive- en Aerospace toepassingen via onze Application Engineering Group. DMP Flex350 Metaalprinter Design ondersteuning Ons ervaren engineering team assisteert u in het behalen van buitengewone component prestaties. Gasbrandervervaardigd in Ni718 100% doelgericht Haal maximaal voordeel uit de vormvrijheid die DMP te bieden heeft, omcomponent-prestaties teverbeteren, gewicht te besparen, en afval te elimineren. Uitgebreid gamma metalen en legeringen Selecteer het optimaleDMP materiaal uit een steeds groeiend aantal metalen en metaallegeringen. (Ti (1,23), RVS, Al, Ni718) Complexe componenten Produceer compactecomponenten met complexe conformgelegde kanalen, dunnewanden en fijne interne kenmerken, maar eveneens grotere componenten tot 500 millimeter. Onderzoek-gedreven innovatie Het ervaren R&D team, als onderdeel van dewerelwijde 3D Systems organisatie. verlegt steeds de grenzen van de DMP technologie o.a. in samenwerking met de Universiteit van Leuv Turbineschoep voorwindtunnel tests Van samenbouwnaar monolithische component Vervang conventionele samenbouw modules door één enkele DMP component, om verbeteringen te realiseren op betrouwbaarheid en assemblage kosten. Serieproductie tot series van 50.000 stuks Brandstofinjector voor satellietmotor Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Molengraaffsingel 29 2629 JD DELFT Nederland T: +31 (0) 15 78 22333 I: www. 3M. nl/ tapes 3M Science. Applied to Life.™ Bij 3M is wetenschap onze drijvende kracht. Wetenschap beïnvloedt alles om ons heen – en je realiseert je vaak niet eens hoe. In de auto’s, treinen en vliegtuigen die ons vervoeren, in onze huizen, kantoren, ziekenhuizen en gebouwen. Het zit in onze smartphones en onze kantoorartikelen, de energie die een kamer verlicht, en zelfs in de kleding die wij dragen – allemaal gecreëerd en verbeterd door wetenschap. Hier bij 3M verwonderen wij ons elke dag weer over wetenschap, in de hoop dat wij anderen inspireren dat ook te doen. Kom met ons mee en ontdek. • Potentieel lagere investering. Het gebruik van veel lijmen en tapes vereist geen grote investering. • Beheers de arbeidskosten. Het toepassen van de meeste lijmen en tapes vereist slechts beperkte opleiding van uw personeel. Produceer producten met een doorlopende verbinding: • Lijmen en tapes verdelen de belasting gelijkmatig over het hele oppervlak. • Verbindt en maakt waterdicht in één beweging.Veel lijmen en tapes van 3M bieden niet alleen sterke verbinding, maar vormen ook een efficiënte afdichting tegen vuil, stof, water en andere omgevingsfactoren • Goede weerstand tegen materiaalmoeheid. Als onderdelen blootgesteld worden aan trillingen verleent de viscoelastische aard vande lijmen en tapes van 3M flexibiliteit aan de verbinding. Grotere keuze uit materialen voor ontwerp en assemblage: • U kunt lichtere en dunnere materialen gebruiken. Lassen en mechanisch bevestigen verzwakken ondergronden en vereisen minimale materiaaldikte voor interne stabiliteit. • Verbindt ongelijksoortige materialen. De lijmen en tapes van 3M verbinden op uiteenlopende ondergronden, van metaal, hout en glas tot kunststoffenen keramiek. Inclusief ‘moeilijk te lijmen’ materialen met lage oppervlakteenergie. Wat kunnen lijmen en tapes van 3Mbetekenen als alternatief voor het traditioneel lassen of mechanisch verbinden? De 3M experts staanvoor al uw verbindingsvragen klaar. Neem gerust eens contact metons op! Produceer sterke en duurzame producten: • Tijdelijk of permanent, 3M heeft een lijm of een tape die precies geschikt is voor de ondergrond en de hechtkracht die de verbinding vereist. Verfraai de uitstraling en verbeter de esthetische aspecten: • De lijmen en tapes van3M zitten doorgaans verborgen tussen de verbonden ondergronden, wat de bevestiging vrijwel onzichtbaar maakt Verlaag uw productie- en materiaalkosten: • Beperk processtappen zoals ontbramen en het afdichten van gaten gevormd door schroeven, moeren en bouten. • Gebruik dunnere, lichtere of minder dure materialen die niet gelast of mechanisch bevestigd kunnen worden. 16 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

. M 21 Hoogstraat 52 9340 LEDE België Contact: Lieven Van Nuffel Aantal medewerkers: 3-10 T: +32 471 62 34 46 E: Lieven. vannuffel@3rdwave. be I: www. 3rdwave. be Wanneer een standaardoplossing niet volstaat 3rd Wave laat je klanten niet wachten Softwaremodules voor elk ERP Elk bedrijf is uniek en verdient software op maat. Zeker in de 'high mix, low volume'-markt zijn er geen standaardoplossingen. Met onze maatwerksoftware onderscheiden we ons ook van andere producenten van bedrijfssoftware. Een traditioneel ERP-pakket is gebaseerd op boekhoudkundige software. Aangezien boekhouding in grote mate gestandaardiseerd is, gaat die ERP ook uit van standaardprocessen. De ontwikkelaars van zulke software vragenhun klanten vervolgens om zich aan te passen aan hun software. Hoe flexibel ze ook beloven te zijn, als je niet volgens een van de standaardenwerkt, val je uit de boot. Een totaaloplossing voor je productiebedrijf 3rdWave gaat omgekeerd te werk: Er is slechts een beperkt aandeel gestandaardiseerd. Het grootste deel van ons softwarepakket is op maat van je bedrijf gemaakt en bevat alleen de toepassingen die je nodig hebt. In eerste instantie maken we een grondige analyse van de noden van je bedrijf. Webewerken onze standaardfuncties zodat ze op maat vande klant werken. Onze klanten beschikken bovendien altijd over de laatste versie van de software. De Total Cost of Ownership is zo een stuk lager dan bij onze concurrenten. Van eigen ERP tot QRM-Software Tien jaar geleden begon 3rdWave van nul af aan een ERP voor productiebedrijven te ontwikkelen. Waarbij we vanaf de productievloer een ERP-pakket opbouwen. Hierbij namenwe een aantal technische aanpassingen van bij de start mee. Multi-company, Multi-language, Multi-currency, Web-based en vlot schakelen tussen verschillende unit of measures zitten standaard ingebakken in onze oplossing. Vijf jaar geleden leerden we Rajan Suri kennen, de grondlegger van Quick Response Manufacturing. Deze theorie zorgt ervoor dat bedrijven sneller kunnen produceren zonder dat mensen of machines harder moeten werken. We besloten zijn QRM-principes in software te gieten. Die software zorgt voor doorlooptijdsverkorting en geeft inzicht in je productieproces en de productiestappen. Je weetwaarmee je op ieder moment bezig bent en voor welke klant. Hij zorgt ervoor dat je klanten niet moeten wachten. Hij zorgt ervoor dat je leider in je niche wordt omdat je sneller produceert dan de concurrentie. Je kan excelleren in je vak door kortere looptijden. De maatwerksoftware van 3rdWave bevat een drietal modules bovenop elk bestaandERP geplaatst kunnen worden: MCT De MCT-module toont op een grafische manier de processtroo van een product als doorlooptijd en maakt zichtbaar waar er verbeterstappen bevinden. Real TimeCapaciteitsmonitor De R Time Capaciteitsmonitor verifieert of er voldoende capaciteit is voor een gevraagde opdracht. Zo kun je op een gefundeerde manier antwoorden geven op vragen van klanten over levertijd en capaciteit. Digitale POLCA Een werkorderuitvoeringssysteem dat er dynamisch voor zorgt dat de flow binnen de productie geoptimaliseerd blijft. QRM-Software enQRM QRM implementeren in een bedrijf biedt je heel wat strategisch voordeel: je productietijd verkort, je kosten komen lager te ligg en je krijgt meer inzicht in het productieproces. Het vraagt wel een reorganisatie van je bedrijf, herscholing van personeel en change management. Met QRM-software zijn die veranderingen niet nodig. Je lost de problemen op met software die op basis van de QRM-methode werkt en je flow bevordert. Je verkort je doorlooptijden met 50 ipv 80%. Je produceert dus sowieso sneller en krijgt ook beter g op je processen. Het veranderingsaspect is daardoor minder drastisch voor je personeel. Eens het bedrijf succes boekt met d QRM-software, is er meer bereidheid om ook de theorie te gaan toepassen. Zo vergroot de software de kans van slagen van het veranderingstraject. Sneller en transparanter produceren in je productiebedrijf en je klanten én je werknemers nog meer tevreden maken?Het kan dankzij QRM. Schakel 3rdWave in om je bedrijf een strategisch voordeel te geven! Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Meerstraat 79 7815 XB EMMEN Nederland Contact: Mevr. E. Rappard-Oostland Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 591 377 442 E: els@4cccc. nl I: www. 4cccc. nl 18 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 De Scheper 319 -1 5688 HP OIRSCHOT Nederland Contact: Gerrit van de Ven Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 499550520 E: mouldshop@4moulding. nl I: www. 4moulding. nl 4Moulding voor matrijs, spuitgiet en extrusie Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

George Hintzenweg 81 3068 AX Rotterdam Contact: De heer M. van der Have Aantal medewerkers: 500 + T: +31 10 407 89 11 E: robotics. sales@be. abb. com I: www. abb. com/ robotics Kwaliteitscertificering: ISO 14000 ISO 9 VCA ABB is een vooraanstaande leverancier van industriële robots en biedt ook software, rand-uitrusting, modulaire productieeenheden en diensten voor taken zoals laswerk, behandeling, assemblage, lak en afwerking, picking, verpakking, palletiseren en bediening van machines. Toepassingen De voornaamste doelsectoren zijn de automobielsector, plastic, metaal-productie, metaalgieterijen, elektro-nica, farmaceutica en voedingswaren. Dankzij onze sterke focus op oplos-singen helpen we fabrikanten om hun productiviteit, de kwaliteit van hun producten en de veiligheid van hun werknemers te verbeteren Wereldwijde inzet voor service Ons doel is om gedurende de gehele levensduur van de door ABB geleverde robots en automatise-ringssystemen onze producten en toepassingen voortdurend te optima-liseren. Naast reparatie, revisie en levering van reserve delen bestaan onze diensten ook uit het geven van trainingen, advies en aanpassen van bestaande installaties aande nieuwste stand van de techniek. Producten en diensten U vindt een uitgebreid overzicht van onze robotproducten en diensten op: www.abb.com/robotics 20 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

9000 B 21 Luchthavenweg 53 5657 EA EINDHOVEN Nederland Contact: Pieter-Jan Rovers Aantal medewerkers: 500 + T: +31 40-2507 400 E: sales- nl@acalbfi. nl I: www. acalbfi. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Uw technisch partner voor elektronica componenten en systemen Acal BFi helpt (high tech) bedrijven en (semi) overheden met advies, ontwerp en levering van de best passende elektronica componenten ensystemen. Dit doen wij samen met zo’n twintig producerende sister companies zoals Myrra, Noratel en Variohm en zo’n honderd toonaangevende partners zoals Sierra Wireless, Keysight, FLIR en Advanced Energy. Met zo’n 600 medewerkers verspreid over productielocaties en kantoren in 11 Europese landen helpen wij engineers naar tevredenheid die werkzaam zijn in de (maak)industrie, high tech, elektronica ontwikkeling en (semi) overheden zoals universiteiten en onderzoekslabs. Onze Belgische klanten worden geholpen door onze Belgische collega's vanuit onze vestiging in Zaventem. Specialismen Elektronica is een veelomvattend begrip. Onze specialismen liggen in de gebieden: • • • • • • • • • • • Test en meet apparatuur IoT en wireless RFen frequency control Sensoren Cables en connectoren Power Magnetics Imaging Photonics Embedded computing Semiconductors Wij komenhet beste uit de verf bij (ingewikkelde) maatwerk aanvragen of indienu grote aantallen van een component nodig hebt. Veel tevreden klanten Vandaag de dag zijn we trots opde samenwerking met onze producerende sister-companies en de partnerships met wereldbekende manufacturers. Hiermee kunnen wij alle engine helpen die met elektronica te maken hebben. Onze eigen distributiecentra zijn gevestigd in Duitsland en Verenigd Koninkrijk. Wij maken graag kennis met uom te helpenmet advies, ontwe en levering van het beste passende maatwerk of standaardoplossing, module, component, systeem of instrume Bedrijven en overheden kunnen dankzij ons hun meest innovatieve oplossing snel en tegende beste kostprijs aan hun eindklant leveren. Dit komt doordat wij hunde beste elektronic component of systeem leveren.Wij zijn een stabiele partner vo grote maar ook voor kleine bedrijven enoverheden; ook dankz onze ISO 9001:2015 certificering. Meer dan 50 jaar technisch partner Sinds 1968 zijn wij actief in Nederland onderde namen: Auriem Acal Nederland(1986), Acal Technology (2007) en vanaf 2009 a Acal BFi door het samengaan van Acal Technology en BFi Optila Ons moederbedrijf DiscoverIE is beursgenoteerd aande Londo Stock Exchange. www.acalbfi.nl Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Dr. Holtroplaan 46 5652 XR Eindhoven Nederland Contact: M.G.A. van Berlo Aantal medewerkers: 200-500 T: +31 40 257 83 00 E: eindhoven@ace. eu I: www. ace. eu Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Since being established back in 1977, ACE has developed into a leading design and engineering firm. creative engineering We are pragmatic and goal-oriented, whilst at the same time adding creativity and innovation. This unique blend of capabilities is supported by state-of-the-art design methods and advanced software. A fresh approach that will take your development program to a higher level. long term commitment It’s our profession to create best-in-class products and achieve a faster time-to-market. We underline this with a clear vision on collaborative engineering. It’s our ambition to extend every assignment intoa long term relationship. integrating technologies Expertise in multiple domains makes us an inventive integrator, enabling our clients to incorporatenew technologies into their projects. Our business units with their in-depth knowledge offer new insights and a guarantee for the optimal solution. hybrid performance We support our clients as a full-service extension of theirR&Dteam. We can be active on-site, as part of our client’s design team. We also offer in-house design, wherewe are fully equipped to build prototypes and production lines. business units ACE embeds its technological knowledge and competences in the following specialized business units: industrial automation We develop and implement fully customized turnkey solutions as an integrator: varying from special machinery to robotics and complete production lines. This means mechanical design and programming controls are located underone roof. Always looking for the best automation concept. construction technology For large applications in heavy duty conditions, we support customers with mechanical design and engineering.We are active in the fieldof dredgers and ship installations, heavy machinery, recreational installations, vertical transport, process equipment and offshore constructions. hightech systems We develop modules and related tooling for a broad range of clients in the field of semiconductor industry and research. Precision mechanics for motion control, based on solid knowledge of measurement & control systems, actuators, sensors and flow & temperature expertise. product development We are creative engineers. This implies thinking as engineers in terms of costs, ergonomics and production. It also means thinking as creatives, combining form and function in terms of design intent and user-experience. This combination of creativity and technology makes ACE a unique integrator. automotive engineering For OEMs and suppliers to the automotive industry we deliver engineering and consultancy in powertrain, chassis and interior, embedded in expert knowledge of on-board diagnostics, functional safety, cyber-security, model-based design andprocess development. 22 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

s g e e g s 21 Vaartveld 1 4704 SE ROOSENDAAL Nederland Contact: Dennis de Geus Aantal medewerkers: 11-50 T: 0031-165-564540 E: Verkoopbenelux@acess. nl I: www. acess. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Acess heeft een breed snelkoppelingen programma, uitwisselbaar met en passend op bijna alle snelkoppelingen van toonaangevende merken zoals Prevost, Walther, Parker, Rectus, Tema, Oetiker, Hasco, DME, Orion, PCL, Cejn, Stucchi, Faster, DNP en vele anderen. We zijn al meer dan 27 jaar gespecialiseerd in snelkoppelingen en doen zaken met diverse fabrikanten. Voor veel mensen maakt de verscheidenheid aan merken en typen snelkoppelingen deze markt ondoorzichtig en ingewikkeld. Als je een bepaald merk en type gebruikt moet je dan tot in lengte van jaren datzelfde merk en type blijven kopen omdat iets anders niet past? Vroegerwas dat inderdaad vaak het geval en was men aan de genade van die fabrikant overgeleverd. In de laatste jaren is daarin een kentering gekomen.Mede door de Europese druk om te standaardiseren zijn verschillende profielen ISO genormeerd, andere profielen zijn door de markt gestandaardiseerd. Veel koppeling-fabrikanten maken nu koppeling die uitwisselbaar zijn met de koppelingen die hun concurrenten maken. Acess is een van de voorlopers in deze ontwikkeling en kent de specificaties van zowel de originele als uitwisselbare producten Hierdoor kunnen we voor elke toepassing een goed advies gev Belangrijke partners voor Acess zijn RTC, CEJN en Holmbury. De combinatie van leveranciers geeft ons de mogelijkheid om een zeer breed bereik te leveren in de markt van de snelkoppelinge Uw behoefte zetten wij om in een oplossing. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

BIC 1 5657 BX EINDHOVEN Nederland Contact: Maarten van Dijk Aantal medewerkers: 3-10 T: 040 401 404 7 E: info@additivecenter. com I: www. additivecenter. com 3D print experts voor de maak industrie Workshopprogramma3D printen Begrijpwat er mogelijkis met kunststofen metaal3D printenen pas het toe. Tijdens deworkshopsleert uw technischen commercieelpersoneel waar3D printeneentoegevoegdewaardebiedtten opzichtevan conventioneletechnieken. Samenmeteen uw personeelidentificerenwe diverseonderdelen in uwmachineof portfoliodie voordeelopleverenwanneerdeze 3D geprintworden. In deworkshopswordendeze onderdelen vervolgenstechnischontwikkeldengeproduceerd.We sluitende workshopsafmet de "businesscase"vande onderdelen,zodatook duidelijkis wat kosten/batentechnischde voordelenzijn. Dit magu verwachten Medewerkersbewustovermogelijkhedenindustrieel3D printen 5 tot 10 toepassingenwaar3D printenwaarde toevoegd Ondersteuningbij uitwerkenidee tot product Inzicht in toekomstigemogelijkhedenvooruw bedrijf Maatwerkprogrammadoor 3Dprint experts Toegangtot3D print productienetwerk • • • • • • Engineering/ Productdevelopment Direct engineersbeschikbaarmeteen frissemindset,wantvoor 3D printen is andersdenkenbelangrijk. Voorde ontwikkelingvan 3Dgeprinteonderdelenis eenandere mindsetzeerbelangrijk. Bij verspanendetechniekenis hetimmers duurderwanneerje meermateriaalverspaanden bij 3Dprinten is dit preciesandersom:hoemeer materiaalje behoudhoeduurder hetonderdeel. Wij verzorgenvolledigeontwikkelingsprojecten.Onzeengineers onderscheidenzich doordat ze verstandhebbenvan conventionele productieprocessenen een expertisein 3Dprinten. Wedagen graaguit enwordengraag uitgedaagd. OverAdditiveCenter Wij zijn dé partnervoor hetMKBop hetgebiedvan 3Dprinten/ AdditiveManufacturing.Het teamvanAdditiveCenterkenmerkt zich door ondernemendeexperts metveel ervaringopzowel kunststofals metaal3Dprinten. Wij gaangraag de uitdagingaanom3D printenbinnenuw organisatiesuccesvol toe te passen! 24 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e 21 Dwaallichtje 4 5629 LC Eindhoven Nederland E: info@adm- mechatronics. nl I: http:// www. adm- mechatronics. nl Actuator Design andMagnetics ADM mechatronics voorziet klanten in hun behoeften op het gebied van mechatronica, electro-mechanica en magnetisme. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen van mechatronische systemen en actuatoren, het uitvoeren van feasibility-studies, het optimaliseren van high-tech electro-mechanische systemen voor toepassingen van sterk uiteenlopende aard; van nauwkeurige high-tech systemen tot vermogensintensieve aandrijvingen. ADM ontwerpt en ontwikkelt uiteenlopende magnetische systemen. Voorbeelden zijn: lineaire motoren met korte of lang weglengte (slag), passieve en actieve magnetische lagers, trillingsisolatoren, actuatoren met kracht- of koppelwerking in meer graden van vrijheid, planaire motoren, ijzerankermotoren (lineair en roterend), lorentz motoren, stappen motoren, passie en actieve magnetische dempers, magnetische afscherming, inductie- of asynchrone motoren, grippers en clampsystemen.V uiterst kleine tot vermogens-intensieve systemen, van uiterst nauwkeurige tot en met zeer kosteneffectieve toepassingen. Competenties Bij het ontwerp van magnetische systemen richten wij ons op a aspecten vaneen mechatronisch ontwerp: electro mechanica meet- en regeltechniek warmteleer vermogenselectronica mechanica • • • • • Binnen iedere fase van het ontwikkeltraject participeert ADM in een project sturende en/of ondersteunende rol: uitvoering van concept studies uitwerking van (voor)ontwerp detaillering en/of optimalisatie ontwikkeling en realisatie. • • • • Afhankelijk van het product draagt ADM zorg voor de vervaardiging van prototypes en serieproducten. De assemblage besteedt ADM uit bij een netwerk van betrouwbare partners. ADM verzorgt eveneens trainingen voor professionals uit het bedrijfsleven voor the High Tech Institute enMechatronics Academy. Technologie ADM ontwerpt en ontwikkelt uiteenlopende magnetische systemen. Voorbeelden zijn: lineaire motoren met korte of lange weglengte (slag), passieve en actieve magnetische lagers, trillingsisolatoren, actuatoren met kracht- of koppelwerking in meer graden van vrijheid, planaire motoren, ijzerankermotoren (lineair en roterend), lorentz motoren, stappen motoren, passieve en actieve magnetische dempers, magnetische afscherming, inductie- of asynchrone motoren, grippers en clampsystemen. Van uiterst kleine tot vermogens-intensieve systemen, van uiterst nauwkeurige tot en met zeer kosteneffectieve toepassingen. Werkwijze ADM hanteert een pragmatische en multi-disciplinaire benadering van de probleemstelling en past daarbij een wetenschappelijke werk- en denkwijze toe. Door de jarenlange ervaring en de simultane inzet van verschillende disciplines zijn we in staat vernieuwende en innovatieve oplossingen te realiseren, die met een monodisciplinaire benaderingswijze nie gerealiseerd kunnen worden. Onze (internationale) klanten zijn actief binnen: high tech industrie consumer products consumer electronics knowledge development • • • • Wij onderhouden een nauwe samenwerking met de technische universiteiten. Mede daarmee komen wij tot oplossingenwaari de allerlaatste inzichten vanuit de academische wereld zijn geïntegreerd. ADM maakt gebruik van de meest moderne ontwerpmethodieken teneinde de hoogst haalbare kwaliteit te garanderen. De gebruikte technieken maken kosteneffectieve oplossingen mogelijk met korte time-to-market trajecten. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Ekkersrijt 7302 5692 HH SON Nederland Contact: Joran Bussel Aantal medewerkers: 51-100 T: 0499474830 E: sales@adruu. nl I: www. adruu. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9 OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN / HOOGWAARDIGE ZICHTDELEN OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN ANODISEREN HARDANODISEREN (0 °C) KLEUR ANODISEREN HOOGGLANS / HALFGLANS ANODISEREN CHROMATEREN (RoHS) ULTRASOON REINIGEN / CLEANROOM VERPAKKEN (GRADE 2 ENGRADE 4) BEITSEN / PASSIVEREN PTFE COATING RVS-LOOK WAAROMADRUU? • • • • • • • • • BEDRUKKEN INDRUK BEDRUKKEN / OPDRUK BEDRUKKEN / RONDDRUKBEDRUKKEN • LASERGRAVEREN VERVAARDIGEN VAN HOOGWAARDIGE ZICHTDELEN FRONTPANELEN BEHUIZINGEN • • INPERSEN/MONTEREN/ASSEMBLEREN • • • • • • • • BETROUWBARE PARTNER KORTEDOORLOOPTIJDEN / HOGE LEVERBETROUWBAARHEID HOOGSTAANDEKWALITEIT MEERDAN 30 JAAR ERVARING HIGH TECH: FOCUS OP INNOVATIE ENONTWIKKELING ALLESONDER ÉÉN DAK VANENKELSTUKS TOT MILJOENEN ONDERDELEN PER JAAR 3 PLOEGEN 24/7 26 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

9001 D 21 Scorpius 90 2132 LR HOOFDDORP Nederland Contact: JAN Verbeek Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 23 554 22 55 E: info@adse. eu I: www. adse. eu Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Snel, veilig, duurzaam en betaalbaar transport - Hoe? Vraag ADSE! Introductie ADSE is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau, actief op gebied van complexe transportsystemen in de Lucht- en Ruimtevaart, Mobiliteit (rail & infrasystemen, voertuigen) en Defensie. Voor al deze systemen is technische en organisatorische complexiteit een gegeven en zijn veiligheid en beschikbaarheid tegen acceptabele life cycle kosten en snelheid essentieel. In onze diensten combineren we diepgaande technische kennis met praktische expertise op gebied van aanschaf, productontwikkeling, productie en onderhoud. We staan in voor het realiseren van de projectdoelen van onze klanten, als projectleider, leidende consultant of specialist en engineer, samenwerkend met specialisten bij de klant en haar toeleveranciers. Ook zorgen we voor kennisoverdracht aan collega's bij de klant zodat ze zonder ons verder kunnen in hun lange termijn ambities. Zoworden ideeën realiteit en overtreffen we verwachtingen in de uitvoering van projecten. Dit is waarin we al meer dan 20 jaar succesvol zijn. Onze aanpak In multidisciplinaire projecten, met lange levenscycli en grote belangen liggen antwoorden voor specifieke vragen nooit panklaar. Maar dankzij onze gestructureerde aanpak en brede ervaring is het ontwikkelen van een maatwerkoplossing nooit moeilijk, hooguit complex. We werken daarvoor in teamverband, en in samenwerking met opdrachtgevers omdat integratiekennis nooit in 1 hoofd past. Nationale en internationale standaarden, certificatieprocessen wet- en regelgeving zijn vaak richtinggevend maar creeeren oo nieuwe vraagstukken bij optimalisatiekeuzes. We weten hoe we binnen standaards toch pragmatisch oplossingen kunnen ontwikkelen. Industriele Projecten ADSE ondersteunt fabrikanten, toeleveranciers en onderhoudsbedrijven met een low volume/high mix karakter d de transportmiddelen industrie kenmerkt. Voor aerospace projecten zetten we onze door EASA gecertificeerde ontwerporganisatie (DOA) in. Voor spoorprojec werkenwe samen met geaccrediteerde partners. Het delen van onze ervaringen draagt bij aande organisatieontwikkeling van onze klanten, onthe job en hands - geen theorie om de theorie. Daarmeeverbeteren wij productontwikkeling, productie en customer support processe in ketens. Productontwikkeling Als full service ontwikkelpartner ontwikkelen en realiseren we innovatieve producten, systemen en technologieen,van idee to een functioneel proof-of-concept model, prototype of nulserie, ook voor klanten buiten de transportindustrie die kennis van lichtgewicht, energiezuinige of autonome systemen nodig hebben. Onze productontwikkelingsprojecten kenmerken zich door een teamaanpak waarbij we nauw samenwerken met opdrachtgeve en leveranciers. Asset Management Transportsystemen, maar ook productiemiddelen worden aangeschaft, indienst gesteld en beheerd middels Asset Management processen. ADSE helpt eigenaren en operators va kapitaalgoederen met het goed specificeren van de behoeftes acceptatiecriteria en met het beoordelen of toeleveranciers aan alle eisen en verwachtingen voldoen. Ook leveren we de exper om onderhoud- en upgradeprogramma's kosten effectief te plannen en te organiseren. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Kerkhovensesteenweg 420 3920 LOMMEL België Contact: Roger Peeters Aantal medewerkers: 51-100 T: +32 11 402 872 E: roger. peeters@cumatrix. com I: www. cumatrix. com Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9 A process ofinnovation Advanced Chemical Etching Ltd. is gespecialiseerd in het etsen en 3D vormen van metalen precisie onderdelen. Deze vinden hun toepassing in nagenoeg alle industrietakken zoals: • • • • • • • • • • • • • • • automotive fijnmechanica elektronika en mechatronika defensie telecom- en halfgeleider industrie lucht- en ruimtevaart medische industrie meet- en regeltechniek De voordelen van fotochemisch etsen zijn o.a.: geen bramen geen stress noch vervorming zeer hoge nauwkeurigheid lage instelkosten zeer korte levertermijnen aantallen vanaf 1 stuk materiaalkeuze is quasi onbeperkt. Naast de produktie van roestvrij staal, koper- en zijn legeringen worden er ook meer exotische materialen verwerkt zoals : titanium, molybdeen, elgiloy, nitinol, hastelloy, inconel, aluminium ... Nabehandelingen zoals plooien, lassen, solderen, verzilveren, vergulden, enz.... behoren tot het standaard leveringsprogramma. ACE Ltd. is ISO 9001 en ISO 14001 gekwalificeerd waardoor integrale kwaliteitszorg verzekerd is. ACmE : aluminium compliant molecular etching Aluminium was lange tijd een "mystery material" om te etsen. ACE is er via doorgedreven research in geslaagd een uniek proces op punt te stellen waardoorwe een ongeëvenaarde kwaliteit en heel scherpe toleranties kunnen aanbieden. TiME : titanium molecular etching Zonder gebruik te maken van HF (waterstoffluoride) heeft ACE een eigen proces ontwikkeld voor het etsen van titanium. Hierdoor beschikken we over een "groen" proces met een hoge mate van kwaliteit en nauwkeurigheid. Dit proces is geschikt voor alle soorten titanium. 28 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

9001 r 21 Bergerstraat 10 6226 BD Nederland Contact: Tim Bongard Aantal medewerkers: 500 + T: (0)0800 7001 7001 E: ESC- SUPPORT@nordson. com I: www. nordsonefd. com Precision Dispensing Systems & Equipment Advanced Technology Solution Nordson's Advanced Technology Solutions segment serves the needs of customers in electronics, medical, general product assembly and related end markets by integrating proprietary product technologies found in customer production processes, such as surface treatment, precisely controlled dispensing of material and post-dispense test and inspection. Components include single-use plastic molded syringes, cartridges, tips, fluid connection components, tubing, balloons and catheters. Nordson EFD Nordson EFD is the leading manufacturer of precision fluid dispensing systems. Our dispensers, dispense valves, automated dispensing systems, syringe barrels, and precision dispense tips are trusted for applying controlled amounts of adhesives, sealants, oils, and other high-performance assembly fluids. EFD also offers a complete line of quality ISO 9001 certified solder paste for printing and dispensing. 797PCP-2KProgressive Cavity Pumps WebsiteNordson EFD https://www.nordson.com/en/divisions/efd Our Newest Products Nordson EFDUltimusPlus™ Newest Products (see photo's) NordsonEFD UltimusPlus™ Simplify setup and operation with advanced touchscreen control of dispensing parameters. Plus, full operator lockout of time, pressure, and vacuum settings prevents operator-to-operator variability between shifts. In addition, the UltimusPlus’ Ethernet connection simplifies factory integration for high-volume, automated production. Optimum®CeramicMicroDot™ tips 797PCP-2KProgressiveCavity Pumps Nordson EFD’s 797PCP-2K Series pumps precisely meter accurate ratios of part A and B materials through static mixers for highly repeatable dispensing with fluid deposit accuracy at +/- 1%. The 797PCP-2K progressive cavity pumps come in three sizes – 0.01 mL, 0.05 mL,and 0.15 mL. Optimum®CeramicMicroDot™ tips Our Optimum® CeramicMicroDot™ tips feature a 37 ga ceramic cannula that is compatible with fine particle-filled materials and can produce precise micro-deposits as small as 100 μm. These tips are ideal for dispensing assembly fluids in the life science and electronics industries. Our Optimum fine-gauge, passivated stainless steel dispensing tips include 27 ga, 30 ga, 32 ga, and 33 ga sizes. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

The Old Brick Kiln Ramsdell, Tadley RG26 5PR Hampshire Verenigd Koninkrijk Contact: Mr. Nigel Johnson T: +44 (0)1256 855055 E: njohnson@aerotech. com I: www. aerotech. co. uk Who is Aerotech? Since 1970, Aerotech has designed and manufactured the highest performance motion control and positioning systems for our customers in industry, government, science, and research institutions around the world. Aerotech’s positioning stages range from economical ball-screw and gear-driven linear and rotary stages to the highest performance direct-drive linear and rotary stages available; linearmotor-based Cartesian gantry systems; single and multi-axis airbearing systems; and our complete range of nanopositioning stages. Motion controls include our award-winning Automation 3200 32axis software-based machine controller, and our Soloist series single-axis and Ensemble series multi-axis stand-alone motion controllers. Aerotech also manufactures a large selection of highperformance brushless linear and rotary servomotors and drives, galvo scanners, hexapods, goniometers, gimbals and optical mounts, piezo stages, and custom motion subsystems. If you don’t find a standard product suitable for your application, our expertise and ability to provide custom motion components and systems is unmatched in the industry. Our custommanufacturing ability is further enhanced by our long history of providing systems for vacuum and cleanroom operation. Aerotech’s commitment to consistently advancing our product and value-added service capabilities is summed up in our motto “Dedicated to the Science ofMotion" Aerotech provides: The lowest cost of ownership Highest throughput Highest accuracy Best return on investment • • • • 30 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

g r 21 Havenstraat 52 1271 AG HUIZEN Nederland Contact: R.W. Dasbach Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 35 523 38 28 E: info@aeson. nl I: www. aeson. nl KUNSTSTOF VERBINDEN ***** NON-CHEMICAL PLASTIC WELDING Gereedschappen en machines voor alle lastechnieken Creatieve oplossingen U kunt rekenen op een betrouwbaar advies op basis van onze uitgebreide kennis en ruime praktijkervaring. Onze kracht lIgt in het bedenken van oplossingen; Keuzehulp lastechnieken Ondersteuning bij productontwikkeling Toepassingslaboratorium Uitbesteden vande productie Kunststoflasmachines Gereedschappen Service en onderhoud • • • • • • • Omdat we alle mogelijke technieken voor kunststof lassen beheersen, kunnen we u techniek-onafhankelijk adviseren. Niet voor niets is Aeson dé specialist in het verbinden van kunststoffen in de Benelux. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 Innoverende expertise voor een optimaal eindresultaat Kwaliteitszorg, automatisering, kostenreductie en continuïteit z de belangrijkste aandachtsgebieden in de kunststofverwerkend industrie. Juist daarom is contact opnemen met de professiona van Aeson of een bezoek brengen aan Aeson een goed idee.

Septestraat 27 2640 MORTSEL België Contact: Frank Ruttens Aantal medewerkers: 101-200 T: +32 (0)3 444 3135 E: frank. ruttens@agfa. com I: www. agfa- labs. com Kwaliteitscertificering: ISO 13485 ISO 14001 ISO 9001 Agfa-Labs is het open innovatie-platformwaarmeeAgfa zijn R&Dcompetenties aanbiedt aan derden. Aan kleine en grote bedrijven. In de eerste plaats betreft het geavanceerde analytische technieken (chemische en fysicochemische) en materiaaltesten (mechanische analyse). Doordat we over een uitgebreid park van meetapparaten beschikken, en omdat onze collega's van vele markten thuis zijn (scheikundigen, natuurkundigen, ingenieurs) kunnen we een complex probleem vanuit verschillende standpunten bekijken. Een snelle en goedkope oplossing van het probleem van de klant is finaal de betrachting. Doordat we mee-denken met de klant, bieden we ook een hoge toegevoegde waarde. Hoewel we voor vele uiteenlopende industrie-domeinen relevant werk hebben geleverd (onze kennis en apparaten zijn generisch, dewetenschap is dat ook) zijn we toch vooral bekwaam op het vlak van organische formuleringen en coatings. We gebruiken bepaalde methodes waarvanwe hebben ervaren dat ze het verschil kunnen maken. Het gebruik vanHansen Oplosbaarheids-parameters (en de experimentele bepaling ervan) laat bijvoorbeeld toe om"groenere" formuleringen te maken waarin toxische of verdachte solventenworden vervangen door ecologisch vriendelijke alternatieven. Een formulering die op die manier geoptimaliseerd werd, kan worden aangebracht op kleine en grote schaal. Daarbij wordt rekening gehouden met karakteristieken als rheologische gedrag en oppervlakte-spanning. De finale eigenschappen van een laag met betrekking tot hechting, krasgevoeligheid, abrasie, wrijvings-coëfficiënt, kleur enz. kunnen uiteraard ook gekwantificeerd worden. Naast het formuleren, behoort ook het deformuleren of het ontleden vaneen bestaande formulering tot de mogelijkheden. Tenslotte bieden wij ook volgende diensten : - chemische procesontwikkeling - toll manufacturing van chemische reacties of dispersiebereidingen - versnelde verouderingstesten - REACH-analyses Py- en TD-GCMS-analyse FTIR- en Ramanspectroscopie Lichtmicroscopie en sample preparatie 32 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 ekkersrijt 7418 5692 HK SON Nederland Contact: Giome Knibbeler Aantal medewerkers: 3-10 T: 0499462924 E: info@airfixr. com I: www. airfixr. com Effectieve luchtzuivering Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Vierselbaan 40 14/15 2240 ZANDHOVEN België Contact: Alain Janssens Aantal medewerkers: 3-10 T: +32 3 366 24 55 E: info@ajsolutions. be I: www. ajsolutions. be Nordson Xaloy - Pyrolyse reinigingsovens - Zeefwisselaars - Waterringgranuleerders Plasdan AJ Solutions ''Power in Plastics'' biedt sinds 2006 oplossingen en ondersteuning aan kunststofverwerkende bedrijven in de Benelux. Gesitueerd in Zandhoven met showroomwaar klanten verschillende machines in werking kunnen testen en evalueren. Ons ervaren team biedt service & technische begeleiding van projecten met o.a. montage van leidingwerk voor materiaaltransport, koeling en perslucht. "Meedenkenmet de klant is écht tof! " *** Randapparatuur *** Dynacon Modulaire transportbanden Eurochiller Koelsystemen & tempeerapparaten Farragtech Perslucht granulaatdrogers Ferlin Gravimetrische doseerapparaten Gammaflux Hotrunnersturingen Geiger Aanspuitgrijpers & lineaire robots HB-Therm Tempereerapparaten voor water & olie Koch - Hoppervullers, grondstoftransportsystemen - Volumetrische & gravimetrische doseerapparatuur - Warme- & drogeluchtdrogers Lorandi - Opslag &handling granulaat - Big-Bag losstations - Materiaaltransport - Buitensilo's MB Engineering Granulaat ontstoffing Neue Herbold Maalmolens & recycling systemen Opbouw injectie eenheden & draaitafels Ro.ma Transportbanden & separators Tecno Matic Lineaire robots & takkenpikkers Wanner Maalmolens compact of centraal op te stellen *** Accessoires & onderhoud *** Airtect Kunststof lekdetectie & alarm systeem AJS-BMS Grijperbouw componenten (EOAT) Ambersil Lossingsmiddelen, ontvetters, matrijsbeschermers, anti-corrosie, smeermiddelen, matrijsreinigers BMS - Verwarmingsbanden en thermokoppels - Reiniging en ondergoudsproducten - Werkplaatsuitrusting - Kniptangen en gereedschap - Klemmen en toebehoren - Water- en hydraulische aansluitingen - Schroeven en cilinders - Spuitneuzen en schroefpunten Bunting Magneten EAS Change Systems - Matrijsonderhoudstafels - Koppelingen - Matrijsspansystemen Iontis Ionisatiestaven Mesutronic Metaaldetectie- & separatie Nordson Xaloy Cilinders, schroeven & smeltpompen Promix (Sulzer) Statische mengers & filters ScrewDie Clean Reinigingsemulsie reiniging van schroeven & matrijzen Ultra Purge Purgeercompound 34 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Zuidzijde 7 3181 LR ROZENBURG Nederland Contact: J.H.R. Madern, P. Lodder Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 181 213 377 E: sales@ajb. nl I: www. ajb. nl Kwaliteitscertificering: ISO 13485 ISO 9001 AJB INSTRUMENT B.V. - RUIM 40 JAAR INNOVATIEF VAKMANSCHAP AJB Instrument B.V. AJB heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een gespecialiseerde toeleverancier voor hoogwaardige precisie componenten en assemblage. Het concept Door deskundige technische en commerciële ondersteuning in combinatie met een geavanceerd machinepark zijn wij in staat om aan praktisch iederewens te voldoen. Van conventioneel draaien en frezen, tot geautomatiseerd 5-assig frezen, CNC programma's d.m.v. Esprit TNG en 10-assige draai/frees bewerkingen. Daarnaast bieden wij ookde volgende aanvullende bewerkingen aan; vlak en rondslijpen, zink en draad eroderen, honen, läppen, gecertificeerd lassen en is er een cleanroom met ISO 7 en 5 aanwezig. Onze klanten * Lucht &Ruimtevaart * Medisch * Semicon & Elektronen microscopie * Automotive * (Petro) Chemie Precisie moetherleidbaar zijn Een vernieuwd machinepark, waaronder een geconditioneerde meetkamer met 2 CNC meetmachines garandeert onze afnemers dat zij ook daadwerkelijk producten ontvangen die volledig voldoen aan de gestelde specificaties. Madern Group Medio 2013 is AJB onderdeel geworden vande Madern Group met als doel technologische kennis en vakmanschap samen te voegen en een leverancier van innovatieve totaaloplossingen t worden voor de instrumenten-, gereedschap- en machinebouw van de toekomst. www.madern.com Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Paardeweide 2 4824 EH Breda Contact: Directie: Ing. R.Brink Aantal medewerkers: 500 + T: +31 76 543 38 00 E: albisbenelux@albis. com I: www. albis. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 ALBIS is distributeur van kunststof granulaat. Het leveringsprogramma bevat Standard Polymers, o.a.LDPE, LLDPE, PP, PS en ABS, Engineering Plastics, o.a. SAN, ASA, PMMA, ABS HH, MABS, PA6, PA66, POM, PC, PC/ABS, PETP/PBTP, PC/PBT, PC/ASA, PPE, PBT, High PerformancePlastics, o.a. PPA, PSU, PES, PEEK, PEAK, PPS, Elastomeren SBS, TPE-E, TPS, TPO. TPV en TPU, Special Compounds o.a. ALCOME en T electrische en/of thermisch geleidende compounds, ALCOM LD lightdiffusion en ALCOMLB lightblocking compounds en Master- enAdditive Batches zoals Biomaster en Shelplus. Albis is een wereldwijde en toonaangevende speler op het gebied van distributrie van kunststoffen in de vorm van granulaat (resin). Vanuit de vele locale magazijnen worden klanten binnen 24 tot 48 uur beleverd in hoeveelheden vanaf 25 kgt/m volle vracht- en silowagens. Daarnaast kunnen verwerkerss en ontwerpers altijd een beroep doen op onze technische expertise zoals CAD design, ANSYS en Mould Flow. ALBIS geniet het vertrouwen van vooraanstaande producenten zoals MOCOM, WIPAG, Covestro, BASF, IneosStyrolution, Lanxess, SK Chemicals, LyondellBasell, Ampacet, Solvay, Tecnaro, Vamptech, Romira, Uteksol , MBA en MGG Polymers waarvan de meeste reeds decennia lang de distributie van hun producten aan ALBIS hebben toevertrouwd. Tevens brengt Albis een groot aantal producten op de markt onder de noemer "Green Selection", waaronder Bio - en Recycle Plastics. 36 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

d . 8 , 21 Hoppenkuil 14 5626 CC EINDHOVEN Nederland Contact: W.T.Wissema / B. van Tiggelen Aantal medewerkers: 101-200 T: +31 407023700 E: info@alligator- plastics. nl I: www. alligator- plastics. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Ontwikkeling én productie van hoogwaardige spuitgietproducten Alligator Plastics is dé specialist op het gebied van ontwikkeling én productie van hoogwaardige en duurzame Kunststof Spuitgietproducten. Innovatiekracht Alligator Plastics zet veel capaciteit in op innovatie en engineering. De creatieve en grensverleggende benadering van onze engineers ziet u terug in vernieuwende producten meteen slim design. Wij maken daarbij gebruik van de laatste innovaties in kunststof. Zo vergroten wij uw toegevoegde waarde en versterken wij uw concurrentiekracht. Dat maakt ons dé partner voor de ontwikkeling en productie van niet alledaags spuitgietwerk. Toekomstgericht en duurzaam ontwerpen Wij gaan graag al bij de start vande productontwikkeling met u aan tafel. Zo profiteert u maximaal van onze spuitgietexpertise voor een beter resultaat in kortere tijd. We selecteren of ontwikkelen de meest geschikte kunststof voor de gevraagde toepassing. Het aantal componenten minimaliseren we en we ontwerpen een optimale matrijs én productie-proces voor u. Uiteraard is maatwerk automatisering bij ons mogelijk. Efficiënte productie Met probleemloze en efficiënte productie profiteert u van snelle doorlooptijden en een aantrekkelijk rendement op uw product. In onze geavanceerde fabrieken in Eindhoven en Son produceren wij uw producten 24/7 met constante kwaliteit. Specialist in 2K spuitgietwerk Alligator Plastics is marktleider in 2K spuitgieten; het verwerke van twee verschillende kunststoffen in één matrijs. Dit biedt ex mogelijkheden voor uw productontwerp. Denk hierbij aan geïntegreerde afdichtingen, kijk-vensters of Soft-Touch Van alle markten thuis Wij zijn thuis in vele branches, waaronder de automotive, food, healthtec, hygiëne, techniek, consumer lifestyle en de bouw. On klanten ervaren ons bedrijf als een proactieve en zeer betrokke partner met veelzijdige kennis van zaken. Daag ons uit! Heeft u een productidee of wilt u onderzoeken ofuw product slimmer of goedkoper kan? Neem dan snel contact met ons op Laten we samen de toekomst vormgeven! Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Tussendonk 22 4878 AM ETTEN-LEUR Nederland Contact: Adriaan Noteboom Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 76 5480200 E: info@almet- benelux. eu I: www. almet- benelux. eu Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Almet Benelux - Leading in aluminium Since 1969 byAlusuisse Hoogwaardige aluminium kwaliteiten in de vorm van platen, staven, profielen, composiet en bewerkte producten voor de sectoren Transport en Industrie. Missie Almet Benelux stamt af van één van de grootste aluminium halffabricatenleveranciers ter wereld en heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevende aluminiumspecialist in de Benelux. Wij leveren hoogwaardige aluminium kwaliteiten in de vorm van platen, staven, (systeem)profielen, composiet en bewerkte producten voor de sectoren Transport en Industrie. Om op de 24uurs economie in te spelen levert Almet Benelux uit voorraad, klantspecifiek en fabriekspartijen. Wij gaan professioneel, servicegericht en onafhankelijk te werk en creëren daarbij de oplossingen voor de door u gestelde uitdagingen. Visie Al sinds 1969 investeren wij continu in onze mensen, processen, middelen en materialen. Hierbij staat centraal dat onze medewerkers hun creativiteit en passie kunnen delen; evenals successen. Ons onderscheidend vermogen zit hem in het geven van deskundig advies, het (door)ontwikkelen van de aluminium halffabricaten en het op maat bedienen vande (niche) markten. Dit gaat gepaard met een breed servicepakket en goede bereikbaarheid. "Uw partner in kostenbesparend verspanen door stabiliteit en continuïteit in kwaliteit, service en kennis." Producten en service Industrie Aluminium plaat Aluminium precisieplaat Aluminium staf Aluminium profielen Aluminium klantspecifieke profielen Aluminium Honingraatpanelen Aluminium Sandwichpanelen Aluminium panelen met kunststofkern Verticaal Zagen Horizontaal zagen Rondzagen Waterstraalsnijden Vlakfrezen Foliën Pre-Machining Opwaarderen naar een 3.2 certificaat Materiaalonderzoeken • • • • • • • • • • • • • • • • • Aluminium Plaat (EU & SWISSMADE) EN AW - 5083 G5G® gegoten | ENAW - 5083 gewalst | EN AW - 6082 gewalst | EN AW - 7022 gewalst | EN AW - 7075 gewalst Aluminium Precisieplaat (EU & SWISSMADE) EN AW - 5083 G5S® gegoten | EN AW - 5083 ALPLAN® gewalst | EN AW - 6082 ALPLAN® gewalst | EN AW - 7075 ALPLAN® gewalst| EN AW - 7019 UNIDAL® gewalst Aluminium Staf Rond (EUMADE) EN AW - 6026 | EN AW - 6082 | ENAW - 7022 | EN AW - 7075 38 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Kleimoer 2 9030 GENT België Contact: StevenVan Raemdonck Aantal medewerkers: 11-50 T: +32 9 243 80 90 E: info@alpha. be I: www. alpha. be Leader in welding and cleaning technology Wewant to beyour first choice! Een greep uit onze toepassingen: Zoekt u een oplossing voor industriële reiniging of het verbinden in serieproductie? Dan is ALPHA bvba uw partner voor: • • • • • • • het geven van advies organiseren demonstraties of testen in ons laboratorium projectbegeleiding van A tot Z levering van apparaten, OEM componenten en custom design onderdelen installatie &inbedrijfname opleidingen van ingenieurs en operatoren dienst na verkoop met eigen hersteldienst Alpha bvba heeft 25 jaar expertise opgebouwd op het gebied van: • • • • het verbinden van kunststoffen in serieproductie het verbinden van non-ferrometalen in serieproductie het industrieel reinigen in productieomgeving het permanent reinigen van zeefgaas (=ultrasoon zeven) Dankzij de technologie van wereldmarktleider TELSONIC (ultrasoon lassen en reinigen) is ALPHA niet meer weg te denken uit de volgende sectoren: automobiel, chemie, kunststofverwerking, luchtvaart, medisch/farmaceutisch, batterijen, metaalbewerking, textiel, transport/logistiek, verpakking, voeding, elektronica, ... De ingenieurs vanALPHA geven deskundig advies tijdens de verschillende fasen van uw project. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Zandven 10 5508 RN VELDHOVEN Nederland Contact: Marianne van der Ven - van Alst Aantal medewerkers: 3-10 T: 040 2558668 E: info@alrackinternational. nl I: www. alrackinternational. nl Als Nederlands familiebedrijfwerken wij vanuitde Brainport-regio voor bedrijven die (onderdelen van) elektronica / mechatronica ontwikkelen, produceren ofleveren.Wij verkopen materialen voor printed electronics en hoogwaardige basis- enisolatiematerialen voor printplaten en elektronicatoepassingen.Ook bieden wij fulfilmentoplossingen voorbedrijven die (onderdelen van) elektronica/ mechatronica producerenofleveren. 2. Materialen voor printplaten en elektronicatoepassingen Elektronica of specifiek printplaten ontwerpen, assembleren of produceren? Dan zijn kwalitatieve basisonderdelen en bescherming cruciaal. Met de basismaterialen van HITACHI en de ingiet- en coatingmaterialen van ELANTAS voldoet u niet alleen aan steeds strengere eisen. U voorziet uw printplaten en elektronica hiermeevan hoogwaardige onderdelen/ basismaterialen en optimale bescherming. Heeft u behoefte aan een partner die al in het ontwerpstadium met u meedenkt? Die regelt dat het juiste component op het juiste moment aanwezig is? Of die u alle logistieke taken uit handen neemt, zodat u zich kunt focussen op uw core business? Al ruim 20 jaar werken wij samen met onder andere start-ups, designclubs, assemblagebedrijven, producenten en onderzoeksinstituten. U kunt bij ons terecht voor: 1. Materialen voor printed electronics Geen bedrading meer, minder componenten, minder ruimte, lichter, nieuwe ontwerpvrijheid door in-mold technologie. Met deze voordelen en de vele nieuwe toepassingsmogelijkheden zijn printed electronics sterk in opkomst. Wij zijn de exclusieve verkooppartner voor de Benelux van ELANTAS printed electronics. Dit Duitse bedrijf dat onderdeel is van de gerenommeerde ALTANA GROUP, heeft innovatieve materialen ontwikkeld voor printed electronics. Meerweten over de toepassingsmogelijkheden voor uw product? Neem dan contact op. 3. Fulfilmentoplossingen: logistieke taken in goede handen Ervaart u logistieke taken als ballast ofweet u nog niet hoe u deze efficiënt kunt inrichten? Samen zorgen wij voor een vliegende start. Wij ontzorgen een deel van of de volledige back-end. Van slimmer inkoop vanonderdelen, regelen van inklaring, controlling, labelling, barcodering, samenvoegenvan producten, verpakking, orderpicking, opslag, verzenden, logistiek, administratie, technische support, service tot reparatie en after sales. Zo kunt u zich richten op uw core business. 40 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e 21 Jan de Jagerlaan 2 6998 AN LAAG-KEPPEL Nederland Contact: TheoVerbruggen Aantal medewerkers: 3-10 T: 0652073825 E: verbruggen@altair. de I: www. altair. com ALTAIR - global leader in Data Analytics-Simulations-HPC Altair Software Simulation solution - HYPERWORKS Suite - FEA (Optistruct + Optimization) FEA explicit (Radioss) Meshless FEA (SImSolid) Meshing (Hypermesh, Simlab) Design (Inspire, Evolve) Mult-Body (MotionSolve) EMAG Low freq (Flux) EMAGHigh freq (Feko, newFasant) Radio-planning (Winprop) Model Based (Activate/Compose) CFD (Acusolve, uFx, nFx) Bulk Material withEDEM Manufacturing (Mold,Cast,Xtrude,Form,3Dprint (Inspire) Composites (MSD, Esacomp) PBSWorks (HPC load mgmt) Material databases (Mbase) EDA (various) • • • • • • • • • • • • • • • • • Altair CAE Services Solutions Full CAE range projects All Industries: Auto, Aero, Machinery, Medical, Consumer, Electronics, Lightweight etc. Customization Engineering, Optimization, Impact, Crash Full EMAG spectrum low/high Frequency • • • • • Altair HPC solutions PBS-Works: complete HPC management suite for Hyperworks and all other Simulation Software Hyperworks Unlimited Cloud: easy to use cloud extension incl Hyperworks, quick access Hyperworks Unlimited Physcal Appliance: Complete HPC hardware to your needs +Hyperworks + other 3rd party software, incl all maintenance • • • Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Hurksestraat 45 5652 AH EINDHOVEN Nederland Contact: Chris Kalis Aantal medewerkers: 51-100 T: 040-2563080 E: info@alten. nl I: www. alten. nl Technology consulting & engineering ALTEN is daarnaast gespecialiseerd in systeemintegratie en robotica. Wij houden ons bezig met de theoretische implicaties en praktische toepassingen van robots in de ruimste zin van het woord. Robotica is in Nederland nog volop in ontwikkeling en ALTEN is sterk betrokken bij deze technologische ontwikkeling. ALTEN is dan ook de aangewezen partner om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van robotica binnen uw organisatie. Hierbij zijn verschillende samenwerkingsverbanden mogelijk. ALTEN werkt bij technisch georiënteerde bedrijven van multinational tot start up. ALTEN is een vooraanstaande organisatie in technology consulting enengineering. Bij ALTEN Technology draait hetom mechatronica, robotica en technische software engineering. ALTEN Technology werkt voor toonaangevende technisch georiënteerde bedrijven en richt zich op research en development activiteiten. Voor deze bedrijven werken wij, met onze hoogopgeleide ingenieurs, aan innovatieve technische ontwikkelingen. Binnen Nederland werkenwe vanuit vijf vestigingen in Eindhoven, Capelle a/d IJssel, Apeldoorn, Groningenen Amstelveen. Internationaal maken wij deel uit vande ALTEN Groep, die met ruim 30.000 medewerkers sinds 1988 actief is in meer dan 25 landen. Hiermee zijn wij een van de grootste aanbieders van technische consultancy in Europa. Met onze omvang en internationale aanwezigheid heeft ALTEN de kennis en kracht om verantwoordelijkheid te nemen in de projecten die we uitvoeren. Tegelijk zorgt onze decentrale organisatie voor een lokale en op maat gesneden aanpak voor specifieke vragen. Binnen het werkgebied van mechatronica staat de integrale aanpak bij het optimaal (her-)ontwerpen vaneen mechanisch systeem en het bijbehorende regelsysteem centraal. Projecten die op het snijvlak liggen van besturingstechniek, meet- en regeltechniek, werktuigbouwkunde en elektrotechniek vergen een multidisciplinaire aanpak. Deze projecten komen in alle marktsectoren voor en de ingenieurs van ALTEN beschikken over dé kennis en ervaring om in deze multidisciplinaire omgeving te functioneren. ALTEN levert haar diensten in alle fasen vande project life cycle, zowel inhouse als op de locatie van de klant. Bij inhouse projecten richt ALTEN zich op: Feasibility, Concept, Prototyping, Design & Engineering en Realisation. Ook op consultancybasis levert ALTEN haar dienstverlening over de volledige V-cycle, vanaf systems engineering en architectuur, tot gedetailleerd design, implementatie, integratie en verificatie. Vanuit ons specialisme zijn wij prima in staat om in een multidisciplinaire omgeving de samenwerking aan te gaan met de engineers binnen uw organisatie. Naast een nauwe samenwerking tussen de mechatronica en robotica consultants wordt er ook er nauw samengewerkt met de technische software engineers van ALTEN. Sinds haar oprichting in 1988 richt ALTEN zich op technische software ontwikkeling en heeft daar een sterke reputatie in heeft opgebouwd. Door de combinatie van mechatronische consultants én (embedded) software engineers biedt ALTEN een unieke synergie op deze vakgebieden. 42 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n e g n 21 Reykjavikplein 1 3543 AK UTRECHT Nederland Contact: Ralf Bus Aantal medewerkers: 500 + T: +31 88 8275000 E: info@altran. nl I: www. altran. com/ nl ALTRAN About Altran Altran is the world leader in engineering and R&D services. Altran offers its clients a unique value proposition to meet their transformation and innovation challenges. Altran supports its clients, fromconcept through industrialization, to develop the products and services of tomorrow and has been working for more than 35 years with major players in many sectors: Automotive, Aeronautics, Space, Defense &Naval, Rail, Infrastructure &Transport, Energy, Industrial & Consumer, Life Sciences, Communications, Semiconductor & Electronics, Software & Internet, Finance & Public Sector. Altran has more than 50,000 employees operating in over 30 countries. Altran is an integral part of Capgemini, a global leader in consulting, digital transformation, technology and engineering services. With 270,000 team members in almost 50 countries, the Group reported 2019 combined revenues of €17billion. Altran in the Netherlands With about 1000 innovation makers, Altran is the leading specialist in Engineering and R&D in the Netherlands. We assist key players in several industries as a partner in innovative technology to meet their evolving market challenges. We are located in Utrecht, Eindhoven, Helmond, Hengelo, Zwolle, and Leek where we host experienced project organizations and develop powerful solutions. In Helmond, Altran offers unique Automotive facilities for engineering, testing and prototyping up to production of small series. Key expertise areas are autonomous vehicle development, e-mobility, durability testing and superyacht engineering. The best innovation Rising to the challenge of transformation requires a deliberate approach to innovation and focusing key resources on core activities. We help clients accelerate and scale their core capabilities, with design, cutting-edge technological expertise and innovative business models. Our next core portfolio at a glance The Altran Next Core portfolio brings together the rarest andm highly skilled experts to identify and seize business transforma opportunities for our clients. Design& Innovation Advancing the human experience through design Innovative product and service development World-changing innovation Disruptive software products The trusted partner in software development 5G& AdvancedNetworks Creating the network of the future Software frameworks Stay ahead of the technology curve Analytics andAI Accelerating your time to analytics value Cybersecurity Building confidence to secure cyber and respond effective IoT& EdgeComputing Harnessing the power of the Internet of Things AdvancedManufacturing Architects of the factory of the future Compliance & Performance • • • • • • • • • • Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Ketelmeer 25 5347 JX Oss Nederland Contact: M. Huitink Aantal medewerkers: 3-10 T: 0412-654430 E: mail@alumeco. nl I: alumeco. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 De specialist in aluminium halffabricaten AlumecoNL Alumeco is al meer dan 30 jaar een gerenommeerde speler op het gebied van aluminium halffabricaten. Met een voorraad van ruim 15.000 ton behoren wij tot de grootste voorraadhoudende leveranciers van Europa. Sinds2008 zijn wij ook actief in Nederland, waar wij ons voornamelijk richten op de verspanende industrie. Platen (opmaat gezaagd) 5083 O3, 5083 O3 2-zijden gefreesd, 5083H111 6082T651, 5754H111, 7075 T651, 2017A T451, Weldural en Hokotol schijven en ringen uit plaat gezaagd plaatdikte: 1 - 1000mm • • • Rond-, vierkant- en platstaf (op maat gezaagd) 6082, 6026, 2007, 2011 5754, 5083, 7075 zowel gegoten, geëxtrudeerd als getrokken diameter: 5 - 500mm • • • Zaagmachines 8 Schelling precisie horizontale cirkelzagen 1 Friggi verticale blokken lintzaag 1 Behringer horizontale blokken lintzaag 3 Behringer staf lintzagen (volaut.) 2 Schijven en ringen lintzaag Door jarenlange ervaring beschikken wij over zéér uitgebreide kennis van materialen, die wij graag met u delen om uiteindelijk tot een langdurige samenwerking te komen. Wij zien uwaanvragen met belangstelling tegemoet. Probeert u het eens! 44 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Schootense Dreef 21 5708 HZ HELMOND Nederland Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 492 542 225 E: infonl@amadaweldtech. eu I: http:// www. amadaweldtech. eu Kwaliteitscertificering: ISO 9001 AMADA WELD TECH BV: Leader in Precision Joining AMADAWELD TECHis part oftheAMADAGROUP andprovides proven technologies with a long tradition as marketleader in micro-connection. AMADAWELD TECHoffers equipment& systems for laserwelding, laser marking, lasermicromachining, laser cutting, resistance welding, micro arcwelding, hotbar bondingandsealing. From design to production;we build your solution. AMADA WELD TECH offers a unique service Our valuable customers enjoy solutions as an integral part of the production process to connect, to join, or to customise components in a very reliable and very sustainable fashion. Our products are in use in a variety of modern high-tech application fields. These application fields are our areas of expertise to the benefit of our customers’ and our vendors‘ future growth in Automotive, IT &Multimedia, Electronics and Batteries, Medical and Aerospace. Multi-region coverage AMADA WELD TECH is located in Puchheim, Germany, in Helmond, The Netherlands and in Mildenhall in the UK with stateof-the-art facilities developing, producing and servicing solutions offered to our European customer base. As a global player, AMADA WELD TECH has four additional sales offices located in Budapest (Hungary), Turin (Italy) Paris (France) and in Prague (Czech Republic). Our facilities have ultra-modern application laboratories. Standard modules and equipment are stocked for quick and adequate supply throughout the whole of Europe. Furthermore, a perfectly equipped centre of operations takes care of engineering, assembly and testing of customer specific systems. Resistance Welding AMADA WELD TECH provides proven Resistance Welding technologies with a long tradition as market leader in microconnection. AMADA WELD TECH combines its competencies into one full range of resistance welder products such as inverter power supplies, HF, AC/DC and capacitor dischargewelding. Hot Bar soldering andHeat-Sealing Using the Thermode technology as the heart of our Hot Bar system with precise temperature, force and process control, the Hot Bar systems create a robust and multi-functional platfo for Hot Bar Reflow Soldering, ACF Bonding, Heat-Sealing and H Staking applications. Laser Marking AMADA WELD TECH offers a complete range of Lasers Markers use in almost any application that requires direct marking, engraving or machining. Suitable materials include metals, plastics, ceramics, organics and many others. Laser Welding Our Laser Welding systems provide very high production volumes at a low cost per weld and very accurate part positioni even after welding. Laser Welders produce extremely high-qua seam-welds to seal critical electronics packages, such as those used for pacemakers. Laser Cutting Laser Cutting systems are the preferred choice for many fine las cutting or machining applications, particularly when superior edge quality, tight dimensional tolerances and/or high volume production is required as in the medical, automotive, electronic aerospace, and solar industries. Laser cutting systems offer othe advantages as compared to traditional cutting methods includ the elimination of the need for hazardous waste removal and a smaller footprint. Hermetic Sealing AMADA WELD TECH offers a line of resistance welding based systems including projection and rotary welders, hermetic seam sealing systems, and lid placement and tacking systems. Packe with advanced features, these systems reliably perform welding brazing and soldering processes on a variety of hermetic sealin applications. Learn more about the different processes andsolutions we offer at www.amadaweldtech.eu Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Edisonweg 50 4207 HG Gorinchem Nederland Contact: Remco Bijkerk T: 0031 183626252 E: sales@amfbakery. com I: www. amfbakery. com EMPOWERING YOUR BAKERY TO RISE At AMF, we support bakeries around the world with best-in-class unit equipment and complete system solutions to optimize operations, improve product quality and empower bakery teams. Our solutionsmove your baked goods efficiently and reliably through the entire baking process—from mixer to marketplace. We’re made up of the world’s wealth of bakers and engineers, pioneers and problem-solvers, all committed to one common goal: creating the best-in-class unit equipment and complete system solutions to help grow your bakery as we Rise Together. AMFBakery Systems Europe consists of: AMF Tromp: Europe's leading sheeting, laminating, depositing and decorating solutions for bakeries and food producers, we also specialize in pizza production systemsand lines. AMFDen Boer: enhanced baking capabilities including step proofers, modular tunnel ovens, step coolers and seamlessly integrated pan handling systems. Den Boer has introduced the world's 1st Hydrogen fueled bakery oven, calledMultibake VITA. Zero emission baking starts here, and we love to help producers lower their footprint thisway. At AMF, we don’t just speak about innovation; we engineer it. The evidence is in the high-speed solutions synonymous with the AMFname. Through precision engineering and systems expertise, we create customunit equipment and complete system solutions that help bakery brands increase efficiency, consistency, safety, and profitability. 46 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

o d e, s 21 Grasbeemd 21 5705 DE HELMOND Nederland Contact: Marketing Aantal medewerkers: 11-50 T: 0492 594 300 E: info@ammertech. nl I: www. ammertech. nl Uw specialist in lager- en aandrijftechniek en koppelingen Wie zijn wij? Sinds 1978 zelfstandig importeur op het gebied van lager- en aandrijftechniek en koppelingen, hoofdzakelijk in de Benelux. Klantenteam stelt de klant centraal Ammertechwerkt met klantenteams. De teamleden kennen uw bedrijf en kunnen goed inspelen op uw specifieke wensen, door: Directe communicatie Persoonlijke klantbenadering Service Proactief Meedenken Controlefunctie • • • • • • • ETP hydraulische koppelingen Hoogwaardige output begint met hoogwaardige input. ETP koppelingen zijn compact, eenvoudig en snel te (de-)monteren tot méér dan 2500 keer en bieden een zeer hoge precisie. Met name ETP-MINI is uitermate geschikt bij het monteren vaneen naaf op een kleine elektrische motor, stappenmotor of encoder. Segmenten van onder meer een robot positioneert u eenvoudi snel en zeer nauwkeurig met ETP-TECHNO en ETP-EXPRESS. Do de éénbouts-bediening 90° op de as en de geringe afmetingen kan zeer compact gebouwd worden. Ammertech B.V. is authori dealer van ETP. Miki Pulley flexibele koppelingen en elektromagnetische remm Miki Pulley onderscheidt zich door het ontwikkelen en produce van producten van bijzonder hoge kwaliteit. Toepassingsgebie zijn veelal in het hoge(re) segment, zoals de semiconductorindustrie. Miki Pulley biedt flexibele koppelingen vanhoge Japanse kwal in 3 uitvoeringen: de Starflex, de Servoflex en de Stepflex. Voor alle types geldt dat door de speciale vormgeving een hoger ov te brengen koppel en gereduceerde reactiekrachten door uitlijnfouten worden gerealiseerd. De elektromagnetische veerdruk-remmen kunt u gebruiken om remmen, maar ook voor het vasthouden van een bepaalde pos Voor elk scharnierpunt kunt u dit afzonderlijk bepalen. Contact Heeft u een specifieke vraag, start er een nieuw project, zoekt u een logistieke oplossing of wilt u persoonlijke uitleg van onze leverancier? Ammertech ondersteunt en adviseert u bij het vinden van de juiste oplossing op het gebied van lager- en aandrijftechniek. D medewerkers van Ammertech staan graag voor u klaar. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Hogehilweg 16 1101 CD Amsterdam Nederland Aantal medewerkers: 101-200 T: +31 (0)20 308 10 48 E: contact@analis. nl I: www. analis. nl Analis Metrology Solutions: "When you expect more" Analis is distributeur en producent van apparatuur en totaalinrichting voor laboratoria en meetkamers. Als partner hebben wij oplossingen voor o.a. research, life sciences, biotechnologie, in-vitrodiagnostiek en industriële kwaliteitscontrole. Our mission: Helping with Scientific Expertise and Innovative Solutions. Our vision: Be recognized as a Provider of Solutions for Laboratories. Onze passie is meedenkenmet onze klanten voor de beste oplossingen. Voor u als klant zijn we een Nederlands bedrijf met een hoofdvestiging in België. Analis profileert zich door zijn jarenlange samenwerking met talrijke leveranciers van kwaliteitsmerken binnen het vakgebied metrologie zoals Taylor Hobson, ViciVision, Metrios, Helios Preisser, LKMetrology, Vision Engineering, LMW, Mytri en Polytec. Ervaring en continuïteit Bij ons vindt u ruim 90 jaar expertise en zeer gespecialiseerde kennis en kunde die garant staat voor maatwerk en een hoog serviceniveau. Alles in één hand Vertrouwd met alle aspecten binnen de metrologie. Wij denken in oplossingen voor de gehele keten van vraag, installatie, training tot oplevering en zorgeloos functionerende systemen, inclusief onderhoud en calibratie. Kwaliteit Analis is trots dat het kwaliteitssysteem voldoet aan alle eisen. Zo is Analis in het bezit vano.a. de ISO 9001:2008 en ISO 13485 certificaten met als scope productontwikkeling, productie, distributie en technische support. Expertise Onze mensen zijn experts in hun vak. Ze halen voldoening uit de samenwerking met u om een optimale oplossing te realiseren dankzij onze producten, procesoptimalisatie, de juiste technologie, technische, applicatie- & installatiesupport. Our values: Respect, Excellence en Passion zijn de drie pijlers die de waarden en normen van onze bedrijfscultuur uitdragen. Analis is binnen Nederland exclusief distributeur van o.a. de volgende merken: Optische meetsystemen voor het meten van cilindrische werkstukken. Deze systemen onderscheiden zich door hoge nauwkeurigheid, gebruiksgemak, robuuste bouwvorm en temperatuurcompensatie voor gebruik op de werkvloer en in de meetkamer. 2D Optische meetsystemen met unieke filtering van contouren. Zeer gebruiksvriendelijke interface en robuuste bouwvorm en net als de systemen van Vici Vision geschikt voor werkvloer als meetkamer. Ruim 130 jaar ervaring en wereld marktleider in het meten van ruwheid, rondheid en vorm. High-End Coordinate MeasuringMachines. 48 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

t 21 Arkeneel 25a 3905 NS VEENENDAAL Nederland Contact: Erwin Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 (0)318 30 45 44 E: info@andes- meettechniek. nl I: www. andes- meettechniek. nl Dé specialist in geometrisch meten: Andes Meettechniek BV Wie zijn wij? Primaire partners AndesMeettechniek is dé specialist in geometrische meettechniek. We zijn exclusieve distributeur voor Zwitserse merken in de meetbranche, zoals TRIMOS, SYLVAC en WYLER. We geven advies en support voor soft- en hardware in de meetbranche. Met 25 jaar ervaring in de meetwereld zijn we ervan overtuigd dat we u kunnen helpen met de beste meetoplossing voor uw toepassing. Naast verkoop en advies voor de exclusieve Zwitserse merken kunnen we ook software leveren voor beheer en kalibratie van geometrische meetmiddelen. Wat wij bieden? Hoekmeetinstrumenten / inclinometers (fabrikantWyler AG) Hoogtemeetinstrumenten en Lengtemeetinstrumenten (fabrikant Trimos SA) Handmeetgereedschap, digitale meetklokken en tasters (fabrikant Sylvac SA) Onze apparaten zijn IoT-ready engemakkelijk via Bluetooth te koppelen aan een App opuw PC ofmobiele apparaat! Waarom Andes? Wilt u nét dat stapje verder gaan? Heeft u de lat hoogliggen en wilt u dat ook uitstralen met uw bedrijf? Wanneer u dat wil, met de nieuwste technologie en met Zwitserse precisie, dan bent u bij ons aan het juiste adres! Met 25 jaar ervaring binnen diverse meetbedrijven komen we altijd bij de juiste oplossing voor u. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

BIC 1 5657 BX Eindhoven Contact: J. Korting Aantal medewerkers: 101-200 T: +31 40 256 15 00 E: info@anteryon. com I: www. anteryon. com Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9 Anteryon, gevestigd in de Brainport Industries Campus te Eindhoven, is een innovatief hightech bedrijf en specialist in optische systeemoplossingen voor gerenommeerde industriële klanten wereldwijd. Ons bedrijf heeft een sterke ontwikkelingscapaciteit en hightech productiefaciliteiten. Precisie Componenten Binnen de kernactiviteit precisie componenten zijn de meest gebruikte bewerkingstechnieken: CNC bewerken Afmeting: 1000 * 550 * 510mm Nauwkeurigheid: 0,002mm Vlak slijpen en polijsten Afmeting: Ø 600mm Nauwkeurigheid: < λ / 10 Rond slijpen en polijsten Afmeting: Ø 300mm Nauwkeurigheid: ± 0,005 mm CNC lens fabricage Afmeting: Ø 40 mm Nauwkeurigheid: < λ / 10 Optische coatings Diverse optische coatings zoals AR en spiegels Poederstralen Afmetingen: ≤ 600 x 1000 mm Dikte: 0,1 - 3 mmKleinste gatdiameter: 100 µm Aspect ratio: 6 Kleinste detail: 50µm • • • • • • Technologieën Met een cluster van 3 technologieën; repliceren van optische structuren, oppervlaktebewerking opto-mechanische assemblage • • • maakt Anteryon het mogelijk om in een enkele productiegang complete optische modules te produceren van de hoogste kwaliteit en tegen de laagste kosten voor o.a. de volgende markten: medische-, halfgeleider-, defensie-, sensor-, en constructie. Wij zijn met name gespecialiseerd in het creëren van oplossingen door gebruik te maken van precisie glas-bewerkingstechnieken voor producten ten behoeve van industriële, beeld, telecommunicatie en microsysteem technieken. Anteryon is een uitermate high-tech ondernemingmet als kernwaardes, innovatie, precisie, creativiteit en klantgerichtheid, zowel in product als proces. Assemblies Steeds meer wordt de kennis en kunde van Anteryon ingezet voor Design for Manufacturing ( DfM ) en de het produceren van "optische" modules. De "key" optische component of oplossing is geïntegreerd in een betrouwbare , kosteneffectieve, (sub –) module welke in serie kan worden geproduceerd. Onze focus is uitgebreid van het ontwikkelen en leveren van optische elementen naar het leveren van een optische systeemoplossingen. Wij hanteren een multidisciplinaire integrale aanpak voor product definitie, product ontwikkeling en industrialisatie. Deze integrale aanpakverbetert de prestaties van het product en maakt integratie van functies en componenten mogelijk. Deze aanpak resulteert ook een snellere time-to-market plannen en een aanzienlijke vermindering van de totale ontwikkelingskosten. Een optimale match met de operationele capaciteiten vanAnteryon is gegarandeerd en draagt zorg voor operational excellence op het gebied van kwaliteit en efficiëntie. 50 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

9001 r k 21 Nijverheidsweg 10 4906 CL OOSTERHOUT NB Nederland Contact: Dhr. C. Van Baal Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0)162 - 42 78 85 E: sales@appkuns. nl I: www. appkuns. nl Kwaliteitscertificering: ISO 13485 ISO 9001 PERFORMANCE IN PLASTICS! APPKUNS; RUIM 40 JAAR GESPECIALISEERD IN SPUITGIETEN! Al ruim 40 jaar kiezen verschillende gerenommeerde partijen ervoor om langdurig met ons samen te werken.Waarom?We zetten graag dat extra stapje. Denken continue mee hoe het beter kan. Dat betekent dat we bijvoorbeeld niet enkel produceren, maar ook adviseren over wat cruciaal is in uw proces. Want onze ervaring leert: Zo kom je tot een uniek, maar betaalbaarproduct dat voldoet aan alle specificaties. MEDICAL Appkuns is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren va kunststof producten voor medische toepassingen. Appkuns produceert voor o.a. de tandheelkundige/chirurgische branche onderdelen voor medische apparaten. Wij zijn ISO 9001 en ISO 13485 gecertificeerd, beschikken over een cleanroom en ee ERP systeem voor de track en tracing. SPECIALISMENAPPKUNS Appkuns produceert niet alleen kunststofproducten in haar volautomatische machinepark , maar Appkuns biedt meer dan kunststofproductie alleen, ook bieden wij u advies, ontwerp en product- matrijsontwikkeling, personaliseren/assembleren van uw producten en/of(langdurige) logistieke opslag. Samen met onze klanten de beste 'fit for purpose' kunststof producten ontwerpen en produceren, voor medische-, verpakkings- en industriële toepassingen, op een zo kostenefficiënt en duurzaam mogelijke manier. COMPLETE DIENSTVERLENING 24/7 geautomatiseerde machinepark Spuitgieten 1K & 2K (2 komponenten) Spuitgietblazen (flessen / bollen) Gereedschapsmakerij/Engineering Assemblagelijn / Nabewerkingen Bedrukking / Laseren van artikelen CNC nabewerkingen Ultrasoonlassen • • • • • • • • ISOCERTIFICERING ISO9001 & ISO13485 ErkendLeerbedrijf (nr. 1015934) PACKAGING Appkuns weet dat geen verpakking hetzelfde is. De ene keer m deze met name uw product beschermen,de andere keer teven de gebruiker aanspreken, het gebruiksgemak verhogen of de veiligheid waarborgen. Veelal is de verpakking een informatiedrager. Het zijn deze verpakkingsvraagstukken waar onze ervaring en kennis met kunststof en combi-technologieën optimaal kunnen inzetten en het hele proces van ontwerp tot printing en assembleren kunnen verzorgen. INDUSTRY Industriële toepassingen hebben vaak technisch specifieke eise die sterk uiteen lopen. Dit vraagt om een brede kennis en inzetbaarheid van materiaal en een hoge mate van flexibiliteit. de afgelopen 40 jaar realiseerde Appkuns honderden verschillende soorten producten voor onder andere voedingsmiddelen, waterconditionering en design- en transportproducten. VANMETAAL NAAR KUNSTSTOF De trend om metaal te vervangen door kunststof is al enige tijd aan de gang. Voordelen zijn onder andere designvrijheid, eenvoudig te verwerken, geen nabewerking, lage soortelijke massa, lage kostprijs, corrosiebestendig, temperatuurbestendig veel kleuren, recyclebaar, veel eigenschappen toe te voegen en een isolerende werking. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Krommewetering 81 3543 AM UTRECHT Nederland Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 30 2426060 E: netherlands@arburg. com I: www. arburg. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 ALLROUNDER 920 H ARBURGBV Nederland, contactpersoonRobbertWeijersen ARBURGNVBelgië, contactpersoonAnton Kavse, zijn dochterondernemingenvan ARBURGGmbH+Co KGin Lossburg (Duitsland). Met arburgGREENworld draagtARBURGbij aan hetontwikkelen van het hergebruikvangrondstoffenen de circulaireeconomie.Dit heeft ook betrekkingop het"vergroenen"van haareigen productieprocessen. Als een vande marktleidendeentoonaangevendeproducentenvan hoogwaardigespuitgietmachineszijn wij uw deskundigepartner voor efficiëntspuitgieten. ARBURGheeft in 26 landen, met34 standplaatsen,een eigen vestigingendaarnaast in meerdan100 landeneen handelspartner. In het ARBURGTechnologyCenter in Utrechtstaan diverse spuitgietmachinesopgesteldvoorverkoop, scholingover machines en kunststoffen,demonstratiesen proefspuitingen. Bij een storingzijn onzeservicetechnicisnelinzetbaar enis een snelle leveringvanonderdelengegarandeerd. arburgXworld- Hetnieuwedigitale klantenportaal Het portaalbevat alle digitale productenen servicesom vooreen efficiënteproductieoptimaleringte kunnenzorgen. Metsteeds nieuw en functies;bijv. het bestellen vanonderdelen,zelf storingenanalyserenen oplossen, documentatievan het productieprocesbekijken,machinebesturingsimuleren,etc., is het portaalcontinuin ontwikkeling. Leveringsprogramma Ons modulaireproductenprogrammabestaatuit energiezuinige elektrische,hybrideenhydraulischemachines en bijbehorende randapparatuur.Wij biedenu individueleen branchespecifieke ALLROUNDER-spuitgietoplossingenen knowhowen turnkey automatiseringsprojecten.Daarnaastis er de freeformervoor additiv manufacturingen prototyping. ALS enARS zijn de digitale toolsvoorhet instellenvanmachines en productieprocessenen hetbewakenendocumenterenhiervan:met computer overzichtover hetverloopvande totale productie. Met ARBURGspuitgietmachinesverwerktmenthermoplasten, thermoharders,elastomeren,LSR, keramieken metaalpoeders. 52 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

ive n et é 21 Technologielaan 9 3001 Heverlee België Contact: Geert Creemers Aantal medewerkers: 11-50 T: +32 16 380 830 E: sales@argon- ms. com I: www. argon- ms. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Innovatieve meetdiensten en -oplossingen. ARGONMeasuring Solutions is een specialist in 3D meetdiensten en meetoplossingen. Deze diensten en oplossingenworden ondersteund door eigen en op-maat-gemaakte software, die het gebruik en de interpretatie vergemakkelijken. Onze meetdiensten omvatten: • • • • • Meten op locatie Geautomatiseerde loonmetingen 3D scanning fixturen Reverse Engineering Verhuur van manuele meettoestellen en gerobotiseerde meetcellen Onze meetoplossingen omvatten: • • • Klantspecificieke gerobotiseerde 3D scanning of tactiele meetcellen Mens-Machine Interfaces voor een eenvoudige bediening SCANweb als cloud-gebaseerd 3D platform voor het analyseren en delen van resultaten Voor meer informatie: bezoek ons op www.argon-ms.com ARGON is een Certified Automation Partner vande firma's GOM Hexagon. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Vendelier 2D 3905 PA VEENENDAAL Nederland Contact: K. Feijen Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 318582 500 E: info@arkance- systems. com I: www. arkance- systems. com Uw CAD/CAM/PDM partner metkennis Arkance Systems Arkance Systemsheeft vestigingen inmeerdere landen inEuropa en is sterk groeiend. In de Benelux zijn wij onder andere actiefin de Design &Manufacturing markt. Hierin zijn ca. 75 medewerkers actief, verdeeld over verschillende vestigingen in Veenendaal(NL), onze Belgische vestigingen in Erembodegem (Aalst), Luik, Antwerpen en Oostendeen hetkantoor inLuxemburg. Als Autodesk Platinum Reseller in deBenelux leveren wij kennisen advies en dragen totaaloplossingen aan op het gebied van CADPDM enCAM-systemen voor de Manufacturing industrie. Arkance Systems is een hoogwaardig kennisbedrijf dat diensten biedt metbetrekking tot kennen en kunnen.Dus niet enkel software, maar ook implementatie, opleidingen, consultancy en de integratie metandere bedrijfsonderdelen. Onze missie isom de primaire procesketen van degebruikte software binnen uw bedrijf gecontroleerd teverbeteren ende engineerings- en productie-gegevens te borgen. Hiermee wordt veel tijd bespaard en worden fouten voorkomen. ESPRIT: CAM simulatieMillTurn Procesflowoptimalisatie Op basis van CHECKitB4, het virtuele systeem van Pimpel, zijn wij in staatom uw gehele procesflow virtueel te testen en te optimaliseren. CHECKitB4 sluit aan op alle CAMsystemen. Pimpel Arkance heefteen samenwerking met PimpelGmbH inOostenrijk en Duitsland. Met de ervaringen kennis vanmeer dan 35 CAMExperts kunnen wij u goede oplossingen bieden voor het foutloos aansturen van uw CNC machines in de verspaning. Denk hierbij aan postprocessorenen complete virtuele machines inclusief besturing. Test-runsen dure fouten aan demachine worden zo voorkomen. Training en Educatie Wij hechten grotewaarde aan goede opleiding en ondersteuning. Onze doelstelling is dat u enuw medewerkers binnen een kort tijdsbestek een efficiënte werkwijze aanleren. Arkance is een geautoriseerdAutodesk® TrainingCentre en verzorgt dertig verschillende trainingen (in verschillende talen) voor CAD, CAM en PDM. Engineering- & Productieproces Al meer dan 30 jaar zijn wij actief inde markt en hebben ruime ervaring op hetgebied van2D en 3D CAD, CAM, PLM en PDMen dit in alle marktsegmenten. Voor toepassingen in productie-bedrijven werken wij nauw samen met Pimpel. CHECKitB4: Machine virtueel testen WinTool Arkance is tevens leverancier van het zeer gebruiksvriendelijke WinTool gereedschapbeheer systeem. Dit sluit goed aan opde procesflow optimalisatie. Vergaande Integratie met vele CAM-systemen en gereedschapkasten zijn standaard voorzien. 54 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

k s 21 Emmasingel 23 5611 AZ Eindhoven Nederland Contact: Paul Hylarides T: 040-2329050 E: info@arnold- siedsma. nl I: www. arnold- siedsma. nl Value your idea Arnold & Siedsma is een adviesbureau op het gebied van intellectueel eigendom.Wij beschermen merken, modellen, technieken, processen en nieuwe producten voor groteen kleine ondernemingen over de hele wereld. Bij Arnold &Siedsma is uw idee onze drijfveer. Wij hebben meer dan 100 jaar ervaring in het juridisch beschermen van uitvindingen, merken en modellen voor zowel kleine zelfstandigen als grote multinationals in binnen- en buitenland. Naast onze kantoren in Nederland heeft Arnold &Siedsma kantoren in België en Duitsland, zodat wij uw rechten ook tot ver buiten de Nederlandse landgrenzen kunnenbeschermen. Technische expertise Arnold & Siedsma heeft meer dan vijftig technische en juridische specialisten in huis met kennis van de belangrijkste innovatieve sectoren. Van biotechnologie en farmacie tot en met auteursrecht en software. Voor elke uitvinding hebben we voor u een gesprekspartner met specialistische technische kennis van uw vakgebied. Alles onder één dak: vanoctrooiaanvraag tot juridische bijstand Arnold & Siedsma is een full-service dienstverlener. Hiermee bedoelen we dat we specialisten uit alle disciplines in huis hebben. Onze octrooigemachtigden, merken- en modellengemachtigden en advocaten werken nauw samen. Vanuit de verschillende disciplines hebbenonze specialisten onderling veelvuldig contact. Zodat u verzekerd bent van maximale juridische bescherming. Duidelijke communicatie en oog voor commercieel belang Het beschermen van uw innovatie is van grote economische waarde, maar blijft een kostbare aangelegenheid. Daarom hechten wij bij Arnold & Siedsma veel belang aan duidelijke communicatie en verliezen weuw commerciële belangen nooit uit het oog. De lijnen zijn kort en het contact is persoonlijk. Bovendien houden we ervan om veel vragen te stellen. Zodat we voor u een octrooi opstellen datwaterdicht is en minutieus omschreven, maar aan de andere kant ook ruimte laat voor het verder ontwikkelen van uw idee, product of uitvinding. Zonder dat u direct weer een nieuw octrooi hoeft aan te vragen. Laat ons doen waar wij goed in zijn: zorgen voor een optimale juridische bescherming van uw innovatie. Dan kunt u doen waa goed in bent: uw idee tot een commercieel succes maken! Vestigingen Ons kantoor in Eindhoven is gevestigd in De Admirant, in het centrum van de stad. Daarnaast hebben wij kantoren in Den Ha Breda, Nijmegen, Enschede, Leeuwarden, Amsterdam, Antwerp Brussel, Hasselt enMünchen. Contact Wilt u wetenwat we voor u kunnen betekenen? Neemt u vrijblijvend contact op met Paul Hylarides van onze vestiging in Eindhoven of met een van onze andere specialisten. Voor meer informatie: www.arnold-siedsma.nl Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Hermesstraat 8 5047 TS TILBURG Nederland Contact: Jan Pije / Sven Stieger Aantal medewerkers: 200-500 T: +31 13 572 05 50 E: sales@artooling. com I: www. artooling. com Kwaliteitscertificering: IATF 16949 ISO One-stop-shopping concept The ART Group, with facilities in the Netherlands and overseas, provides a one-stop-shopping concept in mould, die and part technologies. We are your ideal partner for metal-plastic combinations and automations. SMS Stamp Tool & Mould Technologies creates, coordinates and validates tailor-made solutions in tooling. All are validated in house and tested under mass production circumstances. SMS also equipped with advanced machinery, guarantees the precise manufacturing of all die & mould components and offers after sales service for spare parts. GVWMould & Die Services supplies a one-stop-shopping-concept in mould technologies, from mold flow analyses till turn key delivery. CCG Caulil Cylindrical Grinding is specialized in cylindrical grinding and shape grinding of precise mechanical parts. We offer both singlepiece products as well as serial grinding production. We even offer the possibility as “supply chain manager”. FPT Fine Press Technics is specialized in the mass production of high-end fine-blanked components. With our experience in the automotive industry, we control the production process right down to the last detail. This enables us to produce very large quantities with minimum variation. -----------------------------------------------SMS Stamp Tool & Mould Technologies staat borg voor de engineering, montage en het productiegereed opleveren van een uitgebreid scala aan gereedschappen inclusief validatie en test onder productie omstandigheden. Ook vervaardigt SMS alle gereedschapsonderdelen en verleent after-sales-service voor vervangingsonderdelen. Tevens worden in deze vestiging alle onderdelen voor spuitgietmatrijzen vervaardigd t.b.v. geïntegreerde oplossingen voor metaalkunststof combinaties. CCGCaulil Cylindrical Grinding is gespecialiseerd in het rondslijpen en vormslijpen van fijnmechanische precisieonderdelen. Dit geldt voor zowel enkele stuks als seriematige productie. Wij beschikken over de mogelijkheid om op te treden als “supply chain manager”. GVWMould & Die Services levert vanuit een one-stop-shoppingconcept een compleet pakket aan services vanaf mold flow analyse, productontwikkeling, vervaardiging en turn-key oplevering van matrijzen voor het spuitgieten van producten in massa-fabricage, inclusiefklein-seriefabricage. FPT Fine Press Technics is gespecialiseerd in de massaproductie van hoogwaardige fijnstansdelen. Door onze ervaring in de automotive industrie, controleren wij het productieproces tot in detail. Dit stelt ons in staat zeer grote aantallen te produceren met een minimale spreiding in de maatvoering. 56 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

O 9001 n t 21 Op Den Dries 14 5863 BZ Blitterswijck Nederland Contact: WernerArns Aantal medewerkers: 1-2 T: 0637647103 E: info@artechsolutions. nl I: www. artechsolutions. nl Advies en verkoop EDMen HSC technologie Vonkerosiemachines en high speed freescentra Exeron zinkvonkmachines en High Speed freesmachines Voor de productie van hoogwaardige onderdelen en matrijsinserts worden in de High-Tech industrie vonkerosiemachines en high speed freesmachines ingezet. Artech Solutions levert daarvoor een uitgebreid programmaHigh Speed freesmachines, draadvonk- zinkvonkmachinesen startgatvonkboormachines van gerenommeerde fabrikanten, waaronder Seibu, Exeron en Heun/Madra. Artech Solutions is gespecialiseerd is advies en levering van machines voor draadvonken, zinkvonken en elektrode frezen. Artech Solutions wordt geleid doorWerner Arns die met een langjarige ervaring en knowhow op dit gebied de Beneluxmarkt bedient met advies en verkoop van vonkerosiemachines en high speed freesmachines. Artech Solutions heeft de exclusieve vertegenwoordiging van Seibu, Exeron, Heun, Madra, PSE, CP Graphitprodukte, MHT en Hufschmied voor de Benelux. Exeron GmbH is met ruim 40 jaar ervaring op het gebied van erodeer- en freestechnologie een specialist voor onder meer matrijzenbouw en hoog nauwkeurige 3D vormen in het algemeen. De hoogste oppervlakte nauwkeurigheid in combinatie met de hoogst mogelijk haalbare nauwkeurigheid in µ bereik samen automatiseringsoplossingen is kenmerkend voor het machineprogramma van Exeron. Grafiet voor elektrode frezen Voor elektrode frezen wordt steeds vaker grafiet ingezet vanwe de grotere vrijheidsgraad. Artech Solutions is de specialist in de Benelux op het gebied van grafiet, waarbij het bewerken van grafiet een doorslaggevende rol speelt. Artech Solutions biedt unieke oplossingen voor het bewerken van grafiet waarbij de productiviteit en de gereedschapskosten een optimaal resultaa opleveren. Seibu draadvonkmachines Seibu draadvonkmachines, 40 jaar kwaliteit en betrouwbaarheid Seibu is fabrikant van onder meer hoog nauwkeurige draadvonkmachines. Seibu draadvonkmachines onderscheiden zich door een zeer hoge nauwkeurigheid, extreem hoge betrouwbaarheid (in bijzonder de automatische draadinvoer) en extreem lage onderhoudskosten en enkele zeer unieke opties. MHTDroogfrees technologie dit is het nieuwe frezen van de toekomst. Koelen en smeren met 6 Bar lucht, lucht is een veel beter mediu om de smering daar te krijgen waar deze het meest effectief is, is namelijk op de snijkanten van het freesgereedschap waarme verspaand wordt. Dit innovatieve product zorgt in alle omstandigheden voor een optimaal spanenmanagement en een optimale smering van de snijkanten van de frees. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Handelsweg 17 3161 GD Rhoon Nederland Contact: M. van de Velde Aantal medewerkers: 11-50 T: +31(0)10-5013277 E: info@ats- edgeit. com I: www. ats- edgeit. com ATS EdgeIT ATS EdgeIT heeft meer dan 35 jaar ervaring in het optimaliseren van productie, producten en processen met behulp van CADCAM, DNC,Monitoring, Verificatie en Optimalisatie. Dit door een vast team van enthousiastewerknemers. De bedrijfsactiviteiten zijn zeer divers, maar toch specifiek gericht op de productie optimalisatie en verbetering van de concurrentiepositie van haar klanten, zoals: advisering, consultancy demonstratie, workshops hoogwaardige implementatie CADCAM& CNC opleiding softwareapplicaties helpdesk NC-programmeren • • • • • • • EDGECAM EDGECAM van Hexagon biedt een complete CADCAM oplossing voor alle verspanende bewerkingen, zoals frezen, draaien, draaifrezen en draadvonken. Ook complexebewerkingen zoals 5-assig simultaan frezen kunnen probleemloos worden geprogrammeerd. ATS EdgeIT levert als reseller sinds 1983 EDGECAM in de Benelux. Momenteel zijn hier meer dan 1350 EDGECAMsystemen actief in gebruik. Bedrijven kiezen met name voor EDGECAM vanwege het gebruiksgemak gecombineerd met de krachtige functionaliteiten. De Nederlandstalige interface wordt ondersteund met afbeeldingen, waardoor deze zeer eenvoudig is in gebruik. Daarnaast verzekerdde implementatie van EDGECAM binnen uw bedrijf u van een grote mate van proces betrouwbaarheid. Dit betekent dat zogenaamde ‘dry runs’ tot het verleden behoren. Iedere postprocessor wordt altijd opgeleverdmet een afname test aan de machine. Hierdoorwordt de stilstand tijd tot een minimum beperkt en neemt het rendement van uwmachine toe. VERICUT VERICUT biedt verificatie, simulatie en optimalisatie van NC-Code in een virtuele kopie van uw CNC-machine. Het pakket kan overweg met meer-assig frezen maar ookmet meer-assig draaien en combinaties van draaien en frezen. Het biedt de mogelijkheid om de nauwkeurigheid en kwaliteit van uw NC-programma te verifiëren. Inefficiënte bewegingen of programma fouten die potentieel een werkstuk kunnen scrappen, de spanmiddelen kunnen beschadigen of het gereedschap kunnen laten breken kunnen vooraf in VERICUT al opgemerkt en gecorrigeerdworden. Vericut heeft koppelingen voor EDGECAM en vele andere systemen. Ook ‘handmatig’ geschreven code controleren en optimaliseren is mogelijk, dus ook de wijzigingen die op dewerkvloer nog uitgevoerd kunnen worden. 58 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202 VERICUT is tevens uitgerust met NC-programma optimalisatie mogelijkheden. Gebaseerd op de originele geprogrammeerde voedingen kan VERICUT de optimale veilige voeding bepalen voor elke snede. De cyclus tijden kunnendrastisch verlaagd worden. Geoptimaliseerde voedingen resulteren behalve in minder gebroken gereedschappen en langere standtijden ook in betere kwaliteit werkstukken en oppervlakken dankzij de minimale deflectie en constante druk op de frees. Deze optimalisatie is gebaseerd op de unieke eigenschappen van verschillende materialen en is zeer eenvoudig in gebruik! DEMONSTRATIE ONSITE Wij laten onze software graag in actie zien! Wij komen vrijblijvend bij u op locatie voor het tonenvan onze software. Wij geven geen standaard demonstraties maar tonen onze software graag op uw producten met uw machines. Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie voor o.a. EDGECAM, WorkNC, Vericut, Seiki systems, Designer en SpaceClaim.

or n 21 Oude Apeldoornseweg 28 7333 NS Apeldoorn Contact: EdwinWeusthof Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 313 670 170 E: info@avantes. com I: www. avantes. com Avantes - Enlightening Spectroscopy Avantes BV is al ruim 25 jaar actief op het gebied van spectroscopie. Avantesontwikkelt optische meetsystemen voor onderzoek en online metingen die wereldwijdworden gebruikt in uiteenlopende toepassingen. De meetopstelling bestaat gebruikelijk uit een lamp, fiberoptische kabel, meetsonde en een spectrometer die het licht- spectrum analyseert. Dit systeem maakt het mogelijk om de chemische samenstelling van een stof te bepalen door het licht te analyseren in het UV-zichtbaar en het nabij infrarood (NIR) gebied. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van kwaliteitscontrole of procesbewaking. Avantes heeft veel ervaring opgedaan in dit gebied door: Het ontwikkelen enproduceren van spectrometers, lichtbronnen voor UV, zichtbaar ennabij infrarood gebied(NIR), glasvezelkabels, meetsondes en een grote variëteit aan accessoires, ontwikkeling van (maatwerk-) software De verkoop van meer dan 20.000 meetsystemen wereldwijd in de afgelopen 25 jaar, metbehulp van een distributeurs netwerk in meer dan 35 landen. Op hetAvantes hoofdkantoor, gevestigd inApeldoorn zijn ruim 70medewerkers werkzaam. Enlightening Spectroscopy In de Avantes catalogus en op de website staan alle innovaties, producten en typische meetopstellingen voor toepassingen op het gebied van onder andere biomedische technologie, chemie kleurmetingen, procesbewaking, radiometrie, dunne-laagonderzoek en voedingsmiddelentechnologie. Ook vindt u hier specificaties. Klaar voor de toekomst De optische markt maakt een sterke groei door, omdat optische metingen snel en veilig zijn en deze het proces niet verstoren. O aan de groei te kunnen voldoen verhuisde Avantes in oktober 2011 naar een ruim pand in Apeldoorn waar ze verder werken a de ontwikkeling aan het bedrijf. Met de nieuwste generatie spectrometers zijn diverse nieuwe toepassingen mogelijk. De laatste uitbreiding in onze nieuwe EVO-serie heeft 4096 pixels en is afgestemd op toepassingen m hoge resolutie zoals Plasma en LIBS. De nieuwe generatie AvaSpec-Mini is uitermate geschikt voor OEM toepassingen. In Experience Centre kunnen onze klanten zelf ontdekken wat spectroscopie voor hen kan betekenen. De organisatie is zodanig ingericht dat de klant wordt ondersteund en geadviseerd bij het opzetten van een optimale meetopstelling. Na een eenvoudige 'plug and play' installatie van de software, blijft de afdeling Service & support bereikbaar om aanvullende ondersteuning te bieden. Bij de afdeling productie staat kwaliteit hoog in het vaandel, net als leverbetrouwbaarheid. De afdeling productontwikkeling ondersteunt bij het ontwikkelen van klant specifieke hard- en software. Kwaliteitscontrole test ieder systeem strikt volgens vaststaande procedures, om de kwaliteit te waarborgen, Avantes is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Naast het hoofdkantoor in Apeldoorn zijn er eigen kantoren in de Verenigde Staten, China en Duitsland. Het uitgebreide distributeurs netwerk groeit nog steedsom klanten van alle nationaliteiten optimaal te kunnen bedienen Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 www.avantes.com Alle productinformatie en diverse downloads zijn beschikbaar o onze website. Product Manuals, Software, Instructie video's, de prijslijst en verschillende toepassingen uit de praktijk zijn hier t vinden. Op dewebsite staat ook steeds de laatste informatie vermeld op het gebied van beurzen en vacatures. Na een onlin registratie kunnen geïnteresseerden gebruik maken van extra's zoals software downloads, workshops, nieuwsbrieven etc. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Research Campus 8 3500 Hasselt België Contact: Sepp De Maeyer Aantal medewerkers: 200-500 T: +32 11 35 25 48 E: salesweu@averna. com I: www. averna. com We help you to produce with 'Zero Defects' Turn-key Solutions LabVIEW software forms the core of our turn-key solutions. The software is made to grow with the application and easy to use for operators, engineers and supervisors. Averna is a turn-key solutions provider and builds fully customized test, measurement and inspection systems. Precision assembly systems with the right level of automation are developed for local and international customers. The machines that we develop are a refined mixture of software, electrics, electronics, mechanics, hydraulics and optics. Our solutions support our customers processes and personnel so they can produce their products with the highest quality. We cooperate with our customers in an open and innovative way from initial problem definition up to the final delivery and beyond. This way orworking ensures that our applications integrate seamlessly in the customers environment. Solutions to Improve Quality An increasingly stringent quality control is essential to any successful competition strategy. Testing and measuring equipment are indispensable tools to achieve this goal. Many devices become smaller and smaller and need more accurate inspection tools. For operators it becomes increasingly difficult to inspect or assemble these products correctly and consistently over a long period of time. Our inspection and assembly machines alleviate the burden on these people resulting in higher end-product quality, less rejected products and therefore a higher yield. Start saving money today! Worldwide Support We have 11 offices worldwide to support our international customers in their language and timezone. Averna designs and builds solutions used in product development aswell as in the production line. Some examples: Automated print head assembly, testing and calibration MEMS testing Machine Vision systems from fast label inspection to complex defect detection PCB functional testing Active Alignment tools RF testing and signal generation with record and playback Products for infotainment unit testing Products for DOCSIS 3.0 and 3.1 testing ... • • • • • • • • • 60 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

x 21 Freddy van Riemsdijkweg 7 5657 EE EINDHOVEN Nederland Contact: Dhr. Guus van Teeffelen Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 (0)40 20880 88 E: sales@avt- connecting. com I: www. avt- connecting. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 AVT Wiring & Connecting We are a key player in the wiring and connecting industry, selling products that transport electrical power and/or signals through devices and machines. We are also a family-run company, meaning that we prefer personal communication and solid, ongoing collaborations. What we offer Our broadand diverse collection of specialized components – wires, cables and accessories, connectors, accessories for PCBs – allow your electrical connections to run smoothly. Moreover, we assemble separate components into complete wiring harnesses and connector assemblies. We are able to do so by combining your and ourexpertise and using advanced techniques, which saves you time and money and results in better solutions. An example is our state-of-the-art overmoulding process that protects the components against dust, moisture and mechanical stress. and industries. For example, the Minimax connector features 24 contacts in a 12.9mm diameter connector. Wire & cable harnesses & connector assemblies Connections and wiring transmit current and signals. In fact, they represent the nervous system of your product. We produc all wires and cables of a harness on fully automated machines. Special attention is given to the individual design of all these cable modules, so that they can be produced efficiently, thereb minimising labour time. Connectors We offer an extensive range of connector solutions for all wiring configurations; wire to board, panel mounted to wire and wire to wire connectors. For applications in industrial and in very demanding or extremeenvironments. For example, watertight or hermetically sealed connectors, connectors for use under water or hybrid connectors with all functions (current, signals, air, liquid etc.) in one connector. Fischer Connectors (high vacuumand high-density) Fischer Connector’s five product series – Core, UltiMate, FiberOptic, MiniMax and Freedom– formconnector ecosystems that are recognized worldwide for their ultra-ruggedness, high-speed data transfer, high-level sealing, high density, easy integration and wearability in a variety of applications UL approval On request AVTWiring & Connecting is able is able to manufacture wiring assemblies acc. to UL categories ZPFW2 and ZPF Howwe work As a family company we put our partnerships at the core of our business. Without strong human connections we cannot build outstanding technical ones – and quite frankly, we also wouldn want to do so. This collaboration-centred approach enables us, together with our partners, to convert specialized requests into modern, efficient and long-termsolutions. If you are interested in our products and services, please do not hesitate to get in touch. We are located adjacent to Eindhoven Airport and are delighted to talk to you onthe phone or meet you in person. The shorter the lines of communication, the long lasting the partnerships and solutions. So, let's connect! Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Achtseweg Zuid 153G 5651 GW EINDHOVEN Nederland Contact: Yuri Steinbuch Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0)40 304 15 86 E: info@avular. com I: www. avular. com 62 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Keplerstraat 5 3846 CN HARDERWIJK Nederland Contact: Elsa Louwerse Aantal medewerkers: 500 + T: +31 341 411 811 E: info@awl. nl I: www. awl. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Smart automation solutions Over AWL AWL is een machinebouwer met een sociaal hart, een wereldspeler met een lokale ziel. Klanten heten bij ons samenwerkingspartners. Verschillende culturen, talen en landen staan binnen AWL dagelijks met elkaar in contact. Leren van elkaar, werken samen, leven samen. Wij werken aan oplossingen die deze tijd van ons vraagt, rond thema’s als digitalisering, automatisering en logistiek. onze klanten overal in dewereld. Hiermee garanderen wij de globale productiviteit van onze klanten door middel van slimm en betrouwbare oplossingen op het gebied van high-end automatisering, robotisering, machine vision en verbindingstechnologieën. AWL is een particulier bedrijf, met meer dan 600 werknemers wereldwijd. Disciplines en competenties Als systeemintegrator levert AWL toegevoegdewaarde als specialist in het ontwerpen en bouwen van slimme (modulaire) machines. Onze kracht ligt in drie disciplines: verbindingstechnologie, (logistieke) automatisering en assemblagetechniek. Ons portfolio omvat laserlassen, booglassen, weerstandslassen, lijmverbindingen, vision systemen, producthandling, kwaliteitscontrole en traceerbaarheid. AWL richt zich op zowel de automotive-, metaalverwerkings-, als logistieke branchewaarbij hoge automatiseringsniveaus en grote mate van flexibiliteit essentieel zijn. Met vestigingen in Nederland, Tsjechië, China, Mexico, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk ondersteunen wij Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Ekkersrijt 7501 7501 5692 HN SON EN BREUGEL Nederland Contact: Christine Swinkels Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 499 494 450 E: eindhoven@axxicon. com I: www. axxicon. com Kwaliteitscertificering: ISO 13485 ISO 9 Axxicon Microfluïdische oplossingen Wij helpen onze klanten met het ontwikkelenvan o.a. Point of care oplossingen voor de diagnostiek. SHAPING YOUR IDEAS Bij Axxicon ligt de focus optwee gebieden; AIM polymeer test mould systemen voor de kwaliteitscontrole vanpolymeren en Microfluïdische oplossingen. AIMTM Quick Change Mould System Met het AIM (Axxicon ISO Manufactured) eenQuick Change Mould Systemworden op uniforme wijze samples gespuitgiet om genormaliseerde (ISO, ASTM,UL) proeven mee uit tevoeren. Het wordt wereldwijd gebruiktdoor o.a. kunststof-producenten, compounders, kunststofverwerkers en instituten / universiteiten. Met deze proeven worden belangrijke materiaaleigenschappen zoals treksterkte, slagvastheid, hardheid e.d. vastgesteld. Het AIMQuick ChangeMould Systemheeft het "Approved by CAMPUS" keurmerk. Ultra Precision Onze fabriek is uitgerust met de meest high-end productie apparatuur en meettechnologieom aande toenemende technische eisen te kunnenvoldoen. Axxicon is al in een vroeg stadium betrokken bij het klantproject, hierdoor kunnenwe als ontwikkelingspartner bijdragen aan een totaaloplossing ( het ontwerpen en maken van de matrijs (tool), spuitgietproductie, bonding en daar waar nodig verpakking). Axxicon doet dit innauwe samenwerking met deklant door middel van prototyping met snelle iteraties tot een schaalbaar product en proces. Onze ervaren projectmanagers enengineers werken samenom in overleg met de klant de beste oplossing te definiëren. Axxicon werkt conform ISO 9001 en ISO 13485 om deze hoogwaardige producten tijdig afte leveren aan onze klant. 64 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

9001 re r n 21 Hoge Schouw 1 4817 BZ BREDA Nederland Aantal medewerkers: 11-50 T: +31765715303 E: office. nl@br- automation. com I: www. br- automation. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Perfection in Automation B&R is een innovatief automatiseringsbedrijfmet haar hoofdvestiging in Oostenrijk en kantoren over de hele wereld. Sinds medio 2017 maakt B&R deel uit van de ABB Groep. Als een wereldleider in de industriële automatisering combineert B&R state-of-the-art technologie met geavanceerde engineering, om klanten in vrijwel elke industrie complete oplossingen te bieden voor machine- en fabrieksautomatisering, vision, motion control, visualisering, geïntegreerde veiligheidstechniek en track systemen. Perfection in Automation Onze slogan is onze missie. Het streven naar perfectie in automatisering inspireert B&R al meer dan 40 jaar. VoorB&R betekent perfectie meer dan alleen hetontwikkelen vande beste oplossingen in de industriële automatisering. Het betekent ook het ontwikkelen van relaties. Wij bouwen duurzame relaties op met onze klanten, partners, medewerkers en leveranciers op een fundament van wederzijds vertrouwen en meetbare voordelen. Perfecte totaaloplossingenen een compleet portfolio aan wereldwijd erkende industriestandaarden, maken B&R al sinds 1979 tot deskundige partner in alle branches en kenmerkenhaar strategische productlijn. Dankzij de grote betrokkenheid van haar medewerkers, initieert B&R voortdurend technologische trends en zet deze in de markt.Dat maakt ons een betrouwbarepartner en dat is iets waar we trots op zijn. B&R wil haar klanten een complete automatiseringsoplossing bieden voor maximale flexibiliteit en economische efficiëntie. Ontwikkeling en productie vinden plaats in onze Oostenrijkse hoofdvestiging in Eggelsberg. Geavanceerde productiemethoden en volledig automatische testprocedures zorgen voor onze hoge kwaliteitsnormen. Door volledige integratie van de ontwikkeling en productie, waarborgt B&R kostenbeheersing in deproductie en de kortst mogelijke innovatiecycli. Al bij de productontwikkeling wordt rekening gehouden met een efficiënte bouwwijze. Door 100% functie- en kwaliteitscontroles wordt de grootst mogelijke betrouwbaarheid van alle componenten veiliggesteld. Daarnaast bieden wij een wereldwijd verkoop- enondersteuningsnetwerk. B&R is actief in meer dan 80 landen om zo optimale ondersteuning tegeven. Wereldwijde ondersteuning Om de belangen van klanten over de hele wereld tebehartigen naast de hoogst mogelijke oplossingsdeskundigheidvooral oo cultureel invoelingsvermogen vereist. Een uitstekend opgeleid verkoopteam, met uitgebreide ervaring in internationale toepassingen, zorgt voor een snelle ondersteuning bij lokale vraagstukken. Centraal bij alle klantcontacten staat een langdurig partnersch dat wordt gewaarborgd door een betrouwbare samenwerking. is het doel van B&R, om samen met klanten te groeien enelkaa behoeften en wensen te begrijpen, een belangrijke voorwaard voor de ontwikkeling van individuele totaaloplossingen. Ruim 4.000 seriemachinebouwers in de branches verpakking, kunsts textiel, drukkerij en papier alsook vele andere branches, werken hand in handsamen met gekwalificeerde technici van B&R aan ontwikkeling en realisatie van efficiënte automatiseringsconcepten. Open communicatie Communicatieoplossingen voor Industriële IoT, met voorop OP UA over TSN, POWERLINK en de open standaard openSAFETY, maken het krachtige B&R productportfolio compleet. Bovendie de softwareontwikkelomgeving Automation Studiode wegwij voor toekomstgerichte engineering. Met haar innovatieve oplossingen definieert B&R nieuwe standaarden in de automatiseringswereld, helpt zij processen te vereenvoudigen overtreft B&R de verwachtingenvan haar klanten. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Swaardvenstraat 2, Industrieterrein Kraaiven (3723) 5048 AV TILBURG Nederland Contact: René Knulst Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 13 462 58 00 E: info@bstechnology. nl I: www. bstechnology. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Ondernemingsprofiel B&S Technology richt zich op het ontwerpen en fabriceren van stem-pels, matrijzen, fijnmechanische componenten en samengestelde producten in het kwalitatief hoog-waardige segment van de markt. B&S biedt daarbij een totaalconcept en speelt vanaf de ontwikkeling van een product tot en met het onderhoud en de nazorg een doorslaggevende rol. Als partner werkt B&S samen met haar opdrachtgevers aan de ontwikkeling van nieuwe producten en gereedschappen. Ruim zeventig jaar voorziet de onderneming een brede klantenkring van maatwerk in hoogwaardige producten. De opdrachtgevers bevinden zich voornamelijk in de marktsegmenten semicon, medicopharma, automotive, voeding en verpakking. Nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en een hoog afwerkingsniveau kenmerken de onderneming. Om in de top vande verspanende industrie te blijven opereren, wordt voortdurend geïnvesteerd in het machinepark en de ontwikkeling vannieuwe productieprocessen. De tweeploegendienst en onbemande productie garanderen relatief korte doorlooptijden en een hoge mate van efficiëntie. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van Erowa opspansystemen. Door het brede productenpakket wordt een hoge bezettingsgraad van het machinepark gerealiseerd, wat een gunstige invloed heeft op de kostprijs van de producten. Daarnaast is de geconditioneerde productieruimte één van de factoren waardoor aan de hoge eisen van onze opdrachtgevers wordt voldaan. Zowel tijdens het ontwerp als de productie wordt met geavanceerde programmatuur zoals Inventor en AutoCAD gewerkt. Integratie vande verschillende fasen van het produc-tieproces staat hierbij hoog in het vaandel. B&S Technology besteedt veel aan-dacht aan de opleiding van het relatief jonge personeelsbestand. Zowel in-tern als externhecht de onderneming aan openheid en een informeel karak-ter. Dit heeft ook zijn weerslag op de betrokkenheid van het personeel. Business profile B&STechnology specialises in the designand manufacture ofdies, moulds, high precision componentsand assembled products in the high quality segmentofthe market. In doing so, B&S offersa total solution and playsan influential role through-out, fromthe developmentofa product through to maintenance andafter-care. B&Sworks on the developmentofnew products and tools in close partnership with its principals. Thecompany has been serving a broad clientele with its highquality, customproducts for over seventy years. Ourcustomers are found mainlyin the market segments of microelectronics, medical pharmaceuticals, automotive, foodand packaging industries. Accuracy, reliabilityand a high standard of finish are ourhallmarks. Continued operation in the top eche-lons ofthe machining industry requi-res constant investment in machineryandthe development of new produc-tion processes. The twoshift andunmannedproduction guarantee relatively short turn-around times and a high degreeof efficiency.We make frequent use ofErowa clamping systems in production. Ourextensive product range enables us toachieve a high activity level onthe machinesand this has a favourable effect onthe cost price ofthe products. The conditioned production area is yet another factorthat equips us to meet the exacting demandsofour customers. At B&S Technology, weworkwith ad-vanced software such as Pro Engineerand AutoCADduring both the design andproduction phases. We set great store by the integration ofthe variousphases of the production. B&STechnology devotes considerable attention to the training ofthe relati-vely young personnel. Thecompany also attaches a great deal ofvalue to anopen and informal ambience, both internallyand externally. This is reflected in the commitmentofthe personnel. 66 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

y h 21 Stökskesweg 11 5571 TJ BERGEIJK Nederland Contact: Erik Groot Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 (0)497 21 00 11 E: info@b. engineering I: www. b. engineering Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Clausenstraße 21 42285 WUPPERTAL Duitsland Contact: MaximilianWittgenstein Aantal medewerkers: 101-200 T: +49 202 4960-0 E: info@babtec. de I: www. babtec. de For aWorld Full of Quality Effective Quality Management for Sustainable Business Success BabtecQ: Software for Quality Management We create innovative software for quality. Since 1994, manufacturing companies in every sector of industry and of all sizes have been relying on our quality management software. They appreciate its usability, superior technology, and Babtec's sustainability. As an experienced and reliable quality partner, we stand for a quality concept that goes beyond normative requirements. Our software and cloud services meet all requirements of modern, digital and collaborative quality management. Our success is based on developing its QM products to suit the market's needs, on the expertise of its staff and its close cooperation with its customers and ERP partners. You profit from our QMSoftware, fromproject analysis up to the installation and subsequent system maintenance. We provide our services to allsized enterprises and company groups froma wide variety of industry sectors. Our goal is to make the world a little better every day and to support companies on their way to Quality Excellence. With our fully integrated, modular software for quality management BabtecQ, companies from all over the world and from all industries ensure their sustained corporate success. In BabtecQ, all relevant quality data can be exchanged, for example, between FMEA, inspection planning, audit, complaint and action management and many other modules. With the help of the information gained from this exchange, you can continuously optimize your quality processes and make knowledge available throughout the company. Furthermore, our software can be seamlessly connected to existing IT structures, e.g. ERP software, in your company. BabtecQube: The Cloud Network forQuality With our cloud-based platform BabtecQube we are setting new standards in networking and collaboration. Here the company boundaries are dissolved in favor of cooperative qualitywork along the entire supply chain - with the aim of creating a quality supply chain. From goods inspection and complaints management to the processing of tasks and measures: with BabtecQube, you can take collaboration and communication with your business partners to a new level. 68 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e 21 Europalaan 6a 5232 BC 's-Hertogenbosch Nederland Contact: Joyce Hesselmans Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 73 6579702 E: balluff. nl@balluff. nl I: www. balluff. nl Balluff - innovatingautomationmethogenormen ! Oplossingen en technologieën Innovatieve oplossingen voor elke toepassing. Elke branche heeft zijn eigen uitdagingen. De oplossingen hiervoor moeten aan individuele specificaties voldoen. Ze moeten geschikt zijn voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden, onder hoge temperaturen of in een ruwe omgeving. Balluff zorgt ervoor dat u de beste technische oplossing krijgt voor al uw taken. En dat het aan al uw wensen voldoet met maximale precisie. Van objectdetectie tot lineaire positie en vloeistofmeting, van foutcontrole tot Industrie 4.0-toepassingen. Laat u adviseren door onze experts. Smart Camera) Simpel enfunctioneel BML Contactlozepositiemeting Mini's Microspot envacuümvoor de semiconindustrie IO- link Communicatievandecontroller totin het laagsteniveauvande automatisering OnzeMissie We verbeteren het concurrentievermogen van onze klanten door hen op lange termijn te begeleiden in hun bedrijfsprocessen en door alle partijen nieuwe perspectieven te bieden door onze passie voor automatisering. Door verder te gaan in wat ons bedrijf al vier generaties lang onderscheidt: innovatieve technologie, klantgerichte oplossingen, individueel advies en eersteklas service. Dagelijks geïmplementeerd door ca. 3600 collega's in binnen en buitenland. RFID Meest omvangrijkepakketRFID- systemen;processorenen lees/schrijf-koppen Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Einsteinstraat 32 3902 HN VEENENDAAL Nederland Contact: Jeroen van Beek Aantal medewerkers: 11-50 T: 0318 54 73 10 E: info. bevestigingstechniek@batenbu I: www. batenburg- bevestigingstechn Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Batenburg Bevestigingstechniek, onderdeel van Batenburg Techniek, is ruim 80 jaar specialist op het gebied van DIN / ISO bevestigingsmiddelen, klantspecifieke specials en C-delen. Wij werken voor klanten in de maakindustrie, met een focus op de kunststof- en plaatverwerkende industrie, automotive en de machine- en apparatenbouw. Onze kracht Onze klanten komen uit veeleisende markten en zien in ons een betrouwbare partner; een singlesource supplier die gezamenlijk de lijnen uitzet voor een efficiënter productieproces. Dit realiseren onze specialisten dankzij slimme productontwerpen, strengere kwaliteitscontroles en just-in-time leveringen. Wij adviseren de opdrachtgever in een vroeg stadium van de productontwikkeling. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en bent u verzekerd van de hoogste kwaliteit. Op deze manier helpen wij de klant bij het zetten van de volgende stap. "Digitale” logistiek Al vele jaren hebben wij ervaring als logistieke partner in het voorraadbeheer voor onze klanten van bevestigingsartikelen en overige C-delen. Ons moderne Two-Bin systeem met Matrixscanners welke d.m.v. 4G met onze Cloud communiceren zorgt voor een volledig automatische integratie in de ERP systemen. Uiteraard is levering aan de band mogelijk en beheren en monitoren wij de voorraden i.c.m. uw forecast en aanlevertijden van onze producenten zodat 100% uitlevering gewaarborgd wordt.Natuurlijk verzorgen wij uwook reguliere, losse orders en projectleveringen. Wij hanteren de hoogste kwaliteitseisen, voor onze producten en bedrijfsvoering. Dit wordtgewaarborgd door een ISO 9001:2015 certificering, waarbij de APQP-PPAP methodieken voldoen aan de eisen vande automotive industrie. Door onze ingangscontrole te combineren met volledige lot traceability staan wij garant voor een perfect product waarbij leveringen van 10 PPM per karakter mogelijk zijn. Hiervoor gebruiken wij o.a. sorteermachines en een zoutsproeikast. Verpakkingseenheden en etikettering kunnen volledig op uw wensen en systemenworden afgestemd. Batenburg Techniek Batenburg Bevestigingstechniek is onderdeel van Batenburg Techniek. Batenburg Techniek werkt als technisch dienstverlener in de hart vande smart industry. Vanuit drie divisies leveren en installeren we slimme componenten en ontwerpenwe hoogwaardige software om processen te besturen. 70 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

burg. nl niek. nl e 21 Stolwijkstraat 33 3079 DN ROTTERDAM Nederland Contact: Eric van Ingen Aantal medewerkers: 51-100 T: 010 292 87 87 E: info. mechatronica@batenburg. nl I: www. batenburg- mechatronica. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 BatenburgMechatronica is een meedenkende, adviserende en creatieve partner. Onze naam geeft ons specialisme weer, een unieke positie, omdat wij mechanische en elektronica knowhow met elkaar verbinden. Niet alleen vertegen-woordigen wij toonaangevende leveranciers, maar beschikken wij ookover een goed uitgeruste productieafdeling. Door koppeling van diverse technieken maken wij het mogelijk om een nauwkeurig operationeel product te leveren.Wij bieden oplossingen op het gebied van elektronica componenten, thermal management, sensoren, weerstanden, displays, embedded computing en industriële pc’s. Daarnaast beschikken wij over een assortiment meet- en kalibratie instrumenten en ontwikkelen we industriële behuizingen. Onze markten Door onze verschillende specialismen leveren wij producten aan diverse markten. Onze joysticks komen terug in de scheepvaart, onze meet- technieken vinden wij terug in het veld en onze sensoren en displays worden gebruikt in high-end applicaties. Onze kracht Op ons hoofdkantoor beschikken wij over een ESD ruimte en een productieafdeling. Hierwerken onze collega’s met de hoogste kwaliteitsnormen aan assembleren, installeren, testen, onderhoud en reparatie. In de productieafdeling werkenwe aan verschillende projecten. Zo produceren en assembleren we voor onze klanten joysticks, weerstanden, behuizingen en complete systemen. Batenburg Techniek BatenburgMechatronica is onderdeel vanBatenburg Techniek, een technisch dienstverlener in de smart industry. Vanuit drie divisies leveren en installeren we slimme componenten en ontwerpen we software om processen te besturen. Elektronica-afdeling Embedded computing en software design Assembleren van elektroncia Testfaciliteiten voor software en hardware • • • Productieafdeling Assembleren Frezen Stansen Zetten Bedieningspanelen drukken Graveren 3D ontwikkelingen Poedercoaten Lasertechniek Lassen Zeefdrukken 3D printen • • • • • • • • • • • • Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Stolwijkstraat 33 3079 DN ROTTERDAM Nederland Contact: Ron Saris Aantal medewerkers: 500 + T: 010 292 80 80 E: info@batenburg. nl I: www. batenburg. nl Kwaliteitscertificering: ISO 13485 ISO 14001 ISO 9001 Batenburg Techniekwerkt als technisch dienstverlener in het hart van de smart industry.Met ruim 1.200 specialisten richt Batenburg Techniek zich op het slimmer, veiliger en duurzamer maken van de productie, teelt en vastgoedexploitatie van klanten in de industrie en infra. Vanuit drie divisies worden slimme componenten geleverd, geïnstalleerd en hoogwaardige software ontworpen om processen te besturen. Industriële Componenten Batenburg Techniek levert componenten en halffabricaten op het gebied van energietechniek, mechatronica, industriële elektronica en bevestigingstechniek. Met engineering, productontwerp en logistieke ondersteuning sluiten wij aan op de vraag van de klant. Industriële Automatisering Het ontwerpen en beheren van efficiënteen veilige besturingssystemen voor machines en productielijnen vormende kernactiviteiten. Door de toenemende koppeling van sensoren en slimme apparatengroeit de complexiteit van de industriële- en tuinbouwautomatisering. We integreren deze mogelijkheden in direct toepasbare verbeteringen voor industriële processen. Onze specialisten zijn bij het proces betrokken vanaf het ontwerp tot en met het beheer en onderhoud. Installatietechniek Batenburg Techniek levert en onderhoudt elektrotechnische, klimaat- en beveiligingsinstallaties. Dankzij specialisatie in veiligheidstechniek, klimaatinstallaties en service, beheer en onderhoud, helpen we klanten in de utiliteitsbouw met een veilige, duurzame en meer efficiënte exploitatie.We zijn actief in de regio Midden-Nederland. Smarter focus We maken als groep specialisten de verbinding tussen techniek, processen en slimme producten en daarmee uiteindelijk slimme(re) bedrijven. Op die manier realiseren we de volgende stap voor onze klanten. Waarbij focus onder andere ligt op het ‘smarter’ maken van processen. Door de koppeling van innovaties met onze praktijk weten we creatieve oplossingen voor klanten te realiseren. Domeinkennis en langdurige relaties maken hier het verschil. Brighter tomorrow In onze projecten werkenwe elke dag aan het verduurzamen van processen en omgevingen van klanten. Daarnaast zijn we actief betrokken bij het beperken van energieverbruik van opdrachtgevers. Met een specialisme op energietechniek weten we die stap voorwaarts te maken. Zo werken wij samen aande toekomst van techniek én die van onze klanten. 72 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

s e 21 Munterij 2 4762 AH Zevenbergen Nederland Contact: G.J.M. Spierings Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 168 331 030 E: info@bato. nl I: www. bato. nl Innovatief partner in kunststof spuitgieten Al 30 jaar is Bato véél meer dan een leverancier van kunststof producten. We lopen voorop binnen ons vakgebied en daar zijn we trots op. Altijd strevenwe naar de maximale kwaliteit voor een reële prijs en minimale belasting van het milieu. Daarbij is uitstekende service een vanzelfsprekendheid. Als internationaal spuitgietbedrijf ontwikkelen, produceren en distribueren wij een grote variëteit kunststof enbiologisch afbreekbare spuitgietproducten voor gerenommeerde klanten uit diverse sectoren, zoals bijvoorbeeldde elektrotechnische-, retailen verlichtingsindustrie. Bato kent daarnaasteen volledig assortiment kunststof producten voor de tuinbouw, welke wereldwijd aan dealers en eindgebruikers worden uitgeleverd. Maatwerkoplossingen Een probleem of idee, maar nog geen product? Dan zoeken we samen door totdat we de perfecte oplossing hebben gevonden. Zo nodig passen we onze producten aan of maken we oplossingen geheel op maat.We luisteren goed naar de klanten en investeren in een echte relatie. Want net zoals wij hen helpen, inspireren zij ons. Samen komen we altijd tot een oplossing op maat: een win-win situatie. Wij zijn dé innovatieve partnerop het gebied van nieuwe technieken en ontwikkelingen. Samenwerkenmet Bato betekent: • • • • • • • • • • Maatwerkoplossingen; Een zeer ruim assortiment eigen tuinbouwproducten; Wereldwijde toelevering; 'In huis' ontwikkeling van producten en matrijzen; Ervaren en flexibele medewerkers; Verwerking van nagenoeg alle kunststoffen; Kwalitatief hoogstaande machines; Hoge automatiseringsgraad; 24 uurs productie en optimale kwaliteitscontrole; Continuïteit in het productieproces en een optimaal rendement. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Galgenberg 7 5571 SP BERGEIJK Nederland Contact: Mathijs Kox Aantal medewerkers: 51-100 T: 0497555393 E: info@baxmetaal. nl I: www. baxmetaal. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Bax Metaal In het centrum vande metaalindustrie ,Zuidoost-Brabant, is Bax Metaal gevestigd. Een modernmetaalbedrijf met meer dan30 ingerichte lasplekken dieworden beheerd doormedewerkers die allemaal opgegroeid zijn in een regio waar high-tech de normaalste zaakvan de wereld is. Er is een hoogwaardig machinepark en in combinatiemet de kennis en kunde van de werknemers zorgen we ervoor dat het vakmanschap volledig tot uiting komt. De no nensense mentaliteit geldt nietalleen op de werkvloer maar ookop kantoor. Door de nauwe samenwerking tussen engineers,werkvoorbereiders,inkoopen de productie zorgen we voor de perfectewerkwijze die bij de klant past en verwerken we met hetgrootste gemak onze high mix low volume orderstroom. Engineering: Het team van engineers is verantwoordelijk voor de efficiëntie van BaxMetaal. Door onze ervaren senior engineers zijn in staat om bestaande ontwerpen samen met de klant te optimaliseren voor gebruik van (buis)lasersnijden, plaatbewerkingen en finishing. Dit werkt kwaliteit verhogend en kostprijs verlagend. De engineers zorgen er ook voor dat het een goed maakbaar product is zonder concessie te doen aan klanteisen. Dankzij het high-tech machinepark kunnen onze CAD/CAM engineers hun waarde toevoegen door de programma zo kostenefficient mogelijk te maken. Hierdoor kunnen onze vakmensen al hun tijd steken in hoogwaardige producten. Assemblage: Onze ervaren montage medewerkers hebben alle mogelijke gereedschappen voorhanden om onze relaties hierin te kunnen ontlasten. Hierin proberen we niet op de stoel van onze relatie te gaan te zitten. We nemen enkel dat deel uit handenwat niet in hun kerncompetenties ligt Op één adres alle stappen in de productieketen ondervangen, dat is onze kracht! 74 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n n t 21 Minervum 7220 4817ZJ Breda Nederland Contact: Sabine van Hees E: info@burkert. nl I: www. burkert. nl Welkom in dewereld van de Fluid Control Systems! Bürkert Contromatic: daar zit systeem in! Systeemoplossingen Er gaat geen dag voorbij waarop wij niet blij zijn met nieuwe uitdagingen. Want wij zijn gefascineerd door alles wat stroomt. Om het even ofwe het meten, controleren of regelen. En deze fascinatie is ook waardoor wij toonaangevend zijn op het gebied van Fluid Control Systems. Procesorganisatie Bij Bürkert is een organisatie ontstaan die in staat is te leren en die zich dagelijks optimaliseert door dicht bij de klant te staan. Een nabijheid die voor ons vanzelfsprekend is. Door de uitbreiding van ons wereldwijd netwerk en de procesoptimalisatie op alle gebieden kunnen de ervaringen aangaande Fluid Control Systems beter uitgewisseld worden. Onze klanten staan hierbij in het middelpunt. Onafhankelijk van het feit of het om afzonderlijke componenten of om individuele systeemoplossingen gaat. De fascinatie voor onze uitdagingen aangaande Fluid Control Systems zet ons er steedsweer toe aan om grenzen te overschrijden en een stap verder te denken.Wij zoeken en vind ongewone oplossingen voor ongewone applicaties. De segmentering van de markten is een voorbeeld hiervan. Hierdo bereiken wij vooral bij applicatiegerichte systeemoplossingen h optimale voordeel voor onze klanten. Zonder hierbij onze productgerelateerde oplossingen uit het oog te verliezen. Zonder hierbij onze productgerelateerde oplossingen uit het o te verliezen. Als dit niet fascinerend is, wat dan wel? Laat u ook fascineren door onze oplossingen rondom Fluid Control System Welkom bij Bürkert! www.bürkert.nl Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Deltastraat 14 4301 RC ZIERIKZEE Nederland Contact: Bart Gravendeel Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 111 418 800 E: b. gravendeel@bema. nl I: www. bema. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Even voorstellen... Bema Kunststoffen B.V. is in 1968 opgericht en heeft zich sinds die tijd ontwikkeld tot een solide en betrouw-bare partner als het gaat om het spuitgieten van uw kunststof producten. Vandaag de dag is Bema een moderne verwerker van thermoplastische kunststoffen, waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse technologieën. Behalve de hoofdvestiging in Zierikzee is er sinds 2004 een tweede fabriek in Bosnië-Herzegovina. Onze sterke kanten zijn de kwaliteit, flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid in combinatie met een uitgebreide kennis van materialen, engineering en processen. Markten... De markten die wij bedienen zijn divers, en elke markt stelt zijn eigen eisen. Onder deze klanten bevinden zich zowel beursgenoteerde multinationals, als ook ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf en de overheid. Bema richt zich op de volgende segmenten: technisch spuitgietwerk verpakkingen verfmarkt • • • Behuizing met reader Hoe verschillend deze markten ook zijn, overal leeft de wens om de time to market zoveel mogelijk te bekorten, en om de kosten in de hand te houden. Wat dat betreft bent u bij ons aan het juiste adres. Producten... De producten die we maken zijn divers. Of het nu technische, decoratieve of functionele eigenschappen betreft, wij maken het zoals u dat wenst. Naast custom moulding voor zowel de technische als de verpakkingsmarkt, hebben wij ook een aantal eigen productlijnen. Zo hebben wij voor de verfmarkt enkele unieke verpakkingen ontworpen. U als klant... En wat betekenen wij dan voor u? Wij kunnen het gehele traject van globaal productidee tot en met de serieproductie voor u verzorgen. Waar we instappen is aan u: wij kunnen gezamenlijk een productidee verder ontwikkelen, of u kunt ook zelf met uitgewerkte en gedetailleerde tekeningen bij ons komen. Onze ontwerpafdeling heeft hiervoor de benodigde kennis en middelen. Of u nu voor de eerste keer een product door ons laat maken, of dat u dat al een aantal keren eerder gedaan heeft, steeds weer trachten we in gezamenlijk overleg om binnen de afgesproken termijn de verschillende fasen, zoals gereedmaken van de definitieve tekening, matrijsaanmaak, uitvalmonsters en opstart van de productie, te realiseren. Uitgangspunt is dat we doenwat we beloven. Misschien is datwel de reden dat we zoveel trouwe klanten hebben. Productie... Hoofdactiviteit van Bema Kunststoffen B.V. is spuitgieten. Hiervoor hebben wij spuitgietmachines met sluitkrachten van 20 tot 400 ton. Wij beperken ons niet tot alleen maar grote productieseries. U kunt ook bij ons terecht voor twee-componenten spuitgieten, IML. Als aanvulling hierop kunnen wij uw producten ook bedrukken, ultrasoon lassen, lijmen of assembleren. Ontwerp... Onze ontwerpafdeling kan uw globale idee uitwerken tot een maakbaar en betaalbaar product. Ook uitgewerkte ontwerpen kunnen voor ons het vertrekpunt zijn. Wij werken met 3-D CAD/CAM software, en kunnen alle gangbare formats inlezen en verwerken. Desgewenst kunnen ontwerpen via renderings en powerpoint presentaties ook gevisualiseerd worden voor degenen die niet zo bekend zijn met het lezen van technische tekeningen. Kwaliteit... Kwaliteit betekent: afspraken nako-men, en zo mogelijk nog een stapje verder gaan. Elk product krijgt zijn eigen keuringsvoorschriften in overleg met de klant. De kwaliteitsafdeling is ervoor verantwoordelijk dat elk product exact wordt geleverd zoals is afgesproken. Samenwerking... Bema werkt, vaak op projectbasis, samen met diverse andere bedrijven in de keten. 76 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

l r U t 21 Bonnetstraat 3 6718 XN EDE Nederland Contact: Ko Schaap Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0)85-0811100 E: info@benelux- scientific. nl I: www. benelux- scientific. nl Benelux Scientific BV is leverancier van hoogwaardige laboratoriumapparatuur en is gevestigd in Ede. Bijna 20 jaar geleden zijn wij gestart met de distributie van Brookfield viscositeitsmeters, dewereldstandaard op dit vlak. Wij werken nauw samen met een selectegroep leveranciers van testinstrumenten voor de karakterisering van materiaaleigenschappen. Als een sterke lokale partner bieden wij complete oplossingen, technische ondersteuning en aftersales op hetzelfdeniveau als onze leveranciers. Ons doel is omeen betrouwbare partner voor onderzoeks- en industriële laboratoria in de Benelux te zijn. Onze hooggetrainde en professionele medewerkers hebbenvele jaren ervaringop het gebied van verkoop, support en service van wetenschappelijke instrumenten en laboratoriumapparatuur. Hun expertise geeft u betere en betrouwbaardere resultaten. Onze activiteiten laten zich omschrijven met de volgende trefwoorden: Verkoop Service Onderhoud & Reparatie Opleidingen Workshops& Beurzen • • • • • Inmiddels is ons leveringsprogramma aanzienlijk uitgebreid en bestaat ons team uit 11 medewerkers, allen gemotiveerd om o klanten optimaal van dienst te zijn. Waartreft u ons aan? Onze instrumenten en dienstenworden toegepast in diverse branches: Alternatieve brandstoffen Auto, lucht- & ruimtevaart Bouwmaterialen Chemie agro Chemie algemeen Chemie cosmetica Chemie kunststoffen Chemie petro Chemie surfactants Contract R&D & testlab Farma, medisch en biotech Foto, optiek & elektronica Machinebouw &engineering Milieu & veiligheid Papier & textiel Staal, metaal & schroot Universiteiten& onderwijs Verf, coating, lijmen & inkt Voeding Water Preventief onderhoud en kalibratie met herleidbare standaarde en gecertificeerde meetapparatuur wordt voor veel klanten ste belangrijker. Voor de meeste instrumenten in ons leveringsprogramma kunn wij een passend onderhoudscontract aanbieden, zodat u altijd verzekerd bent van de correcte werking van uw instrument. Wij beschikken over een goed uitgeruste test- en demonstratieruimte in Ede. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

De Run 4545 5503 LT Veldhoven Nederland Contact: Anton van Limpt T: 040-2350123 E: anton@bestronics. nl I: www. bestronics. nl Bestronics - Specialist in PCB Assemblage Bestronics BV is een Productie- en Assemblage bedrijf dat zich richt op de industriële en elektronica markt. De belangrijkste activiteiten van Bestronics BV zijn productieontwikkeling, assemblage van printplaten en produceren van kabelbomen en behuizingen.Onze dienstverlening reikt echter nog verder. Om u volledig van dienst te kunnen zijn, beheersen wij het complete productietraject, van advies tot enmet aflevering en implementatie. Hierbij variëren de mogelijkheden van standaard (deel)processen tot op maat geproduceerde producten. Bij alle activiteiten zijn 'kwaliteit, flexibiliteit en efficiency' onze sleutelwoorden. Het inspelenop specifiekewensen van klanten, een marktgerichte werkwijze en een team van deskundige medewerkers makendat wij voor huidige en toekomstige opdrachtgevers een interessante partner zijn en zullen blijven. Bestronics BV verleent volledige ondersteuning op het gebied van toepassingen en gebruik van micro-elektronica. Door de opgebouwde knowhow, kunnen wij reeds in hetbeginstadium van het productietraject een adviserende functie vervullen. Deze adviserende functiehebben wij niet alleen met betrekking tot nieuwe producten maar tevens voor verbetering en aanpassing van bestaande producten. Bestronics BV is a company which focuses onthe industrial and electronics markets. The main activities of Bestronics BV are production-development, assembly of PCBs andproduction of wire harnessand housings. Our servicehowever is much more extensive. In order to be fully at your service, we manage the complete production track, from advice to delivery andimplementation. With this the possibilities vary from standard (part) processes to custom made products. With all activities our keywords are ‘quality, flexibility and efficiency’ Being able to anticipate specific wishes of customers, a market-orientated approach and a team of expert staff ensures we are and will be an interesting partner for current and future clients 78 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

a e s. 21 Europaweg 20 7903 TM HOOGEVEEN Nederland Contact: Arjan Schuinder Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 (0)528 - 270 763 E: info@betech. nl I: www. betech. nl Kwaliteitscertificering: IATF 16949 ISO 14001 ISO 9001 Welkom bij Betech Dé specialist in massa draaiwerk en het draaien, frezen en spuitgieten van kunststof. Combineer een hightech machinepark met een bijzonder hoge mate van automatisering en Nederlandse kennis en het resultaat is een internationale competitieve leverancier van massa draaiwerk en het draaien, frezen en spuitgieten van kunststof. 24/7 intelligent produceren! Door de innovatieve productiemethodes is de arbeidstoegevoegdewaarde per product bijzonder laag en wordt een internationaal competitief prijsniveau gehanteerd. Het doel is op de voordeligste manier een kwalitatief hoogstaand product te leveren. Betech’s experts adviseren u vanaf de productontwikkeling om metzo laag mogelijke kosten een perfect product te creëren. Certificering ISO 9001:2018 ISO 14001:2018 Lloyds (LRQA Gold Member) TÜVNEN EN 1090 IATF 16949 (2021 gepland) • • • • • Complementaire productie De Betech Group bestaat uit 3 productielocaties met elk een ei specialisme: Betech Mass Turning 1. 2. 3. (24/7 productie draaiwerk) Betech Kunststoffen (precisiebewerking van technische kunststoffen) Betech Injection Moulding (spuitgieten van technische componenten) Tour door productiefaciliteiten: https://youtu.be/c9gmylCoB00 Produceren met exceptionele toleranties Uw product wordt gedurende het productieproces systematisc aan metingen onderworpenen gecontroleerd. De resultaten worden opgeslagen en gerapporteerd. Wij leveren de volgende kwaliteits- documentatie: • • • • • • • • • • • • • • Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 Compleet PPAP-dossier Part SubmissionWarrant Feasibility Study Process FlowDiagram Measurement Report P-FMEA P-Control Plan MSA Study C.O.C. Materiaal Certificaat Registratie IMDS 0/2011/EU/Rapport FDA Proof RoHS & Reach Declaration

Eendrachtstraat 60A 7335 CJ APELDOORN Nederland Contact: Ben Bolland Aantal medewerkers: 3-10 T: 055-3603918 E: ben. bolland@bevon. nl I: www. bevon. nl 80 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Vlijtweg 10A 8191 JP Wapenveld Nederland Contact: G. Wezenberg Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 (0)38-4479181 E: info@bibusromicon. nl I: www. bibusromicon. nl Wij komen graag met u in contact. BIBUS Romicon B.V. biedt innovatieve en unieke high tech producten van bekende producenten aan. Onze specialiteiten zijn componenten voor de pneumatiek, mechatronica, milieutechniek, hydrauliek en vacuüm-techniek. Alle informatie kunt u op onze website vinden. CKD NIKKI DENSO direct drive indexeertafels, absolut resolver 6.815.744 posities detecteerbaar, koppel range 3,4 – 3700 Nm. CKD Hoogvacuümventielen Matrix high speed ventielen, schakelsnelheid <1ms. Zeer hoge levensduur > 500 miljoen schakelingen. Gebruik in de medische industrie, beademingsapparatuur. ez-Wheel Safety Wheel Drive SWD® nieuwe ontwikkeling op he gebied van AGV (Automated guided vehicle) en AMR (Autonomous mobile robots). Het systeem integreert een moto Li-ion-accu, besturingseenheid met SIL2 / PLd en SIL3 / PLe gecertificeerde veiligheidsfuncties, encoder voor veiligheid en interface gebaseerd op de CANopen Safety standaard in één behuizing. RSP robot systeem producten Snelwisselsystemen en swivels. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 BIBUS Romicon B.V. is o.a. importeur/partner van: ACE - Airtac - CKD - Coval - ITV - Matrix - Ross - RSP - Secoh - Staiger

Rolweg 27 4104 AV CULEMBORG Nederland Contact: M. van Loon Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 345 687 878 E: plastic- benelux@biesterfeld. com I: www. biesterfeld- plastic. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Biesterfeld yourPolymer Coach Biesterfeld Plastic biedt een uitgebreid productfolio met innovatieve materialen, kennis, kwaliteit en service. Biesterfeld Plastic werkt nauw samen met wereldwijd gevestigde topfabrikanten van kunststoffen. Hierdoor beschikken wij over een uitgebreid productfolio met zowel standaard kunststoffen als technisch hoogwaardige kunststoffen. Door onze exclusieve partnerships kunnen wij u als verwerker van kunststoffen een netwerk bieden van toeleveranciers met grote technische kennis en adequate ondersteuning. En natuurlijk beschikken wij over een zeer groot logistiek netwerk in Europa, waardoor wij u snel kunnen bevoorraden. Onze productmanagers en regionale verkoopteams staan voor u klaar. Uiteraard beschikken zij over de laatste technische kennis over kunststoffen, maar door hun uitgebreide ervaring kunnen zij u ook ondersteunen bij diverse kunststofverwerkende technieken, zoals spuitgieten, extrusie en blowmoulding. Gedegen kennis, kwaliteit en service, gekoppeld aan een groot pakket aan materialen.Waar wacht u nog op? Wij bouwen graag een duurzame relatie met u op. Biesterfeld Plastic Benelux B.V. is de leverancier van: BASF: PS (Polystyrene) TPU (Elastollan) Biesterfeld: Plastoclean Cabot: Roet Chi Mei: ABS (Polylac) M-ABS (Polylac) PC ABS (Wonderloy) PC (Wonderlite) PMMA (Acryrex) SMMA (Acrystex) SAN (Kibisan) SBC (Kibiton) DuPont: POM (Delrin) PA, PPA (Zytel, Elvamide) PBT (Crastin) PETP (Rynite) PI (Vespel) TPC-ET (Hytrel) ExxonMobil: TPE-V (Santoprene) TPE-O (Vistamaxx) TPO (Vistalon) Nurel: Hanwha Total: EVA Idemitsu: INEOS: PE PP HDPE L(L)DPE R-TPO Kum Yang: Blaasmiddelen (Cellcom) LG Chem: ABS,M-ABS, ASA, PMMA PC ABS, PC ASA (Lupoy) POE, POP (Lucene) PPE blends (Lumiloy) PA (Promyde) PLA (INZEA) SK Chemicals: PCT (Skypura) PETG (Skygreen, Ecozen) Solvay: PFA, MFA (Hyflon) PPSU (Radel) PPS (Ryton) PSU (Udel) PES (Veradel) Westlake: EVA (Elevate) EMA (Emac) EBA (Ebac) MAH-gefunctionaliseerdepolymeren (Tymax) Tevens bieden wij diverse producten van toonaangevende producenten aan voor de rubber verwerkende industrie, zoals: EPDM, (Halo) Butyl rubber, NBR, HNBR, BR, SBR, CPE, CSM, ER rubber, siliconen rubber en FKM en diverse additieven. PC (Tarflon) SPS (Xarec) 82 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Ekkersrijt 'Science Park' 5208 5692 EG Son Nederland Contact: Berrie van de Burgt Aantal medewerkers: 51-100 T: 040-2670101 E: info@bkbprecision. com I: www. bkbprecision. com Dé kunststofbewerker voor de high-tech industrie Kunststof bewerken op toonaangevende en innovatieve wijze. Dat is wat wij doen bij BKB Precision. BKB Precision is metbijna 40 jaar ervaring een betrouwbare partner voor het bewerken van hoogwaardige kunststoffen tot een nauwkeurigheidvan μm. We zijn actief in diverse high-tech marktsegmenten zoals semiconductor, medisch, defensie, aerospace en chemie. Manifolds Ook voor manifolds bent uaan het juiste adres. Onzekennis hierover delen we graag met u zodat er goed bepaald kan word welke maatwerk oplossing voor u het beste is. Hoogwaardige kunststofbewerking Kunststofbewerking is onze passie, we gaan dan ook graag uitdagingen aan. Samen met u denkenwe graag mee over het ontwerp, de maakbaarheid en de juiste soort kunststof. Ons machinepark is divers dus we kunnen u heel veel bieden. Van protoypes en enkel stuks tot middelgrote series leveren wij wereldwijd de precisie die u nodig heeft. State-of-the-art machinepark Daarnaast beschikkenwe over een geconditioneerde bedrijfshal met een breed scala aan CNC machines, waaronder ook portaalbanken. Zo kunnen wij complexe producten draaien en 5-assig draaien/frezen, al dan niet met robotbelading. Reinigen, samenstellen,verpakken Van (cleanroom) reinigen, het lassen, lijmen en /of assembleren tot (cleanoom)verpakken; wij helpen u graag. Kunststoffen Wij bewerken diverse soorten kunststoffen: denkaan technisch kunststoffen, high performance kunststoffen en schuimmaterialen. Voorbeelden hiervan zijn: PEEK, Torlon, PEI, Airex, POM, PA, PC, HMPE, PETG etc. Contact Wilt u meer weten over BKB Precision, kunststof bewerken of d technieken die wij hiervoor toepassen? Neem contact met ons op, onze specialisten gaan graag met u in gesprek. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Collse Heide 1 5674 VM Nuenen Nederland Contact: Coen Aarts Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 40 295 14 44 E: coen. aarts@bkl. nl I: www. bkl. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 BKL B.V. - Experts In Safety Brilliance in BKL BKL is a technical service provider in mechanics and mechatronics. We develop high-quality solutions enabling clients to work smarter, more efficiently and above all more safely: hoisting and lifting tools, industrial modules and machines. Our range of services include engineering, inspections, services and manufacturing. We provide services for partial processes and overall solutions. Brilliance in Engineering Smart engineering solutions can provide a considerable advantage. Just think, for instance, of more safety for your employees, more process efficiency and improved competitiveness. BKL develops solutions to meet your requirements. As a technical service provider, we can provide the entire engineering process, from the definition phase until commissioning of the final product. Safety is of paramount importance to us. That is our engineering service for high-quality hoisting and lifting tools, mechanics and industrial modules. Because our engineering is based on high safety standards, your machines and tools will comply with laws and regulations, resulting in – if required – a CE declaration to emphasize good entrepreneurship and the CSR concept. Brilliance in Production BKL is an OEM for OEMs. We supply high-qualitywork for hightech companies. In terms of production, we have a wide range of employable skills. We are, for instance, the go-to company for built to print, or for fully operational machines according to your specifications. Prototyping and functional models are examples of other specialties, as are cleanroom assembly and repairs. Our employees make all the difference: professional, driven and always “up” for a challenge. But above all we are guidedby the principle that equipment should contribute to safe working conditions. This is something we never compromise on. Brilliance in Inspection We are safety experts and specialize in hoisting and lifting tools. As a manufacturer, we know these tools inside and out and as an inspection body we are ISO 17020:2012 accredited. We provide a broad range of services: from demonstrating the suitability for first use to conducting periodic inspections, tests and examinations. BKL offers guarantees. Guiding principle in all our activities is our passion for safety. We leave nothing to chance and we do not compromise on safety. Brilliance in Services As a technical service provider in mechanics and mechatronics we combine knowledge and expertise in a broad service package. We offer, for instance, consultancy, training, maintenance, repairs, reconditioning and tool management for your hoisting and lifting tools. This allows you to make use of additional capacity with which to create value, to increase efficiency and to promote safety. A guiding principle for our work is our passion for safety. We leave nothing to chance and we will never compromise on safety. Our services are aimed at preventing incidents and dealing with (residual) risks in a responsible manner. More information? We would be more than happy tomake time to discuss: • • • • the engineering solutions production inspecting, testing and examining the services 84 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

st e g e 21 Horsten 83 5612 AX EINDHOVEN Nederland Contact: Paul van Kuppevelt Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0)6 40409604 E: info@bluejayeindhoven. nl I: www. bluejayeindhoven. nl Your future drone assistant Blue JayEindhoven is a student team of the University of Technology Eindhoven. We develop drones that will assist in healthcare. As there is a shortage of staff in almost all healthcare facilities, an autonomous dronewould really be an addition to these facilities. It will also make sure that the right kind ofcare can be provided to everyone. To do this, our drones have to meet certain requirements. The Blue Jay drones are interactive, helpful, autonomous, safe and are able to fly indoors. This year, Blue Jay will develop an evacuation drone. This Blue J drone will be able to help the aid worker to evacuate the buildi Interactive To be able to provide this care in agood and natural way, our drone is interactive. Not onlydoes it display its emotions throu a LED screen, but it can also react to the emotions of the person that it is caring for. In this way a more natural experience is achieved. Because of this, the residents inside the nursinghom will trust the drone which will then be able to guide them to safety. In addition, people can interact with it through natural hand gestures. This makes the communication with the drone even easier. First case Our first steps will be into the most urgent situation, namely the understaffed nursing homes in the night and weekends. Usually, there is only one aid worker present at these times.When there is also only one client that is in need, the present aid worker can still provide proper aid. But what if there is a calamity in which the whole building has to be evacuated? Then the one aid worker cannot provide the neededhelp. Take for instance the case ofa fire. Then it takes 10-15 minutes until the fire department arrives. In the meantime the aid worker is all alone. But not for long. Autonomous To be of real help, the drone needs to be autonomous. Otherwi the issue is not resolved. Our drone is therefore able to hover through the building by itself. Also the guidance of the residen to theexits will be completely autonomous. Future In the future, we see a Blue Jay drone present in every nursing building. By that time, its function will not only be theevacuati of residents, but it can also help in all kind of different ways. Delivering medicine for instance. Until then, we as a student te of the University of Eindhoven will work hard to accomplish all this! Blue Jay, your future drone assistant Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Oude Utrechtseweg 40B 3743 KN BAARN Nederland Contact: C.J. Moolhuijsen Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 35 543 57 20 E: info@bmp- benelux. nl I: www. bmp- benelux. nl BMP Benelux heeft zich gedurende de afgelopen dertig jaar ontwikkeld tot een ervaren en betrouwbare distributeur van grondstoffen voor de kunststofverwerkende industrie. Klantgerichtheid, bereikbaarheid en flexibiliteit staan hoog in het vaandel. Met een hecht, enthousiast en vakkundig team wordt vanuit ons kantoor in Baarn de Nederlandse en Belgische spuitgiet- en extrusiemarkt bediend. BMP Benelux is sinds 2017 onderdeel van de Chemieuro Groep. Wij leveren diverse commodity plastics en engineering plastics van uitsluitend gerenommeerde producenten. Voornamelijk prime virgin kwaliteiten, maar op verzoek ook passende off-spec partijen. De PP compounds zijn verkrijgbaar zowel op basis van prime materiaal als van regranulaat. Ook leveren wij een breed gamma aan circulaire producten. Distributie is onze specialiteit, met leveringen vanaf één pallet tot en met volle wagens in de door u gewenste verpakking. Wij houden uw grondstoffen op verschillende locaties op voorraad zodat u op elk moment over uw bestelde materialen kunt beschikken. BMP Benelux werkt uitsluitend met toonaangevende producenten in Europa. Zo zijn wij core distributeur van Total Refining & Chemicals voor het volledige assortiment PP, PE, EVA, PS en compounds (o.a. voor de automotive). Tevens werken wij samen met de volgende producenten: Unipetrol (HDPE) Synthos (PS) Inno-Comp (PP compounds) Toray (engineering plastics) Akro Plastics (volledige gamma) • • • • • Wilt u meer informatie, bel ons dan op telefoonnummer +31 35 543 57 20 of bezoek onze website: www.bmp-benelux.nl 86 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n 21 Australieweg 20A 4561 PD HULST Nederland Contact: Stef Jaspersen Aantal medewerkers: 3-10 T: 0114-311100 E: bns@bnsindustrial. com I: www. bnsindustrial. com BNS Industrial BV - Leverancier van constructie lijm en technisch textie BNS IndustrialBV is exclusief distributeur van: SCIGRIP - MMAconstructie lijm COMPOSITEMATERIALS ITALY - Carbon weefsel/prepreg TAG - Lossingsmiddelen SAATI - Anti-ballistisch textiel 3DWeaving - Afstandsweefsels SPIDA FIXING - Verlijmbare mechanische verbindingselementen • • • • • • MMA CONSTRUCTIE LIJM Methyl Methacrylaat constructielijmen(MMA) worden toegepast in het verlijmen van: Vezel versterkte composieten (glas/koolstofvezels met vinylester/polyester/epoxy) Kunststoffen (ABS, PMMA, PVC, PC etc.) Metalen (Aluminium, staal, RVS etc.) • • • >>Met als voordelen: (1) Snelle uitharding - optimalisatie van productieprocessen. (2) Minimale preparatie, veelal voldoet ontvetten. (3) Zeer sterkeverbinding, tot 40 MPa - 400 kg/cm2 (4) Goed tegen impact bestand. (5) Vermoeiingsbestendig, LR en ABS goedkeuring voor scheepsbouw. (6) FST goedkeuring voor treinbouw - fire smoke technology (7) Goed vullend vermogen tot 40mm (8) Non-Sag. Het kan verticaal aangebracht worden zonder uitzakken. (9) De lijm kan in water verwerkt worden. De lijmenworden toegepast in: Metaalbouw (bijvoorbeeld het vervangen van aluminium lassen) Kunststof verlijmen. (displays, caravans, etc.) Bouw, (composiet bruggenbouw, drijvende huizen, etc.) Automotive (trailers, vrachtwagens, campers, etc.) Composieten (glijbanen, attracties, etc.) Scheepsbouw (de spanten in een romp verlijmen, attributen op het dek verlijmen, etc.) • • • • • • CARBON WEEFSEL/PREPREG Zowel droogweefsel als prepreg.Meer dan 35 standaard weefsels, legsels, UD (uni-directioneel) in carbon op voorraad. TAG LOSSINGS MIDDELEN Watergedragen lossingsmiddel. Bezoek zeker onze website voor meer informatie, op: www.bnsindustrial.com Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Visseringweg 28 1112 AS DIEMEN Nederland Contact: Henkjan Buursen Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 20 532 02 00 E: henkjan. buursen@bodycote. com I: http:// www. bodycote. com/ nl- be Kwaliteitscertificering: ISO 14000 ISO 50001 ISO 9001 Bodycote Vacuum Brazing Nederlands: BODYCOTE VACUUM BRAZING houdt zich al meer dan 60 jaar bezig met geavanceerde soldeertechnieken. In deze jaren is grote kennis en een unieke schat aan ervaring opgebouwd. Vrijwel alle metaalcombinaties, soldeersoorten en soldeerprocessen worden toegepast bij veel verschillende producten. Aangeboden Diensten Vacuümsolderen • • • • • • • • • • • • • Speciale warmtebehandelingen ondervacuüm of onder reducerende atmosfeer Advies over materiaalkeuze en soldeerconstructie Materialen Laag- of hooggelegeerd staal Gereedschapsstaal Gietijzer Roestvaststaal Koperlegeringen Titaanlegeringen Superlegeringen Refractaire legeringen Hardmetaal Keramiek, composieten en grafiet Wij zijn probleemoplossers! English: BODYCOTE VACUUM BRAZING has been engaged in advanced brazing techniques for more than 60 years. During these years extensive know-howand vast practical experience has been obtained. Practically all combinations ofbase metal, filler metals and brazing processes are applied tomany different products. Services Offered Vacuum brazing Special heat treatments under vacuum or in a reducing atmosphere Consulting for material selection and design • • • Materials Low and high alloy steels • • • • • • • • • • Tool steel Cast Iron Stainless steel Copper alloys Titanium alloys Superalloys Refractionary Alloys Carbides Ceramic, composites, graphite We solve Problems! 88 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Paramariboweg 45 7333 PA APELDOORN Nederland Contact: Peter Ekelmans Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 55 542 63 92 E: apeldoorn@bodycote. com I: www. bodycote. com Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 Specialty Stainless Steel Processes (S3 Oppervlakteharding voor austenitisch en duplex roestvast staal met behoudvan corrosiebestendigheid Bodycote Hardingscentrum B.V. Apeldoorn is onderdeel van Bodycote's "Specialty Stainless Steel Processes" groep (S3 voor het gehele roestvast staal spectrum. Eigenschappen en kenmerken vanS3 • • • • • • • • • • P) Surface hardening for austenitic and duplex stainless steel while maintaining corrosion resistance Bodycote Hardingscentrum B.V. Apeldoorn is part of Bodycote´ Specialty Stainless Steel Processes Group (S3 P), specialised P), gespecialiseerd in diverse oppervlaktehardingstechnieken P behandelde producten* Geschikt voor alle roestvast staalsoorten Behoud van corrosiebestendigheid* Maat-, vorm-, en kleurstabiel Nagenoeg geen verandering van de oppervlakteruwheid Verhoging van de oppervlakte-hardheid tot 1.000 à 1.200 HV0.05 (afhankelijk vanmateriaalkwaliteit) Geen toevoeging van materiaal-vreemde legeringselementen Behoud van de a-magnetische eigenschappen Eliminatie van koud-lassen ("vreten") Verhoogde slijtageweerstand (o.a. adhesieve slijtage, cavitatie-erosie, enz.) Uniformeharding van het oppervlak (ook in geval van scherpe hoeken, boringen en gaten met een diameter van slechts enkele micrometers!) * De meest optimale resultatenworden behaald bij materialen welke vrij zijn van verstorende elementen zoals verontreinigingen, deltaferriet, deformatie martensiet etc. S3 P wordt veelvuldig gebruikt voor diverse toepassingen in sectoren zoals de voedings- en genotsmiddelenindustrie, de chemische- en farmaceutische industrie en de nucleaire-, halfgeleide- en automobielindustrie. S3 P is de meest geavanceerde methode om de in deze sectoren vereiste kwaliteit te verwezenlijken. in surface hardening processes for all types of stainless steel. Benefits ofS3 • • • • • • • • • • P treated products* Applicable to all stainless steel grades Corrosion resistance remains unchanged* No significant change in shape, colour or size No change in surface roughness Increased surface hardness to1000 - 1200 HV0.05 (dependin on material) No additional chemical elements are added to the base composition No change in non-magnetic behaviour of austenitic mater Insensitive to "galling". Highly resistant to wear (e.g. by cavitation-erosion) Uniformly hardened also at sharp edges, inside small bore and cavities * Properties of S3 P treated products listed are only valid for delt ferrite free + martensite free base material with no surface deterioation. S3 P is a proven treatment for many applications in most industr areas including food and beverage, marine, engineering, medic chemical and nuclear. Wherever components are subjected to severe wear and corrosion attack, S3 P are the most technically advanced processes, offering the required quality and value to whole industry. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

De Run 1115 5503 LB VELDHOVEN Nederland Contact: Karin van Bakel Aantal medewerkers: 500 + T: 040 296 9913 E: info@materialenkennis. nl I: www. materialenkennis. nl Netwerk van experts De Bond voorMaterialenkennis is een netwerk van experts op het gebied van materiaaltechnologie. Onze leden zijn veelal onderzoekers en technici bij universiteiten, onderzoeksinstituten en de industrie, die er behagen in scheppen om kennis over de verwerking en toepassing van materialen te verspreiden of te absorberen, binnen en buiten het materialenveld. Activiteiten De Bond initieert symposia, meetings (meer dan 30x per jaar), cursussen, technisch-wetenschappelijke publi-caties, onderzoeksactiviteiten en bevordert educatie op het gebied van materialen.We brengen onze activi-teiten tot uitdrukking via ons Jaar-boek, onze (digitale) nieuwsbrief en dewebsite www.materialenkennis.nl. Werkgebieden Metalen Kunststoffen Biobased materialen Keramiek Materiaalbewerking met lasers Warmtebehandeling van metalen Lijmtechnologie Verftechnologie Reologie Tribologie Duurzaamheid & betrouwbaarheid Corrosie Verspreiding vankennis De Bond is een associatie van verenigingen, secties, (studie)kringen en werkgroepen. Ieder afzonderlijk onderdeel is actief op een omschreven deelgebied of aanpalend gebied van de materiaaltechnologie. De totale aangeboden technologische kennis van ieder deelgebied maakt de Bondeen krachtige beroepsorganisatie in Nederland en België. De Bond als overkoepelende organi-satie neemt deel in de Federation of European Materials Societies (FEMS). Daarnaast is de Bond via de Sectie Corrosie lid vande Europese Corrosie Federatie (EFC). De Bond initieert samenwerkings-verbanden met andere (internatio-nale) organisaties om technologische ontwikkelingen te volgen en trends in de markt te monitoren. De organisatiestructuur van de Bond is ingericht om in te haken op actuele materiaal-technologische marktontwikkelingen. Bovendien spoort de Bond haar leden aan tot kennisdeling met technici uit andere disciplines. Zowordt de kennis door de Bond zowel intern als extern succesvol gedeeld. Ter illustratie hiervan is de website van de Bond voor Materialenkennis onlangs uitgebreid met een overzicht van materiaalkundige cursussen en opleidingen in het Nederlandse taal-gebied. Het doel vandeze lijst is om op een laagdrempelige wijze een overzicht te creëren in het woud van materiaalkundige cursussen en oplei-dingen dat Nederland en België rijk is. Lidmaatschap De Bond kent als leden zowel personen als bedrijven/instellingen. Een bedrijf kan één of meer mede-werkers laten participeren. De persoonlijke en bedrijfsleden dienen zich voor ten minste één sectie of vereniging binnen de Bond in te schrijven. Alle leden hebben recht op korting op de toegangsprijzen voor de activiteiten en ontvangen gratis het Jaarboek. 90 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

rt . 21 Kruisbroeksestraat 1 5281 RV Boxtel Nederland Contact: Denian van Ham Aantal medewerkers: 500 + T: +31 411 651951 E: sales@boschrexroth. nl I: www. boschrexroth. nl Aandrijf- en besturingstechniek van Bosch Rexroth Meer flexibiliteit en snelheid: in deze tijd van steeds kortere productie- en ontwikkelingsprocessen, nemen de vereisten voor productiebedrijven toe. Bij Bosch Rexroth, een van 's werelds toonaangevende leveranciers van aandrijf- en besturingstechniek, staan wevoor de uitdaging om onze klanten baanbrekende oplossingen te bieden. Onze klanten profiteren van de middelen en innovatieve kracht van een wereldwijde speler, en gelijktijdig ook vande diepgaande kennis over lokale behoefte. 32.300 professionals werken als een wereldwijd team om veilige, efficiënte, intelligente en krachtige oplossingen te bieden voor onder andere fabrieksautomatisering, mobiele toepassingen, machinetoepassingen en engineering. We helpen onze klanten om hun doelen betrouwbaar te bereiken: zoals het economisch produceren van kleine aantallen of het besparen van energie en het verhogen van de productiviteit op hetzelfde moment. Bosch Rexroth ontwikkelt, produceert en verkoopt componenten en systeemoplossingen in meer dan 80 landen en behaalde in 2019 een omzet van 6,2 miljard euro. Factory Automation Met een enorm automatiserings-portfolio en productie-ervarin van onze eigen fabrieken wereldwijd, bieden we toonaangeven automatiserings- en productie-oplossingen: van losse stuks tot massaproductie. Connected automation in de productie leidt t snellere en flexibelere productie-processen, meer materiaalefficiëntie en het verminderen van complexiteit en stilstand. Automatiseringspartner Met behulp van onze expertise in sensortechnologie, motion control en consultancyservices, evenals onze eigen IoT-cloud, biedt Bosch Rexroth haar klanten connected, domein overschrijdende oplossingen en automatiseringsinnovaties voo gebruik in verschillende industrieën. Onze toonaangevende drive-experts geven - met de Bosch Rexroth aandrijfsystemen die zijn ontworpen voor flexibele automatisering, slimme elektrische aandrijvingen en oplossing en verbeterde automatisering - elk project een voorsprong op d concurrentie. WEMOVE. YOUWIN. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Minervum 7101 4817 ZN BREDA Nederland Contact: Job van den Bosch Aantal medewerkers: 3-10 T: + 31 76 5716 555 E: info@boybenelux. nl I: www. boybenelux. nl | Spuitgietmachines tot 125 Ton met de kleinst mogelijke footprint | | Marktleider voor kleine machines | Dr. Boy produceert machines tot 125 ton sluitkracht, maar is als enige grote Duitse machinebouwer uniek in haar aanbod in de range van6 t/m 35 ton. Naast de bestaande 10 tons BOY XS, de BOY 25 E ende BOY 35 E, introduceerde Dr. Boy in 2016 de BOY XXS, een ´table-top' machine met een sluitkracht van6 ton.Met schroefdiameters van 8 tot 18 mm en shotvolumes van 0.06 tot 10.2 cm³, is dit model bij uitstek geschikt voor micro-injectie toepassingen. | BOY Benelux | Dr. Boy, opgericht in 1968, is een toonaangevendeproducent van spuitgietmachines tot 125 ton. Karakteristiek voor Dr. Boy is: - Compact design, kleine footprint - Zwevend tweeplaten sluitsysteem - Servo-hydraulisch aandrijfsysteem - Allernieuwste besturingstechniek In 2012 heeft Plastima Breda bvhet dealerschap gekregen voor de gehele Benelux en daartoe de business-unit BOY Benelux opgericht, met een eigen sales & serviceteam van8 medewerkers. | Twee componenten | Dr. Boy heeft metde BOY 2C/XS,de 2C/S, 2C/M en de 2C/L vier unieke losse 2-K units in het programma, die met ieder andere spuitgietmachine ofmatrijs gecombineerd kunnen worden en over een compleet autonome BOY Procan Alpha4 besturing beschikken. De BOY 2K-units kunt u uitrusten met schroefdiameters van 12 tot 48 mm en shotvolumes van 4,5 tot 280 cm³. Daarmee zijn de BOY 2K-units zeer universeel enbreed inzetbaar. | Overmoulding | Met de BOY XSV, BOY 25 E VV, BOY 35 EVV en BOY 60 E VV biedt Dr. Boy een complete modellen-reeks geschikt voor o.a. overmoulding en insertmoulding. Typische applicaties zijn te vinden in de medische- en electronica industrie, maar ook het omspuiten van grotere metalen werkstukken en/of gereedschappen komt veelvuldig voor. Ook deze modellen-reeks is geheel in lijn met de BOY filosofie ontworpen: hoogst mogelijke nauwkeurigheid enbetrouwbaarheid, energiezuinig en met de kleinst mogelijke footprint. 92 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e s. t e 21 De Waal 22 5684 PH BEST Nederland Contact: Dhr. Sjef van de Laak Aantal medewerkers: 51-100 T: 0499-377 333 E: info@brabeng. nl I: www. brabeng. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Branches • Semicon • High-Tech • Health Care • Food • Automotive • Agriculture • Infrastructure Brabant Engineeringbv, een internationaal multidisciplinair ingenieursbureau Sinds de oprichting in 1979 is Brabant Engineering bv een begrip in de ingenieurswereld. Een multidisciplinair ingenieursbureau dat zowel projecten van a tot z uitvoert op kantoor alsmede op locatie van de klant. Brabant Engineering bv onderscheidt zich door de brede kennis van verschillende disciplines binnen de werktuigbouw. Deze kennis blijft gewaarborgd door de lange-termijn relatie die wij met onze klanten aangaan. Dienstverlening Brabant Engineering bv biedt een totaalpakket aan engineering, van concept tot productie, volledig volgens de hoogste standaarden die onze klanten vanons verwachten. Naast de technische capaciteiten bieden wij ook de juiste service en nazorg om onze klanten te allen tijde te woord te staan. Oftewel de 4de dimensie die Brabant Engineering bv toevoegt om de kwaliteit te waarborgen. Van ontwerp tot realisatie Heeft u te maken met een tijdelijk of structureel capaciteitstekort? Gaat het om incidenteel voorkomende of zeer specialistische werkzaamheden? Welke reden u ook heeft voor outsourcing, bij Brabant Engineering bv is elke projectfase in handen van ervaren en deskundige specialisten, van ontwerp tot realisatie. Brabant Engineering bv kan de klanten op allerlei manieren van dienst zijn in elke fase van het project. Vanaf het vooronderzoek tot aan Turnkey-levering, van projecten op locatie bij de klant (detachering) tot projecten op ons kantoor te Best. Onze Expertise • In House Engineering • On Site Engineering • FEM/FEA • TPD • Tooling • Turnkey Projects • Production Automation Certificering ISO 9001 CAD Onze mechanical engineers zijn getraind in het werken met alle gangbare CAD-systemen zoals NX, CREO, Inventor, SolidWorks, SolidEdge, CATIA en AutoCAD. Tevens voeren wij FEM-berekeningen uit, ten behoeve van projecten of specifiek in opdracht van onze klanten. Met onze CAD VDI oplossing is het mogelijk ommet zware CAD systemen te werken op doorsnee werkplekken. Het is ideaalda met behulp van CAD VDI een ontwerp direct kanworden aangeroepen. Hierdoor kunnen wij projecten zeer efficiënt uitvoeren. Koppelingen met uw PLM ofPDM systeem maken h makkelijk om samen met u te blijven ontwikkelen. C I v w ben aan Neem vr Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Brainport Industries Campus, BIC 1 5657 BX EINDHOVEN Nederland Contact: John Blankendaal Aantal medewerkers: 1-2 E: info@brainportindustries. nl I: www. brainportindustries. com Brainport Industries verbindt het high tech toelevernetwerk De leidende 1e, 2e en 3e lijns High Tech toeleveranciers in Nederland vormen tezamen het unieke High Tech ecosysteem Brainport Industries. Doel is de toeleveranciers in deze High Tech ketens ‘te verbinden’, gezamenlijk de professionaliteit van het netwerk verder te verhogen en de (internationale) concurrentiekracht vande aangesloten bedrijven te vergroten. Brainport Industries focust zich op de markten semicon, medical, analytical, printen en energie, maar maakt ook uitstapjes naar relevante aanpalende marktgebieden. Brainport Industries is een coöperatie en biedt de aangesloten toeleveranciers een vruchtbare grond en een structuur voor samenwerking in projecten op het gebied van Techniek, Markt en Mens. Op het gebied vanTechniek wil Brainport Industries de front runner van Smart Industry zijn enheeft zij projectenen programma's lopen op de 8 transformaties aangevuld met duurzaamheid en cyber security. In toenemende matewordt hierbij samenwerking gezocht opEuropees niveau. Programmalijn Markt houdt zich bezig methet gezamenlijk promoten van de leden van Brainport Industries buiten Nederland en dan met name in Duitsland. Hiervoor is een tweesporenbeleid ontwikkeld waarin enerzijds coalities worden gevormd van leden die samen een onderwerp uitdiepen enanderzijds neemt Brainport Industries samen met bedrijven deel aan relevante internationale vakbeurzen. Daarnaastwerkt men samen met partners aaneen landingsplaats in Suzhou om Nederlandse bedrijven te helpen met ambities richting Azië. De programmalijnMens gaat over het boeien, binden en behouden vangoed opgeleid vak personeel door de gehele onderwijsketen heen en is met name gericht op vakmanschap. Er zijn veel knappe koppen die de meest fantastische dingen bedenken, maar het moet ook nog gemaakt kunnen worden. Hiervoor is het Brainport Industries College opgericht en zij werken met technische MBO-onderwijsinstellingen en maakbedrijven samen aan het opleiden van dejuiste vakmensen voor de toekomst van de high tech maakindustrie. Daarnaast is Brainport Industries actief betrokken bij een aantal techniekpromotieactiviteiten zoals de Dutch TechnologyWeek om zo de jeugd warm te maken vooreen carrière in de techniek die uitdagend en interessant is en bovendien werkzekerheid biedt. Alle activiteiten en projecten hebben als kenmerk dat ze gericht zijn op het versterken van het high tech ecosysteem. Een overzicht van de actuele projecten vindt u op onze website. Brainport Industries Campus Brainport Industries Campus (BIC) is een internationale campusontwikkeling in het hart van Brainport Eindhoven, met Brainport Industries als één vande founding fathers. Toptechnologie, onderwijs en hoogwaardige faciliteiten komen hier samen onderéén dak. Brainport Industries Campus is de allereerste locatiewaar hightech toeleveranciers niet alleen samen produceren maar ook samen innoveren. Met gedeelde kennisen gedeelde faciliteiten zoals flexibele productieruimtes, magazijnen, maar ook kantoorruimtes. Samen bepalen alle partijen het gezicht voor (inter)nationale klanten. De Brainport Industries Campus is de ideale vestigingsplaats voor technische toeleveranciers in de hightech maakindustrie die samen willen ondernemen, innoveren en produceren. Om open innovatie op de BIC te faciliteren is het innovatie programma ‘Fabriek van de toekomst’ opgesteld door bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en brancheverenigingen in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant. Samen sneller en slimmer producten en productieprocessen realiseren en (innovatie) faciliteiten delen. Dat is het doel van dit programma. Hierdoor ontstaat een lager kostenniveau, een hogere kwaliteit van het product en bovenal een snellere time-to-marketin een markt die vraagt omflexibiliteit en snelheid. De focus ligt op précompetitieve samenwerking en vernieuwing en verbetering van productieprocessen, met een focus op Smart Industry thema’s zoals robottechnieken, digital factory, multi-materiaal 3D printen, industrieel metaalprinten, high tech software, future manufacturing skills en productie logistiek. Op de BIC werken zo’n 80 bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en brancheverenigingen samen omeen versnelde overgang naar een ‘slimmeindustrie’ te realiseren en de hightech maakindustrie in de Brainport regioen daarbuiten concurrerender te maken ten opzichte van andere regio’s in dewereld. 94 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

ht n n, t n n s r 21 Droogdokkeneiland 7 5026 SP TILBURG Nederland Contact: Geerd Jansen Aantal medewerkers: 11-50 T: 076 504 70 80 E: brecon@brecon. nl I: www. brecon. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9001 VCA "Als de juiste condities cruciaal zijn" De Brecon Group geniet een groot deel van haar bekendheid als cleanroombouwer door de continuïteit in het leveren van kwaliteitsproducten binnen de semiconductor industrie, met ASML als belangrijkste relatie, over de afgelopen decennia. Ons werkterrein beslaat echter beduidend meer marktsectoren. In alle overige industriële en farmaceutische segmenten, als ook binnen de gezondheid en medical devices sector, worden regelmatig succesvolle controlled environment projecten gerealiseerd! Het juist ontwerpen op basis van uw programma van eisen (URS) en het kwalitatief correct leveren, bouwen en inrichten van een cleanroom, is voor ons de basis van een correcte en prettige (GMP) werkomgeving op het hoogste niveau. Eenmaal opgeleverd en geclassificeerd op het vereiste ISO 14644 niveau is het ook zaak dat gedurende de gebruiksperiode de vereiste condities blijven behouden. Dat betekent niet alleen een goed onderhoud en een jaarlijkse integriteitstest! De juiste gedragscode, een goed reinigingsplan en correct kledingregime zijn van minstens net zo’n groot belang. Veel nieuwe, maar ook ervaren cleanroom gebruikers zijn zich hiervan niet altijd even bewust! De Brecon Group tracht met haar diversiteit aan diensten en producten een “all-in one concept” aan te bieden voor optimale controlled environment techniek, bijvoorbeeld bij ingebruikna en gedurende de levensduur van een cleanroom of laboratoriu Voor de invulling van die opgave staan de verschillende Brecon onderdelen garant en beschikken over alle kennis en ervaring u van dienst te zijn. Heeft u verbouwingsplannen in uw cleanroom of laboratorium behoefte aan een nieuwe inrichting? Of bent u op zoek naar ee goede partner voor het ontwerp en bouwen van een cleanroo op uw bedrijfslocatie in zijn algemeen? Ofwenst u ondersteuni in het bepalen van het juiste kleding regime of het periodieke onderhoudsplan? Neem dan contact op voor een nadere kennismaking met ons “ in one” dienstenpakket en ervaar tewerken met een onderneming waarin al meer dan 29 jaar flexibiliteit, kwaliteit, betrouwbaarheid en eerlijkheid centraal staan als kernwaarde Initiatiefnemer van: Professional Partners for Controlled Environment (PP4CE) is een strategische alliantie tussen een aantal professionele bedrijven de (internationale) cleanroom markt. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Nijverheidsstraat 1A 7261 AK Ruurlo Nederland Contact: W.B. van 't Wel Aantal medewerkers: 200-500 T: +31 573 458800 E: info@bronkhorst. com I: www. bronkhorst. com Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 17025 ISO 9001 Leaders in Low Flow Fluidics Handling Technology Voorts levert Bronkhorst innovatieve ultrasone vloeistofdoorstromingsmeters, dampdoseer-systemen, drukmeters en -regelaars (met een bereik van 0-100 mbar tot 0-400 bar) en klantspecifieke totaaloplossingen op het gebied van gas- en vloeistofdoorstroming voor gebruik in test- en productiesystemen (machinebouw). Bronkhorst High-Tech BV ontwikkelt en fabriceert nauwkeurige en betrouwbare meters en regelaars voor massadoorstroming en druk, voor gas- en vloeistoftoepassingen in laboratoria, industrie, machine-bouw en pilot-plants. Daarnaast levert Bronkhorst dampdoseer-systemen voor bevochtiging, coatingsprocessen en analytische toepassingen. Bronkhorst is een moderne, innovatieve en dynamische onderneming met tien dochtervestigingen, meer dan 600 medewerkers wereldwijd eneen uitgebreid netwerk van distributeurs en servicecentra over de hele wereld. Het bedrijf is geaccrediteerd volgens ISO 9001:2009 (QualityManagement), ISO 14001 (Milieumanagement) en heeft een in-house gas-flow kalibratielaboratorium met ISO / IEC 17025:2005accreditatie. Bronkhorst High-Tech BV werd opgericht in 1981 en biedt een zeer uitgebreid programma aan thermische en Coriolis massadoorstromings-meters en -regelaars, in het bijzonder voor lage doorstroming. Er kan een keuze worden gemaakt uit talrijke types instrumenten die op klantspecifiekatie worden geassembleerd, gekalibreerd en getest. Het meetbereik voor deze instrumenten kan worden gekozen vanaf 0-0,7 mln n mg/h tot 0-600 kg/h voor vloeistoffen. De productie vindt plaats in de hoofd-vestiging in Ruurlo, waar productie-teams volledig verantwoordelijk zijn voor de assemblage, kalibratie en eindcontrole van de te leveren instrumenten. Vrijwel elk product wordt gebouwdop klantspecificatie en dit geeft Bronkhorst haar unieke positie in de wereld. Voor OEM klanten worden regelmatig maatwerkoplossingen ontwikkeld. De hiervoor benodigde onderdelen worden veelal geleverd door Nederlandse toeleveranciers, waarvan een groot deel zelfs in de Achterhoek zijn gevestigd. Sommige van hen zijn al vanaf het moment van oprichting betrokken bij Bronkhorst en denken constructiefmee, hetgeen de innovatieve slagkracht vergroot. Bronkhorst leidt doorlopend nieuwe medewerkers op en biedt als erkend leerbedrijf jaarlijks stage-plaatsen aan op mbo-, hbo en universitair niveau. Naast de verkoopvestiging in Veenendaal heeft Bronkhorst wereldwijd verkoop- en service-kantoren in Groot-Brittannië, Frankrijk, Zwitserland, Noord-Duitsland, de Verenigde Staten, Japan, China, Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en India voor het bieden van lokale expertise en ondersteuning. Bij deze dochterondernemingen werken momenteel in totaal ca. 150 medewerkers. Daarnaast heeft Bronkhorst een uitgebreid netwerk van distributeurs en servicecentraopgebouwd in de rest van Europa en in landen als Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Israël, Brazilië, Argentinië en Zuid-Afrika. Met vertegenwoordigingen in meer dan 30 landen en 20 compleet ingerichte servicecentra verdeeld over de gehele wereld is Bronkhorst met recht een toonaangevende speler op het gebied van precisiemeting en -regeling van doorstroming en druk. /min tot 0-11000m3 /h voor gassen en vanaf 0-250 96 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n e k 21 Franse Baan 6 5374 RS SCHAIJK Nederland Contact: Jos Verhoeven Aantal medewerkers: 1-2 T: +31486461161 E: JVerhoeven@C3- Tooling. com I: www. C3- Tooling. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Prototype levering aan Automotive Toeleveranciers Om de hoge kosten en lange levertijden van progressive pitch stans tools te voorkomen heeft C3 tooling BV ervaring met het leveren vanCu Alloy leadframes, geëtste of laser gesneden, me zonder galvanische plating. Prototypes voor high power modu en test modules om verschillende Cu alloys op hun eigenschappen tebeoordelen om uiteindelijk voor de volume productie de juiste keuzes temaken. Technische ofLogistieke ondersteuning C3 Tooling and Spare parts Wanneer het op precisie aankomt maar ook op snelheid van leveren, kan C3Tooling BV voor u de juiste partner zijn. Al meer dan 10 jaar leverenwe tot grote tevredenheid onze klanten, tools en onderdelen voor die tools ter vervanging van de slijt onderdelen van een tool. Ook in de ondersteuning voor het maken van de juiste technisc keuzes en leveranciers willen wij graag meedenken, gebruikmakend van meer dan 40 jaar ervaring in de semiconductor en automotive industrie. C3 Tooling BV is hiervoor uw juiste partner. Ontzorgen van uw Productie Door bijvoorbeeld het aanleggen van een consignment stock met die punches of onderdelen die vaak vervangen moeten worden. Zo kunt u voorkomen dat uw productie op cruciale momenten stil kan vallen omdat er gewacht moet worden op het vervaardigen van nieuwe punches, stripperplaten of andere onderdelen van uw tool met levertijden oplopend tot enkele weken afhangkelijk van de complexiteit van het product. Toolshop in PenangMaleisie Al 25 jaar actief in de semiconductor markt en al meer dan 10 jaar samen met C3 Tooling BV is onze toolshop in Penang een vertrouwd adres waar precisie en kwaliteit altijd hoog in het vaandel staan. Groot genoeg om zonder langewachttijden te kunnen plannen en klein genoeg omflexibel op calamiteiten te kunnen reageren. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Logistiekweg 34 7007 CJ Doetinchem Nederland Contact: Bert Smeitink T: 0314 377050 E: info@cad2m. nl I: www. cad2m. nl CAD2M gelooft in technische maakbedrijven Dit zijn wij. CAD2M. Wij geloven in technische maakbedrijven die hetverschil maken. Onze drijfveer is omhet beste in al jouw medewerkers naar boven te halen.Maar om jou goed te helpen, blijven ook ónze mensen zich constant ontwikkelen. Met circa 60 medewerkers optimaliseert CAD2M al bijna 30 jaar bedrijfsprocessen binnen de maakindustrie. Dit doenwe samen. Jaar in, jaar uit. Dooronze consultancy, implementatie, trainingen en helpdesk ontwikkelen wij voor jou debeste automatiseringsoplossingen. Dat levert de volgende voordelen op: Kostenreductie bij de productontwikkeling Sneller producten opde markt brengen Efficiënte samenwerking tussen alle collega’s Training van jouw medewerkers • • • • Proces- en productontwikkeling CAD2M'ers leven voor uitdagingen binnen proces- én productontwikkeling. Want dáár ligt onze passie.Met onze maakkennis laten we technische maakbedrijven sneller en slimmer werken. Door alle disciplines binnen het bedrijf met elkaar te verbinden... Van 3D ontwerpen (CAD) tothet producerenvan producten (CAM en AM) en hetverbeteren van bedrijfsprocessen (PDM en PLM). CAD2M helpt 2.500 klanten met: CAD (3D ontwerpen) CAM (CNC verspanen) AM(3D printen & manufacturing) PDM &PLM (procesverbetering) • • • • Innovatieve mindset Werken met een innovatieve mindset zit in ons DNA. CAD2M beweegt mee met de laatste ontwikkelingen binnen de markt om klaar te zijn voor de toekomst van de industrie: Industry 4.0. Wij doen in de praktijk ervaring op, via onder meer ons zusterbedrijf IF-Adamas. Daar ontstaan uit innovatieve ideeën de ontwikkelingen van morgen. En deze ervaringen kan CAD2M perfect gebruiken om jou vooruit te helpen. Binnen jouw bedrijf ontdekken wewaar knelpunten en kansen liggen. Zodat wij een passende oplossing op het gebied van automatisering en manufacturing bieden. Zo maken wij het verschil. Samen groeien? CAD2M. • • • • Bijna 30 jaar ervaring Reseller van o.a. SOLIDWORKS, DriveWorks, 3DEXPERIENCE, SolidCAM en dddrop Jaarlijks meer dan 500 trainingen Wij helpen meer dan 2.500 klanten, binnenkort jou ook? 98 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

m 21 Brabantlaan 3D 5216 TV 's-Hertogenbosch Nederland Contact: Anoek Schellings Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 73 645 62 22 E: info@cadmes. com I: www. cadmes. com Cadmes: Breaking Barriers Challengingyour engineering Is doeltreffendinspelenop uitdagingenen kansen in een veranderendemaakindustriewaardooru uw uitdagingenkunt omzettenin ontwikkelkansen. Wilt ude doorlooptijdenvanengineeringverkorten? Is uw klant belangrijken wilt udeze op de best mogelijkemanier kunnenbedienenzonderconcessiete doenaanuwengineeringen productieproces? Gebruiktu debestesoftwaretoolsin classom dit te realiseren? Veel bedrijvenvoelen debehoefte ofzelfs de noodzaakomsneller en slimmertegaanwerken. Het kan onderandere gaanomhet wegnemenvan drukop engineering,het sneller kunnenuitbrengenvan offertes,het optimaliserenvande informatiestroomnaarproductieen toeleveranciersof hetverbeterenvan integralekwaliteit. Daarnaastis er de bewegingvanSmart Industy (Industrie4.0) die nieuweuitdagingenbrengt voor het businessmodel voorde komendejaren. Watdoen wijprecies? Samenmetu analyserenwij uw huidige situatieop gebiedvan design,proces, toolsen kennisniveau.Vervolgensmakenwe sam metu de verbeterslagdoorde inzet van het juiste advies, trainin supporten software tools,door onszelfontwikkeltof via leveranciers. Cadmesbiedt zekerheid,wij inspirerenen ontzorgenu als klant b het optimaliserenvan (deel)processendoor onzeruime ervaring diversebranches. Hoeondersteunenwiju daarbij? Onzekracht ligt in de aanwezigekennisen commitmentvanonz ruim100 medewerkers.Wij helpenu bij het optimaliserenvanuw engineeringprocessenwaar training in één vanonzegecertificee trainingscentraof biju op locatie onderdeelvan zijn. Daarvoor gebruikenwij als EliteReseller debeste tools zoalsSOLIDWORKS 3DEXPERIENCE,DassaultEnovia, Tacton,DriveWorks,3DXpert, Mastercamen Cimatron. Wij helpenu graagverder binnenhet completeengineeringspro - vanontwerptot service. Voormeerinformatie:www.cadmes.c Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

De Maas 22a 5684 PL BEST Nederland Contact: Bart Stuve Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 49 93 71 990 E: info@cardsplmsolutions. com I: www. cardsplmsolutions. com cards PLM Solutions Driven by digitalization Overweeg je om jouw processen en informatiestromen te digitaliseren? Wij kunnen jewaarschijnlijk helpen. Want Product Lifecycle Management en 3D Printing zijn al 20 jaar ons vakgebied. We putten uit wereldwijde best practices om jouw digitaliseringsstrategie een vliegende start te geven. Als ‘Smart Expert Platinum Partner’ van Siemens PLM hebben we bovendien toegang tot de beste software om oplossingen voor jouw bedrijf te configureren. Onze klanten aanhet woord "cards PLMSolutions heeft deindustriekennis van het ecosysteem waarin wij ons bevinden. Deaanpak is pragmatischwaardoor de efficiëntie en effectiviteithoog is. Wij kunnen de openen eerlijke communicatie overde tebereiken resultaten, maarook de noodzakelijke inspanningen die daarvooraan beide zijden nodig zijn, waarderen." - Frank van Eck (NTS Group) Partnership gebaseerdop vertrouwen Wij dagen je graag uit om het meeste uit je business te halen. En daarbij durven we streng te zijn, als dat nodig is. Want soms is wat je vraagt, niet wat je nodig hebt. We geloven in langdurige partnerships. Jij vertrouwt ons tenslotte jouw belangrijke processen toe. Daarom zettenwe vanaf het eerste contact flink wat stappen extra. En die investering durven we aan: we weten namelijk dat onze kwalitatieve services overtuigen. Profiteer van onze kennis en ervaring Hoewel dewereld waarin wij werken somswat lastig kan zijn, is er bij ons geen black box te vinden. Onze kennis is jouw kennis. Zo baseer je keuzes op de laatste innovaties en blijf je de concurrentie voor. Jouw eigen team vanafdag één Al vanaf de start van een samenwerking maak je kennis met onze specialisten. Zij brengen samen met jou in kaart waar kansen liggen en welke technologische oplossingen het beste passen bij de gewenste resultaten én jouw unieke bedrijfsprocessen. Ook het meeste uit jouw processen halen? Neem dan contact op met cards PLM Solutions. Zij helpen je graag! 100 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

r 21 d'Arcyweg 76 3198 NA EUROPOORT-ROTTERDAM Nederland Contact: Leon Verschuren Aantal medewerkers: 500 + T: 08000201262 E: csindustrienl@castrol. com I: www. castrol. com Kwaliteitscertificering: IATF 16949 ISO 14001 ISO 9001 Castrol Industrial - youradvantage in an industrialworld Castrol Industrial is één van de grootste leveranciers van industriële smeermiddelen en vloeistoffen en biedt u een totaalpakket van produc-ten en diensten gebaseerd op: Ruime ervaring in toepassingen "best-in-class" producten Betrouwbare ondersteunende dienstverlening Wereldwijde beschikbaarheid • • • • Wij bezorgen u een concurrerende voorsprong Castrol Industrial helpt u bij het aan-gaan van de uitdagingen die u in onze hedendaagse prestatiegerichte samenleving tegenkomt. Castrol brengt, door een ruime ervaring, producten, dienstverlening en vernieuwende ondersteuning van wereldklasse samen. Of u nuuw productiviteit wilt verhogen, streeft naar kostenbesparingen of kwaliteitsverbetering, het Castrol team kan u daarbij helpen. Castrol biedt u zekerheid, gebruiks-vriendelijkheid en deskund advies op hetgebied vanop elkaar afgestemde producten, gezondheid, veiligheid en het milieu. Producten ter ondersteuning van uw voorsprong Wij investeren voortdurend in onder-zoek en ontwikkeling. Dit draagt bij tot een regelmatige introductie van inno-vatieve hoogwaardige producten. Door ons pionierswerk in de ontwikkeling van biostabiele snijvloeistoffen met een lange levensduur en van op elkaar aansluitende hoogwaardige leibaansmeermiddelen, zijn wij momenteel marktleider op het gebied van ultramoderne snij- en slijpvloei-stoffen. In onze laboratoria ontwik-kelen en testen wij nieuwe producten met behulp van de nieuwste grond-stoffen, technologieën en productie-processen. Elke vestiging werkt samen met toonaangevende machine-fabrikanten en onderzoeksinstituten Het gespecialiseerdemachinetest-centrum en de nauwe samenwerking met fabrikanten van machinegereed-schappen stellen ons in staat u te garanderen dat de producten goed op elkaar aansluiten en zorgenvoor een hoog rendement in uw specifieke productieomgeving. Ondersteunende diensten die garant staan voor verhoogde productieprestaties Castrol biedt u een uitgebreid pakket van ondersteunende diensten ter verbetering van productieprestaties en verlaging v proceskosten. Deze diensten omvatten: Controle van de vloeistofconditie Filtratie Voorraadbeheer Vloeistofbeheer en -afvoer Beheren van de productieprestaties Advisering en training ophet gebied van gezondheid, veiligheid en milieu Ondersteunende gereedschappen voor optimale toepassi vande vloeistoffen • • • • • • • Bijvoorbeeld bij de keuze van de juiste producten en diensten die het beste aansluiten bij de speciale eisen van uw productieproces en -activiteiten. Volledige kennis van en in uw branche Met meer dan 100 jaar ervaring in de productie van hoogwaardige smeer-middelen en metaalbewerkingsvloei-stoffen kunt u te allentijde vertrouwen op Castrol als hetgaat om het krijgen van de juiste adviezen. Dit kunnen wij u bieden opbasis van: Ruime ervaring De best inzetbare producten Ervarenmedewerkers Training en advisering ophet gebied van mogelijkheden, behandeling en gebruik van vloeistoffen • • • • Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 Onze moderne laboratoria verzorgen volledige vloeistofanalyse om de efficiëntie van uw productieproces te ondersteunen - hiermee kunnen storingen en voortijdige vervangingen van producten aanzienlijk verminderd worden. Het voordeel vaneen wereldwijd kennis netwerk dat op lokaal niveau wordt aangewend Castrol staat voor een netwerk van verkoop-, techniek- onderzo en productiecapaciteiten in meer dan 50 landen. Ofuw behoeften nu wereldwijd gericht zijn, nationaal of lokaal één vesti-ging, wij bieden ude best mogelijke combinatie van producten en diensten voor een optimaal resultaat. Onze producten en diensten van wereld-klasse, ondersteund door ruime kennis metbetrekking tot invloeden op uw productieprocessen, geven de zekerheid van maximale produc prestaties met lagere proceskosten als resultaat.

Bolder 3 6582 BZ HEUMEN Nederland Contact: Michiel Sas Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 243881462 E: info@ccc- engineering. nl I: www. ccc- engineering. nl CCC Sterk in Engineering! Over CCC MECHANISCHE ENGINEERING Al ruim 14 jaar is CCC Projects& Engineering sterk in engineering en daarmee een vaste waardevoor veel bedrijven op het gebied vanMechanische en Elektronische engineering. Ons team varieert van starters (aankomend constructeurs) tot ervaren specialisten met meer dan 25 jaar werkervaring (senior constructeurs). Onze laagdrempelige manier vanzakendoen in een open sfeer kenmerkt onze organisatie. CCC is één team met als doel dienstverlenend te zijn en alles te doen omuw projecten nauwkeurig en efficiënt uit tevoeren. De langetermijnrelatie met klanten staat centraal door kennis vande klant op te bouwen en deze kennis te borgen.Met de 3 C’s uit ons logo bieden wij Continuïteit, Capaciteit en Creativiteit. Deze C’s bieden wij in vele branches. Zo zijn wij actief in de Automotive, Food, Agri, Machine, Medical, Semiconductor, Top sport en Consumer branche. Voor ons staat het optimale resultaat centraal. Enthousiasme en inventiviteit is hierbij onmisbaar! CCC is specialist in werktuigbouwkundige 3D CADengineering inclusief het realiseren, testen enbeproeven van prototypes in onze eigen werkplaats. Wij beschikken over een grote groep ervaren ontwerpers en constructeurs op HBO en TU niveau, die intern uitgebreid opgeleid zijn tot specialist in Creo (Pro/ENGINEER), SolidWorks en Inventor. ELEKTRONISCHE ENGINEERING CCC zorgt ook voor elektronica engineering en het ontwikkelen van besturingssystemen. Door een combinatie van het mechanische- en elektronische ontwerp, kunnen functies efficiënt en doelgericht geïntegreerd worden. Hardware design incl. PCB lay-outs, embeddedsoftware, schemetics (Eplan) en besturingsprogramma’s (PLC, Codesys etc.) en elektrificaties zijn mogelijk. ENGINEERS INLENEN CCC ondersteunt ook bij uop locatie. Heeft u een tijdelijk of langdurig capaciteitsprobleemdan kunnen wij zowel op mechanisch als elektronisch gebied ondersteunen. Onze teamleden zijn flexibel en gedreven om uw projecten efficiënt te ondersteunen als creatieve schakel binnen uw team. Door een uitgebreide 3D CAD training zijn zij direct inzetbaar. 102 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

t 21 Strawinskylaan 3105 1077 ZX AMSTERDAM Nederland Contact: Rien Hullekes Aantal medewerkers: 11-50 T: +31-06-53376125 E: rien. hullekes@celanese. com I: www. celanese. com Kwaliteitscertificering: IATF 16949 ISO 14001 TS 16949 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Koningsschot 41 3905 PR VEENENDAAL Nederland Contact: Jan Paul van Veenendaal Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 318 627 100 E: info@cellro. com I: www. cellro. com Kwaliteitscertificering: VCA Hoe kan ik slim automatiseren? Steeds meer Europese verspaners schakelen (deels) over op door robots geautomatiseerde productie. Grote kans dat ook u inmiddels over een vorm van automatisering beschikt, of dit aan het overwegen bent. U wilt met uw automatisering minstens 15 jaar het onderste uit de kan halen. Maar omdat u niet weet hoe uw productie er in de toekomst uitziet, is het belangrijk dat die robotcel flexibel met al uw veranderingen meegroeit. Kies voor modulaire automatisering Xcelerate Zeer flexibel inzetbaar met verschillende machines, functies en producten Het meest compacte systeem beschikbaar – eenvoudig inzetbaar op elke productievloer • • Elevate Ongekende opslagcapaciteit dankzij verticale opslag Geschikt voor uiteenlopende producten – in alle vormen en groottes • • Een Cellro robotcel is modulair en laat zich dus flexibel aanpassen. Bijvoorbeeld in functies, opslagmodules en aantal machines. Uw robotcel verandert met u mee. Zo heeft u de zekerheid van een langdurig hoog rendement. Cellro maakt uw machines winstgevender Automatisering is de sleutel tot winstgevendere productie. Gewoon met uw huidige machinepark. Hoe? Modulerate Gelijktijdig werkzaam aan twee machines voor de handling van producten en pallets Klaar voor de toekomst: gemakkelijk achteraf extra functies en opslag toevoegen • • Ultimate Zeer geschikt voor just-in-time productie in grotere volumes Ondersteunt uiteenlopende producten van verschillende vormen grootte – tot wel 360 kg • • • • • Meer productie per spiluur Minder arbeidskosten Langer onbemand doorproduceren En dat jaar na jaar. Want alleen Cellro biedt, al meer dan 15 jaar, de modulariteit die u volle zekerheid geeft over de toekomst. Elke verspaner kan bij Cellro terecht voor een passende oplossing. Van grootserie tot enkelstuks. Meer weten?www.cellro.com 104 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e . s 21 Venneveld 2 4705 RR Roosendaal Nederland Contact: Richard Thompson Aantal medewerkers: 51-100 T: 0165 568 350 E: info@cematec. nl I: www. cematec. nl / www. neitraco. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Cematec Engineering bv, een internationaal multidisciplinair ingenieursbureau High-tech systems Kenmerkend voor de high-tech industrie is het gebruik van de meest geavanceerde technologieën, waarbij nauwkeurig bewegen en positioneren een grote rol spelen. Onze kennis op het gebied van precisie mechanica is hierbij va cruciaal belang. Om de optimale design oplossing te genereren blijft onze expertise niet beperkt tot alleen mechanica. In veel gevallen za een integraal ontwerp gemaakt moeten worden met een elektronisch uitgevoerd regelsysteem. Met onze mechatronisch kennis en ervaring zorgen wij voor een optimale multidisciplina oplossing. Wij leggen onze focus hierbij op de semiconductor industrie en precisie instrumentatie voor onder andere optische en medisch toepassingen. Onderdeel van de Neitraco Groep Cematec Engineering bv is opgericht in 1981 en maakt deel uit vande Neitraco Groep, een internationaal ingenieurs- en adviesbureau met haarwortels in Bunnik. Opgericht in 1961 en ongeveer 250 medewerkers groot. Met zeven werkmaatschappijen in Nederland en België, bestrijken we het complete scala aan technische dienstverlening. Zowel outsourcing vanwerk als het inhuren van capaciteit Heeft u te makenmet een tijdelijk of structureel capaciteitstekort? Gaat het om incidenteel voorkomende of zeer specialistische werkzaamheden? Ofwe een project nu uitvoeren op een van onze eigen vestigingen of bij de opdrachtgever op locatie; de doelen en belangen vanonze klant staan altijd voorop. Het waarborgen van de continuïteit en de kwaliteit zijn dan ook zekerheden die diep in onze aanpak zijn verankerd. Onze engineers zijn snel vertrouwdmet dewerkwijze van de opdrachtgevers en kunnen werken met alle gangbare CADsystemen. Vanontwerp tot realisatie Bij Cematec Engineering bv is elke projectfase in handen van ervaren en deskundige specialisten, vanontwerp tot realisatie. Het succes van onze klanten begint met ons vermogen om de échte problematiek te doorgronden. Een pragmatische aanpak waarbij inleving in onze klanten voorop staat. Wij maken de vertaalslag van doelstelling naar duurzame innovatie. Dat doen wij met de hoogst mogelijke zorg. En indien gewenst volledig turn-key. Bedrijfsmechanisatie &Machinebouw Industriële automatisering is één vande specialiteiten van Cematec Engineering bv. Wij dragen zorg voor het verbeteren v uw productiemethoden, waarbij toegezien wordt op efficiëntie kwaliteitswaarborging. Daar waar geen standaardmachines in d handel te verkrijgen zijn, draagt Cematec Engineering bv zorg voor ontwikkeling van speciaalmachines. In samenwerking me onze machinefabriek ontwikkelen wij nieuwe of passen wij bestaande productiemethoden aan. Hiervoor worden door ons nieuwe machines aangeleverd en geïnstalleerd. Contact & Informatie Indien u op zoek bent naar een vertrouwde partner op het geb van werktuigbouwkundige projecten dan bent u bij Cematec Engineering bv aan het juiste adres. Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met on op. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Poppenbouwing 35 4191 NZ GELDERMALSEN Nederland Contact: dhr. T. van Kampen Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 345 580 101 E: info@ceratec. nl I: www. ceratec. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Ceramic on the right spot! Knowledge + Innovation = Solutions! That's what we aim for at Ceratec Technical Ceramics. We are the technology partner for ceramics solutions in industry. With an enthusiastic team of ceramics specialists, our strength lies in the development, design, prototyping and production of ceramic parts. Why ceramics? Ceramics have very specific properties that you don't find in other materials.When commonmaterials like plastic and metal no longer fulfil your requirements, ceramics often provide the answer. The unique thing about ceramics is that they can fulfil various extreme requirements – for instance, they can be heat-resistant, abrasion-resistant, chemical-resistant and conductive at the same time. With our knowledge and innovation, we push back the boundaries in the application of technical ceramics.We make more things possible so that our customers' products can deliver better performance. The strength of Ceratec lies in the total formula of Knowledge & Innovation for the best Solutions. And all under one roof. Knowledge Masters in the application of ceramics? It's what we do. Since 1983 we have been building the knowledge and skills to optimise the design and machining of ceramics.We continue to deepenand broaden that professional knowledge by continuing to take on new challenges. It is our knowledge that gives us the confidence to do so, and above all to deliver optimum service to our customers. Innovation Due to the extreme hardness of ceramics – only diamond is harder – we carry out innovative modifications to our own machines in order tomake the most complex and precise parts that our customers need. These are not off-the-shelf solutions, they demand from us continuous work on research and development in order to find out what works best. For us, innovation is the key to offering sustainable applications. (Re)inventing together means you can keep moving forwardsand pushing back limits, which is what we do. Solutions Knowledge + Innovation = Solution! That formula is the connecting thread within our company and it's why we still get to do the work we love. We are a technology partner that shares ideas with our customers to comeup with the best solutions that technical ceramics can offer them. The combination of our knowledge and our ongoing efforts to update that knowledge allow us to offer tailor-made solutions. We do so for customers in a wide range of industries. 106 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

3, r s o a 21 De Waterlaat 2 5571 MZ BERGEIJK Nederland Contact: G.J. Bakker Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 497 556565 E: info@cleanroomcg. nl I: www. cleanroomcg. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 VCA We hebben de kennis, de ideeën, de materialen ... Markten Micro-elektronica | Fijn-metaal | Nucleaire laboratoria Nanotechnologie | Farma | Biotechnologie | Gezondheidszorg Competenties Advisering | Engineering en detaillering | Projectmanagement Cleanroom realisatie | Cleanroom reiniging | Nazorg Service en onderhoud fotobron: KMWE De afdeling Service & Onderhoud van Cleanroom Combination Group is in staat om met minimale down time van het productieproces elke hoogwaardige faciliteit te controlerenen up-to-date te houden. Reguliere controle en onderhoud zorgen ervoor dat de faciliteit blijft voldoen aande strenge eisen die gesteld worden aan geclassificeerde ruimtes. CleanroomCombination Group heeft ruime ervaring in het realiseren enin stand houden van schone ruimtes. Vanaf detailadvies tijdens de ontwerpfase tot en met de fysieke realisatie, als ook service en onderhoud na oplevering. Tijdens het hele proces is betrokkenheid en communicatie tussen opdrachtgever, toekomstige gebruikers en bouwteam partners van groot belang. Producten cleanroomwand- enplafondsystemen | deuren | verlichting vloerafwerking | doorgeefkasten | techniekpanelen aanrijdbeveiliging | vaste inrichting Cleanroom Combination Group is onderdeel van CCG Holding. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Lipsstraat 50 5151 RP DRUNEN Nederland Contact: Joost van Rooij Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 416 760580 E: info@csibv. com I: www. csibv. com Design - Engineer - Build - Care In steeds meer productieomgevingen zijn hoogwaardigere en geconditioneerde ruimten nodig, omdat toegepaste processen dit vereisen. Handhaving van juiste condities (luchtzuiverheid, -temperatuur en -vochtigheid) is hierbij essentieel. Als cleanroomspecialist bij uitstek beschikt Cleanroom Systems International bv hiermeeover de juiste organisatie die nodig is om het gewenste totaalconcept voor de cleanroom te realiseren. CSI is een kwaliteit- en resultaatgerichte organisatie waar in goede samenwerking met haar opdrachtgevers gewenste budgetteringsnormen en tijdsplanning gerealiseerdworden. Bij het ontwerpenwordt veel aandacht besteed aan juiste systeem- en materiaalkeuzes alsmede integratie van elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties. De in zeer ruime mate aanwezige kennis en ervaring met alle toepasselijke bouwdisciplines dragen bij aan een succesvolle realisatie van uw plannen. Cleanroom Systems International bv levert en monteert in nauwe samenwerking met haar 'preferred-partners' complete cleanroomsystemen welke zich laten kenmerken door een hoge mate van flexibiliteit en efficiëntie om kosten tot een minimum te beperken. Dankzij ontwikkeling, engineering en productie in eigen hand te houden kan er adequaat met de specialewensen en eisen van de opdrachtgever worden omgegaan. Heeft u uw cleanroom eenmaal in gebruik genomen, dan kunt u rekenen op een prima aftersales- en onderhoudsservice. Lage investerings- en exploitatiekosten alsmede de lange levensduur maken van een cleanroom van CSI in elk opzicht een verantwoorde investering. Cleanroom Systems International bv is een betrouwbare en juiste partner als het gaat om het ontwerp, engineering, realisatie, inrichting en nazorg. Wij bieden op proactieve wijze producten en diensten aan van hoge kwaliteit: vanaf het eersteontwerp tot ingebruikname... Design – Engineer – Build – Care! Neem voor meer informatie contact met ons op: info@csibv.com of bezoek onze website www.csibv.com 108 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n 21 Titaniumlaan 86 5221 CK 's-Hertogenbosch Nederland Contact: ing. M.J.G. van Teeffelen Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 73 648 01 66 E: info@cncconsult. nl I: www. cncconsult. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Wie is nu CNC-Consult? CNC-Consult &Automation is sinds 1995 actief binnen de maakindustrie in de Benelux.We houden ons bezig met het optimaliseren van uw productieproces in kleine stappen tot een SMART-factory proces. Het CNC-team bestaat uit gespecialiseerde mensen uit de praktijk, die u graag helpen en ondersteunen bij het vinden van de optimale software oplossingen voor uw productieproces. Dit zijn CAD/CAM, gereedschapbeheer, en productieplanningplanning. Wij zetten een horizon en bepalen samen met u de te nemen stappen. Overzichtelijk, betaalbaar en zeer goed te monitoren.Middels deze aanpak zijn wij in staat uw netto operationeel resultaat teverdubbelen! Dat verstaan wij onder ‘Smart Thinking’. Hoe SMART is uw proces? Bent u ‘smart’ bezig? Dit is de belangrijkste vraag die u zich over uw eigen organisatie zou moeten stellen. Zijn uw productieprocessen eigenlijk wel slim ingericht? Weet u precies wat er op dit moment, real time, in uw productie gaande is? Als u die vraag niet met een volmondig ‘JA’ kunt beantwoorden, wordt het tijd om aan MES te denken.Welkom in de Smart Industry. Zo ziet onze SMART solution eruit: CNC-Consult optimaliseert uw productieproces met The Smart Solution.We gaan ersamen met u voor zorgen dat uwgoede mensen ookmet goede processen gaan werken, waardoor u uw bedrijfsresultaat (uit)eindelijk gaat verdubbelen. Dat doen we met slimme en innovatieve softwareoplossingen, startend vanaf het ERP-systeem tot aanu productiemachines. The Smart Way! hyperMILL CAD/CAM-software Multi-inzetbaar en verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.Met hyperCAD®/hyperMILL bentu verzekerd van een CAD/CAMoplossing die volledig op uwwensen af te stemmen is.Wilt u 2½ 3-assig, 5-assig frezen of draaien ? Het is met hyperMILL allemaa mogelijk. Wij leveren de volgende oplossingen: CAD/CAM-software: hyperMILL®, OPTICAM® Gereedschapbeheer: PROXIA® ToolDIRECTOR en FactoryDIRECTOR. PROXIA® MES-Software: MachineMonitoring MDE ProductieorderMonitoring BDE Flexibele productieplanning software • • • Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Bremweg 7 5951 DK BELFELD Nederland Contact: Gijs Houdijk Aantal medewerkers: 11-50 T: +31774664015 E: g. houdijk@colorfabb. com I: www. colorfabb. com 110 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Industrieweg 20 7102 DZ WINTERSWIJK Nederland Contact: Dhr. W. Verhoef Aantal medewerkers: 101-200 T: 0543-546789 E: info@contour. eu I: www. contour. eu Kwaliteitscertificering: ISO 13485 ISO 14001 ISO 9001 Werkzaamheden: Contour Group is een added value supplier en partner in business voor haar klanten gedurende de gehele product life cycle. Samenwerking staat daarbij centraal, vanaf productcreatie tot en met productrealisatie en de ondersteunende logistieke dienstverlening. Vanaf prototype tot en met serieproductie. Innovatief en competitief streven naar de beste oplossing wat betreft design, duurzaamheid, functionaliteit en kwaliteit. System Integrator met daarnaast een eigen high tech plaatwerk productiecentrum. Toeleverancier van [inter] nationale Original Equipment Manufacturers. Met een duidelijke focus op plaatwerkdelen en samenstellingen, maar vooral machine- en apparatenbouw, modules, mechatronische samenstellingen, systemen en projecten. Kwaliteit: Natuurlijk is Contour ISO gecertificeerd, 9001-2015, 13485 en 14001. Eindcontroles met verslaglegging, waar van toepassing, vinden plaats in goed geoutilleerde, geconditioneerde ruimtes en door middel van factory acceptance testen door onze klanten. * Slijpen (staal en RVS) * Lijmen en kitten * Poeder coaten (in house) * Assembleren * Testen & documentatie * Verpakken & verzenden * Loodverwerking * Special cabling (design + productie) * Cleanroom Flexibel Hightech producten met daarbij een korte doorlooptijd kunnen gerealiseerd worden door de flexibele, kwaliteitsbewuste organisatie, veelzijdig en moderne equipment met vergaande automatisering en het continue investeren in nieuwe technologieën en oplossingen.Waar nodig of mogelijk samen m de zusterbedrijven binnen Anvil Industries. Veelzijdigheid: Alle bewerkingen onder één dak: Meer info? Bezoek dewebsites www.contour.eu, www.contouradvancedsystems.com ofwww.innclose.com of neem contact met ons op. * Ontwikkeling * Engineering * Pons-laser * Kanten (conventioneel + robot) * Lassen MIG TIG CMT + robotlas * Pemserten Contour Covery Technology B.V. Contour Advanced Systems B.V. Innclose B.V. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Mariënhoef 9a 3851 ST ERMELO Nederland Contact: RonVonk Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 341493534 E: meerinfo@cothink. nl I: www. cothink. nl "We solve problems and teach you howto solve them" Nieuwe realiteit We trainen De razendsnelle digitale technologische ontwikkelingen, samengevat de 4e industriële revolutie, brengen naast ongekende mogelijkheden ook nadelen met zich mee. Zo neemt de complexiteit van installaties en systemen flink toe. Om bij te blijven is steeds meer specialisatie in vakinhoudelijke kennis nodig. Bij problemen is echter vaak onduidelijk in welk gebied de oorzaak moet worden gevonden. Deze nieuwe realiteit vraagt meer dan ooit omeen multidisciplinaire aanpakvan complexe problemen. Daarvoor is een uniforme (wereld)taal en aanpak gewenst, alsmede krachtige methoden voor Problem Solving en Root Cause Analysis. Wie we zijn CoThink is zich sinds haar oprichting volledig gaan specialiseren in het oplossen en voorkomen van complexe storingen, kwaliteitsproblemen en incidenten (met bijvoorbeeld gevolgen voor veiligheid, milieu, etc.). De jarenlange ervaring van de CoThink medewerkers, in de rol van trainer en facilitator, heeft geleid tot “best practices” voor problem solving en root cause analysis die door vele (internationale) organisaties tot standaard zijn verheven. We faciliteren Problemen oplossen én voorkomen. Een CoThink facilitator helpt je om vakkundig scherp te krijgen waar het precies om draait. We pakken het aan met heldere procesbegeleiding. Zo krijg je antwoorden op complexe vraagstukken, los je problemen sneller op en bespaar je kostbare tijd. Een CoThink training is een belevenis. Als bevlogen trainers bieden we methodieken en vaardigheden die meteen toegepast kunnen worden in de praktijk. Dit kan bij ons, op locatie, online, incompany, wereldwijd en als het nodig is op maat. Je kunt én wilt de nieuwe vaardigheden direct toepassen in je dagelijks werk. Echte skills for life leren? Kies dan voor één van de volgende trainingen: Problem Solving& RCA Essentials Advance Problem Solving &RCA Problem Solving& RCA Leadership Data Analytics Problem Solving& Decision Making Leergang Reliability & Maintenance Engineering Leergang Operational Technology Engineer Leading online problem solving Training next level major incident management & problem solving • • • • • • • • • We adviseren Je wilt ambities en doelen waarmaken en betrouwbare kwaliteit leveren. Vaak moet er dan eerstwat veranderen.We weten hoe je dat aanpakt. Samen gaan we aan de slag met het inrichten van jouw operationele processen en alles wat daarbij komt kijken. Van het (wereldwijd) implementeren van nieuwe werkwijzen tot verbeteren van teamcommunicatie. We nodigen je van hart uit om onze website te bezoeken, voor meer informatie, voorbeelden van analyses, gratis templates, etc. 112 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

t n 21 Scheldelaan 420 2040 Antwerpen België Contact: Steven Daelemans T: +32 475613703 E: steven. daelemans@covestro. com I: www. covestro. be Covestro – marktleider in materiaaloplossingen De hoogwaardige polycarbonatenMakrolon® (PC), Apec® (PCHT), Bayblend® (PC/ABS), Makroblend® (PC/PBT, PC/PET) zijn onontbeerlijk bij de vervaardiging van auto-onderdelen, electro behuizingen, medische apparatuur en talloze dagelijkse gebruiksartikelen. Polycarbonaatplaten worden gebruikt voor de overkapping v tribunes en stations. Covestro is wereldwijd marktleider op het gebied van polymeren. Met onze hightechmaterialen en -toepassingsoplossingen willen we de grenzen verleggen van wat mogelijk is – en daarmee de wereld verbeteren. De belangrijkste bedrijfssegmenten waaraan we leveren zijn de auto-industrie, de bouwen de elektrische en elektronische sector, de hout- en meubelindustrie en de sport- en vrijetijdssector. Onze innovatieve producten raken bijna alle facetten van het leven. Het concern staat voor duurzame ontwikkeling. interieur BMW Het toepassingsspectrum voor poly-urethaangrondstoffen varieert van matrassen via bekleding voor autostoelen, isolatie van koelkasten en bumpers voor auto's tot schoenzolen. Desmopan en Texin zijn onze thermoplastische polyurethanen Zij combineren de eigenschappen van hoogwaardige PUelastomeren met de doelmatige verwerkbaarheid van thermoplastische kunststoffen. beschermd slijtvast Desmopan 3Dprinten met TPU Desmopan LED: speerpuntvoor Covestro Covestro staat voor Polycarbonaten Polyurethanen Lak- en lijmgrondstoffenen specialiteiten • • • Lak- lijmsystemenen sealants op basis van polyurethaangrondstoffen beschermen de ondergrond afdoen tegen de invloeden vanweer, slijtage en chemicaliën. Last but not least zijn er nog de Specialty Films, waarin alle filmactiviteiten zijn gebundeld:Makrofol® (PC-Film), Bayfol® (P Blend Film) Epurex (TPU-Film) Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Limburglaan 38 5652 AA EINDHOVEN Nederland Contact: ir. R.A. van de Sande Aantal medewerkers: 500 + T: +31 88 923 55 55 E: info@croonwolterendros. nl I: www. croonwolterendros. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9 Innovatie staat nooit stil Veiligheid, duurzaamheid, automatisering, systeemintegratie… Industriële bedrijven hebben op tal vangebieden te maken met uitdagingen waar zij steeds sneller antwoorden op moeten zien te vinden.De industriële markt is voortdurend in beweging. Door gebruik te maken van de nieuwste technologische ontwikkelingen is men beter in staat omefficiënter, kwalitatief beteren op maat te produceren. Innovatiekracht is noodzakelijk omde concurrentiepositie van industriële bedrijven te verbeteren. Het productieproces wordt steeds slimmer en efficiënter, onder meer als gevolg van Industrie 4.0 / Smart Industry. Verbeteren in complexe systemen Gecombineerd metthema's die in de industriële markt voortdurend spelen, zoals veiligheid, duurzaamheid en natuurlijk ookwet- en regelgeving, ontstaat een grote complexiteit. Het streven om voortdurend te verbeteren is als schaken op meerdere borden tegelijk. Overal dient rekening mee gehouden te worden, zeker omdat systemen in steeds grotere mate geïntegreerd zijn. Slimme automatisering brengt grote voordelen met zich mee, maar vraagt ook specialistische kennis. Van ontwerp tot realisatie, implementatie, inspecties en onderhoud. Brede technische dienstverlener De industrie is breed en het spectrum aan mogelijke toepassingen breidt zich alleen maar uit. Croonwolter&dros is thuis in verschillende industriële markten: petrochemie, oil &gas, food & fijnchemie, op- en overslag en energie. Uiteenlopendemarkten, met elk hun eigen uitdagingen en wensen die wij als brede technische dienstverlener en systeemintegrator als geen ander herkennen. Voor organisaties in al deze segmenten streven wij ernaar de beste en veiligste partner op het gebied van systeemintegratie te zijn. 114 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

9001 n 21 Albert Plesmanstraat 3 6021 PR Budel Contact: C. Driessen Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 495 491 967 E: info@dm- vacuumsystemen. nl I: www. dm- vacuumsystemen. nl D&M Vacuümsystemen B.V. is specialized in offering turn-key solutions for (high-quality and complex) vacuum systems for over 25 years. We have received confidence andcredits fromvarious prestigious companies and institutes that are active in the following industries: - Semiconductor - Lighting - Research applications - Solar systems - Thin film deposition - Analytical - Cryogenics Engineering & Manufacturing - Dedicated and extensive workshop to manufacture our parts systems in-house. - Ability to produce clean, complex products on our state-of -ar machinery. Vacuumchambers up to 4000mm! Our systems are assembled, cleaned and tested in our cleanroo facilities. Service -Servicing of all type of vacuum pumps (rotary vane, scroll, cry dry pumps). - In-depth knowledge ofspecific component/pump know-how Process Equipment - Custom design for each processing, substrate, and handling need. - Innovative approach, in-house engineering, manufacturing and process knowhow, our process equipment enables manufacturing and measurements for high-tech industries - Leading position in the supply ofQualification Tools for EUV parts (monoparts and assemblies). - Strong player in customer specific design and manufacturing of low-volume, andhighly complex parts, assemblies and systems including behaviour of pumps in different type of processes (industry specific knowledge). - Service Level Agreements (SLA) for our pumpsand systems Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Aaltenseweg 91 7091 EP DINXPERLO Nederland Contact: Edwin Hilgeholt Aantal medewerkers: 1-2 T: +31 315 231 114 E: edwin@dahanan. eu I: www. dahanan. eu Best-cost solutions 116 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 'S-HERTOGENBOSCH Nederland Contact: Peter-Jan Hendrikx Aantal medewerkers: 500 + T: +31 73 691 0739 E: DS_NL_Reception@3ds. com I: www. 3ds. com Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, is a catalyst for human progress.We provide business and people with collaborative virtual environments to imagine sustainable innovations. By creating ‘virtual experience twins’ of the realworld with our 3DEXPERIENCE platform and applications, our customers push the boundaries of innovation, learning and production. Dassault Systèmes’ 20,000 employees are bringing value to more than 270,000 customers of all sizes, in all industries, in more than 140 countries. For more information, visit www.3ds.com 3DEXPERIENCE Portfolio - CATIA is the world’s engineering and designleading software product 3D CAD design excellence. It addresses all manufactur organizations, from OEMs through their supply chains, to small independent producers. - BIOVIA provides scientific solutions to discover, design, develo and deliver innovative drugs, materials and formulas. - SOLIDWORKS leads the global3D computer-aided design (CA industry with easy-to-use 3D software that trains and supports world's engineering and design teams as they drive tomorrow's product innovation. - DELMIA helps industries and service providers connect the virtual and realworlds of global operations to re-imagine busin for achieving sustainable excellence and delivering orchestratio across value networks. - SIMULIA delivers realistic simulation applications that enable users to reveal the world we live in. - ENOVIA enables business and industry innovators to collaboratively build and execute a successful plan, transformin market opportunities into marketplace advantages. - 3DEXCITE drives marketing transformation with automated content production pipelines and collaborative networks based on the 3DEXPERIENCE platform. For more brands and information, visit https://www.3ds.com/products-services/ Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Esp 210 5633 AC EINDHOVEN Nederland Contact: Ton Dreves Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 40 248 43 00 E: info@dcdeurope. com I: www. dcdeurope. com DCD Enabling product launches Partner in product &equipment development DCD is a family owned private company founded in 1983 and is located in Eindhoven and Arnhem area. Our heart is at innovation and we are dedicated to create out of the box functional solutions for products that matter. We focus on technical product development and development of supporting equipment to enable product launches. We consult, design, develop and realize products from idea up to prototypes, small series and support our customers with related industrial production equipment for almost four decades. We apply our in-depth technical knowledge of product and equipment development to consult our customers about Smart Industry Implementations enabling manufacturing flexibility for customized products with a high diversity and reduced product cost prices. All our people are highly educated, motivated, enthusiastic and keen to invent your products of the future enabling successful product introductions. Keywords wherewe stand for are: • • • • • • • • Innovative Function development From idea to zero series Flexibility Out of the box solutions Prototyping High abstraction level Customer driven Our enabling services are: Consultancy for new product introductions Feasibility studies based on proven I4.0 methodology Product architecture set-up Assembly structure scenario's Manufacturing scenario's Pilot line set-up Plant roll-out scenario's • • • • • • Function development Ideas Feasibility studies Function development Functional models Modeling simulation • • • • • Product development Industrial design Development - Mechanical - Advanced electronics - Embedded software - GUI Prototypes Small series Production supporting equipment to enable customers product launches • • • • • For more information about DCD please visit our website: www.dcdeurope.com You will find a selection of interesting projects, providing you an impression of our broad servicepackage. You can also visit us on our LinkedIn page! 118 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 De Leemkoele 4 7468 DM ENTER Nederland Contact: Jacco de Boer Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 0547-820394 E: info@deboerverspaning. nl I: www. deboerverspaning. nl Verspaning tot in de perfectie Iedereen kent ze wel. Die kerels die zich urenachtereen kunnen terugtrekken in schuur of werkplaats omaan hun droomte werken. Voor de een is het een oldtimer die moet worden gerestaureerd, voor deander een machine die helemaal vanuit het niets moet worden opgebouwd. Ookdhr. de Boer is zo’n man. Hij heeft er alleen voor gekozen om zijn hobby in te ruilen voor het eigen ondernemerschap. Inmiddels is hij dankzij zijn ruime ervaring (meer dan 25 jaar) en het deskundige teamvan De Boer Verspaning uitgegroeid tot één van de ambitieuze metaalbewerkingsbedrijven in de regio, rondom Enter. Houdt de ambitie daar op? Nee, wij willen de beste specialist worden in draaien en frezen”, klinkt het stellig. Van 5-assig simultaan tot draaien met overname spindel van enkel stuks tot serie. Zijn we een flexibele toeleveringspartner geworden voor verschillende producenten. Ons motto is niet voor niets: Verspaning tot in de perfectie. NEEM EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE WWW.DEBOERVERSPANING.NL VOOR MEER INFORMATIE: MAIL: INFO@DEBOERVERSPANING.NL TEL: 0547-820394 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Kerkallee 8 6882 AT Velp Contact: M.L.R. van Huissteden Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 26 364 62 37 E: info@dekatbv. nl I: www. dekatbv. nl "Alles wat wij maken vereist snel, flexibel en innovatief denken" De firmaDe Kat B.V. in Velp is gespecialiseerd in het vervaardigen van aluminium spuitgietmatrijzen en in het spuitgieten van kleine- en middelgrote series. Het gebruik van aluminium biedt verschillende voordelen: de matrijs kan sneller worden vervaardigd tegen lagere investeringskosten. Bovendien is er meer flexibiliteit voor productaanpassingen. De Kat B.V. bestaat reeds 40 jaar, op dit moment telt het zestien medewerkers. Spuitgietmachine met opgespannen matrijsvormdelen De Kat B.V. levert matrijzen en spuitgietproducten in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Engeland aan opdrachtgevers in de volgende branches: • • • • • • • • • Farmaceutische industrie Meubelbouw Machinebouw Elektrotechniek / elektronica Automotive Verwarming Drankapparatenbouw Speelgoedartikelen Reclame-artikelen Kenmerkend voor De Kat B.V. is een grote mate van snelheid, flexibiliteit, kennis en ervaring in het vervaardigen van matrijzen en spuitgietproducten. De keuze voor aluminium voor het vervaardigen van de matrijs biedt het bedrijf de mogelijkheid snel te leveren, zelfs wanneer in het voortraject nog vormaspecten moeten worden aangepast. De Kat levert het gereedschap of product in de regel dan ook binnen enkele weken inclusief kostenberaming, planning en ontwikkeling. Dit traject wordtmede ondersteund door een machinepark bestaande uit 10 spuitgietmachines, welke op korte termijn zal worden uitgebouwd. Vrijwel alleswat De Kat maakt, vereist flexibel en innovatief denken, onze bedrijfsvisie sluit hier naadloos op aan en we kunnen te meer aan die eisen voldoen omdatwe vrijwel ieder onderdeel in eigen huis kunnen vervaardigen. De Kat biedt haar klant de mogelijkheid tot rapidmanufacturing. Wilt u meer weten over de specifieke mogelijkheden van De Kat B.V.? Neemdan gerust contact met ons op! 120 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

l 21 Simon Stevinweg 48 6827 BT ARNHEM Nederland Contact: Harm van der Vegt Aantal medewerkers: 11-50 T: 026-3849060 E: info@dkat. nl I: www. dkat. nl Kwaliteitscertificering: ISO 13485 ISO 9001 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

IBC-weg 10 5683 PK BEST Nederland Contact: G.J. de Ridder, J. Wegman Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 499 392 050 E: info@ridder. net I: www. ridder. net Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Meer dan een leverancier Sinds de oprichting vanTechnische handelsonderneming De Ridder BV in 1976 is ons programma afgestemd op het adviseren, leveren, inbedrijfstellen, instrueren en rendabel houden van hoognauwkeurige werktuigmachines. Vonkerosie Alle Sodick zink- en draadvonkmachines hebben lineair gestuurde motoren en de vitale componenten zijn van keramiek. Onderscheidende software (SodickMoton Controller) gecombineerd met De Ridder-eigen applicatiespecialisten en demo-center maken Sodick marktleider in de Benelux. Draaien Conventionele, teach-in &CNC draaibanken Emco FFG Boehringer • • Verticale draaimachine & draaiautomaten Emco FFG Hessapp Esco • • • Frezen Submicron frezen: YASDA Conventionele freesmachines: Kunzmann CNC bewerkingscentra : Axile, Axa, Emco,Maple, Gentiger, FFG, HK-Con Bed- en portaalfreesmachines: Forest-Line, Kekeisen,CME HSC-freesmachines: Primacon,i-Mes - Kotterbanken: PAMA ultranauwkeurige boor/freesmachines: Kugler 122 Ons hoofdprogramma Draai- en freesmachines • • • • • • Slijpmachines Erodeermachines Occasions Service Revisie enMeettechniek Werkplaatstoebehoren Slijptotaalprogramma Ondersteund door een uitgebreide serviceorganisatie bieden wij u naast het UNITED GRINDING-programma (BlohmJung, Mägerle, Studer, SchaudtMikrosa) onder andere ook nog: Centergat- en coordinatenslijpmachines Optische profiel-, lep- en hoonmachines Occasions • • • Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Collseweg 19 5674 TR NUENEN Nederland Contact: A.F.M. de Rooy Aantal medewerkers: 51-100 T: 040-2813459 E: info@rooy. nl I: www. rooy. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 GROOTS IN PRECISIE De Rooy is uw precisie-expert op het gebied van slijpen en frezen. Dé specialist op het gebied van vlakslijpen, rondslijpen, nauwkeurig frezen en 3D-meettechniek. Al 80 jaar een snelle en betrouwbare toeleverancier voor de high tech machinebouw. We zijn gespecialiseerd in nauwkeurige metaalbewerking en hanteren snelle en flexibele levertijden. De Rooy beschikt over een innovatief machineparkmet de nieuwste CNC-machines. In ons 3D-meetcentrum inspecteren we onze producten volgens de strengste kwaliteitseisen. Veel capaciteit en korte levertijden Dankzij ons grote en uitgebreide teamvan specialisten, kunnen we snel veel capaciteit voor uw project vrijmaken. En daarmee korte levertijden garanderen. We werken voor bedrijven als ASML, Siemens, Philips en Fuji en zijn actief in diverse branches, waaronder de off-shore, semiconductor en voedselindustrie. De Rooy Slijpcentrum In ons high tech slijpcentrum houden onze specialisten zich bezig met het CNC-vlakslijpen, profielslijpen, rondslijpen en centerloos slijpen van uw producten. De Rooy Precision Daarnaast zijn we gespecialiseerd in CNC-frezen en het vervaardigen van complete precisiewerkstukken. Ook bij groot freeswerk kunnen we u de hoogste kwaliteit en nauwkeurigheid garanderen. De kerncompetenties van De Rooy bestaan uit (maximale afmetingen): Meten / kwaliteit Na het verspanen in onze volledig geklimatiseerde productieruimte, controleren we de producten in ons meetcentrum. Onze Leitz 3D-coördinatenmeetmachine kan producten met afmetingen tot wel 6000 x 3000 x 1600 mm tot deMicron(µm) nauwkeurig meten. Vanzelfsprekend ontvangt u van elke meting gedetailleerde rapportages. Vlak- en profielslijpen 8000 x 3000 x 1500 mm Rondslijpen Ø 2000 x 4000 mm Frezen 16000 x 4000 x 1300mm Meten 6000 x 3000 x 1600 mm • • • • Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

De Maas 22G 5684 PL Best Nederland Contact: Bram van Gijzel Aantal medewerkers: 3-10 T: 088 023 5 320 E: info@dekracoat. nl I: www. dekracoat. nl Dekracoat improves your performance Dekracoat heeft 25 jaar ervaring binnen de metaalindustrie en 15 jaar specialistische ervaring in PVD- coatings en DLC-coatings. Hierdoor kent Dekracoat de mogelijkheden en behoeftes met betrekking tot oppervlaktebehandelingen als geen ander. Met grote kennis van markt en klant, persoonlijke service en hoge kwaliteit bieden wij zo altijd de juiste oplossing voor elk coatingvraagstuk. Flexibel, adequaat en met maatwerk. Als meedenkende en betrouwbare partner voldoet Dekracoat aan ieder coatingverzoek. Duidelijk, zonder omhaal en altijd van hoge kwaliteit. In grote hoeveelheden, maar desgewenst ook in kleine oplages. Voor een keur aanbedrijfstakken en doeleinden: van industriële toepassingen, via machinecomponenten tot tandtechnische oplossingen.Welke coatingvraag u ook heeft, Dekracoat heeft gegarandeerd het beste antwoord. Zodat u uw werk volgens de hoogste kwaliteitseisen kunt blijven doen. Dankzij de combinatie van de jarenlange ervaring van trouwe medewerkers, een uniek, hoogwaardig in-house productieproces en een eigen transportdienst voert Dekracoat elke opdracht snel, doeltreffend en volgens de hoogste kwaliteitseisen uit. Daarnaast beschikt Dekracoat over een groot kennisnetwerk, waaronder ION (Industrieel Oppervlakte behandelend Nederland), Metaalunie, NPS (Nederlandse Precisie Slijpbedrijven), Metaalhuis, Mikrocentrum en Brainport Industries. Een uitgebreid en deskundig netwerk waarvan wij graag gebruikmaken. Tot onze eigen tevredenheid én tot tevredenheid van onze groeiende klantenkring binnen de Benelux.Want ook via deze grote kennisdeling kunnen onze klanten elke dag weer hun prestaties verbeteren. Samen met Dekracoat. 124 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n e t N 21 Parkbos 1 9500 Ophasselt België Contact: Sofie De Bosscher T: +3254480180 E: sales@delta- at. be I: www. delta- at. be Wil u uw lijmproces optimaliseren?Misschien kunnen wij helpen! Delta Application Technics is gespecialiseerd in het precies doseren en aanbrengen van lijmen en andere vloeibare producten. Dit is sinds 1988 de core business van het bedrijf. Onze machines worden steeds aangepast aan uw productieproces om een optimale oplossing aan te bieden. Zo kan u op een gecontroleerde en nauwkeurige manier uw product aanbrengen. Elk product is ook anders, daarom dat wij in onze werkplaats een labo opstelling hebben waar wij, samen met onze klanten, de nodige testen kunnen uitvoeren. Onze doseermachines op zich zijn 'stand alone' machines. Deze kunnen door onze zelf ontwikkelde software geconnecteerd worden met bijvoorbeeld een XYZ tafel of een robot. We streven steeds naar het aanbieden van een volledige oplossing voor de klant, inclusief geautomatiseerde handling waar nodig. Wij bieden oplossingen om zowel manueel als op een automatische manier het product aan te brengen. Dit voor zowel 1 of 2 component producten, maar ook tot 5 componenten. Verder hebben wij ook ervaring met het aanbrengen van solve gedragen producten. Hierbij moet er gekeken worden naar de ATEX wetgeving om de veiligheid binnen het proces te garanderen voor uw werknemers en uw bedrijf. Indien u vragen zou hebben over het optimaliseren van uw productieproces, aarzel zeker niet omons te contacteren! U bent ook steeds welkom om een bezoek te brengen aan onze werkplaats te Ophasselt. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Fellenoord 370 5611 ZL Eindhoven Contact: Dhr. J. Hoekstra Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 40 293 88 00 E: mail@deltapatents. com I: www. deltapatents. com Uw professionele partner op het gebied van octrooidiensten Wat is een Octrooi? Een octrooi is een recht dat verleend kan worden aan iemand die de vruchten wil plukken van zijn eigen inspanningen en creativiteit. Een octrooi kan verleend worden op een technische uitvinding welke in een product en/of in een proces verwezenlijkt kan zijn. Octrooien als belangrijke activa Octrooien beschermen uw ideeën en investeringen in innovatieve technolo-gieën. U kunt met een octrooi optreden indien derden onrechtmatig gebruik maken van uw ideeën. Ookvormen zij een onderhandelingsbasis voor het verlenen van licenties aan derden. Zo profiteert u optimaal van uw ideeën en technologische innovaties. Eengezonde octrooi-strategiebeschermt dus nietalleen het concurrentievoordeel vanuw bedrijf, maar kan ook lucratieve inkomstenstromen genereren. Octrooidiensten Octrooibescherming speelt een steeds belangrijkere rol bij het ontplooien vande bedrijfsactiviteiten van een onderneming. Voor DeltaPatents vormt het veiligstellen en beschermen vanuw octrooirechten een primaire focus. De octrooidiensten zijn toegespitst op het ontwikkelen van een op maat gemaakte strategie voor de individuele klant. Een goede octrooistrategie vergroot het concurrentievoordeel van een bedrijf en maximaliseert dewaarde van de octrooien. Daarnaast ondersteunen wij u in het vermijden en oplossen van conflicten aangaande rechten van anderen. Uw vrijheid van handelen (Freedom to Operate - FTO) is belangrijk voor ons. Het opbouwen van uw octrooiportfolio Octrooien zijn een bewijs vande innovatieve kracht van uw producten en uw bedrijf. Een goede octrooiportfolio biedt belangrijke voordelen bij (dreigende) octrooi-inbreuk en daaruit voortvloeiende onderhandelingen. De beoordeling van wat moet worden geoctrooieerd vereist een proces van identificatie en evaluatie van de innovaties, en afweging van de bedrijfsdoelstellingen. DeltaPatents - uw professionele partner Als professionele adviseur van toonaangevende technologiebedrijven heeft DeltaPatents ruime ervaring met: - Identificatie van uitvindingen en evaluatie van de commerciële waarde - Opbouw en beheer van een octrooiportfolio, octrooistrategieënHandhaving, inbreuk, geldigheid vanoctrooien en licentie overeenkomsten - Vaststellen van dewaarde vande octrooirechten van een bedrijf Wie is DeltaPatents? DeltaPatents werd in 2001 opgericht in Eindhoven en heeft nu ook een vestiging in Leiden. Al onze octrooigemachtigden hebben een ruime industriële en technische ervaring. Wij zijn tevens marktleider in Europa op het gebied van IP cursussen. Zo bieden wij een ruim scala aan vanworkshops voor IP en R&D managers, IP coördinatoren, R&D medewerkers. Tevens kunnen wij uhelpen het IP bewustzijn in uw bedrijf tevergroten. Unieke combinatie van technische en juridische expertise Deze combinatie stelt de octrooi-gemachtigden van DeltaPatents in staat octrooidiensten te leveren in technisch zeer complexe vakgebieden, en tevens juridisch advies en studie-programma's aan te bieden. DeltaPatents bezit expertise over het gehele technische spectrum. Daarnaast heeft DeltaPatents unieke ervaring op het bepalen van een optimale octrooi-portefeuille, internationale licentiecontracten en het ontwikkelen van octrooistrategiëen. 126 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

- s m. 21 Institutenweg 25 7521 PH ENSCHEDE Nederland Aantal medewerkers: 500 + T: +31 (0)88 - 1152000 E: info@demcon. com I: www. demcon. com Ontwikkeling en realisatie van innovatieve producten en systemen Demcon draagt bij aan oplossingen voor hedendaagse maatschappelijke vraagstukken.Of het nou gaat om medische oplossingen, het bijdragen aanveiligheid of het creëren van duurzame oplossingen en hightech innovaties rondomthema’s als water en energie; Demcon draagt bij aan een betere wereld. We zijn een high-end technologieleverancier. Als snelgroeiende system supplier kunnen we de hele behoefte vande klant afdekken, van eerste idee en concept, tot prototyping, industrialisatie en (serie)productie. Opdrachtgevers ondersteunen we met een breed scala aan competenties. Met mechatronica als het multidisciplinaire specialisme van Demcon, bundelen we de kennis en competenties op verschillende sterke vakgebieden. Samen zijn de disciplines verantwoordelijk voor het bedenken en uitwerken van innovatieve concepten en creatieve oplossingen voor de ontwerpopgave van de klant. Daarnaast ontwikkelt Demcon ook eigen producten en wordt er middels een innovatieprogramma geïnvesteerd in zowel start-ups als gevestigde bedrijven. Recente investeringen zijn gedaan in medische, water-, veiligheids- en energietechnologie. In meer dan 25 jaar zijn we uitgegroeid tot de Demcon group m anno 2020 zo’n 750 medewerkers. Locaties zijn er in Best, Delft, Enschede, Groningen,Münster (D) en Singapore. We hebben wereldwijd klanten, van Nederland en Europa tot Azië en de VS Onze specialisten en multidisciplinaire teams, gezamenlijk met ondersteunende diensten binnen Demcon, acteren als één geheel. Demcon is ISO 9001:2015 en ISO 13485:2016 gecertificeerd. De ambitie van Demcon is om onze positieve impact te blijven vergroten. We ambiëren verder te groeien door nieuwe en uitdagende projecten op te pakken, nieuwe internationale markten te verkennen en de productie-expertise en -capaciteit verder uit te breiden. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Hogeweg 133 5301 LL Zaltbommel Nederland Contact: Arnaud Kooij Aantal medewerkers: 11-50 T: 0418-510 557 E: info@designsolutions. nl I: www. designsolutions. nl Van Strategie tot Productie - We Enable Your Innovation! Kortom, van eenmanszaak tot multinational, wij kunnen elk bedrijf helpen beter te innoveren en gaan geen enkele uitdaging uit de weg. Onze producten - SOLIDWORKS 3D CAD Wij leveren en ondersteunen alle SOLIDWORKS oplossingen in Nederland, België en Luxemburg. Hoogste certificering Wij voldoen aan strenge eisen over kennis en klanttevredenheid. Daarom zijn we al jarenlang een van deweinige SOLIDWORKS Elite Resellers. Onze consultants zijn door SOLIDWORKS gecertificeerd om de beste ondersteuning te geven. Smart Industry We werken nauw samen met onze zusterbedrijven Layertec (3Dprinters) en Visiativ Benelux (3DEXPERIENCE partner). Hierdoor kunnen wij klanten die met Industry 4.0 aan de slag willen uitstekend adviseren. Wil je software of een partner? Uiteraard bieden wij naast ontwerp-software de beste gebruikersondersteuning, maar wij gaan een stap verder. Wij zoeken proactief mee naar de beste oplossing of uitkomst. Onze missie Zorgen dat jij optimaal kunt innoveren, met een kortere time-tomarket, lagere kosten en betere producten. Geen uitdaging is ons te groot! Sinds eind 2018 zijn wij onderdeel van de grootste SOLIDWORKS reseller van Europa, de Franse Visiativ groep. Visiativ levert en ondersteunt alle oplossingen van Dassault Systèmes en is actief in meerdere landen. Daardoor kunnen wij onze klanten ondersteunen voor alle DS producten, ook internationaal, inclusief het geïntegreerde cloud platform 3DEXPERIENCE. - SOLIDWORKS Simulation - SOLIDWORKS PDM - SOLIDWORKS Visualize - SOLIDWORKS Electrical CAD - SOLIDWORKS Composer - SOLIDWORKS MBD - SOLIDWORKS CAM - DriveWorks - myCADtools - 3D printers (Layertec) - 3D metaalprinters (Layertec) Onze diensten - Training & Helpdesk - Consultancy - Implementatie & Optimalisatie - ERP-integratie Aarzel niet om contact metons op te nemen. We komen graag langs voor een vrijblijvende kennismaking! 128 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

jf 21 TU/e Science Park De Zaale 20 5612 AJ Eindhoven Nederland Contact: W. Arnold Bik T: +31 (0)6-26966582 E: info@detect99. nl I: www. detect99. nl ION BEAMANALYSIS OF THIN LAYERS Ion beam analysis (IBA) Ion beam analysis techniques forma group of powerful methods to analyse the composition and thickness of thin films with thicknesses between sub-monolayer and micron(s). Techniques as RBS, ERD, NRA, PIXE and PIGE provide useful additions to techniques such as SIMS, AES, SEM-EDS, FTIR, XPS, etc. The results are easy to interpret and, in contrast to the results of many other techniques, unambiguously quantifiable. IBA is ideal to determine elemental concentration depth profiles, contaminations and thickness in terms of at/cm2and also the film density when the thickness in nm is known. Contact: Wim Arnold Bik 06 26966582 info@detect99.nl EXAMPLE RBS A multi-layer consisting of 4 Ag/TiO2 bilayers on a Si substrate, as measuredby RBS. Thetable below shows theRBS outcome. EXAMPLE ERD Diffusion ofH and D during annealing at 1100°C made visible w ERD: Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Schouwburgplein 30-34 3001 AK ROTTERDAM Nederland Contact: TomWaag Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 10 2757880 E: info@distrupol. com I: www. distrupol. com Kwaliteitscertificering: ISO 45001 ISO 9 Design, Develop & Deliver with Distrupol Distrupol is distributeur van een uitgebreid assortiment aan kunststoffen. Naast de Benelux is Distrupol ook actief in Engeland, Ierland en Scandinavië. Binnen de Benelux is Distrupol al meer dan 40 jaar werkzaam. Distrupol staat voor: Levering binnen 24 uur vanuit een centraal magazijn Afnamehoeveelheden van 25 kg tot een vollewagen Ondersteuning bij het maken van materiaalkeuzes Technische ondersteuning ISO 9001:2008 gecertificeerd • • • • • Distrupol biedt u een breed pakket aan engineering & commodity thermoplastics & elastomeren van de volgende producenten: AKRO-PLASTIC: PA compounds CHI MEI Corporation: PC, PC/ABS, PS, SAN, SBC, ASA LG Chem: ABS, ASA, PC,POM, PBT, copolyester Lucite International: PMMA Neutrex: Purgex reinigingsmiddel Poliblend: PA6, PA66 SIBUR: PPH Teknor Apex: TPE, TPV TORAY: ABS, transparante ABS, PPS Molgroup: PPH, PPC, PPR Versalis: PE, EVA Wells Plastics: additieven Distrupol Colour: kleurcompounds Distrupol is a European leader with over 50 years of excellence, innovation and expertise in the sales and application development of thermoplastic polymers and elastomers. Our team of highly experienced sales people is able to meet your requirements and exceed your expectations, whilst adding value to your business. The team is supported in every market by our development engineers, who havean unrivalled knowledge of every aspect of polymer technology including design of parts and moulds, polymer selection to achieve best performance, troubleshooting and optimising the production of parts. The Distrupol portfolio contains products and solutions that fulfil the requirements of leading and emerging industries. The range is accompanied by certifications and approvals for the automotive, medical, food and electrical industry. Warehouses in the United Kingdom, Ireland, Sweden, Finland and the Netherlands support us to offer next day delivery across Europe. Materials are available from 25kg bags to full truckloads, octabins, big bags and bulk delivery. Whenever required, we can repack material in ourwarehouse intothe desired packaging. Naast het leveren van kunststoffen geeft Distrupol ook ondersteuning op het gebied van matrijs- en productdesign. Met behulp van mold flow analyses wordt geschikt kunststof gekozen en de matrijs geoptimaliseerd. Distrupol geeft advies bij het optimaliseren van het productieproces en ondersteunen bij het testen vanmateriaal. Bezoek dewebsite van Distrupol op www.distrupol.com en maak gebruik van de material comparison tool om kunststoffen op basis van eigenschappen te vergelijken. 130 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

9001 k s d s 21 Granaatstraat 54 7554 TR Hengelo Nederland Contact: Rob Roozeboom Aantal medewerkers: 200-500 T: +31 344 603 410 E: dixiholland@dixi. com I: www. dixipolytool. com The total solution in Swiss Precision DIXI Polytool S.A. is een gerenommeerde Zwitserse onderneming voor de productie van micro hardmetalen gereedschappen, diamantgereedschappen en precisieruimers. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Le Loclewaar wij beschikken over een state-of-the-art productiefaciliteit. Vanaf ons kantoor in Hengelo bedienen wij onze klanten in de Benelux. Onze kerncompetentie is gericht op de technisch ondersteuning en verkoop van precisiegereedschappen voor de fijnmechanische verspannende sector. Naast het eigen merk heeft DIXI Polytool het exclusieve dealerschap van drie andere complementaire Zwitserse A merken zoals Rego-Fix spansystemen, Pibomulti spindelsystemen, BiMu en IFanger precisie draaigereedschappen. REGO-FIX is een Zwitserse fabrikant van gereedschaphouders e was het eerste bedrijf dat in 1972 de ER spantang als norm hee geintroduceerd. Inmiddels is de REGO-FIX spantang de industr standaard geworden. De producten van REGO-FIX overtreffen andere producten doo de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en precisie. REGO-FIX heef een uitgebreid assortiment aan spantangen, gereedschaphoud en bijpassende accessoires. powRgrip Het powRgrip systeem is het snelste en krachtigste gereedschapsspansysteem ter wereld. powRgrip biedt een runo van minder dan 3 mircron en sterke vibratie demping.Wilt u ze ervaren hoe eenvoudig en zeker het systeemwerkt, dan regele wij dit geheel kostenloos. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Wageningselaan 48 3903 LA VEENENDAAL Nederland Contact: J. Kooning Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 318 557 611 E: info. nl@dmgmori. com I: www. dmgmori. com Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9 VCA sneller, nauwkeuriger en flexibeler DMG MORI Netherlands B.V. is een 100% dochteronderneming van DMG MORI AG, die in Europa de verkoop, service en de machine bedieningsopleiding verzorgt voor de Duitse machinebouwers van Deckel Maho en Gildemeister en de Japanse machinebouwerMori Seiki. Inspelend op de hedendaagse behoefte om snel, nauwkeurig en efficiënt te produceren, bouwen onze fabrieken geavanceerde, snelle CNC draaimachines, meerspillen automaten, universele boor- en frees-machines, bewerkingscentra van 3 tot 5 assen programmeerbaar, laser- en ultrasoon-freesmachines. Gespecialiseerd in: Draaimachines; freesmachines, conventioneel en CNC-bestuurd; bewerkingscentra; scholings-faciliteiten. Laserfreesmachines; ultrasoon-freesmachines. Specialized in: CNC-lathes; milling machines, standard andCNC; engraving- and tracer controller milling; standard andCNC; machining centre; education facilities. Lasermilling machines; ultrasonic millingmachines. In onze showroom in Veenendaal staan diverse van onze topproducten opgesteld ter demonstratie door onze specialisten. Tevens kunnen programmeer- en bedieningsscholingen worden verzorgd. Service van DMG MORI Netherlands B.V. houdt in 24-uurs service door onze 22 product getrainde monteurs, waarvan 3 elektronici. Teneinde snel en adequaat service te kunnen verlenen zijn onze service auto's voorzien van een voorraad reserve onderdelen. Het onnodig afleggen van meerdere bezoeken door het ontbreken van voldoende reserve onderdelen wordt hierdoor zoveel mogelijk vermeden. Wij beschikken over een eigen laser interferometer voor het meten volgens VDI / DGQ 3441. 132 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

9001 21 Th. van Heereveldstraat 1 6551 AK WEURT Nederland Contact: Bart vanDoesburg [COO] Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 24 679 07 50 E: info@doeko. nl I: www. doeko. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Doeko levert de slimste oplossing voor uw productieproces Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Regulierenring 29 3981LA Bunnik Nederland Contact: WalterWeterman Aantal medewerkers: 3-10 T: 088-0225300 E: info@dopag. nl I: www. dopag. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 DOSEERSYSTEMEN VOOR 1- EN 2-COMPONENTENMATERIALEN Dopag 1-component systemenworden o.a. toegepast bij het doseren van minieme druppels vet ofhet leggenvan silicone rupsen. De doseer- en mengsystemen van Dopagen MeterMix worden ingezet in applicaties met de volgende toepassingen: - lijmen en afdichten - ingieten vanLED en elektronica - composieten - LSR spuitgieten - foaming - doseren van vetten en olie 2-componenten doseer- en mengsystemenworden specifiek ontworpen aan de handvan de materialen die verpompt, gemengd en gedoseerd worden. Afhankelijk van bijvoorbeeld de aanwezigheid van vulmiddelen, de viscositeit en de abbrasiviteit wordt het systeem voorzien van de nodige aanpassingen om optimaal en langdurig te produceren. Dopag enMeter Mix leveren systemen op basis van jarenlange ervaring. Door zowel plunjerpomptechnologie als tandradpomptechnologie aan te bieden kunnen Dopag enMeter Mix voor vrijwel iedere 2-componenten applicatie een oplossing bieden. 134 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Breeuwhamer 25 1648 HG DE GOORN Nederland Contact: Dhr. Joost Verschure Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0)229 542 485 E: info@dormac. nl I: www. dormaccncsolutions. nl Dormac Productie Automatisering verzorgt het gehele traject v een geslaagde manarme productie voor de metaal en kunststo verwerkende industrie. Met de jarenlange ervaring die Dormac heeft met verspanende machinesweet Dormac als geen ander automatisering meer omvat dan alleen het beladen en ontlade van een draai- of freesmachine. Nieuw: Dormac EasyLoader metCobot Wie zijn wij Dormac CNC Solutions is leverancier van machines voor verspanende bewerkingen, automatiseringsoplossingen en optimalisaties voor 24/7 bewerkingen. Wat doen wij Met een uitgebreid machine-programma van CNC draai- en freesmachines, gespecialiseerde proceskennis en uitstekende service-support bieden wij hoogwaardige productieoplossingen tegen aanvaardbare investeringen. Dormac is daarmee uitgegroeid tot een volwaardige partner voor de gehele verspanende industrie. Wat bieden wij De eerste prioriteit van Dormac is het ondersteunen van haar klanten. Wij blijven dan ook voortdurend investeren in mensen en middelenom onze eindgebruikers optimaal te kunnen bedienen. Op draaigebied loopt het machineprogramma uiteen van eenvoudige 2-assige draaibanken tot complexe meerassige multitasking draaimachines. Op freesgebied leveren wij van compacte bewerkingscentra tot grote bedfreesmachines. “Doenwatde klant van je vraagten zorgen dat hetwerkt, dat is ons credo.” Service en onderhoud Bij Dormacmaken we het graag zo makkelijk mogelijk voor u. Zo heeft u bij ons slechts één aanspreekpunt voor de metaal bewerkingsmachine, de complete cel en het robot systeem. All informatie onder één dak. Een team van gespecialiseerde servicetechnici staat klaar omu telefoon of ter plekke te helpen bij storingen of machinestilsta Periodiek onderhoud is een onlosmakelijk onderdeel van onze service, daar een groot deel van de storingen voorkomen kan worden door cruciale onderdelen tijdig te inspecteren, te reinig of te vervangen. • • • • • • Breed landelijk netwerk van eigen servicemonteurs Gratis telefonische helpdesk Eigen onderdelen magazijn Sterke technische binnendienst Eigen engineering afdeling Scholing en cursus door ervaren praktijk instructeurs Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Spaarpot 23 5667 KV Geldrop Nederland Contact: Machiel deWinkel Aantal medewerkers: 101-200 T: +31 40 280 98 08 E: info@dpi. eu I: www. dpi. eu Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Kunststof spuitgieten - Van idee tot product Sinds 1955 is DPI een innovatieve pionier in kunststof spuitgiettechniek. Ons motto ‘it’s more than plastics’ geeft de kern weer vanonze klantgerichte aanpak. In de loop van de jaren zijn we uitgegroeid tot een toonaangevend spuitgietbedrijf die vanafhet eerste product idee meedenkt in de beste oplossing voor het proces van ontwerp tot levering. Verpakking DPI helpt met het ontwikkelen van de optimale verpakking. Zowel uw aantrekkelijk bedrukte eindverpakking als eventuele duurzame retour verpakking van halffabrikaten. Wij verzorgen ook de inkoop vande verpakkingsmaterialen, handleidingen en de juiste labelling zodat het eindproduct in perfecte staat aan uw klant kan worden aangeboden. Engineering DPI denkt mee in creatieve oplossingen.We luisteren naar de klant en laten zien wat de beste oplossing is voor het produceren van uw product. Uitgekiend design, heldere mouldflow analyses, sterkteberekeningen, optimale materiaalkeuze, het beste productieproces en zoveel mogelijk integratie van verschillende stappen om kosten te besparen zijn de bouwstenen van onze service. Spuitgieten DPI bezit een groot machinepark met een hoge automatiseringsgraad om onze klanten compleet te ondersteunen. Wij hebben uitgebreid ervaring met gasinjectie, twee componenten spuitgieten, inmouldlabelling, insertmoulding, kunststoflakken, bedrukken en metalliseren. We integreren processen om de beste oplossing te bieden in kwaliteit en prijs. Assemblage Onze eigen assemblage afdeling is gespecialiseerd in het samenstellen vanmeerdere spuitgietartikelen tot een eindproduct of een module. Benodigde inkoop artikelen worden volgens klantspecificatie door ons ingekocht en als volledig eindproduct afgeleverd. Logistiek DPI realiseert ook het logistieke transport vande eindproducten naar de klant ‘of volgens de afspraken naar de klant van de klant. Dit doenwe in Nederland, Europa en de rest van dewereld. Duurzaamheid Een groeiend aantal klanten helpen we met de overstap naar duurzamere alternatieven. Het gebruik van recycled materiaal, biobased polymeren of afbreekbare kunststoffen neemt flink toe. Met onze ervaring adviseren we graag hoe de laagst mogelijke carbon footprint met een product kan worden bereikt. DPI is daarnaast een voorloper in bewust omgaan met energie in ons bedrijf. We investeren al jaren gericht in energiezuinige machines en oplossingen. Onze vestiging in Helmond maakt bijvoorbeeld, door middel van een warmtepomp, al sinds jaar en dag gebruik van een energiebesparende koeling. 136 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

el k 21 Nassauplein 30 2585 EC DEN HAAG Nederland Contact: Kiona Jansen Aantal medewerkers: 11-50 T: 070 3114 100 E: info@dnhk. org I: www. dnhk. org Zakendoen in Duitsland? Als het gaat om zakelijke contacten en marktbewerking in Duitsland, is de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) uw eerste aanspreekpunt. Meer dan 115 jaar ervaring De Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) is als vereniging met ruim 1500 bedrijven het grootste netwerk in het NederlandsDuitse bedrijfsleven. Al sinds de oprichting in 1905 vertegenwoordigt de DNHK de belangen van Duitse en Nederlandse bedrijven. Eén partner voor alles Samen metu vindenwe een passende strategie voor een positionering op maat. Ons advies is veelzijdig. We bemiddelen in handelscontacten en personeel in het buurland, stellen arbeidscontracten op, adviseren over bedrijfsoprichtingen en ondersteunen bij de loonboekhouding en fiscale vertegenwoordiging. Ook helpen onze seminars en trainingen om uw kennis over de Duitse markt te vergroten.U kunt dus met bijna elke vraag bij ons terecht, ook als u al in het buurland actief bent. Onze 40 tweetalige medewerkers staan voor u klaar op het hoofdkantoor in Den Haag en in de vestigingen in Berlijn, Düsseldorf en Frankfurt amMain. Netwerk metmeerwaarde Als lid van de DNHK kunt u deelnemen aan diverse netwerkevenementen en daar kennis en ervaring uitwisselen m andere leden. Wij bieden u zowel een online als offline platform waarmee uuw (online) zichtbaarheidin het buurland kunt vergroten. Bovendien profiteert uvan speciale ledenkortingen. Kijk voor meer informatie op dnhk.org of neem direct contac met ons op! Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Einsteinbaan 1 3439 NJ NIEUWEGEIN Nederland Contact: Claudia Willems Aantal medewerkers: 3-10 T: 030-6053344 E: Daa@metaalunie. nl I: www. dutchaluminiumassociation. n De branchegroep voor het metaal van de toekomst! De DAA (DutchAluminium Association) wil de collectieve belangen behartigen van de keten vanaluminium producerende, verhandelende en verwerkende bedrijven. De achterban van DAA bestaat uit gespecialiseerde bedrijven binnen de aluminiumindustrie, daarnaast zijn er partnerships met vooraanstaande (inter)nationale organisaties. Onze Visie: DeDAA stimuleert het gebruik van en dekennisontwikkeling over aluminium als metaal van de toekomst. OnzeMissie: Hetbehartigen van de belangen van dealuminiumindustrie. Enkele actuele onderwerpen waaraan wij werken: Meer kennis en bekendheid creëren over het gebruik en de mogelijkheden van aluminium binnen de metaal; Meer vraag naar aluminium producten creëren; Meer cohesie binnen de industrie creëren. • • • Aluminium; hetmateriaal van de toekomst ! Aluminium is vandaag de dag al niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Zowel in consumentenproducten als ook in industriële toepassingen; de toepassingsmogelijkheden zijn bijna eindeloos. Het materiaal heeft een hoge oxidatie- en corrosieweerstand, is licht, sterk, non-sparking, las- en vervormbaar, duurzaam en recyclebaar. Heeft u een idee voor een onderdeel, halffabricaat of eindproduct uit (duurzaam) aluminium of een vraag over de toepasbaarheid en de duurzame eigenschappen van het Materiaal? De DAA denkt graag met u mee! DAA bedrijven aangesloten bij de DAA zijn de specialisten op het gebied van aluminium. Zij werken in veel verschillende sectoren en marktsegmenten, ieder bedrijf heeft zijn eigen specialisme en beschikt in hun vakgebied over veel kennis en knowhow. Kortom; als het van aluminium is, moet u bij de DAA zijn! 138 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

nl a t 21 Einsteinbaan 1 3439 NJ NIEUWEGEIN Nederland Contact: Claudia Willems Aantal medewerkers: 1-2 T: +31 30 605 33 44 E: dpt@metaalunie. nl I: www. dptech. nl Dé branchegroep voor fijnmechanischeverspaners! PERFECTIE DOOR PRECISIE! Dutch Precision Technology (DPT) is de branchegroep voor fijnmechanische verspaners en deelt graag onderling kennis uit de praktijk. De branchegroep ontwikkelt met name eigen activiteiten maar staat open voor samenwerking met relevante organisaties en instituten. DPT BEDRIJVEN; zijn de specialisten in precisieverspaning! De bedrijven aangesloten bij Dutch Precision Technology (DPT) zijn de specialisten in alle mogelijke vormenvan precisieverspaning. DPT bedrijven staan garant voor een brede kennis van de diverse bewerkingsprocessen voor werkstukken in diverse materialen. Ieder bedrijf heeft zijn eigen specialisme en vindt het continu een uitdaging om alles nog beter en nog nauwkeuriger te doen. DPT staat voor: * Perfectie door precisie * Specialisme * Kennis delen uit de praktijk * Flexibiliteit * Kwaliteit Behoort u zelf ook tot deze specialisten of heeft u een uitdaging voor één van hen, neem dan contact op, of kijk voor meer informatie op www.dptech.nl Een greep uit onze activiteiten: Samen met de aangesloten bedrijven wil Dutch Precision Technology vorm en inhoud geven aan: het realiseren van een netwerk om elkaar beter te leren kennen en gebruik te kunnen maken van elkaars (specifiek mogelijkheden het bevorderen van kennisdelen het samen in kaart brengen van de toekomst PR voor de sector verbeteringsactiviteiten gericht op de bedrijfsvoering gezamenlijke beursdeelname (o.a. precisiebeurs). • • • • • • DPTis een branchegroepvan: Koninklijke Metaalunie Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

High Tech Campus 1 5656 AE EINDHOVEN Nederland Contact: Julie van Stiphout-Sassen Aantal medewerkers: 500 + T: +31 6 543 087 03 E: info@dspe. nl I: www. dspe. nl Missie DSPE is een community voor iedereen werkzaam in de precision engineering. Community Bedrijven, research- en onderwijsinstellingen die actief zijn in de precisietechnologie in alle sectoren vande industrie. Leden zijn beroepsmatig werkzaam in de ontwikkeling van hoogwaardige professionele instrumenten, apparaten, systemen en consumentenartikelen of hebben zich toegelegd op het leveren van hoogwaardige gespecialiseerde producten, productiefaciliteiten en diensten. Belangrijkste sectoren zijn de (fijn)mechanische, elektronische, mechatronische en optische industrie en de industriële automatisering. www.dspe.nl/knowledge-base Dit kennisportaal naar de precisietechnologie biedt up-to-date kennis over opleidingen, evenementen en DSPE-activiteiten en een database met vele jaargangenMikroniek-artikelen. Met name dit laatste wordt hoog gewaardeerd door de leden. Leden kunnen gratis informatie plaatsen als dit voldoet aan het redactionele niveau. Mikroniek Engelstalig huisorgaanMikroniek verschijnt zes keer per jaar met hoogwaardige precisietechnische artikelen. Special Interest Groups Optics & Opto-Mechatronics en Thermo-Mechanics. Young Precision Network YPN Netwerk van jonge precision engineers. Netwerkbijeenkomsten In 2020 o.a. Vacuüm, Contaminatie en Additive Manufacturing. 2-jaarlijkse events: ‘DSPE-Conference on precision mechatronics’ en ‘Optics Week’. Wat maakt een lidmaatschap vanDSPE uniek? De enige community in Nederland op het vakgebied Precision Engineering. Mikroniek gratis voor medewerkers van leden. Ledenvoordeel tijdens opleidingen en cursussen. Post-academische precision engineering opleidingen. Zie dspe.nl/education voor het overzicht van cursussen met het Europese ECP2-certificaat (voortbouwend op DSPE's Certified Precision Engineer certificering) Bij het afsluiten van een ECP2-goedgekeurde cursus ontvangt u één punt per dag en vanaf 45 punten heeft u recht op het voeren van de titel ECP2 Certified Precision Engineer. • • • • Awards ter promotie van het vakgebied Precision Engineering Wim van der HoekPrijs Vernoemd naarWim van der Hoek, bekend van "Des Duivels Prentenboek", een jaarlijkse Constructeursprijs voor het beste afstudeerwerk op het gebied van het construeren in de werktuigbouwkunde aan de TU's en hogescholen in Nederland en België. Rien Koster Prijs Tweejaarlijkse oeuvreprijs voor een mechatronicus/ontwerper die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het vakgebied mechatronica en precisietechnologie. Ir. A. Davidson Prijs Tweejaarlijkse prijs voor jong talent in de precisietechnologie, vernoemd naar de autoriteit op fijnmechanisch gebied bij Philips in de jaren vijftig en zestig. Martin vanden Brink Award, Tweejaarlijkse prijs voor een systeemarchitect die zorgt voor succes in de Nederlandse high-tech systems industrie en uitdraagt dat ons land op dit gebied een leidende rol speelt. 140 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

gt n e gt 21 Minervum 7069 4817 ZK Breda Nederland Contact: Dick Goudriaan Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 76 544 05 88 E: sales@machinevision. nl I: www. machinevision. nl DVC DVC machinevision B.V. is since 2004 thé partner in Vision for OEMs in the Benelux and supplies with them vision solutions worldwide. This varies fromthe unique distribution of A-brand vision components to the development of customer specific vision modules for food, robot andsport applications. Investment in technological innovation is key to DVC. Through DVC, the customers will benefit directly of the latest developments in the vision market. Partnership is paramount In our close cooperation withOEMs andsystem integrators. COMPONENTS DVC offers a wide range of vision components: Machine vision software 2D and 3D Smart Camera / embedded Systems Industrial cameras Framegrabbers Lenses Lighting Enclosures • • • • • • • Of course with the necessary technical support. Because of our knowledge and expertise each customer is assured of correct and best products for his/her vision solution. Our added value is that we not only select off-the-shelf imaging components technically, but also commercially. Our exclusive A- brand suppliers are: Sony | Matrox | Basler | BlueVision | Phlox | Vision Light Tech | autoVimation and LMI Technologies. DVC and listed suppliers share the samecorporate philosophy: 'Supplying high quality products ataffordable prices with reliable and short deliverytimes.' Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Mühlenstrasse 12 70794 FILDERSTADT Duitsland Contact: Ecoclean Aantal medewerkers: 500 + T: +49 711 7006-0 E: info. filderstadt@ecoclean- group. ne I: www. ecoclean- group. net Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9 VDA 6.4 Ecoclean: Industrial Parts Cleaning Solutions Industrial Parts Cleaning Ecoclean develops and markets products, systems and service solutions for technical cleaning applications andwater-based surface treatment processes. Automotive industry customers and their suppliers, aswell as part and component manufacturers from the wider industrial market – fromthe medical and optical equipment sectors to aircraft construction – appreciate our technology and our services. As a worldwide market and technology leader, we are present at production sites in Germany, Switzerland, France, the Czech Republic, the USA,Mexico, India and China with around 900 employees, where we also operate own test centers and laboratories. The Ecoclean Academy offers practical seminars and trainings either at our locations or in-house at our customers site. A Clean Business In industrial parts cleaning it depends on achieving the necessary cleanliness requirements for either following processes or for a high quality and functionalityof the parts to be cleaned. Additionally, it is all about conducting cleaning processes in an efficient and sustainable manner. For the reliable and efficient removal of oil, grease, emulsions and swarf. Cleaning with Aqueous media Chlorinated solvents Non-halogenated hydrocarbons Alternative solvents • • • • Standard Processes Spray cleaning Immersion cleaning Ultrasonic cleaning Vapour degreasing Dry cleaning Injection floodwashing Low pressure plasma cleaning • • • • • • • Innovative Cleaning Solutions Our comprehensive range of cleaning equipment provides systems for virtually all types of cleaning tasks – for parts made of metal, plastic and glass. From coarse to intermediate to ultrafine precision cleaning, our systems do not only provide an improved cleaning quality and a higher process reliability, but also guarantee cost and resource savings in your production. 142 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

net 9001 21 Loosterweg 7 2215TL VOORHOUT Nederland Contact: Afdeling verkoop Aantal medewerkers: 101-200 T: +31 (0)88 7865200 E: info@elsto. eu I: elsto. eu Kwaliteitscertificering: ATEXISO 9001 VCA Aandrijf- & Besturingsspecialist Van standaard tot speciaal ELSTO produceert en levert zowel standaard als hoog specialistische aandrijvingen en daarbij behorende besturingsoplossingen. Dankzij de ruime voorraad van hoogwaardige producten is uw aandrijf- of besturingsoplossing snel beschikbaar. Besturingen & Servotechniek Het servoprogrammabestaat uit planetaire reductoren, motore en motorbesturingen. De motor-besturingen variëren van basis frequentieregelaar tot hoog dynamische servobesturing. Ook voor gecompliceerde aandrijfsystemen is uw vraagstuk onze uitdaging. Vijftig jaar deskundigheid in combinatie met de eigen productiefaciliteiten maken ELSTOde ideale coengineering partner. Standaard waar het kan en klantspecifiek waar nodig of gewenst. Natuurlijk staan ook voor after-sales onze services en revisielocaties voor uklaar. Het reductorenprogramma bestaat uit: Rechte coaxiale tandwielkasten Haakse kegeltandwielkasten Opsteek tandwielkasten Wormwielkasten Haakse overbrengingen Planetaire tandwielkasten Mobiele en zwenkaadrijvingen • • • • • • • Het motorenprogramma bestaat uit: Draaistroom(rem)motoren ATEX motoren Trilmotoren Zaagmotoren RVS motoren Direct drive motoren Hydraulische motoren Pneumatische motoren • • • • • • • • Paneelbouw Naast productlevering kan ELSTO complete PLC of PC besturing voor uontwikkelingen. De productie van schakelkasten en besturingspanelen vindt geheel in eigen huis plaats. Modulaire systeemoplossingen Ontwikkelen van besturingen kost veel tijd en moeite. Met ons programma modulaire systeem-oplossingen kunt u tegen lage kosten toch over geavanceerde aandrijfoplossingen beschikken Het programma componenten bestaat uit: Lineaire aandrijvingen Koppelingen Klaplagers / spanassen Klembussen Tand-/riem-/kettingoverbrengingen Draaikranslagers Bedieningskabels Lagers en transportbladen • • • • • • • • Services Engineering Productie van specials in eigen huis Inbedrijfstelling Reparatie en revisie Onderhoud • • • • • Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Minervum 7139 4817 ZN BREDA Nederland Contact: CoenWaltman Aantal medewerkers: 11-50 T: +31767890030 E: info@eltrex- motion. com I: http:// www. eltrex- motion. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Eltrex Motion; úw partner in motion control Eltrex Motion is een specialist in aandrijf- en positioneer techniek. Wij leveren hoogwaardige onderdelen, diensten en complete oplossingen voor de apparaat- enmachinebouw in de Benelux. Uw applicatiewensen staan hierbij centraal. We zijn erop gebrand u te voorzien van de beste oplossingen voor uw specifieke uitdagingen. Dat vereist experts die altijd op de hoogte zijn van de laatste productinnovaties en marktontwikkelingen. Bij Eltrex Motion beschikken we over deze vakkundigheid op het gebied van aandrijf- en positioneertechniek. Waarmee we u kwalitatief hoogwaardig advies kunnen bieden én de beste applicatieondersteuning. Dat we over een grondige en uitgebreide knowhowbeschikken, blijkt wel uit onze historie. Eltrex Motion is begin 2014 ontstaan uit de fusie van Eltromat en Telerex Motion Solutions. Beide bedrijven zijn opgericht in de jaren ‘70. Met de fusie werd de engineeringskennis van Eltromat gekoppeld aan de sterke marktpositie en geavanceerde dienstverlening van Telerex. Mede hierdoor zijn we nu een one-stop-shop voor aandrijf- en positioneertechniek in de Benelux. Onze klanten zijn actief in uiteenlopende markten; van agricultuur tot medisch, van apparatenbouw tot semiconductor, van transport & logistiek tot luchtvaart & defensie. Onze specialisaties Motors Mechanical Drives & Controllers Motion Peripherials Motion Projects Competence Center Engineering 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ons aanbod Eerste klas productlijnen Breed product portfolio Netwerk van partners en leveranciers Design & Engineering Services Prototyping Productie- &assemblage • • • • • • Supply chain Wereldwijde levering waar, wanneer en hoe u het wilt Verpakking op maat Opslag & contractleveringen AEO-gecertificeerd & Incoterms 2020 Labeling & codering volgens uw specs • • • • • 144 Competence Center Configuratie & assemblage Testen & controle EMI-validatieservice Thermal consultancy Engineering workshop • • • • • Kwaliteit ISO 9001 Technische documentatie diensten RoHS REACH First Article Inspection (FAI) Code of Conduct • • • • • • Hoe kunnen we u het beste ondersteunen? Neem contact op met: • • • • Onze account managers, uw contact binnen ons bedrijf waar u alles aankunt vragen; Onze product managers, technisch sterk en specialistische kennis van onze producten; Ons application engineering team, voor elke vraag op het gebied van motion control zowel op mechanisch, motorisch of elektronisch vlak. Ze staan voor u klaar; Ons technisch forum, waardoor u direct contact kunt opnemen met ons application engineeringsteam. Bel ons op +31 76 789 00 30, stuur een email naar info@eltrexmotion.com of bezoek onze website: www.eltrex-motion.com De Eight Lakes group Eltrex Motion is onderdeel van de Eight Lakes group, een organisatie met ruim 280 medewerkers en een jaaromzet van meer dan 100 miljoen Euro. De Eight Lakes group bestaat verder uit Telerex, Luxendi,Wonderware Benelux, Mechatronix, CATS, CATS Power Design en Rodax en heeft vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Noorwegen, Denemarken, Zweden en Taiwan. De Eight Lakes group is gevestigd in Breda. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

r e 21 Talmastraat 42 4812 KB BREDA Nederland Contact: Mart Coenen Aantal medewerkers: 1-2 T: +31 (0)6 538 11 267 E: mart. coenen@emcmcc. nl I: www. emcmcc. nl Integral System (Co-)Design Approach - Focus, together with your design team, on consistent measures, from concept, development to final installation - In-depth knowledge of: EMC, ESD, EMF, signal integrity (SI), power integrity (PI), power quality (PQ), wireless, electrical safety , their measurement methodsand interdependencies - Hands-on training: training-on-the-job, optimized to product development or design reviews from product development to realization, direct or via PAO, HTI (DSPE) & Mikrocentrum - Broad-oriented in all electronic designs, from: IC design, PCB design to large systems and installations; from pW toMW - Benchmark and sample qualification of (EMC) active ICs, passive components, cables, etc. including application optimization - (pre-)Compliance EMC, SI, PI, PQ &Wireless measurement support is offered with state of the art equipment in time and frequency domain from DC to 26GHz complemented by electrical safety testing.With these results (TCF) a Declaration of Conformity (DoC) for most of the electrical and electronic products can be issued which allows access to the European market without any restrictions. - Activestandardization involvement in national and international standardization: IEEE, ESDA, NEN, IEC, ISO, and CENELEC. Has been rewarded IEC 1906 in 2006. - Measurement setups and accessories: customer specific coupling and decoupling networks (CDNs). Measurement setu for injection of LF disturbances onto mains, mains disturbance impedance analysis. NFC qualification test setup, TLP test syste as well as other sensor systems.. - Author of many international technical papers and national contributions e.g. Elektronica. Other recent publications can be found in proceedings or on websites ITEM 2016, EMC-Compo 2015, APEMC 2016, IEC and ESDA standardisation, EMC Europe 2018, DSPE and IEW 2018 contributions, etc. International collaboration in H2020 project. - Patents: 'resonant-free PDN decoupling' (2014) microwave filament filtering in aviation applications (2019) Multi-filair common-mode voltage suppression filter forPWM drive systems - Books: "ElectroMagneticCompatibility" by M.J. Coenen and J.J. Goedblo MyBusinessMedia (2010). Contributed to: "ElectroMagneticCompatibility ofIntegrated Circuits" by Ben Dhi Springer Verlag, "Analog Circuit Design" by Arthur van Roermund, Springer Verla and the Dutch translation of "EMC in productontwikkeling" by TimWilliams, Elektuur. The aim ofEMCMCC is to support and co-develop your produc by integral functional and compulsory improvements to the application areas foreseen: - first-time-right, 24/7 reliability, shortened time-to-market, less cost of non-quality, further cost reduction measures e.g. by creating concepts which are suited for further product or system integration, by using state-of-the-art test and measurement equipment A broad customer base of successes is available. More info can found on www.emcmcc.nl or Linkedin. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Amerikalaan 4 6199 AE MAASTRICHT-AIRPORT Nederland Contact: Dhr. M. Cupelli Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 43 7630510 E: info@ems- benelux. com I: www. ems- benelux. com Meten is meer dan alleen maar weten. EMS is uw Allround Adviseur in de meettechniek. Wij leveren niet alleen een product of een dienst, maar een totaaloplossing voor uw meetprobleem. Naast onzeWenzel 3D meetmachines, bieden wij een zeer compleet leveringsprogramma, denk hier o.a. aan: 3D meetarmen, 3D scansystemen, lengtemeetsystemen, CT scanners, hardheid-, ruwheid-, vorm-en optische meetsystemen. Wij vertegenwoordigen alleen gerenommeerde merken! Neem vrijblijvend contact met ons op voor een demonstratie! onze promotie aanbiedingen! Productmetingen Moet U voor eenbepaalde klant wel eens een digitaal meetrapport leveren en is een dure investering dus niet rendabel? Of heeft u misschien wel zoveel werk, dat U het liefst uw meetwerk zou willen uitbesteden? Wij hebben namelijk de mogelijk om metingen uit te voeren op 3D meetmachines, met draagbare of geautomatiseerde 3D scanners, en nog recent toegevoed CT scanners voor zowel kunststofals metaal onderdelen. Bent u al eigenaar van onze oplossing, wij kunnen udan helpen met het offline programmeren van jullie nieuwe producten! Meten is dé basis omkwaliteit te borgen ènte verbeteren! Mensen eisen alsnel hoge nauwkeurigheden vaneen meetmidde doch vergeten erbij dat kennis van tekening lezen, vorm- en plaatstoleranties, ruwheidswaarden, meetstrategieën etc. een enorme invloed hebben op de eindnauwkeurigheid van het meetproces. Daarom is EMS niet alleen uw partner voor geometrische meetmiddelen maar zorgt ook voor de gehele implementatie binnen uw bedrijf. Meetmiddelen alleen borgen en verbeteren niet uw kwaliteit. U heeft een partner nodig die kan luisteren en meedenken, adviseren, installeren, trainen en opleiden. Zo wil EMS als “Quality Keeper" voor vele jaren uw partner zijn in de meet- techniek. Daag ons uit en laat onze kennis in uw voordeel werken! 146 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

. el n 21 Ampèreweg 15 6101 XE ECHT Nederland Contact: Jaap Thomassen Aantal medewerkers: 11-50 T: 0031(0)475-387111 E: info@enbi- plastics. com I: www. enbi- plastics. com Kwaliteitscertificering: ISO 13485 ISO 14001 ISO 9001 WAT ENBI PLASTICS VOOR UKAN DOEN Enbi Plastics biedt een breed scala van diensten en processen o het gebied van kunststof en silicone producten. Of u nu een concrete vraag heeft voor het produceren van een onderdeel, e samengesteld product nodig heeft of op zoek bent naar een sparring partner voor de ontwikkeling van een geheel nieuwe oplossing: wij denken graag mee in elke fase van het proces. Als kennispartner en co-creator die hoogwaardige producten, kennis en advies levert, kunnen we u compleet ontzorgen. Onze markten zijn o.a. - Medisch - Automotive - Huishoudelijke apparaten - Industrie - Agro OVER ENBI PLASTICS Enbi Plastics heeft zich ontwikkeld tot een kennispartner en cocreator op het gebied van kunststofen silicone producten. Onze klanten écht vooruit helpen met hoogwaardige producten, kennis en advies: dat is onze missie. Eén plek voor engineering, samples, proefmatrijzen, productie, assemblage, verpakking en logistiek. Dat betekent voor u als klant volledige ontzorging. Wij kunnen het hele proces van begin tot eind voor onze rekening nemen. Want hoe minder schakels, hoe kleiner de kans op fouten en hoe efficiënter het proces. Door onze totaalaanpakwordt de keten korter en dus betrouwbaarder. Het resultaat? Gegarandeerd de beste kwaliteit en een efficiënt proces. Op onze tweede locatie in Hongarije produceren we de meer arbeidsintensieve producten. Zo kunnen we flexibel en kostenefficiënt inspelen op uw wensen en zowel grote als kleine series tegen een aantrekkelijk tarief produceren. CO-CREATING YOURAMBITIONS KWALITEIT IN INNOVATIE De inrichting van onze processen zorgt ervoor dat we efficiënt kunnen werken en u een constante productkwaliteit kunnen garanderen. Wij zijn gecertificeerd volgens ISO9001 ISO13485 ISO14001 UL-gecertificeerd MONO SPUITGIETEN U kunt bij ons terecht voor precisiewerk van minder dan een gr tot volledige (half)fabricaten tot ongeveer 2,5 kilogram.We werken hierbij met de meest uiteenlopende kunststoffen: van commodity plastics tot engineering plastics en high engineerin plastics. Machines van 25 tot 660 Ton. 2K SPUITGIETEN Twee verschillende materialen of kleuren in één product? Dat k met behulp van tweecomponenten (2K) spuitgieten. Deze techniek zetten we in voor de productie van complexere onderdelen en producten van 5 tot 150 gram. De sluitkracht va onze 2K machines varieert van 65 tot 220 Ton. Tevens zijn we gespecialiseerd in 2K silicone spuitgieten. SILICONEN-SPUITGIETEN (LIM) Het gebruik van siliconen in producten heeft veel voordelen. Zo het materiaal elastisch, duurzaam en bestand tegen chemicalië en hoge temperaturen. Daardoor kent het spuitgieten van siliconen zeer veel toepassingsmogelijkheden, onder andere vo de medische wereld. Voor het spuitgieten van siliconen kunnen wij machines met ee sluitkracht tussen de 25en 150 Ton inzetten. Hiermee producer we eenheden van minder dan een gram tot ongeveer 100 gram variërend in hardheid 10 ShoreA t/m 80 Shore A. Voor meer info ga naarwww.enbi-plastics.com Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Gouverneurlaan 1A 6002 EC WEERT Nederland Contact: John Snijders Aantal medewerkers: 1-2 T: +31 (0) 6 295 371 41 E: info@encoma. nl I: www. encoma. nl ENCOMA B.V. Wij vertegenwoordigen in de Benelux een aantal bedrijven die hoogwaardige cnc machines en software systemen leveren aan de internationele verspanende industrie. CNC machines De cnc precisie machines worden door onze partners ontwikkelt en wereldwijd geïnstalleerd bij bedrijven die high-end applicaties produceren, productiviteit en precisie hoog in het vaandel hebben staan. Software systemen: Deze innovatieve software systemenworden door onze partners ontwikkelt en geïnstalleerd. Real time inzicht krijgen in: productie data, machine data, gereedschap data en 24/7 planning. Eenvoudig 3D grafisch calculeren met innovatieve software waarbij intelligente; frees-, boor-, draai-, slijp-, draadsnij-, laser-, las- en montagefeatures snel en overzichtelijk tijden en kosten berekenen. Consultancy Wij adviseren, ondersteunen bij de implementatie, geven training, en begeleiden gehele project. Trainingscentrum en kantoor is gevestigd in Weert. Internationale partners: Partners cnc machines: Kern MicrotechnikGmbH KLMMicrolaser GmbH FLPMicrofinishing GmbH 3DMicroPrint GmbH Niles Simmons GmbH Innolite GmbH PEMTec snc UNISIGN BV • • • • • • • • Partners software systemen: GNT Systems GmbH R+B Entwicklungs- und Vertriebs GmbH • • ENCOMA B.V. When precision is the nextlevel. 148 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Peppelkade 25 3992 AL HOUTEN Nederland Contact: Ir. A.R.J. van Dijk Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 30 638 01 94 E: info. nl@engel. at I: www. engelglobal. com/ nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9001 VCA UWSUCCES IS ONS DOEL ENGEL Benelux B.V. is een dochteronderneming van de Oostenrijkse multinational ENGELAustria GmbH. Vandaag de dag beslaat het exportaandeel circa 95% van de totale omzet. Wereldwijd zijn er meer dan 85 vertegenwoordigingen, waarvan er 32 100% dochter zijn. In de afgelopen jaren is een marktleidende positie in de Benelux opgebouwd. Dus kan gesteld worden dat ENGELde slogan "be the first" met recht hanteert. Bij veel bedrijven is Industrie 4.0 een hot item. ENGEL heeft dit vertaald naar Inject 4.0; het begeleiden van klanten naar een intern netwerk en zelfoptimaliserend spuitgieten. Succes komt niet vanzelf. Een team van in totaal 31 medewerkers streeft naar een zo groot mogelijke klanttevredenheid. We weten dat advisering en opleiding heel belangrijk zijn. Daarom staat er een volledig uitgerust proefspuit- en trainingscentrum ter beschikking om uw kennis te vergroten. Kennisdeling Er is behoefte aan leveranciers die breed meedenken met als doel zo efficiënt mogelijk te produceren; leveranciers die in een totale productiecel uit één hand kunnen leveren. ENGEL biedt u dat voordeel; machines, robots, matrijzen, automatisering en alle spuitgiettechnologieën = ENGEL. Leveringsprogramma - Machines van 280 tot 55.000 kN sluitkracht, holmloos (victory), 2-platen (duo); - Twee- tot zes-componentenmachines, van 500 kN tot 55.000 kN; - Hybride en volelektrische machines, 500 - 6.500 kN sluitkracht, victory electric en e-motion; - e-mac, vol-elektrisch, uiterst nauwkeurig, zeer energiezuinig en compact, 500 tot 2.800 kN sluitkracht; - Automatisering, takkenpikkers, robots, 6-assige easix robots volledig geïntegreerd en stand-alone, vanzelfsprekend te plaatsen op alle fabricaten spuitgietmachines; - LIM- en ELAST(rubber)-machines, verticaal en horizontaal. - Alle spuitgiettechnologieën, gas- en water-injectie, Mucell, X-Melt, Glazemelt enzovoorts. - Industrie 4.0 tools. Onderdelenlevering Via de service-hotline nu ook onderdelenlevering in de weekenden mogelijk, dus minimale stilstandtijden. Service Naast onze normale serviceverlening kent ENGEL een uitgebrei programma aan onderhoud en inspecties, speciaal toegepast o uw wensen. Training ENGEL kent een scala aan trainingen, die u in staat stellen zo effectief mogelijk te produceren. De trainingen zijn te volgen in Houten. Neem contact met ons op en vraag de scholingsbrochure aan. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Beatrixstraat 7 NL-9285 TV Buitenpost Nederland Contact: Mevr. Ilja Postma Aantal medewerkers: 200-500 T: +31 511 541700 E: infoenitor@primo. com I: www. enitor. com Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9 OHSAS 18001 Enitor - Productie en ontwikkeling van kunststofprofielen Enitor Primo: Extrusie met visie productie en ontwikkeling van kunststofprofielen 75 extrusielijnen 49.000 m² productieoppervlakte alles onder één dak • • • • Productie In-line (productie) kunnen wij o.a. de volgende bewerkingen uitvoeren: stanzen, bedrukken, tape aanbrengen, beschermfolie aanbrengen, toevoegen waterbased primers, afkorten, verpakken etc. Materialen: Enitor verwerkt de volgende kunststoffen: Hard PVC, Zacht PVC, PS, ABS/ASA, PMMA, PC, PET, PP, Regeneraat, PE, TPE, Noryl, PETG, Houtvezel, Bioplastics of een combinatie. Marktsegmenten Bouw en constructie Kassenbouw Serrebouw Transport Elektriciteit Winkelinrichting Meubel Filter en Klimaattechniek Waterzuivering Andere marktsegmenten • • • • • • • • • • Voor meer informatie bezoek onze website www.enitor.com Enitor Primo Buitenpost Enitor Primo Productiehal 150 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

9001 n t, 21 Hengelder 56 6902 PA ZEVENAAR Nederland Contact: Roger Scholtes Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0)316 59 17 70 E: sales@eplan. nl I: www. eplan. nl EPLAN - efficient engineering EPLAN - efficient engineering. Wat betekent dit voor u? Hogere kwaliteit, tijdsbesparing en geoptimaliseerde processen dankzij toekomstbestendige engineeringsoplossingen. Ontdek hoe wij voor u een toegevoegdewaarde kunnen bieden. EPLAN levert software- en serviceoplossingen op het gebied van elektrotechniek, automatisering en mechatronica. Het bedrijf ontwikkelt toonaangevende engineeringssoftware voor machineen paneelbouwers. Efficiënt engineering is onze focus:EPLAN is de ideale partner om uitdagende engineeringsprocessen te stroomlijnen. Gestandaardiseerde en op maat gemaakte interfaces met ERP- en PLM-/PDM-systemen zorgen voor dataconsistentie door de hele keten. Werken met EPLANbetekent naadloze communicatie tussen alle disciplines binnen de engineering. Zowel kleine als grote ondernemingen kunnen hunexpertise efficiënter inzetten. Samen met onze klanten en partners willenwe verder groeien. Om zo samen stappen te zetten in het stimuleren van het gebruik van integraties en verder automatiseren vande engineering. Wereldwijd ondersteunt EPLAN meer dan 58.000 klanten. www.eplan.nl sales@eplan.nl +31 (0)316 59 17 70 EPLAN Consulting Ontdek wat EPLAN voor uw bedrijfsprocessen kan betekenen Welke mogelijkheden heeft u om uwengineerings- en productieproces efficiënter te laten verlopenom vervolgens uw projecten of producten sneller en met dezelfde kwaliteit (op) te leveren? Samen met u kijken onze ervaren EPLANconsultants n welke stappen u kunt zetten omuw werkprocessen efficiënter te richten. Zoals uw strategie, werkwijze en doelstellingen. Zet volgende stap naar meer efficiëntie door samen te werken met onze consultants. Consulting op maat Elk bedrijf is uniek. Daarom passen wij onze adviesdiensten aan uw individuele behoeften. Onzeconsultants zoeken samenme naar de optimale oplossingen voor uw processenen ondersteunen u in het gehele proces. EPLAN trainingen Als EPLAN expert vindt u het belangrijk omzo optimaal mogel gebruik temaken van onze oplossingen.Wij ondersteunen u graag daarbij en bieden diverse trainingsmogelijkheden aan vo een beginnende EPLAN engineer tot een advanced EPLAN engineer. Wilt u dé specialist zijn binnen uw organisatie als het gaat om EPLAN vraagstukken, volg dan de opleiding EPLAN Certified Engineer. Ook is het mogelijk om als bedrijf te certificeren als EPLAN Certified Company. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Broeikweg 25 2871 RM SCHOONHOVEN Nederland Contact: Jan Hoekstra Aantal medewerkers: 500+ T: +31 888558 056 E: motioncontrol@eriks. nl I: www. eriks. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 45001 ISO 9001 ERIKS Schoonhoven, uw ideale partner in Precision Motion & Control Standaard product pakket Naast klantspecifieke oplossingen, beschikt ERIKS Schoonhoven ookover een standaard productpakket. Deze producten zijn veela uit voorraad leverbaar op onzewebshop: https://shop.eriks.nl Conclusie Voor al uw vraagstukken op het gebied van fijnmechanica,Motion &Control, bent u bij ERIKS Schoonhoven aan het juiste adres. Uw ideale partner Precision Motion &Control, fijn-mechanica en engineering, dat is de kracht van ERIKS Schoonhoven. Zowel voor standaardproducten als voor maatwerk oplossingen. De perfecte oplossing Door de focus op specifieke marktsegmenten blijven onze gepassioneerde medewerkers up-to-date. Dit vertaalt zich in slimme mechatronische oplossingen, voor veelal complexe vraagstukken. Wij denken met u mee Door in een vroeg stadium met u als team rond de tafel te zitten, ontstaan de meest innovatieve ideeën. Samenwerking leidt tot synergie! Innovatieve oplossingen De oplossingen die ERIKS Schoonhoven biedt, komen tot stand door nauwe samenwerking van Mechanica, Elektronica en Software engineers. Zij maken daarbij gebruik van onderdelen en producten van A-leveranciers. Waarom kiezen voor ERIKS Ruim 40 jaar ervaring in aandrijftechniek Maatwerk oplossingen & systemen Software, Elektronica enMechanica engineering Gespecialiseerde, betrokken en ervaren medewerkers Uitsluitend A-leveranciers Snelle levering van standaard voorraad producten Persoonlijk, kwalitatief en servicegericht • • • • • • • 152 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

al n 21 Biesveld 2 5673 BN Nuenen Nederland Contact: Rob Rebel Aantal medewerkers: 1-2 T: +31 (0)402982036 E: sales@ertec. eu I: www. ertec. eu Maakt u maximaal gebruik van uw productiemogelijkheden? Kortere doorlooptijden, lagere kostprijs en Just In Time levering vragen veel van uw medewerkers. Om deze verandering in de markt op te vangen werken wij met een eenvoudig 4-stappen plan: 1] Vaste referentie Verkort de omsteltijden in de machine. UWVOORDEEL verhoging flexibilliteit en verhoging spiluren. 2] Automatiseren Door het inzetten van robotsystemen. UWVOORDEEL: extra productieuren en kortere doorlooptijd producten. 3] Cellmanagement Stuurt machine en robot aan. UW VOORDEEL: foutloze en eenvoudige "single piece production". 4] Workshop floor management Geeft een volledig overzicht van uw gehele productie. UW VOORDEEL: betrouwbare organisatie tijdens de werkvoorbereiding. Werkplaats industrie 4.0. Example of Fanuc robot on rail with milling machine, EDM machine and CMM ERTEC - Fueling Growth - ERTEC is gespecialiseerd in het optimaliseren vanuw productieproces. Naast onze knowhow t.a.v. automatisering va kleinserie productie met de referentiesystemen, robots en software van System 3R kunnen we metJobDISPOuw productieorders real-time plannen. Met Liebherr kunnen we complete FMS-systemen en producthandling oplossingen aanbieden. Spreitzer is gespecialiseerd in het opspannen van producten met centrumspanners voor o.a. 5-assige freesmachin en Alumess opspansystemen voor uwmeetmachine. Nieuw is Gravostar voor het ontbramen en graveren. Uw voordelen: Goede en duidelijke informatie • • Downloaden van informatie Onze klantenkring: Een internationale klantenkring profiteert van de ervaringen di de firma ERTEC en zijn medewerkers hebben. Klantgericht denk geven een garantie voor een goed resultaat. Missie: ERTEC staat voor efficiëntie in productiviteit. Wij streven naar ee goede en duidelijke oplossing voor de klant, waarbij wij met ee "WIJ-gevoel" samen dit doel willen realiseren. ERTEC streeft er naar een moderne organisatie te zijn, welke door efficiëntie en kennis een goede partner is voor zijn klanten. System 3R linear cell with several applications Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Arendstraat 51 1223 RE HILVERSUM Nederland Contact: Johan van der Kraan Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 35 685 51 94 E: info@etchform. com I: www. etchform. com Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 45001 ISO 9001 154 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 De Run 4311 5503 LP Veldhoven Contact: R. Sniekers Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 40 253 99 95 E: info@euro- techniek. nl I: www. euro- techniek. nl Kwaliteitscertificering: ISO 13485 ISO 9001 Meer dan vijftig jaar ervaring, heeft Euro-Techniek gemaakt tot het bedrijf dat het nu is: een specialist op stampen en spuitgieten, van engineering tot gereedschapmaken en productie. Onze expertise bieden wij u in de volgende vormen aan: We ontwikkelen ideeën uit tot producten; We ontwerpen en fabriceren stempels, matrijzen en fijnmechanica; We stampen metaal en spuitgieten kunststofcomponenten in kleine tot grote series. • • • Door de veelzijdigheid vanons bedrijf en de technische kennis van onze medewerkers, komen we samen met de klant tot inventieve kostenbesparende ideeën. We zoeken regelmatig de randen op van wat technisch nog kan, en proberen ook die grenzen teverleggen. folie stampen (dikte < 30 µm) spuitgieten met hoge nauwkeurigheid (tol. <5 µm) • • Hierbij vertrouwt Euro-Techniek op: korte communicatielijnen; co-design & co-makership; technische verkopers die het project van offerte tot levering volgen. • • • Onze organisatie is efficiënt en effectief; dit blijkt uit onze zeer hoge lever-betrouwbaarheid, het zeer lage klachtenniveau, en hoge klanttevredenheid. Euro-Techniek heeft ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 en IATF16949:2016 certificering. Onze clean room productie is gecertificeerd op ISO klasse 7 & 8 (DIN EN ISO14644-1). Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

High Tech Campus 11 5656 AE EINDHOVEN Nederland Contact: Ben Broers Aantal medewerkers: 11-50 T: 06-55874122 E: info. nl@eurofinsEAG. com I: www. eag. com Hoe zuiver zijn de grondstoffen die u inkoopt? Welke lijm past het beste bij uw toepassing?Waarom verkleurt het oppervlak van uw product? Hoe krijgt u tijdens de ontwerpfase al inzicht in de faalmechanismen en levensduur van uw product? De totale keten van concept idee tot realisatie vaneen proces of product doorloopt verschillende stadia, elk met zijn eigen uitdagingen. Eurofins Materials Science Netherlands opereert in het gebied waarbij de wetenschap, technologie en bedrijfsvoering samenkomen. Onze wetenschappers en ingenieurs zettenhun multi-disciplinaire expertise en geavanceerde analytische instrumentatie in om uw (complexe) problemenop te lossen en verbeteringen te implementeren. Eurofins Materials Science Netherlands is ontstaan uit de fusie van het voormaligeMateriaal Analyse lab en het Reliability lab van Signify (voorheen Philips Lighting). Sinds 1 december 2018 is het een onderdeel geworden van dewereldwijd bekende Eurofins EAG laboratoria. Door de jarenlange ervaringen als het voormalige centrale lab van Philips en een brede klantenkring met andere technologisch, vooruitstrevende multinationals en MKBs is er een zeer brede kennis en ervaring op het gebied vanmateriaal onderzoek, materiaal toepassingen, proces en product ontwikkeling. Wij bieden services aan op het gebied van product betrouwbaarheid, chemische compatibiliteit, contaminatie en corrosie onderzoek. Deze services kunnen betrekking hebben op verschillende materialen, zoals vaste stoffen (zoals metaal, kunststof, keramiek, etc.), vloeistoffen en/of gassen. Daarnaast is er een brede kennis op het gebied van glas, het opzetten van onderzoeken conform statische meetmethoden en kunt u bij ons terecht voor advies omtrent het toepassen van materialen in uw proces of product. Kortom heeft u een probleem, wilt u uw proces of product robuuster maken, vereenvoudigen of goedkoper maken, vraag het ons: “We know how”! Materiaal analyse lab Het begrijpen van materialen en inzichtelijk maken van processen is vaak de sleutel tot succes. Ons Materiaal Analyse lab heeft de beschikking over meer dan 35 analysetechnieken voor al uw analysebehoeften. Samen met onze brede applicatiekennis kunt u bij ons terecht voor probleem oplossingen op korte termijn, maar ook voor ondersteuning op het gebied van onderzoek, proces- en productontwikkeling op de langere termijn. Onze specialisten denken met u mee en interpreteren de uitkomsten samen met u. Zo ontwikkelt u sneller en beter. De belangrijkste diensten van het Materiaal Analyse lab zijn: • Samenstellingsanalyse en fysische inspectie van materialen en objecten • Contaminatie controle, analyseen advies • Chemische compatibiliteit – selectie van geschikte combinaties van materialen en chemicaliën, specificatie- en proces optimalisatie • Betrouwbaarheid en levensduur van materialen – oplossen van betrouwbaarheidsvraagstukken, ondersteuning bij kwaliteitscontrole, foutenanalyse • Analytische methodologie (test en experiment design en dataanalyse) Reliability lab Producten moeten vaak in een kort tijdsbestek met een aangetoonde kwaliteit in de markt gezet worden. Hierbij is het van belang dat een product gedurende zijn gehele levensduur blijft functioneren. Betrouwbaarheids- en levensduurtesten zijn hiervoor van vitaal belang. Het Reliability lab faciliteert en verleent services die bijdragen aan de verificatie van gestelde kwaliteitseisen aan diverse producten, zowel voor de korte als de lange termijn. De services bestaan o.a. uit het opstellen van een testplan en het uitvoeren van een breed scala aan testen, zoals klimaat-, temperatuur-shock-, solar-, HALT-/MEOST-testen, vibratie, slagproef- en valtesten. Al deze testen worden ondersteund door een breed scala aan middelen zoals elektrische aansturingen, sample-houders en meetfaciliteiten. Met onze expertise en moderne testapparatuur biedt het Reliability Lab oplossingen op maat. Binnen het Reliability lab hebben we tevens een uitgebreide fotostudio waardoor productstatus vóór, tijdens en na de testen vastgelegd kan worden. De combinatie met het Materiaal Analyse lab maakt het mogelijk om eventuele faalmechanismes die kunnen optreden tijdens de testen, te achterhalen. Hermee kan de “time to market” aanzienlijk verkort worden en kunnen dure aanpassingen en reparaties, na het op de markt brengen van uw product, worden voorkomen. 156 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n u n s n n e 21 Nuenenseweg 135 5667KP Geldrop Contact: Afdeling Verkoop Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 886363555 E: info. nl@eurostatgroup. com I: www. eurostatgroup. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 ESD volledig onder controle ESD (ElectroStatic Discharge) is één van de belangrijkste oorzaken van het disfunctioneren of eerder dan ver-wacht uitvallen van elektronische onderdelen. Algemeen wordt aangenomen dat 35-60% van alle proble-men met elektronische onderdelen te wijten is aan het verschijnsel ESD. Iedere organisatie die zich bezighoudt met de productie, reparatie, service of installatie van elektronica moet daar-om maatregelen nemen ter voorko-ming van schade aan elektronische componenten. ESD totaal leverancier Eurostat is volledig gespecialiseerd in het leveren van producten en diensten ter voorkoming van schade door ESD. Alles vooruw ESD werkplek: Werktafels, stoelen, vloeren, tafel-matten Testers, Ionisatieapparatuur, meetinstrumenten, loeplampen Alles voor medewerkers in deEPA ESD schoenen, polo’s, Tshirts, labcoats, polsbanden, aardingsmateriaal ESD Verpakkingen Als enige producent aanwezig op de Europese markt bieden wij alle ESD veilige verpakkingen in standaard afmeting en ook klantspecifieke verpakkingen. Wij leveren maatwerk in: Pinkpoly zakken, shielding zakken, moisture barrier bags. Bubble folie, desiccants en HIC. Maar ook containers, bakken, kisten, koffers in conductief materiaal. Eurostat Benelux is gevestigd in Geldrop en onderdeel vande Eurostat Groupen een dochter-onderneming van Dou Yee ( www.douyee.com ), een leidende toeleverancier van ESD producten aan de semiconductor, data storage, elektronica en hightechindustrie. Voor haar Europese klanten heeft Eurostat een fabriek voor verpakkingsmaterialen in Pont de Poitte, Frankrijk. Deze locatie fungeert tevens als het Europese hoofdkwartier en warehouse. Vacuümgevormde Trays Voor grotere series van producten ie een vacuümgevormde tray een perfecte verpakking. Rondom uw product ontworpen en volgens uw eisen gemaakt. Wij leveren trays in diverse unieke materialen. • • • • COLOUR-STAT® E-STAT® SOFT-STAT® NANO-STAT® Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Papendorpseweg 83 3528 BJ UTRECHT Nederland Contact: de heer G. Wolters Aantal medewerkers: 500 + T: +31 (0)30 7920222 E: sales. benelux@ewellix. com I: www. ewellix. com Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 45001 ISO 9001 Gu i d i n g - D r i v i n g - A c t u a t i n g Ewellix Customers want machines that run faster, longer, cleaner and more safely. Solving this in the most effective and sustainable way is our vision ofMotion Technology. Ewellix, formerly SKF Motion Technologies, achieve this by combining hands-on experience in over 40 industries with our knowledge and continuous develop of new technologies, using them to create products that offer competitive advantages to our customers. Focusing on linear motion technology, we are at the forefront of innovations supporting customers in the transition from established technologies for manufacturing processes into state of art solutions connected to Industry 4.0 principles. Linear Guides Ewellix wide linear guide offers consist of Linear ball bearings and Profile rail guides with ball or roller recirculation and nearly unlimited axial motion. In addition, Precision rail guides with constant rolling element contact, feature highest precision. Ball & Roller screws Thanks to Ewellix decades of experience with manufacturing ball and roller screws and their continuous product and process development activities, they are able to provide customers with precision screw solutions that fulfil the most demanding applications in terms of efficiency, precision, durability and value. Ewellix provides solutions for applications that requiredriving technology such as ball screws and roller screws converting rotary motion into linear motion, andvice-versa. Our comprehensive range of driving solutions includes precision ball screws, rolled or ground, and roller screws. Matching accessories such as nut flanges and support bearings are available. Linear Actuators - Pillars Different types of actuators are available, with different performance levels. From simple push/pull movement to complex motion cycles with high loads and speeds, from seldom regulated to observed continuous operation, Ewellix always has the right solution. Liftkit - Slidekit Collaborative robots (cobots) can greatly improve productivity in industrial environments with repetitive tasks. The radius of action is usually limited by their reach. Additional linear axes can significantly enhance the radius of action up to 5 times, by re-positioning the base of the robot during its working cycle. Ewellix offers a range of linear motionaxes - vertical and horizontal - to easily expand the capabilities of a cobot. 158 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

y 21 Siegener Strasse 35 35066 FRANKENBERG Duitsland Contact: Gerhard Bald Aantal medewerkers: 200-500 T: +49 6451 501-210 E: info@ewikon. com I: www. ewikon. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 A complete range of innovative hot runner technology Met meer dan 40 jaar competentie in het ontwikkelen en produceren van innovatieve, betrouwbare en gebruiksvriendelijke hotrunner oplossingen is EWIKON momenteel één van de wereldwijd toonaangevende leveranciers van hotrunner systemen en componenten. Het EWIKON produktpalet omvat innovatieve en betrouwbare oplossingen voor alle marktsegmenten van de verpakkings en medische industrie tot oplossingen voor de automobielindustrie. Op de hoofdvestiging in Frankenberg heeft EWIKON meer dan 300 medewerkers voor ontwikkeling, productie en verkoop. Al het workflow management is gecertificeerd naar DIN EN ISO 9001:2015 standaard. De flexibele organisatiestructuur en de efficiente ontwikkelingscapaciteit maken het voor EWIKON mogelijk snel te reageren of de groeiende wensen vande internationale afnemers en individuele hotrunner oplossingen in een kort tijdsbestek te leveren. Dochterondernemingen in het Verenigd Koninkrijk, Japan en China en een netwerk van vertegenwoordigingen in Europa, Amerika en Azie verzekeren onze klanten van wereldwijde support. EWIKON hotrunner systemen zijn leverbaar met tal van aanspuit-geometrieen waardoor de betrouwbare, efficiente en kostenbesparende verwerking van praktisch alle thermoplastische kunststoffen mogelijk is. Zelfs in de meest complexe hoog-voudige toepassingen garandeert de superieure EWIKON manifold technologie een volledig natuurlijk gebalanceerd systeem vrij van dode hoeken. Een volledig programma naaldafsluitersystemen met hydraulische, pneumatische en elektrische aandrijving, hoogwaardige zij-aanspuiting en meervoudige nozzle oplossingen, hotrunner systemen voor meerkomponenten spuitgieten, een complete lijn hot runner temperatuur-regelaars en een cold-runner systeem voor LSRverwerking completeren het produkt-portfolio. Alle systemen zijn tevens leverbaar als kompleet gemonteerde en bedrade hothalves met het hotrunner systeem ingebouwd. With more than 40years ofcompetence in the development and production ofinnovative, reliable andservice-friendly hotrunner solutions EWIKONtoday is one ofthe world’sleading suppliers ofh runner systems andcomponents. TheEWIKON product range provides innovative solutions for all industrial branches fromthe packaging andmedical industry up to the automotive industry. At headquarters in FrankenbergGermany, EWIKONemploys over300 people in development, production and sales. Allworkflows are certified according to DINEN ISO9001:2015 standards. The flexible organization structure andthe efficient developmentcapabilities allowEWIKON to quickly respond to the growing requirements ofthe international markets and toprovide tailoredhot runner solutions in short time. Subsidiaries in the Unite Kingdom, Japan andChina andsales partners all overEurope, Americaand Asia ensure theworldwide support forcustomers. EWIKON hotrunner systems come with a varietyofgatingoptions allowing efficientand cost saving processing ofalmost all thermo plastics. Evenin most demandingmulti cavity applications the superior EWIKONmanifold technology guaranteesa fully natural balanced system with streamlined flowpaths. A full range ofvalve gate systems with hydraulic, pneumatic and electrical valve pin actuation, advanced side gatingand multi tip solutions, hotrunner systems formulti-material processing, a complete line ofhotrunner controllers anda cold runner system fo LSR-processing are completing the product range. All systems can delivered as completely wired and tested hothalves with the hot runner system alreadyintegrated. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Kelvinlaan 3 9207 JB DRACHTEN Nederland Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 85 201 21 30 E: info@exakt. nl I: www. exakt. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 "Where Accurate is not precise enough" Exakt Fijnmechanika is specialized manufacturer of high precision mechanical parts. Founded over 30 years ago in the north of the Netherlands. We have the most accurate equipment, a very high-quality system and experienced professionals, with whom we produce small to very small products. Exakt has roughly 12 machines in in the workshop. Most machines are Swiss CNC precision lathes where moving headstock turning is our main activity. Theworkshop is equipped with 9 multi-axis CNC lathes, one EDM, 3 finishing machines and a multi-sensor measuring set-up. Where our machines determine our capabilities, it is the many microscopes, our processes and our team of controllers that ensure the accuracy and quality of our output. All products are checked in our hypermodern measuring room. Generally, checks are performedon 100% of the product batches. These checks take place both visually under stereo microscopes by a staff of 4 people, and physically using a measuring set-up. Our measuring room is equipped with a state-of-the-art multi-sensor measuring set-up that measures both tactile and optical by means of multiple techniques. All measureddata is stored per product, per batch, and per production machine. This data results in a large statistical source of information with high degree of accuracy in order to suit the needs within Industry 4.0. All measurements we perform are traceable. Exakt serves Medical, Defense, Industrial, Aviation and Automotive markets. We have a number of core values that form the DNA of our organization. We highly empathize in our customer needs and strive to be helpful. Our staff is highly precision oriented and all master their scopes of work. Together, they are the basis of our reliable proposition. The parts we produce, to your specification, are small to very small and require upmost precision and reliability. With the help of our advanced machines and experienced professionals, we can deliver precise and reliable products with a consistent quality. All products that we manufacture, meet highest possible requirements. What characterizes us is howwe measure and how we process our information in such a way that we connect to the Smart Industry of the future. We like to think along and do our best to ensure that we can meet the demands of our customer. 160 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

y s e 21 Coenecoop 2 J1 2741 PG WADDINXVEEN Nederland Contact: Christiaan de Snoo Aantal medewerkers: 1-2 T: 010 2602211 E: christiaan@exspectrum. com I: www. exspectrum. com Laser system engineering Exspectrum ontwerpt en bouwt optische- en lasersystemen Heeft u vragen over optische systemen, lasers, lasertoepassingen of laserbewerkingen? Dan kunt u bij ons terecht. Wij geven advies, doen onderzoek en ontwerpen en bouwen een compleet systeem geschikt voor toepassing in eenwetenschappelijke of industriële omgeving. Wij hebben de kennis en ervaring om snel inzicht te geven in de haalbaarheid van een idee en innovatieve oplossingen te bieden die in een praktisch systeem kunnen worden gerealiseerd. Applicatielabs Wij beschikken over eigen applicatielabs uitgerust met verschillende lasers, lasersystemen en analyse apparuur. Hier wordt onderzoek gedaan hoe lasers het best kunnen worden ingezet voor een bepaalde toepassing en kunnen de optimale procescondities worden bepaald. Onze kracht Onze kracht ligt vooral daarin dat we oplossingen bieden voor lastige problemen waarvoor geen standaardoplossingen zijn. Dit kunnen onconventionele optische sysemen zijn of zeer kritische laserprocessen, bijvoorbeeld bij extreme eisen aan materialen, snelheid en nauwkeurigheid. Systeemontwikkeling Wij ontwikkelen vooral systemen op klantspecificatie, meestal gaat het dan om één systeem of kleine series. De door ons ontwikkelde systemen variëren van handbediende tot volledig geautomatiseerde of stand-alonewerkende systemen. Laserveiligheid en eenvoud van bediening staan voorop bij het ontwerp. Onze systemen vinden over de hele wereld toepassing. Laserreinigen Een van de specialismen van Exspectrum is het reinigen met lasers. Deze techniek kan worden ingezet voor verschillende materialen en soorten verontreiniging. Een juiste keuze van de laser- en procesparameters is hier van groot belang. Een voorbeeld is de ontwikkeling van laserreinigingsmachines die worden gebruikt voor het reinigen van drukwalsen. Samenwerking De samenwerking met andere bedrijven is voor ons belangrijk en we bieden start-ups en studenten de mogelijkheid om begeleid onderzoek te doen in onze laboratoria. Over ons Exspectrum is een jong bedrijf, maar gebaseerd op jarenlange ervaring. Wij praten graag met u verder over optica, lasers en alles wat daarbij hoort. Onderhoud CESARWater Vapour, Aerosol and Cloud Lidar. Foto: ArnoudApituley Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Generaal De Wittelaan 15 2800 MECHELEN België Contact: Paul Ribus Aantal medewerkers: 11-50 T: +32 15 78 80 00 E: info@fanuc. be I: www. fanuc. be The factory automation company In welke industrie u ook actief bent, FANUC Benelux is uw aanspreekpunt voor al uw “factory automation” uitdagingen. FANUC levert hoog technologische producten en diensten voor factory automation voor het realiseren van de meest efficiënte en productieve productie met de laagste total cost of ownership. Innovatieve producten in combinatie met de grootste product range, toegewijde service en een globale ondersteuning - een echte partnermet toegewijde lokale ondersteuning. ROBOTS FANUC biedt het ruimste robotgamma ter wereld aan om aande behoeften van diverse toepassingen en industrieën tevoldoen. Volledig flexibel met toepassing specifieke opties en directe integratie. Bestaande uit 3, 4, 5, 6 en 7-assige robots met een werkbereik tot 4.683mm en een payload tot 2.300kg. In concepten als Factories of the Future en Industrie 4.0 spelen Collaborative Robots een essentiële rol. De cobots van FANUC met payload van 4 tot en met 35 kg kunnen op zeer veel interesse rekenen vanuit diverse industrieën voor het automatiseren van toepassingen die zowel de flexibiliteit van een operator als de kracht van een robot vereisen. CNCMACHINES Dankzij Robodrill (vertikaal frees-, boor- en tap-machine), Robocut (draadvonkmachine) en Roboshot (spuitgietmachine) biedt FANUC zeer betrouwbare en compacte machines aan, uitgerust met 100% FANUC-onderdelen. Het ultieme op het gebied van compactheid, precisie en betrouwbaarheid. CNC - MOTION - DRIVES - LASER FANUC-sturingen, servo-aandrijvingen, motoren en lasertechnologie zijn de eerste keuze van de toonaangevende machinewerktuigproducentenwereldwijd. IOT PLATFORM Het FANUC IOT platformis een open structuur waardoor productiemachines van diverse generaties en merken met elkaar in verbinding kunnen staan. Hierdoor is een uitgebreide data analyse van de hele productieketen mogelijk. SERVICE Een sterke troefvan FANUC is een toegewijd service-team met unieke FANUC-tools die een reeks servicepakketten en opleidingsprogramma’s aanbiedt, allemaal specifiek ontworpen om de prestaties van uw FANUC-producten te helpen optimaliseren. Met onswereldwijd netwerk van lokale kantoren in Europa, Amerika, Azië en Afrika staan we altijd klaar om uw wensen snel en efficiënt te vervullen, waar en wanneer u ons nodig heeft. FANUC aims the highest uptime and reliability and to minimize downtime in all factories all over the world. 162 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e 21 High Tech Campus 9 5656 AE EINDHOVEN Nederland Contact: Hein Vos - regional sales manager Aantal medewerkers: 3-10 T: 040-8515540 E: info@faulhaber. nl I: www. faulhaber. nl Kwaliteitscertificering: ISO 13485 ISO 14001 ISO 9001 FAULHABER is gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en implementeren van hoognauwkeurige miniatuur- en microaandrijfsystemen tot 200W uitgangsvermogen, servoonderdelen en besturingen. Onze hoogwaardige precisie aandrijvingen zijn gebaseerd op de ijzerloze rotor-technologie die ruim 70 jaar geleden door Dr. Fritz Faulhaber voor het eerst ontwikkeld werd. Wereldwijd hebben wij1900 medewerkers. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Schönaich nabij Stuttgart (D) met R&D en productie locaties in USA, Zwitserland, Hongarije en Roemenie. Wij leveren: - DC borstelmotoren (6-38mm diam) - borstelloze motoren (2-44mm diam) - flatmotors - stepper Motoren (6-22mm diam) - lineaire motoren - spindels & reductiekasten - encoders - Motion en Speed Controllers - piezo motoren Op verzoek kunnen wij ook aanpassingen realiseren zoals speciale assen, montageflenzen, spindels, smeermiddelen, bekabeling en connectoren. Ook kunnen wij volledig klantspecifieke aandrijfmodules ontwikkelen en produceren. Graag ondersteunen wij u bij het maken van de juiste aandrijf oplossingen. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

TwentepoortWest 49 7609 RD Almelo Nederland Contact: O. Kolkhuis Tanke T: +31 546 767 250 E: info@fawic. nl I: www. fawic. nl Fawic specialist in verpakking: uw product optimaal beschermd Fawic is specialist in het ontwikkelen en vervaardigen van transport boxen. Onze sterke, modulaire en lichtgewicht boxen kunnen voor iedere denkbare of specifieke toepassing op maat gemaakt worden. Hoe ingewikkeld uw transportprobleem ook is, Fawic denkt met u mee over een veilig vervoer van uw producten. Modulair systeem Een Fawic box is geheel demontabel en neemt als panelenpakket weinig ruimte in. Montage is eenvoudig en snel. De elementen zijn goed hanteerbaar en bijzonder licht in gewicht. De boxen bieden bescherming tegen stof en spatwater. Toepassingsgebieden Onze boxen worden o.a. gebruikt voor transport en de opslag van kapitaalgoederen, voor producten uit de semiconductor industrie, de medische industrie, de luchtvaart en ruimtevaart, defensie, motorsport en schilderijen en kunstobjecten. Uniek sluitsysteem De door Fawic ontwikkelde zeer sterke snelkoppelsystemen bestaan uit aluminium en stalen profielen met ingebouwde sluitingen in combinatie met composiet sandwichpanelen. Kunststof koffers Naast onze maatwerk boxen leveren wij ook industriële kunststof koffers die op wens vaneen (schuim) interieur worden voorzien. De boxen zijn gemaakt van slagvast HD-PE en leverbaar in 9 kleuren en ca. 500 standaard afmetingen. Het plaatsen van een logo of andere tekst is naast vele andere opties ook mogelijk. 100% Herbruikbaar Onze producten zijn ontworpen als een duurzame rouleerverpakking en hebbeneen lange levensduur. Alle boxen van Fawic zijn probleemloos her te gebruiken en zijn hierdoor niet alleen milieuvriendelijk maar ook kostprijstechnisch interessant. Specials De mogelijkheden zijn bij Fawic grenzeloos. Zomaken wij o.a. ook klimaatkamers, demontabele werkruimtes, gebufferde frames, wandpanelen en aluminium pallets en containers. 164 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n e, k 21 Stephensonweg 14 4207 HB GORINCHEM Nederland Contact: Renate Snijder Aantal medewerkers: 3-10 T: 0183-822992 E: info@feda. nl I: www. feda. nl FEDA, to Boost your Business Over FEDA Brancheorganisatie FEDA is het ondernemersplatform in aandrijfen automatiseringstechniek en biedt haar leden een netwerk, informatie en inspiratie voor Bedrijfsvoering, Business en Belangen, kortomFEDA will boost your business. Onder dit motto draagt FEDA bij aan het bedrijfssucces van 150 leden in dewereld van aandrijf- en automatiseringstechniek. DeFEDA-leden bieden hier werkgelegenheid aan 20.000 werknemers en zij realiseren met hen een totale jaaromzet van ruim 3 miljard euro. Beurzen, congressen enwebinars FEDA verbindt graag haar leden met elkaar. Zo is FEDA medeorganisator van deWorld of Technology and Science waar ze ee mooie FEDA Lounge bezet met zo'n 20 leden. Daarnaast organiseert FEDA de Dutch Fluid Power and Transmission Conference. In 2021 organiserenwe voor het eerst een flink aan thematische webinars exclusief voor FEDA-leden. FEDA-bestuur & -team Het FEDA-bestuur & -team zorgen ervoor dat alle activiteiten georganiseerd worden. Het bestuur bestaat uit 6 ervaren vakprofessionals die midden in de branche staan. Samen met h team, bestaande uit 6 personenmet ieder zijn eigen specialitei proberen ze de branche te inspireren. De inbreng van de leden hierbij van groot belang. Daarom organiseert het team diverse ledenbijeenkomsten. Enkele voordelen van het lidmaatschap Tweejaarlijkse inspirerende events Themabijeenkomsten Statistieken door eigen, vernieuwde, Business Intelligence Tool • • • • • • • • • Kennis delen binnen de diverse groepen Vanuit de branche contact met het onderwijs FEDAcademie voor certificatie van training op Europees niveau Belangenbehartiging bij beurs- en evenementenorganisatoren Gezamenlijke leveringsvoorwaarden Korting bij beursdeelname aan deWoTS Structuur Kennis, netwerk en promotie. Dat is waar het allemaal om draait bij FEDA. Om daar concreet invulling aan te geven, werkt FEDA met verschillende groepen. Deze groepen houden zich bezig met actuele thema's of een technologie binnen de sector aandrijf- en automatiseringstechniek. Via de groepen delen FEDA-leden kennis in de vormvan events of netwerkwerkbijenkomsten, publicaties en statistieken. Business Intelligence De Business Intelligence portal is onlangs helemaal vernieuwd. Hier vind je kort gezegd informatie over de laatste ontwikkelingen binnen de sector en het toont de belangrijke trends. Vrijwel dagelijks wordt de portal geactualiseerd zodat alle belangrijke informatie voor jouw organisatie online beschikbaar is. Kijk op https://feda.nl/bi voor meer informatie hierover. Publicaties FEDA geeft diverse publicaties uit. Bekijk hiervoor www.feda.nl/shop. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Amundsenweg 28 4462 GP GOES Nederland Contact: Myrna Redeman Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 113-573220 E: sales@fens. nl I: www. fens. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Welkom bij FenS! Klant enklantoplossingen staan bij ons centraal. We gaanvoor u op zoek naar het juiste product voor dejuiste toepassing. Hierbij streven we altijd naar een efficiënter productieproces. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op! • Toeleverancier in synthetische en gefluoreerde smeermiddelen, (nat) chemische precisiereinigers en hoogwaardige koelsmeermiddelen. • 30 jaar bestaansrecht. Als klant van FenS profiteert u dagelijks vanonze jaren lange kennisen ervaring op het gebiedvan smering en reiniging! • Leveren uit voorraad. De korte lijnen binnen ons bedrijf en onze uitgebreide voorraad in ons magazijn in Goes zorgen ervoor dat uw producten stipt geleverd worden. • Technische ondersteuning. Middels een klant specifieke procesbeschrijving/analyse van uw bewerkingsproces verbeteren wij uw bestaande productieproces en bent u in staat efficiënterte producerenen kosten te besparen! • Flexibel & servicegericht. Door service te combineren met flexibiliteit geniet u vaneen uitstekende prijs/kwaliteit verhoudingbij FenS! Precisiereiniging: Wij zijn uw eerste keus in precisiereiniging met innovatieve vloeistoffen die superieure prestaties leverenom grade2 reinheid te behalen! De uniekeeigenschappen vandeconex en Opteon zorgenvoor reproduceerbaarheid van uw proces. Merken: deconex®, VertrelTM en OpteonTM . Metaalbewerkingsvloeistoffen: Wij bieden ueen innovatief, compleet productgamma voor al uw processtappen. Van algemene smering, watermengbareen niet watermengbare koelsmeermiddelen, reinigers tot corrosiebeschermers. Door de lange standtijd vande producten en vermindering in het aantal te gebruiken productenprofiteert u van een hogermachinerendement. Merken:Bechem Avantin, Berucut, Beruclean, Beruprotect en Bechem Staroil. Uw specialist in precisie smering, -reiniging en koelsmeermiddelen! Ons productassortiment: Levensduursmering: Hoogwaardige smeermiddelen op basis van synthetische of gefluoreerde olie. Verkrijgbaar in de vorm van olie, vet, spray en dispersie. Met een breedassortiment aan H1 en BAM gecertificeerde smeermiddelen ook zeer geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. Merken:Berusynth, Berulub, Berucoat, Berutemp, Beruclean, Fomblin®, Fomlube, Galden®, Fenslubeen Zarox. 166 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

d u 21 Galileistraat 29 7701SK Dedemsvaart Nederland Contact: Ernst-Joost van Holten Aantal medewerkers: 11-50 T: 0523-613439 E: vanholten@ferlin. nl I: www. ferlin. nl Slimme oplossingen van silo tot intrek. Ferlin: het adres voor doseer, transport en droog oplossingen voor de kunststofverwerkende industrie! Ferlin is producent en leverancier van gravimetrische doseermachines. transportsystemen en drogers voor granulaat. Al onze producten worden ontwikkeld aan de hand vanonze product matrix waarbij er een goede balans moet zijn tussen betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, gebruiksvriendelijkheid, integreerbaarheid en kostenbewust. Het is dankzij deze filosofie dat onze eerste GRAVIMIX doseermachine na 30 jaar nog steeds werkt. Dankzij ons backwards compatible denken is deze machine ook voorzien van de laatste snufjes zodat deze weer 30 jaar mee kan. Data integratie helpt productie proces te optimaliseren! Het integreren van data wordt met de dag belangrijker. Processen eenvoudiger en makkelijker makenmet minder risico´s op fouten is daarbij vaak het doel. De FerlinBridge biedt deze mogelijkheid. Wel zo slim, bijna elk protocol kan hiervoor gebruikt worden. Nauwkeurigheid door slim doseren bespaart geld! Doordat niet alleen het additief gedoseerd wordt maar ook het naturel kan er vele malen nauwkeuriger gedoseerd worden dan bij doseermachines waarbij enkel het additief gedoseerd wordt Na het doseren van het kleurstof is er immers ruimte om het naturel hierop aan te passen. Met een constantere dosering tot gevolg. Terugverdientijd is vaak slechts enkele maanden! Slim ontwerp zorgt voor snelle materiaalwissels! Dankzij het gebruiksvriendelijke Easy Clean Systeem zijn trecht uit te nemen zonder dat hopper loaders gedemonteerd hoeven worden. De weegpan en mengkamer kunnen ook eenvoudig uitgenomenworden zonder gebruik van gereedschap. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Bremstraat 1 7011 AT Gaanderen Nederland Contact: Dhr. M.Wessels Aantal medewerkers: 200-500 T: +31 315 339811 E: m. wessels@ferrotechniek. com I: www. ferrotechniek. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Ferro Techniek B.V.: denken in oplossingen Bedrijfsprofiel Ferro Techniek B.V., opgericht in 1932, heeft het core competence center in Gaanderen en telt ruim 200medewerkers. Meer dan de helft hiervan is werkzaam bij Ferro Electronics Kft. in Boedapest. Naast Ferro Electronics heeft Ferro Techniek ook een productie site in Huizhou (China) . Ruim 95% van de omzet wordt geëxporteerd all over the world. In een aantal landen zoals Turkije, Italië, Spanje, Zuid Korea en de USAwordt Ferro Techniek vertegenwoordigd door agenten. Het product portfolio van Ferro Techniek B.V. bevat twee belangrijke pijlers namelijk het emailleren van warmtewisselaars en dikke film verwarmingstechnologie. Warmtewisselaars zijn platen die zijn voorzien van een unieke geëmailleerde coating welke worden toegepast voor rookgasreiniging in elektriciteitscentrales. Deze projecten wordenwereldwijd gerealiseerd. Dikke Film verwarmingstechnologie (TFH) Ferro Techniek is uitgegroeid tot wereldmarktleider op hetgebied van elektrische verwarmingselementen op basis van dikke film techniek (Thick Film Heating = TFH). Door middel van zeefdruktechnieken worden elektrisch geleidende structuren op een geëmailleerd substraat aangebracht en vervolgens ingebrand. Deze techniek heeft belangrijke voordelen in vergelijking met conventionele elektrische elementen zoals: • • • • • • • Lage thermische massa & hoog vermogen: zeer snelle opwarming Slim design (minder bouwruimte nodig) E- Fast® geïntegreerde vol-vlaks oververhittingbeveiliging Warmteverdeling over hetelement vrij te definiëren Vormgeving verwarmingselement vrij te definiëren Hoge mechanische sterkte Verwarmen tot 300°C, metvermogensdichtheden tot 100W/cm2. Problemen met oververhitting zijn niet meer aande orde dankzij de E- Fast® technologie, een gepatenteerd systeem dat er voor zorgt dat bij problemen het verwarmingselement onmiddellijk wordt uitgeschakeld. Toepassingen van dikke film elementen zijn met name te vinden in huishoudelijke apparatuur. Hierbij kanmen denken aan waterkokers, koffiezetapparaten, keukenmachines, en daarnaast stoomovens, vaatwasmachines en grillplaten. Dikke filmverwarmingstechnologie wordt inmiddels ook ingezet in de automotive (verwarmenvan batterijen in elektrische auto's) en verder in de pharmaen medische industrie. Flow Through Heater (FTH) II Innovatie is key als je succesvol wilt blijven. Daarom heeft Ferro Techniek vol ingezet op Flow Through Heaters. Dit zijn instant heaters waarbij thick film heating de kern vormt. De FTH II is met name geschiktvoor het snel en accuraat verwarmen van vloeistoffen maar kan ook worden ingezet om stoom te genereren. Andere USP's zijn de kleine foot print en energiezuinigheid. Inmiddels mogen wij steeds meer wereldspelers tot onze clientele rekenen met deze innovatie. De FTH 4, een lowcost uitvoering van de huidige versie, wordt in 2021 geintroduceerd. Voordelen van de FTH II: Zeer snelle opwarmtijd waardoor apparaten geen stand-by verwarming nodig hebben. Daardoor energiezuinig. Onderhoudsvriendelijk (weinig kalkafzetting) Vermogen tot 2300W Geïntegreerde sensor output temperatuur (NTC) Output temperatuur instelbaar Werkdruk tot 20 bar E- Fast® oververhittingbeveiliging Zeer compact design Genereert stoom • • • • • • • • • 168 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Schieweg 62 2627 AN DELFT Nederland Aantal medewerkers: 101-200 T: +31 15 251 88 90 E: info. nl@festo. com I: www. festo. com/ nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9001 VDA 6.4 Festo is wereldwijd leverancier van automatiseringstechniek en prestatieleider in industriële trainingen eneducatieve programma’s. Ons doel: maximale productiviteit en prestatievermogen voor onze klanten. De pneumatische en elektrische aandrijftechnologie van Festo gelden als een boegbeeld voor innovatie en maximale productiviteit in zowel de industriële als de procesautomatisering. Ons aanbod varieert van standalone producten tot aan complete oplossingen. Competent Efficiënte elektrische en pneumatische aandrijfoplossingen Intelligente automatiseringsconcepten Regelen van betrouwbareprocessen Flexibele grijpertechnologie Geharmoniseerde besturingsoplossingen; van managementtot veldniveau • • • • • Wereldwijde aanwezigheid Wereldwijd 11 productiecentra 5 regionale service centra 176 vestigingen Servicewereldwijd in 176 landen 300.000 klanten verspreid over dewereld • • • • • Festo: get digital now! Festo is een automatiseringspartner die samenmet haar klante de digitale toekomst vormgeeft en haar klanten met de juiste technologie ondersteunt in digitale efficiëntie-oplossingen. Fes biedt hierin een breed scala aan mogelijkheden aan.Deze varië van Festo Smartenance - een digitale onderhoudsassistent - to Motion Apps - een app die ons ventieleiland VTEM transformee in een multifunctioneel automatiseringsplatform. Bekijk onze website voor meer informatie: www.festo.nl. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Hogelandseweg 68 6545 AB NIJMEGEN Nederland Contact: Eric Goorsenberg Aantal medewerkers: 11-50 T: 024-3782278 E: info@goorsenberg. nl I: www. goorsenberg. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Elke stap van prototype naar serieproductie Fijnmechanische Industrie Goorsenberg in Nijmegen is uw toeleverancier voorfijnmechanische onderdelen en samenstellingen. Onze Pluspunten Optimale prijs/kwaliteit verhouding door hoge efficiency Ruim 50 jaar ervaring Kwaliteit gewaarborgd door onze proces- en eindcontrole Gecertificeerd volgens ISO 9001:2015 Betrouwbare levertijden Uitgebreid machinepark met meer dan 18 high tech machines • • • • • • OnzeMarkten Wij produceren volgens klantspecificatie in kleine en middelgrote series voor o.a. de volgende markten: • • • • • • • Machinebouw Energie Semiconductors Medische Industrie Auto- enMotorsport Verpakkingsindustrie Voedingsmiddelenindustrie In deze vakgebieden hebben wij ons nadrukkelijk bewezen. Staat uw markt of branche er niet bij? Laat het onsweten. We zijn er van overtuigd dat we ook voor u veel kunnen betekenen. Onze Competenties Wij produceren componenten en samenstellingen, eenvoudig tot complex maatwerk en leveren volgens afspraak. Meer weten? Wilt u een vrijblijvende offerte? Maak kennis met ons en ervaar onze werkwijze. Wij streven naar 100% klanttevredenheid. Verspaning CNC Draaien en CNC Frezen Preciesiereiniging Schoon produceren en precisiereinigen Prototyping Van idee naar prototype, naar serie productie Serie productie Snelle en efficiënte levering van kleine en grote series Spare parts Fabricage en revisie van slijtdelen OnzeMaterialen Wij bewerken vrijwel alle metaallegeringen en technische kunststoffen. Veelvoorkomende materialen en afmetingen houden wij op voorraad. Metaallegeringen, o.a.: roestvast staal, aluminium legeringen, constructiestaal, gereedschapsstaal, koper legeringen en nikkel legeringen. Technische kunststoffen, o.a.: PE, HMPE, PEEK, PMMA, POM, PP, PTFE, PVC, en PVDF. 170 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e t 21 Technologiepark-Zwijnaarde 48 9052 ZWIJNAARDE (GENT) België Contact: Kris Binon Aantal medewerkers: 11-50 T: +32 468 298 872 E: info@flam3d. org I: https:// www. flam3d. org Flam3D is het onafhankelijk platform voor 3D-printing Op zoek naar AdditiveManufacturing oplossingen? We verenigen, vertegenwoordigen en ondersteunen bedrijven, onderzoeksinstellingen, overheden en geïnteresseerden. We gaan op zoek naar versterking van waardeketens en zijn er voor personen, bedrijven en organisaties die interesse hebben in 3D-printen en AdditiveManufacturing-toepassingen. Op zoek naar onafhankelijke info of partners? Meer dan 100 organisaties die in Nederland en Vlaanderen actief zijn op het gebied van 3D-printing zijn aangesloten bij Flam3D en representeren zo goed als het hele 3D-ecosysteem: toeleveranciers, fabrikanten, serviceaanbieders, maakbedrijven die additieve of hybride fabricatie toepassen, scholen en onderzoeksinstellingen. Binnen ons netwerk vinden we altijd relevante kennis en contacten om je tehelpen met jouw 3Duitdaging. Contacteer ons! Als onafhankelijk non-profit platformis Flam3D er vooralle belanghebbenden die actief zijn in 3D-printing. Met Flam3D do we de markt van het 3D-printen groeien. We doen aan netwerk en kennisverspreiding, en stimuleren nieuwe (business)links. We organiseren informatieavonden, lezingen, beursdeelnames matchmakings en doen aan individuele begeleiding van prospects tot bij de organisaties in ons netwerk. Met andere woorden: we brengen de klanten tot bij jou. We zetten daarnaast in op onderwijs en educatie, standaardisa en certificering, ondersteunen R&D-projecten van onze leden, pleiten voor aangepaste AM-regelgevingen bieden ondersteuning bij eventuele lobby-dossiers. Lid wordenvan Flam3D kan via onze website - www.flam3d.nl “Flam3D is de ideale gidsom je wegwijs te maken in de wereld van 3D-printing. Hetbespaart tijd, enbrengt je opkorte termijn in contact metspecialisten die concrete oplossingen kunnen aanreiken.” – Ben Wildemeersch, MentorProcurement Department, Daikin Europe Actief in de Additive Manufacturing sector? "De exponentiële toenameaan data en informatie maaktdat één bedrijfonmogelijk alle kennis in zich kan verzamelen. Bedrijven di dat inzien, gaan op zoek binnen hun netwerken naar de juiste ken – Bart Van der Schueren,Executive VicePresident and CTO, Materialise NV Onze leden: 3D Maastricht, 3D Print Magazine, 3D Strategies, 3D&I, 3D4ALL 3DBodyCloud, 3dprinthings, 3iD, AddFab, Additive Center, Air Liquide Benelux Industries, Airborne Metals, Allnex Belgium, AM Europe, Aqtor!, Arteveldehogeschool, b-token, .... Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Oude Diestersebaan 133 3920 Lommel België Contact: Isabel Van deWeyenberg Aantal medewerkers: 101-200 E: isabel. vandeweyenberg@flandersm be I: www. flandersmake. be Over Flanders Make FlandersMake legt zich toe op industrie-gedreven technologsch onderzoek en innovatie, samen met en voor grote bedrijven en KMO's in de Vlaamse industrie. De focus ligt op open innovatie via excellent onderzoek rond mechatronica, methodes om producten te ontwikkelen en technologie om ze te produceren. Concreet draagt dit bij tot product- en productie-innovatie in de voertuigindustrie, de machinebouw en in productie-omgevingen. De onderzoeksresultaten zijn toepasbaar bij uiteenlopende bedrijven, die vaak voor vergelijkbare technologische uitdagingen staan. samen kunnen ze beter en sneller innoveren. Flanders Make zet ook sterk in op internationale innovatiesamenwerking en op participatie in Europese onderzoeksprojecten. Flanders Make bestaat uit drie co-creatie centra (in Lommel, Leuven en Kortrijk) en labo's bij de vijf Vlaamse universiteten. Het Joining &Materials Lab in Lommel is een onderzoeksplatform, toegespitst op verlijmingstechnieken. Vanuit ecologische en economische afwegingen zijn bedrijven steeds vaker op zoek naar manieren om producten lichter en toch sterker te maken. Ze willen de juiste combinatie van materialen vinden voor een bepaalde toepassing. Bijgevolg moeten ook de manier waarop die materialen verbonden worden onder de loep genomenworden. Duurzaamheid is daarbij een crucial aspect. In het Joining & Materials Lab duplicerenwe in industrie-relevante omstandigheden het volledige verbindingsproces, ongeacht waar ter wereld dit zal ingezet worden. Daarnaast spelenwe met dit labo ook in op de trend richting Industrie 4.0. Robot- en cobottoepassingen zijn alsmaar couranter in de industrie. We doen onderzoek naar de meerwaarde van automatisering bij verbindingsprocessen. Waarvoor kan je in het Joining &Materials Lab terecht? Advies bij de keuze vande meest geschikte lijm voor jouw toepassing. Oppervlaktevoorbereiding en -behandeling: atmosferische plasma- en lasertoepassingen. Proof-of-concept implementatie van de automatisatie van het verlijmingsproces et behulp van een robot of cobot. Evaluatie van de verlijmingskwaliteit in een gecontroleerde en geklimatiseerde omgeving om de productieomstandigheden realistisch na te bootsen. Procesvalidatie: parametercontrole van elke stap in het verlijmingsproces. Productvalidatie op sample- of systeemniveau. • • • • • • 172 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

make. r er 21 Liessentstraat 9/c 5405 AH Uden Nederland Contact: De heer R. Sacré Aantal medewerkers: 101-200 T: +31 164 21 36 00 E: info- hightechsolutions@fmi. nl I: www. fmi. nl Kwaliteitscertificering: ISO 13485 Project Engineering Door de toenemende complexiteit van modules en producten engineering een belangrijke schakel in het productieproces. Goede technische documentatie en begeleiding resulteert in e optimaal proces tijdens productie, assemblage en testen. Systeem supplier in de hightech industrie. FMI verzorgt uw complete keten vanontwerp, ontwikkeling, vervaardiging en assemblage van mechanische en mechatronische modules en componenten voor toonaangevende OEM's. Met ruim 40 jaar aan ervaring en continue focus op innovatie en creativiteit zijn wij telkens in staat om onze unieke positie te vertalen naar een oplossing voor uw vraag. • • • • • • • • Engineering Proto-typing Supply Chain Management Precision Components Surface Treatment Assembly &Test Systeemintegratie AdditiveManufacturing FMI beweegt zich voornamelijk in de markten die niet tot de gemakkelijkste behoren. Aan hoogwaardige modules en precisie componentenworden hoge eisen gesteld. De hele bedrijfsvoering binnen FMI is ingesteld op het leveren van absolute topkwaliteit en navenante betrouwbaarheid. FMI is in staat turn-key oplossingen te bieden. FMI is als een van de weinige bedrijven in staat om producten met de hoogste nauwkeurigheden te realiseren. Hiervoor investerenwe continue in de nieuwste productietechnologieën, software en opleidingen voor onze vakkrachten. FMI is een snelgroeiend concern met 9 engineering- en productielocaties. Samen met dochteronderneming 21 Groep, industriële dienstverlener vanmechanische en elektrotechnisc installaties, heeft FMI meer dan 400 medewerkers. • • • • Industriële automatisering Food handling systemen Medische instrumenten & implantaten Modules & tools Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Nobelstraat 16 5051 DV GOIRLE Nederland Contact: dhr H. Sneijers Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 13 530 80 80 E: info@formatec. nl I: www. formateceurope. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 174 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Dragonder 6 5554 GM VALKENSWAARD Nederland Contact: dhr. Rob van der Haar Aantal medewerkers: 11-50 T: 040 2662920 E: info@formit. nl I: www. formit. nl Kunststof behuizingen zonder mallen ofmatrijzen Ontwerpen, ontwikkelen en produceren van producten uit kunststof plaatmateriaal Marktgericht De producten worden toegepast in diverse branches; medisch, laboratorium, elektronisch, machine- en apparatenbouw. Door opgebouwde expertise op het gebied van productontwikkeling en productie, willen wij voor uw ideeën het optimale product leveren. De bijkomende flexibiliteit en het integrale kostenbewustzijn die door de markt gevraagd wordt, spelen daarbij een belangrijke rol. Formit is al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van behuizingen en halffabrikaten uit kunststof plaatmateriaal. Door geen gebruik te maken van mallen ofmatrijzen zijn de initiële kosten laag en de ontwikkel- en doorlooptijden kort. Onze productietechniek is dus uitermate geschikt voor kleine tot middelgrote series. Maatwerk Formit investeert continu in kennis, kunde en productietechnieken om u zo efficiënt mogelijk van dienst te zijn. De focus ligt daarbij op het innovatief zoeken naar de beste oplossing voor onze klanten, zodat dit voor hen in hun markt direct een meerwaarde oplevert. Technologie De technologie waarmee Formit haar behuizingen en halffabrikaten produceert, is gebaseerd op kunststofplaatwerk Eerst wordt in samenspraak met de klant een ontwerp gemaak Dit ontwerpwordt daarna vertaald in een 3D CAD model. Vervolgens worden van de benodigde delen uitslagen gemaak die worden gefreesd, gebogen en in elkaar gelijmd of gelast. Kenmerken - Zonder mallen ofmatrijzen - Levertijd prototypes: 2 tot 5weken - Levertijd serie: 3 tot 6 weken - 1 tot 10.000 stuks - Grote mate van flexibiliteit in het productieproces - Materialen o.a.: HIPS (polystyreen), ABS, PMMA, PC, PVC - Diverse diktes en kleuren Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Drienerlolaan 5 - Horst Building 7522 NB ENSCHEDE Nederland Contact: Chantal Boomkamp-Eppink Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0)53 489 9255 E: FPC@utwente. nl I: https:// www. utwente. nl/ en/ fraunho The trusted strategic industry partner that leads you through innovation. Fraunhofer ProjectCenter at the University ofTwente leads industrial advancement through technological development and training, enabling industries to stimulate innovation and growth for the benefit of their customers. Fraunhofer Project Center is able to provide tailored solutions and services based on the focus need of the company. In addition to this, we are committed to the knowledge transfer and upskilling of your workforce, enabling you to staycompetitive. The focus of the Fraunhofer Project Center at the Universityof Twente is to transfer current research in advanced manufacturing directly into industrial practice. For this, we focus on the development of technological solutions in the area of production processes, production equipment, digital manufacturing and manufacturing value chain organization. Together with industry, we build synergies to achieve high-tech excellence within the fourth industrial revolution and to train the high-techtalents of tomorrow. SERVICES PROVIDEDTHROUGH THEADVANCED MANUFACTURING CENTER (AMC): Industrial Collaborations To achieve joint benefit, discover the possibilities of an industrial collaboration with us. Business Solutions FPC provides tailor-made AdvancedManufacturing solutions to fit your business needs. Workshops & Training Future-proof your workforce to staycompetitive in a fast changing industry. • • • Find out how you can create industrial solutions with us. Go to https://amcenter.eu/! 176 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

hofer/ . d s 21 Hurksestraat 16 5652 AJ EINDHOVEN Nederland Contact: Sales Department Aantal medewerkers: 500 + T: +31 40 250 75 07 E: general. info@frenckengroup. com I: www. frenckengroup. com Kwaliteitscertificering: ISO 13485 ISO 14001 ISO 9001 FrenckenMechatronics Europe: Connecting High Tech Capabilities Frenckenis an expertin high-mix,low-volume,high-complexity andhigh-flexibilityproductionof assembliesandsystemsfor the medical, analyticaland semiconductormarkets. Experienceinworkingtogether Frenckenis oneof Europe’s largest,most experiencedand flexible manufacturersof high-mix, low-volume,high-complexity assembliesandcompletesystems.We provideproduct development,assemblyand tests of themost challengingmodules andsystems,and workwith very tightly controlledplanningto ensurecontinuityof yourfinal assembly.Our skilledandmotivated teams makesure you achievetime-to-market,cost, reliability, qualityand deliverytargets. Know-howand facilities Thanks to specializedknow-how combinedwith state-of-the-art productionand test environments;suchas high- to ultra-high vacuumand ultra-clean rooms,we have earnedan excellenttrack record in designingandbuildingproductsfor specificsegments. Examplesincludehigh-endpositioningsystemsfor medicalsystems, vacuumequipment,analyticalequipment,medicalequipment(we are ISO13485certifiedand UL-listed)and industrialautomation equipment. Excellentlogistics,lean manufacturinganda global supplychain are the keys to meeting yourdemandsand price targets. Projectmanagement Rigid trackingofprogress andcosts will ensureyou alwaysknow the status of yourproject. Our outstandingproblemsolvingabili help maintainseamlessproductionandQA tracking.We will be happy to showyou howwe haveovercomespecific issuesfor ou customers,and find out howwe can support you. Full lifecyclesupport We can supportproducts throughtheir full lifecycle, transferring productionfromour homelocation in theNetherlandsto Frenck factoriesin other partsof the worldfor the mostcost-effective solution.With fully equippedfacilities in China,Singaporeand Malaysia,we are excellently positionedto serve OEMswho alsoh productionin Asia. FrenckenMechatronicsEurope Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Business Park Stein 114 6181 MA Elsloo Nederland Contact: F. Sensen T: 046-457 27 57 E: info@frerotech. nl I: www. frerotech. nl FREZEN VAN MECHANISCHE ONDERDELEN ENMATRIJZEN Technieken Frerotech is gespecialiseerd in het bewerken van complexe 3D geometriën, als ook in het 5-assig bewerken van complexe(re) onderdelen. Machine Park Ons machinepark bestaat uit 7 hoogwaardige HERMLE bewerkings-centra, 4 van dezebewerkingscentra zijn 5 assig. De afmetingen die wij kunnen bewerken zijn maximaal 1200 x 900mm in één bewerking, 5 assig kunnen we ca Kubus 500 bewerken. Frerotech BV, Specialisten in frezen. Opgericht in 2001 en inmiddels geoutilleerd met 7 HERMLE bewerkingscentra en een meetkamer die voorzien is van een 5-assige CNC meetmachine. Al onze producten worden geprogrammeerd op een geavanceerd CAD - CAM software pakket, waarmee de meest complexe geometrien vervaardigd worden. Mechanische Componenten Mechatronica Semiconductors Optics Medical • • • • Matrijzen / Moulds Wereldwijde levering Thermoformmatrijzen voor de verpakkings industrie EPS Absorbent Foam Rigid matrijzen • • • • Prototypes Ook voor het vervaardigen van prototypes als enkel stuks in kleine series zijn wij de partner die uw vraagstelling wellicht kan oplossen. Automatisering 3 van de 5-assers zijn geautomatiseerd Materiaal handeling 64 Pallets Handeling • • • Meten • • • • 1600 x 900 - 800 Cad-Cam 5- assig CNC Mitutoyo Meetmachine 178 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Berenkoog 35 1822 BH ALKMAAR Nederland Contact: Maik Passchier Aantal medewerkers: 1-2 T: (072) 7600 100 E: info@fuprof. nl I: www. fuprof. nl Kwaliteitscertificering: VCA Uw bedrijf op de eerste plaats! Als u een specialist van Fuprof inschakelt wordt uw bedrijfsvoering serieus genomen! Uw "huisspecialist" Net niet altijd de kennis entijd paraat om de juiste aandacht aan Arbo enMilieu te geven? Wij helpen u veilig door het woud van wet- en regelgeving. Als uw huisspecialist staan wij u bij op organisatorisch en technisch vlak. Ook voorcommunicatie met de overheid is Fuprofde juiste partij. Daarnaast hebben wij een breed specialistennetwerk. Uw Imago, een goed imago! U wilt een blijvend goed imago voor uw bedrijf en u wilt uw medewerkers ook in de toekomst fit en gezond aan het werk houden. Milieu enArbeidsomstandigheden zijn daarom steeds belangrijker voor uw organisatie. Al deze onderwerpen in 1 hand, de optimale oplossing voor het juiste imago. En tegelijkertijd het voorkomen van onnodig verzuim. Ondernemen zonder hoofdpijn Wij voorkomen dat Arbo- en Milieuregels als ballast ervaren wordt. FUPROF helpt u om de regels soepel in te voegen in uw bedrijfsvoering. Dit vanuit de gedachte dat kwaliteit altijd verbeterd kanworden. Wat kunnen wij betekenen voor u? Milieu: Aanvragen diversevergunningen; Afvalpreventie; Energiebesparing; • • • Werkplekinrichtingen: Werkplekonderzoeken (on- en offline) Turnkey opleveren van werkplekken; Leveren van ergonomische hulpmiddelen; • • • Arbeidsomstandigheden: Uitvoeren van de RI&E (met Plan van Aanpak); Veilig werken met gevaarlijke stoffen; Voorlichting entraining; Laserveiligheid; • • • • MVO: • • • MVO-scan; Onderzoek naar verbeteringen binnen uw bedrijf; Verkleinen footprint; DE COMBINATIE: Door goeden bewust bezig te zijn met arbo, milieu en MVO bo je feitelijk aan eenduurzame onderneming! Hiervoor passen w geregeld een zeer toegankelijk HSE-softwarepakket toe. Hoe doen we dat? Als bedrijf heeft u zoveel mogelijk te maken met 1(!) specialist. Deze specialist verdiept zich in uw bedrijf zodat, door onze bre en specialistische kennis, wij binnen de kortste kerenuw bedrij waardoor wij vrijwel geheel zelfstandig ons werk uit kunnen voeren. Afhankelijk vande hoeveelheid lust die u wilt ervaren ondersteunen we een klein beetje tot heel veel... Een eerste gesprek omelkaar te leren kennen is altijd mogelijk natuurlijk vrijblijvend en kosteloos, we komen graag naar u toe Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

De Waal 42 5684 PH Best Nederland Contact: Arnold de Goederen Aantal medewerkers: 101-200 T: 0499-767280 E: arnold. de. goederen@gain. nl I: www. gain. nl Gain Automation Technology - uw partner in automatisering Gain verbetert de productie- enprojectresultaten van haar opdrachtgevers door oplossingen en diensten te leveren op het gebied van technische en industriële automatisering. Gain hecht veel belang aan een langetermijnrelatie met haar opdrachtgevers, leveranciers en partners. Niet alleen onze medewerkers hebben een passie voor automatisering maar ook onze (account) managers hebben altijd een vakinhoudelijke achtergrond. Wij gaan graag met u in gesprek omte bepalen wat u van ons als automatiseringspartner verwacht. Niet alleen voor de oplossing voor vandaag, maar gedurende de gehele levenscyclus van uw proces. Gain kent een bedrijfscultuur waarin passie voor ons vak, betrouwbaarheid, openheid en betrokkenheid bij het resultaat van de klant vooropstaan. Vanzelfsprekend volgt Gain de maatschappelijke ontwikkelingen rond inkomen en voorzieningen rond dewerkplekom haar medewerkers het best passende arbeidsvoorwaardenpakket te kunnen bieden.We vragen onze medewerkers omzelfstandigheid en verantwoordelijkheid en zij krijgen daarvoor ontwikkelingsmogelijkheden, uitdaging en flexibiliteit. Gain heeft momenteel meer dan100 medewerkers in dienst. Voor specifieke kennis werkt Gain, naast de vaste medewerkers, met gescreende professionals op inleenbasis zoals freelancers. Onze medewerkers werken vanuit een landelijk dekkend netwerk van vestigingen. Activiteiten Gain levert diensten en oplossingen op het gebied van proces- en productiebesturing, industriële informatiesystemen en technische software. Daarbij onderscheiden wij de volgende technologieën: - Procesbesturing - Machinebesturing - Embedded software (C#) - Manufacturing Execution Systems - Business Intelligence- en data- acquisitiesystemen Binnen deze technologieën hebben wij kennis van: - Regeltechniek - Continuous & batch control (ISA-88, ISA-95); - Motion control - Operator Interfaces (visualisatie en bediening) - Industriële netwerken en veldbussystemen - Veiligheidssystemen (ESD, Safety) - Veiligheid (SIL, richtlijn Machineveiligheid) - Alarmmanagement - Robotica - Verticale integratie (ISA-95) - IT-Security (ISA-99) - Optimalisatie van productieprocessen - Overall Equipment Effectiveness (OEE) - Workflow- en ordermanagement - Migreren of vervangen van end-of-lifesystemen - Validatietrajecten (GAMP, HACCP, GFL) - Standaardisatie (softwarestandaardenOMAC, PackML). Systemen plc/hmi: Beckhoff, B&R, Siemens, Omron, AllenBradley Regie en FixedPrice Wij besteden grote zorg aan het matchen vande juiste persoon met de vraagstelling van onze klanten. Hierbij zijn technische competenties uiteraard van wezenlijk belang maar ook de mate waarin de door ons geselecteerde persoon past binnen de bedrijfscultuur en beschikt over de juiste communicatieve vaardigheden. Indien gewenst en mogelijk realiseren we uw automatiseringstoepassingen op basis van vaste prijs en kunnen we naoplevering het meerjarig onderhoud ondersteunen. Advies U hebt uw strategische doelen helder voor ogen maar hebt hiervoor alleen nog de juiste oplossing nodig. Het vertalen van uw strategische doelen naar een juiste oplossing is echter geen sinecure door de mogelijkheden en complexiteit van de vele systemen. Onze consultants zijn specialisten die domein- en automatiseringskennis combineren met hun ervaring om tot de beste oplossing te komen. Dit kunnen totaaloplossingen zijn maar ook deeloplossingen op elk automatiseringsniveau tot aan de ERP-systemen. Training Wij verzorgen trainingen op maat gericht op systemen, technieken en methodieken in ons vakgebied. Om een nieuw of gemodificeerd besturingssysteem adequaat te kunnen bedienen en te onderhouden, verzorgt Gain installatiespecifieke operatoren onderhoudstrainingen. Deze trainingen kunnen wij zowel bij ons op kantoor als bij u op locatie verzorgen. 180 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

w r 21 Wethouder den Oudenstraat 6 5706 ST HELMOND Nederland Contact: Jeroen op ten Berg Aantal medewerkers: 11-50 T: +31(0)88 888 69 00 E: info@gbo. eu I: www. gbo. eu Kwaliteitscertificering: ISO 13485 -------------------------------------------------------------------------------------------------GBO Innovationmakers is een ervaren, internationaal en bovenal innovatief designbureau. Sinds de oprichting in 1990 zijn we uitgegroeid tot een full-service designbureau dat zich richt op het volledige spectrum van productontwikkeling: van schetst tot schap. Ons multidisciplinaire team van professionals levert resultaten in het centrum van de Euregio. Het GBO Innovation makers team bestaat uit zeer bekwame ontwerpers en engineers dieworden ondersteund door ervaren professionals op het gebied van productie, kwaliteit en marketing. Samenwerken we aan variërende projecten middels een iteratief ontwerpproces waarbij de gebruiker altijd centraal staat. Multidisciplinaire samenwerking Het hedendaagse ontwerpproces vraagt om een multidisciplinaire samenwerking bij de creatie vaneen succesvol product. Het product moet enerzijds voldoen aan de behoeften van de consument en anderzijds bijdragen aan de groei vanonze klanten. Gewapend met een open oog voor innovatie, een kritische kijk op trends en een gezonde dosis creativiteit gaan we de uitdaging aan. Thema’s zoals de circulaire economie en IoT zijn van grote invloed op ons vakgebied en geven ons, ontwerpers, een leidende rol bij het zoeken naar creatieve oplossingen die we kunnen vertalen naar innovatieve producten. Internationale erkenning In samenwerking met onze klanten hebbenwe producten ontwikkeld die zijn bekroond met 's werelds toonaangevende designprijzen. Gedreven door onze kernwaarden Dynamiek, Inspiratie en Vakmanschap, streven we ernaar om in de toekomst te blijven innoveren met als doel bedrijven succesvoller te maken. We nodigen u graag uit om eens een kijkje te nemen op onze website voor een overzicht van gerealiseerde producten. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Rue de l'Industrie 12 1400 Nivelles België Contact: Gabriel de Galzain T: +32 2 351 18 00 E: webinfo@gentec. be I: www. gentec- benelux. com 182 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Broekhovenseweg 130P 5021 LJ Tilburg Nederland Contact: Jan Langerwerf Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0)13 5425246 E: info@gmi- bv. nl I: www. gmi- bv. nl Kwaliteit maak je samen. "Een goede samenwerking met de opdrachtgever vormt de basis van kwaliteitsdenken" Deze bedrijfsfilosofie bezorgt GMI al sinds 1980 een onbetwiste reputatie. Zowel bij de ontwikkeling en productie van hoogwaardige matrijzen als van fijnmechanische onderdelen gaat het om precisie en betrouwbaarheid. Daar heb je twee partijen voor nodig, die elkaar blindelings vertrouwen op het gebied van expertise, innovatief denken, handelingssnelheid en flexibiliteit. Bij GMI is dat "maatgevoel" tot in de kleinste details ontwikkeld. Kwaliteit is bij ons een vanzelfsprekende combinatie van productbetrouwbaarheid en leveringsbetrouwbaarheid Dit bereik je niet alleen door in je eigen bedrijf steeds de grenzen op te zoeken, maar ook door samen met je opdrachtgever de beste oplossing te kiezen. Kwaliteit is immers niet alleen wat je levert, maar wat de klant zo ervaart. Niet voor niets onderhouden wij langdurige relaties met veel van onze klanten. Meer dan 30 jaar maatgevoel schept een band. GMI is een degelijk en ambachtelijk bedrijf uitgegroeid tot een gereedschapmakerij die gespecialiseerd is in het ontwerpen en vervaardigen van: -fijnmechanische onderdelen -spuitgietmatrijzen voor kunststofindustrie, keramiek, LSR(liquid sillicone rubber), leadframe,.... -stempels. Volgende bewerkingen hebben we ter beschikking: -CAD/CAMengineering -CNC frezen / conventioneel -CNC draaien / conventioneel -CNC profielslijpen /conventioneel -rondslijpen -CNC coördinaatslijpen/ conventioneel -draadvonken -zinkvonken -rondslijpen -langgatboren Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Europalaan 7 3900 PELT België Contact: Dhr. H. Timmers Aantal medewerkers: 11-50 T: +32 11 649 486 E: hans@gmwinters. be I: www. Matrijzen- Winters. be GereedschapsmakerijWinters CNC Freesmachines: Doormiddel vande juiste mensen en de beste machines zijn wij in staat Matrijzen temaken, die voldoen aande hoogste nauwkeurigheid. Onze hoogste troef is het gebruik van het 5-assig frezen, hierdoor zijn wij in staat om nog moelijkere Matrijzen te maken, die nog betaalbaar zijn. Enkele voorbeelden. 2-k producten. inlegmatrijzen. (premold) thermoharders. Programmeersystemen: Conventionele Machines: • • • Cimatron: 3-assig en 5-assig Mechanic: draadvonken Peps: draadvonken Zinkvonkmachines: • • Charmilles Roboform 35 Charmilles Roboform 40 • • • • • • • Jung JF 520 Jung HF 50 AEG 111 AEG 222 Deckel FP2 Mondial Celtic 14N Raim • • • • • • • • DMC75V 5-Axis DMU50E 5-Axis DMU50 T DMU80 T DMC70 V Maho 600 E Maho 600 C Maho 700 C Draadvonkmachines: • • Charmilles Robofil 330 F Agie Evolution 2 184 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Ivoorstraat 6 1812 RE ALKMAAR Nederland Contact: René de Vries Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 72 535 00 00 E: verkoop@germefa. nl I: www. germefa. nl Kwaliteitscertificering: ISO 13485 ISO 9001 TURNING - MILLING - GRINDING GermefaB.V. is een fijnmechanisch toeleveringsbedrijf met 75 jaar ervaring. CNC gestuurde draai- en freesbewerkingenworden gecombineerd met alle slijptechnieken, draaderoderen, fijnbankwerken enmontage. Germefa richt zich op bedrijven die structureel uitbesteden en van hun toeleveranciers meer verwachten danmachine-capaciteit alleen. U wilt namelijk constante kwaliteit, levering op het afgesproken tijdstip, een scherpe prijs en continuïteit.Wij spelen daarop in, door naast moderne machines en integrale kwaliteitszorg volgens ISO 9001:2015 envoor de medische markt ISO 13485:2016 grote aandacht te schenken aan de goederenstroombeheersing. Voor alle bewerkingsmogelijkheden heeft Germefaeen zeer uitgebreid en compleet machinepark. Van relatief eenvoudig to zeer nauwkeurig en complex werk, toleranties tot 0,001 mm. D verspanende bewerkingen aangevuld met draaderoderen, fijnbankwerken, montage en cleanroom verpakken verzorgen w in kleine tot middelgrote series. De Micro Machining Group is een samenwerkingsgroep van Germefa Alkmaar en Technology Twente Hengelo die al jarenla samenwerken en vele hoogwaardige markten voorzien van nauwkeurige onderdelen. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

De Run 4314 5503 LN VELDHOVEN Nederland Contact: Dhr. D. van der Ven T: +31 402941941 E: info@geton. nl I: www. geton. nl/ Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Geton: Vakmanschap in metaal Bij Getonwerken vakmensen, gespecialiseerd in roestvast staal, met oog voor details en een passie voor constructies, plaatwerk en framebouw. Geton is flexibel, denkt mee en levert kwalitatiefhoogwaardige producten. Dankzij vakmanschap, expertise en een uitgebreid machinepark is Geton in staat om ieder verzoek efficiënt en spoedig uit te voeren. Uitblinker in prototypebouw en kleine series complex maatwerk, maar seriewerk van complexere RVS producten behoren ook tot Geton's capaciteiten. Of het nu gaat om een groot productieframeof precisiedelen in een samenstelling, Geton staat garant voor hoge kwaliteit met uitmuntend afwerkingsniveau. Polijsten, lasergraveren en diverse andere bewerkingenworden ook doorGeton verzorgd. Om haar klanten optimaal te kunnen bedienen, zoekt Geton continu naar uitbreidingen in diensten en technologische innovaties. Geton denkt met decennia aan ervaring, met u en uw ontwerp mee. Moderne machinesworden ingezet daarwaar nodig. Bedrijven als ASML, Philips Medical Systems, IMA Healthcareen VDL hebben dan ook reeds gebruik gemaakt van het vakmanschap en de snelheid van Geton Roestvrijstaalindustrie B.V Geton zet haar kwaliteiten zowel nationaal als internationaal in op de markten van; Hightech machinebouw Medische- & Farmaceutische applicaties Voedingsmiddelenindustrie Esthetische werken • • • • (Zie www.geton.nl voor meerinformatie overhetbedrijfen een machinelijst). 186 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Gladsaxe 15 7327 JZ APELDOORN Nederland Contact: Ing. T. Kaastra Aantal medewerkers: 3-10 T: +31(0)55-5413586 E: info@gibac. nl I: www. gibac. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Gibac® verhoogt uw productiviteit door proceszekerheid! Steeds meer bedrijven vinden deweg naar Gibac Chemie voor het afstemmen van hun verspanende en niet verspanende vloeistoffen en de precisie reiniging. Reinigingstijd van24 uur naar 24 minuten Gibac Chemie brengt de procestijd voor het reinigen van hightech componenten terug van 24 uur naar 24 minuten. “Dat doen we door de HIO vrije vloeistoffen van Blaser te kiezen én te reinigen met de dampontvetter van Pero”, zegt Tjerk Kaastra, directeur Gibac Chemie. Dampontvetten heeft als voordeel dat je elke charge reinigt met schone damp. Cross contaminatie –bij reinigen met waterige systemen onvermijdelijk – is bij dampontvetten uitgesloten. Gibac Chemie heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het reinigen van high tech componenten voor onder meer ASML en de Aerospace industrie. Waterige reinigingssystemen zijn vergeleken met dampontvetting. Verschillende koelsmeermiddelen zijn eveneens met elkaar vergeleken qua reinigbaarheid. Uit al die onderzoeken blijkt da de producten bewerkt met Blaser koelsmeermiddelen, zoals de b.v. SYNERGY voor halfgeleidertoepassingen, in amper vierentwintig minuten volledig gereinigd worden met de dampontvetter van Pero, die reinigt met isobutylalcohol. Bij het drogen wordt condensatiedrogen gecombineerd met vacuümtechniek. “Hiermee haal je een schoner resultaat danm klassiek uitstoken. Hierdoor kunnen we het uit stoken overslaan We verkorten de productietijd van 24 uur naar 24 minuten”, zeg Kaastra. De Total Cost ofOwnership (TCO) liggen lager dan bij d klassieke reiniging, enerzijds doordat een dampontvetter geen chemicaliën gebruikt, anderzijds door de veel kortere doorlooptijd. Tjerk Kaastra: “En dat laatste zoeken bedrijven nu de vraag sterk gestegen.” Naast HIO vrije koelsmeermiddelen levert Gibac Chemie ook HIO vrije reinigingschemicaliën. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Sluiswachter 20b 3861 SN NIJKERK Nederland Contact: Haydi Veenstra Aantal medewerkers: 11-50 T: 088-5406000 E: automation@gibas. nl I: www. gibas. nl Gibas Automation, de sleutel tot succesvolle productie automatisering Gibas Automation Bouwend op jarenlange expertise en brede know-how in diverse branches, heeft systeem integrator Gibas Automation een solide positie als leverancier van totaal oplossingen ingenomen. Naast maatwerk automatisering op klantvraag, heeft Gibas Automation ook een ijzersterke reputatie ontwikkeld als pionier in flexibele automatisering. Zo zijn de afgelopen jaren diverse innovatieve producten succesvol in de markt gezet tot genoegen van honderden eindgebruikers. Diverse succesverhalen hebben van Universal Robots, Robotiq, Mobile Industrial Robots… reeds "household" namen gemaakt. EffiMat, Pickit, Easy Robotics zijn hierop mooie innovatieve aanvullingen! Universal Robots Pionier en marktleider heeft op de robotmarkt een omwenteling teweeggebracht met haar vernieuwende e- Series robotarmen UR3, UR5, UR10 én de UR16. Flexibele, lichte en gebruiksvriendelijke industrierobots met 6 assen. Speciaal ontwikkeld voor kleine en middelgrote bedrijven die behoefte hebbenaan een effectieve automatisering met snel rendement. Deze cobot automatiseert bijna alles en heeft de toekomst! Mobile Industrial Robots Een openbaring op het gebied van autonoom intern transport. Deze mobiele robots, verkrijgbaar in de types MiR100, MiR200, MiR250, MiR500 én de MiR1000, manoeuvreren veilig rondom obstakels met behulp van scanners, 3D camera en ultrasoon. Deze MiR's worden al geruime tijd succesvol toegepast in diverse fabrieken, ziekenhuizen, laboratoria en distributiecentra. Automatiseer intern transport en logistiek op een veilige, kosteffectieve manier met Mobile Industrial Robots. EffiMat Revolutionair in intralogiestiek! Effimat is dé oplossing om vloeroppervlak en tijd te besparen. Een uniek verticaal bewaarsysteem dat maar liefst 75% van het vloeroppervlak bespaart. Het stelt operators in staat om ergonomisch, veilig en overzichtelijk tot wel 500 orders per uur te picken. Het modulaire systeem is aan te passen in diverse hoogtes met verschillende laad- en losposities. Daarnaast leent het innovatieve concept van Effimat zich uitstekend voor integratie in uw “fabriek of magazijn van de toekomst”. Het is mogelijk om deze tekoppelen met automatisch transport, robotica en ERP. Implementatie kan ineens maar uiteraard ook stapsgewijs. Zo is deze slimme opslagcabine een onderdeel van de ideale automatisering voor toekomstbestendige opslag. Robotiq Plug & Play componenten als adaptive 2-en 3 finger robot grippers, vacuum grippers, force sensing & camera, application kits & software vertegenwoordigd door Gibas voor de Benelux. De add-ons zijn eenvoudig te koppelen aannagenoeg alle merken robotarmen. Multi-tools voor de handling van producten en makkelijk te integreren in bijna iedere industriële robotarm. Gibas is trotse expert partner. Bekijk het gehele aanbod van Gibas Automation op dewebsite www.gibas.nl 188 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e n s e 21 Sluiswachter 20b 3861 SN NIJKERK Nederland Contact: Enrico Akkerman Aantal medewerkers: 11-50 T: 088-5406000 E: info@gibas. nl I: www. gibas. nl Gibas Numeriek Gibas Numeriek Gevestigd in Nijkerk heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot één van de grootste importeurs van metaalbewerkingsmachines en gereedschappen in de Benelux. Naast stand-alone machines heeft Gibas Numeriek dan ook een groot aantal turn-key projecten op haar naam staan bij ondermeer de automotive industrie en toeleveranciers in de metaalindustrie. Gibas heeft in verloop van tijd haar activiteiten uitgebreid met een speciale afdeling voor gereedschappen en toebehoren, Gibas Tools, en een aantal leveranciers van Zwitserse precisie machines. De activiteiten van Gibas zijn te verdelen in 4 hoofddisciplines: Gibas Numeriek Levering en service van productie- en precisiemachines Diversen EXACT - FMB - IEMCA - LNS LEVERINGSPROGRAMMA | Tools Snijgereedschappen Kyocera, NS Tool, Ham Tools, Osawa, Nikko Tools, Yamawa, Mille Denitool, en Reishauer Klemgereedschap Erowa, Schunk en Gressel Gereedschaphouders Eppinger, Schaublin, Swisstools,Wibemo enWTE Mapal Group Gibas Automation Engineering en levering van geautomatiseerde productiesystemen en robotica Gibas Tools Levering van gereedschappen en toebehoren Logistiek Transport van machines alsook bedrijfsverhuizingen LEVERINGSPROGRAMMA | Numeriek Draaien Nakamura-Tome, Tornos, Victor en You Ji Frezen Fehlmann, OKK en Victor Slijpen Paragon VloeistofManagement Rhenus, Air Quality Engineering, Müller & Karle, Grünbeck, Hebemann Oil Grazer en Max Il Disoleatore Oil Separator Machinetoebehoren Kelch, Toolcloud Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Ekkersrijt 5711 5692 EP SON Nederland Contact: Marc Kruijssen Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 40 264 26 00 E: info@gl- plastics. nl I: www. gl- plastics. nl Kwaliteitscertificering: IATF 16949 ISO GL Plastics innovatiefdienstverlener in kunststofspuitgieten Wij maken het verschil vooruw spuitgietproduct. GL Plastics is een totaaloplosser op het gebied van kunststof. Elke dag ontwerpen, ontwikkelen en produceren we technische halffabricaten van kunststof. We werken met nauwkeurige specificaties, seriegroottes van een paar duizend tot een paar miljoen op jaarbasis. Onder andere dankzij real time productieplanning en –monitoring zorgen we voor een leverbetrouwbaarheid op topniveau. We zijn gewend om te werken met de eisen van de automotive, zoals zero-defect spuitgieten met zeer scherpe eisen op het gebied van bijvoorbeeld maatvoering. Ontwikkelen Dankzij onze ervaring wetenwe welke keuzes we moeten maken voor een optimaal spuitgietproduct van uwontwerp. Welk product u ook in gedachte heeft, welke randvoorwaarden er ook zijn, tijdens de productontwikkeling maken wij uw ontwerp klaar voor productie. Maken Bij GL Plastics zijn we al sinds 1988 bezig met verschillende vormen van spuitgieten.We werken met en voor bedrijven in branches zoals de automotive, medische en consumentenindustrie. Van engineering tot het daadwerkelijke spuitgieten, we maken uw concept tot maakbare producten volgens uw eisen en specificaties. Diensten Naast alles omtrent spuitgieten, zijn we ookuw partner in assemblage en logistiek.We bieden op dit gebied oplossingen op basis van uw eisen. FMEA Voordat gestart word met de aanmaak van matrijs en proces automatisering, voeren we een FMEA studie uit op het gehele project. Deze extra aandacht in het voortraject zorgt voor een snelle product vrijgave, na een éérste proefspuiting. Interne Gereedschapmakerij Voor onderhoud en reparatie aan bestaande matrijzen heeft GL Plastics een interne gereedschapmakerij. Voor nieuwbouwmatrijzen maken wij gebruik van strategische partners (wereldwijd). GL Plastics in het kort: 45 spuitgietmachines sluitkracht van 28 t/m 1000 ton Robothandling voor volautomatische productie. Productgewicht van bijna 0 gram tot 4.000 gram. Verwerking van alle commodity, engineering en high performance polymeren: SAN, ABS, HDPE, LDPE, LCP, PA, PBT, PC, POM, PP, PPA, PPO, PPS, PS, PSU, PEI, PEEK, etc. 7 dagen/24 uur productie-capaciteit (5 ploegen) ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 gecertificeerd IATF 16949:2016 gecertificeerd • • • • • • • • GL Plastics is een solide en betrouwbare partner voor het spuitgieten van uw kunststof producten Branches: o.a. automotive-, medische- en consumenten-industrie. 190 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

O 9001 . 21 Rudolf Dieselweg 14 5928 RA Venlo Nederland Contact: Roy Tervooren Aantal medewerkers: 11-50 T: 077-3872556 E: sales@gmt- benelux. nl I: www. gmt- benelux. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9001 GMT Benelux heeft zich vanaf de oprichting in 1987 ontwikkeld tot specialist op het gebied van trillingen. Bij mechatronische systemen worden de eisen op het gebied v nauwkeurigheid van positionering steeds strikter. Trillingen kunnen hierdoor voor uitdagingen zorgen. GMT staat voor Gummi Metall Technik, de techniek waarmee trillingen worden onder controle gebracht met producten opgebouwd uit rubber en metaal. Vanuit onze vestiging in Venlo ondersteunen we met een team van 20medewerkers onze klanten met advies op maat, metingen en berekeningen. Daarnaast denkenwe mee met onze klanten bij nieuwe ontwikkelingen en trillingsvraagstukken in bestaande applicaties. Onze rubber metaal producten worden toegepast in de meest uiteenlopende toepassingen variërend vaneenvoudig tot met en High Tech. GMT Benelux kan gebruik makenvan de expertise, productie en ontwikkeling vanGummi Metall Technik GmbH. Bij GMT GmbH werken ruim 1100medewerkers. We willen een bijdrage leveren aan het verhogen van prestaties, comfort en veiligheid en het verminderen van slijtage. Hierbij bouwen we samen met onze klanten aan duurzame oplossingen en reductie van lifecycle kosten. GMT levert sinds decennia innovatieve oplossingen voor machinebouw. We zijn lid van het High Tech platform en nemen actief deel aan het Knowledge Sharing Center. Dit doenwe omdatwe onze expertise willen delen met anderen en samen bouwen aan duurzame oplossingen. We werken al jaren nauw samen met partners in de High Tech Industrie en diverse kennisinstituten. De focus bij de High Tech industrie ligt bij het passief dempenvan trillingen bij ‘’high precision’’ applicaties. De dynamica vaneen systeem kan effectief verbeterd worden door het toepassen van demping. Dit kan zowel actief als passi Samen met een aantal partners is een passieve demping metho ontwikkeld, op basis van polymeren. Producenten van high-end mechatronische systemen, highprecision meetapparatuur en high-accuracy productieapparatu kunnen hun prestaties verhogen en kosten verlagen door het toepassen vandeze dempers. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Interleuvenlaan 15F 3001 LEUVEN België Contact: Jochen VanderWilt Aantal medewerkers: 500 + T: +32 16 40 80 34 E: info- benelux@gom. com I: www. gom. com Bedrijfsprofiel GOM ontwikkelt optische meetsystemen met focus op 3Ddigitaliseren, 3D-coördinatenmetingen, deformatieanalyses, materiaalanalyse en kwaliteitscontrole. De meetsystemen van GOM worden ingezet voor productontwikkeling, kwaliteitsinspectie en voor het testen van materialen en componenten. Wereldwijd worden onze systemen gebruikt in de automobielindustrie, voor consumer goods, in de lucht-en ruimtevaartsector en hunleveranciers. Daarnaast maken tal van onderzoekscentra en universiteiten gebruik van deGOM systemen. Optische 3D-Meettechnologie voor Industriële Kwaliteitscontrole De ATOS3D-scanners vervangen de tactiele meetmachines in verschillende industriële sectoren.Ze leggen snel meer gedetailleerde en makkelijk interpreteerbare kwaliteitsinformatie van een object vast. Met de 3D-scannerverkrijg je de afwijkingen tussen de 3D-coördinaten en de nominale CAD-data van het hele oppervlakte. 3D-Testen met ARAMISSRX Software voor dimensionele 3D-Inspectie: GOM Inspect Suite GebruikGOM Inspect Suite voor eenvoudige of complexe inspectietaken tijdens uw gehele inspectieproces: van het scannen van het te inspecteren onderdeel, meshbewerking, CADimport, vereiste GD&T-berekeningen tot trendanalyses, digitale assemblage of eigen inspectie. De gratis versie van GOM Inspect Suite is ontworpen voor gebruikers die werken in RP, CAD/CAM, CAE,CAQ, en laat hen toe om 3D-data van witlicht scanners, laserscanners of andere 3Dmeetsystemen te bekijken, teverwerken en te evalueren. Met GOM Inspect Lite kunnen andere medewerkers bestaande projecten bekijken. Gebruikers kunnen steunen op een individueel leertraject met tutorials, trainingvideo’s, voorbeelddata en een database. Ons testing systeem ARAMIS bevat de nieuwste cameratechnologie. Twee 12-megapixel camera's met hoge resolutie bieden hoge ruimtelijke resolutie en kunnen lokale rekeffecten detecteren, zelfs bijgrote meetvolumes. De sensor kan 2000 beelden per seconde vastleggen en is dus speciaal ontworpen voor snelle testtoepassingen. Meer info? Bezoek www.gom.com! 192 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Takkebijsters 17D 4817 BL BREDA Nederland Contact: Dave van derWindt Aantal medewerkers: 51-100 T: 0765722570 E: info@gposolutions. nl I: www. gposolutions. nl GPO Solutions GPO Solutions ondersteunt sinds 1993 bedrijven in de maakindustrie met het optimaliseren van het productontwikkelproces. Wij ondersteunen onze klanten onder andere in het verkorten van de time-to-market, ontwikkelen vannieuwe producten, aanpassen van bestaande producten voor nieuwe markten, verlagen van product (ontwikkel) kosten, verhogen van product kwaliteit en het optimaliseren van after sales (service) inkomsten. Afhankelijk van uw bedrijfsdoelstellingen inventariseren wij welke bedrijfsprocessen we kunnen optimaliserenmet onze Best Practices. Onze oplossingen en dienstverlening richt zich op de optimale ontwikkeling, productie, monitoring, aansturing en after sales (service) van uw producten. De GPO Solutions organisatie kenmerkt zich door een pragmatische en no-nonsense uitvoering van projecten en dagelijkse ondersteuning van onze klanten. Aanpak en Business Value Bij GPO Solutions staat de Business Value voor onze klanten altijd centraal. Dit vertalen wij in een duidelijke en uniforme aanpak voor al onze dienstverlening. Zowel bij projecten als specifieke consultancy zorgen wij voor het helder communiceren van de doelstelling, aanpak, uitvoering en mogelijke vervolgstappen. Veel aandacht besteden wij aan het inventariseren en optimaliseren vanuw bedrijfsprocessen om uw bedrijfsdoelstellingen te behalen. Dit doen wij onder andere door onze GPO Value Discovery aanpak. Ook voor optimalisatie van uw engineering (Design) proces hebben wij een praktische aanpak met het uitvoeren van een laagdrempelig Design Assessment. Naast onze focus op toegevoegde waarde bij het uitvoeren van onze dienstverlening hechten wij veel belang aan proactieve informatievoorziening, kennisoverdracht en het delen van ervaringen met zowel eindgebruikers, managers als directieleden van onze klanten. Wij informeren u graag via diverse evenementen (Webinars, Klantendag, GPO Round Tables en Executive Events), nieuwsbrieven, referentieartikelen en publicaties. Oplossingen PLM is het proces van het beheren van de volledige levenscyclu van een product. Van het idee, via ontwerp en fabricage, tot de service (after sales) diensten na de verkoop. PLM integreert mensen, data, processen en systemen en zorgt voor een beveiligde centrale digitale informatie bron voor bedrijven. Een goed geïmplementeerde PLM oplossing zorgt voor een stroomlijning vande processen en de synchronisatie van divers disciplines, zoals mechanisch, elektrisch en software. Doelstellingen voor de invoering van PLM zijn het vergroten va de omzet, het reduceren van kosten en het uitsluiten van risico PLM wordt gezien als de motor van digitale transformatie. Dus initiativen als Industrie 4.0, Predictive Maintenance, Industrial Io Augmented Reality en (high-end) Simulation en 3D CAD zijn enkele van de software oplossingen. Als we kijken naar oplossingen, die impact maken op onze klanten, dan zien we binnen deze digital thread het gaat om doorgeven van Product gerelateerde informatie. De stap die we nu maken is om deze informatie te delen door de hele organisa en deze Productinformatie aan te vullen in plaats van opnieuw genereren op een andere manier. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Broeklaan 103 5953 NA REUVER Nederland Contact: Tim v. Cruchten Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 77 474 16 82 E: info@greijn. com I: www. greijn. com Wij zijn Greijn: Masters in Forming Wij bieden ook de mogelijkheid om u nog verder te ontzorgen door sub-assemblages aan te leveren. Wij hebben de kennis om in samen-spraak uw productietijden te verkorten. ‘Masters in Forming’ wil voor Greijn ook zeggen: ‘masters in ontzorging’. Elke dag weer doen wij ons uiterste best om volwaardige kunststof producten voor u te maken. Geen loze beloftes of overdreven toezeggingen. Wel een directe en nauwkeurige aanpak met aandacht voor uw specifieke situatie. Dit in dewetenschap dat veel maakbaar is, als er maar een gezamenlijke wil is om tot mooie resultaten te komen. Groot, transparant en/of complex: Technisch uitdagendgevormde producten, dat is waarwe goed in zijn. Glasheldere communicatie en terugkoppeling: We zeggen eerlijk waarde grenzen van onzemogelijkheden liggen. Compleet machineparken deskundige procesbegeleiding: Wij nemen u alles uit handen voormaximale ontzorging. Jarenlange ervaring gebundeld op een plek: Alle relevante specialisten hebben we in huis, van CAD/CAMen engineering tot sales en productiepersoneel. Afspraak is afspraak: Onze beloftes zijnuw zekerheden. Kunststofbewerking is ons vak Greijn heeft alle kennis en vakmanschap voor kunststofbewerking in huis. Wij hebben jarenlange productie-ervaring in verschillende branches en gaan geen enkele technische uitdaging uit de weg. Voor maatwerk en overige wensen of ideeën zijn we ook uw sparringpartner. Onze specialisten kennen de technieken als geen ander en hebben toegang tot grote productieruimtes en een geavanceerd machinepark. Bovendien hebben we ons hele proces zo ingericht dat de productie efficiënt verloopt. 194 Heeft u een idee of designvraagstuk? Laat u door ons adviseren. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n e n. 21 Amarilstraat 11 7554 TV HENGELO Nederland Contact: Groneman BV Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 74 255 11 55 E: info@groneman. nl I: www. groneman. nl Groneman: uw partner in aandrijven, besturen en verbinden Groneman adviseert en levert een breed productenpakket van internationale A-merken die elkaar aanvullen en versterken. AANDRIJFTECHNIEK ZIMM hefschroefspindels (vijzels) • BESTURINGSTECHNIEK (MOTION CONTROL): In overleg wordt de beste oplossing voor uw toepassing bepaa Dit kan een roterende- of lineaire beweging zijn maar óók een combinatie van beide. • LINMOT lineaire- roterende servomotoren en besturingen voor snelle en nauwkeurige positionering • • MAYR veiligheidskoppelingen, askoppelingen, elektromagnetische koppelingen en -remmen • • • • • • • MAGSPRING magnetische veren als compentsatie voor lastmassa bij vertikale assen LINEAIRE positioneermodules ACTUATOREN en SERVOCILINDERS SERVOBESTURINGEN van LinMot, ESR Pollmeier of IRT SERVOMOTOREN (roterend) van Sangalli of EMF TANDWIELKASTEN Planetair, kegelwiel, wormwiel of hoogvermogen van Eisele, ZZ, Apex DRIVE-SETS van Systec, kant-en-klare positioneersystemen ALIO Hoogwaardige en nauwkeurige motion-producten in het nanometersegment • • ELBE cardanassen en cardankoppelingen ELSO naalgelagerde kogel- en kruiskoppelingen volgens DIN808 VERBINDINGSTECHNIEK Verbinden, lijmen, afdichten, ingieten van elektronische componenten, allemaal op en top verbindingstechniek. ENSAT zelftappende draaibussen (inserts voor o.a. metalen, kunststoffen, volkernmaterialen) Ook met alternatieve coatings die aan de RoHS criteria voldoen. Kijk ookop www.groneman.nl Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Achtseweg Noord 12F 5651 GG EINDHOVEN Nederland Contact: Dhr. S.M. van Sante Aantal medewerkers: 11-50 T: 040-2543305 E: info@guhring. nl I: www. guhring. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Guhring is wereldwijd een vande toonaangevende producenten van verspanend gereedschap binnen de metaalindustrie. De Duitse gereedschappenfabrikant beschikt wereldwijd over een groot aantal productielocaties, servicecenters en verkoopkantoren. Het concern is opgericht in 1898, en heeft zijn hoofdkantoor in Albstadt, Duitsland en telt ruim 7000 medewerkers. Onze Produkten: HSS en Volhardmetalen boren HSS en Volhardmetalen tappen HSS en Volhardmetalen frezen HSS en Volhardmetalen ruimers Wisselplaat boren Steek gereedschap PKD speciaal gereedschappen Gereedschaphouders Toolmanagement systemen Speciaal gereedschap,zoals profielfrezen en getrapte boren in Volhardmetaal en HSS Reconditioning service voor gebruikt gereedschap Recoatingservice • • • • • • • • • • • • Guhring is een begrip binnen de verspanende industrie. Door jarenlange ervaring hebben wij een eigen strategie ontwikkeld, die verder gaat dan alleen het leveren van een stuk gereedschap. Guhring heeft haar geheel eigen Toolmanagement systeem , een concept waarbij de klant voor wat betreft zijn gereedschapbehoefte geheel ontzorgd wordt. Om snel op de behoeften van de klanten in te spelen wordt in de lokale servicecenters een naslijpservice en aanmaak van nieuw speciaal gereedschap in kleine series geboden.Om de vooraanstaande positie te behouden, wordt constant geinvesteerd in R&D, onze eigen bedrijfsschool, het up to date houden van onze productiebedrijven met state of the art equipment en het doorontwikkelen van ons standaard artikelen programma. Tevens worden in de eigen machine bouwafdeling productie- en herslijpmachines, coatinstallaties en de benodigde automatiseringen voor eigen gebruik gebouwd. Daarnaast voldoen we middels vele certificeringen aan de hoogste kwaliteitseisen welke in de automotive- en luchtvaart industrie gevraagd worden. In Nederland beschikt Guhring over haar eigen verkoop- en serviceorganisatie met ruim 35 gemotiveerde medewerkers. Vanuit het kantoor in Eindhoven bieden we advies op verspaningsgebied en toolmanagement .Daarnaast bieden we vanuit het servicecentrum in Eindhoven productie van speciaalgereedschap en een naslijp- en recoatservice aan onze klanten. 196 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

l dt 21 Industriepark 18 5374 CM SCHAIJK Nederland Contact: Ben Hanegraaf Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 486 462 424 E: hagro@hagro. nl I: www. hagro. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Partner in efficiënt produceren Schroefdraad- en gladrolsystemen Rolkoppen, rolmachines, rollen, gladrolsystemen, kartelen, etc. Hagro Precisie BV Staan kwaliteit en efficiënt produceren centraal in uw bedrijf? Dan bent u bij Hagro Precisie aan het juiste adres. Hagro levert binnen Nederland en België een zeer uitgebreid assortiment precisiegereedschappen voor de maakindustrie, mét deskundig advies. Wat kunt u van ons verwachten: Uitsluitendhoogwaardige precisie-gereedschappen Jarenlange ervaring en brede kennis Ruime voorraad: binnen 24uur geleverd Deskundige enpraktijkgerichte medewerkers Advies, ondersteuningen scholing op maat • • • • • Laat ons weten welke doelen u binnen uw productieproces heeft gesteld. Dan adviseren onze specialisten hoe u deze doelen met onze rendementsverhogende oplossingen kunt behalen! Verspanend gereedschap Boren, frezen, tappen, draaien, ruimen, verzinken, draadsnijden, steken, vertanden ennog véél meer... Magazijninrichting en meten Ladekasten, conusrekken, stellingen, werkbanken, eindmaten, kalibers, schuifmaten, schroefmaten, hoogtemeters en meer... Oplossingen voor toolmanagementverzorgen wij ook ! Kwaliteit Hagro Precisie onderscheidt zich in kwaliteit, nauwkeurigheid e betrouwbaarheid. Getuige ook onze ISO 9001:2015 certificerin Onze topmerken: Baublies, Beck, Belin, Bilz, Boehlerit, Cuter/LTF, Diatool, Dümme LMT Fette en Kieninger, Hahnreiter, Hemo, Huni, Inclatec, JBO, Jvonne, Kintek, Mario Pinto, Miller, Mitutoyo, Nann, Omca, OMG Onsrud, Profiroll, Quick/H+K, RE-AL, SCT, SPD, Stock, WTE, ZPS-F Advies op maat Ook met scholingen en productdemonstraties laten we graag z wat wij - Partner in efficiënt produceren - voor u kunnen beteken Spangereedschap en -systemen Machineklemmen, gereedschapopnames, beitelhouders, spantangen, spankoppen, boorkoppen, krimptechniek, hydraulisch spannen, nulpuntspansystemenen meer... Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Bonte Kraaiweg 16 1521 RD WORMERVEER Nederland Contact: Klaas Hart Aantal medewerkers: 3-10 T: 075 6144080 E: info@hartech. nl I: www. hartech. nl Over Hartech bv HARTECH meet- & testapparatuur - "De kracht achter uw kwaliteit." Mecmesin trek- & drukbanken en kracht & draaimoment Hartech meet-& testapparatuur bv is al 23 jaar specialist in het leveren van trek- en drukbanken en kracht- en draaimomentopnemers. Als exclusieve vertegenwoordiging van de gerenommeerde fabrikanten Testometric enMecmesin, bieden wij u een breed programma voor testenaan kunststof, metaal, papier, folie, lijm, tape, textiel, keramiek, veren en complete producten encomponenten. Met 6 medewerkers zijn wij een grote en betrouwbare speler in deze specialistische markt. We zienuw aanvraag graag tegemoet. De apparatuur van Mecmesin wordt gekenmerkt door robuustheid en bedieningsgemak. Elk testsysteem is leverbaar tot 4 niveaus van automatisering. Daarmee bieden wij passende opstellingen voor productie, lab en R&D. De systemen zijn modulair opgebouwdwaardoor er een grote flexibiliteit ontstaat in oplossingen voor al uw testen. Testometric trek- & drukbanken Zoekt u een zeer moderne, betrouwbareen nauwkeurige testbank dan bent u hier aan het juiste adres. De nieuwe X-serie heeft een compleet nieuwe besturingmet ongekende precisie. De software werkt o.a. in het Nederlands en laat zich zeer eenvoudig bedienen. Dankzij deMicrosoft opbouwwerkt winTest eenvoudig samen met andere applicaties. WinTest is een alles in één pakket, u hoeft nooit bij te betalen voor de extra mogelijkheden. Om uw testopstelling geschikt te maken voor uw toepassing werken wij o.a. samenmet Thümler. Deze fabrikant heeft een zeer groot programma aan klemmen enaccessoires. Oplossingen opmaat In onze eigen machinefabriek en in overleg met de klant ontwerpen en maken wij specialistische hulpstukken. Voor een op maat gesneden totaaloplossing is Hartech dus de juiste partner. Service & Kalibratie Naastde verkoop zijn wij u uiteraard ook graag van dienst op het gebied van een vlotte service engeaccrediteerde kalibraties. WWW.TREKBANK.NL - WWW.KRACHTMETER.NL 198 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

k g u r p t 21 Achtseweg Noord 3 5651 GG EINDHOVEN Nederland Contact: Steffen Schneiders Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 40 266 30 00 E: info. eindhoven@hauckht. com I: www. hauckht. nl Kwaliteitscertificering: AS 9100 ISO 14001 NADCAP Warmte- en oppervlaktebehandelingen op maat. Warmte- en oppervlaktebehandelingen op maat. Hauck Heat Treatment Eindhoven B.V. is de specialist op het gebied van hoogwaardige warmte- en oppervlaktebehandelingen. Als Hauck Heat Treatment onderscheiden wij ons door naast warmtebehandelingen ook hoogtemperatuur solderen en specialistische CVD en PVD coatings aan te bieden. Uniek is het in eigen huis ontwikkelde Stainihard® proces! Ons doel is het verbeteren van de materiaaleigenschappen en het verlengen van de levensduur van uw product. Hauck Heat Treatment Eindhoven beschikt over eigen procesengineers, hierdoor zijn wij als geen ander in staat u een optimale kwaliteit te garanderen. Dit kwaliteitsniveau wordt nog eens extra onderstreept door de diverse kwaliteitscertificaten. Wij behandelen producten voor diverse veeleisende industrieën zoals de auto-, luchtvaart-, medische en semiconductor industrie. Heat treatments and surface treatments made to order. Hauck Heat Treatment Eindhoven B.V. is the specialist in the fie of high-quality heat- and surface treatments. Hauck Heat Treatment distinguishes itself by, besides heat treatments, also high temperature brazing and special CVD and PVD coatings. Unique is the in-house developed Stainihard® process! Hauck Heat Treatment Eindhoven has its own process engineers, where with we are like no other in a position to guarantee optimal quality. The quality level is further emphasiz by our various quality certificatesWe treat products for differen demanding industries such as aerospace, automotive, medicaland semiconductor industries. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Europaweg 1 8181 BG HEERDE Nederland Aantal medewerkers: 51-100 T: 0578-691288 E: info@hegin. nl I: hegin. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Best in Finishing! Wie zijn wij: Hegin Metalfinishing BV is dé specialist en kennispartner voor advisering en uitvoeren vanhoogwaardige galvanische- en chemische oppervlaktebehandelingen van metalen. Met meer dan 50 jaar ervaring en ca. 45 vakbekwame, betrokken medewerkers behoren wij tot de top 3 van galvanische bedrijven in Nederland. Vanuit onze moderne productielocatie bedienen wij heel Nederland. In onze volautomatische productielijnen voeren wij zowel enkelstuks als seriematige bewerkingen uit. Wat doen wij: Chemisch nikkel processen: Mid- en Hoogfosfor Niflon (nikkel PTFE) • • RVS behandelingen: Beitsen en passiveren (300 en 400 serie) Electrolytisch polijsten • • Titaan behandelingen: Titaan etsen-passiveren • Anodiseer bewerkingen: Anodiseren (naturel, zwart en kleur) Hardanodiseren • • Electrolytische processen: Vertinnen Verzilveren (technisch) Conversie bewerkingen: Chromiteren • • • Voor - en nabehandelingen: Ultrasoon reinigen Glasparelstralen Werpstralen Natstralen • • • • Cleanroom bewerkingen (klasse 7): Reinigen Monteren Verpakken • • • Onze toegevoegde waarde: Kennis en advies Vanuit ruim 60 jaar ervaring, betreffendemateriaalkeuze en constructies. Over meer deklagen dan wij aanbieden. En dat het liefst al vanaf de engineeringsfase Uniek Wij behandelen volgens úw specificatie en alle gangbare normen. Hebben hierbij aandacht voor uw product door separate behandeling. Wij behandelen zowel seriematig werk als enkelstuks. Informatie Onze online klantenportaal is 24/7 in te zien. Hier vindt u informatie over uw orderstatus, pakbonnen, facturen, offerte etc. Logistiek Wij verzorgen op verzoek het transport vanuw order. Tijdstip en/of plaats van levering is hierbij door u te bepalen. Wij leveren volgens uw specificaties en verpakkingswijze. 200 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

. 21 Copernicuslaan 34 6716 BM EDE Nederland Contact: Nico Schuitemaker Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 318 581 800 E: info@heidenhain. nl I: www. heidenhain. nl Measurement and Control Technology for Demanding Positioning Task DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH develops and manufactures linear and angle encoders, rotary encoders, digital readouts, and numerical controls for demanding positioning tasks. HEIDENHAIN products are used primarily in high-precision machine tools, as well as in plants for the production and processing of electronic components. With our extensive experience and know-how in the development and manufacture of measuring devices and numerical controls, we create the groundwork for the automation of tomorrow’s plants and production machines. The TNC control with its conversational programming has become a standard for tool and die making in Europe. HEIDENHAIN is represented all over the world today, mostly by wholly owned subsidiaries. Sales engineers and service technicians support the user on-site with technical information and servicing. This is including our group products: AMO ETEL • • • • NumerikJena RSF HEIDENHAIN NEDERLAND B.V. in Ede is taking care of the supp for customers in the Netherlands. Besides a well equipped repair shop with advanced test- and calibration tools, experienced employees are available to offer t advice and technical support you need, optionally on site. With our exchange service, we provide aid quick and simple to get y machine running again. Our product portfolio: precise position measurement: length gauges, linear encoders, rotary encoders and angle encoders, subsequent electronics such as digital readouts and interfa electronics, CNC controls for milling, turning, drilling, boring machines touch probes and comparator systems, direct drive motors, linear & torque, modules: angular encoders combined with bearings and optional with motor, and complete stages & motion system including motion control. • • • • • • Our team wouldbe glad to help you in selecting the optimal system for your application. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Middelberg 20 5508 DR VELDHOVEN Nederland Contact: Peter J.J. van der Kolk Aantal medewerkers: 1-2 T: +31 40 230 17 39 E: pvdkolk@helioment. nl I: www. helioment. nl Helioment B.V. biedt sinds 2008 bedrijven (no-nonsense) Project Management activiteiten aan. HELIOMENT richt zich voornamelijk op (interim) Project Management in de Technische Automatisering, (High-Tech) Machinebouw, R&D en Ontwikkeling en heeft veel ervaring met mechatronische multidisciplinaire projecten, waarbij eventueel meerdere bedrijven zijn betrokken. HELIOMENT houdt zich bezig met: * (interim) project control, projectleiding, programma en/of project management (development omgevingen) * crisis- en verandermanagement * project financiën en financieel management & control * management ondersteuning * project / programma / portfolio management office (PMO) * stroomlijnen van organisaties (technisch en/of business) * optimalisatie van development processen (projecten en organisaties) * oplossen van complexe vraagstukken / knelpunten in (ontwikkelings-)trajecten * integratie projecten: hard- en software (mechatronica) * samenwerking tussen bedrijven / afdelingen creëren en vervolgens het managen van gezamenlijke projecten (mogelijk over bedrijfsgrenzen) HELIOMENT is focussed on no-nonsense (interim) Project Management in Technical Automation and High-Tech development environments (R&D). For more detailed information look at the English section of the website: www.helioment.nl HELIOMENT heeft ruime ervaring met het incrementeel en iteratief ontwikkelen van technische en industriële (real-time) systemen en met complexe engineering projecten. Dit zowel in Agile (AgilePM) als Waterfall (PRINCE2) omgevingen. HELIOMENT werkt en denkt multidisciplinair en kijkt naar de te ontwikkelen systemen vanuit de besturingsoptiek. Dit omdat software- en systeemmatig al vele technisch hoogwaardige machines, producten en diensten zijn gerealiseerd. Eén van de meerwaarde in multidisciplinaire projecten is een goed inzicht hebben in alle benodigde expertises.Om vervolgens goed te kunnen oordelen over specificaties, inhoudelijke voortgang en opgeleverde resultaten. Het spreekt HELIOMENT aan om de gedachten van opdrachtgevers te "vertalen“ in werkende systemen en producten ofhet realiseren van andere bedrijfsdoelstellingen, dit op zowel technisch als financieel gebied. De werkwijze van HELIOMENT is pragmatisch en beperkt zich tot dingen die zorg dragen voor succesvolle project opleveringen in korte tijd door o.a. gestructureerd en planmatig te werken (...–Plan–Do–Check–Act–...). Om projecten sneller en efficiënter te laten verlopen is één van de doelen de aanwezige energie op de juiste plaats in te zetten. Daarnaast controleert HELIOMENT continue de projecten in de context van de organisatie. Het zakelijke en financiële belang wordt dus nauwlettend in de gaten gehouden (Business Case). HELIOMENT houdt zich ook bezig met programma / project management waarbij meerdere bedrijven zijn betrokken. De technische expertises zijn dan verdeeld over de bedrijven die deelnemen. HELIOMENT vult hier dan een coördinerende en objectieve rol in. Wilt U meer weten over HELIOMENT ofwat HELIOMENTvoor U ofuw bedrijf kan betekenen, maakdan een vrijblijvende afspraak. 202 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

. 21 Sportlaan 13 3223 EV HELLEVOETSLUIS Nederland Contact: eby van den Bos Aantal medewerkers: 500 + T: +31 181 33 13 33 E: info@helvoet. com I: www. helvoet. com Kwaliteitscertificering: IATF 16949 ISO 13485 ISO 14001 MASTERS OF MOULDING - Precision Parts and Assemblies Welcome to Helvoet Group We are a global manufacturer of precision components and functional assemblies made of plastics and rubber. Over 850 experts in our 7 production locations make sure that your product is manufactured with the ideal and most competitive processes and reaches you in the best quality - wherever you need it. Helvoet as a enabling partner Benefit from more than 80 years of experience in the processin elastomers and polymers! Our engineering team supports you every phase of your project, no matter if you want to convert an idea intoa serial product, or if you have a finalized design and need a partner to manufacture your component in the best conditions. Masters ofMoulding Helvoet has a unique setup in the market and whenever you require a moulded product in a large volume production, we are the right ones to help you. We process the followingmaterials: Thermoplastics (e.g. PA6, PC, PPS, PEEK) Thermosets (e.g. PF, MF, EP, BMC) Rubber LSR Liquid Silicone Rubber Innovation meets Reliability If you want to be competitive and successful in today's technica industries, then you need more than a goodprice: innovation a a perfect quality ! At Helvoetwe deliver our zero-defect promise on a daily basis a strive to improve our processes continuously. (e.g. NBR, VMQ, AEM, FKM) Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Aquamarijnstraat 75 7554 NN Hengelo Nederland Contact: Dhr. E. Meijnen; Dhr. R.C. Meijnen T: 074-2435980 E: info@hemabo. nl I: www. hemabo. nl Meesters in maatwerk Specialisten die het verschil maken Hemabo B.V. richt zich specifiek op het fabricerenvan kunststof maakdelen naar tekening. Dit gebeurd grotendeels in een CNC omgeving waarbinnen de hoogst haalbare tolerantie, en afwerkingseisen gerealiseerd kunnen worden in een veelvoud aan kunststof materialen. Onze visie is dat niet alleen de machine, maar ookde mens cruciaal is voor het realiseren vaneen goed product. Kennis en vakmanschap tezamen met een uiterst modern en hoogwaardig machineparkmaken ons meesters in maatwerk. Naast het CNC bewerken beschikt Hemabo over een speciale afdeling voor conventionele kunststof- bewerkingen. Complexe vormen en samenstellingen worden bijvoorbeeld gebogen, gezet, gelijmd of gepolijst naar de hoogste standaarden. Moderne materialen Met de stijgende vraag naar kunststoffen in technische Hoge afwerkingsgraad Hemabo beschikt over een uitgebreide verspaningsafdeling inclusief 5-assig simultaan frezen met geïntegreerde robotisering, en draaien met meervoudige spindel configuratie, automatische materiaalaanvoer en aangedreven gereedschappen. Het uitgebreide portfolio aan randbewerkingen omvat onder andere ook de de mogelijkheid tot het nagloeien van spaningsgevoelige polymeren. toepassingen is ook het aanbod beschikbare halffabrikaten enorm gestegen. Om flexibel te zijn in het realiseren van de beste materiaalkeuze voor specifieke toepassingseisen, bouwt Hemabo op een groot aantal beschikbare halffabrikaten,waarvan het grootste deel voor onze klanten op voorraad wordt gehouden. Wat ook voorhanden is, is een uitgebreide kennis van deze polymeren en eventuele additieven om succesvolle toepassingen te garanderen. 204 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

t, m 21 Laarakkerweg 22 5061 JR OISTERWIJK Nederland Contact: Alex Hendrikx Aantal medewerkers: 11-50 T: 013-5299456 E: a. hendrikx@hendrikx. info I: www. hendrikxmatrijzen. nl Ervaring is onze kracht Hendrikx Matrijzen Service is al ruim 30 jaar een partner in het maken van matrijzen op maat. Gedurende al die jaren hebben we succesvolle, langdurige relaties opgebouwd met kleine en grote bedrijven. Nieuwbouw Bij ons staat de klant centraal en wij denken graag met u mee. Vanaf meedenken bij ontwikkeling van het product tot en met de nul-serie van de matrijs kunt u bij ons terecht. Uitgangspunt is de klant zoveel mogelijk te ontzorgen en de productiekosten te beheersen. Onderhoud en wijzigingen Voor het wijzigen, onderhouden en (met spoed) repareren van matrijzen kunt u ook bij ons terecht. Matrijzen van derden zijn voor ons geen probleem, zelfs als er geen tekeningen beschikbaar zijn. Naast de meest reguliere machines, beschikken wij over een laserlasmachine, waardoor snelle reparaties voor ons geen enkel probleem zijn. Machinepark In 2019 is er een nieuwe 5-assige CNC-freesbank (2000x800) en een 4-assige CNC draadvonkmachine (600x400) geplaatst. In 20 zijn we verder gegaan met het vernieuwen van het machinepa met een nieuwe 3-assige freesbank (1300x550). Bekijk onze site voor het complete machinepark. In eigen huis testen Onze range van spuitgietmachines (50T, 150T en 300T -> Shotgewicht van 0.25 tot 1000 gram) biedt ons de mogelijkheid de matrijzen in eigen huis te testen. Hierdoor kunnen wij de kla voorzien van een goedwerkende matrijs,waarmee direct in productie kan worden gegaan. Hoge proefspuitkosten, onderbrekingen van producties en onvoorziene transportkoste worden hiermee voorkomen. Ook het maken van de nul-serie behoort bij ons tot de mogelijkheden. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Brugwal 11 3432 NZ Nieuwegein Nederland Contact: Tom Muller Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 30 607 38 50 E: tom. muller@henkel. com I: www. loctite. nl / www. loctite- succes Kwaliteitscertificering: ISO 14001 TS 16 Uw partner voor lijmen, afdichten en oppervlaktebehandeling Voor de creatie van toegevoegde waarde heeft u tegenwoordig niet alleen nood aan uitstekende producten; vooral de ondersteuning van een professionele partner is hierbij onontbeerlijk. Henkel merkproducten leveren uitstekende prestaties - terwijl ze de natuurlijke hulpbronnen instandhouden. Getuige hiervan is de toppositie van Henkel in de Dow Jones Sustainability Index. Henkel - samen geven weuw business een boost! Eén van deze partners is Henkel, wereldmarktleider op het vlak van lijmen, afdichten en oppervlaktebehandeling. Henkel beschikt over een compleet en uniek assortiment van uiterst betrouwbare producten onder de merknamen LOCTITE, TEROSON en BONDERITE. De afdeling General Industry kan oplossingen bieden in alle stappen van de industriële productiewaardeketen dankzij het unieke assortiment van producten voor: - metaalbewerking - industriële reiniging - voorbehandeling van metalen - lijmen - afdichten Henkel kan bijgevolg aantreden als one-stop-shop voor al uw behoeften. Dankzij een goed begrip van de volledige industriële waardeketen, kan Henkel uw innovatieproces vergemakkelijken. Henkel levert niet alleen producten maar beschikt eveneens over een uitgebreid team van commerciële en technische ingenieurs. Zij zoeken samen met u naar verbeteringsmogelijkheden in het eindproduct en in het productieproces. Naast technisch advies, verzorgen zij ook gespecialiseerde technische trainingen, specifiek op uw behoeften afgestemd. www.loctite-success.nl www.loctite.com 206 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

ess. nl 16949 e 21 Edisonstraat 11 7601 PS ALMELO Nederland Contact: Dhr. W. Fransen Aantal medewerkers: 11-50 T: 0546-486486 E: info@herikon. nl I: herikon. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9001 Herikon B.V. is een geavanceerd Nederlands productiebedrijf van kunststof producten met een internationale reputatie, gevestigd in Almelo en Leerdam. Met 40 medewerkers ontwikkeld, ontwerpt en produceert Herikon onderdelen voor de industrie uit polyurethaan en andere technische kunststoffen. Herikon werd opgericht in 1979 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een toonaangevende producent, die haar klanten volledig ondersteunt in de zoektocht naar geschikte materialen voor een scala aan industriële toepassingen. Polyurethaan Herikon-polyurethanen zijn in feite ‘technische elastomeren’. Ze garanderen de unieke capaciteit om elastische eigenschappen zoals van rubbers te combinerenmet de uitstekende vormbaarheid van thermoplasten. Herikon realiseert deze voordelen door de samenstelling en formulering om te zetten naar een hoogwaardig polymeer.Matrijsontwerp, engineering, en eventuele productie van de matrijs kan in eigen huis plaatsvinden. Technische kunststoffen Herikon produceert kunststof producten uit bijvoorbeeld PETP, POM, PEI en PEEK volgens klantspecificatie. Weondersteunen in de ontwikkeling van deze producten, en onze medewerkers en CNCwerkplaats zijn uitgerust om nauwkeurige onderdelen binnen ISO gecertificeerde processen te produceren. Herikon is een echte specialist als het gaat om het hoogwaardig bewerken van engineering kunststoffen, waarbij onze kracht lig in het draaien, frezen en slijpen tot eindproducten. Kwaliteit Herikon B.V. is ISO 9001;2015 en 14001;2015 gecertificeerd, en heeft een eigen kwaliteitsafdeling binnen de organisatie. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Van Elderenlaan 1 5581WJ WAALRE Nederland Contact: Jan Klingen Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0)40 22 22 2 10 E: contact. nl. mi@hexagon. com I: www. hexagonmi. com/ nl- NL Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9 " We are shaping autonomous future" Over Hexagon Manufacturing Intelligence Fabrikanten van vandaag de dag zijn continu opzoek naarslimmere manieren om dekwaliteit enproductiviteit te verbeteren. Hexagon Manufacturing Intelligence ondersteunt industriële fabrikanten bij het ontwikkelen van de baanbrekende technologieën van dit moment en de producten die in de toekomst ons leven zullen veranderen. Als leidende specialist in metrologische- en fabricage oplossingen, geeft onze expertise in het verzamelen, analyseren en actief gebruiken van meetdata onze klanten het vertrouwen om de productiesnelheid te verhogen en de productiviteit te vergroten, terwijl de productkwaliteit verbetert. Via een netwerk van lokale servicecentra, productiefaciliteiten en commerciële kantoren op vijf continenten geven we vormaan slimme veranderingen in fabricageprocessen, voor het bouwen aan eenwereld waarin productiviteit wordt gedreven door kwaliteit. Oplossingen De oplossingen van Hexagon integreren hardware (zoals meetarmen, lasertrackers en CMM's), software, vakkennis en workflow van de klant tot intelligente informatiesystemen die kennis leverenwaarop gestuurd kan worden, die bedrijfsprocessen automatiseren en die de productiviteit verbeteren. Door kwaliteit centraal te zetten in het proces, ontwikkelen we autonome, verbonden ecosystemenvoor productie. En dit is precies waar het over gaat bij Smart Manufacturing en Industrie 4.0. Samen het beste resultaat Hoewel specifieke industrieën verschillen, ligt productiviteit altijd ten grondslag aan een succesvolle productie. Het blijven verbeteren van de kwaliteit is cruciaal. Absolote Armmet laser scanner voor toepassing in kwaliteits controle en design & enegineering Tigo SF met automatische belading voor efficientere en snellere kwaliteitscontrole Een wereldwijde speler Hexagon Manufacturing Intelligence is divisie van Hexagon, een toonaangevende, wereldwijd opererende leverancier van informatietechnologieën die de productiviteit en kwaliteit van geospatiale en industriële applicatieprogramma's vergroten. Hexagon Manufacturing Intelligence is het moederbedrijf van bekende namen uit de metrologie. Enkele voorbeelden hiervan zijn Leica, Leitz, DEA, Romer, Optiv en TESA. 208 Bij Hexagon Manufacturing Intelligence werkenwe samen met onze klanten om de productiviteit te verbeterendoor kwaliteit in de hele productlevensduur te integreren en samen kijken we hierbij verder dan enkel meetdata. Wij laten de data voor onze klanten werken. Meer uit uw meet data halen? Contacteer onze specialisten voor het verbeteren van uw productiviteit en kwaliteit! contact.nl.mi@hexagon.com of+31 (0)40 22 22 2 10 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

9001 21 Industrieweg 25 7141 CX GROENLO Nederland Contact: Marcel Duistermaat Aantal medewerkers: 51-100 T: 0031-544-475000 E: sales@hfibv. nl I: www. hfibv. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9001 PRODUCENTVANHOOGWAARDIGEPRECISIE COMPONENTEN HFI is een wereldwijde Tier 1-leverancier voor gerenommeerde klanten, actief in verschillende high-end industrieën zoals: Measuring & Control, Medical, Semicon & Optics, Suspension en High-Tech Machinebouw. HFI is gespecialiseerd in de serie productie vanhoogwaardige nauwkeurige ferro- en non ferro precisie componenten, waarbij zowel hooggekwalificeerde technische medewerkers als grotendeels geautomatiseerde en efficiënte bewerkingsmethoden worden gebruikt. Onze klantrelaties zijn langdurig en zeer solide. PRODUCTIELOCATIE EN WERKWIJZE Onze high-tech productielocatie beslaat ruim 5.000m2 • • • • • • • • . Enkele kenmerken van onze werkwijze en de productielocatie zijn: Uitmuntende kwaliteit en leverbetrouwbaarheid centraal i elk bedrijfsproces Geautomatiseerde productielijnen Modern machinepark Vergaande robotisering Geklimatiseerde productieomgeving Uitstekende kwaliteitscontrole mogelijkheden (CMM) Internationaal werkveld Vergaande ketenintegratie (klantketen) mogelijk PRODUCTOPTIMALISATIE SAMENMET KLANT Voor zowel nieuw te ontwikkelen als bestaande onderdelen investeren onze engineers samen met de klant in continue productoptimalisatie. We realiseren hierbij functionele en consistente oplossingen voor een marktconforme prijs. Ook ontwikkelt en vervaardigt HFI zelf speciale productietooling alsmede completeingenieuze installaties voor haar eigen productieprocessen. Hierin onderscheidt HFI zich in de markt. TEAM HFI is met ongeveer 70 werknemers gevestigd in Groenlo in de provincie Gelderland. Het teambestaat uit uitstekend opgeleide en zeer ervaren operators en engineers. Zij worden ondersteund door professionele sales engineers, kwaliteits- en logistieke medewerkers. CERTIFICERINGEN ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | G 0304 – H15/ M019 “UITMUNTENDEKWALITEITENLEVERBETROUWBAARHEID STAAN ALTIJD CENTRAAL, IN AL ONZEBEDRIJFSPROCESSEN” Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Maasbreeseweg 19 5975 BL SEVENUM Nederland Contact: Hans Derks Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 6 23 87 37 85 E: europe@highqa. com I: www. highqa. com GeïntegreerdManufacturing &Quality Management Systeem High QA Wij leveren geïntegreerde Manufacturing & QualityManagement software oplossingen voor de maakindustrie. Productie bedrijven van klein tot groot kunnen hun kwaliteitsproces naar een hoger niveau brengen en efficiënt samenwerken binnenhun Supply Chain. High QA 360™ Een platform voor productieve communicatie en samenwerking voor productie informatie en kwaliteitseisen voor en door de gehele Supply Chain. Auto balloon, SQL Database, ProcessManagement, Results Import, Reports, Export, etc. Inspection Manager™ Een geïntegreerdManufacturing &Quality Management systeem zorgt voor: flexibiliteit, efficiëntie en productiviteit van uw productie- en kwaliteitsproces. Een robuust gereedschap om: kosten te drukken, menselijke fouten te voorkomen, levertijden te verbeteren en kwaliteit te garanderen voor uw klanten. ShopFloor DataCollection App, Bluetooth connection, Gage Management, Monitoring, SPC etc. Deze vooraanstaande software oplossingen monitoren, organiseren, communiceren en documenteren uw maak- en kwaliteitsprocessen. Dit zorgt ervoor dat uw producten binnen tolerantie geproduceerd worden en voldoen aande gevraagde standaard in minder tijd en met minder fouten Voor meer informatie: www.highqa.com 210 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

c. 21 Laan van Ypenburg 60 2497 GB Den Haag Nederland Contact: Philip Bakker Aantal medewerkers: 500 + T: +31 70 7575000 E: info@hittech. com I: www. hittech. com Kwaliteitscertificering: ISO 13485 ISO 9001 Hittech Group Hittech is the system supplier for high-tech equipment where you can outsource your development, assembly, parts manufacture and material development with confidence. Our technical competences, long experience and tight project management to coordinate all activities, make Hittech the perfect partner to manage the entire product life cycle. We continuously improve our processes and the products we make and involve our customers through Value Engineering and resulting Product Roadmaps. There is a reason why we are Masters in Improvement. Hittech Group subsidiaries are: Hittech Systems: Hittech Multin, Hittech Prontor, Hittech Comac Hittech Machining: Hittech Bihca, Hittech MPP, Hittech Wemac, Hittech Prontor Hittech Materials: Hittech Gieterij Nunspeet, RSP Technology Our main markets are: Medical Semicon Measurement & Analysis Packaging • • • • Our core competences are: Development of mechatronic and optical products Value Engineering Assembly of mechatronic products Precision machining of hard, soft and high-performance materials Surface treatments Aluminium Casting High performance alloys 3D printing of metals Project management Supply chain management • • • • • • • • • • Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Kamille 7 3892 AJ ZEEWOLDE Nederland Contact: Han Schimmel Aantal medewerkers: 200-500 T: 06-12128505 E: info@hiwin. nl I: www. hiwin. nl WIJ BEWEGEN WIJ BEWEGEN met onze producten en onze instelling.Als specialist op het gebied vanbewegen zijn wij uwpartner. Wereldwijd. Ons doel is samen metu degoede en meest efficiënteweg te vinden. Wij produceren en leveren productenvoor de aandrijftechniek. Van componenten tot completemechatronische systemen. Onze taak is u te laten bewegen. Wij combineren internationaliteit met hetondernemerschap van een middelgrote firma en een praktische benadering. Daarbij zijn wij betrokken metde klant en gedreven door service, innovatie en kwaliteit. Ons doel: De oplossing Wij denken mee. We denken verder. We denken buiten de begaande paden enontdekken nieuwe wegen. Ons middelpunt: U Omdicht bij de klant te kunnen staan moet je dezelfdetaal spreken. De spreektaal, maar ook de taal van de branche. We hebben wereldwijd productiefaciliteiten en kunnen doelgericht en snel handelen. 212 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Morseltoven 2 7621 HB BORNE Nederland Contact: H.J.H. Blom Aantal medewerkers: 51-100 T: 074-2077000 E: HNL- verkoopbinnendienst@hoffmanngroup. com I: www. hoffmann- group. com Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9001 VDA 6.4 TOOLS TO MAKE YOU BETTER Handelskwaliteit Servicekwaliteit Hoe usamen metons uwinkoop en productieproces kunt verbeteren. Een soepelwerkend, efficiëntinkoop- en productieproces is van doorslaggevend belang voorhet succes vanuwonderneming. Als u zich afvraagthoe uuw inkoop- en productieproces kunt verbeteren, neem dangewoon contactmet ons op.Waarom?Wij luisteren naar u. Wij denken mee.Wij denken vooruit. En wij maken vanuw uitdagingen de onze. Bij deoplossingen die wij aanbieden staat steedsuw belang in het middelpunt. Als klant van de Hoffmann Group profiteertu van de unieke combinatie van handels-, producent- en servicekwaliteit Paswanneer u enthousiast bent, zijn wij tevreden. Daarom geven ook bij de service alles. Van innovatieve eBusiness-oplossingen en beste toepassing van deproducten tot de sleutelklare uitrusting va complete bedrijfsinrichtingen. Ukunt ons aan onswoord houden. metafstand belangrijkste elementvan de servicekwaliteit: de mensen. Bij ons hebt u toegang tot het meest deskundige adviesnetwerk rondom gereedschap met in totaal 1.200 perfect opgeleide experts voor de gebieden verspaning, bedrijfsinrichting, business en natuurlijk meettechniek.Wij bieden u uitstekende vakkennis op alle terreinen. Er blijven geen vragen open enu ligt a een stap voor. Persoonlijke beschermingsmiddelen om gevaren te voorkomen onze meest recente productgroep Producentkwaliteit Wij ontwikkelen gereedschap tot in perfectie.Daarna verbeterenwe het. Al meer dan 40jaar vormen uwuitdagingen voorons een aansporing om GARANTverder te ontwikkelen. Voorde productie selecteren wij wereldwijdde beste productiemogelijkheden.Zo ontstaat een Premium-assortimentmet debeste prijskwaliteitverhouding. GARANTis een integraalonderdeel van het veeleisende werkvan onze klanten.Van de voortdurende verdere ontwikkeling, onze internationale ervaring en de technische capaciteiten van de totale HoffmannGroup profiteert iedereen die voor GARANTkiest. Momenteel kunt u kiezen uit meerdan 25.000 GARANTgereedschappenvoor alle toepassingsgebieden. PremiummerkGARANT Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 Persoonlijkebeschermingsmiddelen (PBM) moetenworden gebrui in allewerkomgevingenwaar letsel ofgevaren voor de gezondheid kunnen ontstaan. PBM zorgen voor de benodigde arbeidsveilighei en bescherming van de gezondheidvan de medewerkers opde werkplek. Zebeschermen tegen potentiële gevaren zoals vallende voorwerpen, uv-straling ofchemicaliën en verbeteren zo het prestatievermogen. Persoonlijke beschermingsmiddelen bestaan u de volgendeonderdelen: gehoorbescherming, oogbescherming, hoofdbescherming, adembescherming, handbescherming, voetbescherming, huidbescherming, valbeveiliging en beschermen kleding. Dankzij onze 100-jarige ervaring als gereedschapsspecialist weten welke gevaren erop de werkplekkunnen ontstaan.Wij willen deze gevaren voorkomen enu meerveiligheid engezondheid opde werkplek bieden.We gebruiken al onze expertise om ervoor te zorg datu zich bij ieder projectvolledig kunt inzetten meteen veilig gev Daarvoor staanwij metons uitgebreide assortiment persoonlij beschermingsmiddelen (PBM) van top tot teen. Daarvoorstaat ‘PoweredbyProtection’.

Lissenveld 30 4941 VL RAAMSDONKSVEER Nederland Contact: Mevr. M. van Strien Aantal medewerkers: 200-500 T: +31 (0) 162 751 480 E: info@holmatro. com I: www. holmatro. com Over Holmatro Ruim vijftig jaar ontwikkelt, produceert en test Holmatro hogedruk hydraulische gereedschappen en systemen voor reddingsoperaties, industriële toepassingen en tactische operaties. Onze ambitie is het vinden van resultaatgerichte oplossingenwaarbij we het werken met extreme krachten combineren met controleerbaarheid, gebruiksgemak en veiligheid. Holmatro producten worden geproduceerd in onze state-of-the-art productiefaciliteiten in Nederland en de Verenigde Staten. Naast deze productiefaciliteiten hebben we verkoopkantoren in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, VS en China. Hiernaast hebben we een uitgebreid dealernetwerk in meer dan 160 landen waardoor wij wereldwijd onze innovatieve kwaliteitsproducten kunnen aanbieden. Kwaliteit Onze gereedschappen en systemen draaien om het beheersen van kracht. Onze gebruikers moeten bij iedere inzet en onder iedere omstandigheid op onze producten kunnen vertrouwen. Daaromworden ze via een geavanceerd productieproces geproduceerd. Ze bevatten zeer slijtvaste componenten en superieure afdichtingen en geleidingen. Dit draagt bij aan een extra lange levensduur. Na productie of reparatie test een technische of onderhoudsmedewerker alle onderdelen van onze gereedschappen. Daarna worden ze nogmaals getest door de afdeling Quality Control. Dit geeft onze klanten 200% zekerheid. Marktleider Op het gebied van onze redgereedschappen zijn we uitgegroeid tot wereldmarktleider. Wij produceren redgereedschappen die ingezet worden door de brandweer, reddingsteams bij rampen (USAR) en speciale politie- en legereenheden. Op het gebied van industriële gereedschappen zijn we een belangrijke internationale speler. Service & Training Om ervoor te zorgendat de gereedschappen gedurende hun hele levensduur optimaal en veilig inzetbaar blijven, zijn regelmatig onderhoud en een juist gebruik van groot belang. Servicemonteur op locatie aan hetwerk in een van onze servicebussen Training in het HolmatroExperience Center Innovatie Innoveren zit in ons DNA. Voortdurend kijken wij hoe we onze reguliere gereedschappen nog krachtiger en ergonomischer kunnen maken. Voor klantspecifieke oplossingen combineren we onze productkennis met de toepassingskennis van de klant. Zodat we een innovatief product kunnen afleveren die aan dewensen van de gebruikers voldoet. Hierdoor ontstaan er gebruiksvriendelijke hydraulische gereedschappen en systemen omwerkzaamheden nóg sneller, meer gecontroleerd en veiliger uit te voeren. Als geen ander weten wij hoe belangrijk deskundig onderhoud is; niet alleen voor een optimale werking van de gereedschappen, maar ook voor de veiligheid van de mensen die ze gebruiken. Wij bieden daarom voor al onze producten: reparaties, training en advies aan. Nieuwsgierig geworden? Ga naar holmatro.com voor actuele vacatures en bedrijfsinformatie. 214 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e ; n 21 De Wel 44 3871 MV HOEVELAKEN Nederland Contact: Jurgen Tomassen Aantal medewerkers: 11-50 T: 033-2537210 E: info@hositrad. com I: www. hositrad. com Hositrad Vacuum Technology, combines over 50 years of experience in vacuum and cryogenic technology. We supply standard vacuum parts CF, KF and ISO components from stock. YOUR EUROPEAN VACUUMSUPPLIER We represent: Product information: Hositrad Vacuum Technology, has capabilities covering all areas starting froma standard flange up to designing a complete vacuum system, manufacturing, repair and after sales service of vacuum equipment. We are experts in: *TIG-welding *Laser welding *Helium leak testing *CAD design *Quick response time for custom made specials *Vacuum pumping lines We supply the following products: *CF-KF and ISO components *Linear/Rotary Feedthroughs *Edgewelded bellows *Isolators *View ports *Glass to Metal seals *Manipulators *Ferrofluidic feedthroughs *All Metal Valves, Angle Valves, Gate Valves *Ion Diode/Triode pumps, Titan sublimation pumps *Cryopumps and Cryostats *Vacuum Gauges *Plasma Treatment Systems, Vacuum and Ambient Atlas: Bi-metallic flanges and aluminum Vacuum Chambers Why choose Aluminum? • LowOutgassing • Low Contamination • High Thermal Conductivity • LowMagnetic Permeability Ceramtec: Ceramic-to-metal sealing technology. Hermetically sealed electrical & optical components include D-type/circular feedthroughs, multipin connectors, coaxial connectors, thermocouples, isolators, viewports and accessories. Alicat Scientific: Leaders in mass flow controllers and flowmete solutions We manufacture and develop custom flow control, flo meter, and pressure solutions for both gas and liquid applicatio Extrel: Extrel is the world’s leading manufacturer of Research an Proces Mass Spectrometers, Residual Gas Analyzers (RGA’s), QuadrupoleMass Spectrometry Systems and Components from 100 amu to 16000 amu. References: ARCNL Amsterdam, ASML Veldhoven, DIFFER Eindhoven, ESA Noordwijk, FOM-Nikhef Amsterdam, Thermo Fisher Scientific Eindhoven, High Voltage Amersfoort, IHI Hauzer Venlo, TNO De CERN Geneva, ALBA Barcelona, DESY; XFEL Hamburg, DLR Köln ESRF Grenoble, FZ Juelich, GSI Darmstadt, Helmholz Zentrum Berlin, Bessy Berlin, IMEC Leuven, IPP Garching/Greifswald, KIT Karlsruhe, PSI Villigen Universities and Research Labs across the world. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Frankeneng 19 6716 AA Ede Nederland Aantal medewerkers: 101-200 T: +31 318 648 999 E: sales@hsv. nl I: www. hsv. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 HSV Technical Moulded Parts bv – HSV Packaging & Insulation Nederland De HSV Group bestaat uit twee zelfstandige ondernemingen: HSV Packaging& Insulation Nederland nv (P&I), toonaangevend in de verwerking vanexpandeerbare kunststoffen enHSV Technical Moulded Parts BV (TMP), sterk in het spuitgieten van kunststof vormdelen en/of behuizingen. HSV P&I en HSVTMP delen hun passie voor kunststoffen en werken vaak samen bij ontwerp en levering van complexe, samengestelde kunststofvormdelen. HSV TMP HSV TMP produceert hoogwaardige behuizingen en technische en constructieve vormdelen uit verschillende kunststoffen en maakt hiervoor gebruik van drie technieken t.w.; hoge druk spuitgieten thermoplastisch schuimgieten (TSG) cascade spuitgieten • • • Als innovatieve producent van hoogwaardige technische kunststof vormdelen en behuizingen fungeert HSV Technical Moulded Parts ook als “een spin in het web” en wordt er intensief en nauw samengewerkt met innovatieve kennisinstituten en technisch specialisten als de UniversiteitWageningen en BPO ingenieursbureau. Een samenwerking die resulteert in bijvoorbeeld nieuwe toepassingen van bestaande materialen en grondstoffen, of aan de ontwikkeling van nieuwe grondstoffen die een toegevoegde waarde bieden aan de productie van behuizingen en vormstukken door HSV TMP. HSV P&I HSV P&I is ruim 50 jaar toonaangevend in de verwerking van expandeerbare kunststoffen; de zogenaamde partikelschuimen. HSV P&I heeft werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland, Polen en Tsjechië. HSV produceert matrijsgevormde producten uit bijvoorbeeld airpop® engineered air (EPS), EPP, EPE en vele technische varianten. Tot onze klantenkring behoren zowel vooraanstaande multinationale ondernemingen uit de witgoed-, de elektronica-, de automobiel- en de apparatenindustrie alsook vele middelgrote bedrijven. Onze relaties vertellen ons dat wij flexibel zijn en dat we ons vak verstaan, onze wereld draait om U! Of u nu een eerste productidee heeft of een reeds gerealiseerde matrijs, wij zijn in staat om in iedere fase van het producttraject een onderscheidende bijdrage te leveren die u energie-, tijd- en kostenbesparingen opleveren. Dit varieert van het opstellen van adviesrapporten tot en met de productie van het (eind)product. English The HSV Group consists of two independent companies: HSV Packaging & Insulation Nederland nv (P&I) and HSV Technical Moulded Parts bv (TMP). HSV P&I and HSV TMP share their passion for plastics and often work together to design and supply complex composite plastic moulded parts. For decades HSV TMhas been the top specialist in the development and manufacture of moulded plastic housings in small- and medium sized series. Our customers, who are generally active in the development, manufacture and sales of technical equipment, come to HSVTMP whenever they need plastic housings. Our vast experience, know-howand network of specialists ensure rapid development of high-quality plastic moulded parts that perfectly meet our customers’ requirements. In the field of processing expanded plastics, also referred to as particle foams, HSV Packaging & Insulation (P&I) has been an industry-leader for over 50 years. HSVP&I has subsidiaries in The Netherlands, Germany, Poland and the Czech Republic. We produce mould-formed products from material such as airpop® engineered air (EPS), EPP, EPE as well as many technical variants. 216 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

d n x y 21 David Ricardostraat 13-17 7559 VH Hengelo Nederland Contact: A. Jansen Aantal medewerkers: 11-50 T: 085-1119399 E: info@htm- nederland. nl I: www. htm- nederland. nl High TechMaintenance Nederland High Tech Maintenance Nederland B.V. is een jong maar ervaren bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het uitvoeren van hoogwaardig industrieel onderhoud. Hierbij worden technici ingezet voor preventieve en correctieve werkzaamheden aan productieapparatuur. Ook is het geometrisch meten en corrigeren van machines een dagelijkse bezigheid. HTM Nederland onderscheid zich door een professionele en vernieuwende aanpak te combineren met een no-nonsense mentaliteit. Onze technici zijn breed inzetbaar op basis van individuele acties alsmede gedurende langere periodes. Tevens zijn onze technici in te zetten tijdens bedrijfsverhuizingen waarbij kennis van transport klaar maken, verplaatsen en in bedrijf stellen beschikbaar zijn. In ons relatief korte bestaan heeft High Tech Maintenance Nederland (HTM Nederland) zich de naam verworven om dé onderhoudspartij te zijn waar de industrie behoefte aan heeft. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

KorteMagerstraat 4 9050 GENTBRUGGE België Contact: Johan Paul Aantal medewerkers: 3-10 T: + 32 9 210 40 60 E: info@hupico. be I: hupico. be HUPICO - uw partner voor industriële automatisatie 218 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Alcoalaan 1 5151 RW DRUNEN Nederland Contact: Tanja Verrijdt-Buijks Aantal medewerkers: 500 + T: 0416-386300 E: tanja. verrijdt@hydro. com I: www. hydro. com/ beneluxextr Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9001 Aluminium profielen van Hydro Kennisdeling Ter inspiratie delen wij onze kennis via persoonlijke ontwerpondersteuning, ons handboek, het inspiratieblog Shapes.al/nl en de Hydro Profiel Academie. Onze technische mogelijkheden Onze persen beschikken over mogelijkheden om uiterst dunne wanddikten te realiseren op zowel kleine als grote profielen tot 600mm breedt, een diameter van 320mm of een gewicht van maximaal 65kg per meter. Duurzaamheid Aluminium is het metaal van de toekomst. Iedere dag streven w ernaar aluminium onderdeel temaken van de oplossing voor d grootste uitdaging van nu. Productlijnen als Circal en Reduxa dragen daar aan bij. Al enige jaren is Pole Products Cradle to Cradle gecertificeerd en hebben alle locaties in de Benelux het certificaat toegewezengekregen. ASI staat voor Aluminium Stewardship Initiative. Over Hydro Extrusion Benelux is onderdeel van Hydro, een internationale groep die is gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en verkopen van oplossingen op basis van aluminium, dat voorhe opereerde onder de naamSapa. Graag geven wij ook vorm aan uw succes. Daarom nodigen wij uit om met ons contact op te nemen en ons goed opgeleide technisch personeel te raadplegen in een vroeg stadium van he ontwerpproces vanuw product of aluminium profiel. Vraag ernaar, wij komen graag in gesprek. Met 8 extrusiepersen in de Benelux en jarenlange ervaring in slim ontwerpen met aluminium is Hydro dé ideale partner voor het realiseren van een slim en kostenefficiënt product. Door uw productkennis en onze kennis vanextrusie en aluminium te combineren, werkenwe samen aan het optimale ontwerp voor uw product. Assembleren Resultaten hiervan zijn verbindingstechnieken die assemblagetijd besparen of een aluminium profiel dat functionaliteiten van meerdere losse componenten overneemt. Additionele bewerkingen elimineren Andere oplossingen elimineren de noodzaak van additionele bewerkingen of verlagen het gewicht van een constructie. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van aluminium en extrusi voor uw toepassing? Kijk dan op www.hydro.com/beneluxextr. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Bukkumweg 8 5081 CT Hilvarenbeek Nederland Contact: A. Kemmeren Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 13 5051548 E: info@hzsolutions. nl I: www. hzsolutions. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Welkom bij HZ solutions De losse eindjes aan elkaar knopen is een vak apart. Maar wel nodigom een lang touw tekrijgen. Zo is het ook met diverse technische producten, die vaak ontworpen zijn vanuit hun eigen functionaliteit en toepassing. Om ze echter optimaal te laten presteren, moeten ze ook aansluiten op bestaande systemen en processen. Maar hoe? Als gespecialiseerde toeleverancier van stans- en buigdelen en bevestigingsoplossingen, combineren wij uw specifiekewensen met onze ervaring, kennis en creativiteit. Het gevolg? Een praktisch, betaalbaar en vooral: doelgericht nieuw product, waar u – en uw klanten – een touw aan kunnen vastknopen! HZ Solutions verbindt en koppelt producten aan elkaar. Wij ontwerpen, ontwikkelen en produceren technische oplossingen uit band en draad vooral in de vormvan veren. Dat kunnen nieuwe producten zijn, maar ook bestaande producten. Kwaliteit Sinds 2003 is HZ Solutions in het bezit van een door Lloyd’s gecertificeerd kwaliteitsborgingsysteem volgens ISO9001-2015. Onze totale bedrijfsvoering is hiermee volledig gecertificeerd, inclusief engineering en ontwikkeling vanuw (nieuwe) producten. In de basis betekent dit: “Afspraak is afspraak!”. Dit ziet u terug in een duidelijke overeenkomst, in korte levertijden, correcte verpakkingen, juiste leverhoeveelheden en een ongeëvenaarde kwaliteit. 220 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

u n. 21 De Run 5406 5504 DE VELDHOVEN Nederland Contact: Dhr. B.S.J. Crols Aantal medewerkers: 51-100 T: 040-2542445 E: info@iai. nl I: www. iai. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9001 Mission and values We are a reliable partner which offers innovativesolutions for security documents through knowledge, flexibility andpassion We stand for trust, innovation, flexibility, respect, pride, engagement andpassion. Empowerment: we have trust in people Innovation: we have the courage to change Integrity: we stand up for what's right Company profile IAI industrial systems has been a supplier to the security printing market since 1995. Some of the largest countries in the world have chosen IAI as their preferredpartner to help them create passports, identity cards and banknotes with the most advanced security features. Many leading governments, technology partners and enterprises around the world entrust their challenging projects with us because they value the reliability, accountability and responsibility we deliver. Fromnew levels of protection and productivity for passports andID cards to novel manufacturing processes and technologies that pave the way to new breakthroughs. We have built our reputation on developing and manufacturing unique systems, which include laser applications, inkjet printing and product handling. Characteristics of our markets are international, business-to-business, investment goods and long-term relations. IAI industrial systems is part of HID Global, which is a subsidiary of Assa Abloy. Career Our company is committed to finding the best and brightest talent to help us reach the top. If you are a dynamic, highly skilled young professional and you enjoy working in a rapid pace within a rapidly growing business environment, thenyou will want to consider working at IAI. If you excel at both verbal and written communication, collaboration and unrelenting innovation, we want to talk to you. If you bring passion, flexibilityand respect to the table, you just might be the right fit for our team. We offer our employees international career opportunities and the possibility to travel for work. Being part of IAI means that youwork in small multidisciplinary teams, which ensures that you are involved in the complete process fromSales to Engineering, Operations and Service. Video: please look at the video on our career page (www.careersatiai.nl) to learn more about IAI industrial systems! Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 Informal atmosphere: while visiting IAI, you most definitely wi recognize our informalwork atmosphere, open culture, respect interaction amongcolleagues and flat structure. Celebrate successes: our milestones are celebrated with a company wide treat, sincewe achieve these milestones togeth When ordering a food truck on the parking lot, our whole team enjoys their french fries together. Supportive culture: the whole team is equally important and everyone is taken seriously. Trust is given to employees and mistakes can be made – at least if you learn from those mistake

Esp 201 5633 AD EINDHOVEN Nederland Contact: Ing. D. Smits Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 40 290 12 70 E: info@ibspe. com I: www. ibspe. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 For over 25 years, IBS Precision Engineering, has been providing precision engineering solutions for the high-tech manufacturing sector, scientific instrument makers and research institutes. A safe haven whenyour ultimate goal is guaranteed precision. Customengineered solutions When you need a custom solution, our dedicated team of engineers can deliver world-class measurement machines and measurement systems for ultra-precise parts, processes or instruments. We also design and manufacture modules which are integrated into our customers products, machines or instruments to Ensure they achieve extreme geometric or kinematic accuracy. Accuracy down to picometer level is offered and traceability to international standards is rigorously implemented. Our non-contact measuring systems We offer a range of precision measuring systems withworld class performance. For ultra-high precision in distance, position and motion measurement, our capacitive and inductive systems offer the highest resolution at the fastest bandwidth in the industry. For nanoscale surface measurement, we have unique high-speed areal interferometry with in-line capability. Machine performance measurement Machine qualification prevents errors before they occur. Our qualification tools are fast enough to integrate into the production schedule and intelligent enough to measure the full dynamic behaviour of the machine. With solutions for machine tool linear axis, rotary axis and spindle, the latest generation of measurement systems in the field can measure the full accuracy of a machine tool in under a minute. Porous media air bearings When precision motion or positioning is required, porous air bearings offer proven performance advantages, such as near zero friction and wear, high speed, high precision capabilities and no oil lubrication requirements. These powerful advantages for today's machine designers make them a natural choice fromcoordinate measuring machines to roll-to-roll printing applications. From off the shelf bearings to modelling and simulation for advanced applications, IBS can provide the support you need. We support equipment manufacture and measurement in the following industries: Semicon, Machine Tool, Printing, Industrial Test & Measurement, Scientific Instruments. 222 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n , 21 Capitool 52 7521 PL ENSCHEDE Nederland Contact: Jacques Stevens Aantal medewerkers: 3-10 T: 053-4301701 E: info@idepartners. nl I: www. idepartners. nl Wilt u voorsprong creëren? Productontwikkeling: Voor nieuwe of vernieuwende producten. Wij ontwikkelen nieuwe producten of varianten waarbij de functie, vormgeving, ergonomie en produceerbaarheid tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding centraal staat. Design for Industry Voor mooiere producten. Het product is kwalitatief goed, maar mist nog een overtuigende vormgeving. Wij zetten designvoorstellen om in passende constructies. UX Design for Industry Voor gemakkelijke machines en producten. Met het product kan onderscheid worden gemaakt als de bediening en het gebruik sneller, eenvoudiger en ongevoeliger voor fouten worden. Engineering Voor betere producten. Wij verzorgen de volledige mechanische en elektronische engineering. Onze focus ligt op kostenbesparing en het creëren van een goede prijs-kwaliteitverhouding. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Dimbacher Str. 6-8 74182 Obersulm Duitsland Contact: Robin de Turck Aantal medewerkers: 200-500 T: +31 6386 77566 E: r. deturck@ids- imaging. com I: www. ids- imaging. com Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9 Shaping the future since 1997! IDS Imaging GmbH. IDS stands for high-performance, easy to handle USB, GigE and 3D cameras with a great range of sensors and variants. We have been developing and producing products for industrial image processing since 1997. With technological foresight and a keen sense for future developments, we recognize the signs of the times. We consistently adapt key future technologies from the consumer world tomake them suitable for industrial use: IDS made the USB interface industry-compatible for the camera sector. Our latest innovation is the visionary product platform IDS NXT with artificial intelligence - a new generation of vision systems for industrial applications. A total of three different product lines enable a limitless application spectrum in equipment, plant, and mechanical engineering as well as in non-industrial areas such as medical technology, agriculture or logistics. 2. High performance USB and GigE industrial cameras, with a wide variety ofCMOS sensors. Available as entry-level board camera's, up to high-end IP65/67 housed camera's, for more demanding and harsch factory automation environments. 3. ENSENSO, Ultra Flexible 3D camera systems. A systemwell proven in various industries! 1. IDS NXT, with IDS NXT, we present a vision app-based platform with artificial intelligence - unlimited possibilities for applications of the future. With IDS NXT ocean, we offer a complete easy-to-use system from taking image data, label them, train the AI algorithm and deploy on your camera. 224 A complete overview of our products can be found on our website. Our online camera-selector helps you find the right camera for your project! Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

9001 e 21 Deventerweg 1-E 3843 GA HARDERWIJK Nederland Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 341 438 438 E: info. nl@ifm. com I: www. ifm. com/ nl Kwaliteitscertificering: ATEXISO 9001 ifm is een betrouwbare partner als het gaat om innovatieve automatiserings- en digitaliseringstechnologie. Met meer dan 7.000werknemers in 85 landen en 50 jaar ervaring in de sensortechniek is de ifm-groep een van de marktleiders wereldwijd. Altijd staan onze klanten centraal; in nauwe samenwerking met de klant zoeken wij naar een geschikte oplossing voor de betreffende applicatie. Industry 4.0 Van sensor tot systeemoplossing. ifm – gedreven door applicaties, met de focus op digitalisering inzicht in uw productieproces of machines. In samenwerking m u werken aan continuïteit en flexibiliteit. ''Made in Germany'' ifm staat voor hoogwaardige kwaliteit. 70% van onze producten wordt in Duitsland geproduceerd. Maar ook onze productielocaties in Amerika, Singapore, Polen en Roemenië zijn volgens dezelfde hoge Duitse kwaliteitsstandaard ingericht. Omvangrijk productportfolio Het uitzonderlijk grote productportfolio van ifm omvat niet alleen componentoplossingen, maar ook complete besturingen voor de industriële automatisering met koppelingen naar ERP-systemen. Of het nu gaat om positie- en processensoren, aansluitkabels, netvoedingen en veiligheids-componenten: het hoort tot het assortiment. Verder biedt ifm producten voor industriële beeldverwerking, AS-interface, maar ook identificatiesystemen (RFID) en systemen voor mobiele machines. Bovendien ontwikkelt ifm steeds meer innovatieve Industry 4.0-oplossingen inclusief software en cloudoplossingen. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Trawlerweg 3-5 8042 PZ ZWOLLE Nederland Contact: Paul Kok Aantal medewerkers: 500 + T: 06-12578555 E: paul. kok@ijssel. com I: www. ijssel. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Uw partner in duurzame productie- en onderhoudsoptimalisatie • SMART PRODUCTION Van het verbeterenen opzetten vaneen nieuwe onderhoudsorganisatie tot en met het overnemen van de verantwoordelijkheid vande complete onderhoudsorganisatie. SMARTMAINTENANCE: VAN DATA NAAR UPTIME Ons CBMplatform Uptime Works optimaliseert uw onderhoud – en daarmee uw productie. Het verhoogt de voorspelbaarheid. Als ondernemer moet u innoveren om met uw bedrijf de concurrentiestrijd aan te gaan. U staat dus voor de uitdaging om strategische keuzes temaken uit het overweldigende aanbod aan technische innovaties. Wij kijken graag samen met u naar productieprocesom vast te stellen welke oplossingen daadwerkelijk iets bijdragen aan productieverbetering. We kijken naar smart production aan de hand van het IJssel-model, waarmeewe ervoor zorgen dat continu verbeteren de basis wordt voor al uw bedrijfsprocessen. Daarbij maken we u graag deelgenoot van onze kennis en ervaring over de mogelijkheden die Smart Industry ons biedt. Maar hoe weergaloos technologische oplossingen ook zijn, uw mensen moeten ermee kunnen en willen werken. Daarom is een goede samenwerking tussen mens en techniek altijd de basis voor onze aanpak. • SMARTMAINTENANCE OPLEIDING ENONTWIKKELING We leiden ook uwmedewerkers op. Nieuwe technologie levert u immers alleen iets op, als u beschikt over personeel met de juiste capaciteiten. Aanonze IJssel Academie bieden we opleidingen, masterclasses en loopbaancoaching. Samen met onze partner 4Impact bieden we loopbaan- en talentontwikkeling die bijdraagt aande groei van uw organisatie. Denkt u dat onderhoud duur is? Wij zijn ervan overtuigd dat smart maintenance juist geld oplevert. Wij zijn uw specialist op het gebied van proactief onderhoud, smeertechnisch en toestandsafhankelijk onderhoud. VACATUREBANK Daarnaast zoeken en selecteren wij het beste technisch personeel op mbo-, hbo- en wo-niveau. Via onze eigen, gespecialiseerde vacaturebank werven wij technische professionals voor de IJssel Groep en voor onze opdrachtgevers. Wij willen voor onze klanten deweg naar de toekomst effenen. Daarom zorgen we bij IJssel dat onze eigenmensen (vanmbo- tot wo-niveau) voortdurend worden bijgeschoold en thuis zijn in de nieuwste ontwikkelingen. Zo weten ze waar ze het over hebben als ze bij u over de vloer komen en kunnen ze de nieuwste inzichten en technieken bij u op dewerkvloer toepassen. • SMART PEOPLE 226 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

t p l 21 Tinsteden 30 7547 TG Enschede Nederland Contact: Alex Cloo Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 53 428 28 74 E: info@ilt. nl I: www. ilt. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 ILT Fineworks is gespecialiseerdin het maken van producten met grote nauwkeurigheid voor afnemers in de fijnmechanica, microelektronica, medischeinstrumentenbouw, etc. Dit doen wij met ons state-of-the-art machineparkOnze deskundigheid is onder meer te vinden in: (micro) lasersnijden (micro) laserlassen (micro) laserboren (micro) ablatie Lasergraveren Mechanischeprototyping Microbuigen • • • • • • • Fabricagevan prototypes, kleineen middelgrote series. Korte levertijden. Laser snijden Productie van kleineen nauwkeurige delen. Snedebreedtes tot minder dan 10 micrometer zijn haalbaar. Materialen van 5 micron tot 3mm dikte: RVS en ongelegeerdstaal Hooggegeleerdestaalsoorten Titanium, Hastelloy, etc. Messing, koper Edelmetalen Keramiek • • • • • • Laser lassen Lassen van high-precision componenten met minimalewarmteinbreng en zeer hoge vormnauwkeurigheid. Materialen: Roestvast staal Titanium • • • • • Hooggelegeerdestaalsoorten Goud en Zilver Aluminium Laser boren Gaten met afmetingen van 10 micrometer tot 0,5mm in componenten en eindproducten. Lasergraveren Medische componenten met behoud van het gladde oppervlak Diepgraveren van matrijzen Oppervlaktegraveringen Nauwkeurige graveringen met zeer hoge resolutie Barcodes, 2D-matrixcode, logo's. • • • • • Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 Cleanroom Om de vragen van de veeleisendemarkten die wij bedienente kunnen beantwoorden, beschikken wij over een ISO- cleanroom Hierinworden specialelas- en andere bewerkingen en assembla uitgevoerd. Nauwkeurige en fijnmechanische laserbewerkingen Ultra-Korte-Puls laser • • • • Submicron laserbewerkingen. Ablatie. Microdrilling. Oppervlakte structurering Overige bewerkingen en processen. 2D-meten met video-meetsystemen Electron BeamMicroscoop (SEM) Vergroting 100.000x. 3D-meten met meetmachinesmet tasters. Heliumlektesten. Materiaalanalyse. Lascontrole d.m.v. materiaalkundig onderzoek. • • • • • Mechanische prototypes Prototype- en nulseries Ontwerp en ontwikkeling van modellenmet 3D cadcamsystemen (Solidworks) Volledig uitgeruste instrumentmakerij Eigen conventionele en cnc frees- en draaimachines. • • • • Microbuigen Het zetten en buigen van folie en dunne plaat met een dikte van 50 micron tot 0,8mm tot zeer complexe gevormde onderdelen

Wilhelminaplein 32 3072 DE ROTTERDAM Nederland Contact: Robbert Mouwen Aantal medewerkers: 500 + T: +31(0)882918900 E: info@imcd. nl I: www. imcdgroup. com Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9 Specialist in Thermoplastische Elastomeren Introductie Met ons kleine en hoog gespecialiseerde team staan wij garant voor een aanzienlijke toegevoegdewaarde. Wij hebben immers maar één doel: volledig voldoen aan uw verwachtingen. Werkwijze Onze technische buitendienst staat klaar om uw projecten met deskundig en professioneel advies te ondersteunen en succesvol te commercialiseren.Wij hebben klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. Dankzij onze jarenlange ervaring en uitgebreid leveringsprogramma slagen wij er vrijwel altijd in een materiaaloplossing voor uwnieuwe en bestaande projecten te vinden. Daarnaast biedt het uitgebreide leveringsprogramma de mogelijkheid tot 'downgrading', wat vaak direct al een kostenbesparing oplevert. Door de flexibele bedrijfsvoering van onze leveranciers kunt u erop rekenen, dat uwgrondstoffen tijdig en efficiënt aangeleverd worden. Tevens is een groot aantal materialen binnen 48 uur uit voorraad leverbaar vanuit ons magazijn in het centrum van de Benelux. IMCD Benelux is uw distributeur van tal van toonaangevende merken thermoplastische elastomeren (TPE). Wij bieden u een zeer compleet assortiment technische kunststoffen, aangevuld met een uitgebreid aanbod engineering thermoplastics (ETP) en masterbatches. Ons kleine, hooggespecialiseerde team staat garant voor een aanzienlijke toegevoegdewaarde. Ons doel is helder: volledig voldoen aan uw verwachtingen. Bedrijfsfilosofie Centraal in onze bedrijfsfilosofie staan kwaliteit en flexibiliteit. Wij streven ernaar soepel in te spelen op de behoeften van onze klanten. Wij willen niet de grootste speler in de markt zijn, maar wel de beste. 228 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

9001 21 Buitendijk 3 5705 CD HELMOND Nederland Contact: Dhr. T. Swaans Aantal medewerkers: 11-50 T: 0492 477 175 E: info@impa- precision. com I: www. impa- precision. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Vakmanschap in fijnmechanische productie IMPA Precision produceert fijnmechanische onderdelen met hoge nauwkeurigheid op basis van klant-specifieke vraagstukken. Onze hoofdzaak is kleine aantallen op een efficiënte manier verspanen, nauwkeurigwerken en de doorlooptijd zo kort mogelijk houden. Disciplines Wij vervaardigen uw product door middel van 3- en 5-assig frezen met automatische belading door robotcellen, draaien met aangedreven gereedschappen, draadvonken en erosievonken (PECM). Daarnaast voerenwe werkzaamheden uit als: boren, vlakslijpen, zagen, stralen, afbramen en graveren. Met ons machinepark zijn wij in staat om titanium, staal, aluminium, RVS, brons, messing, kunststof en andere hoogwaardige materialen te bewerken. Naast produceren kunnen wij ook de assemblage van uw halffabricaten en eindproductenverzorgen. Complexiteit en nauwkeurigheid Door een up-to-date machinepark inclusief meetkamer, in combinatie met een teamvan vakbekwame en gedreven mensen zijn we in staat hoge nauwkeurigheden te bereiken. Naast dat wij uw gewenste product realiseren kunnen wij kritisch met u meedenken ten aanzien van de maakbaarheid van het product, materialisatie van het product, warmte- en oppervlakte behandelingen. De kracht van het bedrijf Vakmanschap Zowel enkel stuks als seriematig werk Complexiteit / Nauwkeurigheid Hoge afwerkingsgraad Geconditioneerde werkomgeving Korte doorlooptijden met betrouwbare levertijd • • • • • • Bewerkingen 3- en 5-assig frezen Draaien Draadvonken Erosievonken (PECM) Boren Vlakslijpen Afbramen Honen En meer • • • • • • • • • Programmering HyperMill OneCNC Programmering aan de machine Solidworks 3D CAD • • • • IMPA Precision is ISO9001:2015 gecertificeerd. Bezoekonzewebsite voor meerinformatie enonze machinelijst: www.impa-precision.com Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Einsteinstraat 14-16 7601 PR Almelo Nederland Contact: Hans Velten Aantal medewerkers: 101-200 T: 0546-805580 E: info@ims- nl. com I: www. ims- nl. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Assembly lines for sensors and optics IMS production automation IMS is an experienced partner in developing andbuilding automated assembly lines for world's leaders in small sensors, actuators and optics. Examples of such products are micro-optics used in smart devices andsensors used in automobiles. These products are innovative, can bemature or can be at an early stage in their life cycle andhave significant growth potential. Assembly lines Our assembly lines are scalable in capacity, capable of a high-mix and flexible in layout. When developing aassembly line, we combine our existing knowledge with technology that is available on themarket. We use our knowledge and broad experience in various manufacturing technologies to deliver the best possible assembly lines. Professionals with ashared passion Our team consists of120 professionals with a shared passion for technology anda sincere commitment tomaking every project a success. We offer plenty of challengingwork forexperienced and graduate technicians especially in the fields ofelectrical engineering, mechanical engineering and technical physics. More information? Do you want to know more about IMS, production automation or do you have a specific automation challenge for your innovative product? Contact us Via info@ims-nl.com or visit our website: www.ims-nl.com Optimizing the customers' production Weuse the customers' knowledge and specifications to identify the necessary process steps and assess themanufacturability of their products with these processes. Inorder to verify the good functioning of these processes, we use test set-ups, prototypes and simulation tools. The results forma reliable starting point for developing a assembly line. 230 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e 21 De Sonman 22B 5066 GJ MOERGESTEL Nederland Contact: Cristel Rijnen Aantal medewerkers: 3-10 T: 013-5134593 E: info@injection- point. nl I: www. injection- point. nl DUURZAAM VERBINDEN MET KUNSTSTOFSPUITGIETEN Injection Point is een duurzaam, betrouwbaar en technisch kunststofspuitgiet bedrijf dat middel-grote series produceert. Onze kracht • • • • • We zetten het product centraal We verduurzamen waarwe kunnen We leveren "Ondemand" productie Transparante en eerlijke communicatie Snelheid van schakelen Onze diensten • • • • Adviesdiensten Kunststofspuitgieten advies Materiaaladvies Duurzaamheidsadvies Circulair plastic solutions • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Engineering support Voor de volledige product life cycle Maakbaarheid & technischontwerp Materiaal &ontwerpregels Duurzaamheid & engineering Optimalisatie bestaande producten Matrijs service Matrijsinkoop Matrijsontwerp Matrijs productie Matrijs testen & finetunen Matrijs oplevering Matrijs revisie & onderhoud Matrijs opslag Kunststofspuitgieten Hoge druk spuitgieten Overmoulding TSG lage druk schuimgieten Prototyping Proefspuiten Van 1 tot 850 gram shotgewicht Kwaliteitsmanagement Assembly & shipping Assemblage Verpakking Nabewerking Bedrukken/stickeren/labelen Just-in-time-productie Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 Onze doelstellingen 1. De beste kunststofspuitgietproducten produceren en leveren met de hoogst haalbare service en kwaliteit. 2. De CO2 – footprint proactiefverlagen. Samen aan de slag met en voor onze klanten om de CO2 -footprint te verlagen met als einddoel CO2 neutrale kunststofspuitgietproducten aan te kunnen bieden. 3. Duurzaamheid vergrotendoor engineering support Door het bieden van engineering support tijdens de hele produ life cycle wil Injection Point niet alleen klanten praktisch helpen met de ontwikkeling van het product maar ook direct meedenk en mogelijke oplossingen aanbieden om de duurzaamheidsimpact te vergroten. 4. Eerste stappen zetten met circulaire oplossingen De weg naar de circulaire economie lijkt nog lang. Toch zien we al veel mogelijkheden om stappen te zetten. Bij sommige innovaties betekent dit het aangaan van een circulair partnersh en bij andere het bieden van circulaire inzichten. Onze afnemers komen oa uit: Elektrotechnische industrie Utiliteits -en woningbouw B2B dienstverlening Consumer lifestyle Health Care Agrarische industrie • • • • • •

Ambachtsweg 23 5627 BZ EINDHOVEN Nederland Contact: Tiny Bosmans / IvoMoerenhout Aantal medewerkers: 11-50 T: 040-7370199 E: info@innovar- cc. com I: www. innovar- cc. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Reinigen, kwalificeren, assembleren en cleanroom verpakken Innovar biedt reinigings- en assemblagefaciliteiten voor de vervaardiging van ultraschone en(RGA) gekwalificeerde onderdelen en samenstellingen voor de high tech industrie. We reinigen uw producten in iedere afmeting en van verschillende vormen ultrasoon en manueel in onze cleanroom en bieden onze dienstverlening onder één dak aan. Zowel de reiniging, assemblage en kwalificatie van uwonderdelen geschieden in onze 400 m2 grote cleanroom. Refurbishment Na transport van uw producten naar uw eindklant worden de duurzame verpakkingsmaterialen en transporttools via een kosten efficiënt transport retour gestuurd naar onswarehouse. Daar worden deze verpakkingen en tools uitgebreid gecontroleerd, schoongemaakt, gerepareerd en vervangen waar nodig en maken we het van vergelijkbare kwaliteit als een nieuw product. Uitstoken Het uitstoken van producten en samenstellingen is een extra reinigingsstap waardoor de reinheid van het onderdeel op moleculair gebied nog beter wordt. Repack / DSP Onze verpakkingsservice waarmee uw standaard machineparts worden omgepakt naar service parts om ingezet te worden in het veld. Kwalificatie (RGA) Het RGA-systeem meet de uitgassingswaardenvan onderdelen en samenstellingen. Wij kunnen de meetresultaten analyseren, interpreteren en advies geven waar gewenst. Onze verschillende systemen hebben een diameter van 150 t/m 990 millimeter. Wij meten conform de eisen gesteld in de GSA's van ASML. 232 Clean assy We vervaardigen schone plastic zakken, een clean assy, veelal bestaand uit twee bodemvellen én twee blokzakken dieworden gebruikt voor het cleanroom verpakken. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n n t 21 Ekkersrijt 1501 5692 AN Son (Eindhoven) Nederland Contact: Robbert de Greef T: +31 (0)40 7515249 E: info@innplate. com I: www. innplate. com Kwaliteitscertificering: AS 9100 ISO 9001 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Sorbonnelaan 4 3584 CA UTRECHT Nederland Contact: Jos vanGemert Aantal medewerkers: 11-50 E: J. L. A. vanGemert@uu. nl I: www. uu. nl/ science/ instrumentatie Van idee naar ontwerp en van ontwerp naar realisatie Instrumentatie is onderdeel van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zij ondersteunt het onderzoek en onderwijs met het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van unieke apparaten, instrumenten en laboratorium apparatuur. Tevens wordt er gewerkt voor andere universiteiten, kennis- en onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland. Engineering Klanten komen bij instrumentatie met een idee of behoefte voor apparatuur of metproblemen met de huidige instrumentatie. Engineering denkt mee, ontwikkelt en ontwerpt nieuwe apparatuur, instrumenten en elektronica, zowel de hardware als de software. De expertise gebieden liggen op het vlak van; (fijn)mechanica, optica, (UHV) vacuüm, thermodynamica, elektromechanica, elektronica, (ontwerp) microcontrollers, data-acquisitie (o.a. voor CERN), interfaces, programmeerbare hardware (VHDL)en software. Alle apparatuur en instrumenten worden vervaardigd in de eigen werkplaats. Hierdoor is er totale controle over het productieproces, de kwaliteit en de levertijd. Voor het bewerken van metaal en kunststofheeft instrumentatie de beschikking over o.a.; CNC draaien en frezen tot enmet 5-assig simultaan, conventioneel draaien en frezen, draad- en zinkvonken, TIG en MIG lassen, solderen en warmtebehandelingen in ovens. Glas-instrumentmakerij De glas-instrumentmakerij ontwerpt en vervaardigt alles watmet (laboratorium) glaswerk en keramiek te maken heeft en kan glasmetaal verbindingen maken. Glas typen welke verwerkt kunnen worden zijn o.a.; borosilicaat, soda glas, (optisch) kwartsglasen BK7. Zowel warme als koude bewerkingen zijn mogelijk. Instrumentatie beschikt over apparatuur om te zagen, honen, stralen, lijmen, slijpen, polijsten (vlak en rond) en sinteren op hoge temperatuur. Instrumentatie biedt ook ondersteuning op gebied van intellectueel eigendomen octrooien. 234 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e g n, 21 De Stek 15 1771 SP WIERINGERWERF Nederland Contact: Jeroen Rijs Aantal medewerkers: 101-200 T: 0227 602844 E: info@interflow. nl I: www. interflow. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9001 VCA Advies, ontwerp, realisatie, validatie, beheer & onderhoud Interflowis een specialistop het gebied van cleanroomsen contaminatiebeheersing enexcelleert in het bieden van persoons- en productbescherming. Al meerdan 45 jaarverzorgt Interflowadvies, ontwerp, productie in eigen fabriek, realisatie op locatie, validatie en beheer en onderhoud van cleanroomsen laminar flowunits. Vrijwel elke industrie - van nanotechnologie tot semi conductor - kent processen waarbij het noodzakelijk is om producten en/of mensen tegen onzichtbare verontreinigingen te beschermen. Interflow kent de industriële werk- en productieprocessen en weet hoe risico’s beheerst kunnen worden. Uwsamenwerking met Interflow Onze kracht is het goed begrijpen van uw processen. Dit doen wij graag in nauwe samenwerking met u. Of het nu gaat om een groot of klein project, wij vinden het belangrijk om goed te begrijpen wat u nodig heeft en hoe we u verder kunnen helpen. Hoe zienuw processen er uit en hoe past de productieruimte hier binnen. Wie zijn betrokken bij deze processen en welke behoeften en belangen spelen er? Het verbinden van deze vereistenmaar vooral ook van de betrokken stakeholders, vormt een essentieel onderdeel van onze aanpak. Voor de beste en meest veilige oplossing, denkt Interflow vanaf de ontwerpfase graag mee. Hiervoor is elk benodigd specialisme in huis; van inrichting en werktuigbouw tot elektroen installatietechniek. Eén aanspreekpunt Interflow heeft als enige in Nederland alle specialistische cleanroom kennis, kunde en voorzieningen onderéén dak. Van eigen cleanroom engineers voor bouwkunde en werktuigbouw kunde tot elektrotechniek en meet- en regeltechniek. Hierdoor kunt u beschikken over een integrale en flexibele partner en garandeert u beschikbaarheid, kwaliteit en optimale kostenbeheersing. Valideren en (her)kwalificeren Tevens beschikt Interflowover een eigen validatie- en meetdie die uw cleanrooms en laminar flow units kan valideren en (her)kwalificeren. U ontvangt direct na alle metingen de schriftelijke rapportages zodat u opdrachtgevers en controlere instanties dewerking van uw installatie objectief kunt aantone Innovatieve en klantspecifieke oplossingen Als vakspecialist creëert Interflow voor ieder vraagstuk de juiste oplossing. Van modulaire systemen tot maatwerk cleanrooms e laminar flow units. Interflow werkt volgens gecontroleerde en gecertificeerde processen die aansluiten bij de eisen en regelgeving in de farmaceutische- en de high-tech industrie. Uiteraard is er voortdurend aandacht voor nieuwe ontwikkeling en innovatieve toepassingen. Zo kunt u vertrouwen op een toekomstbestendige oplossing voor uw vraagstukken. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Van Heemskerckweg 30 5928 LL VENLO Nederland Contact: Dhr. R. Dielis Aantal medewerkers: 51-100 T: 077-4656565 E: infonl@ionbond. com I: www. ionbond. com Kwaliteitscertificering: IATF 16949 ISO 14001 ISO 9001 Ionbond - De surface engineers Ionbond PVD, CVD en PACVD coatings zijn ontworpen voor industriële en klant toepassingen voor langere stand tijden, hogere up-time en betere performanceme de vogende specifieke eisen: • • • • Hardheid Slijtvastheid Lage wrijvings coefficient Uiterlijk/Design Met 37 coating centra in Europa, Azië en Noord-Amerika biedt Ionbond een breed portfolio aan van standaard en op maat gesneden dunne film keramische coatings. Ionbond is eenwereld leider op harde, slijtvaste coatings en bied de hoogste prestatie PVD, CVD en PACVD coatings die bescherming bieden tegen slijtage, lage wrijving en decoratieve coatings. Wij werken nauw samen met onze klanten om ervoor te zorgen dat de coatings aan alle kritische eisen voldoen. Daarbij verwerft Ionbond een diepgaand inzicht in de zeer specifieke vereisten van verschillende veeleisende markten, zoals lucht- en ruimtevaart, medische apparatuur, auto-onderdelen en hoogwaardige decoratieve producten. Bij dergelijke toepassingen is het absoluut noodzakelijk om gedurende het gehele coatingproces het hoogste niveau van kwaliteitscontrole te hebben. Daartoe leggen we een grote nadruk op productkwaliteit en investeren we aanzienlijke middelen in kwaliteitscertificeringen zoals ISO 9001, ISO 13485, IATF 16949 en AS 9100. 236 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Rijksweg Zuid 8 6131 AN SITTARD Nederland Contact: Drs. Jaap Renkema Aantal medewerkers: 11-50 T: 046-4113990 E: info@ipecunia. com I: www. ipecunia. com IPecunia Patents - Echt onderscheidend IPecunia Patents helpt uw vinding te beschermen Bij IPecunia Patents kunt u terecht voor wereldwijde bescherming van uw uitvinding in een octrooiaanvrage, voor modelbescherming en het beschermen van uwmerk. Wij schrijven octrooien op het gebied van Chemie, Polymeren, Materialen, Life-Science, Biotechnologie, Mechanica, Elektronica, Fysica, Trademarks enModellen. Wij geven u waardevol strategisch advies over het gebruik van intellectueel eigendom. Dit doenwe open, eerlijk en objectief om een goede bescherming te realiseren tegen minimale investeringen. Voor IPecunia Patents zijn octrooien, merken en modellen een middel, geen doel op zich. Patents & Trademarks U kunt octrooi (patent) krijgen voor technologische nieuwe uitvindingen. De vraag is of dat ook voor uw vinding geldt en of u daar met uw bedrijf baat bij heeft. De uitvinding dient nieuw te zijn en een technisch probleem op te lossen om te octrooieren. Wij helpen u zoeken naar relevante literatuur om een betere inschatting van die octrooieerbaarheid te geven. Het product, de markt en uw individuele situatie bepalen of he nut heeft om octrooi aan te vragen. Een internationaal octrooi een redelijk kostbare zaak zijn, dus dient het bedrijfsplaatje er goed uit te zien. We beoordelen samen met u of octrooiering voor u voordelen oplevert en welke die voordelen dan zijn. Met een transparante kosteninschatting kunt u zelf (vooraf) bepalen of dit traject voo kansen biedt. IPecunia Patents heeft jaren ervaring in het begeleiden van ondernemingen (van klein tot multinational) met dit soort vraagstukken en – indien waardevol – het schrijven van octroo en zorgen voor verlening, in vrijwel alle landen van dewereld. Strategisch advies Weet u hoe u de meeste waarde uit uw kennis kan halen?Moet wel of niet octrooieren? Dat hangt van veel factoren af. IPecuni Patents heeft de kennis en ervaring om met u mee tedenken: w is in uwgeval de beste strategie? Ons advies is altijd maatwerk. Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek voor een advies welke bescherming het beste bij uw persoonlijke situatie past. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

High Tech Campus 9 5656 AE EINDHOVEN Nederland Contact: Ruud Smetsers Msc. Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 40 750 55 90 E: office@ipl. nl I: www. ipl. nl Groei doorDigitalisering Smart Customization Smart Customization betekent: het scherp krijgen van uw productportfolio, met als doelom meer modulair te kunnen werken. Dit leidt tot een verschuiving vanEngineer-To-Order naar Configure-to-order processen. Resultaat: sneller offreren tegen concurrerende prijzen, kortere doorlooptijden, efficiëntere bedrijfsvoering en meer winst. Wij ondersteunen u bij de vertaalslag vanSmart Customization naar uw bedrijd en uw product endoorgronden samen met u de gevolgen voor uw processen. Maar ook bepalen we de consequenties voor portfolio management, product- en documentatiestructuur, wijzigingsbeheer en ondersteunende bedrijfssoftware. Digitale transformatie IPL helpt u bij de transformatie naar digitale processen door de inzet van nieuwe technologieën en optimaal gebruik van product en procesdata. Het gaat om digitalisering van productontwerp en productdocumentatie, het doorgeven van deze informatie naar werkvoorbereiding en naar productie. Maar het betreft ookde communicatie met uw leveranciers en met uw afnemers.Met als doel om processen verder te stroomlijnen en te versnellen, altijd met actuele informatie te werken en de communicatie zo effectief mogelijk te maken. We bepalen samen de digitale roadmap enondersteunen u in de realisatie daarvan. Selectie & Implementatie van Business Software Business software zoalsERP, PLM en PCF zijn een voorwaarde voor digitalisering van productie- handels en servicebedrijven. Basis voor de selectie enoptimalisatie van deze systemen zijn de gewenste verbeteringen in de bedrijfsprocessen. We denken met umee vanuitmoderne concepten en mogelijkheden van hedendaagse systemen. Thema’s kunnen zijn: de wijze van samenwerking met uw partners in de keten: orderstromen, informatiestromen de planning en logistieke besturing het voorraadbeheer en de beheersing van doorlooptijden uw productontwikkeling- en engineeringprocessen het managen van in de installed base bij uw klanten • • • • • Software selectie, implementatie en optimalisatie is voor veel bedrijven geen dagelijks werk. IPLAdvies is de onafhankelijke specialist die weet uwat er tekoop is en hoe het selectieproces het beste kan verlopen. Onze adviseurs hebben reeds meer dan 250 selectietrajectenuitgevoerd en tientallen implementaties begeleid. Bij de ERP-selectietrajecten maken wij dankbaar gebruikvan onze eigen periodieke evaluatie vanERP-systemen. De resultaten daarvan worden gepubliceerd in het boek“ERP-systemen voor productie en groothandel 2020” (www.boekenbestellen.nl) en een selectietool opinternet (erp.portal.nl). 238 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

r e n 21 Boschdijk 760 5624 CL EINDHOVEN Nederland Contact: Tim Ummels Aantal medewerkers: 11-50 T: 040-2647200 E: info@ips- technology. com I: www. ips- technology. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Cherishing industrial products We zijn een advies- en ontwerpbureau op het gebied van high-tech verpakkingen, tooling, testen en reiniging. Onze kennis en ervaring ligt in de ontwikkeling van transport verpakkingen en tools. We ontwikkelen transport verpakkings-methoden en leveren verpakkings-systemen van industriële producten. We bedenken hoe producten van fabrikant naar klant gaan. Ogenschijnlijk een behoorlijk smal vakgebied. Maar binnen dat vakgebied zijn we ontzettend breed. Die breedte, dat is ons ‘ketendenken’. Het maakt ons tot een internationaal erkend specialist. Testing We beschikken ook over zeer geavanceerde testfaciliteiten. On testlab is ISTA gecertificeerd en we zijn officieel lid en opgenom in het Amazon Packaging Support and Supplier Network (APAS We testen op klimaatomstandigheden, corrosie, temperatuurwisselingen, trillingen en schokken. Ook testenwe levensduur van producten. We kennen de functionele eisen waaraan producten en verpakkingen moeten voldoen, maar oo dewettelijke normen en plichten. Onze missie is eenvoudig en tegelijkertijd veelomvattend: we zorgen er voor dat uw industriële producten in perfecte staat en efficiënt bij gebruikers kunnen worden afgeleverd en geïnstalleerd. Dat doen we door uw producten en uw toegevoegdewaarde te koesteren. Packaging Uw product is niet voor niets úw product. Uw kerncompetentie en dus niet die van ons. Maar als het gaat om de optimale bescherming van dat product, dan moet u bij ons zijn. Wij nemen alle zorgen op dat gebied van u over. Op basis van uw eisenpakket ontwikkelen we een verpakking die voor die bescherming zorgt. Tooling We adviseren over de demontage, het transport en de montage van producten en product onderdelen. Product onderdelen moeten efficiënt worden gedemonteerd, verpakt en op locatie bij de eindgebruiker zo handig en snel mogelijk tot één compleet product worden samengebracht. We beschikken over kennis en ervaring om hiervoor de benodigde hulpmiddelen en technieken te ontwikkelen. Referenties: ASML, Trumpf, ThermoFisher, Scientific, K&S, PANalytical, Philip TNO, VDL, Qioptiq, Zeiss Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Rijnerf 12 3861 PV Nijkerk Nederland Contact: M. Bos / M. Lammers T: 033-455 44 44 E: info@iteq. nl I: www. iteq. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9 Design - Concepten - Engineering - Prototyping - ProjectManagement ITEQ Engineering richt zich op mechanical engineering, industrial design, ontwikkeling, re-engineering, prototyping en productiegereed maken van machines of onderdelen. ITEQ Engineering is het verlengstuk van uw organisatie als het gaat om nieuwe producten en de doorontwikkeling van bestaande producten. Zowel voor projectmatig als voor seriematige producten. Wij ontwikkelen en produceren alle producten in-housewat een groot voordeel oplevert in flexibiliteit, kwaliteit en gemak voor onze klant. Doordat wij meer doen dan alleen ontwerpen is ITEQ Engineering de perfecte partner voor u. ITEQ Engineering staat voor toewijding en creativiteit in innovatief ontworpen monodelen en complete modules. Wij begeleiden onze klant van idee tot Plug and Play. Met dit concept staan maatwerk, betrouwbaarheid, denken in processen en oplossingen, gelijkwaardigheid in de relatie en resultaat centraal. MVO is voor ons vanzelfsprekend. Uw probleem is onze uitdaging! Industrieel design Concepten Re-engineering Cost-engineering Prototyping CE markering 3D printing Rapid manufacturing Project management • • • • • • • • • ITEQ Engineering doet meer dan alleen ontwerpen. Door de jaren heen hebben wij een schat aan ervaring opgedaan in het coördineren van projecten. Dat betekent dat we complete producten kunnen ontwerpen en leveren. Het gaat daarbij om het vormgeven en dimensioneren van mechanische componenten en constructieve delen. En tevens het verzorgen van een compleet geproduceerd en geassembleerd product of prototype. Onze specialisten van ITEQ Engineering staan voor u klaar om u bij te staan tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten. Al in het ontwerpstadium kunnen wij u van dienst zijn. Zo kunnen wij met onze kennis en ervaring al in een vroeg stadium rekening houden met de mogelijkheden in de productiefase. 240 Zo ondersteunen wij de klant bij de volledige uitwerking van een idee. Bij ITEQ Engineering bent u daarom aan het juiste adres voor een betrouwbare en efficiënte project-organisatie. Voor meer informatie: Menno Bos: 033-453 40 25 Martijn Lammers: 033-453 40 27 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

9001 g ef s d r 21 Bogert 1 5612 LX EINDHOVEN Nederland Contact: Remco Simmer Aantal medewerkers: 11-50 T: 06-15268871 E: rsi@ivyglobal. eu I: www. ivyglobal. eu Ivy Global zet aanstormend talent in op projecten. Wij staan bij veel bedrijven aan de basis om projecten uit te voeren. Dit hebben wij de afgelopen 6 jaar bij 150 bedrijven succesvol gedaan, door studenten in totaal 200.000 uur te latenwerken op 450 verschillende projecten. Samen met Ivy Global: Word de productiviteit binnen uw organisatie verhoogd Profiteert uvan een frisse blik, hoge energie en actuele theoretische kennis Kunt u risicoloos opschalen in projecten Krijgt u hulp nodig bij complexe- , uitzoek- of onderzoeksvraagstukken • • • • Ivy studenten: Zijn potentiële nieuwecollega’s die ukunt latenkennismaken met uw bedrijf Hebben een hoog lerend vermogen enpassen zich snelaan Zijn bekend metde laatste ontwikkelingen op hetgebied van technologie Zijn relatiefgoedkoop, breedinzetbaar en kunnensnel schakelen • • • • Al onze projecten staan onder supervisie van ervaren projectmanagers. Zo wordtuw interne organisatie nauwelijks belast tijdens het project en leveren wij de kwaliteit die u verwacht. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Marconistraat 11 2809 PH Gouda Nederland Contact: Ramon van 't Hoff Aantal medewerkers: 3-10 T: +31182619333 E: ramon. vanthoff@jjbosbv. nl I: www. jjbosbv. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Wie ZijnWij j.j. bos b.v. is een technisch advies- en handelsbureau voor hoogwaardige technische producten en vertegenwoordigt een aantal buitenlandse fabrieken. De focus ligt hierbij op de verkoop van wetenschappelijke laboratorium instrumenten en beproevingssystemen voor bepaling van mechanische eigenschappen van materialen en constructies. De organisatie richt zich hierbij vooral op een vijftal technologieën waarin zij actief is en haar productenprogrammaop heeft afgestemd, t.w.: Aerosol, Particles en Stroming analyse • TSI (USA) Aerosol-, fijnstof, deeltjes- en stromingsmeting ATS Applied Test Systems (USA) Systemen voor materiaaltesten en procesverwarming Centorr/Vacuum Ind. (USA) Hoog temperatuur vacuümovens LiTeM (It) Pneumatische vermoeiings en trek testsystemen PCS/Research Inc. (USA) Industriële infraroodverwarming, verwarmingssystemen en regelsystemen Ernst Härteprüfer SA (It) Hardheidstesters • Trillings- en omgevingstechnologie ETS Solutions (CH) Elektrodynamische tril-test apparatuur M+P International (D) Geavanceerde besturing-, data acquisitie systemen t.b.v. tril-test apparatuur Beran Instruments Ltd. (UK) Accelerometer kalibratie apparatuur LAB Technology Inc. (USA) Valtest systemen en transportsimulatie LIMESS GmbH (D) Optische trillingsmeetapparatuur SincoTec GmbH (D) Resonantie materiaal testsystemen • Rekmeting & Sensoren Micro-Measurement (USA) Rekstrookjes, instrumenten en accessoires voor spanningsanalyse en precisie opnemers MTS Systems Corp. (USA) Mechanische testsystemen voor materiaal-, vermoeiing- en treksystemen, evenals bewegingssimulatiesystemen • Manner (D) Telemetrie en contactloos meetsystemen Alliance Sensors. (USA) Positiesensoren , LVIT's en LVDT's Measurement Specialties / TE Connectivity (USA) Sensoren voor: druk, kracht, positie, trilling, temperatuur, vochtigheid en vloeistofeigenschappen Mark-10 (USA) Trek- en drukbanken,Kracht- en draaimoment opnemers, meetinstrumenten en ergonomie kits. Elektronen microscopie Bruker AXS (D) Röntgen microanalyse Deben (UK) Micro trekbanken, motion control en specimen koeling voor licht en elektronenmicroscopen Hirox (KR) Table top SEM's Quorum (UK) Cryo SEM, preparatie apparatuur voor elektronen microscopie • 242 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e : 21 De Run 4312 5503 LN VELDHOVEN Nederland Contact: Werner Jansen Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 610541934 E: info@janscontrol. nl I: www. janscontrol. nl Kwaliteitscertificering: VCA Trainings- en adviesbureau voor controlled environments Jans Control B.V. is een Trainings- en Adviesbureau op het gebied van Controlled Environments (CE) in de High Tech, Farmaceutische en Food industrie. We zijn gespecialiseerd in het verbeteren vanen zoeken naar oplossingen op het gebied van contamination control gerelateerde uitdagingen én in het opleiden van uw CEmedewerkers in cleanrooms of operatiekamers. Cleanroom Academie - Basis Controlled Environment introductie - Reiniging &Desinfectie - Bewustwording & Gedrag - Good Manufacturing Practice (GMP) - Good Documentation Practice (GDP) - Elektro Static Discharge(ESD) - Persoonlijk ontwikkeling CE- Adviesbureau - Reiniging &Desinfectie - Processen &Procedures - Interim Management - Contractbeheer Products & Innovations - UV/ A Particle Detection Light (PDL) - UV/ C & Ozon disinfection products D e theor o maa Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Leenderweg 180A 5555 CJ VALKENSWAARD Nederland Contact: Twan Bussers Aantal medewerkers: 51-100 T: 040-204 20 05 E: info@jansenmachiningtechnology. n I: www. jansenmachiningtechnology. n Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Jansen Machining Technology is opgericht in 1965 en heeft zich ontwikkeld tot een toeleverancier van OEMklanten in de HighTech Industry. Jansen is gespecialiseerd in nauwkeurig draaien en frezen met hoge afwerkingsgraad. In de zomer van 2020 zijn we naar een compleet nieuw pand verhuisd. In dit volledige geclimatiseerde pand hebben we tevens de beschikking over een cleanroom klasse 6 en de mogelijkheid voor cleaning tot Grade 2 vacuum cleanliness. De relatie met onze klanten staat hierbij centraal. Graag denken we met u meeom samen tot een kostenefficiënt product te komen. De lijnen binnen Jansen zijn erg kort, we houden van duidelijkheid in onze manier van communicerenen zijn een ‘no nonsens’ organisatie. Onderscheidend vermogen... Onze mensen weten precies wat technisch haalbaar is en denken graag mee over kostenefficiënt produceren met constante kwaliteit. U bent altijd verzekerd van een eerlijk advies, want we durven ook ‘nee’ te zeggen. Zo leggen we de basis voor een succesvol product en een langdurige relatie. 244 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

. nl nl 21 Lireweg 4 NL-2153 PH Nieuw-Vennep Nederland Contact: Arnold Kruize / Bram v.d. Meer Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 252 623 500 E: sales@jeolbenelux. com I: www. jeolbenelux. com Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9001 JEOL is wereldleider op het gebied van elektronenmicroscopie en andere analytische apparatuur, voor R&D en kwaliteitscontrole. In de Benelux werkt JEOL vanuit vestigingen in Brussel Specialisten in oplossingen op maat tot ultrahoge resolutie JSM-IT500HR en Nieuw-Vennep > transmissie elektronenmicroscopen (TEM) van routine tot atomaire resolutie > electron probe microanalysers (EPMA) > focused ion beam systemen (FIB) > ion polishers voor monstervoor-bereiding voor SEM en TEM JEOL heeft meer dan 60 jaar ervaring met scanning en transmissie elektronenmicroscopen, scanning probe microscopen en massaen NMR-spectrometers.Ook heeft JEOL ruime ervaring in semiconductor apparatuur voor wetenschappelijke en industriële doeleinden. Met de uiterst geavanceerde apparatuur en technieken biedt JEOL wereldwijd oplossingen op maat voor routineanalyse van zowel organisch als anorganisch materiaal. Op deze manier levert JEOL een belangrijke bijdrage aan de verdere doorbraak in nanotechnologische ontwikkelingen. JEOL-apparatuur richt zich op een brede doelgroep: chemische, natuurkundige, medische en biologische laboratoria, voor zowel industrie als overheid. JEOL ontwikkelt en produceert: > scanning elektronenmicroscopen (SEM), van table-top TabletopNMR > NMRspectrometers JMS-T200GC AccuTOFGCx-plus Cross Section Polisher > geïntegreerde elementanalyse systemen (EDS) voor SEM en T EDS available forall models > systemen voor oppervlakteanalyse (Auger en XPS) > massaspectrometers (GC-MS, ToF-MS) JEOLNMR Series NeoScope > ESR spectrometers > Electron-beam lithografiesystemen voor de halfgeleiderindustrie Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Platinaweg 4 1362 JL ALMERE Nederland Contact: Ilse van Stijn Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 (0)36 303 2000 E: sales@jeveka. com I: www. jeveka. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Cleanroom en Vacuümtoepassingen Jeveka heeft een uitgebreid assortiment aan bevestigingsartikelen voor cleanroom- en vacuümtoepassingen op voorraad. Deze artikelen kenmerken zich door een standaard kwaliteit van A4-80. Welkom bij Jeveka Sinds 1937 is Jeveka een vooraanstaand specialist op het gebied van bevestigingsartikelen en gereedschappen. Wij leveren een kwalitatiefhoogwaardig programma, met meer dan 60.000 artikelen, afgestemd op dewensen van onze klanten. Vandaag vóór 16:00 uur besteld, is dezelfde dag nog verstuurd. Ontzorgen 4.0 Logistieke ontzorging begint bij het bijhouden van de voorraad en het instellen van de hoeveelheden en frequenties van bestellen die ervoor zorgen dat de voorraad laag is maar nooit op raakt. Jeveka kan hier bij helpen. Een compleet programma Het aanbod vanbevestigingsartikelen bestaat uit gerenommeerde merken die exclusief door Jevekaworden vertegenwoordigd. Daarnaast treft u in ons productassortiment veel merkproducten aan van toonaangevende leveranciers. Specials en Maatwerk Bent u op zoek naar een specifiek artikel, dan kan onze productieafdeling een oplossing bieden. Aan de hand van uw eigen tekening of monsterstuk kunnen de engineers van Jeveka een standaardartikel aanpassen of een nieuw product voor u ontwikkelen. Engineering De kerntaak van onze engineers is het om klanten te adviseren op het gebied van constructie (co-engineering), zoals het op zoek gaan naar slimme technische oplossingen in de hightechindustrie. Ook adviseren ze welke materialen en/ of oppervlaktebehandeling je het beste kunt gebruiken. Ze voeren krachtberekeningen uit en analyseren deze. Ze houden zich bezig met de optimalisatie van verschillende tooling en bekijken hoe je efficiënter om gaat met bevestigingsmaterialen. 246 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202 Merken die staan voor kwaliteit UNBRAKO schroeven met binnenzeskant, Durlok bouten KATO inzetschroefdraden, Tangless SCHUMACHER tappen en snijplaten NORD-LOCK borgringen JECLIN bevestigingsartikelen voor cleanroom en vacuüm JEXTARRVS bevestigingsartikelen BÄCKER machine bediendelen en kunststof bevestigingsartikelen MAGNA permanente magneten FIBRO normdelen voor de stempelmakerij, Fibroflex H. BILZ verzink-, boor- en opboorgereedschappen H+S precisie folieband en vulbladen • • • • • • • • • • • Onze afdeling productie Heb je een probleem met je huidige bevestigingsartikelen? Wij denken graag mee en ontwikkelen een heel nieuw product of passen een standaard bevestigingsartikel aan op basis van jouw wensen of tekening. En dat alles met een korte doorlooptijd.

n . 21 Heukelenseweg 14a 7418 ED DEVENTER Nederland Contact: JW Muilerman Aantal medewerkers: 1-2 T: +31570608079 E: info@jinnovation. nl I: www. jinnovation. nl Uwstatic control en reinigingsspecialist Reiniging vanoppervlakken wordt steeds belangrijker, zeker in de pharma/medische industrie. Wij leveren hiervoor diverse oplossingen zoals baanreiniging, rinsersystemen en diverse 3D reinigingssystemen. Controle en inspectie van apparatuur welke de statische ontlading verzorgt is essentieel. Deze controle kan automatisch plaatsvinden via het Smart Con systeem. Hiermeewordt continu de status van de aangesloten apparatu gecontroleerd. Via diverse beschikbare bussystemen wordt desgewenst een koppeling met bestaande systemen gerealisee Statische opladingen in productie processen kunnen tot diverse negatieve effecten leiden zoals productiestilstand, vervuiling of zelfs brand. Meech levert hiervoor een breed scala aan oplossingen waaronder de kleinste 24Vdc ionisatiestaaf op de markt, de Hyperion 924IPS. Droogijs reiniging wordt ook in de industrie steeds meer toegepast. Reiniging van matrijzen, schakelkasten, extrusiekoppen, hotmeltnozzles etc. Het te reinigen oppervlak wordt NIET beschadigd of nat en er b geen residuover want droogijs gaat van een vaste stof direct o in gas. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Madame Curieweg 15 5482TL Schijndel Nederland Contact: Henry Stienen Aantal medewerkers: 3-10 T: +31(0)735441050 E: info@jlmag. eu I: www. jlmag. eu Kwaliteitscertificering: IATF 16949 ISO Connecting Mine to Application JL MAG Rare-Earth Europe is a subsidiary company of JL Mag Ganzhou China. With mining and production facilities of strategic Rare Earth elements at it's disposal the focus is placed at the availability, security of supply and recycling of Rare Earth elements, a high level of production technology and the contribution of knowledge in the field ofmaterials and material properties in their relation to their magnetic function. From the very heart of Brainport Eindhoven (The Netherlands), one of the most innovative regions of the world, JL Mag Europe has successfully introduced it’s unique business model to their target markets: - E-Mobility - Renewable Energy - Industrial Automation - High Tech Systems - Water/Air/Soil and Nano Technology - 3C Applications Meanwhile our production facilities in China have been audited according VDA 6.3 and released for Mass production. JLMAG EU Expertise& Sales Office Together with the extensive Heavy RE (Dy/Tb) reduction program of our Parent Companyand our market leading GBD capabilities, our dedicated team of Application engineers has a strong focus on Design Optimization, Project development and Magnetic Measurement Expertise. The individual elements of our business model compile together form a “full Circle of Capabilities”. JLMAG Ganzhou Plant Q4 2020 In parallel we keep embracing our “Cradle to Cradle” concept by making our Separating Technology available to our customers, which makes it possible not only to recycle all “Production Wastes”, but also recycle finished magnets in a “end of life” situation. 248 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

O 9001 n 21 Leenderweg 180 5555 CJ VALKENSWAARD Nederland Contact: Hans Bakker Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 40 204 03 55 E: hans. bakker@jobprecision. nl I: www. jobprecision. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 High Precision Part &Components Hart voor metaal Een goede technicus heeft passie. Een warm hart voor techniek. De voortdurende wil om meer te halen uit metaal. De adviezen, ontwerpen, producten en tools van Job Precision staan in de frontlinie van wat technisch haalbaar is. Maar ze zijn juist zo krachtig omdat ze perfect passen in de organisatie en de vraagstukken van onze klanten. Een gepassioneerd technicus en een uitstekende partner dus, Welkom bij Job Precision Als directe afgeleide van deze totaal processen, heeft Job Precision ook competenties ontwikkeld die als deelactiviteit worden aangeboden. Zo kunnen we in korte tijd modellen en prototypes fabriceren en zijn specialistische deelbewerkingen zoals het bewerken van TZMMolybdeen, Wolfram, hardmetaal Inconel, Tantaal en keramiek ons op het lijf geschreven. Breedwerkveld Job Precision combineert de kennis en ervaring van gerenommeerde specialisten in een metaalbedrijf van formaat. Die eigenschappen liggen aan de basis van een breed werkveld zoals: Perfectie is ons uitgangspunt Onze processen zijn evenzeer ingericht rond onze klanten als ro de techniek. Hierdoor creëren we een uitstekend uitgangspunt voor de ontwikkeling en fabricage van een breed palet productiemiddelen en producten. • • • • Onderdelen vanmatrijzen voor kunststof spuitgietproducten Hoog precisie fijnmechanische onderdelen voor machines, gereedschappen en apparatenbouw Speciaal gereedschappen, slijtonderdelen en meetmiddelen voor productie processen Onderdelen of deelbewerkingen voor producenten van gereed-schappen en precisieonderdelen. De som ende delen Binnen dit brede terrein is Job Precision op zijn best als design, engineering, productie en services optimaal op elkaar zijn afgestemd. Deze werkwijze is een garantie voor complexe en hoogwaardige metaal gereedschappen met zeer hoge nauwkeurigheden. Die voortdurende zorg is vastgelegd in de normen en werkwijz die zijn gekoppeld aan ons ISO-9001 certificaat. Uiteraard zijn zowel machines als meetinstrumenten de geconditioneerde productieruimte en de clean room geschikt voor nauw getolereerde dimensies. Hoog precisie onderdeel gemaaktvoor de ExoMars Rover Succesfactoren De brede en diepgaande kennis van techniek en van specifieke behoeften in de markt heeft Job Precision een groot aantal respectabele klanten opgeleverd die ons telkens weer toetsen technische perfectie, korte procestijden, een uitstekende prijs/waardeverhouding en optimale servicegaranties. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Aziëlaan 12 6199 AG MAASTRICHT-AIRPORT Nederland Contact: Dhr. Ir. Huub Janssen Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 43 358 57 77 E: huub. janssen@jpe. nl I: www. jpe. nl EXPERTS IN PRECISION ENGINEERING 250 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Spinnerij 3 9950 Lievegem België Contact: Thierry Soenen Aantal medewerkers: 3-10 T: +3293959590 E: co@junoindustries. eu I: www. junoindustries. eu Uw schroefdraadinsertspecialist! Naast de vele standaardoplossingen is maatwerk ook mogelijk. Juno Industries biedt oplossingen aan zodat een krachtige schroefdraad verkregenwordt in/op materialen die niet voldoende stevigheid in huis hebben of net veel te hard en/of te dun zijn. Dit door een keuze te maken uit de schroefdraadinserts van onze partner Specialinsert, die oplossingen maakt voor plaatwerk, buizen & profielen, thermoplasten, composieten, sandwichpanelen, natuursteen & keramische panelen. In 2010werd Juno Industries BVBA opgericht als expertise-hub voor de Italiaanse fabrikant Specialinsert. Juno Industries biedt op die manier heel gespecialiseerde verbindingstechnieken aan die dankzij de samenwerking met d fabrikant en de 23 jaren expertise in deze niche steeds uw bevestigingsopportuniteit tot een goed einde brengt. Vraag gerust een sample aan of bezorg ons uwmateriaal in Ital zodat we gratis testen kunnen uitvoeren! Het Italiaanse familiebedrijf Specialinsert telt momenteel 81 werknemers die samen in Turijn en Venetië kwalitatieve oplossingen produceren volgens de IATF kwaliteitssysteem 16949:2016. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Varsseveldseweg 20a 7061 GA TERBORG Nederland Contact: LuukWissink Aantal medewerkers: 3-10 T: 0315339432 E: info@k3d. nl I: www. k3d. nl Vergroot uw kennis en kansen in 3D metaal printen! K3D maakt 3D metaal printen voordelig voor de Nederlandse industrie: 3D metaal printen staat niet meer in de kinderschoenen. K3D bewijst dat door 3D metaal printen beschikbaar te maken voor de gehele Nederlandse maakindustrie. In onze unieke Printing Technology Centers krijgt u laagdrempelig toegang krijgt tot 3D printkennis en printcapaciteit. Zo benut u de voordelen van 3D metaal printen maximaal. In ons Printing Technology Center bieden we het complete pakket: gezamenlijk kennis delen én voordelig uw product printen op onze high-end metaalprinter. Onze unieke Printing Technology Centers (PTC's) bieden u: Kennis in 3D metaal printen Machinecapaciteit op een industriële metaalprinter Een ontwerppartner Een fabricagepartner Softwarepakketten Het PTC-netwerk • • • • • • Van de Printing TechnologyCenters tot en met de 3Dmetaalprintshop: onze diensten zijn zeer divers. In onze 3D-metaalprintshop produceren wij uw producten. Gemakkelijk en snel uw product 3D printen? Dat kan! Wij ontvangen graag via info@k3d.nl uwaanvraag inclusief 3D model (*step of *stl), waarna wij u een voorstel voor productie zullen sturen. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om bij ons op locatie uwaanvraag te bespreken. K3D beschikt over de materialen: RVS 316L Aluminium AlSi10MG Gereedschapsstaal 1.2709 • • • Daarnaast bieden wij trainingen om uw kennis over 3D printen te vergroten. 3D metaal printen is een relatief nieuwe maaktechnologie. Daarom bieden wij uw bedrijf graag handvattenom zelf te doorgronden welke industriële producten allemaal in aanmerking komen voor 3D metaal printen. Bij K3D kunt u naast het printen van3D producten in onze shop en het volgen van trainingen, ooksamen met ons uw business cases uitwerken. 252 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202 Mocht u samen met K3Duw business case willen uitwerken, dan kunt u met de productie vanuw onderdelen vele voordelen behalen. De belangrijkste voordelen zijn: Kostprijs reductie Functie integratie Minder gewicht Onderdelen reductie Kortere doorlooptijd • • • • • Benieuwd naar alle voordelen van het uitwerken van uw business case bij K3D? Bezoek dan onze website! Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!

21 J.F. Kennedylaan 2 5612 AB Eindhoven Nederland Contact: René de Groot T: +31 6 22489038 E: rene. de. groot@kvk. nl I: www. kvk. nl Succesvol ondernemen met kennis en netwerken van de KvK! Nieuwe Kamer vanKoophandel: Na de fusie van 12 regionale, een landelijke Kamer van Koophandel en Syntens is per 1 januari 2014 de nieuwe Kamer van Koophandel ontstaan. De Kamer van Koophandel staat ten dienst van alle ondernemers in Nederland! Iedere ondernemer kan bij de Kamer van Koophandel terechtom zijn of haar vragen te stellen over ondernemerschap, het handelsregister, exportdocumenten en dergelijke. De nieuwe Kamer van Koophandel brengt informatie uit het handelsregister op een laagdrempelige manier beschikbaar voor ondernemers (bijvoorbeeld via de handelsregister app (www.kvk.nl/apphandelsregister ). De Kamer van Koophandel wil de dienstverlening zoveel mogelijk digitaliseren. Hierdoor zijn deze diensten beschikbaar op het moment dat u als ondernemer daar behoefte aan heeft (24 uur per dag). Deze eerstelijns ondersteuning wordt gegeven op de gebieden: starten en doorstarten innovatie. Internationaal zaken doen. financiering. • • • • Door de wijze van financiering van de KvK is dienstverlening doorgaans kostenloos. Voor de HighTech zijn met name de volgende activiteiten interessant: MKB loket topsectoren Internationale samenwerking Smart Industry • • • MKB loket topsectoren De Topsectoren hebben allemaal een MKB-loket waar ondernemers met vragen terecht kunnen. Demeeste topsectoren hebben dit MKB loket bij de KvK ondergebracht. KvK bemant de volgende topsector loketten: HTSM. Chemie. Creatieve industrie. Agrofood. Water. Tuinbouw en uitgangsmaterialen. Energie. • • • • • • • Elke ondernemer kan zijn vragen met betrekking tot de topsec stellen via het algemene nummer 088-5851585.Ook kunt u gebruik maken van de rechtstreekse telefoonnummersper topsector (zie hiervoor dewebsite van de desbetreffende topsector). Internationale samenwerking Vanuit het project Enterprise Europe Network (EEN) is KvK uw toegang tot een uitgebreid internationaal kennisnetwerk. Naas de Europese landen zijn vrijwel alle overige geïndustrialiseerde landen op dit netwerk aangesloten. Zoekt u technologische kennis of wilt u uw technologische ken beschikbaar stellen aan andere bedrijven, dan kan de KvK voor hierin bemiddelen. Het netwerk kan tevens ingezet worden voo het vinden van internationale business partners. Bij diverse activiteiten van het Mikrocentrum (bijvoorbeeld Precisiebeurs, Fotonica evenement, Kunststoffenbeurs) maar ook daarbuiten organiseert KvK matchmaking bijeenkomstenwaarin gericht internationale contacten tussen bedrijven worden gelegd. Smart Industry Smart Industry staat voor het slim inzetten van digitalisering en van nieuwe technologische mogelijkheden. De digitale revolutie biedt nieuwe kansen voor klant specifieke oplossinge procesoptimalisatie maar ook voor nieuwe business en samenwerking. Door intensiefgebruik temaken van internet en ICT in combinatie met draadloze verbindingen, sensortechnologie, internet of things, big data e.d. ontstaan de nieuwe kansen. Het hele industriële speelveld, dus ook uw waardeketen, zal hierdoor veranderen. De Kamer van Koophandel is parter in het landelijke Smart Industry programma en informeert bedrijven over deze ontwikkelingen. Wij dagen u uit om na te denken over de kanse en bedreigingen vandeze Smart Industry ontwikkelingen. Wilt u vervolgens de geconstateerde kansen benutten, dan ondersteunt de Kamer vanKoophandel u bij het vinden vande juiste samenwerkings-partners en kennisexperts. Wilt u meer informatie en advies over Smart Industry, stuur dan een e-mail naar info@smartindustry.nl of bel met één van de adviseurs van de Smart Industry Informatie en Advieslijn 088-5852225. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Minckelersstraat 8 5916 PE Venlo Nederland Contact: H. Derks Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 77 354 84 00 E: info@kellpla. nl I: www. kellpla. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Personal Partner in Production Kellpla Group is uw betrokken full-service partner in plastic injection molding.Met ruim 65 jaar ervaring onderscheiden wij ons door klantspecifiek spuitgieten van hoge kwaliteit. Bij Kellpla Group begrijpen we dat de productie van hoogwaardige kunststofoplossingen meer is dan alleen spuitgieten. Daarom bieden wij een full-service aanpak waarbij u als klant vanaf stap één betrokken bent. Onze Early Supply Involvement (ESI) ondersteunt u van het eerste idee tot advies over de juiste grondstof én de beste constructie van uw product. Zo realiseren wij de hoogst haalbare kwaliteit voor uw toepassing. En door slimme engineering een efficiënte en veelal kostenbesparende aanpakvoor u. Door onze ruime voorraad in diverse soorten granulaat, zijn we altijd flexibel en kunnen we snel en met de juiste oplossing op uw vraag inspringen. Met ons uitgebreide machinepark kunnen wij alles voor u produceren, in grote en kleine series. Een goede samenwerking met klanten staat bij ons voorop. Ons betrokken team van specialisten en onze customer service houden de communicatielijnen kort. Bovendien lopen wij binnen ons familiebedrijf als vanzelfsprekend die ‘extra mile’. Zo is Kellpla Group groot geworden en zo blijven wij meedenken en meegroeien met onze klanten. We zijn slechts één telefoontje bij u vandaan. 254 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Rijksweg Noord 281 6136 AC SITTARD Nederland Contact: Sebastiaan Laumen Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 46 411 38 00 E: sebastiaan. laumen@keytec. nl I: www. keytecgroup. com Kwaliteitscertificering: IATF 16949 ISO 13485 ISO 14000 ISO 9000 We industrialize your ideas! KeyTec is een sterke, wereldwijde leverancier van metaal, plastic en gecombineerde metaal/plastic high precision componenten en samenstellingen. Opgericht in de jaren 50, werd de firma vervreemd van Philips Electronics NV in 1999. Flexibiliteit, snelheid en klant focus zijn onze voornaamste eigenschappen als preffered supplier van electromechanische componenten. KeyTec richt zich op automotive en voertuig constructie, precis engineering, mechatronics en optiek, medische technologie, professionele buizen, telecommunicatie industrie, clean room technologie. We zijn specialist in high precision metaal en plastic componenten en Mechatronic Manufacturing Solutions (MMS). Wij starten uw produktie van 100 tot 100 miljoen stuks binnen 8 weken op (inclusief matrijzen en tooling). Onze productiemogelijkheden zijn: dieptrekken, stampen, buigen, spuitgieten, insert moulding, bihler, stuiken, assemblage, oppervlaktebehandelingen, laser lassen, solderen, ultrasoon lassen, revitten en meer om uw productie mogelijk te maken! Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 Enkele referenties: Osram, Continental, Siemens, Motorola, E2V, Panasonic, Mann & Hummel, Texas Instruments, Honeywell, Yaz

Havenweg 26 5145 NJ WAALWIJK Nederland Contact: Pjotr Vesters/ Marc Verheijden Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0)416 - 560 970 E: info@kikplastics. nl I: www. kikplastics. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9 Specialist in ontwikkeling en productie van kunststof spuitgietwerk KIK Powerful Plastics is uw partnerop het gebied van Kunststof Spuitgieten Veelzijdige organisatie Spuitgieten op zichzelf is geen bijzondere kunst, maar een effectieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het eindproduct is dat zeer zeker wel. Zo kunnen op kennis en ervaring gebaseerde adviezen in de initiële productfase uiteindelijk resulteren in een perfect beheersbaar productieproces met nauwkeurige toleranties. KIK profileert zich als deskundig en veelzijdig. Alle disciplines die nodig zijn om van een idee of tekening een perfect eindproduct te maken, zijn in eigen huis beschikbaar. We beschikken over een eigen matrijzenmakerij om zelf matrijzen te maken, te modificeren of te repareren. Onze vaste relaties hechten ook veel waarde aan onze aanvullende dienstverlening, die KIK tot een uiterst interessante projectpartner maken. Met name op het gebied van materialenkennis, spuitgietsimulaties (Mouldflow) en sterkteberekeningen (Structural FEA) hebben wij zeer veel te bieden. Materialen Het toepassen van innoverende materialen, waaronder thermoplastische elastomeren, bulkpolymeren, engineering thermoplastics, high-heat polymeren en special compounds zorgt voor een juiste oplossing voor uw complexe vraagstelling. Kwaliteit Meer dan tien jaar investeren in statistische procescontrole en terugkoppeling van de leercurve naar het spuitgietproces is niet zonder resultaat gebleven. Wij kunnen een voorspelbare kwaliteit van uw product garanderen op basis van een integrale procesbeheersing, ruim vijf decennia ervaring en een modern productiepark bestaande uit 25 spuitgietmachines van 30 tot en met 400 ton sluitkracht. Kortom, met KIK doet u zaken met een leverancier die het volledige traject, van advies tot eindproduct, kan uitvoeren. Hoe complex ook! Wij zien dit dagelijks als een uitdaging. Heeft u een idee voor een product en zoekt u een partner, neem dan contact met ons op. KIK maakt het onderscheid 25 computergestuurde spuitgietmachines Eigen matrijzenmakerij Speciale compounds Precisie-spuitgieten tot 0,01mm Productgewicht van 0,2 tot 1.000 gram 2K kunststof-kunststof, metaal-kunststof Nabewerking, assemblage, inserten Solidworks, Mouldflow, Structural FEA 3D-metingen SPC, Cpk ISO 9001, ISO 14001 • • • • • • • • • • • T +31 (0)416 - 560 970 E info@kikplastics.nl I www.kikplastics.nl 256 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

9001 t t 21 Vlierberg 4-06 3755 BS EEMNES Nederland Contact: Raymon Visser Aantal medewerkers: 3-10 T: 085-2104420 E: info. bnl@kistler. com I: www. kistler. com measure. analyze. innovate Meten om te verbeteren Aandacht voor de kleinste details om het grootste verschil te maken. Dat is Kistler. Want we zijn ervan overtuigd dat processen altijd optimaler zijn in te richten. Om de foutmarge in een productieproces te minimaliseren bijvoorbeeld. Maar ookom evolutie en innovatie van producten aan te jagen in gebieden als lichtgewichts-constructie, voertuigveiligheid, reductie van emissies enindustriële automatisering. Onze doelgerichte meetsystemen en nauwkeurige sensoren spelen daar een sleutelrol in. Hiermee helpen wij onze klanten topprestaties te behalen en hun competitiviteit te waarborgen. Van sensor tot een compleet meetsysteem: voor ieder meetprobleem heeft Kistler een effectieve oplossing. Krachtig, nauwkeurig en betrouwbaar Betrouwbare meetgegevens maken deweg vrij voor technische vooruitgang. Om dit te realiseren, werkt Kistler samenmet onderzoekers die op uiteenlopende gebieden fundamenteel onderzoek verrichten naar de laatste stand van de techniek.Ook werkenwe nauw samenmet de industrieën waarin onze producten toegepast worden. Die kennis stoppen we in de voortdurende ontwikkeling van onze gespecialiseerde sensoren en systemen. Dat zorgt niet alleen voor de hoge betrouwbaarheid, nauwkeurigheid eneen extreem groot meetbereik vanonze producten. Maarook dat wij optimale veiligheid en transparantie in serieproductie kunnen garanderen. En dankzij de consistente documentatie die onze systemen genereren, worden procesgegevens eenvoudig traceerbaar. De kracht van onderzoek, samenwerking en ontwikkeling, gecombineerd met Zwitserse precisie, dient voor onze klanten als stevige basis voor procesoptimalisatie en als springplank naar nieuwe innovaties. Toonaangevend in sensortechnologie De sensortechnologie van Kistler ophet gebied van dynamisch druk-, kracht-, koppel- en versnellingmetingen vindt je overal in terug. Drukopnemers voor: verbrandingsmotoren injection molding /spuitgietmatrijzen ballistiek, airbags en raketaandrijving • • • Krachtsensoren voor: connector-, schakelaar- en veertesten monitoren van las-, bout- buig- en vormprocessen • • Krachtenplatformen voor: windtunnels, snijkrachtmeting, sport- en bewegingswetenschappen • Modulaire perssystemen voor: aansturen, monitoren en documenteren van trek- of perss in assemblageprocessen snapfit producten • • Koppelopnemers voor: rendementstesten en kwalificatie van elektromotoren, pompen, ventilatoren en compressoren. • Versnellingsopnemers voor: het vaststellen van ritcomfort van o.a. auto's en treinen. trillingscompensatie voor satellieten monitoren van bouwwerken modale analyse • • • • Wilt u wetenwat Kistler voor uw organisatie kanbetekenen? Neem dan contact met ons op! Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Bink 36 - Binckhorstlaan 36, M3.16 2516 BE ’S-GRAVENHAGE Nederland Contact: Erik Schüssel Aantal medewerkers: 3-10 T: 070 2197230 E: erik@kitechrecruitment. nl I: http:// www. kitech- recruitment. nl/ engineeren van groei Kitech Recruitment B.V. is opgericht met als doel het ondersteunen van de groei van de industriële sector in Nederland. Wij ondersteunen onze partners uit de maakindustrie (van traditionele metaalbedrijven tot hightech sector), door hen toegang te verlenen tot ons netwerk van technische specialisten voor kritieke en uitdagende projecten/posities. Onze focus binnen dit vakgebied is gericht op technici met sterke ervaring in werktuigbouwkunde, elektrotechniek, mechatronica, IT en/of Senior Appointments. Waarden: FOCUS - Een strategische partner, met kennis en netwerk binnen de Industriële Sectoren RESPECT - Eerlijke communicatie, open boek en respect voor interne processen KENNIS - 10+ jaar ervaring in rekrutering en continue technische en arbeidsrechtelijke training Wij willen uitgroeien tot de strategische partner voor de industrie, door onze kennis van techniek, recruitment en arbeidsrecht. Onze service richt zich op het kwalitatief koppelen van ervaren technici aan complexe projecten in de industriële sector, met wettelijke en fiscale naleving en correcte financiële afwikkeling als uitgangspunten. Type posities: Application Engineer, 3D, Autocad, SolidWorks, Inventor Specialist, Automation Engineer, CAD Engineer, Calculator, Commissioning Engineer, Control Engineer, DCS Engineer, Design Engineer, Director Operations, E&I Specialist, Electrical Engineer, Electronics Designer, Embedded Software, Engineer/Architect, Engineering Manager, HSE Specialist/Manager, High Voltage Expert, Industrial Engineer, Industrial Automation Engineer, Lead Engineer, Maintenance Engineer/Coördinator, Manufacturing Engineer, Mechanical Engineer, Mechatronics/Robotics Engineer, Operations Manager, PDM Specialist, Planner/Werkvoorbereider, PLC/Scada Software Engineer, Power Systems Expert, Process Engineer, Product Manager, Project Controller, Project Coördinator, Project Engineer, Project Manager, R&D Engineer/Manager, Safety Engineer, Sales Engineer/Manager, SCADA Engineer, Service Coördinator, Shift Supervisor, Software Engineer, Structural Engineer, System Engineer, Technical Buyer, etc. ENGINEERS Services: Contract en permanente rekrutering Permanent: no cure no pay en executive search Contract: ZZP, Freelance en/of Detachering Project rekrutering Voorfinancieren cashflow Compliance contractors Recruitment management - recruitment en retentie Contractor mobiliteit - nationaal/internationaal Training Recruitment Referentie checks • • • • • • • • • • 258 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

r, 21 BIC 1 5657 BX EINDHOVEN Nederland Contact: EdwardVoncken Aantal medewerkers: 500 + T: +31 40 256 11 11 E: info@kmwe. com I: www. kmwe. com Kwaliteitscertificering: AS 9100 ISO 13485 ISO 9001 MANUFACTURING THE FUTURE KMWEGroup is een internationale toeleverancier en partner voor de High Tech Machinebouw en Aerospace. KMWE biedt totaaloplossingen in engineering en assemblage van hoogwaardige modules en machinesystemen en de productie van complexe componenten. Alles gebaseerd op precisietechniek en precisiebewerking. Vanaf de oprichting in 1955 is KMWE inmiddels uitgegroeid tot een internationale speler met vestigingen in Nederland en Maleisië en een joint venture in India. KMWE is actief op de markt voor halfgeleiders, aerospace, medische-, analytische-, en industriële toepassingen, waaronder 3D printsystemen. Brainport Industries Campus KMWE is in 2019 verhuisd naar de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Deze unieke campus is hét gezicht van de hightech maakindustrie en is het thuisfront voor vergaande samenwerkingsverbanden tussen de meest innovatieve en succesvolle bedrijven en instituten in de Brainportregio. In de fabriek van de toekomst komen onderzoek, ontwikkeling, opleiding en hoogstaande producten en technologieën samen om industrie 4.0 ontwikkelingen te stimuleren. KMWEMechatronics Naast het verspanen is ook het assembleren van hoogwaardige mechatronische systemen en modules, in een schone of cleanroom omgeving ons specialisme. Om onze supply chain te beheren maken we gebruik van de Value Sourcing-methode (QLTC). KMWEAero Engine enAerostructures De portfolio van Aerostructures varieert van losse onderdelen t complexe, 'ready to install' (sub) assemblages van aero-structur Onze Aero Engine-divisie, voorheen DutchAero, biedt een "On Stop Shop" voor constructies en complexe constructies met uitgebreide, door Nadcap goedgekeurde speciale processen. KMWE Engineering KMWE is in steeds grotere mate verantwoordelijk voor de ontwikkeling en engineering van onderdelen en begeleiding b het ontwerpen vannieuwe producten. Zo wordt de Best Total C ofOwnership gerealiseerd. KMWE Precision Machining We zijn gespecialiseerd in verspaning van functioneel kritische componenten, volledig geautomatiseerd en 24/7. Hiervoor hebben we de beschikking over meer dan 60 verschillende, voornamelijk 5-assige, hoogwaardige productiecellen. Onze productrange varieert van kleine, zeer nauwkeurige delen tot grote structuurdelen. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Neerlandia 16 1841 JK Stompetoren Contact: M. Kaarsgaarn Aantal medewerkers: 11-50 T: 072-5745400 E: info@ko- ar. nl I: www. ko- ar. nl High tech surface treatment Gegarandeerd maatvast én kleurvast! Voor oppervlaktebehandeling van aluminium, titanium en roestvast staal bent u bij KO-AR in Stompetoren aan het juiste adres. KO-AR is gespecialiseerd in het maatvast én kleurvast anodiseren van kleine aluminium onderdelen. Van enkele stuks tot grote hoeveelheden. Wij anodiseren tot maximaal 25 micron maatvast met een maximaal tolerantieverschil tussen de aangeleverde maat en de maat na het anodiseren van +/- 2 micron. Bij hard anodiseren werken wij tot 30 micron maatvast. Bij laagdiktes groter dan 30 micron levert u de producten overmaats bij ons aan. Wij anodiseren naar de vereiste eindmaat. Beitsen en passiveren van RVS Roestvast staal is corrosiebestendig door het eigen vermogen tot het vormen van een beschermende oxidelaag. Deze chroomnikkel oxidehuid is dun en kan doorbewerking of warmtebehandeling beschadigd, verkleurd en vervuild raken.Met beitsen verwijderen wij de verontreiniging en chroom-nikkel verarmde plekken die ontstaan zijn door bijvoorbeeld laswerk. Het roestvast staal krijgt hiervan een matte look. Nadat het product grondig is gereinigd laat KO-AR er versneld een nieuwe egale chroom-nikkel oxidelaag aangroeien. Het roestvast staal is door het passiverenweer corrosiebestendig en heeft tevens een aantrekkelijke uitstraling. Kwaliteit is onze norm Onderzoek, apparatuur, materiaal, afwerking en advies bepalen samen het eindresultaat. KO-AR is een professionele organisatie, waarbij de mensen het verschil maken. Bij ons gemotiveerde en goed opgeleide vakmensen is uw opdracht in de juiste handen. Om de kwaliteit meetbaar te maken hebben wij ultramoderne 3D en hoogtemeetapparatuur van Tesa. Wij brengen laagdiktes aan van 0 tot 50 micrometer met een tolerantieverschil van maximaal +/- 2 micrometer. KO-AR voldoet ruimschoots aan MIL-SPEC defensiestandaard en is ISO:9001:2015 gecertificeerd. Vooraf en in de productie vinden meerdere checks plaats op de kwaliteit. Tussentijds geven wij informatie over de status van de verwerking van uw producten. Om chemisch falen uit te sluitenwerken wij met de beste leveranciers van chemicaliën.Meerdere malen per weekworden alle chemiebaden uitgebreid getest. Kijk voor meer informatie op www.ko-ar.nl 260 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

s 21 Ir. R.R. van der Zeelaan 1 8191 JH WAPENVELD Nederland Contact: Judith Warrink Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 38 447 93 25 E: info@korrels. nl I: www. korrels. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 KORRELS BV - niet alleen dé specialist op het gebied van elastomeren ECOMPOUNDS® Met onze ECOmpounds® leveren wij u een compound gebasee op opgewaardeerde productie uitvallen, van uzelfof van ander met een constante kwaliteit. Goed voor het milieu, goed voor u product en ook nog eens een kostentechnisch interessant alternatief. Bij ECOmpounds® hebben we compounds die reeds veelvuldig worden ingezet zoals; SBS, SEBS, TPO, TPV, TPU, PP, P en ABS maar ook klant specifieke compounds. Bij Korrels gelove we in maatwerk, of dit nu gaat om prime materiaal ofom herverwerkt productie uitval. ECOmpounds® kunnen gebaseerd zijn op ca 99% productie uit maar ook compounds met een groter aandeel virgin grondstof zijn mogelijk. Allemaal afhankelijk van dewensen en eisen van klant. ECOmpounds® worden uiteraard voorzien van de benodigde kwaliteitscertificaten zoals een technische datashee en een COA. Wie zijn wij? Korrels helpt u bij het begin van de levenscyclus van uw product om tot de juiste materiaalkeuze te komen. Daarnaast zorgen wij voor advisering en herverwerking aan het eind van de levenscyclus van uw product. Zo helpen wij u met het bijdragen aan een nieuwe circulaire economie, dat is Korrels, We Create... Bij Korrels creëren we de juiste materialen voor u, waarmeeu uw product altijd op maat kunt produceren. Met de merken 4KFLEX® & 4KTEC® ontwikkelt Korrels TPE compounds (elastomeren) en technische compounds gebaseerd op SBS, SEBS, TPV, TPO, TPU, PA, PBT, PC/ABS en PP. Daarnaast hebben wij ook standaard polymeren in ons assortiment zodat wij u altijd het juiste materiaal kunnen aanbieden. 4KTEC® Onze technische compounds en polymeren dragen de naam 4KTEC®. Dit zijn compounds waaronder gemodificeerde PA 6, PA 66, PBT, PC/ABS en verschillende blends zoals PC/ASA, PC/PBT, PBT/PET en zo zijn er nog vele andere mogelijkheden. 4KFLEX® Onze Elastomeren dragen de merknaam 4KFLEX®. We leveren SBS, SEBS, TPO, TPV, TPU gebaseerde compounds maar het meest bekend zijn onze hybride compounds. Hier maken we gebruik van de uitmuntende eigenschappen van de verschillende rubbers en deze eigenschappen combineren we in een 4KFLEX® HYBRIDE compound. Onze materialen zijn uitermate geschikt voor 2k producten. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Korte Schaft 23 C 3991AT Houten Nederland Contact: Jurgen Koolhaas Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 30 6350603 E: info@kotraco. eu I: www. kotraco. eu Specialist in randapparatuur & blaasmachines Kotraco Plastic Machinery is specialist in randapparatuur voor de kunststofverwerkende industrie in deBenelux. Kotraco heeft een klantgerichte benadering, waarbij alle aspecten van het leveringsproces zijn gewaarborgd: van projectbegeleiding, productie en installatie, inbedrijfname tot after sales. Bepalend voor dekwaliteit van het product Een goed logistiek systeem voor de opslag, het transport en de behandeling vangranulaat is essentieel bij de verwerking. Het is bepalend voor de kwaliteit van uw eindproduct en het zorgt voor een optimaal rendement van de verwerkingsmachine. Door toepassing van de juiste randapparatuur valt er tijdens een productieproces veel te verdienen. En daar speelt de specialistische kennis van Kotraco een rol. Het begint bij een advies op maat; of het nu gaat om stand alone apparatuur, een compleet systeem of een specifieke toepassing of materiaaleigenschappen. Verder in het leveringsprogramma Naast de focus op randapparatuur, is Kotraco ook leverancier van: - Extrusieblaasmachines - voor de productie van containers, flessen en flacons - Volautomatische zakken open- & leegmachines - voor het volledig automatisch openen en legen van plastic zakken met kunststofgranulaat - Levering originele onderdelen - Service en onderhoud Voor een uitgebreid overzicht van producten en (service)diensten: www.kotraco.eu. Leveringsprogramma - Adler - maalmolens - AND&OR - inpak- & buffersystemenvoor flessen en containers - Beccaria - mengsilo’s - BM - modulaire binnensilo’s - Brabender Messtechnik - Aquatrac vochtigheidsmeter voor kunststoffen - Eichholz - buitensilo’s - Elux - zakkenleegmachines - GDK - extrusieblaasmachines - IMA Buscher - PA conditioneerapparatuur - MASS - transportbanden - Moretto - randapparatuur zoals granulaattransportsystemen, hopperloaders, drogers, matrijsverwarmers, materiaalcontainers - Pulsotronic - metaalafscheiders - Masterbatchkasten 262 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n: 21 Minervum 7360 4817 ZH BREDA Nederland Contact: MarkVerveer Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 76 572 25 22 E: info. kmbenelux@kraussmaffei. com I: www. kraussmaffei. com Pioneering Plastics Algemeen KraussMaffei is de toonaangevende producent van hoogwaardige high-tech machines voor de kunststofindustrie. KraussMaffei heeft wereldwijd ±6000 werknemers in dienst, produceert in Duitsland, Slowakije, Zwitserland, China &USA. Men heeft over heel dewereld dochterondernemingen, alsook in Nederland. Zo is het mogelijk om klanten binnen de Benelux te voorzien van goede support in sales en service. KraussMaffei heeft een zeer uitgebreidgamma aan machines voor de kunststof industrie, te weten voor: SpuitgietMachines Extrusie Technologie Reaction Process Machinery (RPM) • • • KraussMaffei is in de kunststofindustrie op haar gebied marktleider in de automobielmarkt, maar biedt zeker ook betrouwbare en inventieve oplossingen voor toepassingen in de verpakkings-, elektrische-, medische-, transport- en huishoudmarkt. KraussMaffei heeft meer dan 64 jaren ervaring in het bouwen van spuitgiet machines! Spuitgiet Machines KraussMaffei PX (250 – 5000 kN) • • • • Volledig elektrische machine: kracht en flexibiliteit CX (350 – 4200 kN) Flexibele generalist met compact design GX (4000 – 13000 kN) De nieuwe dimensie van spuitgiet machines MX(10000 – 55000 kN) Hoge prestaties, veelzijdig en duurzaam Spuitgiet Machines KraussMaffei HighPerformance (Netstal) De top machine opgebied van packaging & medical business NETSTAL ELION (800 – 4200 kN) Hoge prestatie, precisie en efficiënte spuitgiet machine NETSTAL ELIOS (4500 – 7500 kN) Krachtig, snel en hoge precisie NETSTAL PET-LINE (2400 – 5000 kN) Hoge capaciteit voor preform productie NETSTAL PETFORM (1750 – 3200 kN) Flexibel en efficiënt module platform voor preformproduc • • • • Automatisering SPX10 – takken pikker, snel precisie en economisch LRX10 – lineaire robot, productief, intuïtief, kosten-efficiën IR – industriele robot, eindeloos, flexibel, uitstekend System Solution – Naar klantwens, turnkey • • • • Service Door een volledig team aan NL en B service engineers, kunnen we u de juiste service aanbieden. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Valeriaan 1 5331 DB KERKDRIEL Nederland Contact: ing. Martin Kraai Aantal medewerkers: ZZP T: +31 418 - 64 02 65 E: martin@k- s- a. nl I: www. k- s- a. nl Nieuwe klanten werven: HOE doe je dat? Waar haal je de TIJD vandaan? Essentieel voor de continuïteit van uw bedrijf: nieuwe klanten werven, nieuwe markten veroveren en nieuwe producten/ diensten introduceren. Maar hoe doe je dat terwijl je druk bezig bentmet je huidige klanten? Iemand hiervoor aannemen kan nog niet uit. KSA heeft de oplossing: technische salesprofessionals op interim basis. Onze technische salesprofessionals zijn al jarenlang werkzaam in de industrie; wij weten als geen anderhoe weuw bedrijf commercieel succesvol maken! Succesvolle cases bij onze klanten omzet in nieuwe branches = betere risicospreiding = stabielere en hogere omzet =meer winst snel omzet uit nieuwe producten/diensten = snel de investering terug verdient =groei en continuïteit = voor op de concurrentie inspirerend klankbord voorMT en directie =greater business KSA: brug tussen commercie en techniek • succesvol bij technische bedrijven sinds 2006 • veel ervaring in diverse branches • consultative selling; UBR's • enorm netwerk van bedrijven in verschillende branches Het vertrouwen van onze klanten Onze klanten hebben hun business gezond zien stijgen met de inzet van KSA. Zoals blijkt uit hunaanbevelingen: http://www.k-s-a.nl/referenties.html U wilt ook meernieuwe klanten? Bel dan rechtstreeks 06 30 4193 60 264 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

? 21 Thull 40 A 6365 AC SCHINNEN Nederland Contact: De heer Xavier Keulen-Thomassen Aantal medewerkers: 11-50 T: 0318-555129 E: info@ksmindustrial. com I: www. ksmindustrial. com Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9001 KSM:MAXIMAAL PRODUCEREN TEGEN MINIMALE KOSTEN! Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Spoorwegstraat 12 8200 Brugge België Contact: Stijn Debruyne T: +32 50 66 48 00 E: campusbrugge@kuleuven. be I: https:// www. kuleuven. be/ campus/ campusbrugge/ M-group van KU Leuvencampus Brugge focust op wetenschappelijk industriëel onderzoek in het gebied van Mechatronica. Een belangrijk aspect in state-of-the-art machinebouw is alles wat structuren en verbindingen aangaat. Een onderzoeksteam stelt zijn expertise tot uw beschikking rond lijmverbindingen: • • • • • Numerieke en experimentele analyse van levensduur bij verlijmde constructies, inclusief schademodellering! EAE-expertise wordt ingezet om uw verlijmingsprocessen te helpen optimaliseren CAE voor structuuroptimalisatie en assessment van structuurintegriteit Een complete gamma aan materiaaltesten mogelijk! Unieke combinatie van verouderingstesten met mechanische evaluatie van lijmverbindingen! Contacteer ons! Stijn.debruyne@kuleuven.be KU Leuven campus Brugge Spoorwegstraat 12B-8000 Brugge (België) 266 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

/ 21 Karolinenstraße 8 58507 LüDENSCHEID Duitsland Contact: Ing. Stephan van der Steen Aantal medewerkers: 51-100 T: +49 2351 1064 191 E: mail@kunststoff- institut. de I: www. kunststoff- institut. de competente oplossingen voor de kunststofindustrie Het Kunststoff Institut Lüdenscheid is opgericht in 1988. Het is een privéonderneming met 2 aandeelhouders: 24% de stad Lüdenscheid, 76% een consortium met meer als 360 sponsorbedrijven. Het Kunststoff Institut Lüdenscheid is DIN EN ISO 9001 gecertificeerd. De doelstellingen van het Kunststoff Institut Lüdenscheid richten zich op het verhogen van de kwaliteit, het effectiefen het efficiënt vervaardigen van kunststof producten voor hoofdzakelijk de Europese kunststofverwerkende industrie. Deze doelstellingen worden bereikt door een groot portofolio aan diensten en oplossingen. Hiervoor beschikt het instituut over gespecialiseerde afdelingen. SPECIALISATIES IN HET KUNSTSTOF-INSTITUUT LÜDENSCHEID Materiaaltests / automotive testing& schadeanalyse In een modern opgestelde en naar DIN EN ISO/IEC 17205 certificeert laboratorium staan voor onderzoekingen aan materiaal en producten hoogwaardige meetinstrumenten ter beschikking. Het Kunststoff Institut Lüdenscheid ondersteunt in de analyse en het doorvoeren van proeven, adviseert in de mogelijkheden het schadensbeeld te vermijden als ook het proces te verbeteren. Oppervlaktetechnik voor vormdelen en matrijzen Het Kunststof Instituut ondersteunt klanten en bedrijven bij de selectie, toepassing, ontwikkeling en beoordeling van optimale oppervlaktebehandelingstechnieken voor vormdelen en matrijzen. Vele actuele en nieuwe oppervlaktetechnieken – ook in combinatie - zijn mogelijk, b.v. CVD, PVD, IML, IMD, FIM, PVD, enz. Procestechniek In het eigen technicum staan 10 spuitgietmachinen, met sluitkrachten tussen 500 en 5000 kN, voor speciale verwerkingsprocessen - zoals b.v. chemisch en fysisch schuimen, meerkomponenten, thermoharders, enz. - inclusiefde passende periferie - voor matrijsproeven, voor proefspuitingen en voor onderzoekingen en procesverbeteringen ter beschikking. Anderzijds ondersteunt de procestechniek klanten in eigen huis door procesanalysen en –procesverbeteringen. Materiaal en materiaalontwikkeling De ontwikkeling en toepassing van intelligente materialen zijn de sleuteltechnologieën voor de zekering en uitbouw van producties in Europa als ook toenemend belangrijke bestanddelen van de waardescheppingsketen. Hier bieden wij o.a. materiaalselectie, -ontwikkeling, -valideringen,materiaalalternatieven, recyclingconcepten en materiaaltests aan. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 Kwaliteitsmanagement In de kunststof verwerkende industrie nemen de eisen aan het kwaliteitssysteem en milieuvriendelijke producten en productie zowel door dewetgeving als ook door de klant duidelijk toe. Hi ondersteunen wij de klant door procesanalysen, audits naar b.v ISO 9000, ISO TS16949, het opstellen van kengetallen, benchmarking, leveranciers-beoordelingen, invoeren en omzet van QS-processen (PPAP/VDA, APQP, FMEA, SPC KVP, Six Sigma) Vormdeel en matrijsverbeteringen Het Kunststof Instituut begeleidt zijn klanten bij het kunststoftoepassingsgerecht ontwerpen van producten en matrijzen, berekenen vloei technisch de matrijsvulling, de koeling als ook mogelijke belastingen d.m.v. FEM.Ook met verschillende 3Ddruksystemen kunnen we snel prototypen vervaardigen, onderzoeken en testen. Opleidingen, themadagen, scholingen en seminaars Het opleidingscentrum van het Kunststoff Institut Lüdenscheid stelt zeer praktijk relevante en actuele opleidingen, scholingen themadagen voor, welke de klanten nieuwe en steeds actuele technische inhouden over diverse onderwerpen zoals processe matrijs technologieën, kunststoffen en oppervlaktetechnieken garandeert. De opleidingen en scholingen kunnen ook bedrijfsspecifiek doorgevoerdworden in Lüdenscheid of direct bij de klant wereldwijd. Producten Het Kunststof Institut Lüdenscheid heeft een reeks eigen producten ontwikkeld, welke de verwerker waardevolle inform en concrete ondersteuning in de productie biedt: praktische raadgevers, software zoals WinCool, Visual SPC en producten al Crack Knacker, structuurplaten en verschillende proefvormdele Deze producten zijn ook online op onze homepage te bestellen www.kunststoff-institut.de Samenwerking Mikrocentrum Om de Nederlandse bedrijven beter te ondersteunen en over o diensten en producten te informeren, heeft het Kunststoff Insti Lüdenscheid een intensieve samenwerking met het Mikrocentr in Veldhoven.

Berghäuser Strasse 70 57319 BAD BERLEBURG Duitsland Contact: Tom Bogaard Aantal medewerkers: 101-200 T: +31 653 196 026 E: tom. bogaard@obermeier. de I: www. obermeier. de Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Kurt Obermeier GmbH & Co. KG has been dealing with the distribution of and technical advice in the application of specialty chemicals for more than 70 years. We are a medium-sized company with approximately 180 employees in administration, sales, and production. Our offices are in Bad Berleburg and Duisburg and the products in our portfolio are distributed with technical application advice and laboratory support. To complement this product range, we formulate our own products or products according to customer requirements based on silicones under the name KORASILON. Products in our portfolio: Activated Carbon Alkane Sulphonate Alkyl Phosphates Antistatic Agent Baypure Emulsifiers Defoamer Ion Exchanger Silica sol Phosphonates Silicones Technical Oxide UOP molecular sieve Heat transfer media • • • • • • • • • • • • • • We focus on additives for: Coatings Plastics Adhesives Detergents Flame retardancy VOC reduction Water treatment • • • • • • • 268 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Pondweg 15 2153 PK NIEUW-VENNEP Nederland Contact: M.H.P. Holthuis Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 252 676 080 E: info@kurval. nl I: www. kurval. nl Synergie van Technieken Kurval: uit de praktijk, voor de praktijk Kurval BV is al decennialang een vertrouwd partner voor drie productgroepen: gereedschap voor de fijnmechanische metaalbewerking (zoals polijsten, frezen en slijpen), producten voor de elektrische verwarmings-en regeltechniek, en matrijzen en toebehoren. Als breed georiënteerd totaalleverancier met uitgebreide kennis van de markt zijn wij een baken voor veel productiebedrijven in de hogere technische industrie. Kurval staat voor kwaliteit Wij selecteren onze producten en hun fabrikanten vooral op één criterium: kwaliteit. Door de jaren heen hebben wij zo de beste producten en producenten aan onsweten te binden. De fabrikanten die u op onze website ziet staan, hebben hetzelfde doel als wij: hoogtechnische producten van uitstekende kwaliteit leveren, met de juiste ondersteuning en voor een nette prijs. Hoogwaardige producten, advies en scholing Maar waar iedereen gereedschappen en materialen kan verkopen, hebben wij ook de benodigde product- en marktkennis in huis. Onze service stopt dan ook niet bij het leveren van deze producten. De mensen bij Kurval zijn sterk in het geven van advies bij specifieke klussen, uitdagingen en probleemstellingen. En ze doen dit graag! Bovendien verzorgen wij trainingen in polijsten en leppen. De voordelen vanKurval in het kort - Bijzonder breed assortiment - Topkwaliteit producten - Uitstekende service en advies op maat - Praktische trainingen voor polijsten en leppen Wij sprekenu graag Op onze website vindt u een groot deel van ons productaanbod. Heeft u vragen over de toepassing van een product, zoekt u een oplossing voor een praktisch probleem, twijfelt u over maten, vormen, typen, materialen of uitvoeringen, heeft u interesse in een polijstcursus of lepcursus of wilt u een proef door ons laten uitvoeren? Bel ons of mail ons dan. We kijken ernaar uit om u te spreken. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Everbest 50 5741 PM BEEK EN DONK Nederland Contact: Rob Goumans/ Birgit Goumans Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 492 451155 E: info@kustersgoumans. nl I: www. kustersgoumans. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 PRECISION COMPONENTS Kusters Goumans Precision Components LEAD SHIELDING Kusters Goumans Lead Shielding we make quality Since 1974, Kusters Goumans (Beek en Donk, NL) has been known for reliable mechanical precision components and assemblies of excellent quality for challenging markets: Aerospace Semiconductor industry Medical equipment Optical analytical industry Industrial automation • • • • • The components that we manufacture by meansof precision machining have three characteristics: High mix | product sizes range from a few millimeters to 600 millimeters and we are familiar with a wide variety of regular and exotic materials (steel, stainless steel, non-ferrous, super alloys and plastics) High complexity | we generally supply products that require specific solutions due to high accuracy standards and tolerances in the micron range, quality documentation (traceability for safety critical parts) and/ or cleanliness requirements Lowvolume | smaller series (from one to thousands of pieces), where we are the right partner from NPI to repeat • • Lead shielding products are very sustainable because the solid material is easily recyclable. Furthermore Kusters Goumans has taken all measures to guarantee that production takes place in a safe and environmentally responsible manner. • What is your challenge? Please share it with us! Curious about the (technical) possibilities of lead? Contact our sales department for advice. Also see: www.kustersgoumans.nl/en/lead-shielding/ expert in radiation shielding with lead Lead is frequently used as a material in machines in places where X-rays, electron radiation and nuclear radiation must be shielded, such as medical devices and analytical instruments. As one of the few experts in this field, Kusters Goumans is specialized in lead casting and (CNC) machining of lead and lead alloys. This unique combination enables us to produce customized lead parts with narrow tolerances and complex shapes. Additional services: Surface treatments Guaranteed certainty through inspections and certifications Cleaning process and cleanroom packaging Assembly Customized packaging • • • • • 270 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

G d d 21 Saksenweg 31 5349 AX OSS Nederland Contact: J.A. Kusters Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 412 633 328 E: info@kustersprecisionparts. nl I: www. kustersprecisionparts. nl Kwaliteitscertificering: AS 9100 ISO 9001 Al meer dan 45 jaar EXPERTS IN PRECISION PARTS WERKZAAMHEDEN Toeleverancier van (fijn)mechanische componenten in uiteenlopende metaal- en kunststofsoorten. FLEXIBEL Door de flexibele, kwaliteitsbewuste organisatie en het veelzijdige, moderne machinepark kunnen hoogwaardige producten en een korte doorlooptijd gerealiseerdworden. KWALITEIT Ervaren, vakbekwame en zeer gemotiveerde medewerkers en een modern machinepark zorgen ervoor dat de producten aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Kusters is AS9100D en ISO9001 gecertificeerd en is tevens in het bezit van een hermerkbevoegdheid. De eindcontrole vindt plaats in de goed geoutilleerde, geconditioneerde meetkamer met diverse 3-D meetmachines. SERIEGROOTTES Prototype, enkele stuks tot enige duizenden SECTOREN Machine- en apparatenbouw Halfgeleider industrie Electronica Chemische-industrie Voedingsmiddelenindustrie Automotive Lucht en ruimtevaart VEELZIJDIG Nagenoeg alle verspanende bewerkingen onder één dak CNC bew.centra 5-assig CNC bew.centra 4-assig CNC bew.centra 3-assig CNC frezen CNC draaien Conventioneel draaien Draad- en zinkvonken Startgatvonken Rondslijpen Profielslijpen Lasergraveren Cleanroom assemblage 3-Dmeten (tastend en optisch) • • • • • • • • • • • • • Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Industriezone Veedijk Bremheidelaan 12 B 2300 Turnhout België Contact: P. Saccol, H. Saccol Aantal medewerkers: 11-50 T: +32 14 419 128 E: hs@saccol. com I: www. saccol. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001TS 169 Ontwerp - Matrijzen - Spuitgieten • • • • • • Spuitgieten van technische onderdelen en hulpstukken in thermoplasten. Machinepark: injectiemachines met sluitkracht van 35 ton tot 1350 ton (producten van 0 tot 10.000 gram) Nabewerkingen mogelijk tot half-afgewerkte producten. Ontwerpen en ontwikkelen van matrijzen. Geïntegreerde gereedschapsmakerij. Behaalde certificaten: ISO 9001 en ISO/TS 16949 272 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

6949 21 Romeinse Straat 18 3001 Leuven België Contact: Koen Schoofs Aantal medewerkers: 11-50 T: +32 16 40 12 44 E: koen. schoofs@labmotionsystems. com I: www. labmotionsystems. com Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Nassaustraat 20 5932 EB Tegelen-Venlo Nederland Contact: Jos Lamers Aantal medewerkers: 11-50 T: +31(0)773733530 E: lamers@lamers. nl I: www. lamers. nl -- goed gereedschap is het halvewerk -Matrijzen eigen productie Matrijzen import uit China Speciaal gereedschappen Stempels Reparatie / onderhoud / wijzigingen Product Re-design 274 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Magelhaenstraat 15 7825 VL EMMEN Nederland Contact: Herman H.Koning Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 591 632 205 E: sales@landes. nl I: www. landes. nl Kwaliteitscertificering: AS 9100 ISO 9001 LANDES HIGH ENDMACHINING “Elke vorm. In elkmateriaal.” Dat is ons motto! Wij frezen en draaien op de micrometer nauwkeurig. Strikt conform de kwaliteitsnormen. Voor alle branches die hoge eisen stellen. Landes is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001-2015, AQAP 2120 en AS 9100-D. Door koppeling van onze IT-systemen kunnen wij 100% traceability garanderen. We zijn gespecialiseerd in moeilijk bewerkbare materialen. Zo verspanen we naast aluminium en titanium o.a. RVS, HG-staal, superlegeringen en kunststoffen. Ook in het verspanen van complexe vormen met vrij-gevormde vlakken hebben we een uitstekende reputatie opgebouwd. Onze focus ligt al jaren op vijf-assig verspanen, tot het formaat “schoenendoos plus”. Een overzicht vanonze machines is tedownloaden vanonze site www.landes.nl. Landes werkt voor diverse veel-eisende markten: - Lucht- en ruimtevaart - Medische apparatuur - Halfgeleider-industrie - Sensor-technologie - Offshore en proces-industrie - Machine- en apparatenbouw Wij produceren op basis van Model Based Definition. We beschikken over de modernste CAD/CAM en CMM software voor het inlezen en maken van3D CAD modellen, CNC programma's en meetprogramma's. Landes beschikt over een geklimatiseerde meetkamer met registratie. Alle noodzakelijke meetinstrumenten zijn aanwezig, inclusief 3D meetapparatuur.Wij voeren regelmatig metingen uit voor derden. “Any shape. In any metal” This is our motto! Our machining specialists work with micrometre precision, in line with the strictest quality standards, and the requirements of the most demanding industries. We havean excellent reputation in machining complex shapes with free-formed surfaces. For many years, our focus has been on 5-axis Landes is NEN-ISO 9001-2015, AQAP 2120 and AS 9100-Dcertif By connecting our Information Systems, we guarantee a 100% traceability. We specialize in materials that are hard to machine: we not only machine aluminum and titanium, but also stainless steel, super alloys and plastics.machining up to “shoebox plus” size. Landes works for a number of extremely demanding markets: - Aerospace &Defense - Medical Equipment - Semiconductor Industries - SensorTechnology - Offshore and Processindustry - Machinery- & Equipment Industries For our Product Creation Process we can handle Model Based Definition files. State of the art CAD/CAM and CMMsoftware is used for designing 3D CADmodels, aswell for the programmin of our machines. We have our own climatized measuring room, all the necessary tools are on-hand, including 3D measuring equipment. Please download further details of company and our machinery and equipment from our site www.landes.nl Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Zeilschip 40 3991 CT HOUTEN Nederland Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 347 329 329 E: info@landre. nl I: www. landre. nl Een gevestigde naam in de maakindustrie. Landré is leverancier van hoogwaardige productiesystemen voor ondermeer plaatbewerking, verspaning, kunststofverwerking en rapid manufacturing. Met de ruim 150-jarige historie is Landré in deze sectoren uitgegroeid tot een betrouwbare en stabiele organisatie, die een langdurige relatie met haar klanten nastreeft. In de huidige maakindustrie draait alles om kwaliteit en effectiviteit. Geavanceerde productiesystemen spelen daarin een cruciale rol en maken de industrie steeds meer afhankelijk van technologie en innovatie. Dit vraagt om een leverancier die niet alleen de middelen levert, maar ook in staat is de continuïteit te waarborgen. Met zowel de gespecialiseerde kennis als de middelen, biedt Landré u de kracht van de samenwerking op het gebied van innovatieve productie-oplossingen. Adviseren vanuit een visie Met hun visie op de markt en kennis van de nieuwste productietechnieken zijn de specialisten van Landré in staat uw wensen te vertalen in een oplossing, waarmee ude slagvaardigheid van uwonderneming kunt vergroten. Leveringsprogramma: Draai- en freesmachines, 3D printen, Rapid Center, direct manufacturing, lasersnijmachines, ponsmachines, kantpersen, walsen, gereedschappen en hotrunnersystemen. Complete oplossingen De kracht van Landré is haar kennis op het gebied van productietechnieken, gecombineerd met een uitgebreid machineprogramma, dat zij exclusief voor de Benelux vertegenwoordigt. Zij beperkt zich niet alleen tot machines maar levert complete productieoplossingen, inclusiefautomatiseringsen randapparatuur, installatie en tooling. Aftersales Landré beschikt over een grote voorraad parts die vanuit een geautomatiseerd storagesysteem snel kunnen worden geleverd. RapidCenter Rapid Center is een 3D Printing Portal, waarbij het mogelijk is diverse Rapid Prototyping en RapidManufacturing producten te laten produceren. Service Landré begrijpt als geen ander dat continuïteit in de productie voor haar klanten van cruciaal belang is. Daarvoor beschikt zij over een strak geregisseerde serviceorganisatie, bemand door servicetechnici die met hoogwaardige equipment zijn uitgerust. Met op maat samengestelde onderhoudscontracten biedt Landré de mogelijkheid uw volledige onderhoudsbehoefte af te dekken, eventueel inclusiefonderdelen. Trainingen en opleidingen Landré biedt trainingen en opleidingen op machineniveau die specifiek gericht zijn op de dagelijkse praktijk en een effectieve inzet van de machines. 276 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

er 21 Prinsengracht 2 8607 AD SNEEK Nederland Contact: Klaas Johan Heida Aantal medewerkers: 101-200 T: 0515 - 487 654 E: info@lankhorst- ep. nl I: www. lankhorst- ep. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 45001 ISO 9001 Marktleider in kunststofinnovatie Kunststof fascineert ons, iedere dag weer. Wij produceren en ontwikkelen hoogwaardige kunststof producten op basis van nieuwe en gerecyclede materialen als alternatiefvoor hout of beton. Voornamelijk maakt Lankhorst dikwandige kunststof producten, die uitermate geschikt zijn voor industriële en logistieke toepassingen. Innovatief enondernemend We werken vanuit een jarenlange traditie van creativiteit en innovatie. Van eerste idee tot eindproduct. Hierbij speelt onze R&D-afdeling een centrale rol. MVO We besteden veel aandacht aan veiligheid, milieu en kwaliteit voor mens, omgeving en product volgens het principe van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze kwaliteitsproducten dragen bij aan een schoner milieu en passen in een duurzame omgeving. Ook onze interne werkplaats van de sociale werkvoorziening Empatec is inmiddels niet meer vanons terrein weg te denken. Hier maken ze producten op maat. Daar zijn wij trots op! Historie Onze oorsprong dateert uit 1803, toen Lankhorst Touwfabriek werd opgericht door Nicolaas Jurjan Lankhorst op dezelfde locatie waar de productiehallen vandaag de dag nog steeds staan. In 1964 begon Lankhorst met de productie van kunststofgarens. Bij de fabricage hiervan bleven rest-materialen over. Men besloot dit te gebruiken voor het maken van palen en planken. Lankhorst ontwikkelde zich steeds verder en we zijn nu actief in een aantal markten zoals Offshore, Grond-Weg- & Waterbouw, Staalopslag en Rail industrie. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

de Koperslager 10 5591 MT HEEZE Nederland Contact: C. Nillesen Aantal medewerkers: 1-2 T: +31 (0)40 222 17 97 E: info@laprocon. nl I: www. laprocon. nl Lasertechnologie, Laserveiligheid, Laserafzuig- en Filter-technologie LAPROCON is een Ingenieurs- en Adviesbureauop het gebied van lasertechnologie, laserveiligheid, afzuig- en filtertechnologie. LASERTECHNOLOGIE LAPROCON ondersteunt HighTech bedrijven bij het ontwikkelen en realiseren van lasergeïntegreerde producten, apparaten en machines. Wij bieden jobshopdiensten aan en projecten vanaf ontwerp t/m de realisatie van lasersysteem integratie, prototypes en nul-series. LASERVEILIGHEID Laserveiligheid omvat alle diensten en producten om veilig met lasers te kunnen werken.Wij bieden complete laserveiligheidoplossingen m.b.t. CE-certificering ARBO/Welzijnswet: - laserveilig productontwerp; - laserveilige werkomgeving. Uitvoeren van: - Complete laserclassificaties: 1,1M, 1C, 2, 2M, 3R, 3B en 4. - Realiseren van laserveilige producten, apparaten en machines - Laserstrooistralingmetingen - Lokaliseren onveilige laserstraling - Het tot stand brengen van een laserveilige werkomgeving / RI&E (Arbo) - Verkrijgen van een Amerikaans FDA accession number registratie (nodig voor exporteren naar de VS) - Laser Safety Officer (LSO) diensten - Opleiden, trainen en instrueren. Alle laserveiligheidsprojecten voldoen aantoonbaar aan de internationale laserveiligheidsnorm EN IEC 60825 en de Europese 'kunstmatige optische stralingsrichtlijn' 2006/25/EC (laserveilige werkomgeving). Uitvoeren laserveiligheidinstallaties LAPROCON installeert op uw locatie: - laser interlocksystemen - kamergrote laserlab behuizingen (passieve en actieve) - verlichte laserwaarschuwingsteksten. ULT - AFZUIG & FILTERTECHNOLOGIE Bij laserprocessen (snijden, lassen, ableren, graveren, cladden, printen) en medische laserbehandelingenkomen schadelijke en soms zelfs kankerverwekkende roken en dampen vrij. Ook ontstaat er neerslag op optiek, machine/apparatuur en producten. Wij bieden onze kennis, ervaring en specieke afzuig- en filtertechnologie aan voor het laser bewerken van metalen, hout, rubber en plastic. LASERMET - LASERVEILIGHEIDSPRODUCTEN LAPROCON is de grootste leverancier in de Benelux van alle noodzakelijke laserveiligheidsproducten: - Behuizingen van klein - kamergroot (passief/actief, t.b.v. multi kiloWatt) - Optische tafelwanden (OptoBlok): - Laserveiligheidsgordijnen - Interlocksystemen en -onderdelen - Verlichte waarschuwingsteksten - Brillen (voor alle lasergolflengten) - Schermen en rolgordijnen - Laserfilterramen (glas en kunststof) - LaserSafe PC software - Laservermogensmeters - Alle laserveiligheidslabels en stickers - Beam shutters (SIL3, PLe). 278 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Voorbancken 13A 3645 GV VINKEVEEN Nederland Contact: P. Kramer Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 297 266 191 E: info@laser2000. nl I: www. laser2000. nl Licht * Lasers * Nanomotion Laser 2000 Benelux is een "optische" distributeur, gespecialiseerd in lasers en laser ateriaalbewerking, lichtmetrologie en nanomotion.Klanten van Laser 2000 zijn o.a. industriële (OEM-)bedrijven en research centra in deBenelux. Lasers Laser 2000 is goed gesorteerd in haar aanbod van lasers van CO2en fiber lasers, tot UV lasers voor industriële processen. Voor instrumentele toepassingen levert Laser 2000 compacte en betrouwbare lasers (UV, blauw, groen, geel, rood, infrarood). Voor high-end machine vision heef Laser 2000 uitlijnlasers, lijn- en kruis-projectoren in haar pakket. Laser veiligheid Op grond van uw laserspecificaties en de CE-normEN207/208 adviseert Laser 2000 u graag welke bril en "sterkte" noodzakelijk zijn. Laser 2000 levert een assortiment aan laserveiligheidsbrillen en cabinevensters. Licht Voor het meten aan LED's, armaturen en displays, heeft Laser 2000 een range aan fotometrische, radiometrische en spectrometrische instrumenten waaronder integrating sphere instrumenten, colorimetrische camera's en gonio-systemen. Laser materiaal bewerking Wij leveren ook een brede range laser bewerkingsmachines vo markeren en snijden, maar ook lab-on-chip toepassingen en so marks op wafers. Onze machines zijn gebaseerd op CO2 zowel fiber lasers. Zie enkele vorobeelden in de foto hier boven. Handschoenkasten Laser 2000 levert ook glovebox systemen, die geheel volgens wens ontworpen kunnen worden. Nano motion Laser 2000 is uw one-stop-shop voor motion producten: van multi-assige stappenmotor sledes tot nanometer-piezo platforms. Uitgebreide kennis op het gebied van lasers, licht en veiligheid op één adres: Laser 2000. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Bijsterhuizen 2525 6604 LM WIJCHEN Nederland Contact: A.W.A.J. Janssen Aantal medewerkers: 3-10 T: 024-6757996 E: info@lasertechnologyjanssen. nl I: www. lasertechnologyjanssen. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Specialist in hightech microlaserbewerkingen LaserTechnology Janssen is gespecialiseerd in hightech microlaserbewerkingen van metaal en kunststofachtig foliematerialen, buisjes en 3D producten. Naast het lasersnijden en laserlassen kunnen wij bovendien hoog precisie kanten en zetten. Daarin zijn wij uniek in de markt. Dit alles in uitlopende materiaalsoorten, waaronder RVS, Aluminium, Titanium,Messing, Brons, etc. Bovendien denken we in de ontwerpfase met u mee teneinde de ideale mix van vorm, materiaalsoort en bewerking te vinden Laserlassen De laserlassen worden gedaan in materiaaldiktes van 0,1 mm tot 1,5 mm of 3D omgeving. Ook het maken van sleeves en het meten en controleren behoort tot de mogelijkheden. LTJ beschikt over specialistische kennis en ontwerpt en produceert alle laserlasgereedschappen in eigen huis. Laseroppervlaktebewerkingen in 2D - 2,5D - 3D Laserfrezen Markeren Diepgraveren Textureren • • • • Sleeves laserlas Online en on Demand offerte LTJ beschikt over een uniek Online en On Demand portaal. Hiermee ontvangt u snel en gemakkelijk een offerte voor uw productten. Via www. Lasertechnologyjanssen.com kunt u direct uw offerte aanvraag plaatsen. Microlasersnijden 2D Micro-laserbewerkingen Maximale materiaalafmeting 800x600 (netto 790x590) Materiaaldikte 0,005mm tot en met 1,5 mm. Toleranties* • • • 2,5D Micro-laserbewerkingen (buis) Buisdiameter vanaf rond 1mm tot 300 mm, lengte in overleg. Maximale materiaaldikte 1,5 mm. Toleranties* • • • Kanten en zetten Hoog precisie met een tolerantie* vanaf +/- 0,015 mm* Dikte 0,01 mm tot en met 1,5 mm. Cleanroom Laserlassen die onder schone omstandigheden moet worden uitgevoerd, hiervoor beschikt LTJ over een cleanroom ISO-klasse 6 met ESD vloer. Tevens reinigen en verpakken. Kwaliteit LTJ is vanzelfsprekend NEN-EN ISO 9011:2015 gecertificeerd. Uw producten worden in een geconditioneerde ruimte (22 graden) geproduceerd en gecontroleerd in de meetkamer. EXPERIENCEMAKES ITPOSSIBLE 280 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

t 6 21 Galgenberg 6 5571 SP BERGEIJK Nederland Contact: Johan Hoeks Aantal medewerkers: 11-50 T: 0497-621000 E: info@laserparts. nl I: www. laserparts. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 C A N W E B E P A R T O F YO UR T E AM ? Ineen veranderende wereldwaarin alles steedssneller gaat en steeds meer geautomatiseerd wordt, is er ook steedsminder onderling contact. En dat is juist wat Laserparts anders doet. Door meer en meer te automatiserenen zaken op elkaar af te stellen zorgen wij dat alles zo goed en vlot mogelijkverloopt. Service van A tot Z, zodatu er geen omkijkennaar heeft. Maar juist ook door te automatiseren houden wij meer tijd over voor onderling contact en om te voldoenaan specifieke klantwensen van u. Geen contact over onnodige dingen, zoals zaken die geautomatiseerdkunnen worden, maar juistwel contact over essentiële dingen ende uitzonderingen op de regel. Samen overleggen, samenwerken aan een mooi product: het besteproduct op een manier waar zowel onze klanten als wij baat bij hebben. Machinepark We investeren continue in de nieuwste machines, technieken e software oplossingen.Daardoor beschikken we over een mode machinepark waarmeewe uitsluitend monodelen produceren voldoen aan het hoogste kwaliteitsniveau. Zo hebben we onder meer 3 vlakbedplaatlasers en 2 buislasers maar ook diverse machines voor één of meerdere bewerkingen aan uwmonodeel. Plaatlasers Specificaties 2 plaatlasers: 3000x1500 mm Max. 30mm RVS (strakke snijkwaliteit, vraag naar de Max. 25mm staal • • • • • Monodelen Laserparts is gespecialiseerd in het lasersnijden van plaat- en buisdelen. Daarnaast verzorgenwe verschillende nabewerkingen zoals kantzetten, verspanen en oppervlaktebehandeling. Wij produceren dus complete monodelen. Sinds enkele jaren bieden wij dezebewerkingen als extra service aan. Want waarom zoudenwij onze klanten hier niet zelfmee van dienst kunnen zijn? Dus hebbenwe inmiddels onze service uitgebreid meteen complete afdeling voor de voor- en nabewerking van monodelen. Zo kunnen we onder meer: zetten, boren en frezen. Onze klanten hoeven hierdoor niet meer aan te kloppen bij meerdere bedrijven,maar kunnen alles bij ons uitbesteden. Kortere doorlooptijden, een vast contactpersoon en alles onder één dak. Samenmet onze klanten proberen wij er continue naar te streven dat alles van begin tot eind vlekkeloos verloopt. • • • Max. 15mm aluminium Max. 12mm koper Max. 10mm messing Specificaties 1 plaatlaser: 4000x2000 mm Max. 20mm RVS Max. 20mm staal Max. 15mm aluminium Buislasers Specificaties van onze2 buislasers: 3d-laserkop Max. invoerlengte 6,5 meter Max. uitvoerlengte 6 meter Diameter buis Ø 12mm t/mØ 240 mm Vierkantekoker 12x12mm tot max. 200x200mm • • • • • Diverse afbraammachines Freesmachine Boorstraat Kantbank Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op onze website of neem vrijblijvend contact op en wij denken graag met umee. www.laserparts.nl 0497-621000 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 mogelijkheden!)

Bijdorp Oost 4 2992 LA Barendrecht T: +31 180 644 744 E: info@lasertec. nl I: www. lasertec. nl Lasertec B.V. is een zeer ervaren high-tech onderneming met grote kennis van laserapplicaties voor hoogwaardige toepassingen. Bij Lasertec staat het laserproces centraal. De uitdagingen uit de markt worden vertaald in industriële laseroplossingen. Lasertec heeft, naast de mogelijkheid om de bewerkingen in huis uit te voeren in de Jobshop, ook faciliteiten om de complete oplossing te leveren aan de klant. Applicatie-onderzoek Vanuit onze ervaring en een breed scala aan lasers, kan Lasertec in veel gevallen een aanvulling zijn op het gebied van lasertoepassingen.Met het machinepark van 8 lasersystemen kan Lasertec snel inspelen op vragen van uiteenlopende marktgebieden. Klanten kunnen via het uitbesteden vande werkzaamheden naadloos overgaan van productontwikkeling naar aankoop van de gewenste laserbewerking. Microbewerkingen 3D-lasergraveren en boren met kleine afmetingen met zeer hoge reproduceerbaarheid. Afmetingen van details <30µm in een groot scala aan materialen. Door de geringewarmte- inbreng vande gebruikte lasers zijn gaten te vervaardigen vanaf 8 µm met hoge dichtheden. Dit geeft grote voordelen voor het vervaardigen van filters. Identificatie Het onuitwisbaar en vrij program-meerbaar aanbrengen van logo's, tekst (karakters < 80 µm hoog), kleine barcodes (0,2 x 0,2 mm), enz. op o.a. medische producten, producten uit de voedingsmiddelenindustrie. Ook het aanbrengen van (µ-)foto's, vingerafdrukken enz. Oppervlakte bewerkingen Een sterk opkomende laserapplicatie is het aanbrengen van een oppervlaktestructuur. Structuren voor sterk uiteenlopende toepassingen behoren tot de mogelijkheden van Lasertec. Enkele toepassingsgebieden zijn: esthetische structuren, antislip structuren, structuren voor hydrofobe/hydrofiele eigenschappen. Met de gebruikte technologie is het mogelijk om dimensies tot op 20 nm te reproduceren. Specificatie zijn sterk afhankelijk van de gebruikte materialen. Gebruikte lasertechnologieën: Graveren 2D/3D Laser-microboren Structuren Solderen Lassen Fijnsnijden Trimmen • • • • • • • Marktgebieden: Kunststofindustrie Stempels en matrijzen Elektronika-onderdelen Cosmetica en pharmacie Halfgeleiderindustrie Grafische industrie Security/Merknaamprotectie • • • • • • • 282 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Fahrenheitstraat 12 6003 DC Weert Nederland Contact: Dhr. J. Wijshoff Aantal medewerkers: 3-10 T: +31(0)495-521067 E: sales@laumans. com I: www. laumans. com Laumans Techniek BV Wij zijn al ruim 58 jaar betrouwbarepartnerals hetgaatom adviseren en leverenvan industriëleautomatisering, Wij staanbekendomonzepersoonlijkebenadering meteen gepast professioneeladviesen een snelleservice. Dit zorgtsamenmetonze A- kwaliteit productensteedsweervoor uitdagendetoepassingenen uniekeoplossingen. Beknoptproduct overzicht Inductievesensoren Optischesensoren Kleur- encontrastsensoren Ultrasoon sensoren Capacitieve sensoren Magneetsensoren Laser sensoren My- com precisieschakelaars Kracht sensoren Incrementeelenabsoluutencoders Lidar laserscanners Radar sensoren Vision sensoren Proces sensoren Vibratie/acceleratiesensoren Hellingssensoren Machineveiligheid • • • • • • • • • • • • • • • • • sales@laumans.com www.laumans.com Laumans Techniek BV Fahrenheitsstraat 12 NL 6003 DCWeert Nederland Tel.: +31 (0)495-52 10 67 Laumans BVBA Weertersteenweg 138/2 B-3640 - Kinrooi België Tel.: +32 (0)89-70 20 96 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Grote Berg 60 5611 KL EINDHOVEN Nederland Contact: Albert Falck Aantal medewerkers: 3-10 T: +3140 8451927 E: info@lay3rs. nl I: www. lay3rs. nl Digital Factory Solutions with Ultimaker Printfarm Visie De 3Dprinter zal onze wereld veranderenop gebied van product design, ontwikkeling en produceren. Door de steeds vernieuwende technologie en materialen, intelligentie van software en toegankelijkheid van de gebruikersinterface, zullen de toepassingen met 3Dprinten de komende 5 jaar zowel voor de consument als wel het bedrijfsleven een enorm belangrijke plek in gaan nemen. De 3dprinter zal niet alleen zijn rol spelen in productontwikkeling en prototyping, maar ook een hoofdrol gaan spelen in het produceren van gepersonaliseerde eindproducten. Er komt een tijdperk dat je alleen nog produceert op het moment dat je het nodig hebt, op de plek dat je het nodig hebt, met materialen die je op dat moment nodig hebt. Dat is misschien wel in je eigen huiskamer, maar kan ookop gecentraliseerde productie locaties dichtbij de klanten, wat ook nog eens een grote impact zal hebben op voorraad beheer en logistieke processen. Strategie Als een enthousiast team zullen we de samenleving bekend maken met dewondere wereld van 3Dprinting, waarbij we in 3 fases het bedrijf zullen opbouwen tot een succesvolle onderneming: Fase 1(2015-2017): Lay3rs opent in Brainport Eindhoven een trendy retail shop, om laagdrempelig het brede publiek bekend te maken met de fascinerende wereld van 3d printen. Naast het aanbieden van een brede lijn van desktop 3dprinters, 3dscanners en professionele materialen, worden ook printservices, opleidingen en productontwikkeling als dienst aangeboden. Samenwerken met het onderwijs in de regio Brabant heeft de hoogste prioriteit en is een belangrijke sector om een gezonde groei te kunnen realiseren Fase 2(2017-2020): professional 3Dprinting en specialisatie op gebied van educatie, architect, design en printfarm configuraties. Lay3rs zal zich niet alleen specialiseren op gebieden van productontwikkeling en prototyping, maar is ook gespecialiseerd in het produceren van eindproducten met behulp van 3dprinting. Naast printfarm configuraties zijn toepasbare materialen en slimme software oplossingen een belangrijk onderdeel van onze portfolio. Lay3rs ontwikkelt hierin een eigen oplossing in samenwerking met diverse hardware, software en robotics leveranciers. Fase 3(2020-2025): industrieel 3Dprinting. Advies, consulting en implementatie binnen de industrie. In deze fase zal Lay3rs 3dprinting een volwaardige partner zijn voor haar klanten in de maakindustrie. Lay3rs zal het bedrijfsleven ondersteunen bij het implementeren en operationeel houden van complexe 3dprinting productie configuraties en processen. Lay3rs zal naast deze consulting services ook een lijn van professionele 3dprinters aanbieden. Zowel voor de kunststof industrie als de metaalindustrie biedt Lay3rs een totaaloplossing in het nieuwe fabricageproces. 284 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e n g 21 Bergenstraat 84 3053 HAASRODE België Contact: Ing. Jan LAMBRECHTS MSc. Aantal medewerkers: ZZP T: +32 475 45 48 98 E: jld@lcs- adhesivebonding. com I: www. lcs- adhesivebonding. com Uw Partner in Lijmtechnologie - Adhesive Bonding Technology Wat doet LCS voor u ? Advies en Expertises in substraatkeuze in lijmkeuze volledige projectbegeleiding prototypebegeleiding testen procesbegeleiding - parameters pilootlijnbegeleiding implementering in productie kwaliteitscontrole veiligheid en hygiëne faalonderzoek en analyse expertise bij incidenten • • • • • • • • • • • • Opleidingen van uwdevelopment team uw operatoren zowel bedrijfsintern als off-site • • • Opleiding & Advies via KMO-portefeuille NL &B Waarom LCS ? Onafhankelijk van lijmfabrikanten en lijmleveranciers. 30 jaar industriële ervaring in verschillende sectoren uitgebreid netwerk van specialisten zeer flexibel geen overhead geen loonlijstbelasting direct contact meertalig - NL - F - E - D • • • • • • • One Stop Shopping vooruw projectbegeleiding productontwikkeling engineering opleiding en training • • • • Industriële sectoren elektronica automobiel medische componenten kunststof metaal biotechnologie lucht- en ruimtevaart apparatenbouw farma verpakking • • • • • • • • • • Lijmen, Ingieten enAfdichten jld@lcs-adhesivebonding.com Tel: +32-475-45 48 98 Specialiteiten medische consumables biocompatibiliteit filtersystemen sensoren elektrische motoren 2K-doseren mikro-doseren oppervlaktebehandeling materialen in het algemeen composieten uithardingssystemen ingieten elektronica UV technologie • • • • • • • • • • • • • Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Barnsteenstraat 1 7554 TC HENGELO (OV.) Nederland Contact: H.Filart Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0)74 25582 82 E: info@leering. nl I: leering. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001VCA Leering Hengelo: Expertise in metaalbewerking Topmerken binnen elk segment Walter (Prototyp / Titex) / Walter Multiply / Kennametal / Hartner / Twister / Allied Maxcut / Diebold / Lang-Techniek / Pinzbohr / Llambrich / DormerPramet / Mitutoyo Alles in huisvoor verspaningstechniek Leering Hengelo levert een compleet pakket hoogwaardige gereedschap-penvoor de metaal- en kunststofbewerkende industrie. In ons assortimentvindt u gereedschappen van topmerken voor elke bewerking. Onderscheidend is ons praktijkgericht advies, ondersteuning& trainingen. U, uwmachineoperator en uw werkvoorbereiders kunnen op ons rekenen! Bij ons kunt u terecht voor: Effectieve, praktijkgerichte advisering Gereedschappen van topmerken Ondersteuning bij toepassingen No cure – no pay testen onder begeleiding van onze adviseurs Direct telefonisch advies Direct bestellen in onze webshop Levering standaardproducten uit voorraad binnen 24 uur, indien besteld voor 15.00 uur. • • • • • • • Breed pakket oplossingen voor uw verspaningsvraagstukken Verspanende gereedschappen Boren / Frezen / Tappen / Draaien / Draadsnijden / Draadfrezen / Draadrollen / Ruimen / Steken / Afbramen Spangereedschap Krimptechniek / spantangen / machineklemmen / boorkoppen / gereedschapopnames / automatiseringen Meettechniek Handmeetgereedschappen Voorraadbeheer Geautomatiseerde voorraadbeheersystemen 286 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202 Leering Hengelo, ook actief in: Reinigingstechniek (www.karelclean.nl) Bio-Circle, Normfinish en Tierratech • • • • • Zaagtechniek (www.lintzagenservice.nl) Amada, Cosen en Karmetal • • Straal- en oppervlaktetechniek Gieterijtechniek Adviesop maat door vakspecialisten Bij Leering Hengelo kunt u terecht voor een advies waar u echt iets aan heeft, Onze medewerkers komen uit de praktijken beschikken over jarenlange ervaring in het vak. Ons advies is praktijkgericht, wij geven ondersteuningen trainingen. U, uw machineoperator en uwwerkvoorbereiders kunnenop ons rekenen!

/ 21 's-Gravendijckseweg 41a 2201 CZ NOORDWIJK Nederland Contact: Johannes Backer Aantal medewerkers: 11-50 T: 071-3416555 E: sales@lencon. nl I: www. lencon. nl Productontwikkeling & engineering Ervaar de kracht van kennis en kwaliteit van Lencon Mensen maken het verschil Lencon levert hoogwaardige ondersteuning op het gebiedvan engineering en productontwikkeling. Flexibiliteit en technische kennis staan daarbij centraal. Lencon wil opdrachtgevers graag verrassen met vooruitstrevende technologische inzet en oplossingen op basis van duurzame klantrelaties. Zo stellen we u in staat om succesvolle productente ontwikkelen. Dienstverlening zit in ons DNA Met meer dan 20 jaar ervaring, ontwikkelen we succesvolle producten van start-ups tot multinationals. Dit doenwe door ons flexibel op te stellen en diensten te leveren die bij u passen. Door ervaren ontwerpers te detacheren, werken op project basis uit te voeren, of zelfs de gehele supply-chain te verzorgen. We zijn een team van ervaren multidisciplinair ontwerpers en engineers met een brede ervaringin verschillende branches. Heeft u een uitdagende kwestie? Wilt u volledig ontzorgd worden? Neem dan vandaag nog contact met ons op. Contactpersonen Johannes Backer (Business Development) j.backer@lencon.nl +31 71 341 65 55 Peter Baaij (Senior Technical Sales Specialist) p.baaij@lencon.nl +31 71 341 65 55 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Roggeweg 24 6534 AJ Nijmegen Contact: R. Goossens Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 24 378 18 40 E: info@kurz. nl I: www. kurz. nl Hotstamping technologie van de marktleider De KURZ-groep, de wereldwijd erkende leider in de Hotstamp technologie (transfer printing), heeft méér dan 100 jaar ervaring in Hotstamping. Met meer dan 5000medewerkers, 12 productiecentra in Europa, USA en Azië, 19 vestigingen en 70 exclusieve agenten strategisch geplaatst over de gehele wereld, produceert en distribueert de KURZ-groep een uitgebreid producten assortiment om kunststoffen producten te decoreren of producten tegen ongeoorloofde namaak te beveiligen. Verder levert de KURZ-groep voor de kunststoffen industrie een uitgebreid programma van machines. KURZ en decoratie van kunststoffen KURZ transferfolies worden ingezet in groot aantal toepassingen in de kunststoffen industrie: Van (elektronische) huishoudproducten tot mobiele telefoons, van cosmetische toepassingen tot de automobiel industrie. KURZ ziet haar sterkte in het vermogen om te voldoen aan de eisen die specifieke toepassingen vragen. KURZ producten en service worden aangepast aan dewensen van de klant en de firma is bekend om haar allround competentie en ervaring in de verschillende decoratie processen, of het nu gaat om de normale transfer processen of het decoreren tijdens het spuitgiet proces, zoals IMD (Inmould Decoration) en insert moulding van complexe 3D vormen. Kurz bezit de kennis. Een belangrijk voordeel voor de klant is dat KURZ hetzelfde (geharmoniseerde) design kan leveren. voor de verschillende applicatie processen. Naast transferfolie en machines levert de firma Kurz ookhoogwaardige stempels en hulpstukken, die nodig zijn om producten met uiterst nauwe toleranties te decoreren. Klanten kunnen de hulp van de firma KURZ al zeer vroeg in de ontwerpfase van het product inschakelen om een optimale afstemming van het product met het decoratie proces te bewerkstelligen.Op het gebied van IMD (Inmould Decoration) ontwikkelt KURZ samenmet de klant de specifieke folieoplossingen en de bijbehorende matrijs. Ook levert KURZde folie positioneer eenheid. Een uitgebreid pakket aan transferfolies staan ter beschikking, zoals "metal look" (o.a. chroom, goud en zilver, als ook geborsteld RVS), hout, carbon of fantasie decors. 288 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Broekstraat 5 5711 CT SOMEREN Nederland Contact: Jos Huijbers Aantal medewerkers: 11-50 T: 0493-497080 E: Sales. lm@blokgroup. nl I: www. blokgroup. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Pantheon 12 7521 PR ENSCHEDE Nederland Contact: Max Groenendijk Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 53 4500 840 E: info@lightmotif. nl I: www. lightmotif. nl Laser Micromachining and 3D Surface Texturing Lightmotif ontwikkelt oplossingen voor micromateriaalbewerking met behulp van ultrakort gepulste lasers. De voordelen van deze nieuwe generatie lasers zijn: 'koude' materiaalbewerking hoge nauwkeurigheid geen bramen alle materialen zijn te bewerken • • • • Lightmotif is gespecialiseerd in de ontwikkeling van machines en bewerkingsprocessen. Wij bieden: Microbewerkingsmachines voor 2.5Den 3Dbewerkingen Procesontwikkeling, van haalbaarheid tot industrieel proces Bewerkingen van kleine series • • • Micro-Milling Materiaal wordt laagsgewijs verwijdert, en door het aanpassen van de vorm van iedere laag kan een 3D structuur vervaardigd worden. Het nodigebewerkingsprogramma wordt direct vanuit een in CAD gedefinieerde geometrie aangemaakt. Oppervlakte texturen Lightmotif kan micro-texturen op oppervlakken aanbrengen en daarmee materiaaleigenschappen sterk veranderen, bijvoorbeeld bevochtiging of wrijving. Hiervoor bieden wij speciale processen, machines en software aan. English summary Lightmotifdevelops production solutions formicromachining and surface texturing. The high-tech company is specialized in the use of ultrashort pulse lasers for laser micro-milling andsurface texturing on flat andcurved surfaces. Lightmotifdevelops machining systems and processes for customers in various markets like semicon,medical, high-tech machinesand more. 290 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n d 21 Ericssonstraat 2 5121 ML RIJEN Nederland Contact: ir. Arnold Knottnerus EAE Aantal medewerkers: 3-10 T: +31(0)85 303 1227 E: info@lijmacademie. eu I: lijmacademie. eu Als opleidings- en onderzoeks-centrum in de industriële lijmtechniek, draagt het team van Lijmacademie sinds 2011 continu bij aan de kennisontwikkeling in Nederland en België. Het eigen lijmlaboratorium in Rijen heeft een capaciteit van twaalf deelnemers voor het oefenen en examineren van praktische vaardig-heden, die een belangrijk deel uitmaken van de opleidingen. Verder is het laboratorium ingericht voor het uitvoeren van allerlei destructieve testen en beschikt zij over een uitgebreid assortiment apparaten voor het versneld verouderen van lijmverbindingen. OPLEIDINGEN Personeelscertificering rondom het ontwerp en uitvoeren van industriële lijmverbindingen werd al zo’n 25 jaar geleden door de Duitse automobiel industrie als wenselijk gezien. Het Fraunhofer IFAM heeft vervolgens een opleidingsstructuur opgezet met EWF als examinerende instantie. Analoog aan de certificering in de laswereld is gekozen voor drie opleidingsniveaus: - European Adhesive Bonder voor uitvoerenden, - European Adhesive Specialist voor leidinggevenden, en - European Adhesive Engineer voor eindverantwoordelijken. Lijmacademie heeft de exclusieve rechten verworvenom deze Fraunhofer IFAM opleidingen in de Nederlandstalige markt te mogen uitvoeren. Hierbij worden onze opleiders continu pedagogisch getraind en uitgenodigd om namens het Fraunhofer IFAMin andere landen lijmopleidingen te geven alsook deelnemers te examineren. FACILITEITEN Lijmacademie heeft veel ervaring opgedaan met het reproduceerbaar vervaardigen van verlijmde proefstukken. Zow met behulp van standaard lijmmallen, alsook speciaal ontwikke hulpmiddelen van Teflon, aluminium of hout. De mechanische belasting tijdens het testen moet namelijk goed overeenkomen met de uiteindelijke gebruiksbelasting, zoals in schuif-, trek- of pelrichting. Maar ook kan er op verschillende temperatuurnive getest worden, zodat de praktijk situatie zo goed als mogelijk benaderd wordt. Hiervoor is een breed machine- en apparaten-assortiment beschikbaar, waaronder versnelde verouderingsapparatuur voo klimaatwissel, zoutsproei en Xenon UV belasting. AUDITS DIN 6701 & DIN 2304 Om anderen te laten zien dat u uw lijmproces onder controle heeft, kunt u ervoor kiezen het proces te latencertificeren. Hiervoor zijn twee standaarden beschikbaar; DIN 6701, welke alleen betrekking heeft op de trein- en trambouwsector, en DIN 2304. Lijmacademie kan u ondersteunen in het proces tot certificerin en is zelf ook intensief betrokken bij het uitvoeren van audits in opdracht van TBBCert. TESTEN & ONDERZOEK Het laboratoriumwordt daarnaast intensief gebruikt ten behoe van testen en onderzoek. Alles gericht op kwaliteitsverbetering van industriële lijmprocessen. Hierbij worden seriematig lijmverbindingen gemaakt, die vervolgens destructief getest worden, metof zonderversnelde laboratorium veroudering van de lijmverbinding. Het doel is om meer robuuste lijmprocessen te ontwikkelen, m voldoende duurzaamheid van de lijmverbinding. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Kruisboog 2 3905 TG VEENENDAAL Nederland Contact: H.R. Eshuis Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0)318 554 615 E: info@thk. nl I: www. thk. nl LM Systems BV is sinds de oprichting in 1994 een dienstverlenende toeleverancier in de Benelux voor lineartechniek. Wij focussen ons enkel op lineairtechniek maar dit wel met een breed programma zodat wij altijd een passende oplossing voor uw toepassing kunnen bieden. Wij werken enkel met gerenommeerde en vooraanstaande merken als o.a. THK. Wij onderscheiden ons door onze jarenlange opgebouwde vakkennis en ervaring. Hierdoor kunnen wij ons optimaal richten op advies en ondersteuning vanaf het begintraject van uw engineering. Dit bespaart u kostbare tijd en tegelijkertijd weet u dat het meest passende product wordt ingezet. Samen met een hoge servicegraad is het bedrijf hierdoor een begrip op het gebied van lineairtechniek. In Veenendaal is tevens een op de vraag afgestemde magazijnvoorraad aanwezig. Ook kunnen specifieke klantwensen in eigen werkplaats worden gerealiseerd. Met de introductie van de kogelketting- technologie heeft THK een compleet nieuwe dimensie aan de lineair techniek toegevoegd. Evenals de kogelkooi in de kogellagertechiek heeft de kogelketting toepassingen mogelijk gemaakt die tot nu toe niet of alleen met grote moeite realiseerbaar waren. De kogelketting wordt niet alleen toegepast in de grotere geleidingen zoals SHS en SSR, maar ook in de miniatuurgeleidingen type SRS (vanaf grootte 5) en in de lineair units type SKR. De kogelkettingtechnologie biedt de volgende voordelen: Hogere toelaatbare snelheden, tot ca. 8 m/sec. Lager geluidsniveau, een reductie van 5 dBA is mogelijk Extreem lange nasmeerintervallen, tot 10.000 km Langere levensduur, ca. 2 x zo hoog Uiterst gelijkmatigebewegingskracht, variatie ca. 5% • • • • • Naast de geleidingen met kogel-kettingtechnologie heeft THK ook een complete range kogelomloopspindels met deze kogelkettingtechnologie ontwikkeld. Hierdoor zijn toerentallen tot 160.000 gedeeld door de spindel-diameter mogelijk. 292 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

k 21 Leenderweg 184 5555 CJ VALKENSWAARD Nederland Contact: Eddy Henderickx Aantal medewerkers: 200-500 T: +31 492 523 795 E: sales@loa- mtrc. nl I: www. loa. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 LOA Full Surface Group LOA MTRC is sinds 2019 onderdeel van de LOA Full Surface Group, de grootste oppervlaktebehandelaar van Zuid-Nederland. Processen: LOA MTRC biedt een breed pakket aan processen voor het verbeteren van de kwaliteit en functionaliteit van oppervlakken: beitsen & passiveren elektrolytisch polijsten stroomloos vernikkelen vergulden ultrasoon reinigen ontvetten en reinigen volgens diverse klantspecificaties. cleanroom reinigen/verpakken Grade 2en 4 - surface cleanliness • • • • • • • Daarnaast kan de LOA Group de volgende oppervlaktebehandelingen aanbieden: anodiseren (kleur/hard/opaal/titaan) blank chromateren prooxyd N-H of H-SH chemisch en mechanisch polijsten elektrolytische inkleuren kataforese lakken poedercoaten & natlakken laser graveren • • • • • • • • Flexibiliteit: Wij garanderen snelle leveringen met een goede kwaliteit en streven naar een levertijd van max5 werkdagen. Voor kleinere partijen bieden we een 24 uur service of zelfs een 4 uur service. Tevens is het mogelijk om de status vanuw order 24/7 realtime te volgen via uw klantportal. Ultraclean: LOA MTRC heeft in 2020 geïnvesteerd in een nieuwe Cleanroom van ruim 100m2, ISO 6 gevalideerd. Alvorens de delen worden verpaktwordt er gecontroleerd op deeltjes en op organische verontreiniging. Dat kan met wit licht, UV licht of met behulp van onze Cleanospector. R&D: De knowhow en jarenlange ervaring van onze 225 medewerke binnen de LOA Group staan voor u ter beschikking. Zij beschikk over 5 interne laboratoria die uitgerust zijn met de nieuwste testfaciliteiten. Continu wordt gewerkt aan het verbeteren en optimaliseren van onze processen. Maar ook scannen wij de ma naar nieuwe processen die van toegevoegde waarde zijn voor onze klanten. Kwaliteit: LOA MTRC is ISO 9001 gecertificeerd. Het leveren van goede kwaliteit, in de breedste zin van het woo is vanzelfsprekend voor LOA MTRC. Door een gestructureerde procescontrole en -beheersing word de procesbaden binnen specificaties gehouden. Dit garandeert een goede product kwaliteit, die bovendien door een ingangsuitgangscontrole van de producten nog eens extra wordt gecontroleerd. Voor het testen van de productkwaliteit hebben we de beschikking over X-ray laagdikte meters, diverse micrometers, kalibers, een camera microscoop en diverse andere meetmiddelen. De reinheid van metaaloppervlakken kan worden getest met e SITA CleanoSpector. Desgewenst wordt een meetrapport meegeleverd. We voeren processen en testen uit volgens verschillende proce specifieke normen zoals AMS-, ASTM-, MIL- of klantspecificaties leveren desgewenst meetrapporten mee of een Certificate of Compliance (COC). Daarnaast is de LOA Group de enige oppervlaktebehandelaar in Europa die alle ION kwaliteitssystemen kan aanbieden: Qualicoat Qualisteelcoat Qualanod • • • Neem vrijblijvend contact met ons op, wij zijn u graag van dien Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Energieweg 3A 5527 AH HAPERT Nederland Contact: Carel van de Beek Aantal medewerkers: 101-200 T: +31 497 339 696 E: rfq@louwershanique. com I: www. louwershanique. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Mission-critical components and solutions in high precision glass and ceramics Driven by your ambition Core Technologies LouwersHanique is a leading customer-driven supplier of high grade and innovative total solutions in which glass or ceramics play an essential role. With more than 70 years of experience in developing and producing high precision parts and assemblies in glass and ceramics for innovative systems, we offer a full range of services fromco-development and prototyping to volume production. Thermal Processing Automated glass shaping and welding Laser processing and polishing 3D structuring of glass and sapphire Filament cutting • • • • Mechanical processing The latest CNC & CMP technologies Precision grinding, lapping and polishing Coating and UHV cleaning • • • Joining and bonding Advanced processes for bonding a variety of material combinations such as glass & metal, ceramics Monolithic Bonding and (UV) gluing • • Co-development Engineering Projects Contract R&D/ Prototyping • • 3D component in glass madewith (SLE) Laser Technologies Helping you realize groundbreaking technology As a trusted supply chain partner, LouwersHanique maximizes and safeguards the performance of critical products, creating unique competitive advantages for our customers and their applications. Ultimate process and quality control Quality and traceability are at the heart of everything we do. Our activities are continuously reviewed and improved where necessary. Consistency in production is achieved by developing unique processes and by continuously optimizing them. Lean manufacturing JIT and 5S best practices are some of the World Class Manufacturing practices we have implemented. Market focus Our customers are typically at the forefront of innovation and work in knowledge-intensive market segments such as: Semiconductors Biotech & Lifesciences markets Mechatronics Medical technology 294 Technology partner Our experience, expertise, and insight enable us to play a key role in the creation of innovative technical solutions with customers, often beyond the established techniques and applications. Hence that we are a trusted partner for leading high-tech companies like Philips, Thermofisher, and ASML. Louwershanique can act as an extension of your R&D team and is ready to drive your ambitions. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e e 21 Industriestrasse 19 72585 RIEDERICH Duitsland Aantal medewerkers: 51-100 T: 07123380421 E: vertrieb@lpw- reinigungssysteme. de I: www. lpw- cleaning. com Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Industriestraat 18a 6135KH Sittard Nederland Contact: Daniël Gulikers Aantal medewerkers: 51-100 T: 046-4529909 E: info@lucassengroep. nl I: www. lucassengroep. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 realizing your innovation. Lucassen Groep is een full service dienstverlener binnen de fijnmechanische maakindustrie. Ons dienstenaanbod omvat de aanmaak van fijnmechanische onderdelen, engineering, prototyping, montage en klantspecifieke bedrijfsmechanisatie. Kenmerkend zijn daarbij de hoge complexiteit en relatief lage productieaantallen. Onze organisatie bestaat uit vier businessunits die ieder met hun specifieke deskundigheid garant staan voor een goede dienstverlening en een hoog kwaliteitsniveau. LucassenMetaalbewerking bv Lucassen Engineering bv Lucassen Precision Tooling bv LucassenWatersnijtechniek bv Voor de professionals van de Lucassen Groep staan kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en meedenken met de klant hoog in het vaandel. De veelheid aan productiemethoden, in combinatie met een eigenengineering, maakt Lucassen tot een uitermate geschikte partner binnen zowel productie- als ontwikkelingsomgevingen. Lucassen Groep hanteert het one-stop-shopping principewaarin waarin het ontzorgen van de opdrachtgever centraal staat. LucassenMetaalbewerking De metaalbewerking is een van de belangrijkste pijlers van de Lucassen Groep. Lucassen Metaalbewerking is sinds de oprichting in 1989 gestaag uitgegroeid tot een gerenommeerde partner voor de aanmaak van precisie onderdelen. Onze geconditioneerdewerkplaats is voorzien van een modern machinepark, vooral gericht op de aanmaak van precisie onderdelen, zowel enkelstuks als prototyping en kleinseriewerk. De laatste jaren is vooral geïnvesteerd in het automatiseren van de werkplaats. Robotsystemenaan 5-assige freesmachines in combinatie met een sterk CAD/CAM systeem, maken het mogelijk om een uiterst complex product met een uitstekend prijs-, kwaliteits- en levertijdniveau te garanderen. Een team van goed gemotiveerde en opgeleide specialisten draagt zorg voor een product dat helemaal voldoet aan uwhoge kwaliteits- en levertijdeisen. Lucassen Precision Tooling Lucassen Precision Tooling is gespecialiseerd in het produceren met zeer hoge tolerantie-eisen van kwalitatief hoogwaardige onderdelen. Het aanmaken van producten met nauwkeurigheden binnen microns is voor ons meer regel dan uitzondering. Wij maken gebruik van de laatste draadvonk- en zinkvonktechnieken (eroderen) en hebben daarnaast de mogelijkheid tot vlak- en profielslijpen. Dit maakt Lucassen Precision Tooling tot een sterke en veelzijdige partner. Het bewerken van geharde materialen en hardmetaal behoort eveneens tot de mogelijkheden. Lucassen Engineering Lucassen Engineering ontwikkelt, realiseert en optimaliseert mechanische componenten en modules. Speciaal daar waar een totaaloplossing gevraagd wordt tussen mechanica, elektronica en software is Lucassen Engineering uw aangewezen partner. Met uitsluitend betrouwbare toeleveranciers en onze multidisciplinaire omgeving garanderen wij u de optimale oplossing van uw probleem en dewaarborging vande kwaliteit. Ontwikkelingsopdrachten worden door Lucassen Engineering op een projectmatige wijze uitgevoerd in nauwe samenwerking met de klant en eventuele partners. Wij kunnen dan ook putten uit een jarenlange ervaring in het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten. We hanteren daarbij een beproefde werkwijze, met als doel kostenbeheersing en risicobeperking. Totaalopdrachten zijn bij ons in goede handen, maar wij voelen ons evenzeer betrokken bij uw projecten waarbij onze engineers participeren in uw team. Lucassen Watersnijtechniek De diversiteit aan materialen die wij voor ukunnen snijden is zeer groot. Naast staal, aluminium, rvs, koper en messingsoorten kunnen ook materialen als glas, kunststof, rubber, foam en natuursteen door ons worden gesneden. In tegenstelling tot het lasersnijden is er bij watersnijden geen sprake van warmte-inbreng, zodat minimale vervorming plaatsvindt. 296 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n n n r 21 Klipperweg 16 8102 HR RAALTE Nederland Contact: Thomas Dunne Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 572 35 27 71 E: info@maan- specialproducts. com I: www. maansp. nl Ultra-thin Adhesive Technologies - Contract Manufacturing We aim to stay a step ahead when developing products. We focus on developing Ultra-Thin Foils and Seals for the Semiconductor, Medical and Electronics industries. For our Contract Manufacturing customerswe use our bonding and adhesive knowledge to assembleMechanical Sub Assemblies and apply Surface Treatments (such as PECVD). The best Co-Creation efforts are targeted and specific. We understand the challenges that our customers face. Our products can be found in the most advanced Lithography Scanners and Optical equipment. So, do you need a solution for a high-tech product or in high te manufacturing? Our R&D team can't wait to co-create your new solution with you. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Grootdorp 95 5815 AN MERSELO Nederland Contact: Mark Camps Aantal medewerkers: 3-10 T: +31(0)478855400 E: info@machinno. com I: www. machinno. com Kwaliteitscertificering: VCA Kwaliteit is een keuze Machining Innovations NL streeft er al 25 jaar lang naar om voor u de juiste machine, nieuw of gebruikt, te vinden op het vlak van frezen en slijpen. We begeleiden u van A tot Z naar een technologie die niet enkel nauwkeurig is, maar ook betrouwbaar en uiterst productief. Automatisering, opspantechniek, CAMsoftware, in proces meten en automatisch aanpassingen doorvoeren, special tooling u bent bij ons aan het juiste adres. • • • • • • • • • Frees technology Cam software Gereedschapslijpen Rondslijpen cnc Toebehoren Jingdiao Jingdiao Productieproces software Jingdiao Vlakslijpen Rosa Ermando Ulmer werkzeugschleiftechnik Ulmer werkzeugschleiftechnik Rondslijpen manueel Weiss Rundsleiftechnik Automatisering Midaco - Erowa - Jingdiao MST - Reven - Vomat - Pinno 298 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Gildeweg 11 2632 BD Nootdorp Nederland Contact: Merel Overdevest Aantal medewerkers: 11-50 T: +31153104100 E: sales@macroscoop. nl I: www. macroscoop. nl Bezoek ons Epicor Experience Center op BIC Eindhoven WaaromMacroscoop Macroscoop is sinds 1998 dé Nederlandse Epicor ERP en MES specialist en richt zich primair op het leveren, implementeren en het volledig ondersteunen van de Epicor ERP en Epicor Advanced MES oplossingen. Macroscoop implementeert en ondersteunt Epicor ERP bij zowel nationaal- als internationaal opererende bedrijven om productie-, distributie- en financiële bedrijfsprocessen optimaal in te richten te ondersteunen. Epicor ERPwordt ontwikkeld op basis van de nieuwste technologische mogelijkheden en is daarmee het meest vision product voor de maakindustrie. Onder andere “Smart Industry” en “Industrial Internet of Things (IIoT)” zijn kernpunten bij de ontwikkeling van deze software. Waarom Epicor Advanced MES Epicor Mattec MES is specifiek ontworpen specifiek voor de maakindustrie. Met zijn oorsprong in rubber, kunststoffen, automotive en de metaalindustrie biedt Epicor Mattec flexibilit om in te spelen op veranderende eisen en wensen. Epicor Mattec is een kant-en-klare, configureerbare MES-oploss die snel is te implementeren, volledig kan worden uitgebreid en aan de meest veeleisende wensen voldoet. Met de combinatie Epicor ERP en Mattec MES maakt u een grot stap voorwaarts naar de invulling vanuw fabriek met betrekkin tot industrie 4.0. Waarom Epicor ERP Het Epicor ERP is specifiek ontwikkeld voor de maakindustrie en met 40 jaar kennis en ervaring uitgegroeid tot het meest functionele ERP-systeem voor kleine-, middelgrote en grote bedrijven. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Vikingbank 1 3133 KX VLAARDINGEN Nederland Contact: J.H.R. Madern Aantal medewerkers: 200-500 T: +31 10 248 54 60 E: info@madern. com I: www. madern. com “Madern, innovation in rotary converting” Madern Groep Sinds de oprichting in 1954 heeft Madern een intensieve groei doorgemaakt. Die groei werd met name mogelijk door de opgebouwde klantenkring van nationale en internationale opdrachtgevers uit diverse bedrijfssectoren. Door detoenemende vraag groeide ook de vakkennis en ervaring binnen het bedrijf. Het machinepark wordt regelmatig aangepast aan de hoge eisen en specificaties vanuit de markt en vertegenwoordigd daarmee de laatste stand van zaken in de techniek. Madern Group Since it's founding in 1954 Madernexperienced extensive growth. That growth was mainly due tothe growingscope ofnational and international customers covering industries ofdiversecharacter. With the increasing demands, the skills and experience within the company itselfgrew. Machinery atMadern is constantly adapted to stricter requirements and critical specifications oftoday's market, it's state-of-art. Inmiddels telt deMadern Group6 locaties wereldwijd, waaronder: Madern International B.V., Madern Asia Ltd, Madern USA Inc, Evers International LLC,Weidenmiller Co, AJB Instrument B.V., waarmee economisch verantwoorde en hoogwaardige kwalitatieve producten en diensten aan diverse industriële opdachtgevers geleverd wordt. Producten &Diensten Madern is vooruitstrevend op hetgebied van specialistische graveertechnieken, zoals reliëfgravures, kopieerfreeswerk en precisie gravures. Daarnaast is er ookde mogelijkheid tot diverse CNC bewerkingen,zink- en draadvonken, laserbewerkingen, PVD coaten en 3D printen. Madern levert van oudsher o.a. graveerwerk aan consumenten en de industrie. Van naamplaatjes en stempels tot aan blindschema's. Daarnaast heeft Madern zich verder ontwikkeld in het vervaardigen van specialistische gereedschappen zoals, vormdelen, snijcilinders voor de etiketten- vloeistof- en tabaksindustrie en General Folding. Madern is uitgegroeid tot wereldwijd marktleider in het vervaardigen van rotatieve gereedschappen en systemen voor de verpakkingsindustrie. www.madern.com en www.ajb.nl 300 MeanwhileThe Madern Group consists out of6 locations worldwide, Madern International B.V., Madern Asia Ltd, Madern USA Inc, Evers International LLC, WeidenmillerCo, AJB Instrument B.V.,which supply economical responsible high-qualityproducts and services to industrial customers. Products& Services Madern is progressivein the field ofengraving techniques, including reliefengraving, copymilling andprecision engraving. Beside these operations there is also the possibilityofCNC machining, spark- and wire erosion, laser machining andPVD coating. Originally Madern supplied engraving services to consumersandthe industry. From stamps andnameplates tomimicdiagrams. In addition Maderndeveloped itselfinmanufacturing ofspecial tooling, including;molds andextrusion dies, cutting cylinders for the label- ,liquid- and tobacco industry. Madern becamea global leaderin manufacturing rotary tooling and converting solutions forthe packaging industry. "Madern, Innovation in RotaryConverting" www.madern.com andwww.ajb.nl Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

y d 21 Wolga 5 2491 BK DEN HAAG Nederland Contact: O.F. van Duijn Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 70 444 27 70 E: info@magion. nl I: www. magion. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 VCA Leading in Process Control Automation & Production Intelligence Sinds 1988 heeft Magion ervaring op het gebied van Process Control Engineering. Onder de naam Selmers Automation werd het bedrijf al snel bekend als kennisleverancier aan met name DCS-vendors. Tussen 1996 en 2002 heeft de organisatie zich onder de naam VEGA Informatietechnologie in de procesindustrie verder ontwikkeld in het vakgebied procesautomatisering. Een managementbuy-out in 2002 maakte de organisatie zelfstandig en onafhankelijk onder de naam Magion Process Control Engineering. De afgelopen 15 jaar is de dienstverlening veranderd, waarbij Magion zich veel meer richt op Engineering en zich profileert als ingenieursbureau op het gebied van Process Control Engineering & Production Intelligence. Magion levert de volgende diensten: Magion levert fixed price/fixed time projecten en verleent consultancy en engineering diensten op regiebasis. Magion biedt industriële oplossingen voor het gehele traject; vanaf onderzoek en analyse, ontwikkeling en bouw tot en met beheer. Tevens dragen we, na afronding van het project, zorg voor de continuïteit middels Service Level Agreements. OnzeMissie Als enthousiast team van technisch specialisten zetten wij de juiste technologische mogelijkheden in om bij te dragen aan een flexibele, efficiënte, duurzame en veilige productie bij onze klanten. Hierbij onderscheiden wij ons door de automatiseringsmogelijkheden te combineren met onze jarenlange kennis van en ervaring met productieprocessen. Vanuit de kennisgebieden: Process Control & Safety Automation Production Intelligence and Optimization Industrial Cyber Security • • • Binnen diverse sectoren in de procesindustrie, waaronder: Olie en gas Energie (Petro) chemie Water Farmacie Voedingsmiddelen Discreet • • • • • • • Wij zijn hierin succesvol, omdat we veelal onderdeel uitmaken v het operationele projectteam bij onze klant waardoorwe snel, flexibel en pragmatisch kunnen opereren. Onze Visie In eenwereld waarin technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan en duurzaamheid en veiligheid belangrijker worde streven wij ernaar onze klanten voortdurend te ondersteunen b het optimaliseren van hun industrie leprocessen door bestaand en nieuwe technologieën te combineren. Op deze wijze bieden wij altijd de beste oplossing en geven wi vorm en invulling aan onze missie. WaaromMagion? Magion begrijpt en herkent uw bedrijfsdoelstellingen en stemt de dienstverlening hier volledig op af. Magion combineert domein kennis met een hoog niveau engineering capaciteit. Magion levert een hoge mate van kwaliteit, continuïteit, vertrouwen en kostenbesparing Magion staat voor engineering synergy: een uitstekende samenwerking met de klant vormt de basis hiervoor. • • • • Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Ambachtsstraat 14 7461 TP RIJSSEN Nederland Contact: Dhr. W. Hendriks Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 548 519 401 E: info@magistor. nl I: www. magistor. nl Onze passie is ijzersterk Bruggen, auto's, vliegtuigen, wolkenkrabbers. Het zijn een paar van die prachtige producten die alleen tot stand komenmet vakmanschap. En natuurlijk met samenwerking. Samen met anderen kom je tot het ultieme resultaat. Wij zijn er trots op dat wij onze bijdrage kunnen leverenaan uw eindproduct. Samen creërenwe iets waardevols. Optimaal productieproces, grip op kwaliteit en kosten Wij hebben een passie voor stralen en verspanen. De materialen, het proces, het samenspel van mens en machine dat zorgt voor het beste resultaat. Dat vinden wij mooi. En die passie ziet u direct terug alsu metons werkt. Uw productieproces is leidend in de keuze vande tools waarmee u werkt. Samen metu bepalen wewat nodig is omtot dehoogste kwaliteit tegen de laagste kosten tekomen. We kunnen dit doen doordat onze gereedschappen en straalmiddelen simpelweg langer meegaan. Wij werken als eenhecht team. We kennen elkaar door en door en hebben een overzichtelijke teamsamenstellingzonder bureaucratische lijnen. Daardoor kunnen we snel schakelen en onze beloftes waarmaken. Wij zetten graag een extra stap: Technische ondersteuning Wij geven advies om tot het beste rendement te komen. Wilt u een nieuweoplossing proberen? Wij helpen udaarbij! Gratis opleiding Wilt u uwmedewerkers opleiden in gereedschappen en materialen? Wij geven gratis training! Bij u of bij ons. Snelle levering Vandaag besteld, morgen in huis. Zo hoeft u zelf minder voorraad tehouden. Een prettig gevoel! Hooguit een belletje van u vandaan. Dat isMagistor. Dat zijn wij. Het besteresultaat ontstaat door samenwerking Met passie komt ook kennis. Wij hebben zelf ook aan de knoppen gestaan. Die kennis delen wij graag. In ons team bevinden zich vakspecialisten. U heeft een vaste contactpersoon die u terzijde staat. Samenmet u zorgen wij voor een optimaal productieproces De beste producten voor het beste resultaat 302 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n s. d 21 Luchthavenweg 99c 5657 EA Eindhoven Nederland Contact: dhr. Hans van Genugten T: +31 40 7470172 E: info@magnetemotion. com I: www. magnetemotion. com Permanent Magnet Technology Magnet e Motion combines most innovative permanent magnet technology from Japan with expertise and market knowledge. This with the objective to create the most optimized magnetic solution for demanding applications in automotive, high-tech systems and medical. High Tech Systems The market ofHigh Tech Systems, including motors and generators is continuously developing technical solutions which are more and more acting on the edge of technology. This also requires innovative magnetic technology which is able to follow these requirements. By intensive cooperation during the design phase, Magnet eMotion makes expertise available to the customers to develop the magnetic solution which is required for the application. Automotive There is a strong focus to develop cars beingmore environmental friendly, to reduce fuel consumption and to increase safety. Due to this the automotive market must be highly innovative withnew technologies. Cleaner and more fuel saving engines, exhaust gas recycling, start-stop engines, hybrid, electric and self-driving cars are only few examples of developments in modern cars. Magnet eMotion can create the optimum magnet solution for a wide range of demanding applications in automotive. Plastic Bonded NdFeB Magnets (MQ1) Plastic Bonded NdFeB magnets are manufactured by binding nanocrystalline NdFeB powder with polymer binders. Different types of binders can be used depending onthe requirements. Compression moulding After mixing the nanocrystalline NdFeB powder with a polymer binder the material is filled into a mould and pressed. Different magnet shapes can be produced with this technology. Several coating techniques are available. Injection Moulding This manufacturing technique is particular effective for larger volume production and more severe applications. As almost an shape can be obtained, this technique is especially suitable for complex shapes. Overmoulding Using this technique inserts can be overmoulded with magneti material and/or technical plastic. Magnets can be combined wi shaft, lamination stack or other functional elements. Hot Formed NdFeB Magnets (MQ3) Hot Formed NdFeB radially oriented ring magnets are produced by a unique hot extrusion process. Nanocrystalline powder material is hot pressed and then hot extruded into ring-shaped magnets. During this advanced hot extrusion process the radia orientation is created mechanically. Resulting in a full-dense, nanocrystalline structure with highest radial orientation level. • • • • • • Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 Due to the nanocrystalline structure a substantially lower amount ofDy is used compared to sintered NdFeB magne Dy-free magnets can be made even with high coercivity le Ease of assembly. Various magnetization patterns possible (multi-pole to un pole, various skew angles). Precise magnetization waveform control (f.e. rectangular, trapezoidal, sinusoidal) for high power and low cogging. Ring magnets with very small outer diameter are possible.

Westervoortsedijk 73 6827 AV ARNHEM Nederland Contact: Sander Smit Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 85 0187407 E: info@makerpoint. nl I: makerpoint. nl Your local partner for Digital Fabrication Solutions Digital Fabrication Digital Fabrication technologieën zoals 3D-printen en 3D-scannen bieden bedrijven en instellingen de middelen om hun productontwikkeling te verbeteren en versnellen en de mogelijkheden om het productieproces vandeze producten compleet te veranderen. Dit leidt tot een snellere marktintroductie, reducering van ontwikkelingskosten en hogere waarde voor klanten/cliënten door gepersonaliseerde producten of kortere levertijden. Reverse engineering Ook voor voor reverse engineering toepassingenkunt u bij ons terecht. Metons ruimeaanbod aan 3Dscanners die hiervoor geschikt zijn en passendesoftware, kunt usnel aande slag. Tijdens trainingen lerenwij u hoe de hardwareen software optimaalworden gebruikt. High PerformancePolymeren MakerPoint is reseller van de miniFactory Ultra, een industriële 3D-printer voor de productie van eindproducten uit high performance polymeren,zoals PEI (Ultem), PEEK, PEKK, PAEK, PPSU, PA, PC, ABS, and GF/CF composieten. Bel ons voor meerinformatie. Over ons MakerPoint is een Value Added Reseller van toonaangevende fabrikanten van digital fabrication producten. Gebaseerd op onze diepgaande kennis, zijn we in staat onze klanten een complete oplossing tebieden voor hun toepassing, waaronder consultancy, installatie, training en onderhoud. Op deze manier helpen we professionals om optimaal gebruik te make vandeze innovatieve technieken. In het onderwijs leren we docenten de kennis en de vaardigheden om de professionals van de toekomst op te leiden. Bezoek eenMakerPoint vestiging Er zijn vijfMakerPoint vestigingen in Nederland: Arnhem, Eindhoven, Harlingen, Rotterdam en Utrecht. In al deze vestigingen kunt u terecht voor een demonstratie vanonze producten en meerinformatie over onze dienstverlening, waarbij we samen kijken hoe digitale productietechnieken efficient ingezet kunnenworden bij uw productontwikkeling en productieprocessen. 304 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 De Schakel 18 5651 GH EINDHOVEN Nederland Contact: Corporate Marketing & Communications T: 040-276 60 86 E: info@malvernpanalytical. com I: www. malvernpanalytical. com Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 Aantal medewerkers: 51-100 BEGRIJP EN BEHEERS UWMATERIALEN Bruikbare inzichten Onze instrumenten helpen gebruikers om beter inzicht te krijgen in een breed scala aan materialen, van proteïnen en polymeren tot metalen en bouwmaterialen. Onze technologieën maken het mogelijk om parameters te meten zoals deeltjesgrootte, -afmetingen en -zetapotentiaal, biomoleculaire interacties en stabiliteit, elementaire concentraties en kristallografische structuur. Betrouwbare en robuuste karakterisering van deze eigenschappen is essentieel voor het voorspellen hoe een product zich zal gedragen tijdens gebruik, om het te optimaliseren en voor naleving van de regelgeving. Bespaar tijd en geld Kies uit een uitgebreid aanbod wetenschappelijke instrumenten voor de chemische, fysische en structurele analyse van uw materialen en stroomlijn uw activiteiten vaneenvoudige analyse tot volledige automatie voor een tastbare economische impact. Over ons Onze technologieën worden gebruikt door wetenschappers en technici in velerlei sectoren en organisaties om uitdagingen het hoofd te bieden met betrekking tot het maximaliseren van productiviteit, het ontwikkelen van producten van betere kwaliteit en deze producten sneller op de markt te krijgen. Onze missie is het creëren van superieure, klantgerichte oplossingen en service met een tastbare economische impact door middel van chemische, fysieke en structurele analyse van materialen. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Keizersveld 16 5803 AN VENRAY Nederland Contact: Rob Haerkens Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 478 510 004 E: r. haerkens@mandersautomation. nl I: www. mandersautomation. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Dedicated Solutions Dat is precies wat we leveren: op maat gemaakte oplossingen. We luisteren naar uw specifieke productie-uitdagingen en creëren daar een speciale machine voor.We werken volgens het principe: u vraagt, wij draaien. We doen er alles aan om geautomatiseerde productie-oplossingen te bieden die compleet voldoen aan de behoeften en wensen van iedere individuele klant. Onze kerntechnieken • Montagemachines semi- en volautomatische lijnen - machines - manuele stations • Verbindingstechnieken lassen - mechanische verbindingstechnieken - lijmen - doseren • Modulaire oplossingen ADAPTIX robotcel - Duo Weerstandslas Machine • Testmachines Dedicated People Toegewijd. Dat is wat wij zijn, alle medewerkers vanManders Automation. Wanneer wij een project aannemen, gaan we tot het uiterste om het tot uw volle tevredenheid te volbrengen. Liever nog gaan we zelfs verder en bieden we onze klanten meer dan ze verwacht hadden. Wilt u meer weten overwat wij voor u kunnen betekenen? Bezoek dan onze website of neem direct contact met ons op.We beantwoorden al uw vragengraag! o.a functioneel - geometrisch - lektest - flowtest - kracht/moment 306 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

nl 21 De Wederik 4 3355 SK PAPENDRECHT Nederland Contact: Martine Kluver Aantal medewerkers: 11-50 T: 078-6446888 E: info@manualmaster. com I: www. manualmaster. com ManualMaster - the QM software Uw QHSE-managementsysteem In de maak- en productie-industrie zijn de zaken rondomQHSE u niet vreemd. U werkt immers in een omgevingwaar veel risico’s voorkomen, efficiëntie van levensbelang is en waar veel eisen worden gesteld. Veiligheid, milieu, kwaliteit en arbeidsomstandigheden zijn bij u prioriteit. Met ManualMaster legt u al uwQHSE-zaken vast. Van de procesinformatie tot risicomanagement en van documentbeheer tot audits. Het voldoen aan eisen als ISO 9001, 14001, OHSAS of zelfs GAMP5 wordt met de slimme oplossingen van ManualMaster eenvoudiger, overzichtelijker en effectiever. U blijft ‘in control’ met krachtige software voor kwaliteitsmanagement, auditmanagement en risicomanagement terwijl de meldingsbereidheid toeneemt. Wij zien QHSE-management als een totaal van procesmanagement, risicomanagement, documentbeheer, kwaliteitsregistraties, continue verbeteren en prestatieindicatoren. BijManualMaster brengt u al deze onderdelen onder één dak. Uiteraard kunt u ze ook los inzetten, maar de integratie van de verschillende onderdelen maakt het geheel krachtiger, efficiënter, consistenter en overzichtelijker. U bespaart tijd, tilt uw managementsysteem naar een hoger niveau en creëert bewustzijn en betrokkenheid in uw organisatie. Slimme oplossingen Het implementeren van een managementsysteem beïnvloedt e aspect vande prestaties van een organisatie. ManualMaster bie slimme oplossingen voor tijdbesparing en controle binnen: • • • • • • • • • • • • • Kwaliteitsmanagement Documentbeheer Procesmanagement Risicomanagement Normenbeheer QA-registraties Incidentmanagement Klachtenmanagement Auditmanagement Afwijkingenbeheer Taken & acties Rapportages en grafieken Q-learning Neem een kijkje op onze website www.manualmaster.com en z de toepassingen in de praktijk. Honderden klanten in het midd en grootbedrijf maken dagelijks gebruik van ManualMaster en daar zitten verrassende toepassingen tussen. Een keer een uitle met een demonstratie? Neem dan contact met ons op! Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Rijnaakkade 20 5928 PT Venlo Nederland Contact: Marc Janssen Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 77 3875050 E: info@mareco. nl I: www. mareco. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9 308 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

9001 21 Rijnaakkade 20 5928 PT Venlo Nederland Contact: Giuseppe La Rosa Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 77 3230120 E: prototyping@mareco. nl I: www. mareco- prototyping. nl Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Brabantlaan 3d 3D 5216TV 'S-HERTOGENBOSCH Nederland Contact: Nick Jansen Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0)73 3030 490 E: markforged@mark3d. com I: https:// www. mark3d. com/ nl/ Wij zijn: Probleemoplossers en consultants op het gebied van constructie- en productietoevoegingen voor toepassingen die vastheid vereisen en voor stevige, vezelversterkte 3D geprinte onderdelen. Een jong, dynamisch en gemotiveerd team van professionals op gebied van AdditiveManufacturing. • • Wij helpen u om: Met de Markforged 3D printer de beste en juiste oplossing voor uw toepassing tevinden en daarbij u professioneel kunnen begeleiden in de weg van idee naar voltooid product op het gebied van 3D printen. • Zodat u: De nieuwe vezelversterkte 3D printtechnologie nog sneller, efficiënter, concurrerender en succesvoller kunt inzetten. In korte tijd nog betere beslissingen kunt nemen en duurzame producten kunt ontwikkelen en vervaardigen. • • Mark3D is uw partner voor het Markforgedportfolio van hoogwaardige 3Dtoepassingen, materialen, software, accessoires en trainingen in de Benelux. Wij bieden u de juiste oplossing voor uw toepassing op het gebied van composietmateriaal en metaal met behulp van de bewezen Markforged3D-print technologie. Het hoofdkantoorvan Mark3D Benelux is gevestigd in 's-Hertogenbosch. Met vestigingen in Duitsland, Benelux, Engeland en Zwitserland, staat het Mark3D Team graag voor uklaar voor al uw Additive Manufacturing vraagstukken. Onze missie: Elk bedrijfde mogelijkheid bieden uitermate sterke3D geprinte onderdelen te ontwerpenen deze nog dezelfde dag te printen en te gebruiken. Onze kernactiviteiten zijn: Verkoop en advies op het gebied van AM, 3D printers, printmaterialen, software en accessoires van Markforged. Support & Service - zowel telefonisch, per mail als on-site Training en advies op gebied van constructiemogelijkheden voor onderdelen waarbij duurzaamheid en sterkte essentieel zijn. 3D-printen van vezelversterkte onderdelen. • • • • Onze partner: Markforged beschikt over een uitstekend team van ingenieurs en ontwerpers met enorm veel ervaring en behaalde successen op het gebied van de ontwikkeling van 3D-printprocessen. Hiervoor is unieke hardware -en software ontwikkeld, waarbij wordt gewerkt met unieke hoogwaardigematerialen. Mark 3D werkt hiervoor nauw samen met Markforged. De Mark 3D groep is al jaren achtereen de 'Best PerformingValue AddedMarkforged Sales & Service Partner'! Meer weten? Uw interesse gewekt? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met ons op telefoonnummer +31(0)73 3030 490 of per email naar: markforged@mark3d.com 310 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

s t r 21 Minosstraat 10 5048 CK TILBURG Nederland Contact: R.C.J. van Uffelen Aantal medewerkers: 11-50 T: 0135729610 E: info@marvo. nl I: WWW. MARVO. NL Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Uw partner voor grote series CNC-draaiwerk Marvo Technologies BV produceert grote series CNC-draaiwerk op maat met de modernste computer-gestuurde CNC-draaibanken en CNC-langdraaiers. Complex ontwerp is geen probleem voor onze CAD-CAMsoftware. Wij werken voor gerenommeerde klanten in Europa en u vindt door ons gefabriceerde onderdelen terug in producten van bijvoorbeeld Thales, KTM Motorcycles en ASML. Tijdens het productieproces bewaken wij de kwaliteit van uw producten met geautomatiseerde meetmiddelen en visonsystemen. De data en metingen worden opgeslagen in ons CAQsysteem t.b.v. statistische analyse en verantwoording. Wij zijn vertrouwd met VDA-normen, PPAP, EMPB, COC, ROHS, REACH en IDMS. Onze know-how en productiefaciliteite maken het mogelijk om flexibel op eisen en wensen van onze klanten in te springen. Wij produceren draaidelen met een diameter van 1 tot 65 mm uit diverse verspaanbare materialen zoals aluminium, automatenstaal, RVS, messing, kunststof en kwaliteitsstalen en bijzondere legeringen. Frezen doen wij in combinatie met de andere bewerkingen op de CNC-machine. Graag nodigen wij u uit voor een gesprek op onze productielocatie. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Molensteen 28 7773 NM HARDENBERG Nederland Contact: Elgar van der Bij Aantal medewerkers: 101-200 T: +31 523 238 560 E: info@masevon. com I: www. masevon. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 312 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Production, Ekkersrijt 4508 5692 DM SON Nederland Contact: Erik Brom Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 499 490 133 E: info@mat- tech. com I: www. mat- tech. com Mat-tech is uwspecialist op high-tech soldeergebied. Of het nu gaat om het ontwikkelen van een nieuw product of het verbeteren vanbestaand materiaal, wij zorgen voor de perfecte verbinding. Mat-tech bestaat uit twee onderdelen:Mat-tech Production en Mat-tech Development & Testing. Mat-tech Development & Testing Mat-tech Development & Testing helpt u bij het ontwikkelen en optimaliseren van gesoldeerde producten en van de processen die daarmee samenhangen. We doen onderzoek naar bijvoorbeeld levensduur en betrouwbaarheid van soldeeroplossingen, we voeren mechanische testen uit en kunnen de uitvalsoorzaak van uw producten analyseren. Tevens eigen X-ray equipment voor inspectie en onderzoek in huis. Mat-tech Production Bij Mat-tech Production kunt u uw complete high-tech soldeerproductie uitbesteden. Zobent u verzekerd van optimale kwaliteit en uitstekende service, tegen een scherpe prijs. U kunt bij ons terecht voor seriematig werk en voor het produceren van losse producten. Soldeertechnieken optimaliseren Mat-tech Development & Testing is specialist in het ontwikkelen, optimaliseren en toepassen van alle denkbare soldeertechnieken. Of het nu gaat om fluxloos zacht solderen, loodvrij solderen, inductief solderen of hoog temperatuur solderen: wij beschikken over gespecialiseerde kennis.We zijn ervan overtuigd dat een goed uitgewerkt ontwikkelproces leidt tot aanzienlijke kostenreductie gedurende de hele levenscyclus van een product. Daarom is het van belang om ookop het gebied van verbindingen al in het ontwikkelstadium te onderzoeken of er optimalisaties mogelijk zijn. Wij bieden uitgebreide mogelijkheden om onderzoek te doen naar betrouwbaarheidstrajecten en naar oorzaken van eventuele uitval. Uw producten verbeteren Solderen heeft meer mogelijkheden dan u misschien verwacht Een greep uit de voordelen: de goede geleiding van warmte via een soldeerverbinding, de ontwerpvrijheid, de talloze mogelijkheden om verschillende materialen met elkaar te verbinden en spleten goed te dichten en de kracht van de soldeerverbindingen. Wilt u samen met ons bekijken hoe u uw producten kunt verbeteren, neem dan contact met ons op. Kwalitatief hoogstaande productie Mat-tech Production biedt u de mogelijkheid al uw soldeerwerkzaamheden uit te besteden.We gaan voor technisc optimaal resultaat, zonder de kostencomponent uit het oog te verliezen. We hebben veel technische kennis in huis en gebruik die om op innovatieve wijze, betere en kostenefficiëntere producten te maken. Ons uitgangspunt is kwaliteit en we hebb oog voor detail. Een laag uitvalspercentage is gegarandeerd. D onze jarenlange ervaring en vakkundige manier van werken ku u ook complexe producten probleemloos aan ons uitbesteden. Innovatie is vanzelfsprekend Mat-tech is dé specialist als het gaat omde ontwikkeling en productie van soldeeroplossingen. Innoveren zit in onze genen we staan altijd open voor nieuwe ontwikkelingen. Graag bespreken we vernieuwende mogelijkheden voor uw producten. Voor meer informatie kunt u terecht op www.mattech.com. Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen: Mat-tech Production: tel. (0499) 49 01 33 enMat-tech Development & Testing: tel. (0499) 47 73 30. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Technologielaan 15 3001 LEUVEN België Contact: Jurgen Laudus Aantal medewerkers: 500 + T: +32 16 396 272 E: projects@materialise. be I: www. materialise. com Kwaliteitscertificering: AS 9100 ISO 14 ISO 9001 AdditiveManufacturing for Prototypes and Small Series In order to carry out accurate evaluations of design functionality, colour, technology suitability andmarket research, it is advisable to work with a series offunctional prototypes beforegoing into production. This will help eliminate expensive modifications to the production moulds. Leader in AdditiveManufacturing With its headquarters in Leuven, Belgium, and branches worldwide, Materialise has been playing an active role in the field of Additive Manufacturing (AM) since 1990. In addition to having the largest single-site capacity of AM equipment in Europe, Materialise also enjoys a stellar reputation as a provider of innovative software solutions. They have used their experience and expertise to create a better and healthier world through their involvement in AM for industrial and medical applications, and by providing bio-medical and clinical solutions such as medical image processing and surgical simulations. Materialise has developed unique solutions that make a world of difference for its many customers with their manufacturing, prototyping, and product development needs. Prototyping solutions:Match reality closer. Materialise’s goal is not just to produceprototypes, but to add real value to your design process. Their team believes that every design engineer should have easy access to design verification that matches reality closer than ever. Concept models are the ideal tool for the first design evaluation. They also allow people from less technical departments to discuss the product in detail. Visual prototypes are exact representations of theend product that can be used for photo shoots and product launches at exhibitions. Materialise has its own paintand lacquer installation, operatedby skilled people, offering customised paint mixing facilities for all RAL colours. Manufacturing Solutions: empower every design engineer to solve challenging problems by AdditiveManufacturing. Materialise offers freedom of design whenyou want to add more functionality, whenyou have limited series, limited space or when you need to displace heat, water or air. As a solid design partner we join you in finding unexplored opportunities and turning them into touchable results. We strive toempower every design engineer to solve challenging problems byAdditive Manufacturing. When your product is aimed at a small user group, we advise you to use one ofour techniques, which can deliver series from 10up to 10,000 parts and allow you to cost-effectively begin with a small series of your product and re-order onthe fly. Materialise offers technical andengineering consultancy to designers who are not yet accustomed to our typeof technologies. It is essential to start designing with a certain production technology in mind so the end product not only looks good and performs well, but is also manufactured in an efficient and cost-effective manner. Read case studies and technology specifications here: www.materialise.com/manufacturing 314 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

4001 he n m p, y s 21 Dr. Holtroplaan 5b 5652 XR EINDHOVEN Nederland Contact: C. Bouwels Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 40 215 67 00 E: info@mathworks. nl I: www. mathworks. nl MathWorks is the leading developer of mathematical computing software. Engineersand scientistsworldwide rely on its products to accelerate thepace of discovery, innovation, anddevelopment. MATLAB®, the languageof engineers and scientists, is a programming environment for algorithmdevelopment, data analysis, visualization, andnumeric computation. Simulink® is a block diagram environmentfor simulation and Model-Based Design of multidomain and embedded engineering systems such as microcontrollers, DSPs, FPGA’s andSystem-onChip. The companyproduces over 100 additional products for specialized tasks such as data analysis, image processing, autonomous driving, artificial intelligence and cloud computing. MATLAB and Simulink are used throughout the automotive, aerospace, communications, electronics, andindustrial automation industries as fundamental tools for research and development. They are also used for modeling andsimulation in increasingly technical fields, such as financialservices and computational biology. MATLAB and Simulinkenable the design anddevelopment of a wide range of advanced products, including automotive system aerospace flight control and avionics, telecommunications and other electronics equipment, industrial machinery, and medica devices. More than 6500 colleges and universities around the world use MATLAB and Simulink for teaching and research ina broad ran of technical disciplines. MathWorks employs over 5000 people 33 offices around theworld. The Benelux office is locatedin Eindhoven. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Handelsweg 6 2404 CD Alphen aan den Rijn Contact: Ad van der Hoeven Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 172 436 361 E: info@mavom. nl I: www. mavom. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Improving Your Performance Mavom is distributeur van ‘specialty chemicals’ in Nederland, België en Duitsland. Met onze jarenlange ervaring, technische expertise en klantgerichtheid adviseren wij onze industriële klanten over de juiste chemie voor hun specifieke toepassing. Onze kwaliteitsproducten zorgen voor verbetering van prestaties: betere hechting, soepelerewerking, langere levensduur en goede bescherming. Wij kennen de regelgeving omtrent veilige opslag en transport van chemicaliën en leveren een breed assortiment A-merken direct uit voorraad. Mavom. Bovenop demarkt, dichtbij de klant. 316 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Josink Kolkweg 38 7545 PR Enschede Nederland Contact: Karlien Roering Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0)53 744 0 744 E: info@maxongroup. nl I: www. maxongroup. nl Kwaliteitscertificering: ISO 13485 ISO 14001 ISO 9001 Competence centre for high-end drive systems Turning ideas into solutions Our background in developing our well-known DC- and BLDCmotors and our carefully accumulated expertise in drive technology, make maxon the one-stop-shop for precision drive systems. From design and engineering, to production, testing and support. Efficient and flexible, in Switzerland and all over the world.We produce all key components of its high-precision drive systems on machines and production lines designed in-house. Our customers benefit from fast manufacturing of small or large series, and the high flexibility makes it easy to accommodate special requirements. maxon brings expertise, know-how and experience to co-creation and co-development; we generate solutions, make connections and support the development of new approaches. T: +31 (0)53 744 0 744 E: info@maxongroup.nl W: www.maxongroup.nl From microdrives forpumps, prosthetics and even implantables to fully customized drive solutions. We deliver outstanding quality, high efficiency and extremely long operating life cycles. By focusing on robotics, medical, e-mobility and aerospacewe provide solutions for numerous demands. maxon has a worldwide representation in over 40 countries, where more than 3000 employ ensure the provision of services within easy reach of our customers. Our drive solutions are produced at production sites in eight countries: Switzerland, Germany, Hungary, South Kor France, United States, China and The Netherlands. This way we can provide solutions all ove the world. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Sint Annaplein 1A 5111 CA Baarle-Nassau Nederland Contact: P.E.Rutten T: 013-590 5099 E: info@maypatech. com I: www. maypatech. com; www. atomsc com Easy Nano Access: MAYPA Maypa Technological Innovations develops and manufactures high performance nano-microscopy and optical position sensing equipment. Maypa offers a personalized service and produces standard, tailor made, and fully customized products. Maypa is world leader in High-Speed and Low-Noise optical position sensing technology aided to probe the nanoenvironment, and has a track record of being an innovator for products based on a solid foundation of advancing technologies. -----------------------------------------------------------------------------------------DEEP NANOINTERACTION Based on our philosophy that efficient instrumentation is a careful mix of technology, utilization, and economical aspects we have developed the atomScope®. At the basis the atomScope is a cost efficient research grade Atomic Force Microscope that is supercharged with a 30 MHz optical position detector together with a supreme user friendly utilization. The high speed low noise detector allows a significantly deeper investigation of the tip sample interface than any other AFM today, inspiring academia, pharmacy and life-science pioneers to investigate the nanoscopic environment at a whole new deeper interaction level. To aid molecular, and particularly medical related science in its progress, atomScope has a royalty free open hardand software interface allowing anyone to freely explore, develop, and utilize novelties that the deeper interaction technology forwards. -----------------------------------------------------------------------------------------Microscopy from the Netherlands Maypatech and Atomscope technology is designed, developed and manufactured in the Netherlands. Our facility is located in Baarle-Nassau, Brabant, where we have an in house 2,500 sq ft laboratory dedicated to prototyping and custom product design. AFM SPM atomScope • • • • ® ATOMSCOPE FEATURES Small Portable AFM 30 MHz High Speed Low Noise Detector. 30 x 30 x 7um scanner with atomic resolution. Integrated Optical Microscope. • • • • • • 500nm optical resolution. Darkfield, EPI Illumination. Open Hardware Interface. Open C# software Interface. 3D Parameterized Curve Scanning (Programmable). Optimum economic efficiency. 318 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

scope. -n 21 Weteringstraat 11 7391TX TWELLO Nederland Contact: Bastiaan Freie Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0) 571 272010 E: linear@mcabv. nl I: www. mcabv. nl Wat in 1993 begon met elektromotoren en frequentieregelaars is nu uitgegroeid tot een gepassioneerd specialist in industriële automatisering met 5 vestigingen en een uniek concept voor de Nederlandse OEM- en Maakindustrie; Top specialisme in lineair, motion én robotics. Productkennis, exclusieve dealerschappen, uitgebreide voorraden en landelijke service centra heeft MCA in de afgelopen 25 jaar opgebouwd door te fuserenmet Stamhuis Lineairtechniek en door intensief samen te werken met toonaangevende fabrikanten.Voor u willen wij ons onderscheiden door deskundig advies, ondersteuning in 3D-ontwerp, een helpdesk, inbedrijfstelling op locatie en een eigen 24/7 servicedienst. En wat te denken van ons Lineaircenter in Twello, met de grootste voorraad lineaire producten voor de Nederlandse machinebouwen maakindustrie. Of onsMotioncenter in Varsseveld met duizenden aandrijfcomponenten op voorraad. Wij kijken er naar uit om samen met u te werken aan innovatieve oplossingen voor de toekomst! Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Bliek 16-18 4941 SG RAAMSDONKSVEER Nederland Contact: Niels van Aperloo Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 162 518 208 E: info@mcap. nl I: https:// mcap. nl WIJ DENKEN IN OPLOSSINGEN PRODUCTIE UIT NEDERLAND Onze productie en de kwaliteitscontrole van alle samenstellingen vindt plaats in Raamsdonksveer. Daar beschikken wij over: vakkundige, gemotiveerde mensen een hoge mate van flexibiliteit modern en geavanceerd gereedschap specialewerkplaats voor glasvezelkabels hoogwaardige processen voor verwerken en testen geautomatiseerd systeem voor stuklijsten en werkinstructies • • • • • • ONTWERP Vanwege onze enorme ervaring worden wij vaak bij hetontwerpproces betrokken. Wij bekijken alles vanuit verschillende invalshoeken en met onze creatieve ideeën komen wij vaak tot verrassende oplossingen. Hierdoorbent u verzekerd van de meest optimale kabelassemblage voor uw toepassing tegen de beste prijs. Ook voor uw bestaande ontwerp denken wij graag mee voor verdere optimalisatie. VERBETERING Onlangs zijn we gevraagd omeen oplossing tebedenken voor de kwetsbaarheid van bepaalde glasvezelkabels. Wij hebben hiervoor verschillende oplossingen aangedragen met een verbeterde constructie. Daaruit heeft onze klant de beste oplossing gekozen en die wordt inmiddels al naar tevredenheid toegepast. 320 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

s t r e or 21 Pompmolenlaan 29 3447 GK WOERDEN Nederland Aantal medewerkers: 101-200 T: +31 348 476 211 E: info@mirrorcontrols. com I: www. mirrorcontrols. com Kwaliteitscertificering: IATF 16949 ISO 9001 MCi is a diversified innovative actuator supplier providing smart solutions for the automotive industry. We are the global market leader in side-view mirror actuators and we provide customers with new actuation solutions for active aerodynamics and digital vision systems / camera monitor systems. MCi is a wholly-owned subsidiary of Flex, Sketch-to-Scale® solutions provider that designs and builds intelligent products for a smarter, more connected world. MCi invented the electric glass actuator and in 1972 the first electric glass actuatorwent into mass production for the BMW E12. Our products can be found in your daily life asMCi supplies more than 80 million actuators per year. With approximately 1200 employeeswe are the supplier to all of the top 10 global OEM platforms. MCi is also a key development partner to premium OEMs for product innovations such as unique features in power-folding actuators well protected through global patents and production / process know-how. Product Leadership We are driven by product leadership and operational excellenc and we translate the voice of the customer into market leading products. Our engineering teams are recognized in the industry for continuously delivering trendsetting innovations from Sketc to-Scale®. MCi is ambitious and forward looking, our engineering and operational excellence culture is part of our DNA. MCi’s design capabilities combined with global IP ownership and ourwell defined innovation roadmaps makesMCi a preferred industry development partner. Key facts • • • • • • • • • Global no. 1 manufacturer of glass and power-fold actuato Approximately 1200 employees 40 R&D engineers Over 250 years of engineering experience 27 products and derivatives since 2001 Over 100 patents filed since 1997 Global supplier to all top-10 global OEMs Global supplier to 40 of the top-50 platforms Producing more than 80 million actuators per year Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

De Run 5213 5504 DC VELDHOVEN Nederland Contact: Andre Kramer Aantal medewerkers: 11-50 T: 040-2306820 E: andre. kramer@medanco. nl I: www. medanco. nl Kwaliteitscertificering: ISO 13485 High tech, human touch Medanco BV: uw partner in het ontwerpen en produceren van specialistische rubber -en kunststofproducten. Hoogwaardige onderdelen, geproduceerd in vaak kleine en middelgrote series voor technische en medische toepassingen. Kwaliteit, hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid zijn onze kernwoorden waarbij de klantvraag centraal staat: de unieke product-eisen en de optimale realisatie van het specifieke product zijn het resultaat. Vanaf engineering tot assemblage en eindcontrole. PRODUCTIE Met eigen engineering en hoogwaardige productietechnieken heeft Medanco een compleet aanbod voor de ontwikkeling en productie van rubber -enkunststofproducten. RUBBER COMPRESSIE Compressie en transferinjectie voor kleine(re) series. Producten variërend in afmeting van enkele millimeters tot circa 700 millimeter. Toleranties onder ISO 3302-1-M1 mogelijk. RUBBER INJECTIE Voor middelgrote series werkt Medanco met rubber injectie machines. Hiermee kunnen snel en efficient zeer nauwkeurige producten geproduceerd worden. TPE / TPU EXTRUSIE Voor producten in middelgrote en grote aantallen, eindloos geproduceerd middelsextrusie. Diverse nabewerkingen in lijn mogelijk waarbij een zeer hoge nauwkeurigheid bereikt wordt. RUBBER EXTRUSIE Medanco heeft diverse oplossingen voor het extruderen van ook alle soorten rubber materialen. Kleine tot middelgrote profielen zijn hierbij mogelijk. KUNSTSTOF INJECTIE Volledig geautomatiseerd proces voor kunststof en TPE producten van enkele millimeters tot 400mm in kleine en middelgrote series. De verwerking van engineering plastics is een specialiteit van Medanco. NABEWERKING Diverse processen om het product de finishing touch te geven. Vaak in lijn maar ook als separaat proces mogelijk. Hakken of steken van bijvoorbeeld geëxtrudeerd profiel of slang maar ook het aanbrengen van een lijm-laag of coating. CLEANROOM ISO KLASSE 7 Medanco beschikt over een ISO Klasse 7 clean roomwelke is voorzien van de modernste spuitgietmachines speciaal voor medische producties. 322 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202 MEDICAL/HEALTH Medanco is gespecialiseerd in ontwikkeling en productie van medische producten. We kunnen u volledig ondersteunen bij de ontwikkeling en productie vanuw (assemblage) producten. Dit in kleine tot grote series. MATERIALEN Door de veelheid van producten hebben we veel kennis van materialen en kunnen we u daarbij adviseren. Zowel in rubber met onze eigen rubber compound bibliotheek als in kunststof kunnen we adviseren over het te kiezen materiaal. KWALITEIT Medanco is ISO13485:2016 gecertificeerd. Dit is de mediche ISO standaard voor medical devices. Daarbij heeft Medanco ook de beschikking over automatische controles en een 3d optisch meetsysteem. Dit meetsysteem werkt zeer nauwkeurig en snel waarmee we ook in staat zijn om bij vrijgave en tijdens productie steekproefcontroles uit te voeren. HISTORIE Medanco is ontstaan in 2009 na een management buy-out en kent haar oorsprong vanuit Philips CompetenceCenter Plastics. Mede daardoor heeft Medanco een brede, technisch georiënteerde klantenkring. Een rijke bron aan kennis en expertise zijn logischerwijs het resultaat. Certificering ISO 13485:2016 Clean roomklasse 7

n et n nt 21 De Flammert 1102 5854 NB NIEUW BERGEN Nederland Contact: S. Erens Aantal medewerkers: 51-100 T: 0485 31 90 74 E: meldon@meldon. nl I: www. meldon. nl Kwaliteitscertificering: IATF 16949 ISO 14001 ISO 9001 Meldon, IATF16949:2016gecertificeerd Meldon,gevestigdin het LimburgseNieuw-Bergen, is almeerdan 70 jaar dé specialistin het extruderenvan kunststofprofielen. Met een eigen productie-installatie voorpvc-compoundsen granulatenwerkendagelijksmeer dan100 gepassioneerde medewerkersaande meest uiteenlopendemono-, co-, tri- en quadextrudaten totmeercomplexe, metaal versterkte extrusie profielen. Omeenzo optimaalmogelijk resultaatte bereiken werkenonzeproductontwikkelaarscontinusamenmetonze klanten. Dezeinternationaalopererendeafnemers,zoals o.a.Bosch, Trico, HunterDouglas, Inalfa, Samsonite,Siemens enVanderlande, verwerken dagelijks kilometers en kilometers Meldonprofielen. Zodoende maken wereldwijd bijna alle mensen zond dat ze het weten gebruik van onze producten. Van ruitenwisser tot open daken in uw auto, van koelkast en vriezer tot uw wasmachine, van ramenen deurenin uw huis tot de reiskoffers die uophaalt ophet vliegveld. En wat dacht uvan de transportbanden bij de logistieke hotspots die uwwebshop bestellingen in goede banen leidt. Meldon, your comfort isour life! www.meldon.nl Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Industrieweg 2019 3520 Zonhoven België Contact: Bram Grandjean Aantal medewerkers: 11-50 T: +3211539940 E: info@melotte. be I: www. melotte. be High Precision Manufacturing & 3DMetal Printing For over 50 years Melotte focuses ondevelopment and manufacturing of precision engineered solutions for industries which place high demands on both quality of the product and manufacturing quality assurance. The company is a member of the Picanol Group and supplies prototypes, verification series and (small) production series. Melotte has a proven track record of solving process and tooling problems. Melotte’s expertise in combining 3D Metal Printing and High PrecisionManufacturing helps determine the best approach with the best possible outcome. Melotte represents conventional machining, meaning controlled material removal processes, aswell as Additive Manufacturing, more specifically 3D Printing in metal. Melotte is known for its technological front end innovations in both local and international markets with expertise in the field of aerospace, nuclear, petrochemical, dental, medical,pharmaceutical, food, semi-conductor and renewable energyas competence center for R&D, Product Design, Manufacturing Processes and Innovative Solutions. Melotte applies state-of-the-art technology for manufacturing your parts using: • • • • • • 5-AxisMilling CNC turning CNC grinding Spark & wire EDM 3D metal printing Optical 3D Scanning Besides 3D Metal Printing and High PrecisionManufacturing, what more canMelotte do for you? Are you eager to explore the applications of 3D Printing, know how to use 3D Modeling Software and learn how to create a printable design for 3D Printing, From solid to functional part? Melotte offers CADDesign, CAMProgramming, 3D Design training and 3D Optical Scanning. Optical Scanning means capturing the physical shape of any object and converting it into a digital format. This non contact digitizing is done with Melotte’s blue light scanner which offers great flexibility. Data obtained from freeform surfaces are highly accurate, fast and can be processed for reverse engineering, rapid machining and quality control. 324 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Mercuriusweg 4-6 3113 AR Schiedam Nederland Contact: William Rozeboom Aantal medewerkers: 11-50 T: +31-(0)10-2983030 E: william. rozeboom@mersen. com I: www. mersen. com Materialen & oplossingen voor hoge-temperatuurprocessen. MERSEN Benelux BV is een specialist in materialen (o.a. koolstof/ grafiet en gesinterd SiC) én oplossingen voor toepassingen in extreme milieus. Daarnaast levert zij ook producten om de prestaties en veiligheid van elektrische apparatuur te verhogen. Door middel van het ontwerpen van innovatieve oplossingen, die aan de eisen van onze klanten voldoen, maakt MERSEN Benelux het mogelijk om productieprocessen te optimaliseren in haar kernmarkten: energie; elektronica; chemie & farmacie; transport; procesindustrie. • • • • • Verwarmingselement SiC structuur Koolstof/Grafiet: Daar waar zeer hoge eisenworden gesteld, biedt dit materiaal ongekende mogelijkheden door de volgende fysische en chemische eigenschappen: relatief lage soortelijke massa; • • • • • • • • • • temperatuurbestendig; 'thermoshock' bestendig; lage uitzettingscoëfficiënt; goede wrijvingseiggenschappen; zelfsmerend; hoge drukvastheid; resistent tegen de meeste chemicaliën; goedewarmtegeleiding; (in combinatie met vezels) goede isolator. Service: Door een uitgebreide voorraad van verschillende grafietkwalite en en een modern machinepark staat onze servicewerkplaats garant voor kwaliteit en korte levertijden. Producten zijn o.a: 'seal faces' , lagerbussen, pompschoepen, diabolo rollers, klepz tingen, stoomkopafdichtingen, segmentringen, labyrinth ringe Revisie: Uw gebruikte afdichtingsvlakken kunnen binnen 1 à 2 helium lichtbandenworden gelept. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Van Harenstraat 4 5145 RJ WAALWIJK Nederland Contact: Dennis Wijnants Aantal medewerkers: 3-10 T: +31416724800 E: info@metel. nl I: www. metel. nl Metel B.V. is een onderscheidende leverancier en dienstverlener binnen de metaalbranche. Zeheeft zich toegelegd op delevering van high-performance metalen. Deze bijzondere metalen kenmerken zich door hun specifieke eigenschappen zoals: hetbieden van een superieure warmteweerstand, hoge geleidbaarheid, hoge corrosieweerstand, specifieke trekvastheid, etc. Ze vinden hun weg binnen een groot scala aan branches. Te denken valt onderandere aande elektro0industrie petrochemie, medisch, luchtvaart, offshore en semi-conductor industrie. High Performance Metalen Naast de levering van high-performance metalen staan wij u graag met raad en daad terzijde op het gebied van specials. Hieronder vallen onder andere: moeilijk verkrijgbare legeringen, afwijkende maatvoeringen, specifieke toleranties of combinaties hiervan. De volgende metaalsoortenworden doorMetel geleverd in staf, buis, plaat, draad, folie, band op rol en poeder (3d printing): Wolfraam/Tungsten Molybdeen Titanium Tantaal Renium Zirkonium Hafnium Niobium Edelmetalen Kobalt Cladded metalen • • • • • • • • • • • 326 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Kesselstraße 42 6960 WOLFURT Oostenrijk Contact: Dhr. Sjoerd Mulder Aantal medewerkers: 500 + T: +43 5574 6706 0 E: sales@meusburger. com I: www. meusburger. com Being successful with standardisation Meusburger is the market leader in the field of high-precision standard parts. Customers all over the world make use of the advantages of standardisation and benefit from the company's over 55 years ofexperience in working with steel. The product portfolio ranges from high-precision standard parts and selected products in the field ofworkshop equipment to high-quality solutions in the field of hot runner and control systems. This makes Meusburger the reliable global partner for making moulds, dies, jigs and fixtures. Short leadtimes Via state-of-the-art production lines and well designed processes, the products arrive at the industry's largest standard parts warehouse for plates and accessories. The in-house quality assurance ensures consistently high quality of all products. The optimised logistics chain guarantees short lead times (24 resp. 48 hours). Only the best is good enough Reliability is a top priority atMeusburger. That’s why guaranteeing consistently high product quality is especially important to us. This starts with the selection of the right raw materials, because only the most renowned steelworks can be considered as suppliers. The spectral analysis is carried out on t Meusburger premises. Only flawless steel that has been heat treated for stress relief makes it through our quality check and ultimately to our customers. This guarantees you excellent tool steel. Outstanding Service At Meusburger the range of products and services is continuou adapted to meet the customers' needs. Through easy ordering options, continuous availability of the products, short lead time and a reduced number of suppliers, the customer can save time and money. Clearly arranged and informative sales documents well as top service provided by a competent teamof in-house a field sales staff perfectly complete the servicepackage. Hot runner and control systems ensure reliability Meusburger offers hot runner systems and control systems fro the product brand PSG. The high-quality products are develope produced and tested under practical conditions in the Viernhei and Seckach locations. With our know-how, we guarantee high quality. A wide range of industry knowledge and more than 55 years of experience in the plastic industry are available to customers. Whether in the automotive or medical industry or in the areas o consumption, transport packaging and caps and closures – wherever temperatures or pressure are regulated, Meusburger there with their hot runner and control systems fromthe produ brand PSG. Fact box | Turnover in 2019: 291 million EUR | Catalogue items: 96,000 - 97% availability | Products: standard parts and worksho equipment for making dies, moulds, jigs and fixtures; hot runne and control systems | Customers: more than 22.500 all over the world | Sales branches in: India, China, Turkey, the U.S. and Mex | Members of staff: 1.750 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Wethouder den Oudenstraat 1 5706 ST HELMOND Nederland Contact: J.C.M. Colen Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 492 538 615 E: info@mevi. com I: www. mevi. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 328 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Habraken 1199 5507 TB Veldhoven Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (40) 291 49 20 E: info@mi- partners. nl I: www. mi- partners. nl Innovative High-EndMechatronic Solutions Our company MI-Partners is your contract R&D partner for the development of high-end mechatronic systems. Offering the complete cycle of feasibility study, concept development, design, realization and testing of high-tech systems, MI-Partners can assist you in achieving innovative breakthroughs. MI-Partners develops, builds and tests one of a kind systems en prototypes. Our competences System architecture Precision engineering (Advanced) motion and equipment control Electronics Predictive modeling (dynamic/thermal) Embedded software Dynamic error budgeting Vibration isolation (active & passive) Polymer damping Air bearing design Actuator design Design for vacuum/contamination Cryogenic systems Magnetically levitated systems Optomechatronics • • • • • • • • • • • • • • • Our team Our engineers are passionate about innovation and mechatron development in particular. They have extensive experience in project-based working, obtained recognized results in their fiel and positively surprise customers with innovative solutions. We have close ties to the academic world providing us with the late technological developments. Our markets Semi-conductor (back- and front end) Healthcare Aerospace Automotive Seismic imaging Synchrotrons Research institutes • • • • • • • Mechatronic Research To constantly increase our mechatronic expertise, MI-Partners invests in mechatronic research programs. Knowledge is developed within research projects that are based on future market needs and academic research. Hereto, new technology developed, implemented and tested. If you are interested in participating in our research programs, please contact us. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Esp 310 5633 AE Eindhoven Nederland Contact: Willy Ahout, CEO Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0)88 688 0010 E: info@mtt- eu. com I: www. mtt- eu. com / www. enertwin. c Low cost high efficient micro gas turbine applications MTT develops lowcost high efficient micro gas turbines and commercial applications thereof. Their potential for converting small-scale thermal energy into mechanical or electrical power is enormous. Interest in MTT's solutions is rapidly growing due to the increasing environmental awareness of the society. MTT has attracted various risk sharing industrial partners and research institutes for development and commercialisation of its products. Micro CHP – CombinedHeat & Power: the EnerTwin The first application ofMTT's turbine technology is in a micro CHP system. A micro CHP system is a boiler that also produces electricity as a valuable “by-product” while heating the house. Major advantage is that electricity does not have to be bought from the energy provider, thus lowering the overall energy bill of a household. At the sametime, substantial CO2 emission reductions can be achieved. Early 2013 the EnerTwin received its CE-certification. Since then the product has been extensively tested. EnerTwin has been on the market since 2018. Main advantages compared to competing systems are its very low maintenance costs (only 20% of competing systems) and reliability. This results in a reduction of Total Cost ofOwnership of 50% compared to condensing boilers in certain markets. MTT's micro turbines are also the basis for two other applications: range extender for electrical vehicles and CAP unit. CAP – Combined Auxiliary power unit and Parking heater Drivers of long distance trucks often idle their main engine during stops to generate the required electrical power. This results in unwanted noise levels, pollution and high fuel consumption (~ 2.800 liters of diesel per year). MTT is working on a low cost and reliable CAP unit. A CAP unit will enable the truck driver to generate 3kW of stable electricity during his rest period while reducing fuel consumption, thus saving up to approx. 1.800 liters of diesel per year (equivalent of 6 tonnes CO2). RE – Range Extender Electric cars are considered to havegreat potential in the environmentally sustainable future, but seriously suffer froma limited range. The use of a Range Extender (RE) will solve that problem. MTT has developed a concept for a Range Extender based on its in-house developed micro gas turbine. 330 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

. com g , t a 21 Rijksweg 14a Unit 31 4511 PJ BRESKENS Nederland Contact: Johan Maes Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 486 463688 E: info@microptik. eu I: www. microptik. eu The art of Innovation Inspectie, Contaminatie, Particle Size en Sortering. Wij produceren op maat gesneden machine vision analytische systemen. Industriele Inspectie Systemen Voor real time analyze van defecten en Critical To Quality parameters. Spectroscopie We bieden op maat gesneden spectroscopische technieken aa voor uiteenlopende applicaties: FTIR, NIR, UV-VIS als ookRaman en XRF Forensische technology We hebben talloze technieken in huis m.b.t. forensische toepassingen. Contaminatie & Particle Size Voor verschillende sectoren leveren wij komplete systemen voor Contaminatie, Particle SizeAnalyze en Sortering. Voor de Plastic, Agro, Farma, en meer. Sorteer Machines Om hoogwaardige produkten te sorteren en te raffineren. Digitale Video Microscopie Op het gebied van digitale microscopie hebbenwe nagenoeg alles te bieden. Onze systemen zijn Plug and Play en zijn een assemblage van de beste componenten die in de markt te verkrijgen zijn. We zijn zeer vertrouwd met het bouwen en aansturen van mechanische stages. Meerdere Analytische Technieken Heating & Cooling stages We produceren heating & cooling stages voor microscopie als ook voor spectroscopie applicaties. Van extreem hoge tot lage Temp. zie onzewebpage! Software Binnen onze groep hebbenwe eigen software specialisten. We zijn in staat om op maat gesneden projecten te ontwikkelen binnen budget en tijd. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

High Tech Campus 41 5656 AE EINDHOVEN Nederland Contact: Frank Ruijten Aantal medewerkers: 200-500 T: 0475 -744 077 E: info@mides. nl I: www. mides. nl Ons ingenieursbureau, actief in project sourcing, is opgericht in 1995 in Roeselare (BE) en heeft ondertussen diverse kantoren in België en Nederland. MIDES staat voor Multi IndustrialDesign & Engineering Services. Een naam die de lading perfect dekt. Zo zijn we actief van ontwerp tot projectmanagement in diverse sectoren en voeren onze M'GINEERS de projecten hoofdzakelijk ter plaatse uit bij onze klanten die we liever business partners noemen. Met meer dan 200 projectingenieurs voerenwe technische projecten uit voor bedrijven die zelf niet over de nodige resources beschikken. Onze ambitie? Dé referentie zijn in het leveren van technische kennis en capaciteit op maat vanuwproject CAD Engineering Als multidisciplinair engineeringbureau ondersteunen we u bij het uittekenen van de meest uiteenlopende technische toepassingen. Onze CAD engineers hebben daarbij de ervaring en de kennis om elke ontwerpopdracht te helpen realiseren, in welke sector u ook actief bent. MIDES is gespecialiseerd in de volgendeCAD disciplines: Mechanisch tekenwerk; Elektrisch tekenwerk en E&I; HVAC-ontwerp (heating, ventilation, airconditioning); Piping en P&ID tekenwerk; Bouwkundig tekenwerk; Plant lay-out. • • • • • • Onze persoonlijke en flexibele aanpak in CAD engineering is een extra garantie op een geslaagd resultaat. M'GINEERS bij MIDES blijven qua kennis altijd up-to-date als het gaat om de meest voorkomende CAD-softwareprogramma's, zoals Catia, Solid works, Siemens NX, Creo, Inventor, Tekla, Revit, Autocad en Eplan. Project Support &Management Ook voor het tijdelijk inzetten van maintenance engineers of werkvoorbereiders bent u bij MIDES aan het juiste adres. Onze project support omvat: Industriële projecten; Techniek; Bouwkundige projecten; Shut-down begeleiding; Maintenance management & engineering; Productie-optimalisatie; Veiligheid en instructies (vb: CE dossiers). • • • • • • • 3D Scanning& Plant Layout Tijdens de ontwerpfase van uw site, fabriek, gebouw of installatie is het essential om een zo realistisch mogelijk beeld te hebben van een project. Een waarheidsgetrouw plan (as built) levert u immers een niet te onderschatten schaalvoordeel op. U behoudt op elk moment een duidelijke kijk op de situatie. Dit verhoogt de veiligheid, vergemakkelijkt het onderhoud en maakt eventuele latere aanpassingswerken een stuk eenvoudiger. Ontdek hoe wij met een lean planbeheer uw activiteiten efficienter organiseren. Van 3D scan totCADmodel Tijdens de ontwerpfase van uw site, fabriek, gebouw of installatie maken onzeM’GINEERS CADmodellen via 3D scanning. Met deze digitale tekeningen schetsen wij een gedetailleerde layout die u verder helpt in de technische uitwerking van uw projecten. Installaties, elektrische leidingen, lichtpunten, ventilatie, riolering e.d. Alles wordt uiterst gedetailleerd in beeld gezet. Efficient planbeheer Na de 3D scanning en opmeting, de verwerking van alle meetgegevens en het opstellen van een ‘as built’ masterplan, ondersteunen wij u ook bij het planbeheer. Wij structureren alle bestanden en centraliseren ze zodat de facility manager of andere medewerkers ze makkelijk kunnen raadplegen. Digitalmanagement Tot slot nog dit: omdat gebouwen en installaties regelmatig veranderen, zijn plannen al snel verouderd. Een digitaal plan biedt u het voordeel dat wij het snel kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie. Zo blijft u altijd up-to-date met de nieuwe flow in uw organisatie. Wij verwelkomen u graag bij MIDES! 332 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n s e t 21 Bijsterhuizen 24-29 6604 LK WIJCHEN Nederland Contact: LuukWilders Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 24 378 75 64 E: info@millux. nl I: www. millux. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 LASERBEWERKINGEN, een nieuw licht in de techniek Millux B.V. Millux is specialist op het gebied van laserbewerkingen voor de hightech industrie en levert hoogwaardige kwaliteit; van prototyping tot volumeproductie. Voordelen van laserbewerkingen Grote flexibiliteit Grote nauwkeurigheid Complexe bewerkingen snel uitvoerbaar Nauwelijks vervorming van het product • • • • Mogelijkheden bij Millux B.V. Bewerkingen als lassen, boren, snijden en micromachining behoren tot de specialismes van Millux. We beschikken over ee uiterst modern machinepark uitgerust met diverse typen lasers voor zowel 2D- als 3D-laserbewerkingen. Daarnaast beschikt Millux over een cleanroom (klasse 10.000), een uitgebreid ingerichte meetruimte en een metallurgisch/chemisch laboratorium. Hightech industrie Door Millux bewerktematerialen en produkten zijn wereldwijd terug te vinden bij hightech industriële ondernemingen. Bewerkingen Met de laser zijn vele bewerkingen mogelijk. Het laserlassen kan toegepast worden bij twee gelijke of ongelijke metalen van verschillende diktes. Door een nauwkeurige dosering van de energie is dewarmte-beïnvloede zone minimaal en treedt vrijwel geen vervorming van het product op. Puntlassen, precisienaadlassen, dieptelassen en het lassen van moeilijk toegankelijke plaatsen behoren tot de mogelijkheden. De meeste materialen zijn met de laser goed tot zeer goed te snijden. De dikte welke gesneden kan worden, hangt af van de materiaalsoort en de geometrie van het product. De kleinste snijbreedte die met de laser haalbaar is bedraagt ca. 5 µm. Door toepassing van de modernste snijtechnieken kunnen veel metaalsoorten zoals roestvast staal, koper, inconel en titanium oxide- en braamvrij gesneden worden. Bij het laserboren kan met één of meerdere lichtpulsen een gat, van circa 5 µm of groter, afhankelijk vande materiaaldikte en materiaalsoort, geboord worden. De nieuwste ontwikkeling binnen Millux is laser micromachining door middel van "koude ablatie". Hierdoor ontstaan géén thermische effecten en micro-cracks. Bewerkingen als micro-structurering, micro-boren en microsnijden zijn in nagenoeg alle materialen mogelijk. Materialen Met de lasertechniek kunnen naast vele metaalsoorten ook keramiek, silicium, glas, verschillende kunststoffen etc. bewerkt worden. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

De Nieuwe Erven 8 5431 NT CUIJK Nederland Contact: Joanna Bendyna Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 485 396 360 E: info@mintres. com I: http:// www. mintres. com/ Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Mintres BV is a company specializing in shaping, coating and assembly. Laser Assembly CVD Diamant Heat Spreader Optical Benches Aluminium-Nitride Heatsinks CVD Diamant Detector Tin - Gold - Silver - Copper 334 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Koningsschot 41 3905 PR VEENENDAAL Nederland Contact: Henk Slotboom Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 318 534911 E: info@mitutoyobenelux. com I: www. mitutoyo. nl Kwaliteitscertificering: ISO 17025 ISO 9001 Wereldwijde kennis en expertise binnen handbereik Mitutoyo Mitutoyo is niet voor niets wereldleider precisie meettechniek. Precision is our profession.Met ons volledige programma meetgereedschappen bieden wij een oplossing voor iedere meetuitdaging. De nauwe samenwerking met onze klanten verloopt op een respectvolle en eerlijke manier. Klanten kunnen vertrouwen op onze expertise en perfecte meetresultaten. Mitutoyo heeft dan ook al meer dan 40 jaar ervaring in de Benelux. Lokaal Serviceteam Lokale service is de kracht van Mitutoyo. Vanuit onze 5 vestigingen in de Benelux (Veenendaal, Melsele, Enschede, Veldhoven en Best) zijn onze serviceengineers meteen bij u ter plaatse. U kunt dus steeds rekenen op een snelle interventie. Helpdesk Loopt u ergens tegen aan? Onze specialisten geven u helder en bruikbaar advies bij al uw hardware- of softwarevraagstukken. Opleidingen Uit passie voor ons vak delen we graag met u de kennis en techniek vanonze producten. Op onze e-ducation website Measuring YourWorld vindt u een grootscala aan digitale opleidingen en gratis kennisdocumenten. Ontwikkel uzelf onli tot meetspecialist! Daarnaast geven wij regelmatig workshops, webinars, cursusse en demonstraties in onze volledig uitgeruste showrooms. Lieve op een andere locatie? Onze specialisten komen ookgraag uw kant op. Productdemonstratie Graag nodigen wij u uit voor een productdemonstratie. Wij plannen uwbezoek aan een van onze volledig uitgeruste showrooms. Een team van specialisten staat voor u klaar omuw vragen en wensen te beantwoorden. U bent van harte welkom! Kalibratie met accreditatie We streven net als unaar perfectie en precisie. Daarom zijn wij - Mitutoyo - ISO17025 geaccrediteerd en ISO9001 gecertificeerd. Onderhoud Om perfecte meetresultaten te behalen én te behouden, komt ons vakkundig team regelmatig bij u langs. Zo blijft uw apparatuur tot in de puntjes onderhouden. In een marktconform serviceconcept kunt u bepalen welke formule het best bij uw bedrijf past. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Nijverheidsweg 21 3534 AM UTRECHT Nederland Contact: Jorg Bos Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 30 659 21 11 E: netherlands@newport. com I: www. newport. com Spectra-Physics, Ophir and Newport zijn merknamen van de Light & Motion divisie vanMKS Instruments. Newport Spectra-Physics B.V. is de lokale vestiging voor Newport en Spectra-Physics in de Benelux. Newport legt zich toe op de ontwikkeling, fabricage, marketing en verkoop van fijnmechanische en optische componenten, lasers, turnkey systemen en instrumentatie. In haar ruim 30-jarige bestaan heeft Newport zich gepositioneerd als marktleider op het gebied van producten voor research, engineering en precisie fabricage. Met name componenten en systemen voor positionering op (sub-)micron niveau vormen sinds jaar en dag een kernactiviteit van het bedrijf. Voor het uitbouwen van deze acti-viteiten is in 1991 de franse firma MICRO-CONTROLE S.A. aan de Newport organisatie toegevoegd. Deze overname blijkt een goede aanvulling te zijn voor de lijn van precisie positioneringsproducten. De componenten en systemen die Newport vervaardigt kunnen worden onderverdeeld in de volgende productgroepen: Volledige turnkey (sub-)micron positioneringssystemen. Fijnmechanische componenten als manuele/gemotoriseerde translatie/ rotatietafels voor (sub)micron positionering en spiegel/lenshouders. Optische componenten waaronder lenzen, spiegels en houders. Producten voor trillingsisolatie, ondermeer optische tafels, bread-boards en Acoustic Enclosures. Lasersystemenen photonics Instrumentatie. • • • • • Newport focust zich op zes 'Kern-markten', te weten: De markt voor wetenschappelijk onderzoek. De halfgeleider industrie. De data- en telecommunicatie industrie. De markt voor computer rand-apparatuur. De markt voor metrologie. Algemene machinebouw. • • • • • • De combinatie van bovengenoemde producten en markten maakt Newport tot een unieke firma die een uitgebreid scala producten aanbiedt voor toepassing in een breedwerkgebied. Een opsomming van enkele applicaties: Micron- en submicron positione-ring van productiemiddelen. Femto-seconde laser onderzoek. Metrologie rondomWafer productie. Trillingsisolatie van inspectie-stations. Biomedisch onderzoek. Röntgen diffractiemetingen. • • • • • • Newport Spectra-Physics B.V., onderdeel van de Light & Motion Divisie vanMKS Instruments, is verantwoordelijk voor ondersteuning van de huidige relaties en het uitbouwenvan de klantenkring in de Benelux.Wilt u meer weten over de activiteiten van Newport, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Ook kunt u onze Internet homepage bezoeken: www.newport.com. 336 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n. 21 Hogeweg 123 5301 LL ZALTBOMMEL Nederland Contact: GeertjanKrielaart Aantal medewerkers:500 + T: 0418- 784037 E: nederland@modis. com I: https:// www. modis. com/ nl- nl/ Kwaliteitscertificering: ISO 9000 ISO 9001 VCA MODIS combineert lokale (technische) expertise met ons wereldwijde netwerk.Onze Consultants zijn werkzaam in de vakgebieden IT en Engineering. Met onze 30.000 Consultants opereren we vanuit 20 landen. In Nederlandhebben we vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Enter, Nijmegen, Eindhoven en Zaltbommel (hoofdkantoor). Connect smarter In de tijd van slimme apparaten, steden en industrieën zien we de grenzen tussen Engineering en IT steeds verder vervagen. En dat vinden we een mooi gegeven. Waarom? Omdat op het snijvlak van technologie en innovatie we de meest interessante kansen kunnen benutten. Dat dit impliceert dat bedrijven anders moeten denken als ze verandering willen omarmen, hoeven we u niet te vertellen. U weet dat specialistische kennis uit diverse disciplines aan elkaar moet worden verbonden om een verschil te maken. En daar komt Modis in beeld. Modis specialiseert zich in het maken van de slimste verbindingen. Want vernieuwing is de norm. Wie zijn wij Wij zijn Modis. Een wereldwijde speler op het gebied van Engineering en Information Technology. Duurzame samenwerkingen Wat ons betreft werken we samen in de dagelijkse realiteit, in plaats van op afstand. Zo krijgen we uit eerste hand zicht op de uitdagingen die jullie tegenkomen. We zijn van mening dat de meest effectieve oplossing tot stand komt door jullie perspecti samen te brengen met onze kennis, ervaring en schaalgrootte. presenteren de meest innovatieve oplossing die de grootste impact heeft op de prestaties van uw organisatie. Uw project, onze mogelijkheden In Nederland bieden de kantoren Rotterdam, Enter en Zaltbommel mogelijkheden om projecten inhouse uit te voere Deze werkzaamheden worden volledig afgestemd op uw behoeften met een scherpe blik op tijd en kwaliteit. Modis heeft ruim 45 jaar ervaring in het uitvoeren van projecten in de volgende vakgebieden: Onze talenten komen op de eerste plaats HetModis netwerk bestaat uit talenten en specialisten die we continu blijven ontwikkelen. Zij hebben onze focus, omdat onze lange termijn relaties met deze experts uw onderneming verder brengt. We monitorenwaar hun behoeften liggen om te groeien en waarin ze willen uitblinken. De ervaring die ze opdoen en wat ze leren, brengen ze bij u in de praktijk. - Machinebouw - Industriële Automatisering - High tech - Aerospace - Automotive - Bouwkunde - Installatietechniek - Elektrotechniek - Industriële piping Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Parijsboulevard 209 3541 CS UTRECHT Nederland Contact: Larry Ren Aantal medewerkers: 1-2 T: +31 (0)30 899 1880 E: support. eu@moldex3d. com I: www. moldex3d. com Leadership in True 3D Plastics Molding Simulation Moldex3D is the world leading CAE product for the plastics molding industry. With the best-in-class analysis technology, Moldex3D can help you carry out in-depth simulation of the widest range of plastic molding processes and to optimize product designs and manufacturability. Its high compatibility and adaptability have provided users with instant connection to mainstream CADsystems, generating a flexible simulation-driven design platform. • • Expand our technical evolution with focuses on process innovation Provide more efficient project management for better knowledge of result experiences Main features include: CAD-Embedded Pre-Processing High Resolution and Automatic 3D Mesh Technology High Performance Parallel Computing • • • In addition to the classic injection molding, 2K, variotherm, biinjection, gas-assisted injection, Moldex3D also targets at special processes such as compression molding or resin transfer molding. What We Do Provide different solutions for specific needs of different industries: automotive, electronics, consumer goods, medical, plastic materials, machinery & equipment, aerospace, semiconductor, etc. Bring more efficientway to optimize your design with environmental sustainability instead of traditional trial-anderror method Minimize your design cycle and time to market Serve and support in close partnership with our customers to develop long-term solutions, enabling them increase productivity from design and modeling to manufacturing • • • • With intimate domain knowledge, Moldex3D endeavors to become the ultimate choice for part/mold designers worldwide and the proliferating plastics industry. As a topnotch provider of computer-aided engineering software, Moldex3D allows users unprecedented and seamless compatibility with other leading specialized design and engineering software. In pursuit of the most truthful analysis, Moldex3D eliminates the painstaking trials-and-errors; with the most authentic presentation, Moldex3Denables perfect match between prediction and end-result; with provision of the most concrete services, Molde3D helps users master the most profound skills and knowledge. "Mold the topnotch professional software with constant technical innovation and genuine devotion to comprehensive services; become the ultimate choice for mold designers and the best partner of plastics industry." 338 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

d l 21 GastonGeenslaan 1 3001 LEUVEN België Contact: Gill Scheltjens Aantal medewerkers: 11-50 T: +32478417885 E: science@molecularplasmagroup. com I: www. molecularplasmagroup. com Why MPG Contributing to a better world by innovation KEY APPLICATIONS We contribute to a greener and more sustainable world by revolutionizing surface modification with our Molecular Plasma Technology. MPG’s mission is to bridge the gap between research and industry, and to bring clarity in the field of atmospheric plasma processing. FromR&D to industrial implementation Your state-of-the-art, innovative research using our core technology is guaranteed to result in robust and reproducible solutions. Weensure industrial scalability and valorization of applications that are fully developed or owned by our customers or partners. The magic that matters MPG is a full-service provider, designing, constructing and servicing equipment ranging from lab systems for universities and R&D centres to fully commercial solutions. At MPG,we value support through advanced trainings, webinars, and hands-on workshops at our plasma facilities located in Belgium (Leuven) or Luxembourg (Foetz). Molecular Plasma Principle Single-step process The surface functionalization is performed in a single step, dry process. No drying time or incubation is required afterwards. Ease-of-use andsafety are key. Permanent A plasma coating is achieved by combining the atmospheric plasmaand (in)organic chemicals. The plasmaactivates the surface andthe molecules to create a permanent covalent bond between both. Eco-friendly No solvents are required for theplasma deposition process. The typical consumption rate of chemicals is easily 100 times less compared to conventional coating methods. Readily scalable The plasmadeposition takes place at atmospheric pressure and temperature, making it easy to implement and easy to scale. • • • • • • Adhesion between difficult-to-bond materials: teflon, carb fibre, polyolefins, gold,… Instant biomoleculeimmobilisation: antibodies, peptides, proteins, DNA,… Non-stick release coatings Anti-biofouling coatings Antiviral & antibacterial coatings Fibre & powder treatment OURMACHINES • • • • • PlasmaKIT PlasmaSpot MINI PlasmaSpotMAXI PlasmaPowder PlasmaLine Versatile The MPG technology allows an extremely wide range of precursor molecules (e.g. organic, inorganic, biomolecules, antibacterial, antiviral, nano-particles,…) onto any type and shape of substrate. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Gerolaan 63A 3707 SH Zeist Nederland Contact: Robert Molenaar T: 030-6951038 E: info@molenaar- optics. nl I: www. molenaar- optics. com Molenaar Optics offers engineering- and optical design support for applications with optical components and opto-mechanics with standard and custom-made parts. Optics include a large selection of high-quality lenses, mirrors, prisms, polarizers and filters. Multi-element lenses range fromlaser objectives for materials processing to telecentric camera lenses for machinevision. Opto-mechanical products embrace a unique range of holders and bases for optics as well as manual- and motorized positioning systems. A series of diode-laser modules enables beam alignment. An extensive range of stage micrometers, counting chambers and reticles is available for microscopes and other devices.We also calibrate and repair profile projectors. Graticules Optics - Reticles, StageMicrometers and Counting Chambers Alignment Diode Laser Modules OptoSigma - Optics,Mechanics andMotion Control Sill Optics - Laser Optics andMachine Vision Objectives Calibration and Repair of Profile Projectors/Comparators 340 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Aartsdijkweg 23 2676 LE Maasdijk Nederland Aantal medewerkers: 11-50 T: 0174-515050 E: sales@moor. nl I: www. moor. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Molenvliet 36 3961MV Wijk bij Duurstede Nederland Contact: Marco de Bruin Aantal medewerkers: 3-10 T: 06-53877739 E: marco@mouldsandmore. nl I: www. mouldsandmore. nl Moulds and More levert matrijzen met garantie. Afhankelijk van het product en het type matrijs kunnen we tot 3 miljoen shots garantie geven op de matrijs. Ondanks onze zorgvuldigheid en kwaliteit van werken bestaat er altijd een mogelijkheid dat er onvoorziene zaken aan het licht komen bij het in gebruik nemen van de matrijzen. Indien er garantie dient te worden uitgevoerd, beschikt Moulds and More over een gespecialiseerd machinepark. Alle voorkomende werkzaamheden kunnen we in eigen werkplaats uitvoeren. Moulds and More is een jonge en dynamische onderneming waar kennis en ervaring de basis vormen voor het realiseren van matrijs gerelateerde projecten. Marco de Bruin heeft ruim 33 jaar ervaring in de nationale en internationale branche van de spuitgietmatrijzen. Met deze know-how is Moulds and More in staat ook uw project uit te voeren met een juiste prijs-kwaliteit verhouding. Door onze focus op kwalitatiefhoogwaardige spuitgietmatrijzen zijn wij in staat om de matrijzen binnen de gestelde termijnen te leveren. Dit is de basis voorMoulds and More om u als opdrachtgever te ondersteunen bij uw project, van optimalisatie van de productfile, de aanmaak van de matrijs, het proefspuiten, levering en aftersales van de matrijzen. Spuitgietmatrijzen Enkel tot hoogvoudige matrijzen Hoogwaardige verpakkings matrijzen Caps & Closures 2K-3K technologie Complete projecten Wijzigingen, reparatie, revisie en onderhoud Productvormende onderdelen • • • • • • • Projectmanagement Made in Holland Made in China Productontwikkeling Projectmanagement ondersteuning • • • • Moulds and More levert en produceerd matrijzen en projecten. Dit kan zijn in eigen werkplaats of bij partners in China. Onderhoud, reparaties, wijzigingen en schoonmaken van matrijzen kunnen we in eigen werkplaats uitvoeren. 342 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202 Moulds and More heeft de beschikking over een eigen werkplaats waar onderhoud, reparatie en schoonmaak werkzaamheden worden uitgevoerd. Door onze 33 jaar ervaring zijn we in staat alle werkzaamheden op een kundige en zorgvuldige manier uit te voeren met het belang vande opdrachtgever voorop. Matrijzen tot een gewicht van 5.000 kg kunnenwe in eigen beheer bewerken. Laserlassen /matrijslassen Vanaf 2019 hebben wij de beschikking over een CNC laserlasmachine. Bereik 1000 x 700 x 500 mm. De machine heeft een draagvermogen van 2.000 kg. De CNC laserlasmachine is voorzien van een CNC gestuurde vierde as t.b.v. ronde onderdelen. Voor grotere volume maken we ook gebruikt van TIG lassen. Met bijna 30 jaar ervaring en know-how in de nationale en internationale spuitgietmatrijzen-industrie kan Moulds and More ook voor u passende oplossingen bieden. Meerweten? Vraag vrijblijvend meer informatie.

r ts e 21 Oeverkruid 15 4941 VV RAAMSDONKSVEER Nederland Contact: Mathijs Pont Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 162 524444 E: mathijs. pont@insumma. nl I: www. insummainnovation. com Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Maisdijk 12 5704 RM HELMOND Nederland Contact: Dhr. P. Geerts Aantal medewerkers: 101-200 T: 0492-474992 E: info@mtagroup. nl I: www. mtagroup. nl MTAGroup heeft ruim 100 medewerkers en is een internationale speler in de wereld vanmechatronica. Als een echte netwerkregisseur ontwikkelen we samen met en voor onze klanten een diversiteit aanmechatronische machines en systemen diewe vervolgens ook seriematig bouwen. Enkele voorbeelden zijn systemen voor het aanbrengen van krimpfolie op verpakkingen, modules voor industriële 3D metaalprinters en robotisering oplossingen in onder andere de agrofood. MTAGroup Maisdijk 12 5704 RM Helmond T: +31 (0)492 474992 E: info@mtagroup.nl Wij ontwikkelen mechatronische producten zó dat ze seriematig reproduceerbaar en betaalbaar zijn én snel in de markt kunnen worden gezet. Onze unieke ‘V²-way of working’ zorgt voor sluitende businesscases. Daarmee maken wij het verschil in de wereld van mechatronica. Om onze unieke way ofworking te realiseren, geloven wij sterk in de duurzame verbinding van ons netwerk. Van klant, ontwikkeling, engineering, supply chain(partners) en productie(partners) met elkaar. Als netwerkregisseur creëren wij mechatronica. www.mtagroup.nl 344 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Westervoortsedijk 67 6827 AT ARNHEM Nederland Contact: Dhr. Rob van der Sluis Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 26 36 36 310 E: info@mtsa. nl I: www. mtsa. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 VCA DESIGN ENGINEERING PROTOTYPING MANUFACTURING Sinds 1994 ontwerpt enbouwt MTSA Technopower klant specifieke apparaten, machines en installaties. Daarnaast heeft MTSA Technopower zich ontwikkeld tot een betrouwbaar toeleverancier van complexe mechatronische (sub) systemen en onderdelen en verleentMTSA Technopower serviceop locatie bij het ombouwen, installeren, onderhoudenvan installaties, machines en apparaten. Combinatie van disciplines • Engineering (Wtb/E) • Conventioneel en CNC draaien • Conventioneel en CNC (5assig) frezen • Draad vonken • Lassen (incl. gecertificeerdMig, Mag, Tig en Orbitaal) • Montage (Wtb/E) • Cleanroom • Nabewerking • Meetkamer en Testen Toelevering MTSA Technopower is een gerenommeerd producent van hoogwaardige mechatronische onderdelen en modules, gemaakt volgens klantenspecificatie. Dit kan in samenwerking met de MTSA Technopower engineering afdelingen.Wij excelleren in het ontwikkelen en vervaardigen van complexe hoogwaardige producten en onderdelen in enkel stuks of kleine series voor ondermeer OEM in semi-conductor-, analytische-, food, machinebouw-, energie en procestechnische industrieën, alsmede voor technische instituten, researchcentra en servicebedrijven. MTSA Technopower beschikt over een geavanceerd machinepark en assemblagehallen. Onze vakliedenbeschikken over veel vak- en materiaalkennis en zijn specialist in het bewerken van moeilijk verspaanbare materialen. Voor het bereiken van optimale precisie beschikt MTSA Technopower over een moderne geacclimatiseerde meetkamer en cleanroom. Kwaliteit MTSA Technopower is voor u een veilige keus. Wij zijn vertrouwd met de modernste technologieën en de gangbare internationale veiligheid- en milieunormen en danke ons succes aan de betrouwbaarheid en kwaliteit vande door on uitgevoerde opdrachten. Daarmee verkrijgt u allereerst een product dat doet wat het moetdoen - maatwerk op tijd. Hierm neemt MTSA Technopower uvoor, tijdens en na de uitvoering v uw opdracht, veel zorgen uit handen. Uw opdracht is bij ons da ook in goede handen. MTSA Technopower is ISO 9001:2015 en VCA**: 2008/5.1 gecertificeerd. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Ekkersrijt 1501 5692 AN Son (Eindhoven) Nederland Contact: Robbert de Greef / Fred Arendsen T: +31 (0)40 7515304 E: info@multivalent. nl I: www. multivalent. nl Kwaliteitscertificering: AS 9100 ISO 90 346 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

001 21 Boekweitstraat 21 2153 GK Nieuw-Vennep Contact: Patrick Kleian T: +31 252 463 200 E: info@nbeurope. com I: www. nbeurope. com NB LINEAR SYSTEMS The leading manufacturer of high quality linear motion products! NB LINEAR SYSTEMS are bearing mechanisms that produce linear reciprocating motion using the rolling motion of balls or rollers. In comparison to sliding motion, the frictional resistance of rolling motion is very small, resulting in very smooth movement. The rolling elements that NB uses areground with a very high degree of precision, ensuring accuracy and long life even in high load and long distance travel applications. NIPPON BEARING, offers standard and customized linear motion components to customer requirements. Slide Guide NB Slide Guides are high precision and high rigidity linear bearings designed to utilize the motion of rolling elements. They have numerous characteristics, including low friction, no stick/slip, and smooth linear motion even under high load conditions. The applications range from general industrial to precision machinery. Ball Spline The NB Ball Spline is a linear motion mechanism utilizing the rotational motion of ball elements. It can be used in a wide variety of application, including robotics and transport type equipment. The NB Rotary Ball Spline can be used for both rotational- and linear motion. It can be used in scalar robots, the vertical shaft of assembly equipment, tool chargers and loaders. Topball Products The Topball slide bush is a high performance bushing with 3 times the load capacity and the capability to provide 27 times the normal travel life of a conventional bushing. NB’s self aligning Topball can be designed into many applications such as factory-automation equipment, machine tools, industrial machinery, optical and measurement instruments and electrical equipment. Slide Bush The NB Slide Bush is a linear motion mechanism, utilizing the rotational movement of ball elements. It can be used in a wide variety of applications, including transportation equipment and semi conductor production equipment. Slide Way The NB Slide Way is a non-recirculating linear motion bearing utilizing precision rollers. It is used primarily in optical and measurement equipment, where high precision movement is required. Slide Unit A wide variety of linear motion Slide Units are available. Their h precision blocks increase the accuracy of machinery and other equipment. A resin block can reduce cost and weight. The use o standard shaft end supports and shaft support rails simplifies th components. Single Axis Actuator The NB BG type Actuator is a compact Single Axis Actuator, whi integrates a slide guide and precision ball screw. BG type offers unique "U" shaped guide rail and slide block which provides multiple functions of a guide block and a ball screw nut combin into a single unit. The slide block contains 4 ball circuits, which deliver high load capacity, high rigidity and high accuracy. "The Acceleration Behind Your Best Ideas!" Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Hoppenkuil 21A 5626 DD EINDHOVEN Nederland Contact: R. Withaar Aantal medewerkers: 3-10 T: 040-2622000 E: info@nebospecialtoolingbv. nl I: www. nebospecialtoolingbv. nl “Themanufacturing specialist for high-end machine parts” Profiel Nebo Special Tooling B.V. staat voor het realiseren van hoogwaardige machineonderdelen en high-end matrijzen. Naast complete samenstellingen vervaardigen wij ook losse fijnmechanische componenten voor tal van branches als aerospace, medical, semi-conductor (grade 2-4), defensie en apparatenbouw. Ons specialisme is het zeer nauwkeurig bewerken van geharde en exotische materialen: gehard staal, Stavax, Inconel, titaan etc. Het verschil maken vanuit een visie De laatste jaren hebben we ons onderscheidend weten te maken door specialist te worden op het gebied van High Speed Milling (HSM) in gehard staal en exotische materialen. Het HSM frezen heeft veel van de bewerkingen zoals zinkvonken en polijsten overgenomen. Deze HSM bewerkingen gebeuren bij Nebo op de s ’werelds nauwkeurigste machines van het Japanse merk Yasda. Yasda 650Micro Centrum 2019 Nebo Special Tooling beschikt over 3 Yasda HSM machines: YBM 640Type3 VI40 5-assig simultaan bewerkingscentrum YMC650 Micro Center (frezen binnen submicron-bereik mogelijk) • • • De Yasda machines stellen ons in staat om ultra precies te frezen met zeer kleine diameters waar hoge tolerantie-eisenworden gevraagd. Ook zijn zeer gladde oppervlakkenmet ruwheden tot 0.03 Ra mogelijk. Toekomstgericht investeren Nebo Special Tooling b.v. is van oudsher thuis in de high-tech Brainport regio, maar vindt steeds meer mogelijkheden en uitdagingen in zich ontwikkelende high-end markten als de solar, nano- en brandstofceltechniek en lenzen industrie. Daar waar de vraag naar hoogwaardige en innovatieve producten het grootst is, is Nebo Special Tooling b.v te vinden. 348 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

s, 21 Louis Braillelaan 80 2719 EK ZOETERMEER Nederland Contact: Leo Vermeulen Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 88 0187 000 E: info@nil. nl I: www. nil. nl "Geeft écht antwoord" Nederlands Instituut voor Lastechniek Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) is een onafhankelijke stichting die al bijna 90 jaar de collectieve belangen behartigt van bedrijven, instellingen en personen die werken op het gebied van lassen, lijmen en andere permanente ver- bindingstechnieken. Wij onderhouden een sterk (inter)nationaal netwerk waarin samenwerking op het gebied van onderwijs en technische innovaties centraal staat. Wij richten ons op drie pijlers: onderwijs, certificatie en voorlichting. Onderwijs De afdeling onderwijs is actief betrokken bij het stimuleren en verbeteren van het lastechnisch onderwijs in Nederland. Een van de belangrijkste activiteiten is het mede ontwikkelen en up-todate houden van nationale handvaardigheidsopleidingen en internationale lasopleidingsprogramma’s. Voor deze opleidingen ontwikkelen we leermiddelen, organiseren we examens, reiken we diploma’s uit en houden we onafhankelijk toezicht. Certificatie Gecertificeerdwerken wordt steeds belangrijker. Daarom certificeert onze afdeling certificatie op een groot aantal gebieden gericht op lassen. Dat betekent dat wij als onafhankelijke derde partij controleren of er geleverdwordt wat afgesproken is. Wij certificeren personen en bedrijven, kwalificeren lasmethoden en verzorgen de officiële erkenning van opleidingsinstellingen. Voorlichting Wij helpen lassers en lastechnici hun hun vakkennis up-to-date te houden door het organiseren van o.a. voorlichtingsbijeenkomsten, workshops en cursussen. Via ons vakblad Lastechniek verspreiden wij de belangrijkste ontwikkelingen in ons vak zo breed mogelijk. Daarnaast promoten wij actief ons vakgebied in Nederland. Welding Week NL/ Lassymposium Iedere twee jaar organiserenwe deWelding Week NL (voorhee NIL Verbindingsweek). Een driedaags evenement waarinwe samen met een groot aantal exposanten alles op het vakgebied laten zien, bespreken en introduceren. Tijdens deWelding Wee vindt ook altijd het NIL/BIL Lassymposium plaats waarinwe op een interactieve manier actuele onderwerpen bespreken zoals kwaliteit, lasprocessen, arbeidsomstandigheden en normen en regelgeving. Nationale Laswedstrijden Ieder jaar organiserenwe Nationale Laswedstrijden voor vmbo leerlingen. We proberenop deze manier jongeren enthousiast maken voor de lastechniek. De beste lassers uit verschillende regionale voorrondes strijden tegen elkaar in een landelijke fin die meestal plaatsvindt bij een van de deelnemende scholen. NIL Conneqt NIL Conneqt is het platformwaar gevalideerde kennis, informat inspraak en contact met andere partijen kan worden verkregen Conneqt richt zich voor de bedrijven op continuïteit in de bedrijfsvoering en voor de lasprofessional op het doorontwikkelen van kennis en vaardigheden. Particuliere laslijmtechnici wordt met Conneqt de mogelijkheid geboden om de hoogte te blijven vanwat er speelt op het gebied vande techniek en normen met als doel dit te kunnen toepassen in de alledaagse praktijk. Kortom, met het vernieuwde bedrijfs- en particulier deelnemerschap bent u straks optimaal aangesloten alle ins en outsvan de las-, lijm- en snijwereld. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Bolderweg 2 1332 AT ALMERE Nederland Contact: Inés Verhallen Aantal medewerkers: 3-10 T: 0850607805 E: info@novu. nl I: www. novu. nl De Nederlandse Orde van Uitvinders - van idee tot markt Stel je hebt een goed idee, en dan? Hoe weet je zeker of het zin heeft om tijd, energie en geld te investeren in je idee? Welke nieuwe mogelijkhedenbiedt je idee? Hoe doeje een nieuwheidsonderzoek? Wie kan in alle vertrouwen met je meedenken? Hoe ga je het financieren? Dit zijn slechts een paar vragenaan hetbegin van eencomplexe weg met vele valkuilen. Het is een hele uitdaging om van je idee een succesvol product te maken, maar vanafhet moment dat je met jouw idee aande gang gaat, kande NOVU jouw wegwijzer zijn. DeNOVU ondersteunt particulieren enMKB'ers bij het traject van idee tot markt. Hoe helpt de NOVU de uitvinder? Het dienstenpakket wordt steeds verder uitgebreid en is erop gericht een positieve bijdrage te leveren aan de slaagkans vande ideeën van de aangeslotenleden. De NOVU doet dat vanuit een onafhankelijke positie. persoonlijk spreekuur NOVU Atelier IE Helpdesk advies bij octrooionderzoek innovatienetwerk informatiebijeenkomsten divers cursusaanbod tijdschrift Vindingrijk brainstormsessies collegiale toetsing • • • • • • • • • • DutchAssociation ofInventors NOVU is the Dutch professionalorganization ofinventors, product developers and researchers. NOVU looks after the interests ofits members in the widest possible sense. Membersinclude company employees as wellas individual inventors whose mainactivity is inventing. One ofthe objectives ofNOVU is networkingamong the individualmembers. 350 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n n 21 Peelterbaan 10 6002 NK Weert Contact: FCA Lenaers Aantal medewerkers: 3-10 T: 0495-452004 E: info@nefratech. nl I: nefratech. nl Nefratech EDM Center is de partner voor het fijnmechanisch bewerken van metaal in de Benelux en denkt graag mee met de klant tijdens de ontwikkeling van het product. Dankzij onze eigen innovatieve methoden, ervaring en toewijding van onze medewerkers, zijn wij in staat om snel en nauwkeurig complexe en moeilijk te verspanenmaterialen te bewerken. Wij voelen ons nauw betrokken bij het productie proces en kunnen u behulpzaam zijn vanaf de ontwerpfase. Met een zeer geavanceerd, modern, uitgebreid machinepark loopt Nefratech voorop bij technologische uitdagingen bij vonkverspanen. Een hoge leversnelheid en leverbetrouwbaarheid is dan ook naast de constant hoge kwaliteit ons onderscheidend vermogen. * Snijbereik X 800 * Y600 * Z800mm * Werkstukgewicht tot 3000 kg * 8-assig en 5-assig simultaan vonken * Zinkvonken * Korte directe lijnen * Snelle levering * Simpele tot zeer complexe CNC-programma's * Ontwerp en fabricage * Hoge kwaliteit en nauwkeurigheid * Support en flexibeliteit * 10 Draadvonkmachines * Zinkvonkmachines * Bereidheid tot mee investeren in specifieke machinerie * Optische meetmachine * 3D meetbank Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Regulierenring 1 3981 LA BUNNIK Nederland Contact: J.V. Schothorst Aantal medewerkers: 200-500 T: 0306564664 E: info@neitraco. nl I: www. neitraco. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Uitvinders vande toekomst Werken met ingenieursbureau's vande Neitraco Groep is bouwen op decennia ervaring in werktuigbouwkunde. Met behulp van meer dan 250 hoogopgeleide medewerkers op 6 verschillende locaties in Nederland en België, ondersteunende ingenieursbureau's van Neitraco haar klanten bij iedere technische uitdaging, zowel op projectbasis als via detachering. Kennis is ons kapitaal, techniek onze passie Al sinds 1961 helpen wij onze klanten om hun visie om te zetten in slimme producten: kostenbesparende resultaten die succesvol zijn in de markt. Analyse, concept, productie: door onze praktische benadering hebben al onze oplossingen een hoog realiteitsgehalte. Met een pragmatische visie en innovatieve kennis leverenwe keer op keer een feilloos resultaat. Alles moet kloppen. 352 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n n 21 Science Park Eindhoven 5010 5692 EA SON EN BREUGEL Nederland Contact: Dhr. Tonny Agelink Aantal medewerkers: 500 + T: +31 40 267 9200 E: Info@newayselectronics. com I: www. newayselectronics. com Kwaliteitscertificering: ISO 13485 ISO 9001 TS 16949 Neways Electronics Your life cycle partner in industrial electronics Neways, your trusted advisor is a highly specialised and vertically integrated life cycle partner and system innovator for high tech industrial electronics solutions for the semiconductor, automotive, medical and regular industry. Core activities are centered around the development, manufacturing and logistics of electronics. These are assembled according to the market segment’s applicable standards. With over 50 years of experience in the Electronics manufacturing world we can support you in any phase of your product life cycle. Whether it’s at the definition of your product roadmap, development, manufacturing or mid-life updates of your electronics, our 2,800 employees are dedicated to support you. Because of the interplay between highly demandingmarkets in which Neways is active, we offer customized and out of the box solutions. Whether it’s PCBA assembly, box build, connectivity, system integration, hybrid electronics or development, Neways has expertise, knowledge and infrastructure. With 17 sites, strategically located in six countries (EU/US/CN regions) we ensure your supply chain is reliable and optimised. Neways competences are focussed on your business continuity with a dedicated team that actively monitors the life cycle status of your products and initiates proposals to maximise availability at optimal costs. With more than 50 years in the field of electronics we know wh needs to be successful in this challenging market. Part of our success formula is to invest in building long termrelationships. Communication and intense cooperation in projects is incorporated in our Neways’ DNA so we can efficiently design a manufacture what you need, when you need it and where you need it. Find out more onwww.newayselectronics.com Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Bamestraweg 31 1462 VM MIDDENBEEMSTER Nederland Contact: D.J. van Dijk Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 299 689 900 E: info@nijdra. nl I: www. nijdra. com Kwaliteitscertificering: ISO 13485 ISO 14001 ISO 9001 Precision is our Profession, Service is our Passion! Nijdra Group is een professionele toeleverancier van hoogwaardige precisieonderdelen, complexe (sub)modules en complete systemen bestemd voor de hightech industrie. Nijdra Group ontzorgt haar opdrachtgevers vanaf co-engineering, productie en assemblage tot testen en supply chain management. Dankzij onze ruime ervaring (sinds 1974) in de hightech industrie zijn wij in staat om in elke fase – vanaf ontwikkeling tot eindproduct – een toegevoegde waarde te bieden. Wij leveren compleet gemonteerde en geteste modules en machines. Daarnaast bieden wij onze klanten ondersteuning bij het ontwerpen, begeleiden en produceren van een prototype én het ontwikkelen vaneen prototype naar serieproductie en assemblage. Onze uitgebreide expertise op het gebied van maakbaarheid, nauwkeurigheid, materiaaltoepassing, oppervlaktebehandeling, kostenreductie en efficiënte assemblage wenden wij aanom een optimaal resultaat voor onze opdrachtgevers te realiseren. 354 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Geldenaaksebaan 329 3001 LEUVEN België Contact: Nick Roosen Aantal medewerkers: 500 + T: +32 16 74 01 00 E: sales. nm@nikon. com I: www. nikonmetrology. com NikonMetrology offers the most complete and innovative metrology product portfolio, including state-of-the-art vision measuring systems complemented with optical and mechanical 3D metrology solutions. Nikon’s metrology solutions respond to the advanced inspection requirements of manufacturers active in consumer, automotive, aerospace, electronics, medical and other industries. Systems are available in both fixed and portable configurations, equipped with single or multiple sensors. The product range includes CoordinateMeasuring Machines(CMMs), Optical CMMs, 3D laser scanners, handheld laser line probes, X-ray and Computed Tomography (CT), Optical CNC measuring systems, measuring microscopes, and large volume metrology systems such as Laser Radar, iGPS / iSpace as well as metrology software for 3D scanning, 3D digitizing, 3D inspection and reverse engineering. The company has a strong commitment to Research and Development to meet both the market’s rapid technological progress and customer’s increasing standards. Being able to off its customers the most advanced and high quality products is a prerequisite to increasing market share and R&D programmes p an important role in the development of innovative products a upgrades of existing products. The Nikon Metrology website includes a host of information on application areas and case studies across its main industrial sectors. On Automotive alone, for example, it shows how it has helped in areas including automotive component inspection, p plant metrology, die and mould applications, sheet metal metrology, 3D inspection of powertrain components, assembly plant set up, flush and gap inspection, and full vehicle inspectio Other industry areas on the site include aerospace, energy, medical, white goods, telecommunications, satellites, universiti research, and materials. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Kleine Monnikenwerve 9 8000 BRUGGE België Contact: Harold Haspeslagh Aantal medewerkers: 11-50 T: +32 50 328 960 E: harold. haspeslagh@ninix- tech. com I: www. ninix- tech. com Kwaliteitscertificering: IATF 16949 ISO 13485 Complete solutions from one single source TURN IDEAS INTOPRODUCTS • • • • • • • • Product & Process Development that doesn't stop with a prototype Outdoor & Harsh environment : smart sensor modules, LED, .. Expertise in development of smart products Contract manufacturing : solder, cleaning, pre-treatment, gluing, potting, gaskets, dispensed seals, ... We create a complete product solution exactly to your needs Expertise in Improving reliability by unique potting process technologies for sealing electronics Designs with low initial costs – fast time to market In-house automation: we automate following your project volume growth • • • • • • • • • • • • AT THEHEART OF YOUR AUTOMATION Automatic assembly production lines Robot cells - Cobots Integration of process-technologies: surface treatment gluing & potting curing-systems USwelding laser welding soldering Visual inspection & automated process controls Test &measurement solutions Packaging LID KENNISCLUSTER LIJMEN 356 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

m 21 Keersopstraat 35 3044 EX ROTTERDAM Nederland Contact: Andre Visser Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 10 462 68 68 E: nte@ikonet. co. jp I: www. ikont. eu Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9001 Onderhoudsvrije MiniatuurRechtgeleidingen metHoge Precisie Miniatuur Rechtgeleidingen in rvs Door de steeds verdergaande miniaturisering van apparaten en machines en de daarmee gepaard gaande hogere snelheden en nauwkeurigheden worden fabrikanten van rechtgeleidingen gedwongen hun producten steeds verder te verkleinen. In ogenschijnlijke tegenspraak hiermee worden tevens grotere stijfheid en hogere draagtallen verlangd. Een fabrikant die hier perfect op heeft ingespeeld is het in Japan gevestigde Nippon Thompson Co. Ltd., die hun producten onder de naam “IKO” op de markt brengt. Naast rechtgeleidingen produceren zij een breed pakket aan naaldlagers en positionerings-tafels. Het Europese hoofdkantoor van Nippon Thompson is sinds 1976 gevestigd in Rotterdam en naast deze vestiging zijn er nevenvestigingen in Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje. Ongeveer 30 jaar geleden werden de eerste miniatuur rechtgeleidingen op de markt geïntroduceerd. Sindsdien hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan, integendeel, denk bijvoorbeeld aan een rechtgeleiding met een railbreedte van 1 mm en een hoogte van 2,5 mm. Tevens heeft Nippon Thompson onderhoudsvrije rechtgeleidingen met het “C-Lube” systeem ontwikkeld. C-Lube maakt het mogelijk omde operationele kosten vergaand te verlagen en levert de gebruiker een onderhoudsvrije periode op van minimaal 20.000 km. Precisie Positioneringstafels Als uitbreiding op het pakket aan rechtgeleidingen levert Nippon Thompson complete positionerings-tafels met extreemhoge precisie en stijfheid. Voor de aandrijving kan gekozen worden tussen een kogel-omloopspindel of een lineaire motor. Naald- en Kruisrollenlagers Nippon Thompson produceert een breed pakket aan naaldlage nokrollen en kruisrollenlagers. IKO Nippon Thompson – Japan Na haar oprichting in 1950, heeft het bedrijf talrijke nieuwe technologieën ontwikkeld en een zeer ruime ervaring opgedaa met het ontwerpen en produceren van innovatieve pro-ducten Hierdoor is Nippon Thompson een gevestigde en gewaardeerd marktspeler geworden in drie specialiteiten: naaldlagers, lineair geleidingen en mechatronica. Op de markt gebracht onder de IKO merknaam hebben deze producten een wereldwijde reputatie verworven door hun zeer hoge kwaliteit en innovatieve features. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Smakterweg 19 5804 AE Venray Nederland Contact: Ron Geurts Aantal medewerkers: 500 + T: 0478-552323 E: r. geurts@nlw. nl I: www. nlw. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 NLWGroep, uw partner in werk Assemblagebedrijf inschakelen? Assemblagebedrijf NLWGroep Assemblagebedrijf NLWGroep is dé betrouwbare partner wanneer u assemblage wilt uitbesteden bij een professionele organisatie. NLWneemt de mechanische en/of elektronica assemblage van uw (deel)processen op professionele wijze uit handen. Steeds meer bedrijven willen een flexibele schil creëren en besteden (deel)processen uit aan NLW assemblage. Van printplaat assemblage tot kwaliteitscontrole Op de eigen productielocaties in Venray en Panningen zijn er een heleboel mogelijkheden op het gebied van assemblage. Van het seriematig assembleren en monteren van producten (halffabricaten en/of eindproducten) tot doseren (tellen ofwegen) en afvullen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld printplaat assemblage. NLW Groep heeft meer dan 60 jaar ervaring als assemblagebedrijf. NLWwerkt met enthousiaste en kwaliteitsbewuste assemblagemedewerkers en is in het bezit van verfijnde apparatuur. NLW is ISO-9001- en UL-gecertificeerd en de ideale partner voor zowel eenvoudig seriematig werk als complexe opdrachten. NLW Groep is onder andere werkzaam voor bedrijven in de elektrotechniek en in de automotive-industry en is ook in te zetten voor soldeerwerkzaamheden en kwaliteitscontrole. 358 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

f. n 21 Bosscheweg 44a 5056 KC Berkel-enschot Nederland Contact: Mathieu Siemons T: 0651381550 E: m. siemons@noctuam. org I: www. noctuam. nl Waarschijnlijk herkent u het wel, het is druk, het loopt stroef in de organisatie, problemen, ergernissen en fouten stapelen zich op. De druk van klanten en opdrachtgevers is groot. Erwordt snelheid, flexibiliteit en meer variatie verwacht.Met alleen harder werken en nog beter je best doen ga je het niet redden. Vergelijk hetmetveranderen van je levensstijl Als je niet lekker in je vel zit en PHPD verschijnselen hebt (Pijntje Hier en Pijntje Daar) kun je ook als medicijn PHDP gebruiken (Pilletje Hier en Pilletje Daar). Een paracetamol en je voelt weer een stuk beter (tijdelijk). Hoofdpijn verlicht met een paracetamol, maar waar komt het vandaan? De werkelijke oorzaakwordt niet weggenomen als telkens een pilletje genomen wordt en de pijntjes blijven terugkomen.Wil je het echt aanpakken, zal je levensstijl moeten veranderen. Zo werkt het ook in organisaties. Alleen symptomen bestrijden helpt. Het zal structureel, duurzaam en samen met de medewerkers aangepakt moeten worden. Noctuam-aanpak Noctuam maakt gebruik van de Quick Response Manufacturing strategie (QRM). Een bedrijfsbrede aanpak waarbij de mensen centraal staan. Door te concentreren op doorlooptijdverkorting kunnen klanten sneller worden bediend, ontstaat er meer rust en regelmaat in de organisatie en ontstaat er meer werkplezier. QRMkent 4 pijlers: 1. Het lerendenken in tijd in plaats vankosten a. Het gaat om de tijd die nodig is om van ‘niets’ tot ‘iets’ te komen (voorraad is tijd en kost geld!) b. Het gaat om de totale efficiency van het proces en niet van een lokale bewerking of machine 2. Anders organiseren a. Van hiërarchie naar teams of cellen (rondom een product/marktcombinatie) b. Van sturing naar zelf-sturing c. Multi-inzetbare medewerkers 3. Systeemdynamica a. Het bevorderen van de doorstroming in het totale proces door verstoringenweg te nemen en de capaciteit te managen b. Beheers de orderstroom door o.a. toeritdosering en op- en afschalen van capaciteit 4. Organsiatiebrede aanpak a. Iedereen in de organisatie doet mee b. Samenwerking is de sleutel Samen analyseren we de bestaande situatie en gaan we in de praktijk aan de slag met de verbetermogelijkheden. Herkent u en wilt u echt aan de slag, dan kom ik graag langs om een concreet plan te maken! Wie ikben enwaar ikvoor sta Mijn naam is Mathieu Siemons en ben bedrijfskundig geschool Alles wat ik geleerd heb, vergeet ik vaakomdat met gezond verstand en logisch nadenken meer samen bereikt wordt! Zo is mijn ervaring in de afgelopen 30 jaar geweest. Onder meer als operations manager en consultant. Ik geloof dat structurele en duurzame verbeteringen in organisaties alleen kan als de juiste mensen op de juiste plaats zitten en actief betrokkenworden. Ik geloof dat leiderschap en QRM samen tot succes leiden dat o echt blijvend is. Ik ben hierbij ook geïnspireerd door Semco, waarvan de theorie ook in de praktijk breng bij trajecten. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Lesse 27 1186 LA AMSTELVEEN Nederland Contact: EvaWu Aantal medewerkers: 51-100 T: +31645551275 E: eva@northbridge3d. com I: www. northbridge3d. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 The Professional FDM/ FFF & DLP/ LCD MaterialManufacturer & Supplier ABOUT US As one of the largest FDM manufacturers, our factory is equipped with more than 18 production lines for filament manufacturing, which produce on average 120,000 kg filaments per month. We offer three categories: basic, professional, and enterprise, in total, more than 20 types of high-quality filament material. It has granted ISO9001 quality certification, reaching the leading production process of the highest industrial standard on humidity, coloring, mechanical property controlling, with a moisture rate of 0.02% and tolerance of ± 0.01mm -- ±0.03mm on filaments. Besides, we have two R&D labs equipped with more than 50 mainstream AMprinters &machines for material testing, research, and new product innovation. Our authorized brand, Hatchbox, already has a high reputation and is the top seller on Amazon in North America for back-to-back years. We provide: 3D printing material solutions for various application cases Customize special colors or specific materials on demand Manufacture white label products for resellers • • • Branding and cooperation Our partner brand, Hatchbox, already has a high reputation and is the top seller onAmazon in North America for back-to-back years. our own brand, Kexcelled, is fast growing in popularity with new users in European countries and Asia. The opening of a company Northbridge Netherlands B.V. in the Netherlands in 2016 is to effectively deliver our products from our European warehouse to our customers throughout the whole European market. In addition,we also work together with many other 3d printer companies and suppliers in the world. The mostwell-Known brands include Luvocom3F, Total & Cobian, Huntsman, DSM, Dow, Polyone, Raise3d, MiniFactory, Ultimaker, Intamsys, Rayshape, and etc. Our team It was founded in 2013 and it is an up-and-comingand fastgrowing company with currently more than 60 passionate staff. 360 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

r 21 Rijakkerweg 9 5741 RR BEEK EN DONK Nederland Contact: Robert Nossin Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 492 382 977 E: info@nossin. nl I: www. nossin. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9001 Nossin FMI : De kunst van fijnmechanisch perspectief Vakmanschap, precisie enkwaliteit: dat is letterlijk waar het om draait bij Nossin Fijnmechanische Industrie BV. Voor het produceren van complexe fijnmechanische componenten met een gegarandeerde hoge nauwkeurigheid zijn wij de aangewezen specialist. Daarnaast hebben wij ruime ervaring in het assembleren van onderdelen, waardoor ook uw complete module bij Nossin FMI in goede handen is. Het eindresultaat voldoet bij ons vanzelfsprekend exact aan de specificaties van de opdrachtgever. Modern machinepark Met diverse uiterst nauwkeurige vijfassige Hermle CNCbewerkingscentra, ieder voorzien van een geïntegreerde zesassige Kuka industrierobot en een uitgebreid pallet- en gereedschapmagazijn, realiseert Nossin FMI een efficiënte24uursproductie. Daarnaast beschikt Nossin FMI over ruime capaciteit op draaigebied, waarbij gebruik wordt gemaakt van Okuma draaimachines met aangedreven gereedschappen en Fanuc industrierobots voor een onbemande nachtproductie. Sinds 2018 beschikt Nossin FMI over een geautomatiseerdeMultitask machine van Okuma. Met deze machines is Nossin FMI een ideale partner voor de productie van precisieonderdelen uit aluminiummet een seriematig en repeterendkarakter. Demachines worden extern geprogrammeerd middels het geavanceerdeCAD/CAM-systeem HyperMill. Hierbij bestaat ookde mogelijkheid tot machinesimulatie. Productie industriesector Nossin FMI richt zich volledig op de markt van de toeleveringsindustrie. Onze opdrachtgevers zijn afkomstig uit verschillende industriesectoren zoals de machine- en apparatenbouw, semi-conductor en elektrotechnische industrie en de medische en laboratoriatechnische industrie. Gegarandeerde kwaliteit Met het ISO 9001:2015 certificaat sinds 1993 op zak garandeert Nossin FMI al jarenlang een uitstekende kwaliteit van de geleverde producten. De bedrijfsruimte met eenomvang van 5.000 m2 is vollediggeklimatiseerd. Betrouwbare partner Met name dankzij onze geavanceerde technologie, ruime vakkennis en hooggekwalificeerdemedewerkers heeft Nossin F in de afgelopen veertig jaar een gedegen reputatie opgebouw Een uitstekende leverbetrouwbaarheid en een optimale prijs / kwaliteitsverhouding spelen hierbij een belangrijke rol. Bovend maakt de flexibiliteit en veelzijdigheid binnen onze ondernemi het mogelijk optimaal in te spelen op de wensen en eisen van u als opdrachtgever. Reden genoeg dus ommetNossin Fijnmechanische Industrie in zee te gaan! Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Schipleisingel 48 6652 GK DRUTEN Nederland Contact: ing. Gerard S.B.Worm Aantal medewerkers: 101-200 T: 024-2022010 E: info@noviumcomposites. eu I: www. noviumcomposites. eu Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Expertise in warmtebeheersing - Simply better insulated! NOVIUM Composites is een gespecialiseerd bedrijf op hetgebied van drukvastethermische isolatie. We weten ons te onderscheiden door assortiment, kennis, kwaliteitsniveauen service. NOVIUM is "exclusive partner" van Brandenburger Isoliertechnik in Nederland en België. Het Brandenburger Isoliertechnik productenpakket bestaat uit composiet isolatie delenvoor warmtebeheersing. De specifieke materiaal eigenschappen en uitvoeringsvormen bieden oplossingen in de hightech markt. Moderne techniekenmaken het mogelijk om efficiënt en hoogwaardig volgens uw tekening te produceren. Daarnaast beheersenwe een sinter-coating proces en nauwkeurige slijpmogelijkhedenvoor optimalisatie van het oppervlak. Temperatuurbereikvan de materialen tot maximaal 1000 gradenCelcius. Drukvaste thermische isolatiematerialen bestaan uiteen combinatie van glasvezels en harsen. Het zijn de harsen welke bepalend zijn voor het temperatuur toepassingsgebied.Keuzes worden gebaseerd op de isolatiewaarde van hetmateriaal in combinatie met uitzetting, bewerkbaarheid, druksterkte en temperatuurbestendigheid. Procesbeheersing leidt tot betere eindproducten maar ook tot een duurzamer proces. 362 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Loire 150 2491 AK Den Haag Nederland Contact: Martin vanDord T: +31 70 444 0660 E: info@pvt. nl I: www. pvt. nl Partners voor ontwikkeling en productie in kunststof NRK PVT Kunststofverwerkers is de branchevereniging voor kunststofverwerkers in Nederland met meer dan 100 leden. De NRK PVT focust op (productie)techniek en innovatie in kunststof. Activiteiten die daarvoorworden opgepakt zijn: 1. Kennisoverdracht Ter bevordering van de kennisoverdracht organiseert de NRK P samen met partners, workshops over diverse onderwerpen. Me de opgedane kennis kunnen de deelnemers direct pragmatisch aan de slag kunnen. De NRK PVT participeert in innovatieprojecten op technische & strategische thema’s, zoals bv Hipermoulding voor matrijzenmakers en spuitgieters en T-ForM thermovormers. 2. Netwerken De NRK PVT biedt aangesloten bedrijven ruimschoots de gelegenheid om contacten te leggen. Verwerkers van kunststo bestrijken verschillende technologieën, zodat de clusteraanpak van de NRK PVT gericht netwerken mogelijk maakt tussen spuitgieters, thermovormers, extrudeurs, etc. Een andere instee de jaarlijkse bijeenkomst voor directeuren, die een goede mogelijkheid biedt tot netwerken met mededirecteuren. 3. Praktische ondersteuning Door de gezamenlijke kracht kan de NRK PVT zaken realiseren d bedrijven individueel niet tot stand kunnen brengen. Ledenbedrijven staan er dan ook niet alleen voor, want de NRK PVT biedt bedrijven praktische ondersteuning, zoals: leverings- en inkoopvoorwaarden (in meerdere talen) Arbocatalogus Thermoplasten (via www.pvt.nl) helpdesk voor innovatie, REACH / stoffen, arbo en milieu. • • • 4. Belangenbehartiging De NRK PVT is een vereniging binnen de NRK, de federatie voor rubber- en kunststofindustrie. Gezamenlijk maken we ons sterk voor het imago van kunststof en de positie van de leden van NRK PVT door de belangen te behartigen op regionaal, nationaal en europees niveau. Meer informatie: kijk op www.pvt.nl. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Dillenburgstraat 9 5652 AM EINDHOVEN Nederland Contact: Jacques Rombouts Aantal medewerkers: 500 + T: +31 40 259 72 00 E: info@nts- group. nl I: www. nts- group. nl System supplier in hightech industrie NTS ontwikkelt, maakt, assembleert en test complexe (opto) mecha-tronische systemen en mechanische modules voor grote hightech machinebouwers (OEMs).We versnellen de toekomst door bij te dragen aan de technologie van de toekomst. En richten ons op bedrijven in markten met een hoge productvariëteit, lage volumes en hoge complexiteit – bijvoorbeeld semiconductor, life sciences en digital printing - waar precisie en wendbaarheid van het allergrootste belang is. NTS blinkt daarin uit en ondersteunt de klant met raad en daad in het realiseren van zijn doelstellingen over de gehele life-cycle van diens machine. Gedurende de afgelopen jaren heeft NTS veel kennis en knowhow opgebouwd van systemen en modules voor de handling, transfer en positionering in machines. Die kennis passen we toeop de unieke producten van onze opdrachtgevers. Zo kunnen onze klanten zich optimaal concentreren op hun kernprocessen en samen met ons in een kortere doorlooptijd hun machines leveren tegen lagere kosten. Bij NTS vormt flexibiliteit, ambitie en vakmanschap de basis voor efficiënte samenwerking; het oplossings- en servicegericht ontzorgen van de klant. Bovendien zitten we wereldwijd bij onze klanten om de hoek. Zohouden we de lijnen kort en schakelen we snel. Competenties Ontwikkeling & Engineering R&D-expertise precisiemechatronica Gespecialiseerde platforms voor nauwkeurige positionering en verwerking Optica en lasertechnologie Applicatie kennis binnenmarkten; Semicon, Analytical & Life Science, Digital Printing en Industial. • • • • Lifecycle management Gericht op de volledige lifecylce van de module: ontwerp, engineering, protobouw, industrialisatie, valueengineering en -indien nuttig- transfer naar o.a. Tsjechië, China of Singapore. Lean denken en werken binnen de organisatie en de supply chain. • • Assemblage & Productie Inhouse productie en assemblage (onder cleanroom omstandigheden) Supply chain management, logistiek en wijzigingsbeheer Frames en covers van plaatstaal Draai- en freesproducten, ook op basis van graniet Natlakken en poedercoaten Dip- en vacuümbrazen Assemblage & testen van complexe mechatronische modules op meerdere internationale locaties Cost Value Engineering Ultra precisie verspanen. • • • • • • • • • 364 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

s 21 Stationsplein 9k 2801 AK Gouda Contact: dhr. M.W.C.M. Nieuwesteeg Aantal medewerkers: 3-10 T: +31-(0)182-512411 E: info@nvc. nl I: www. nvc. nl Sharing the future in packaging NVC(opgericht in 1953) is de vereniging van bedrijven die hetbelang erkennen van verpakken als activiteitbinnen de gehele supplychain van verpakte producten. Het NVClidmaatschap, de projecten, informatiediensten en de opleidingen stimuleren het continu verbeteren van hetverpakken. Vind betrouwbare antwoorden Heeft u een vraag over verpakken of verpakkingen? Leden kunnen kosteloos een beroep doen op de kennis en het internationale netwerk van het NVC! Verder worden leden voorzien van de laatste ontwikkelingen via deMOU (Members-only Update), MERGE (Milieuwetgeving voor verpakkingen) en WPSN (Verpakkingsnormalisatie wereldwijd). Innoveren en onderzoeken NVC-leden signaleren samen nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken deze in projecten. Zo inspireren NVC-leden elkaar door kennis te delen en te gebruiken om te innoveren. Projecten:Milieu (PUMA), E-commerce (WRP), Machine automatisering (Accelerate),Farmaceutische verpakkingen, Verpakkingsdruk enDesign for intended use (DIU). Ontwikkel uw competenties NVC ondersteunt medewerkers in alle bedrijven in de supply en recycle chain van verpakte producten met een breed scala aan opleidingen, cursussen en workshops. De cursussen worden op een gezamenlijke fysieke locatie gegeven of in een live online NVC-omgeving. Word NVC-lid! Via www.nvc.nl/signup Wilt u meer weten over het NVC en de voordelen van het NVClidmaatschap, dan bent u van hartewelkom in het Live Online NVC Café. In het café zullen NVC-medewerkers u alle ins- en -outs vertelle over de NVC informatiediensten en verenigingsactiviteiten. Neem hiervoor contact op met Helen Crowe. h.crowe@nvc.nl Deel ook de toekomst van het verpakken en word nu lid! Gebruik het NVC-netwerk Als NVC-lid profiteert u van en levert een bijdrage aan ons wereldwijde (kennis)netwerk op het gebied van verpakken. Op onze website vindt u een overzicht van alle NVC-leden. Daarnaa zijn de leveranciers te vinden via de betrouwbare en gebruiksvriendelijke NVC Buyers' guide. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Postbus 138 3990 DC HOUTEN Contact: Mevr. E. den Broeder-Ooyevaar T: 030-6346040 E: secretariaat@nvdo. nl I: www. nvdo. nl 366 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Tempelhof 4 3045 PV ROTTERDAM Nederland Contact: Arnold Vermeijden Aantal medewerkers: 3-10 T: 085-7842833 E: info@obinion. com I: www. obinion. com Een scala aan machines voor kunststofverwerking en recycling OBINION is leverancier vaneen uitgebreid scala aan machines, apparatuur, services en diensten aande kunststofverwerkendeen recycle industrie. De omvang van het productprogramma is inmiddels een vand meest uitgebreide in de industrie. Een programma dat zorgvu is samengesteld op basis van kwaliteit, duurzaamheid en de laa mogelijke aanschaf- en operationele kosten. Borche spuitgietmachines met servo-aandrijving Samen met onze klant kijken we kritisch naar het productieproces. Daarbij zoeken we naar mogelijkheden om de operationele kosten te verlagen en tegelijkertijd de productiekwaliteit en -capaciteit te optimaliseren. Optimaliseren Verouderde productiemethoden, machines en apparatuur staan een optimaal productieproces in deweg. Veelvoorkomende handelingen kunnen worden geautomatiseerd, wat al snel resultaten in effectiviteit, kwaliteit en kosten biedt. HeatLock hotrunner systemen Ons productprogrammaomvat onder andere spuitgietmachine extruders, blaasgietmachines, randapparatuur zoals drogers, koelunits, materiaaltransport, maalmolens en robots en meer recentelijk complete recycle-installaties voor kunststof, rubber zelfs metalen. Wat doen we nog meer? OBINION levert meer dan producten. Ook training en certificering zijn een belangrijk deel van onze dienstverlening. Optimalisatie van productieprocessen kan alleen worden gerealiseerd als werkmethoden, vaardigheden en apparatuur zorgvuldig zijn geïntegreerd. Jwell extrusie lijnen Onze producten Met een uitgebalanceerd productprogramma en gerichte diensten biedt OBINION een compleet pakket voor een bedrijfstakwaar kosten en efficiëntie meer dan ooit een belangrijke rol spelen. De omvang van het productprogramma is inmiddels een vande meest uitgebreide in de industrie. Een programma dat zorgvuldig is samengesteld op basis van kwaliteit, duurzaamheid en de laagst mogelijke aanschaf- en operationele kosten. GeNox recycle lijnen voor kunststof, rubber, PMD en metalen Waar staan we voor? OBINION staat voor toewijding, duidelijk omschreven doelen, e hoog serviceniveau en de wil om verwachtingen te overtreffe Tevreden klanten tevreden houden met betaalbare apparatuur betrouwbare diensten. Kennis van zaken en doenwat is toegezegd. Concurrerend, snel en effectief: dat is OBINION! Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Geograaf 24 6921 EW DUIVEN Nederland Contact: Romero Kicken Aantal medewerkers: 101-200 T: +31 26 319 05 00 E: info@oceaninsight. com I: www. oceaninsight. com Discover Applied Spectral Knowledge Welcome to Ocean Insight Ocean Optics is evolving. As Ocean Insight, we bring applicationspecific expertise, services, and solutions to define and solve important challenges across multiple industries and disciplines. Ocean Insight reflects our evolution from one of many suppliers of spectroscopy products to a singular provider of Applied Spectral Knowledge. Our purpose is to help customers define pressing challenges and deliver answers that promote a safer, cleaner, healthier future. Ocean Optics invented the miniature spectrometer, pioneering the concept of bringing the measurement to the sample. Now, your changing needs have inspired us to embrace newways of innovating, collaborating and problem-solving. Why is Ocean Insight The Right Partner for You? We are evolving to meet the needs of a more diverse range of applications and industries. We’re amplifying product innovation and expanding technical services to create custom solutions that unlock the unknown. We invite you to explore our integrated approach to customer need. We call it Applied Spectral Knowledge (ASK) - innovative spectroscopy hardware, software, and on-demand data delivery backed by deep category expertise. More simply, we’re turning spectra into answers. ASK ties our historic strength in product design and development with in-house, cross-functional, category-specific expertise. By drawing fromdisciplines including systems and software development; optical, mechanical and electrical engineering; and industrial design we’ve assembled the capacity to provide intensive customer collaboration on highly precise challenges across many industries. Ocean Lab Services Ocean Insight provides world-class expertise, dedicated facilities and advanced computing to provide breakthrough momentum toward project goals. Ocean Lab Services is the bridge between defining your toughest challenges and providing the tools and insight to solve them. Custom Product Development Customers benefit from our laser-like focus on new technologies, application consultancy, custom system design, manufacturing expertise and a global service and support network. Our dedicated development teams help you bridge the gap from design concept to solution, speeding time to market and delivering important insights. Software Development & AI We provide software at multiple levels of power, complexity and programmability to meet a full spectrum of spectral analysis and automation needs. For customers dealing with massive or complex data sets, tools like algorithm development, chemometrics and machine learning offer another layer of insight. Our powerful new Ocean Intelligence machine learning is ideal for advanced identification and quantification, turning data into the answers customers need. Manufacturing and Global Supply Ocean Insight serves a range of commercial sectors by supplying optical sensing components, subassemblies and turnkey systems in volume. Our sensing technologies, ability to engineer complex solutions, and experience in applying spectral knowledge to solve measurement challenges are uniquely placed to deliver custom solutions fromprototype to mass production. Are you ready to explore howOcean Insight can help you unlock the unknown? 368 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

t. r e 21 Newtonstraat 15 4004 KD Tiel Nederland Contact: Director Sales & Operations - GeorgesVolders Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 344 655 490 E: info. balzers. be@oerlikon. com I: www. oerlikon. com/ balzers/ be Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Oerlikon Balzers Benelux Oerlikon Balzers is one of the world’s leading suppliers of surface technologies that significantly improve the performanceand durability of precision components and tools for the metal and plastics processing industries. These proprietary coatings developed by Oerlikon Balzers and marketed under the BALINIT® brand are extremely thin and very hard. BALINIT® coatings show added value in following applications: -Cutting tools (new or reconditioned) -Punching and forming tools, die casting and plastic moulds -Components in general engineering applications BALINIT® DYLYN, wear protection and friction properties are especially important for mechanical engineering, plastics processing and the semiconductor industry. BALINIT® DYLYN is also used for cavities and moulding applications in the medical industry and packaging industries (especially for screw cap and PET bottle manufacturing), as well as for all of the moving and sliding parts of injection moulding tools. Online coating-guide is available. This guide enables the users to determine the right coating for his specific application : www.oerlikon.com/balzers/com/en/ coating-guide-overview/ - Weekly extra coating solutions in Benelux : Topping, a high-end post treatment of your cutting tool coatings,pre- and postpolishing and/or advanced service for punching and forming tools. - Latest developed coatings like : BALINIT® FORMERA, BALINIT® DYLYN, BALIQUNIQUE - Full range of BALINIT® DIAMOND MICRO or NANO coating dedicated for graphite/composite machining, short delivery time. BALINIT® DYLYN coatings BALIQ UNIQUE Differentiation – Classification - Visualisation What began as a technological quantum leap with our S3p® technology and the revolutionary new BALIQ® coating generat is now taking the next innovative step. With BALIQ® UNIQUE, colour has come into play literally for the first time. That means you can benefit from the outstandingwear protection properti as well as giving your tools a look that is absolutely unique. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Weerschip 7 3991 CR HOUTEN Nederland Contact: Rik van de Valk Aantal medewerkers: 11-50 T: 030 - 241 25 41 E: info@okuma. nl I: www. okuma. nl Okuma Benelux B.V. is de exclusieve importeur van het Japanse merk Okumametaalbewerkingsmachines. Okuma heeft sinds de zeventiger jaren ruim 28.000 machines geëxporteerd naar Europa, waarvan er in de Benelux ca. 1500 dagelijks worden gebruikt. Okuma is wereldwijd actief en beschikt over aanzienlijke ontwikkelings- en onderzoeksafdelingen die onophoudelijk bezig zijn met dewensen en eisen van de gebruikers. Mede hierdoor bestaat er een breed pallet aan mogelijkheden in het leveringsprogramma. In Krefeld (D) is OkumaEurope GmbH gevestigd. Vanuit Krefeldwordt de Europesemarkt ondersteund in techniek en logistiek. Via een "on-line" systeem kan worden opgevraagd welke onderdelen en machines er op voorraad staan. Okuma Benelux B.V. is in Houten gevestigd en beschikt over een modern bedrijfspand. Hier bevindt zich ondermeer een ruime Showroom waar machines met de laatste technologische ontwikkelingen worden gedemonstreerd. Samen met de afnemers worden er de nodige maatwerk oplossingen onderzocht ten einde een optimaal concurrerend productieproces te realiseren. Ons klantenbestand beslaat zowel kleinere familiebedrijven als beursgenoteerde multinationals. Ervaring heeft ons geleerd dat er een niet aflatende behoefte bij onze klanten bestaat aan opleiding en bijscholing van technici. Derhalve worden er met regelmaat medewerkers van klanten bij ons in huis opgeleid en bijgeschoold door een van onze specialisten op het gebied van verspaningstechniek. Tevens houden wij een ijzeren voorraad reserve onderdelen aan. Binnen 24 uur kunnen reserve-onderdelen op de plaats van bestemming zijn. Vooral de laatste 10 jaren is er door onze leverancier zeer veel aandacht geschonken aan de besturingssystemen. Met name het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke besturingssystemen en data- communicatie ter optimalisering van het productieproces speelt een belangrijke rol. Okuma Benelux B.V. is een full service organisatie. Dit houdt in dat de machines bij de klant worden geïnstalleerd en van alle service worden voorzien. Het nastreven van een nagenoeg perfecte service aan onze klanten is voor ons een vanzelfsprekendheid waar met grote zorgmee omwordt gegaan. Het algehele succes van de onderneming is hier voor een belangrijk deel van 370 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e t 21 Stephensonstraat 7 4004 JA TIEL Nederland Contact: Peter van Olm Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0)344 60 66 43 E: info@olmia- robotics. nl I: www. olmia- robotics. nl DE COBOT EXPERT - SYSTEM INTEGRATOR OLMIA ROBOTICS is expert op het gebied van collaboratieve robots. Als merkonafhankelijke system integrator bieden we een totaaloplossing voor bedrijven die willen automatiseren met cobots. Onze expertise bestaat uit de realisatie van complexe turnkey-projecten en het inpassen van cobotcellen in bestaande productieomgevingen. Onze cobotsystemen worden voornamelijk gebruikt bij productie, assemblage en bij de verwerking en hetverpakken van producten. Cobotiseren? Benieuwd waar en hoe je zoukunnen cobotiseren? Wij hebbende kennis en ervaring om de mogelijkheden te zien waar een cobot in te zetten is. Tijdens een productiescan lopen we langs jouw productie- of assemblagelijn en kijken wewaar repetitieve handelingen verricht worden, die door een cobot uitgevoerd kunnen worden. Een cobotsysteem wordt vervolgens door ons samengesteld, geprogrammeerd, getest en geïnstalleerd opjouw productievloer. Met onze cobotboosters hebben we een pasklare applicatie voor je klaarstaan. De laatste 20%wordt specifiek maatwerk. Een ROI of terugverdientijd van195 dagen voor jouw cobot is haalbaar. Voor een compleet systeem reken we het uit. Accessoires en tools Het gereedschap van een cobot bepaalt de applicatie. We leveren niet alleen de cobot zelf, maar ook toebehoren, accessoires en gereedschap voor de cobot. Ook verzorgenwe oplossingen voor de aan-en afvoer vande producten die de cobot hanteert. Dus naast collaboratieve grijpers, sensoren en visionsystemen, leverenwe ook toeleversystemen als beladers en transportbanden. Onze eigen ontwikkelde Plug& Play systemen zijn de Palletbooster2000, Robobooster4000 en de Boxbooster1000. Al deze apparatuur en meer is verkrijgbaar in de webshop van Olmia Robotics via cobotwebshop.com. Opleidingen In ons trainingscentrum kun je worden opgeleid tot operator. W geven verschillende UR trainingen; de basis (ook voorandere merken), advanced en expert training. Hierbij duik je in de hardware en software van de UR cobot. Daarnaast bieden we een training aan voor het programmeren van een Autonomous Mobile Robot (AMR)van MiR. Service en onderhoud We ondersteunen onze klanten gedurende de hele levenscyclu van hun cobotsysteem. Cobotset huren of leasen Wil je een cobotsysteem eerst zelf uitproberen voordat je een investering maakt of wil je volledig ontzorgd worden, huur of lease dan een cobotset. Wil je wetenwat we voor jou kunnen betekenen ofwil je een productiescan? Bel ofmailons. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Simon Smitweg 18 2353 GA LEIDERDORP Nederland Aantal medewerkers: 101-200 T: +31 (0)88 450 8102 E: ssd- desk@olympus. nl I: www. olympus- ims. com Olympus Scientific Solutions Olympus Nederland is actief op diverse gebieden: (industriële) Microscopie, Visuele Inspectie, Niet Destructief Onderzoek en X-Ray Analyse. MICROSCOPIE Olympus-microscopen kunnen voor een breed scala aan analysetoepassingen ingezetworden; vaneen routineinspectie tot geavanceerde analyse. Dit is mogelijk door de uitgebreide reeks microscoopmodellen in combinatie met uitstekende optische prestaties en een keur aan accessoires. De combinatie van de digitale camera en software biedt u efficiënte workflows en flexibele oplossingen voorhet genererenvan beelden, meting en rapportage, inclusief korrelanalyse, deeltjesanalyse en andere materiaaloplossingen. Hiernaast bieden wij ook contactloze geometrische precisie-metingen van elektronische apparaten en machinaal geproduceerde onderdelen. Als aanvullende service bieden wij onderhouds-, reparatie- en softwareondersteunings-contracten. Voor meer informatie bezoek www.olympusims.com/en/microscope/ VISUELE INSPECTIE(ENDOSCOPEN) Onze remote videoinspectiesystemen zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen vande moderne industriële inspectieomgeving.Wij bieden draagbare en intelligente remote imaging-oplossingen meteen groot aantal geavanceerde en intuïtieve functies. Door een breed assortiment in videoscopen, fiberscopen enborescopen metverschillende diameters en weergaveopties, bieden wij ueen veelzijdig inspectiesysteem die geschikt is voor een groot aantal toepassingen in inspectie. Voor meer informatie bezoek www.olympus-ims.com/en/rvi-products/ NIET DESTRUCTIEF ONDERZOEK Olympus heeft een uitgebreide portfolio van ultrasoneen wervelstroomfoutdetectoren met geavanceerde functies. Toepassingen variërend van inspectie tot het detecteren van verborgen scheuren, holtes, porositeit enandere interne onregelmatigheden in metalen, composieten, kunststoffen en keramiek. Onze hoogwaardigefoutdetectoren zijn robuust, veelzijdig en gemakkelijkin gebruik en beschikken over tal van praktische meetfuncties en toepassingsspecifieke software. Voor meer informatie bezoek www.olympus-ims.com/en/ndtinstruments/ X-RAYANALYSE Onze X-ray Fluorescence (XRF) en X-ray Diffraction (XRD) Analyzers bieden kwalitatieve en kwantitatievemateriaalkarakterisering voor detectie, identificatie, analyse, kwaliteitscontrole, procescontrole, naleving van regelgeving en screening. De analyzers kunnen toegepast worden voor metalen en legeringen, mijnbouw en geologie, schroot en recycling, milieu en consumentenveiligheid, onderwijs en onderzoek en algemene productie. Voor meer informatie bezoek www.olympusims.com/en/innovx-xrf-xrd/ 372 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

, n 21 Karel Van Der Slotenstraat 12 9308 AALST-HOFSTADE België Contact: Iris Vercruysse Aantal medewerkers: 3-10 T: +32474034360 E: sales@omd3d. com I: www. omd3d. com Kwaliteitscertificering: VCA Engineering en productontwikkeling: 360° service van a tot z Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Kastanjelaan 400 5616 LZ Eindhoven Nederland Contact: Stefan Kuipers T: +31 88 444 3000 E: info@omneosystems. com I: www. omneosystems. com OMNEO Systems: contamination control for the high-tech supply chain RGA Restgasanalyse We ontwerpen en realiseren RGA-systemen op maat en passen de daarbij de door onszelfontwikkelde software toe. We schrikken ook niet terug voor gecombineerd systeem dat een toepassing omvat om bijvoorbeeld permeatie van slangen in een situatie met hoogvacuüm te meten. In ons eigen laboratorium gebruiken we een ultra-nauwkeurig en uniek RGA-systeem voor onze testblokken om uw processen te valideren en te controleren. Waarom OMNEO De zekerheid vaneen beproefde meettechniekvolgens normen zoals de ASML GSA-cleanliness grades Het gemak van het in acht nemen van alle facetten bij het bereiken van reinheid Het vermogen om verontreiniging te identificeren, tellen en te classificeren De beschikbaarheid van gedetailleerde en gevalideerde informatie om de werkruimte en processen te verbeteren • • • • Consultancy & Training Of het nu een blauwdruk is vande huidige situatie om een actieplan temaken om te voldoen aan de reinheidseisen van uw klant of de begeleiding op uw locatie om de gevraagde reinheidseisen te bereiken. Elk onderdeel van het proces heeft invloed op de kwaliteit van het eindproduct. We gebruiken onze expertise op het gebied van reinheid graag voor u om uw brutowinst te vergroten, uwmarktaandeel te vergroten en/of een nieuwe doelgroep te bereiken. Procesvalidatie en -controle Op basis van de gestelde eisen en normen valideren we de stappen van uw productieproces met onze validatietestblokken en controleren dit periodiek met onze controletestblokken op basis van een overeengekomen schema. We passen technieken toe zoals RGA, EDS, contacthoekmeting / druppelvormanalyse voor het bepalen vande oppervlaktespanning en we werken samen met een ISO-9001-laboratorium voor de analyse van snijolie. PDM Particle DepositionMonitoring Hoe goed uw cleanroom en/of reinigingssysteem ook is, u kunt geen deeltjesafzetting op kritieke oppervlakken voorkomen. Door met onze OMNEO-PDM gekwantificeerde en gekwalificeerde gegevens per tijdseenheid te meten, kunt u bepalen ofuw cleanroom en/of reinigingssysteem aan de vereisten voldoet. Als de conclusie negatief is, helpen deze gegevens uom de richting van de oplossingen te bepalen om aan de gestelde eisen te voldoen. 374 Reinigen van (zeer) grote onderdelen We werken aan de realisatie van een reinigingsconcept voor grote constructiedelen in de hightech-industrie. Onze oplossing is een reinigingssysteem op basis van oplosmiddelen,waarin we ook besmetting voorkomen door behandeling, verpakking en transport. Schone logistiek "U hoeft niet te verwijderen wat u niet hebt toegepast" is een veelgehoorde uitspraak als het gaat om reinheid in de hightech supply chain. Het voorkomen van besmetting na reiniging is daarom een uitdaging.Dit geldt voor zowel intern als extern transport, maar ook voor handlingen verpakking. Voorkomen is beter dan genezen. Wij adviseren u graag op dit gebied en u kunt ook bij ons terecht voor realisatie, of het nu gaat om praktische aanpassingen aan het transportsysteem van uw reinigingsinstallatie naar de verpakkingsafdeling of een volledige robotisering van dit proces. Track & Trace Een ketting is slechts zo sterk als de zwakste schakel. Elke stap in het proces naar de realisatie vaneen hightech component draagt bij aan de eindkwaliteit. We bouwen een webportaal waarmeeu onder andere kunt controleren of uw leverancier de juiste materialen gebruikt en de door u gevraagde periodieke RGAcontroles en chemische analyses uitvoert. U kunt ook een specifieke inspectie van de uitgaande goederen door uw leverancier aanvragen en deze vergelijken met dezelfde controle als de goederen op uw adres aankomen. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e t e 21 Wegalaan 61 2132 JD HOOFDDORP Nederland Contact: Rob Verbeek Aantal medewerkers: 500 + T: +31 235681100 E: marketing- bnl@omron. com I: industrial. omron. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9001 Integratie - Intelligentie - Interactie Innovatie door automatisering Wij leveren technologisch geavanceerde producten voor industriële automatisering en paneelbouw. Met een productenpakket voor input, besturing, output, robotica en veiligheid, ondersteund door onze wereldwijde toepassingsexpertise, helpen wij onze relaties te innoveren. Geïntegreerde automatisering Naadloze technologische integratie dankzij geavanceerde besturing Intelligente automatisering Data uit de fabriek omzetten naar hoogwaardige informatie Interactieve automatisering Zorgen voor harmonieuze interactie tussen mensen machines Ons bedrijf, Omron Industrial Automation, is onderdeel van Omron Corporation dat technologieën, producten en diensten levert voor de fabrieks-, proces- en machine-automatisering, de maakindustrie en de gezondheidszorg. Er zijn vele uitdagingen die spelen voor bedrijven die willen voldoen aan de eisen van nu. Digitalisering en het toenemende gebruik van mobiele informatie, meer informatie over de oorsprong en inhoud van producten, meer veiligheid en beperken van risico's en hogere verwachtingen ten aanzien van de personalisering van producten, informatie en services. Producenten en machinebouwers moeten deze uitdagingen oppakken en stappen ondernemenom een transparante toeleveringsketen en de zogenoemde ‘Smart Factory’ te realiseren. Dit omvat o.a. de intro-ductie van producttraceerbaarheid in het productieproces en in de complete toeleveringsketen, met behulp van flexibel data- en productiebeheer. Een hoge productiviteit handhaven, of de OEE (Overall Equipment Effectiveness) vergroten, is essentieel omwereldwijd concurrerend te zijn. De concepten die zijn ontwikkeld in het kader van Industrie 4.0 worden nu in praktijk gebracht. Dat stimuleert nieuwe productiemethoden en intelligente automatisering waarmeehogere machine-bezetting en hogere productie-rendementen mogelijk worden. Omron ondersteunt de transformatie naar een transparante, slimme en interactieve fabriek door innovatie op basis van drie pijlers: integratie, intelligentie en interactie: Europese R&D in Nederland In de Europese R&D-faciliteit in ’s-Hertogenbosch zijn de ontwikkeling en productie vanonze industriële controllers ond één dak gevestigd. Hier werken onze engineers in wisselende, internationale teams aan kleine en grote ontwikkelprojecten, e natuurlijk ook aan de verdere ontwikkeling van ons Sysmacplatform voor machineautomatisering en onze gestandaardiseerde Value Design for Panel-oplossingen voor paneelbouwers. Uiteraard werken wij hierbij nauw samen met onze R&D-centra elders in dewereld. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Ambachtenlaan 35 3001 HEVERLEE België Contact: Philipppe Philips Aantal medewerkers: 11-50 T: +32 16 40 03 83 E: info@ora. be I: www. ora. be Kwaliteitscertificering: ATEX VCA ORA machines nv verkoopt machines, installaties en randapparatuur in de Benelux. Wij vertegenwoordigen gerenommeerde producenten van spuitgietmachines, thermovormachines, systemen voor temperatuurregeling, grondstofbehandeling, recyclage van productieafval, grijpersystemen, transportbanden, enz. Bij ORA machines kunt u terecht voor de levering vaneen compact toestel of systeem, maar ook voor de complete engineering, realisatie en nazorg van complexe projecten. De apparatuur die wij verkopen wordt vooral toegepast in de kunststofverwerkende industrie. Door de knowhow van drie generaties van Ballegooijen, de sterke productkennis van onze sales engineers en de brede inzetbaarheid van onze producten, is onze dienstverlening toepasbaar in een grotere markt. MACHINES FANUC: Elektrische spuitgietmachines met een klemkracht van 15 tot 450 ton en meervoudige injectie. Partners for the plastics processing industry RANDAPPARATUUR AGS: Van grijperonderdelen tot complete grijpers (End of Arm Tools) voor elke op maat gemaakte automatisering. GEAF: Hoog frequent lassen. Groche Technik: Plastificieereenheden: schroeven, cilinders, sperringen, spuitneuzen, filters & mengers, HVOF & PVD Coating. GWK(*): Matrijs temperatuurregeling, tempereertoestellen, koeling & waterbehandeling. Mecasonic(*): Ultrasoon lassen, rotatie lassen, vibratie lassen en hete luchtlassen. Motan: Voorbehandeling van grondstof: opslag, transport, doseren & mengen, drogen, kristalliseren en besturingssystemen. MTF: Transportbanden, separeersystemen, buffer stations, multirounders, verzamelsystemen ONZE NIEUWSTE PARTNER: WMThermoforming Machines: m-systems: Octabin losstation en afdekking. Nolden Regler: Hotrunner regelaars, 8 tot 120 zones. Rapid: Productie uitval vermalen en verkleinen, recyclage en ontstoffing. (*) enkel Belux 376 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n. . 21 Willem Barentszweg 216 1212 BR HILVERSUM Nederland Contact: Hank Oude Reimer Aantal medewerkers: 11-50 T: +31(0)35 646 0830 E: info@oudereimer. nl I: www. oudereimer. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 "Produceren makkelijker maken" Oude Reimer BV Heeft zich sinds 1957 ontwikkeld tot een toonaangevende leverancier voor de producerende precisie industrie (o.a. metaalen kunststofverwerkend, semiconductors, medisch, urenwerken en sieraden) en is verdeeld over 5 afdelingen met elk zijn eigen specialisten. Oude Reimer draagt zorg voor de klant in het productieproces van At/m Z. De kracht vanOude Reimer: Oude Reimer werkt schouder aan schouder met de klant om het productieproces te verbeteren en besparingen te realiseren. Hierbij wordt vakkennis gecombineerd met innovatieve producten om het produceren makkelijker te maken. Machines Verspanende Hoogwaardige bewerkingsmachines. Zowel in stand-alone als in turn-key situaties voor precisie, micro en grotere CNC bewerkingen. - CNC precisie draaimachines - Verticale bewerkingscentrums - Horizontale 3-, 4- en 5-assige bewerkingscentrums - Verticale draaimachines - Precisie lang- en kort-draaimachines - Draai- en freescentrums Gereedschappen Verspanende gereedschappen en in- en opspanmiddelen. De hoogwaardige producten leveren een grote bijdrage aan een betrouwbaar productieproces en de levensduur van uw machines: Frezen, tappen en boren Microfrezen en microboren Wisselplaat gereedschappen Houders, krimp-/balanceerapparatuur Trillingsisolatie Bilz Vibration Isolation Marktleider op het gebied van passieve en actieve trilling isolat in de fijnmechanische- en halfgeleider industrie met totaaloplossingen van machine- tot fundament isolatie. Niet verspanende - Verenwikkel-automaten, 3-Dbuigmachines - Precisie stansmachines - Stans-, buig- en montage machines - Weerstand lasmachines - Spoel-, vlecht- en omspoel machines Smeermiddelen Motorex Smeermiddelen zoals koelvloeistoffen, verschillende oliën, reinigingsmiddelen en bewerkingsvloeistoffen. SwissCool 8000 koelvloeistof Gecertificeerd volgens semiconductor specificaties Grade 2 Milieu Roll is specialist op het gebied van productenreiniging en lever installaties voor alle toepassingen en reinigingsmiddelen. De reinigings-stappen zijn vaak met ultrasoon reiniging, spoelen, walsen en/of (vacuüm) drogen. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Hermesweg 22 3771ND BARNEVELD Nederland Contact:Mark Geerts Aantal medewerkers: 200-500 T: 0342401667 E: info@paperfoam. com I: www. paperfoam. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 PaperFoam is a young and innovative packaging company. PaperFoam ontwikkelt en produceert beschermende verpakkingen voor elektronica, cosmetica, medische producten en voeding. Het materiaal is licht van gewicht en kan in alle kleuren geleverd worden. De verpakkingenworden spuit-gegoten uit aardappelzetmeelen cellulose-vezels en hebbeneen ultra lage CO2-uitstoot (tot 90% lager dan vergelijkbare verpakkingen). De verpakkingen zijn biobased en kunnen eenvoudig (huishoud) gecomposteerd worden of als oud papier hergebruikt. Productie vindt plaats in Nederland, Tsjechie, Amerika (NC)en Maleisie. PaperFoam beschikt over een eigenontwerpafdelingwaar samen met onze klanten verpakkingen ontworpen worden. Op basis van goedgekeurde ontwerpen worden vervolgens matrijzen ontworpen en geproduceerd. 378 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n n 21 Lylantse Plein 1 2908 LH Capelle aan den IJssel Contact: Dhr. F. Bouwmeester T: +31 10 741 00 28 E: info@parhelia- bv. eu I: www. parhelia- bv. com The Art of Cooperation Parhelia B.V. is een onafhankelijk bedrijf en opgestart in 2004 als verlengstuk vaneen in Chicago (USA) gebaseerd Handels en Management firma. Deze firma exporteert producten wereldwijd. Hierdoor is Parhelia in staat hoogwaardige technologische producten van innovatieve fabrikanten in Noord-Amerika aan te bieden. Inmiddels is dit portfolio uitgebreid met producten vanuit Aziatische landen. Onze klanten in deze marktenwensen lange termijn beschikbaarheid en uitgebreide ondersteuning voor de produc die zij afnemen.Deze producten zijn gebaseerd op AdvancedTC AdvancedMC,MicroTCA, VMEbus, CompactPCI, PCI, PCIMezzan Cards (PMC), XMC, IndustryPack modules, Mini-ITX, PC/104 Plus EBX, EPIC formfactors. Het product portfolio van Parhelia is als volgt in te delen: Avionics Bus analyzers Communicatie en netwerken Embedded Hardware en Systemen Embedded opslag Graphics, Imaging en Video Industriële behuizingen Industriële monitoren Legacy producten Telecom • • • • • • • • • • De belangrijkste activiteiten van Parhelia zijn het ondersteunen van klanten en fabrikanten met een diversiteit aan services. Dit is meer dan alleen het aanbieden en leveren van een product. Dit stelt ons in staat de kostprijs laag te houden in het voordeel van de klant, waardoor zijn positie competitiever wordt. Parhelia biedt een niet traditionele manier vanwederverkoop, inclusief logistieke services, channel management, business development en shared services. Parhelia levert producten en diensten voor de Embedded markt. Primair zijn onze klanten te vinden in diverse markten zoals Telecom, Aerospace and Defense, Industrial Automation, Semiconductor Processing Equipment en Automated Test Equipment. Busanalyzers is onmisbaar gereed- schap voor ontwerp, ontwikkeling, integratie, test en ondersteuning van systemen. D door Parhelia aangeboden analyzers bieden uitgebreide mogelijkheden binnen de verschillende trajecten. Klein, een laag stroomverbruik maar toch voldoende performan en IO mogelijkheden plus de juiste software ondersteuning. Ko kenmerken voor Embedded Hardware en Systemen. Maar ook lange naleverbaarheid, klant specifieke wensen, integratie en ondersteuning. Parhelia gaat graag de uitdaging aan om u van juiste platform te voorzien. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Nijverheidsweg 3 3341 LJ Hendrik Ido Ambacht Nederland Contact: Kurt De Lannoye T: +31 (0)541 585 300 E: Parker. benelux@parker. com I: www. parker. com/ nl Why Parker Parker Hannifin is the world’s leader in development, production and sales of technologies, systems and components in the field of motion and control. Parker supplies products in nine technologies: hydraulics, pneumatics, electromechanical, filtration, process control, fluid and gas handling, sealing and shielding, climate control and aerospace. Besides products, Parker also delivers complete systems and power units. Parker is active in many different markets such as aerospace, chemical industry, food industry, oil and gas industry, transportation, agriculture, construction, medical industry, forestry, mining industry, processing industry, packaging, shipping, etc. With annual sales exceeding $13 billion in fiscal year 2018, Parker Hannifin is the world's leading diversified manufacturer of motion and control technologies and systems, providing precisionengineered solutions for a wide variety of mobile, industrial and aerospace markets. The company is active in 97 countries around the world. Parker’s engineering expertise and broad range of core technologies uniquely positions the company to solve some of the world’s greatest engineering challenges. By partnering with customers, Parker improves their productivity and profitability and seeks newways to solve humanity's biggest challenges. Sealing opportunities: Parker Hannifin’s Seal Group is a leader in the design and manufacture of high performance sealing devices for the semiconductor processingindustry. FromO-rings and composite seals made with ultra-pure per fluorinated elastomers, to thermoplastics, extruded profiles and beyond, we offer a complete line of components and systems. In the semiconductor market, cleanliness and performance of seals is paramount in maximizing chip output and decreasing down time. Parker supports the market by continuously developing next generation compounds that are designed to improve MTBF and COO. Through extensive R&D efforts, Parker has developed HI Fluor™ and ULTRA™ lines of elastomeric compounds to support the semiconductor market in every process; fromsurface preparation to completed wafer testing. Integrated Systems opportunities: The benefits of selecting Parker KV as your systems integrator are: Over two decades of experience in providing system solutions world-wide Single part number ordering results in time and cost reduction Compact systems designs reduce physical space requirements • • • One of the largest cleanroom facilities to be foundin the pneumatics industry, with a total floor area of 380 square metres. It operates to ISO 14644-1, ISO Class 6 Standard, (FED Standard 209E, Class 1000) over the working areas and has its own dedicated material handling area and store. The Parker KV cleanroom contains over 24 square metres of Laminar Flow Cabinets operating to ISO 14644-1, ISO Class 4 Standard (FED Standard 209E, Class 10). 380 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 DaVincilaan 1 1930 Zaventem België Contact: Gunter Verdeyen T: +32 2 801 13 54 E: benelux@pcb. com I: www. pcb. com Industriële bewaking IMI® industriële sensorenworden gebruikt voor het detecteren PCBPiezotronics werd opgericht in 1967 als een fabrikant van piëzo-elektrische kwartssensoren, versnellingsmeters en bijbehorende elektronica voor het meten van dynamische druk, kracht en trilling. De unieke expertise van het bedrijf was het opnemen van micro-elektronica signaalomvormings-schakelingen in deze sensoren, zodat gemakkelijker in gebruik werden en beter inpasbaar in de omgeving. Deze ICP® sensoren werden zeer populair en vormdenhet fundament van het succes van het bedrijf. Verdere groei en een gestage investering zorgden voor een constante verbreding van het productprogramma met industriële versnellingsmeters, DC-versnellingsmeters, load-cells, koppelsensoren, microfoons, druktransmitters en kalibratieapparatuur. De ruggengraat van het bedrijfwordt gevormd door haar missie: Totale klanttevredenheid. Deze missie wordt niet alleen ondersteund door de producten die veel waar voor hungeld bieden, maarwordt ook ondersteund door onze levenslange garantie die uniek is in de sector. Wij maken toepassingsgerichte engineering en bieden een wereldwijd netwerk van verkoopkantorenen vertegenwoordigers die klaar staan om te assisteren bij klantaanvragen. onbalans, lagerfouten en verkeerde uitlijning. Door het meten machinetrilling, waardoor een vroegtijdige storingsdiagnose wordt geboden, kan zo stilstandstijd worden gereduceerd. Ons uitgebreide productprogramma is direct gekoppeld aan dataacquisitie-apparatuur, waaronder online systemen en handheld data-verzamelinstrumenten. IMI® biedt een compleet programm van piëzo-elektrische versnellingsmeters, druksensoren, snelheidssensoren, 4-20 mA trillingstransmitters, schakelaars, relais, kabels, displays en accessoires. Vrijwel al onze producten zijn beschikbaar met certificaten voor explosiegevaarlijke zone van CSA en ATEX. We zijn er trots op te vermelden dat al onze producten in de VS worden gemaakt en worden ondersteund door ons volledige klanttevredenheidsbeleid. PCB Piezotronics levert een compleet gamma voor test en ontwikkeling: sensoren van 0 tot 200.000g, van 0 tot 30.000 Hz van 0,2 tot 400 gram, van -196°C tot 750°C. Toepassingen in diverse sectoren: - Automotive en luchtvaart - Grondtesten - Agri en Food - Windtunnelsensoren - Vluchttesten - Explosieven,wapens en impact testen - Onderwatersensoren - Omgevingstesten - Lage uitgassing versnellingsmeters - Satelliettesten - Pyroschok-sensoren - FLV - General Purpose load-cells - UHT-12™ - en vele anderen... Verder in het gamma: - akoestische metingen - dosimeters - calibratiesystemen - telemetrie - wireless oplossingen Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Westerring 25 9700 OUDENAARDE België Contact: Hans De Croo Aantal medewerkers: 51-100 T: +32 55 33 58 80 E: info@pedeo. be I: www. pedeo. be Kwaliteitscertificering: ISO 9001 De totaaloplossing voor uw hogedruk gietwerk in zink en aluminium OVER PEDEO Pedeo is uw preferentiële ontwikkelingspartner en betrouwbare leverancier van afgewerkte en gemonteerde hogedrukgietproducten in zink- en aluminiumlegeringen. Met onze creatieve, klantgerichte full service aanpak zijn we in staat om snel tot een vruchtbare samenwerking te komen. ONZE TECHNIEK Hogedrukgieten of spuitgieten is de meest precieze van alle giettechnieken voor non-ferro metalen. De vormgevingsmogelijkheden van de matrijs laten toe om gietstukken met complexe oppervlakken te vervaardigen, net als bij het kunststof spuitgieten. Bovendien kunnen door de hoge gietnauwkeurigheid en de uitstekende oppervlaktegesteldheid van de gietdelen verdere nabewerkingen sterk worden beperkt of zelfs helemaal worden vermeden. Op deze manier bekomt men onderdelen die er net zo strak uitzien als een kunststof spuitgietdeel, maar die beduidend beter zijn op het gebied van: mechanische sterkte weerstand tegen veroudering (UV-bestendigheid, ..) warmtegeleidbaarheid en elektrische geleidbaarheid elektromagnetische afscherming temperatuurbereik • • WAAROM KIEZEN VOOR PEDEO? • • • De techniek leent zich dus uitstekend voor een kostengunstige productie van middelgrote en grote series technische onderdelen zoals behuizingen en koelblokken voor elektronica- en verlichtingsindustrie, constructiedelen voor machinebouw enz.. ONZE GIETLEGERINGEN Zamak Zamak (ookwel zamac genoemd) is een zinklegering die voor meer dan 90% bestaat uit zink, aangevuld met een aantal legeringselementen. Het belangrijkste kenmerk vanzamak is zijn dunvloeibaarheid. Deze laat toe om uiterst nauwkeurige onderdelen met geringe wanddiktes te gieten. Aluminium Legeringen voor aluminium hogedrukgieten worden gekenmerkt door hun hoge Si-gehaltes ter bevordering van de gietbaarheid. Het belangrijkste kenmerk van aluminium is zijn hoge treksterktegewichtsverhouding. Door de near-netshape vormgeving die het spuitgieten toelaat wordt deze eigenschap nog versterkt. ONZE FULL-SERVICE AANPAK Van bij de aanvang vaneen project streven wij naar een maximale betrokkenheid. • • • • • • • Jarenlange expertise in het gieten van hogedrukgietdelen Sterke persoonlijke ondersteuning bij het ontwerp van uw gietstukken Uiterst snelle time-to-market Betrouwbare en constante kwaliteit Grote flexibiliteit en korte leveringstermijnen Uitgebreid netwerk van betrouwbare toeleveranciers Respect voor mens en milieu We bespreken niet alleen het gietproces met onze klant; ook de eventuele verspaning, oppervlaktebehandeling, en/of montage worden behandeld. We kunnen immers een volledig afgewerkt product aanbieden. Bij deze besprekingen hanteren wij steeds hetzelfde principe: Het zo volledig mogelijk ontzorgen van onze klanten! 382 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Slootsekuilen 26-28 5986 PG BERINGE Nederland Contact: M. Kessels Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 77 306 09 85 E: info@perfectcoat. nl I: www. perfectcoat. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9001 Perfectcoat, complete coating solutions Perfect Coat is een industrieel lakbedrijf gespecialiseerd in het lakken, bedrukken, laseren en assembleren van kunststof producten in grotere series. Natlakken is een techniek waarbij een kunststofproduct wordt voorzien van een vloeibare lak. De lak voorziet het product van een goede bescherming, maar kan het product ook een mooie extra touch geven en bijdragen aan het uiteindelijke design. Welk doel het natlakken ookmoet dienen, Perfect Coat denkt graag mee vanaf het eerste stadium. Gedegen vakkennis en een enorme ervaring vormen de basis voor ons advies en een optimaal natlak resultaat. Natlakken, ook wel industrieel lakken genoemd, is de meest gebruikte veredelingsmethode om kunststof producten te voorzien van een perfectefinishing touch. Het neemt namelijk een aantal voordelen met zich mee: Natlakken geeft een prachtig glad en egaal eindresultaat. Dit geeft het product een decoratieve uitstraling en voegt toe aan een prettige gevoelsbeleving. U kunt uw product iedere gewenste kleur geven, en het daarmee naadloos aan laten sluiten op het design dat u voor ogen heeft. De laklaag ziet er niet alleen mooi uit, het heeft ook een beschermende functie. Dit draagt bij aan een langdurige duurzaamheid van het totale product. • • • De flexibele eigenschappen van natlakken maken het mogelijk om vrijwel iedere kleur of design op uw kunststof product aan te brengen. Denk bijvoorbeeld aan hoogglans zwart, een chromelook of honinggraad -3D effect. Om uw producten optimaal te kunnen natlakken, maken wij gebruik van twee moderne geautomatiseerde natlakstraten en de allernieuwste 2Kmenginstallaties. Hierdoor zijn we in staat om nauwkeurige, reproduceerbare en kwalitatief hoogwaardige lakoppervlakken te realiseren. Perfect Coat is an industrial coating company specialized in painting, printing, laseretching and assembling of plastic parts. Liquid coating is a technique that provides plastic products with a smooth and durable coating. It also gives the product a nice extra touch, and contributes to the final design.Whatever purposeyou are looking for, Perfect Coat will think along from the beginning to the end of your project; professional knowledge and experience form the basis of our advice and results. Liquid coating is the most commonly used method to provide plastic products with the perfect finishing touch. It has a number of advantages, namely: • • • Industrial liquid coating offers beautiful, smooth and flawl results. It gives the product a decorative touch and adds to the emotional experience of the design. Give your product any color you like. This way, your produ will fit seamlessly in the design you have in mind. Apart from its pretty looks, liquid coating also has a protective function. This contributes to the long-term durability of the product. The versatile qualities of liquid coating make it possible to appl almost any color or design to your product. What about high-g black, a chrome look or a honeycomb -3D effect? In order to co your products optimally, we use two state-of-the-art automated coating lines, and the latest 2K mixing installations. This enable us to realize accurate, reproducible and high-quality coated surfaces. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

HOUTEN, EINDHOVEN & GRONINGEN Nederland Contact: Luuk Jansen Aantal medewerkers: 51-100 T: 030 635 4870 E: info@pezygroup. com I: https:// pezygroup. com/ Engineering & product development firm ‘We bring productideas into reality’ We create clarityin complex problems, discover new possibilities and help to realize inventive solutions in which technology, user and designgo hand in hand. 25 years ago, we started as anengineering agency andwe have growninto a full-service product development agency with a teamof 85 specialists in design, engineering, electronics and industrialization. Since the start,we have been producing what we design in-house and ourpilot factory has played an important role in our design process since day one. We are resourceful in combining technical solutions in the creation of smart and appealingproducts. Every daywe look for ways to work together in better, smarter and in valuableways, making products that work for our customers. We are a passionate team that works closely together fromvarious locations in the Netherlands. At Pezy Group, we help everyone who needs support in product innovation. We help you to design, develop andmanufacture innovative products that will have a long-term impact on your business.We do this by offering the following services: Project based product development Interim Professionals to strengthen your team Small series production • • • Do you want to know more abouthow wework?Don’t hesitate to contact us via info@pezygroup.com or +31 0 30 635 4870 384 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Newtonweg 11 4104 BK Culemborg Nederland Contact: Ron van Vossen Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 345 478 400 E: office@pfeiffer- vacuum. nl I: www. pfeiffer- vacuum. com Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9001 Pfeiffer Vacuum stands for innovative and custom vacuum solutions worldwide, technological perfection, competent advice and reliable service. Pfeiffer Vacuum provides a complete product portfolio: For more than 130 years, the company has been setting standards in vacuum technology with these attributes. With the invention of the turbopump, the company paved the way for further development within the vacuum industry. We continue to be one of the technology and world market leaders in this field. Customers’ requirements are typically highly complex. They relate to both the concrete vacuum need in question as well as to the specifics of the system, the materials and products being used or processed, as well as the process conditions. Quality always plays a key role in this connection. Products are constantly being optimized through close collaboration with customers from a wide variety of industries and through ongoing development work. Products and solutions from Pfeiffer Vacuum are employed in the markets of Research & Development, Analytics, Industry, Coating and Semiconductor. The Company’s main markets are located in Europe, the US and Asia. - Turbo moleculair pumps - Oil-free primary pumps - Rotary vane pumps - Scroll pumps - Leak detection - Mass Spectrometry - Valves - Components - Cleanroom packaging www.pfeiffer-vacuum.com Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Kerkstraat 108 B-9050 Gentbrugge België Contact: Van de Veere Koenraad Aantal medewerkers: 3-10 T: +3292616160 E: info@phaer. eu I: phaer. eu Phaer’s klanten ervaren een sterk partnership met het bedrijf en haar netwerk. Hun eigenaars, ontwikkelaars en inkopers spreken van een ‘prettige samenwerking’. Resultaten tellen en spreken voor zich. Door die samenwerking zien ze hun: • • • • • • Vision R&D proces ‘verlicht’ en versneld ‘time to market’ ingekort supply chain geoptimaliseerd vision expertise versterkt oplossingsscenario’s vooraf ‘ontmijnd’ van technische risico’s oplossing opgebouwd uit betrouwbare componenten die door performantie en kwaliteit het verschil maken voor hun systeem. Phaer is gespecialiseerd in het oplossingsgericht aanbieden van vision technologie: Phaer denktmet haar klant mee vanuit 'de technische uitdaging’ én vanuit zijn ‘business case’. Elk aanbod dat PHAER doet is een combinatie van : een vernieuwende technologie of aanpak, • • • een ‘best in class product’ ‘advies met inzicht’. Dit alles tegen commercieel- & logistiek aantrekkelijke voorwaarden. Onderscheid door techniek en service staat voorop. Dat is meetbaar op basis van prestaties en kwaliteit. Phaer is 'trusted partner' voor fabrikanten die wereldwijd bekend staan om hun technologie-leiderschap. Ze zijn de perfecte partijen om het "vision system design succes" van de klant te helpen borgen. Op korte en lange termijn. Van bij het haalbaarheidsonderzoek tot de serieproductie Phaer levert haar klanten voorsprong is business met ‘vision'. Ze realiseren een onderscheidende marktpositie of een versterkte concurrentiepositie. Ze verwerven versneld toegang tot nieuwe markten. Kennis, advies en service zijn het draagvlak voor Phaer's interactie met klanten en met partners-fabrikanten. Dat is wat het netwerk betrouwbaar en transparant verbindt. Phaer's klanten bouwen vision systemen ‘for business’: Ze hebben of halen ‘vision’ als kerncompetentie in huis. • • • Ze ontwerpen en produceren ‘vision modules’ die vaak de 'enabling technology' in hun product zijn. Ze garanderen hun eindklanteneen unieke meerwaarde en winsttoename. De ingrediënten zijn ‘vision componenten’ en toeleveranciers die zich ‘met voorsprong in techniek’ en met ‘expertise’ onderscheiden. Phaer’s klanten zijn OEM's: machine- en instrumentenbouwers visie component integratoren, visie systeem integratoren. • • • Advies & kennis transfer. In relatie met Phaer wordt u eigenaar van nieuwe, ‘hands on vision kennis’ en -technologie om uw ‘component gebaseerd systeem’ te reproduceren, te onderhouden en aan te passen aan de wisselende nodenwaarmee uw klant ofuw markt u uitdaagt. Phaer is voorkeursleverancier van vele ‘vision expert bedrijven’ binnen de Benelux, alsook in toenemendemate hun global supplier. Tot haar klantenkring behoren Canon Medical, Philips, Assembléon, ASML, KLA Tencor, Océ, FEI,... 386 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

r n n e 21 Wooldriksweg 197 7512 AR ENSCHEDE Nederland Contact: Ron van der Kolk Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 6 1834 5809 E: info@photonicsnl. org I: www. photonicsnl. org PhotonicsNL, de vereniging vooroptische en fotonische professionals, is de unieke toegangspoortvoor fotonica in Nederland. Fotonica wordtwereldwijd gezien als de sleuteltechnologievoor de 21e eeuw en metname in Europa door de Europese commissie, maar ook in Nederland door deHigh Tech Topsector. Onze missie is het stimuleren van fotonischeinnovatie door gebruik te maken van samenwerkingen en kruisbestuiving tussenbedrijven en industrieën, om bewustwording te creëren om hetbelang van Fotonica te zien voor onze samenleving en economie en om de kennis in fotonicaonderwijs te stimuleren. Fotonica als "Enabling Technology" Fotonica is de "Enabling Technoloy" voor de 21ste eeuw. De wereldmarkt van fotonische produkten neemt jaarlijks toe en is hiermee een van de snelst groeiende technologie-markten. De wereldwijde groei van de fotonica-industrie wordt geschat op 40% in de komende vijf jaar. Bijna 300 Nederlandse bedrijven, waarvan een groot aandeel mkb, werken direct aan fotonicaproducten, met een geschatte totale omzet van meer dan 4 miljard Euro. Er is een groei te zien van startende bedrijven, veelal als spin-off van universiteiten. Het stimuleren vandeze nieuwe bedrijvigheid, maar ook het stimuleren van fotonica-onderwijs op alle niveau's, zijn belangrijke doelstellingen van PhotonicsNL. Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn: Agriculture & Food AI & Deep Learning Health Care Integrated Photonics Life Science Lighting & Energy Metrology & Sensing Optical Communication Photonics for Green Energy & Environment Photonics for Machining Photovoltaics Quantum Technology Safety & Security Solar Fuels • • • • • • • • • • • • • • Clustervorming door samenwerking PhotonicsNL is het platform voor Fotonica in Nederland. Door geïnteresseerde MKB-bedrijven aan zich te binden wil zij een b slaan tussen deze bedrijven enerzijds en kennisinstellingen en universiteiten anderzijds. Zij wil dit bereiken door met deze bedrijven te gaan samenwerken op het gebied van consultancy het organiseren vanonder meer haar eigen DutchPhotonicsEve themadagen, workshops en webinars, het meedenken in mogelijke fotonische oplossingen en door innovatieve MKBbedrijven in Nederland en Europa met elkaar in contact te brengen (clustervorming). Op deze manier is PhotonicsNL de netwerkpartner bij uitstek. Samenwerking PhotonicsNL werkt op nationaal niveau nauw samen met PhotonDelta, DOC, RVO, Topsector HTSM en het EEN-netwerk. Op internationaal niveau heeft PhotonicsNL een nauwe samenwerking met haar partners uit de EU. Contact Indien uw interesse gewekt is over fotonica en fotonica meer zo kunnen betekenen voor uw bedrijf of wilt u meer weten over fotonica, stuur dan een e-mail naar: info@photonicsnl.org. Voor meer informatie kunt terecht op deze website: www.photonicsnl.org. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Parkzoom 25 6526 PC Nijmegen Nederland Contact: Helger van Halewijn T: 0655817912 E: info@physixfactor. com I: www. physixfactor. com Predictive design, based on sound FEM methods. Physixfactor is sinds 2005 actief op het gebied van Eindige Elementen Simulaties (FEM). De specialisaties zijn o.a. : Mechanische simulaties. Worden de spanningen in mijn product niet te hoog als gevolg van buiging of sterke trillingen? Als de vloeigrens wordt overschreden kan het fatale gevolgen hebben. Physixfactor heeft ruime ervaring met statische en dynamische belastingen. Trillingen in machine constructies, Drop tests. Stress berekeningen in mechanische onderdelen. Vervorming, buiging Seismische belasting, op constructies en productie machines. • • • • Magneten en slibdeeltjes. Als in een stroming kleine ijzerdeeltjes aanwezig zijn kan met behulp van magneten de vloeistof schoon gehoudenworden. Met particle tracing en juiste positionering van magneten kunnen de ijzerdeeltjes verwijderd worden. Dit kan vele duizenden euro's besparen op onderhoudskosten in grote verwarmingssytemen. Kabel afscherming. Zeekabels ondervinden allerlei krachten en moeten goed afgeschermd worden tegen invloeden van buitenaf. Mantelberekeningen en afscherming kunnen onderdeel uitmaken van Elektro-Magnetische simulaties. Seismische belasting in een constructie Flow simulaties. Op het gebied van stromings-simulaties combineert Physixfactor zijn ruime ervaring op het gebied van laboratorium testen met simulatie resultaten. De simulaties zijn dus een realistische afspiegeling vande werkelijkheid en dragen bij aan verbeterde producten of effectievere pompen. Kabel afscherming Hoogspanningmasten Informeer naar de uitgebreide mogelijkheden op het gebied van FEM berekeningen, zoals de magnetische belasting in de nabijheid van hoogspanningslijnen (Berekeningen via RIVM) Afsluiter flow berekening Berekening vanmagneetvelden in een Hoogspannings mast. 388 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

et n 21 Hertog Hendrikstraat 7a 5492 BA SINT-OEDENRODE Nederland Contact: Ir. Erik Reichardt Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 499 375 375 E: benelux@pi. ws I: www. physikinstrumente. nl Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Marconilaan Noord 72 4614 HB BERGEN OP ZOOM Nederland Contact: Timo Osse Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0) 164236033 E: info@p- th. nl I: www. p- th. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Custommade kunststof vormdelen tot 2500 mm ! Wie zijn wij? Plastica Thermoforming is al 78 jaar gespecialiseerd in thermovormen en vacuümvormen: het ontwikkelen en produceren van producten uit kunststof plaatmateriaal. Oplages zijn mogelijk van 1 tot 10.000 stuks Wat doen wij? Vacuümvormen, 5-assig-frezen, draperen, buigen, zetten, verlijmen en complete assemblage van producten. Onze hoofdactiviteiten kunnen dan ook het best worden omschreven als het vacuümvormen, thermovormen en frezen van klant specifieke producten uit kunststofplaat. Specialist in transparant Polycarbonaat, Petg of PMMA ! Wij maken de mallen en matrijzen zelf, tegen een zeer aantrekkelijke prijs. De lage productiekosten voor de mallen en matrijzen maken onze opstartkosten daardoor ook voor kleinere partijen aantrekkelijk. Transparant in product en in Kwaliteit. Wij bewaken de kwaliteit van ons productieproces nauwkeurig. Wij zijn hiervoor ISO 9001:2015 gecertificeerd. Onze processen zijn gericht op kwaliteit. Contact Marconilaan Noord 72 4614 HB Bergenop Zoom t. +31 164 -236033 e. info@p-th.nl www.plastica-thermoforming.nl 390 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n 21 Minervum 7101 4817 ZN BREDA Nederland Contact: Robbert van den Bosch Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0)76 571 4302 E: info@plastima. nl I: www. plastima. nl - Sales & Service voor extrusie en spuitgieten - Plastima Breda bv werd in 1954 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot een gevestigde naam in de chemische sector en kunststof- & rubber verwerkende industrie. Sales & Service Wij vertegenwoordigen in de Benelux,op exclusieve basis voor zowel de spuitgiet-, extrusie- als recyclingsector, de volgende gerenommeerde merken: Met een enthousiast teamvan 15 medewerkers en een eigen service afdeling, vertegenwoordigen wij ondertussen meer dan 20 gerenommeerde machineproducenten. De ervaring, de synergie binnen ons leveringsprogramma en onze kennis van de verschillende disciplines, maakt Plastima Breda BV tot een unieke onderneming binnen de kunststofverwerkende industrie. Plastima brings it all together! Met onze serviceafdeling voorzien wij al onze klanten, door de gehele Benelux, van de gewenste en benodigdeservice. Daarm bieden wij een optimale ondersteuning. Als gecertificeerd COLLIN servicepartner en exclusieve dealer v Dr. Boy in de Benelux dragen wij met trots de toevoeging 'Sales Service' in ons logo. Gebruikte machines PUM (PlastimaUsed Machinery): In- en Verkoopvan gebruikte machines. Tech-Centre In house trials en demo's op maat voor spuitgieten, extrusie en verbindingstechnieken. Proofof concept binnen handbereik! Onze afdeling gebruikte machines legt zich toe op de inruil, rev en verkoop van gebruikte kunststofverwerkende machines en randapparatuur. Voor onze actuele voorraad verwijzen wij u graag naar onze website: www.plastima-used-machinery.com Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Elsbrug 11 9260 WICHELEN België Contact: Dr. Ralf Greger Aantal medewerkers: ZZP T: +32 (0)52 570390 / GSM +32 (0)474 572635 E: ralf. greger@platos- consulting. be I: www. platos- consulting. eu PlaToS Consulting, opgericht doorDr. Ralf Greger (textiel scheikundige & plasma proces specialist) in 2003, is gespecialiseerd in technologische dienstverlening in het domain van oppervlakte behandeling & plasma technologie De missie van PlaToS Consulting is zijn klanten: - een technologische adviesdienst op maat aan te bieden, waarin kennisoverdracht en interdisciplinaire discussie een belangrijke rol spelen - de diverse technologieën die in deze sector bestaan, in begrijpbare technische termen uit te leggen, hen de mogelijkheden maar telkens ookde limieten ervan te verduidelijken. - door begeleiding van hun projecten de nodige expertise ter beschikking te stellen, om hun projecten doelgericht en vlot te laten verlopen in elke projectfaze - als externemedewerker een van bedrijfsinterne netwerken en hierarchieën onafhankelijke 'derde' mening in discussies aan te bieden. - innovatieve en intelligente state-of-the-art-oplossingen voor te stellen. - door kritische beoordeling mogelijke zwaktepunten bij verschillene denkpistes tijdig te herkennen en aan te duiden. - door een netwerk van experts in aansluitende technische vakdomeinen bij iedere vraag op zijn minst één stap verder te helpen PlaToS Consulting werkt volgens het principe: ‘Er is geen universele beste technologie – er zijn voor een konkrete vraag van een klant steeds goede, minder geschikte en ongeschikte oplossingen’. PlaToS Consulting werkt samen met leveranciers, die aan zijn eigen verwachtingen in zake integriteit, kompetentie, en kwaliteit voldoen. Expertise van PlaToS Consulting: - Plasmatechnologie Atmosferische Plasma & Lage Druk Plasma - talrijke gerelateerde oppervlakte-technologieën zoals PVD, CVD, SolGel, Fluorinatie, Laser, UV, Stralen, Parylene, AM .... - Reinigen, Voorbehandelen en Depositie van functionele coatings op Kunststoffen, Textiel, Metalen, ... Referenties: Facing your surface related problems with a distinct viewpoint Dienstverlening voor de industrie: Advies & Consultancy Projectbegeleiding - van idee over prototyping tot produktie Recherches naar technologische oplossingen Concept- en haalbaarheidsstudies Bedrijfsinterne innovatieworkshops &opleidingen in theorie/praktijk voor technologie en processen - van R&D-afdeling tot onderhoudstechnicus “hands-on” - Plasma surface engineering op uw reeds bestaande plasma-installaties (vacuum of atmosferisch): - procesoptimalisatie van reeds bestaande processen - troubleshooting - nieuwe processen voor nieuwe producten Diverse technische diensten: - Demobehandelingen van labo– tot productieschaal - Oppervlakteanalyses - Productie in onderaanneming: prototypes, kleine proefseries - Verhuren van atmosferische plasma apparatuur - Afgasmetingen (MAK) - Twede-hands-apparatuur - Realisatie van Testinstallaties - Preventieve onderhoud Brokerdiensten - tussen industriële en institutionele partners, leveranciers en onderaannemers Vertalingen van technische teksten van/naar Duits/Engels/Nederlands Meer dan 25jaar ervaring in de ontwikkeling & realisatie van oppervlaktebehandelings-processen in de industriele sectoren - kunststof - textiel - kabel - automobiel - medisch - metaal Communicatie is mogelijk in volgende talen: Nederlands, Duits, Engels, (Frans) 392 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

4 g 21 Bedrijvenstraat 3 7641 AM Wierden Contact: K.M. Plettenburg Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 546 572 183 E: info@plettenburg. com I: www. plettenburg. com Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Dirk Storklaan 75 2132 PX HOOFDDORP Nederland Contact: Robin Schiermann Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 23 5699090 E: sales@pneutec. nl I: pneutec. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 394 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Molenveld 13 5446 BL Wanroij Contact: Jaap Poelman T: +31 485 470383 E: jaap. poelman@poelmanprecision. nl I: www. poelmanprecision. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Poelman Precision is leverancier van hoogwaardige onderdelen en samenstellingen. Hierbij is de kern 5-assig fijn-mechanisch freeswerk van prototypes en enkelstuks tot series van 1000 stuks of meer. Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor andere mechanische bewerkingen, nabehandelingen en assemblagewerkzaamheden.Wij hebben ervaring met een zeer uitgebreid scala aan materialen. Onze klanten geven een indruk van de eisen die aan ons gesteld worden. Enkele voorbeelden van marktenwaaraan wij toeleveren: Semicon industrie Electronica industrie Automotive Aerospace Food(printing) Medische industrie Robotica Machine-, apparaten- en instrumentenbouw • • • • • • • • Wat we doen, doen we goed. Dit zien onze klanten terug in alles. Onze producten, onze communicatie, onze leverbetrouwbaarheid, onze kwaliteit, onze uitstraling en onze prijzen. Machinepark. Ons hoogwaardige 24/7 machinepark is dusdanig flexibel opge dat we overdag enkelstuks of kleine series kunnen produceren de rest van de dag onze robots de productie laten uitvoeren. O dit kan in enkelstuks en serie zijn. Dit zowel voor pallet handlin als product handling Procesondersteuning. Wij helpen u graag met zaken als engineering, kostprijsreductie maakbaarheidsvraagstukken. Medewerkers. Wij beschikken over een goed geschoold, flexibel en meedenkend team van medewerkers, deels in 2 ploegendienst. Kwaliteit. Poelman Precision is ISO9001 gecertificeerd en beschikt over een 3D meetmachine in een geconditioneerde meetkamer. Wij maken gebruik van ERP-, CAD/CAM- en gereedschapsbeheersoftware. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Nijverheidsweg Noord 130-12 3812PN Amersfoort Nederland Contact: Peter Rega Aantal medewerkers: 3-10 T: 035-6244456 E: info@poelmanntechnics. com I: www. poelmanntechnics. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 ALLES OM UWPRODUCTIE TE OPTIMALISEREN Al meer dan 35 jaar is Poelmann Technics uw totaalleverancier van technische gereedschappen, metaalbewerkingsmachines en allerhande toebehoren. Dankzij onze innovatieve producten, meestal op maat verkrijgbaar, verhoogt u probleemloos uw productiviteit en efficiëntie. ONS VERKOOPPROGRAMMA Ons verkoopprogrammabestaat uit 4 hoofdcategorieën: normelementen voor matrijzen- en machinebouw, snijgereedschappen voor metaal- en kunststofbewerkingen, machinetoebehoren & opspangereedschappen en werkplaats- & magazijnuitrusting. De combinatie van deze 4 categorieën maakt ons uniek en maakt vanons een totaalleverancier. Bent u op zoek naar een key-supplier? Dan staan wij voor u klaar met een professionele service en adviesverlening. NORMELEMENTEN Wij leveren precisie-normelementen voor matrijzen-, apparatenen machinebouw. Standaard evenals tekeninggebonden producten vervaardigd uit hoogwaardige materialen met uiterste nauwkeurigheden. Daarbij zien we elk klantenprobleem als een innovatieve uitdaging, waarvoor wij met onze eigen knowhow of samen met deze vanonze partner-fabrikanten oplossingen naar uw wens aanreiken. SNIJGEREEDSCHAPPEN Bij Poelmann Technics vindt u allerhande snijgereedschappen voor metaalbewerkingen. We zijn gespecialiseerd in speciaal precisiegereedschap, waarmee we u steeds een gepaste oplossing bieden voor diverse verspaningstoepassingen. TOEBEHOREN ENMACHINES Dit omvangrijke programma, waaronder afzuigingen en kleine machines zoals kolomboormachines, draaibanken en freesmachines vande hoogste precisie, wordt u aangeboden met een ongekend gunstige kwaliteit/prijs verhouding, en met korte levertijden. Onze specialisten adviseren u graag vrijblijvend over de nieuwste ontwikkelingen en technieken. WERKPLAATSUITRUSTING Ons aanbod omvat o.a. werkbanken, ladekasten, kasten met schuifdeuren of vleugeldeuren, gereedschapskasten, magazijnrekken en nog veel meer. U kan uw werkplaatsuitrusting ofwel vast monteren ofwel mobiel gebruiken op verplaatsing. Kortom, alles om meteen aan de slag te gaan. WAAROM KIEZEN VOOR POELMANN TECHNICS? Innovatieve en betrouwbare producten Meer dan 45 jaar ervaring Verzekerde kwaliteitsstandaard Specialist voor metaalbewerking Alles onder 1 dak • • • • • Heeft u vragen? Stel ze gerust, we helpen u met veel plezier verder. Wij leveren merken zoals: EBERHARD, SANDVIK Coromant, DORMER, BORDIGNON, OEST, FAMEPLA, BIAX, GREBER, TAMA, IEM-DANLY, STEINEL, ... 396 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Ceintuurbaan 15 8022 AW Zwolle Contact: Manita van der Ploeg T: 038 853 4810 E: info@polymersciencepark. nl I: www. polymersciencepark. nl Activiteiten Innovatie-, kennis-, test- en opleidingscentrum Wat biedt Polymer Science Park? Polymer Science Park is hèt innovatie- en kenniscentrum in Nederland voor toegepaste kunststoftechnologie. Als netwerkorganisatie en ontwikkel- en ontmoetingsplek voor bedrijfsleven en kennispartners faciliteren we innovatieprojecten en voeren ze uit. Daarnaast levert Polymer Science Park operationele diensten zoals proefproductie, producttesten, training/opleiding/workshops en bieden we een (leer)plek voor studenten en starters. Wij spelen in op actuele ontwikkelingen zoals Circulariteit en Smart Technology, waarbij Circulariteit de laatste jaren in het middelpunt van de belangstelling staat. Regelmatig organiserenwe evenementen voor ons netwerk. Neem een kijkje op onze evenementenkalender (www.polymersciencepark.nl/evenementen) om te zien wat er op stapel staat, en/of abonneer u op onze Nieuwsbrief: www.polymersciencepark.nl/actueel. Ons team helpt graag met concreet implementeerbare oplossingen. Daarvoor bieden wij onze partners en opdrachtgevers toegang tot: 1. 2. 3. 4. 5. 6. excellente kennis (van PSP zelf en ons partner netwerk) een hoogwaardig team projectleiders test- en analyse faciliteiten (van PSP zelf en ons partner netwerk), zoals spuitgieten, extruderen, compounderen, (poeder)coaten en toegepasteen fundamentele materiaalanalyse een groot netwerk van ondernemers in en buiten de kunststof waardeketen talent op MBO, HBO enWO niveau financierings mogelijkheden Interesse!? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met onze Office ManagerManita van der Ploeg. We kijken er naar uit om van dienst te zijn met vernieuwings projecten en/of onze operationele diensten! Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Borchwerf 37 4704 RB Roosendaal Nederland Contact: Guido Alderliesten T: +31 165 575 475 I: http:// www. polytec- group. com Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9 PASSION CREATES INNOVATION POLYTEC COMPOSITES NL & POLYTEC PLASTICS NL-beiden onderdeel van het Oostenrijkse POLYTEC GROUP-zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van kunststof oplossingen voor de automotive industrie. Bij de Nederlandse locaties treft u de productiemethoden spuitgieten (in Putte) en persen (in Roosendaal). Alle soorten producten en combinaties kunnen worden geproduceerd; van klein tot groot, van eenvoudig tot zeer complex en in zowel kleine als grote series. Het samenstellen van producten tot functionele eenheden is eveneens een kernactiviteit. De kracht van POLYTEC GROUP schuilt in de projectgerichte aanpak. Het garanderen van de maakbaarheid bij de ontwikkeling van producten staat in onze aanpak op de eerste plaats. Deze garantie tezamen met een gegarandeerde continuïteit is voor onze klanten van groot belang. U treft bij POLYTEC GROUP een breed georiënteerd professioneel team van engineers met veel ervaring in product- en procesontwikkeling. Locatie Roosendaal POLYTEC COMPOSITES NL is in '64 opgericht en uitgegroeid tot één van de grootste perslocaties in Europa. In Roosendaal staan 18 persen met een perskracht variërend van 100 ton tot 4.300 ton. De materialen dieworden verwerkt zijn SMC (SheetMoulding Compound), D-LFT (Direct Long Fibre Thermoplastics), GMT (Glass Mat reinforced Thermoplastics) en LWRT (Light-Weight Reinforced Thermoplastics). De locatie specialiseert zich in het one-shot vervaardigen van meerdere materialen (LWRT, GMT, DLFT, Aluminium, PISA, glass fibre, carbon fibre) met als doel zo efficiënt mogelijk een combinatie vanmaterialen te persen ten behoeve van het verbeteren van gewicht, akoestiek, hittemanagement en aerodynamica. Locatie Putte De locatie Putte is in 1929 opgericht en heeft 46 spuitgietmachines variërend van 35 ton tot 2.700 ton sluitkracht. Daarnaast is er een uitgebreide assemblage afdeling met onder andere ultrasoon-, vibratie- en spiegellasmachines, zeefdruk, hotprint, en tampon bedrukkingmogelijkheden. Op de locatie Putte worden alle mogelijke thermoplasten met uitzondering vanPVC verwerkt. Voorbeelden zijn Polypropyleen (PP), Polyethyleen (PE), ABS, ASA, Polycarbonaat (PC) en Nylon (PA). Er wordt vaak gekozen voor het met (glas)vezels versterken van deze materialen als meer sterkte en stijfheid gewenst zijn. 398 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

9001 21 De Rijn 14 5684 PJ BEST Nederland Contact: Mark Luijbregts Aantal medewerkers: 3-10 T: +31403020015 E: info@polyworksbenelux. com I: https:// polyworks. nl/ Wereldwijd staan industriële productiebedrijven voor een gemeenschappelijk uitdaging, ze worden geacht nieuwe, hoge kwaliteitsproducten snel in productie te kunnennemen tegen lage kosten. Als uw 3D metrologiepartner, is het onze missie om de voordelen van 3D metrologie te maximaliseren voor uw product engineeringsproces en productiekwaliteit. Zo helpen we uw organisatie bij het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Met PolyWorks|PMI+Loop bieden wij u een innovatieve MBDoplossing waarmeeu 3D-meetplannen kunt definiëren die gekoppeld worden aanCAD-ontwerpgeometrie binnen één enkele digitale ontwerptool, uw native CAD-platform. Met de module PolyWorks|DataLoop is het mogelijk omonline meetgegevens uit te wisselen, in te zien en te bewerken. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Apollo 7 8448 CL HEERENVEEN Nederland Contact: F.Th. Niemeijer Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0)513-633335 E: info@posterama. nl I: www. posterama. nl The signature on your product Op kunststof of carbon Voor toepassing op hoogwaardige consumentenproducten van Philips en Adidas leveren wij ook hightech oplossingen die het niveau van een sticker verreweg ontstijgen. De beste innovatieve oplossing bij het decoreren van producten… daar draait het om bij Posterama. Onze klanten kennen ons als betrouwbare partner voor transfers, labels en andere technieken voor de styling van hun producten. Of het nu een fiets, koffiezetapparaat, kinderzitje, hockey- stick of medische apparatuur betreft. Decoratieve labels op metaal Posterama levert een brede range aandecoratieve producten voor toepassing op en onder coatings. Hittebestendig (tot 200⁰C), UVbestendig en met veel kleurkracht. Bijzonder zijn de 3Dtransfers die reliëf creëren in de laklaag zonder deze te verzwakken. Een uniek product! Inmouldlabels Ook voor producten die geen oppervlaktebehandeling krijgen, heeft Posterama fraaie oplossingen. Bijvoorbeeld voor het decoreren van spuitgietproducten levert Posterama inmoldlabels. Of het nu gaat om polycarbonaat, polyester, ABS, TPU, PP, etc. Smart labels Als één van de eersten in Nederland is Posterama actief met smart labels en printed electronics. U kunt hierbij denken aan geleidende circuits op flexibele folies en warmte- en licht-gevende stickers en inmouldlabels. Ook kunt u uw producten met behulp van onze labels onlosmakelijk voorzien van echtheidskenmerken op het niveau van dat van bankbiljetten! Op de site www.htle.nl vanonze partner HighTech Label Engineering vind u inspirerende voorbeelden. Ook voor toepassing in spuitgietwerk als inmoldlabel of duurzaam onder een transparante poedercoating. Dit levert volslagen nieuwe mogelijkheden voor innovatie met betrekking tot functionele integratie! Missie Posterama is in de Europese markt dé voorkeurspartner voor de beste decoratieve en functionele oplossingen op producten. Door proactief mee tedenken is Posterama continu vernieuwend bezig. Als betrouwbare en betrokken partner streeft Posterama naar de hoogste kwaliteit & klanttevredenheid. 400 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

t e 21 Droogdokkeneiland 7 5026 SP TILBURG Nederland Contact: Geerd Jansen Aantal medewerkers: ZZP T: 076 504 70 80 E: info@pp4ce. com I: www. pp4ce. com Ontwerpen, bouwen, inrichten en onderhouden PP4CE (Professional Partners for ControlledEnvironment) is een strategische alliantie tussen een aantal professionelebedrijven opde (internationale) Cleanroom,High Risk Facility,OKen laboratorium markt. Wij ontzorgen u van ontwerp, engineering, realisatie, inrichting en onderhoud vanuwcomplete (tailormade) turn-key controlled environment project.Daarbij zorgt één aanspreekpartner voor communicatie naar deverschillende partijen. Omonze opdrachtgevers metde grootseen doelgerichte kennis en ervaring tekunnen bedienen hebben wij beschikbare partner-teams specifiek gerichtop de Farma-, Food-en High Tech markt. Werken met PP4CE betekent: Eén aanspreekpunt voor alle disciplines: Korte communicatielijnen voorkomen tijd- dus geldverlies; Van een kleine verbouwing tot grote complexe projecten; Commissioning van complete turnkey projecten. • • • Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding: Kortere doorlooptijd door juiste procesaanpak bespaart kosten; Minder faalkosten door op elkaar ingespeelde partners: Eerlijke openbudgetbegroting voorkomt discussies over meerwerk. • • • INTERESSE? Neem contact metons op en wij komen graag een persoonlijk kennismakingsgesprek voeren. Kennis integratie vanverschillende disciplines: Advies, design and qualification, bouwkundige en technische realisatie, inrichting, reiniging, beheer en onderhoud; Partners zijn gespecialiseerd in realisatie van extreem schone en veilige faciliteiten in diverse marktsegmenten; Efficiënte informatie-uitwisseling door op elkaar ingespeelde partners. • • • Innovatieve en duurzameoplossingen voor complexe problemen: Het bundelen van kennis biedt een groot kennisplatform; Gezamenlijk werken aan de besteoplossingen voor specifieke marktsegmenten Farma, Food en High Tech. • • Alle PP4CE partners onderscheidenzich door: Professionaliteit: Partners hebben referenties op hethoogste niveau (ASML BBIO, Janssen Biologics, MSD, TU Delft,Mead Johnson, Nutrica envele andere veeleisende opdrachtgevers). • Vertrouwen: Partners zijn minimaal25 jaar actiefin de CEsector; Iedere partner beschikt over gecertificeerde KAM zorgsystemen. • • Klantgerichtheid: Procesbegeleiding vanaf Programma van Eisen (URS) tot Proces Kwalificatie; Hogemate van flexibiliteit in de uitvoering. • • Zekerheid: Alle partners handelen conform de geldende wet- en regelgevingen hebben een streng compliance beleid. • Uw partners in PP4CE: Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

De waal 42 5684 PH Best Nederland Contact: Bonny Van Geel Aantal medewerkers: 101-200 T: +31 499 377 954 E: info@precisionmicro. com I: www. precisionmicro. com Kwaliteitscertificering: AS 9100 IATF 16 ISO 14001 ISO 9001 PrecisionMicro is a production photochemical etching specialist, producing more than 50 million components each year for industry-leading names and having the capacity to fulfil even the highest-volume orders. Howwe do it You imagine the concept. We make it a reality. From highperformance aerospace and automotive alloys to hard-to-machine medical grade titanium, wework with you to design then photoetch precision, complex, burr and stress-free components to the most exacting specifications, with pinpoint precision. Making a better today for our customers We solve challenges through a unique fusion of art and science: creativity and imagination with scientific focus.We apply this fusion to photo-etch the products customers rely on tomake today safer, more reliable, comfortable and efficient. Through art and science in world-class manufacturing, we help them make a better today. Why partner with us? Unrivalled know-how Precision Micro has pioneered photo etching for over half a century, setting the standard for accuracy and repeatability. Proven capability We are the only photo etching company accredited to AS9100, IATF16949, ISO9001 and ISO14001, so you can rely on the stability and capability of our processes. Highest production capacity At 44,000 sq ft, our state-of-the-art photo etching plant offers the largest sheet etching capacity in Europe. Specialists in hard-to-machine metals We specialise in etching proprietary super-alloys which exhibit excellent mechanical strength, resistance to thermal creep deformation, good surface stability and resistance to corrosion or oxidation. Global technical support We have sales offices and partners in locations that enable us to respond quickly to customer requirements. Added value technologies We offer a number of additional in-house services which can be combined with photo etching to produce components with greater accuracy, unique characteristics and improved functionality, reducing customers’ supplier base and time-tomarket. Lowrisk Precision Micro is well-invested, enabling us to deliver the levels of product quality, productivity and competitiveness expected by major international companies. 402 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

16949 of 21 Anthonie Fokkerstraat 4 3772 MR BARNEVELD Nederland Contact: R. Jonckheere of J. Verbunt Aantal medewerkers: 11-50 T: +32 (0)50 72 95 95 E: info@produsoft. com I: www. produsoft. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 PRODUSOFT BV : Experts in CADCAM Produsoftwerkt voor High Tech metaalbewerkers. Wij helpenhen om hunCAD en CAMwerkzaamheden zo in te richten dat ze probleemloos complexe frees bewerkingen kunnen programmeren waardoor machinestilstandniet meer voor komt. Meer dan alleen software Produsoft heeft gezamenlijk meer dan 175 jaar ervaring in het optimaliseren van CADCAMprocessen waardoor wij uw productieomgeving naar een hoger nivau kunnen brengen. Centraal hierbij staat de klantvriendelijke aanpak en service. Onze enthousiaste medewerkers verzorgen zowel advies, installatie en een grondig opleidingsprogramma evenals ondersteuning achteraf. Zo bouwen wij een lange-termijnrelatie met de klant op. Advies, opleiding, optimalisatie en ondersteuning Vestigingen in België en Nederland ISO 9001certificering Producten CAM: Edgecam, VISI, WorkNC, Radan CAD: Designer, Spaceclaim DNC: Cimco Simulatie: NCSimul, Stampack • • • • Plaatbewerking enVerspaning Met onze volledig geïntegreerde CADCAMoplossingen zijn wij staat om een proces van offerte tot eindproduct te automatiser Hierdoor heeft u geen tijdverlies meer door onnodige of dubbe handelingen. Onze specialisten inventariseren uw proces en maken een passende oplossing op basis van standaard softwar en klantspecifieke inrichting en componenten. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Delftechpark 11 2628 XJ DELFT Nederland Contact: Ing Arno Eussen MSc Aantal medewerkers: 3-10 T: 0653725523 E: a. eussen@profitableservices. com I: www. profitableservices. com Wat is jouw Return on Services? Iedereen verleentservices aan zijn klanten, bijna niemand lukt hetomer een duurzaamverdienmodel van te maken! Services uitdagingen Hoe kun je services gebruiken om: niet in prijscompetitie terecht te komen? producten beter te maken? de relatie met klanten te verdiepen? een duurzaam onderscheidend businessmodel te maken? • • • • Wat maakt deze uitdagingen pittig? services zijn niet tastbaar, het leveren van services is een coproductie, het bewaken van de scope van services (klanten gaan makkelijk over de scope van services heen), het is moeilijkom de waarde van services over de bühne te krijgen. • • • • Waarom zou jij services serieusnemen? ‘Metservices creëer jij onderscheidend vermogen, dat lastig te Hoe kun je daarmee omgaan? Oplossingsrichtingen: maakhet niet-tastbare tastbaar, stel eisen aan de coproducent, maakook duidelijk wat niet binnen de scope past, maak prestatie-afspraken. • • • • • • kopiëren is.’ ‘Concurreren in de21ste eeuwis concurreren met services!’ Wil je meer weten? Meld je dan aan voor één van onze executive sparringsessies via: https://www.profitableservices.com/nl/webinar/ Onze services voor jou ProfitableServices is een services ecosysteem, waarin wetenschappelijke kennis is gekoppeld aan een ondernemers- en services consulting netwerk. Met onze formule: Science + Practice = Evidence helpen wij jouw business Future Proof te maken door middel van: Kennis producten: Competing with Services Workshop, Leading Services Innovation Masterclass, Consultative Selling Principles Training, Executive sparringsessie Webinar. • • • • • • Services Accelerator Program: Ontwikkeling van jouw services business case, Lean-start-up vanjouw services business case, Coaching vanjouw team. • • • 404 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Nijverheidsbuurt 13c 3474 LA ZEGVELD Nederland Contact: L.F. Vogelaar Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 348 692 055 E: info@promatrix. nl I: www. promatrix. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Aluminium matrijzen | Kunststof spuitgietproducten Door onze jarenlange ervaring hebben wij veel kennis en expertise opgebouwd. Wij zijn innovatief van aard en denken creatief met deklant mee. Het geven van advies, op het gebied maakbaarheid, levert onze klanten voordeel op, zowel voor het product, als voor de daarbij horende investeringskosten. Promatrix onderscheidt zich door: 1. Spuitgieten van kunststofproducten in kleine series. 2. Aluminium matrijzen tot 2500x1200x1200mm. 3. Matrijzenbouw en spuitgieten op één locatie. Kostenreductie Door aluminium matrijzen te gebruiken is kunststof spuitgieten ook bij series van enkele honderden stuks al rendabel. Het gebruik van een aluminium matrijs levert een flinke kostenreductie op. De shotgarantie van een aluminium matrijs is maximaal 50.000 shots. Snelle levering Doordat het gehele traject plaats vindt op één locatie, is het vaak mogelijk om de eerste producten al binnen 6weken te leveren. Promatrix verzorgt voor u: - Productoptimalisatie - Engineering - Matrijzenbouw - Spuitgieten Wij produceren o.a. voor de volgende sectoren: - Offshore - Automobiel - Machine- en apparatenbouw - Agrarische machine- en apparatenbouw - Voedselverwerkende industrie - Transport en Logistiek Meer informatie? Wanneer u de mogelijkheden voor uw bedrijf samenmet ons w bekijken, kunt u contact met ons opnemen. Tel. 0348–692055 o per e-mail info@promatrix.nl. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Einsteinstraat 22 6902 PB ZEVENAAR Nederland Contact: Richard Diepeveen Aantal medewerkers: 200-500 T: +31 316 586 100 E: sales. zevenaar@promens. com I: www. rpc- promens- vehicles. com Kwaliteitscertificering: IATF 16949 ISO 14001 Partner in grote complexe spuitgietproducten! Promens Zevenaar Promens Zevenaar is een internationaal opererend kunststofverwerkend bedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen, ontwerpen en spuitgieten van grote kunststof producten. Onzeexpertise ligt op hetgebied van technisch hoogwaardige en complexe kunststof delen als ook geassembleerde modules. Partner Wij zijn uw partner en bieden uw uitdagingen het hoofd door onze jarenlange ervaring en technologische expertise te combineren. Binnen de Berry Group, waarvan wij onderdeel zijn, beschikken wij over alle kunststof conversietechnologieën. Deze zetten wij in om tot de beste oplossingen te komen voor onze klanten. Zij hebben hierdoor een ongeëvenaarde keuze in zowel standaard- als op maat gemaakte oplossingen en producten. Ons aanbod Promens Zevenaar biedt u een breed aanbod aan onder andere het achterspuiten van folie, in mould decoration, lasersnijden, bedrukken, assemblage, eindverpakking, etc. Wij hebben een eigen ontwikkelingsafdeling voor product- en matrijsontwerp. Daarnaast beschikken wij over een kwaliteitsdienst met onder andere 3-D meetbanken en diverse testapparatuur. Machines: Spuitgietcapaciteit 40-3200 tonwaaronder 2K spuitgiet capaciteit van 420-1600 ton. Promens ontwikkelt voor en levert aan: Automobielindustrie Technische industrie Land- en tuinbouw Custommoulding oplossingen • • • • 406 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

t 21 Apolloweg 26 8938 AT Leeuwarden Nederland Contact: Sander de Boer Aantal medewerkers: 11-50 T: 058-7676100 E: sales@pyrasied. nl I: www. pyrasied. nl Groothandel en machinaal bewerker PMMA en polycarbonaat Merken PMMA Astariglas® Greencast ® 100% gerecycledpmma Plexiglas® XT Ecocrylic® XT 70% gerecycled pmma • • • • Merken Polycarbonaat Makrolife® Makrolon® Fuerto® PC • • • Wat heeft PyraSied u als high tech bedrijf te bieden: Grootste voorraad pmma platen buizenen staven; Flexibel te bestellen per pallet, mixpallet, plaat of op maat; Op maat gezaagd, gefreesd en gelaserd; Recyclingservice voor uw productierestanten; Snelle levering door voorraad en machines onder 1 dak. • • • • • Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Aalbosweg 26 8171MA Vaassen Nederland Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 (0) 578 569 666 E: info@qolortech. nl I: www. qolortech. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9 QolorTech ontwikkelt en produceert kleur en additief masterbatches voor de kunststofverwerkende industrie. We zijn specialist op het gebied van klant specifieke oplossingen voor grotere volumes, waarbij kostenbesparing en product optimalisatie de uitgangspunten zijn. Daarnaast heeft QolorTech een aantrekkelijke portfolio Zwart, Wit en Terracotta masterbatches die standaard uit voorraad leverbaar zijn. Nieuwsgierig geworden naarwat QolorTech voor u kan betekenen? Neem dan contact op met een van onze specialisten voor een nadere kennismaking. Dankzij voortdurende investeringen in moderne laboratorium- en productie faciliteiten is QolorTech in staat om haar klanten kwalitatiefhoogwaardige producten te leveren tegen een aantrekkelijke prijs. We beschikken over verschillende soorten analyse apparatuur om grondstoffen en eindproducten op specifieke eigenschappen te beoordelen. Daarmee helpen we onze klanten om verantwoorde keuzes te maken en daar waar mogelijk extra besparingen te realiseren. 408 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

9001 21 Plantijnweg 23 4104 BC Culemborg Aantal medewerkers: 500 + T: 0345 - 543543 E: office@rademaker. nl I: www. rademaker. com Specialists in food processing equipment Rademaker ontwikkelt en produceert sinds 1977 productiemachines voor de voedingsmiddelenindustrie, in het bijzonder voor industriële bakkerijen. Een sector waarin technologie en techniek centraal staan. Al jaren staat Rademaker in deTop 10 vande NederlandseMaakindustrie. Met een positie in de top van de internationale markt, behoren de grootste voedselproducenten tot de klantenkring. Rademaker beheerst het hele productiespectrum; van verkoop, engineering, productie en montage in twee Rademaker productiesites in Culemborg (360 medewerkers) en Slowakije (150 medewerkers), tot eindmontage en inbedrijfstelling bij de klanten. De Rademaker productiemachinesworden gemaakt van hoogwaardig roestvast staal en materialen geschikt voor de voedselverwerkende industrie. De machines worden geassembleerd door ervaren en bekwame vakmensenin zowel Culemborg als Slowakije. In het Rademaker Technology Center en het Research, Development & Engineering Center worden continu nieuwe innovaties getest met als doel het verbeteren vande machines. Productkwaliteit, consistentie en lijnefficiëntie zijn aspecten die Rademaker altijd wil verbeteren. Op die manier wordt de hoogst mogelijke winstgevendheid voor elke productieoplossing gerealiseerd. Meer informatie over Rademaker?Dat kan via www.rademaker.com of via telefoonnummer 0345 – 543 543. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Automotive Campus 30 5708 JZ HELMOND Nederland Contact: Marleen Meurs Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 (0)492 562500 E: info@raivereniging. nl I: www. raivereniging. nl/ automotiveindustrynl Automotive industry and technology in the Netherlands RAI Automotive Industry NL promotes and presents the Dutch automotive sector national as well as international. At OEMs, automotive suppliers, cluster organizations and governments. An important base is formed by the national innovative high tech ecosystem where industry, knowledge institutes and government work together. RAI Automotive Industry NL is part of the RAI Association which has a history of 125 years. The focus areas of RAI Automotive Industry NL are: - GreenMobility - Smart Mobility - Materials & Manufacturing - Internationalization - Human Capital The goal of RAI Automotive Industry NL is: - to stimulate collaboration and innovation in the automotive sector - Ensuring the link between education and the needs of the automotive sector - Contributing to knowledge development within the Automotive sector. - Positioning the Dutch Automotive sector (internationally) - Strengthen the Dutch Automotive sector - Connecting the Triple Helix technologies and interests - Business development RAI Automotive Industry NL is located in Helmond at the Automotive Campus, in the Brainport Area. Its headquarters is in Amsterdam (RAI Association). The national Automotive industry has great potential for growth and contributes to solving social problems in the field of safety, sustainability and mobility. 410 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Reggestraat 18 5347 JG Oss Nederland Contact: Jip van Mil Aantal medewerkers: 51-100 T: +31412646600 E: rosler- nl@rosler. com I: www. rosler. com Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

F. Hazemeijerstraat 800A04 7555 RJ HENGELO Nederland Contact: Marco Ezendam Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 88 5202500 E: info@reden. nl I: www. reden. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 412 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Sluisweg 30 5145 PE WAALWIJK Nederland Contact: Bas Nijpels Aantal medewerkers: 11-50 T: 0416-330589 E: b. nijpels@refitech. nl I: www. refitech. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Prestatie verhogende machine componenten Refitech Composites Engineering Center De Refitech Composiet Engineers gaanmet je aan de slag het uiterste uit de machine of apparaat te halen. Loopt u tegen beperkingen aan of is er een snelheid probleem? Wij kijken met composiet bril op naar uw vraagstuk en komen met verrassende voorstellen. Vezelversterkte componenten presteren beter ! Met RefiFLEX bieden we engineers en constructeurs een flexib en eenvoudige methode voor het zelf construeren met profiele en connectors. Online beschikbaar via carbonwebshop.nl In de Refitech experience ruimte kunnen we uwengineers producten laten voelen en ervaren waarna de haalbaarheid van besproken kan worden. Refitech China Zo zijn we een van deweinige Europese composietspecialisten naast de productie op eigen bodem een eigen productielocatie hebben in China. Grote serie productie tegen realistische kostprijzen. Daar staan wij voor. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Nikkelstraat 3 4823 AE BREDA Nederland Contact: Petra Koolaard Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 76 543 11 00 E: benelux@renishaw. com I: www. renishaw. nl UW PARTNER IN PRECISIETECHNOLOGIE 414 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Industriestraat 28 7482 EZ HAAKSBERGEN Nederland Contact: Paul de Reus Aantal medewerkers: 51-100 T: 053 5740404 E: verkoop@reobijn. nl I: www. reobijn. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9001 Specialist in ontwikkeling en productie van kunststof spuitgietwerk. Profiel Reobijn is gespecialiseerd in het ontwikkelen, ontwerpen en produceren van technisch hoogwaardige en gecompliceerde kunststof componentenwelke middels het spuitgietproces worden geproduceerd. Productie 2-componenten Reobijn biedt u ook het 2-componenten spuitgietproces welke hard-zacht verbindingen en/of meerkleuren mogelijk maakt. De kwaliteitsdienst beschikt o.a. over een 3D meetbank en een contactloze 2D meetcamera. Het machinepark kent moderne, computergestuurde spuitgietmachines van 25 ton t/m 1.400 ton sluitkracht, shotgewicht tot 8.000 gram.De machines zijn uitgerust met uitname-robots. One-stop-shop Reobijn biedt u elke fase in de toeleverketen van kunststof producten aan: idee, ontwikkeling en ontwerp, matrijzenbouw, productie en afwerking tot en met assemblage en logistieke handeling. Ervaring Reobijn is toeleverancier van toonaangevende bedrijven in hun branche en levert bijvoorbeeld: behuizingen voor ventilatie, luchtbehandeling en CV schakelaarbehuizingen voor de electro-technische industr dienbladen voor 's werelds grootste hamburgerketen componenten voor tapsystemen componenten voor filtertechniek in de automotive componenten voor medische en farmaceutische industrie klantgericht spuitgieten in het algemeen • • • • • • • Organisatie Reobijn kent een platte en efficiëntebedrijfstructuur. Er bestaat een nauwe samenwerking met haar zusterbedrijven Final Plastics in Losser KPI inWieringerwerf • • Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Koperslager 7 3861 SJ Nijkerk Nederland Contact: Marcel Gros Aantal medewerkers: 11-50 T: 0318-596180 E: info@rhenuslub. nl I: www. rhenuslub. nl Oil As A Service is toekomst van koelsmeermiddel Automatisch bijvullen - Begin 2018 lanceerden we ons automatisch bijvulsysteem voor KSM: de Fluid Fill Matic. "Het is een groot succes. Zowel in Nederland als internationaal is er veel vraag naar, wantde resultaten zijn buitengewoon goed. Erwordt door automatisch bijvullen simpelweg meer productie gedraaid. Gezondheidsklachten en stankoverlast verdwijnen en machines draaien langer door. Het systeem verdient zichzelf in no-time terug." Monitoring (op afstand) - In de metaalbewerking en verspaning zet de automatisering snel door. Sinds kort lezen wij data van kwaliteitsmetingen uit metde smartphone via een QR-code. "Dat gaat al een stuk sneller dan met de hand. Daarnaast ontwikkelen wij op dit moment een registratiesysteemwaarmee wij geautomatiseerdemetingen uitlezen op afstand en de klant ze ‘live’ kan inzien via een overzichtelijk dashboard." Uitsluitend met het juiste onderhoudhaalt u het meeste uit uw koelsmeermiddelen. Zokunt u niet alleen kostenbesparen, maar zorgt u ook voor een verhoging van productiviteit en continuïteit. Daarom heeft Rhenus LubOil as a Service. “Servicewas altijd al belangrijk, maar met het oog op de toekomst is het noodzaak”, zegt Marcel Gros, Managing Director vanRhenus Lub B.V. "Daarom ontwikkelden we een integrale aanpak: automatisch bijvullen,hoogwaardig KSM én structureel serviceen onderhoud. Daarmee lever je optimale prestaties." Door constant te meten, automatisch bij te vullen en de volumes in de reservoirs maximaal te houden, blijven koelsmeermiddelen langer goed en wordt de volle potentie eruit gehaald. “Zo kun je veel langer blijven draaien zonder allerlei problemen.” rhenus TU 446 - Het begint bij het juiste koelsmeermiddel. In 2018 brachten we een koelsmeermiddel op de markt, dat zo flexibel is dat vrijwel ieder materiaal en iedere bewerking ermee uitgevoerd kan worden. Het KSM voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van health and safety én levert optimale prestaties. Dit betekent een revolutie in dewereld van KSM. Als onderdeel van Oil as a Service, maakt dit uw proces nog efficiënter, flexibeler en productiever. 416 Sensor automatische concentratiemeting - Eind 2020komt Rhenus Lubmet een sensor wat de concentratie meet en deze data automatisch registreert in het Online platform. Oil as a Service, integrale aanpak - Zo komen automatisch bijvullen, een flexibel topkwaliteit koelsmeermiddel én hoogwaardige serviceen onderhoud samen in een integrale aanpak: Oil as a Service. De resultaten zijn veelbelovend. “Klanten die ermeewerken merken direct de voordelen. Het is de oplossing voor de toekomst. En dat kun je duizend keer zeggen, maar als je hetdan ziet gebeuren geeft dat wel een goed gevoel.” Over Rhenus Lub - Rhenus Lub uit Nijkerk is al sinds 2003 actief op de Nederlandse markt als specialist in industriële smeermiddelen. Contact - Interesse in OilAs A Service of in de Fluid Fill Matic? Of heeft uvragen over het gebruik van uw koelsmeermiddelen? Neem dan contact op metMarcel Gros of één van onze medewerkers op 031859 61 80, mail naar info@rhenuslub.nl of kijk op www.fluidfillmatic.nl Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e t. 21 Seinhuisstraat 1 3600 GENK België Contact: jochen schuermans Aantal medewerkers: 3-10 T: 32475977998 E: jochen. schuermans@roartis. com I: www. roartis. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Why IQ-BOND? ROARTIS stands for innovativeand quality electronicadhesives, for demanding, high reliability applications developedand produced in Europe! ROARTIS’ IQ-BOND adhesives and IQ-CAST potting resins have been used for many years in high reliability applications and markets such as aviation, medical, aerospace, defense, energy, automotive and industrial electronics. Our product portfolio includes: Electrically conductive adhesives, • • • • • • • • • • Insulating adhesives, Thermally conductive adhesives and potting materials, High temperature resistant adhesives, Underfills, Glob topand Dam& Fill resins Liquid resins for encapsulation and potting, Flame retardant materials, UL94-V0 certified, Optically clear adhesives, coatings and encapsulants UV-curable adhesives & inks Do you have questions about our products or do you wish to discuss your specific applications with one of our adhesive experts, please contact us. IQ as in Innovation &Quality Roartis adhesives and resins are typically used in electronic and industrial applications which are exposed to harsh environmen To keep track with our customers future requirements, we continuously innovate and place great emphasis on highest quality standards. Custom formulations Roartis will “custom formulate” adhesives and resin solutions w specific performance requirements, even for low to medium volume applications. Our focus is to provide solutions for new a future market requirements. However,we also offer replacemen of competitors’ discontinued products. Flexibility Do you have a supplier with large minimum order requirement long lead times? Do you have to wait weeks to get an answer o your technical questions? Roartis is known for its great flexibilit and fast decision-making. We work with small minimum order quantities, very short lead times and quick-market response. Made in Europe Roartis develops and produces in Flanders (Belgium), in the hea of Europe. This geographical location has enabled us, to grow rapidly in the start-up phase by focusing on European custome In the meantime, we can proudly say that 85% of our annual revenue is export-related. KnowHow & Technical Support Do you have trouble getting a competent person on the line w you contact your existing adhesive supplier? Roartis does a gre deal of effort to ensure that its personnel and distribution partn are competent adhesive experts. As such, we ensure that we understand your needs, and we can help you find the solution that suits your needs. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Ambachtsweg 22 5683 CD BEST Nederland Contact: GerdTeeuwen / Emile Rasing Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 40 226 56 55 E: info@rokoma. com I: www. rokoma. com Rokoma B.V. Nr 1. in de Benelux Vragen? Bel +31 (0)40 22 65 655 of kijk op webshop.rokoma.com Temperatuur- en drukmeting | Rokoma.com | 040 22 65 655 (NL) Al +30 jaar de specialist op gebied van verkoop en service van machines, randapparatuur en vervangingsdelen voor diverse industrieën zoals o.a. de kunststof-, verpakking-, chemie-, automotive- en voedingsmiddelenindustrie. Verwarmingstechnieken | Rokoma.com | 040 22 65 655 (NL) • • • • • • • • • • • • Verwarmingselementen Verwarmingspatronen Vlakke- en frame verwarmingselementen Neus verwarmingselementen Inschroefverwarmingselementen Verwarm- koelcombinatie Isolatiemanchetten Verwarmingstechnieken | Rokoma.com | 040 22 65 655 (NL) Dynisco druksensoren Thermokoppels Type J, K , L etc. PT 100 twee, drie of vierdraads Dynisco Melt temperatuurvoelers Indicators, Controllers & Temperatuur regelaars Dynisco rheologie | Rokoma.com | 040 22 65 655 (NL) • • • Visco Indicator Rheometers (in- en offline) Melt Flow Indexers & Laboratory Capillary Rheometer Tempereerapparaten | Tool Temp Benelux | 040 22 66 922 (NL) • • • • • • RVS en aluminium leidingwerk RVS en aluminium bochten Spiraalslang Buiskoppelingen Koppel en verdeelstations Installatie en montage van complete systemen. • +100 Tempereerapparaten op www.tool-temp-benelux.nl 418 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

L) 21 Bell Telephonelaan 2G 2440 GEEL België Contact: Gert Cuypers Aantal medewerkers: 11-50 T: +3214575911 E: info@rolanddg. be I: www. rolanddg. eu DGSHAPE Solutions: Dental, Decorating,Modeling Dentale slijpmachine DWX-42W in werking. Roland DG Benelux werd in 1985 opgericht in Oevel (België) als dochteronderneming vande Roland DG Corporation in Japan. Roland DG was pionier in de ontwikkeling van grootformaatprinters met snijfunctie. Vandaag zijn we dankzij onze constante stroom van innovaties nog steeds marktleider in het outdoor printsegment. DENTAL DIGITALE PRODUCTIE Sinds de introductie van 's werelds eerste 3D-freesmachine in desktopformaat in 1986 heeft Roland DG een breed scala aan innovatieve digitale technologieën ontwikkeld. In 2017 hebben we beslist om onze 3D-afdeling, die de ontwikkeling en verkoop van 3D-freesmachines, 3D-printers, graveermachines en metaalprinters omvat, over te brengen naar de speciaal daarvoor opgerichte dochteronderneming Roland DG DGSHAPE Corporation. DGSHAPE 3D-producten wordenwereldwijd geprezen vanwege hun compacte formaat, betaalbaarheid en uitmuntende gebruiksvriendelijkheid. Ze zijn geschikt voor een bredewaaier aan toepassingen, waaronder het ontwerpen van prototypes en producten, de productie van maatwerkartikelen en eenmalige geschenken, voor STEM en andere educatieve doeleinden, in de medische en tandheelkundige sector, en zelfs door hobbyisten voor de creatie van bijzonder unieke artikelen. DGSHAPE omvat vandaag drie hoofdactiviteiten: Dental, Decorating enModeling. Digitale tandheelkundige technologie biedt opmerkelijke voordelen. Of u nude eerste stappen zet in digitale tandheelkunde en CAD/CAM ofuw huidige restauratieproduct wilt uitbreiden, met DGSHAPE kunt u heel eenvoudig kwaliteitsvolle, indrukwekkend accurate, en kosteneffectieve tandheelkundige restauraties produceren. DECORATION De DGSHAPE graveermachines leveren precieze resultaten, waardoor u zo goed als elk voorwerp kunt personaliseren. Met onze producten bent u in staat om volledig nieuwe, hoogwaardige producten te maken en te personaliseren. Grave op geschenkartikelen, bewegwijzeringen, trofeeën, gereedschappen, industriële producten en meer. MODELING Onze CNC-freesmachines zijn uitermate geschikt voor subtract rapid-prototyping en rapid manufacturing. Zo kunnen ingenieurs en designers snel en goedkoop uiterst accurate, functionele onderdelen en snap-fit prototypes produceren met een breed scala aan materialen. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Autoweg 26 3911TK RHENEN Nederland Contact: Guus Staaltjens Aantal medewerkers: 11-50 T: 0317-398787 E: info@romex. nl I: www. romex. nl Wie Is Romex BV Romex B.V. is een gespecialiseerde distributeur van test- en meetapparatuur voor elektronica, soldeer en reparatie hulpmiddelen, ESD en Cleanroommaterialen en kleding van internationale topmerken als Weller, Viking, ECT, Almit, Dycem, Virginia Panel Corporation, WolfgangWarmbier, Metro, 6TL Engineering en andere. Wij verzorgen succesvolle standaard en maatwerk oplossingen, door tijdens het volledige traject ondersteuning en support te bieden vanaf de aanvraag tot de levering en installatie. Vele grote bedrijven in de Benelux zijn bekent met de toegevoegdewaarde en kennis van Romex B.V. Bezoek Romex.nl of Testprobes.nl ESD veilig werken Romex levert producten die u helpen om ESD veilig te werken. U kunt hierbij denken aan printplaatverpakkingen, kleding, stoelen, tafels, draadrekken en trolleys maar ook vloeren en gereedschappen. Hiermee kunt u probleemloos met ESD gevoelige elektronische componentenwerken. Bezoek ook Romex.nl of.esd.nl Wat is ESD? ESD is de afkorting voor Electro Static Discharge; elektrostatische ontlading in goed Nederlands. Het is de ‘tik’ die u soms voelt als u de auto uitstapt. Voor elektronische componenten en printplaten vormt ESD een gevaar. De halfgeleider in een IC kan door ESD beschadigen of gaat zelfs direct kapot. Het gevolg een defect apparaat. Romex Cleanroom Industriële processen in de elektronica-industrie zijn uitermate gevoelig. Ofuw activiteiten richten zich op productie, assemblage, reparatie of installatie van PCB's, kan een ogenschijnlijk heel kleine fout grote gevolgen hebben.Misschien te wijten aan stof of statische elektriciteit of zelfs ontoereikende procedures of onvoldoende opgeleide medewerkers. Dit brengt de continuïteit van de productieprocessen in gevaar, wat resulteert in financiële schade als gevolg van uitval en stilstand en soms zelfs schadeclaims. Romex levert de inrichting voor cleanrooms ofwel stofarme ruimtes en alle daarbij behorend pakket aan verbruiksmaterialen zoals handschoenen, kleefmatten, doekjes, UV lampenen alle andere benodigdhedenwaarmee u stofarmkunt werken. Kijk hiervoor op www.Romex.nl of www. cleanroom.nl 420 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e, e n, 21 Gouden Rijder 6 4879 AW ETTEN-LEUR Nederland Contact: M. deWinter Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 76 508 97 42 E: rp2@rp2. nl I: www. rp2. nl Specialist in vervaardiging van prototypen en kleine productie series Van prototype tot kleine serie RP2 is gespecialiseerd in de vervaardiging van prototypen en kleine series producten in kunststof en metaal. Van sterke, functionele prototypen tot zeer nauwkeurige en fraai afgewerkte producten. Bij RP2 vindt u de combinatie van ouderwets vakmanschap en de toepassing vande meest moderne technologieën. Juist deze combinatie maakt het mogelijk prototypen en kleine series producten te vervaardigen met een uitzonderlijk hoog kwaliteitsniveau. 3D-Printing RP2 Heeft diverse Industriële 3D-Print machines in huis. Zo hebben wij de mogelijkheid voor elke toepassing de juiste bijpassende techniek kiezen. Technieken die wij in huis hebben: Stereolithografie (SLA). Nauwkeurige en stevige producten met goede oppervlaktekwaliteit. Groot bouwbereik van 750 x 650 x 550 mm. Het materiaal is ook geschikt voor het maken van helder transparante producten. Polyjet is een techniekwaarmee we nauwkeurige kunststof producten printen met fraaie oppervlaktekwaliteit. Deze techniek is met name geschikt voor zeer fijn gedetailleerde onderdelen. De opbouw laagdikte is 16 micron! We hebben diverse materialen beschikbaar in diverse kleuren of transparant. Ook is het mogelijk om direct in rubber te printen. MultiJet Fusion (MJF) is een techniekwaarbij producten worden opgebouwd uit Nylon poeder. Dit geeft sterke, taaie, duurzame producten. Deze techniek is geschikt voor belastbare functionele onderdelen. Het is een efficiënt proces,waardoor het ook goed geschikt is voor serie-productie. Meer info en online offerte en bestellen: www.rp2industrial.nl vacuümgieten van PU- gietharsen Met behulp van vacuümgieten is het mogelijk om een kleine se replica’s van een moedermodel te vervaardigen. Dit is een interessante techniek indien u snel de beschikking wilt hebben over een aantal prototypen, bijvoorbeeld voor test doeleinden een beurspresentatie. Ook wanneer slechts een beperkt aantal eindproducten nodig is, kan vacuümgieten een economische productietechniek zijn. De replica is een exacte en nauwkeurig weergave van het moedermodel, maar dan met de gewenste materiaaleigenschappen, van rubberachtig tot hard en zeer ste Er zijn glashelder transparantematerialen beschikbaar en het is mogelijk het materiaal in te kleuren in iederegewenste kleur. Metaalproducten middels verloren (was) model gieten Met het verloren modelgieten zijn wij in staat metalen onderdelen te gieten in een grote variëteit. De modellen kunne op drie verschillende manieren gemaaktworden: Door het giet van was onder vacuüm in siliconenmallen, door 3D-printen of door stereolithografie (zgn quickcast). Er zijn veel verschillende legeringen mogelijk zoals aluminium, zamak, brons, messing, R gereedschapsstaal enz. Daar het metaalgieten onder vacuüm of stikstofatmosfeer plaatsvindt, kunnen zeer complexe vormen met kleine wanddik gegoten worden. De eigenschappen vande metalen delen komen vrijwel overee met die van de in massa geproduceerde onderdelen en zijn daarom bij uitstek geschikt voor functioneel testen, 0-series of kleine series speciale producten (custom/rapid manufacturing) Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Meeuwstraat 2 A 9791 GE Ten Boer Nederland Contact: Dhr. R. van der Ploeg T: +31 (0)50-3022702 E: info@ruplo. nl I: www. ruplo. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Voor uw verbindingsprobleem hebben wij een klinkende oplossing Lijmtechniek heeft de afgelopen jareneen stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Bestaande lijmen hebben aan kwaliteit gewonnen en nog dagelijks worden er nieuwe lijmen ontwikkeld. Daarnaast worden in steeds meer producten kunststoffen en keramische materialen toegepast. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg gehad dat lijmtoepassingen een enorme vlucht hebben genomen. De directeur van RUPLOvergelijkt de benadering graag met muziek (zijn tweede grote passie): "In het samenstellen van de juiste lijmcompositie en het juiste lijmarrangement ligt de kracht van ons bedrijf". Professioneel lijmadvies RUPLO heeft de afgelopen jaren vele lijmproblemen opgelost. Voor een optimale oplossing worden de lijmen gemodificeerd, zodat de eigenschappen ervan naadloos aansluiten bij uw bevestigingsprobleem. Uitgangspunt bij RUPLO is altijd de klant. Samen met de klant wordt een passende oplossing gezocht voor het desbetreffende probleem. Daarbij wordt bijvoorbeeld nagegaan welk product het meest geschikt is passend bij het probleem, of een eventuele voorbehandeling gewenst is, de aangegeven maximale droogtijd etc. RUPLO streeft er zodoende naar om de beste prijs – kwaliteit verhouding te realiseren, afgestemd op de klantenspecificatie, zodat de klant uiteindelijk tevreden is. U kunt geheel vrijblijvend telefonisch contact opnemen. De Research richt zich op het juiste type lijm voor de daarmee samenhangendematerialen, waarbij trek- en drukproeven uitsluitsel geven. Ook de mogelijkheid om te kunnen lijmen zonder primer of andere voorbehandelingen worden diepgaand onderzocht, evenals de temperatuurbestendigheid, chemische bestendigheid etc. die in nauwe samenwerking met de klant worden gespecificeerd. Research Dagelijks doet de firma RUPLO onderzoek in het laboratorium waarbij er verschillende lijmproeven worden gedaan. Klanten hebben vaak uiteenlopende problemen die de nodige Research vragen. 422 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Nederland Contact: Klantcontact centrum Aantal medewerkers: 500 + T: +31 88 - 042 42 42 E: klantcontact@rvo. nl I: https:// www. rvo. nl/ internationaal De Rijksoverheid stimuleert en helpt bij internationaal ondernemen Diensten voor internationaal ondernemen In het buitenland liggen vele kansen en mogelijkheden voor zakendoen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) begeleidt ondernemersmet internationale ambitie bij het vinden van informatie over de exportmarkt. Ook helpen wij bij het leggen van contacten met zakenpartners en het benutten van (financiële) ondersteuning. Netwerken contactenwereldwijd buitenlandnetwerk Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft u toegang tot het wereldwijde buitenlandnetwerk. Het netwerk ondersteunt u bij internationaal zakendoen, investeringen, onderzoek en samenwerking. Dit netwerk bestaat uit Ambassades en consulaten, Innovatie Attachés, Landbouwraden, Netherlands Business Support Offices en Regional Business Developers. Innovatie Attachés Heeft u interesse in internationale ontwikkelingen en trends op het gebied van innovatie en Research &Development (R&D)? Zoekt u internationale R&D-contacten? Het Innovatie Attaché Netwerk signaleert kansen voor innovatie en R&D en helpt bij het maken van innovatieve matches tussen Nederland en andere landen. Handelsmissie Heeft u internationale ambities en wilt u snel de juiste contacten leggen in een land? Ga dan mee op een handelsmissie, of ontmoet een inkomende handelsdelegatie uit het buitenland. Enterprise Europe Network Als u zaken gaat doen in Europa, is er een netwerk waar u niet omheen kunt: het Enterprise Europe Network (EEN). Dit netwerk is door de Europese Commissie opgezet, speciaal om mkb’ers te ondersteunen bij internationale handel en innovatie. Kennis en Informatie Landeninformatie Op onze Landenpagina's vindt u informatie over zakendoen in het buitenland voor meer dan 100 landen. Onze regio-experts kunnen u ook persoonlijk advies geven over zakendoen in het buitenland. Bijvoorbeeld door voor u een rapport te maken over de buitenlandse markt of sector. Weet u nog niet precies in welk land u wilt ondernemen? Dan maken onze regio-experts graag een landenvergelijking voor u. Zakenpartnerscan Breng kansen voor uw product in kaart. Vanuit Nederland is he niet altijd eenvoudig om in het buitenland agenten, afnemers partners te vinden.Wij zetten graag ons ambassadenetwerk in voor u op zoek te gaan naar een zakenpartner. Zo kunnen wij e overzicht maken van buitenlandse contacten met wie u mogelijk zaken kunt doen. Ook een persoonlijke introductie bij potentiële zakenpartners behoort tot de mogelijkheden. Starters International Business Subsidie Bent u een mkb-ondernemer en heeft u geen ofweinig ervarin met zakendoen op buitenlandse markten? Wilt u gaan exporte en bent u bereid tijd en geld te investerenom echt stappen ove de grens te zetten? Dan is individuele coaching iets voor u (RVO.nl/sib). Horizon 2020 | Onderzoeken Innovatie Is uw bedrijf of kennisinstelling in internationaal verband bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie? Dan kan het Europese programma Horizon 2020 u ondersteuning bieden (RVO.nl/horizon2020). Met de RVO.nl maakt u uw internationale plannenwaar. Lees meer op RVO.nl/internationaal enmeld u aan voor onze nieuwsbrief of neem contact op vooreen gratis adviesgespre bel: +31 88 042 42 42 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Galgenberg 9 5571 SP BERGEIJK Nederland Contact: Driek Brouwers Aantal medewerkers: 11-50 T: 0497-542232 E: info@rvsfinish. nl I: www. rvsfinish. nl Dé partner op het gebied van het nabehandelen van RVS-producten Continu de best mogelijke productkwaliteit leveren. Dat is onze focus. In middelen, bewerkingen en mensen.We willen dewereld van RVS nabehandeling elke dag een beetje beter maken. Daarom investeren we vooral in het automatiseren en standaardiseren van processen zodat we tijd en kennis kunnen investeren in onze klanten en onze mensen. Iedere organisatie die behoefte heeft aan de beste nabehandeling van hun producten is van harte welkom. Van eenvoudig straal- en slijpwerk en hightech geautomatiseerde projecten tot cleanroom werkzaamheden en assemblage. RVS Clean Al jarenlang is het behandelen van metalen oppervlaktes de rode draad die door ons bedrijf loopt. Het verbeteren en optimaliseren van diensten rondom deze producten zit in ons DNA. Vanuit deze filosofie zorgen we bij RVS Clean voor het hightech cleaning, verpakken en assemblage van producten van onze klanten. In onze ISO klasse 5 cleanroom werkenwe met onze EcoCcore reinigingsmachine (EcoClean). Hiermee is het mogelijk Grade 2 en Grade 4 te reinigen. Daarnaast kunt ugebruik maken van onze transportdienst om doorlooptijden van 24 uur te kunnen behalen. Innovatie Onlangs hebben we onze werkvloer uitgebreid met een volautomatische slijprobot. Hierdoor kunnen we 24 uur per dag en 7 dagen per week produceren. Deze machine ondersteund ons team met slijp en finish werkzaamheden om doorlooptijden korter te maken met een continue kwaliteit. Daarnaast is het mogelijk om grotere volumes automatisch te stralen. Deze volumes kunnen we met een tal van straalmiddelen volledig automatisch laten stralen. Geheel volgens uw norm. Naast het slijpen en stralen van producten verzorgen we ook het ontbramen vaneen groot scala aan producten. Met onze automatisch ontbraammachines kunnen we plaatmateriaal tot 1500 mmontbramen, zelfs tot een radius van R=2 in één doorgang. Mocht u op zoek zijn naar een premium partner voor uw nabehandelingwerkzaamheden? Dan nodigenwe u van harte uit om meer te weten komen over de mogelijkheden. 424 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

s t 21 Prisma 87 3364 DJ SLIEDRECHT Nederland Contact: Ing. C. Kleywegt / G-J Drinkwaard Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 184 413 314 E: spoint@spointbv. nl I: www. spointbv. nl S-point BV, Power in Plastics S-point B.V. is sinds 1994 actief.Wij berekenen, leveren, installeren en onderhouden productielijnen, systemen en componenten voor de kunststof-verwerkendeen chemische industrie. Onze missie voor u als klant is eenvoudig en duidelijk: Kwaliteitsverbetering, Produktieverhoging, Kostenbesparing. • • • S-Point's toegevoegde waarde: een brede kennisvan de aanwezige processen, engineering van nieuwe processen, optimalisering van bestaande processen, turn Key oplossingen. • • • • Afhankelijk vande situatie worden een of meerdere alternatieven doorgerekend, waarbij investerings-kosten en exploitatiekosten naast elkaar worden bezien. In de markt is S-point bekend onder de merknamen: GWK, Labotek, Plasticolor, Reifenhäuser, Maillefer, Getecha, Sikora, Comexi en Erge. GWK; Betrouwbare apparatuur voor gecontroleerdewarmte overdracht middels vloeistoffen. Temperatuurregel units, water en olie tot 400°C. Van stand alone koelunits tot centrale koelsystemen. Energie besparende vrijkoelers. • • • Labotek; Zekerheid in transport, droging en kristallisatie van granulaat. Hopperloaders, Warme- en droge luchtdrogers, Centrale transport-droogsystemen, Kristallisers. (PET) • • • • Plasticolor; Nauwkeurig en betrouwbaar doseren van granulaten. Volumetrisch doseren & mengen, Gravimetrisch doseren & mengen, Gravimetrische doorzetmeting. • • • Getecha; Maalmolens, automation & recycle systemen, robuusten van Duitse makelij. Complete recycle en maalgoed oplossingen uit hand. Reifenhäuser; Bedrijfszekere extruders en optimale extrusielijnen voor o.a.: Vlak- en Cast folie 9 laags, Blaasfolielijnen van mono t/m 11 laags, Extruders, Feedblocks en Die's. • • • Reiloy; Schroeven en cylinders vanhoogwaardige kwaliteit die van een specialist als Reifenhäusermag worden verwacht. Sikora; Inline meetsystemen voor de Kabel- en Buisextruisielijnen. X-Ray (Röntgen), 2 & 3-assige Laser units, • • Meetapparatuur voor detectie en scheiden van vervuiling voor extreem zuiver granulaat. Comexi; Specialist in drukken, lamineren en snijden van flexible packag Flexodrukmachines, Offset drukmachines metcentrale drum (CI8), Lamineermachines & snijmachines met optioneel laser. • • • Maillefer; Marktleider in kabel extrusielijnen. energy cable (high & low voltage), range of crosslinking methods, Optical Fiber & Coaxial cable. • • • Erge; Solide verwarmingselementen. Producten zijn o.a. patroon-, ne en bandelementen en bijbehorende regeleenheden. Voor specifieke situatieswordt in eigen beheer maatwerk ontwikkeld, geproduceerd en in bedrijf genomen. Technische gevevens omtrent bovenstaande apparatuur kunt u vinden op onzeweb-site: www.spointbv.nl Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Slachthuisstraat 120-bus 7 2300 TURNHOUT België Contact: Sander Tesser Aantal medewerkers: 11-50 T: +32 14 41 11 19 E: info@sadechaf. eu I: www. sadechaf. eu Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9 426 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

9001 21 Groenloseweg 28 7151 HW Eibergen Nederland T: +31 545 466 466 E: sales. nl@saint- gobain. com I: www. saint- gobain- abrasives. com/ nl- nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 Innovatieve, toepassingsgerichte slijp- en schuurproducten Saint-GobainAbrasives is onderdeel van Saint-Gobain, een multinational met vestigingen in 27 landen en meer dan 10,500 medewerkers wereldwijd. Glas, isolatie, bouwmaterialen en hoogwaardige materialen zijn de belangrijkste activiteiten van Saint-Gobain. De Abrasives divisie richt zich op de markt voor slijp- en schuur-oplossingen van zeer fijn materiaal ten behoeve van de fijnmechanische industrie tot slijpmiddelen voor de zware metaalindustrie. Dankzij de schaalgrootte heeft Saint-Gobain Abrasives, in alle toepas-singsgebieden waar zij actief is, de positie van technologisch leider verworven. In Nederland voert Saint-Gobain Abrasives een aantal befaamde kwaliteitsmerken waaronder Winter, Norton en Flexovit. Alle producten voldoen aan de eisen van de Fepa (Federation of European Producers of Abrasives) en de Osa (Organization for the Safety of Abrasives). Het assortiment bestaat o.a. uit slijpschijven, slijpstenen, super abrasives, hardmetalen frezen, schuurmiddelen & diamantzagen. Ten behoeve van alle denkbare applicaties, slijpstenen, stiftstenen, diamant & CBN slijpschijven, galvanische schijven, diamant dressers, polijstpasta, vijlen, vlak-lamellen, schuurbanden, schuurvellen en -rollen, hardmetalen frezen, staal-draadborstels, diamantzagen, -boren en -machines, polijst- en poets-materialen. De producten van Saint-GobainAbrasives worden in vele bedri takken gebruikt voor een breed scala aan bewerkingen van een grote variëteit aan materialen. Saint-Gobain Abrasives heeft vo ieder slijp vraagstuk de passende oplossing. In Nederland beschikt Saint-Gobain Abrasives over een 'Centre Excellence', een modern, praktijk-gericht laboratorium waar nieuwe samenstellingen van o.a. slijpschijven worden ontwikke getest en beoordeeld. Met als doel nieuwe producten te ontwikkelen met een verbeterde prijs/prestatie verhouding, duurzaamheid, gebruikscomfort en gebruikersveiligheid. Saint-GobainAbrasives stelt zich ten doel de meest innovatieve totaalleverancier van praktisch toepasbare materiaal- en oppervlakte-bewerkings-producten te zijn. Een doel dat begint met luisteren. Luisteren naar ervaringen va verschillende professionele gebruikers van slijp- en schuurproducten. De kennis van deze gebruikers maakt het voor ons mogelijk te blijven optimaliseren en innoveren. Dus.... heeft u specifieke slijp- en schuuruitdagingen ofwensen laat het ons weten.Wij werken graag samen met u aan praktisc oplossingen voor uw vraag, komen graag in uw bedrijf testen, d specifieke toepassing doorgronden en zoeken naar de meest effectieve oplossing. Wilt u meerweten ofheeft u vragen? Neem dan contact op met ons verkoopteam in Nederland of België. www.saint-gobain-abrasives.com Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Gotenburgweg 24 9723 TL GRONINGEN Nederland Aantal medewerkers: 11-50 T: 050-542 12 00 E: info@salomons- metalen. nl I: www. salomons- metalen. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 428 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 VELDHOVEN Nederland Contact: Reli Todea Aantal medewerkers: 3-10 T: +31611531854 E: info@samsasoftware. nl I: www. samsasoftware. com Enabling Industry 4.0 for Small and Medium Businesses SAMSA enables Small and Medium Businesses to increase productivity, lower production costs, ensure faster time to market, and the ability to quickly and profitably respond to changing consumer demands. Industry 4.0’s inherent future-forward benefits are driving innovation across the industry and disrupting outdated processes across value chains. With every new Industry 4.0 technology that emerges from Industrial Internet of Things (IIoT) analytics to Artificial Intelligence (AI) and AugmentedReality (AR) it becomes ever clearer that Industry 4.0 is not just an opportunity, but an imperative. SAMSA CLOUD, the software platform for smart planning using smart data and smart machines. Uses cutting edge demand planning to determine operations sequence, lot-sizes and replenishment points as input for the AI powered scheduling tool, which has the capacity to organize work most efficiently according to a wide range of criteria, such as avoiding material changes and minimizing waste. This automated process connects to the company’s Automatic Guided Vehicles (AGV) used for internal logistics. Automating these processes help reducing the company’s raw material waste, shorten the order delivery times and increase the Overall Equipment Effectiveness (OEE) or improve any other self defined Key Performance Indicator (KPI). SAMSA CLOUD platform is highly configurable to the specific needs of each customer ensuring tailor made user experience. Some out-of-the-box features: Various algorithms and optimizations Smart task scheduling Skill based employee allocation Inventory forecasting Warehouse visual design and optimization AGV route optimization Inventory localization (RFID / barcode) CRM, OrderManagement ERP integration • • • • • • • • • SAMSA configuration is done using Rapid Application Development methodologies like Leanand Agile. "Cloud" ensures reduced IT costs, improved maintainability, scalability and data security. We guarantee 24/7 support for the SAMSA cloud service. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Stökskesweg 13 5571 TJ BERGEIJK Nederland Contact: Michael Schriks Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 (0)497 783001 E: info@sbmetaal. nl I: www. sbmetaal. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 ProducingHigh-tech welded and machined assemblies Our key technologies enable us tomanufacture and machine welding assemblies ofhigh complexity. Improved quality by smart production solutions with the following techniques: WELDING Craftsmanship plays a crucial role in being able to weld complex assemblies. focused on prototype or small production series, our people are trained at variouswelding levels. MACHINING Mechanical machining of parts to complete welding assemblies in which precise tolerances are required, which are no longer feasible by hand. Accurate planes, pitch dimensions and fit holes are a few examples of what is produced every day on our Hermle milling machine. QUALITY CONTROL Quality management is central to everything we do. By striving for continuous improvement and delivering high-tech quality, we are fully committed to meeting the requirements and expectations of our customer. 430 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n e w r e f 21 Gildeweg 31 3771 NB Barneveld Nederland Contact: Viola Theunissen (Marketing) T: +31 342 40 30 00 E: info. nl@schaeffler. com I: www. schaeffler. nl We pioneermotion The Schaeffler Group - We pioneer motion Quick Center Barneveld As a leading global supplier to the automotive and industrial sectors, the Schaeffler Group has been driving forward groundbreaking inventions and developments in the fields of motion and mobility for over 70 years. With innovative technologies, products, and services for CO₂efficient drives, electric mobility, Industry 4.0, digitalization, and renewable energies, the company is a reliable partner for making motion and mobility more efficient, intelligent, and sustainable. The technology company manufactures high-precision components and systems for drive train and chassis applications as well as rolling and plain bearing solutions for a large number of industrial applications. The Schaeffler Group generated sales of approximately EUR 14.4 billion in 2019. With around 84,200 employees, Schaeffler is one of the world’s largest family companies. With almost 2,400 patent applications in 2019, Schaeffler is Germany’s second most innovative company according to the DPMA (German Patent and TrademarkOffice). In our QC in Barneveld linear components are being processed according to customised specifications and linear systems are being built, completed with motion and control. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Meerkollaan 11 5613 BS EINDHOVEN Nederland Contact: Jochem Terlunen Aantal medewerkers: 11-50 T: 040 3020111 E: info@scherpthe. nl I: www. scherpthe. nl Volledige proces- en ketenintegratie. Oog voor detail. Digitalisering Papierloos werken door supersnelle integraties, meegeleverde dashboards en OS onafhankelijke mobiele apps. Alle relevante informatie bedrijf breed gedeeld. Uwslimme fabriek - IoT Sluit systemen, sensoren, machines en mensen aan als nooit tevoren. Onze IoT oplossing combineert de kracht van Microsoft Azure met gegevens en context van Epicor ERP. Hiermee krijgt u nog beter inzicht in de werking en dagelijkse activiteiten vanuw onderneming. Industry 4.0 Om een duurzame, schaalbare ondernemingop te bouwen in de huidige bedrijfsomgeving, hebt u tools nodig die u helpen bij het stroomlijnen van taken, het verhogen van de productiviteit en samenwerking, en het in realtime benutten vangegevens. Met onze branche-oplossingen kunt u op het juiste spoor komen. Ketenintegratie Met behulp van onze vereenvoudigde integratiesoftware haakt u in met uw proces en gegevens in de keten waar u onderdeel van bent. Naadloze integratie met specialistische systemen Onze ingebouwde API verzorg integratie met andere systemen welke u al heeft of wilt gaan gebruiken. Inzetten op partnerschap Wanneer u kiest voor Scherpthe BV en Epicor ERP dan kiest u voor een lange termijn oplossing en relatie met een betrouwbare partner. Scherpthe B.V. is dé trotse Premium Partner en voorkeursleverancier vande Epicor ERP oplossing voor de Nederlandse markt. Laten we kennismaken! Bel ons nu! 432 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

r 21 Generatorstraat 34 7556 RC Hengelo Nederland Contact: J. Nijhuis T: +31 74 255 5757 E: info@schmalz. nl I: www. schmalz. com Met hun kennis op het gebied van vacuümtechnieken biedt de van oorsprong Duitse firma Schmalz in Hengelo (O) oplossingen om producten zo snel mogelijk van A naar B te verplaatsen, van hout- en metalen plaatmateriaal tot verpakkingsmateriaal, van partijen dozen tot honderden blikjes frisdrank of trays. Innovatie en duurzaamheid staan daarbij voorop. Met 16 dochterondernemingenwereldwijd kun je Schmalz gerust een grote speler in de vacuümmarkt noemen. De Nederlandse vestiging bedient vanuit Hengelo klanten door de hele Benelux. "Dat kunnen bedrijven in de verpakkingsindustrie zijn voor bijvoorbeeld het bewerken van halffabricaten of losse producten in verpakkingsmachines, maar ook bedrijven die een tilhulp nodig hebben voor het verplaatsen van zware halffabricaten of onderdelen", vertelt Jan Nijhuis, vestigingsdirecteur in Hengelo. Meerwaarde in kennis en service Handlingsystemen zoals slangheffers en railbaaninstallaties of vacuümcomponenten zoals zuignappen en vlakke grijpers; je kunt het zo gek niet bedenken of Schmalz heeft de techniek voor material handling in huis.Maar met het totaalpakket aan onderdelen en systemen is volgens de heer Nijhuis niet het enige waarmee het bedrijf zich onderscheidt. "Onze kracht is onze expertise en de bijbehorende serviceen ondersteuning diewe daarbij leveren. Klanten komen naar ons toemet een aanvraag en samen kijken we dan stap voor stapwelke oplossing hier het beste bij hierbij past.Welke afmetingen en gewicht heeft het product, omwelk materiaal gaat het en hoe moet het verplaatst worden? Het is vaak niet even door een catalogus bladeren. Wij leveren een totaaloplossing, de klant wil ontzorgd worden." Tests uitvoeren Na het beantwoorden van deze vragen wordt gekeken welke vacuümtechniek het meest geschikt voor de applicatie is. "We doen soms testen, zowel op locatie als in ons eigen laboratoriu om onvoorziene problemen voor te zijn. Zo haddenwe een oplossing bedacht voor het verplaatsen van kazen die in plastic waren verpakt. Later bleek echter dat ze in de praktijksituatie n uit de koeling kwamen en de verpakking week af van het testmateriaal. Dat vereiste net even een andere aanpak en techniek: we moesten dus achteraf een aanpassing doen. Juist zodra het moeilijker wordt, zoals bij dit voorbeeld, komt onze kracht naar voren." Industrie 4.0 De nieuwste trend is bij 'Industrie 4.0' ofwel het “Internet Of Things”, een ontwikkeling waarin bedrijven zich voorbereiden o technologieën van de toekomst. "Steeds meer apparaten kunn op afstand worden gelezen en bestuurd via WiFi. Die trends implementeren wij in de producten die wij leveren, zoals vacuü schakelaars, grijpers of andere intelligente vacuümcomponente Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Jufferstraat 10 3011 XM ROTTERDAM Nederland Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0)10 - 4144766 E: info. 0037@schunk- group. com I: www. schunk- group. com Schunk Carbon TechnoloyNederland is 100% dochter van de Duitse onderneming Schunk Kohlenstoff Technik GmbH. Als wereldwijd technologie bedrijf zijn wij met onze carbon en keramische producten actief in een groot aantal industrieën, zoals onder andere de transport, energie, cement, kabel, staal, kunststof, farmaceutische, chemische en medische industrie. Tribologie Door de specifieke eigenschappen van grafiet, zoals zelfsmerendheid, resistentheid tegen de meeste chemische media, temperatuurbestendigheid en een hoge slijtvastheid, is grafiet uitzonderlijk geschikt in de tribologie. Voor extreme toepassingen waar droogloopeigenschappen van het materiaal zijn vereist, is de kwaliteit SIC30 de onbetwist beste oplossing in de markt. Hoog temperatuurtoepassingen Waar hoge temperaturen extreme eigenschappen van het materiaal eisen, zijn onze carbon en technisch keramiek producten voor hoog-temperatuur toepassingen de eerste keus. Of het nu is voor een gehele oven-constructie, warmtebehandeling, productie van glas, productie van semiconductors, productie van wafers voor de solarindustrie, of analyse technologie. Naast grafiet produceren wij ook componenten gemaakt uit koolstofvezel versterkte koolstof (C/C) en zijn we in staat tot het aanbieden van extreem reine producten. In een infiltratie- en/of coatingproces kan onze materiaal worden verdicht met PyC (Pyrolytic Carbon) en/of worden voorzien van een zeer slijtvaste laag SiC (Silicon Carbide). Stroomoverdracht Producten van Schunk Carbon Technology voor een efficiënte overdracht van stroom zijn te vinden in auto’s, trein-, tram en metrovoertuigen, laadmogelijkheden voor autobussen, bijna alle mogelijke industriële toepassingen en elektrische apparaten. Dit kunnen zijn koolborstels, koolborstelhouders, sleepringen, contacten, flexibele stroomverbindingen, pantografen of elk ander product van ons. Onze capaciteit een grote variëteit aan materialen en componenten te ontwikkelen die nauw aansluiten bij dewens en de gebieden van onze klanten, maakt van Schunk Carbon Technology de juiste partner voor de transmissie van stroom. 434 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Titaniumlaan 14 5221 CK 'S-HERTOGENBOSCH Nederland Contact: De heer G. Segers Aantal medewerkers: 500 + T: 073-6441779 E: info@nl. schunk. com I: www. schunk. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Superior Clamping and Gripping Wie zijn wij? Compleet assortiment SCHUNKGmbH & Co. KG uit Lauffen/Neckar is een Duits familiebedrijf. In 1945 is het bedrijf opgericht door Friedrich Schunk als een mechanischewerkplaats. Onder leiding van zijn zoon Heinz-Dieter Schunk ontwikkelde SCHUNK zich tot eenwereldmarkleider op het gebied van grijpsystemen en spantechniek. Tegenwoordig wordt de onderneming geleid door Hendrik A. Schunk en Kristina I. Schunk, broer en zus van de derde generatie. Wereldwijd zorgen meer dan 3.500 medewerkers ervoor dat SCHUNK intensief op de markt aanwezig is. Zij staan aan de basis voor eerste klas oplossingen en producten. SCHUNK wordt in meer dan 50 landen door 34 dochterondernemingen en distributiepartners vertegenwoordigd. SCHUNK Intec B.V. gevestigd in 's-Hertogenbosch is een van de dochterondernemingen van het Duitse familiebedrijf en is het service- en verkooppunt voor de Nederlandse markt. De belangrijkste afnemers zijn productiebedrijven met montage-, handling- en verspanende processen. Sinds 2012 is Jens Lehmann, Duitse doelmanlegende, de merkambassadeur van SCHUNK voor het veilig en nauwkeurig grijpen en opspannen. Al meer dan 70 jaar neemt SCHUNKeen vooraanstaande positie op de markt van spansystemen. Gereedschapshouders, klauwplaten, stationaire spansystemen en spanklauwen, bij SCHUNK profiteert u van het grootste en meest complete productprogramma in spantechniek. Welke specifieken eisen u ook heeft, ons productaanbod met meer dan 11.000 standaardcompenten biedt een breedt scala a optimale oplossingen. Of het nu gereedschaps- of werkstukklemmen betreft, SCHUNK garandeert nauwkeurighei efficiëntie en procesveiligheid. Ook op het gebied van industriële automatisering neemt SCHU al meer dan 30 jaar een prominente plaats in op de markt. SCHUNKgrijpsystemen anticiperen op toekomstige technologische trends en behoeftes van de klant en vertaald de naar unieke producten, oplossingen en diensten. Het volledige assortiment grijpsystemen omvat meer dan 4.000 componente TEC Center Het TEC Center is een Technologie Center waar SCHUNK Intec B experience dagen organiseert met wisselende thema's. SCHUN heeft in het TEC Center al haar kennis en ervaring op het gebied van span- en grijpsystemen gebundeld en helpt bedrijven bij h succesvol integreren van componenten. In het TEC Center bied wij producttrainingen, productpresentaties, scholingen, workshops en huisbeurzen met strategische partners. Kijk voor meer informatie op www.schunk.com Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Zuiddijk 23 5705 CS HELMOND Nederland Contact: Ans Krijnen Aantal medewerkers: 200-500 T: +31 (0) 492 57 87 87 E: info. sxt@schunk- group. com I: www. schunk- xycarbtechnology. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Global supplier of consumable parts for semi, LED, silicon & solar market Schunk Xycarb Technology's significance as an employer: With an international team of 400 dedicated professionals we contribute to the production of devices that we all use in everyday life such as computers, game consoles, cars and mobile phones. We are always looking for new talent to deliver what we stand for: Pure Excellence. ‘Working together on solutions gives me great satisfaction’ Hielke, ProductEngineer. Whathe enjoys most is working directly with customers - together with a team ofspecialized colleagues. Schunk Xycarb Technology (SXT) has been a highly dedicated and leading global organization for 40 years. We provide integrated packages of consumable parts made of quartz, graphite and ceramics for the semiconductor, LED, silicon and solar industry. Additionally, refurbishment & repair services are available to support cost of ownership optimization. All our activities are served from the perspective to provide Pure Excellence. SXT is part of the Schunk Group, an international technology group employing 9,100 people in 29 countries. SXT has facilities in the Netherlands, Germany, the United States, Singapore, China, Korea and Taiwan. Schunk Xycarb Technology offers: • • • • • • World-class CVD coating technology, one of three major players worldwide Complete range ofwafer processing consumable products enabling low cost of ownership High-precision ceramic machining capabilities meeting the most demanding specifications Global sales and distribution network providing localized logistics Continuous innovation and investment in newmaterials and technologies through our own research &development facilities Engineering service providing tailored application-driven solutions ‘To deliver a product today that the customer will ask for tomorrow’ Bjorn, Process Engineer. He likes toview the process fromthe product's perspective - whathappens tothe product as it passes through themanufacturing steps? ‘When you go forward, the company goes forward’ Having been trained in metallurgy it was a challenge for Operator Ricardo toworkwith graphite. By developing his skills he discovered his addedvalue to the company. 436 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

m t y : h 21 Duinkerkenstraat 21 9723 BN GRONINGEN Nederland Aantal medewerkers: 11-50 T: 050 5 877 877 E: SchutNL@Schut. com I: www. schut. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Meetinstrumenten en -systemen Schut Geometrische Meettechniek bv is een internationale organisatie opgericht in 1949, met vijf vestigingen in Europa, gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie, verkoop en service van precisie meetinstrumenten en -systemen. Schut Geometrische Meettechniek is ISO 9001 gecertificeerd. Onze betrouwbare service en ons doelgerichte technische advies ondersteunenu bij de bepaling van uw optimale kwaliteitsstrategie. Eigen productie Producten ontwikkeld en geproduceerd door Schut Geometrische Meettechniek zijn de 3D CNC coördinaten meetmachines DeMeet (video, taster en multi-sensor uitvoering) en productopspansystemen. Uitgebreid assortiment Naast producten van bekende producenten zoals Magnescale (elektronische linialen, tasters en tellers), TESA, Mitutoyo, HeliosPreisser (meetinstrumenten), Fisso (meetklokstatieven), Käfer en Peacock (meetklokken), Witte (Alufix opspansysteem), Peak (loepen en microscopen), LMW (kalibers), Schwenken Krœplin (binnen- en buitenmeters), Dino-Lite (digitale microscopen) en Renishaw (taster-systemen) levert Schut een zeer uitgebreid assortiment meetinstrumenten in verschillende prijsklassen, zoals microscopen, vlakplaten, statieven, meetklokken, reien, hoekhaken, hoekmeters, schroefmatenen schuifmaten. Optimale kwaliteitsstrategie De in vier talen uitgebrachte catalogus met ons complete leveringsprogramma, prijzen en technische specificaties, de ruime keuze in merken, onze hoge servicegraad en ons voorraadniveau zorgen ervoor dat u, al dan niet in overleg met een van onze technisch adviseurs, altijd de juiste keuze kunt maken voor een optimale kwaliteitsstrategie. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Ampèrestraat 16 2952 AA Alblasserdam Nederland Contact: Dhr. J.M. Schut Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 78 691 56 66 E: info@schutprecisionparts. nl I: www. schutprecisionparts. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9 Automotive industrie Schut PrecisionParts levert race rem- schrijven aan de automotive industrie. Schut PrecisionParts in Alblasserdam, opgericht in 1948, is een verspanende producent van zeer hoogwaardige onderdelen voor de machine- en apparatenbouw, zowel de OEM- als de MROmarkten. Hun productiewordt gekenmerkt door middelgrote series en zeer hoge eisen ten aanzien van maatvoering en oppervlakteafwerking. Als allround verspaner bundelt Schut PrecisionParts alle verspanende deelbewerkingen als (CNC-)draaien, frezen, slijpen, honen, leppen en langgatboren, lasergraveren onder één dak. Bovendien kan Schut 5-assig frezen. Dit kan worden toegepast op eenvoudige tot hoogwaardige materialen in staal of non-ferro. Verder kan worden geassembleerd. Schut PrecisionParts heeft 20 medewerkers. Schut PrecisionParts is een toonaangevende productspecialist voor onderdelenfabricage ten behoeve van de machine- en apparatenbouw en assemblage. Onze expertise ligt in de technologie van de verspanende bewerkingen. Wij produceren opdrachtafhankelijk en op basis van de specificaties vanonze klanten. De hoge precisie van onze producten en kwaliteitsnormen van onze dienstverlening als geheel, stellen ons in staat omduurzame en profijtelijke relaties te onderhouden met toonaangevende opdrachtgevers in Nederland en daarbuiten. Onze machines en faciliteiten zullen steeds ‘state of the art’ zijn, in overeenstemming met de verwachtingen vanonze klanten, onze eigen kwaliteits-normen en onze ambities voor de toekomst. De oorsprong van onze marktpositie ligt bij het vakmanschap, de ambities en de arbeidsvreugde vanonze mensen. Centraal in ons personeelsbeleid staat dewaar- borging van eenwerkklimaat waarin vakmanschap optimaal kan gedijen en initiatief en inzet zichtbaar wordt beloond. Dit werkklimaat stelt ons in staat om bestaande vakmensen te behouden en nieuw talent succesvol aan ons te binden en te ontwikkelen. We willen bekend staan als een modern en integer bedrijf van hoge kwaliteit waarmee het goed samen- werken is en dat kan meegroeien met de ontwikkelingen van haar partners. Maeslantkering Schut PrecisionParts vervaardigt inconel cilinders voor de Maeslantkering. Railgebonden vervoer Schut PrecisionParts levert aandrijfassen, wielen en wielbanden aan het railgebonden vervoer. Attractie-industrie Schut PrecisionParts levert hoogwaardige componenten aan de attractie-industrie, o.m. beveiligings- haken, wheelcarriers etc. Lucht- en ruimtevaartindustrie Schut PrecisionParts levert mechanische besturingselementen aan de lucht- en ruimtevaartindustrie. 438 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

9001 n 21 AvelingenWest 5 4202 MS Gorinchem Contact: Customer Service NL Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 183 63 66 00 E: mail. benelux@secotools. com I: www. secotools. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Seco Tools Benelux werd opgericht in 1974 en is gevestigd in Gorinchem en Braine l'Alleud (België) en is een dochteronderneming van Seco Tools AB met hoofdkantoor in Fagersta (Zweden). Seco is gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en leveren van hoogwaardige verspanende gereedschappen. Kwaliteit en innovatie spelen bij Seco een centrale rol. Passie voor onze klanten, familiegevoel en persoonlijke betrokkenheid vormen de achtergrond voor ons handelen. Dit komt zowel tot uiting in onze producten als onze processen en service. Zowel standaard catalogus producten als maatwerkproducten behoren tot het uitgebreideaanbod datwereldwijd in meer dan 50 landen wordt afgezet. Eindgebruikers bevinden zich in alle takken van de industrie, o.a. de vomen- en matrijzenbouw, vliegtuigbouw alsmede de automobielindustrie. Seco Tools Beneluxwas established in 1974 and located in Naast de productie van nieuwe gereedschappen is tevens de mogelijkheid aanwezig om gereed-schappen na te slijpen. Hierdoor kunnen de gereedschappen opnieuw gebruikt worden, wat bijdraagt aan het behalen van een optimaal rendement bij de eindgebruiker. Niet alleen een kwalitatief hoogstaand product maar tevens het meedenken met eindgebruikers en het probleemoplossend acteren vormen de kerntaken van deze organisatie. Dit gebeurt door middel van cursussen en praktijkgerichte trainingen. Door het aanbieden van innovatieve verspaningsconcepten en gereedschappen wordt de onderneming gezien als een gewaardeerd partner bij het scheppen van toegevoegde waarde bij eindgebruikers. Gorinchem andBraine l'Alleud (Belgium) and is fully owned bySec Tools AB with headquarters in Fagersta (Sweden). Seco is competence center for the development, manufactureand supplyofhighquality metal cutting tools for a variety ofhigh-tech industries including Mould &Die, Aerospace, Medical, Power Generation en General Engineering. Seco regards qualityas ofthe utmost importance; quality in produ organization and services.By being personally engagedwith our customerand byusing a state-of-the-art production facility with closed loop manufacturing, Seco guarantees consistent high quali tools giving the customerprocess security, reliabilityand optimum productivity. We deliver winning solutions. In morethan 50 countries all overtheworld ourstandard-catalogu products and tailor-made products are being sold. Seco also offers regrinding ofused tools. This means the tools can used again, which gains an optimumprofit for the end-user. Not onlyhigh quality tools but also adding value andbeing a problem solver toend-users are core values for Seco. Therefore technical support foragents and end-users is one ofourmain task our trainingcentre, technical courses and training on the job can b obtained. By offeringinnovative machining con-cepts and tooling, SecoTool an appreciated partnerin creating added value towards Seco Sale Organisations andend-users. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

De Witbogt 2 5652 AG Eindhoven Nederland Contact: Patrick Smulders Aantal medewerkers: 11-50 T: 040 8517 500 E: info. nl@segulagrp. com I: www. segula. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 A High Tech Engineering Company SEGULA Technologies Nederland BV develops advanced intelligent systems, in particular for the High Tech industry in the Benelux. Segula Technologies Nederland BV established in 2010. We apply the knowledge of non-linear systems (systems architecture and modeling, analysis, mechanics, mechatronics, electronics, software, system integration, calibration and validation) to projects and conduct mid to large-scale projects, ranging from studies to industrialization and production. Mechatronic modules, also for cleanroom environment, used as production and service tooling are being developed by us for different customers. Our mission is to connect ourselves with the goals and objectives of our customers. Making the right choices within a project at the right time is made possible by our unique (project) approach. This approach is based ona systems architecture concept, supported by solid project management. Model DrivenDevelopment is central in our approach; it's applied in various phases of the project. Ultimately this results in a project that satisfies the given requirements. We are part of the SEGULA Group; an engineering group with a global presence, helping boost competitiveness within all of the major Industrial sectors: automotive, aeronautics, energy, rail, naval, pharmaceutical and petrochemical. Present in 32 countries, with 140 offices, the Group fosters a close relationship with its customers thanks to the expertise of its 12.000 employees. OU R VA L UE S Responsiveness Our responsiveness is an advantage when it comes to recruiting new talents that allow us quickly to respond to the specific needs of our customers and partners, while at the same time adapting to technological developments. Ambition Our ambition is to serve the ambitions of our customers. As a leading engineering company, our success lies in our ability to projects ourselves and to share our love of challenges with our teams and stakeholders. As well as advanced control of large machines, including complete modelling of all internal vibration modes and the development of an autonomous robot platform to execute a task in cooperative control and an undefined environment by means of multiple sensors input. We are working for instance on projects within the field of aerodynamics on vehicles to optimize fuel consumption. Flowand heat distribution and control for thermal problems and/or heating processes. Proximity The international presence of Segula Technologies is a strength that we continue to cultivate every day. With 140 sites around the world we can pay close attention to our customers and adapt perfectly to local differences. Innovation Research and innovation forms the core of our engineering projects. our know-how in projects such as connectivity, renewable energies, energy consumption and many others open up exciting prospects. 440 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

s o 21 Looier 5 5253 RA Nieuwkuijk Contact: Dhr. J. Kesseler Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 73 2200 000 E: info@sentech. nl I: www. sentech. nl Kwaliteitscertificering: IATF 16949 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Harmonielaan 2 2960 Brecht België Contact: Filip Pauwels T: +3233264666 E: fp@servotronic. be I: www. servotronic. be Uw partner in aandrijftechniek en sensoren ! 442 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Achtseweg Zuid 211 5651 GW EINDHOVEN Nederland Contact: Sven Pekelder Aantal medewerkers: 101-200 T: +31 40 851 20 00 E: sven. pekelder@sttls. nl I: www. sttls. nl Development & Engineering Precision Parts Our research, development and engineering activities are covered by 5 expertise groups. Our expertise ranges from physics, mechanics, mechatronics, sensors to software and control. The unique combinations of skills and capabilities allows us to provide practical solutions for complex technical challenges which our customers are facing. Supply chain and system assembly Our development and engineering activities are closely integrated with manufacturing, testing and assembly. We use a supply chain of various qualified strategic suppliers. Our assembly area includes a 500 m2 ISO-6 cleanroom. Settels Savenije offers unique solutions for the design, realisation and qualification of parts and modules according to the highest cleanliness standards in the industry. Settels offers unique RGA qualification services for products up to 2x2x1 m. Located in a brand-new factory at Stijp-T Settels Savenije Precis Parts manufactures complex high accuracy metal parts &modu for application in many crucial functions in high tech equipmen Production concentrates on high precision machining of parts modules which in most cases are applied in critical functions of our customers’ high tech products. Our fully automated machinery guarantees a process controlled and cost-efficient production. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Achtseweg Zuid 211 5651 GW Eindhoven Contact: Dhr. M. Beugelink Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0) 40 8512000 E: sales- pp@sttls. nl I: www. sttls. nl/ precision- parts Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Settels Savenije Precision Parts, smart in precision Fijnmechanische producten Settels Savenije Precision Parts is een fijnmechanisch precisie metaalbewerkingsbedrijf. Wij vervaardigen producten met een hoge precisie- en afwerkingsgraad. Met moderne CNCbewerkingsmachines wordt te allen tijde een hoogwaardig resultaat behaald. Industrialisatie Settels Savenije Precision Parts richt zich met name op het industrialiseren van producten. Hiervoor beheersen wij de volgende competenties: Design forManufacturing Cost Engineering Supply Chain Development Risk Analysis & Capacity Models Proces Design & Certification Initial Production • • • • • • Settels Savenije Precision Parts is onderdeel van Settels Savenije Group of Companies. Wij willen als collectief de komende jaren de bestaande markten verder uitbreiden. Tevens is het ons doel omtot de kern van de vraagstukken bij klanten te komen en zodoende mee te kunnen denken om fijnmechanische producten nog verder te ontwikkelen. We zijn lid van deMetaalunie, Brainport Industries en het Dutch Precision Technology Platform. Tevens zijn we ISO9001:2015 gecertificeerd. In de zomer van 2020 zijn we in onze nieuwe fabriek op Strijp T getrokken. Hiermee zijn R&D, Advanced Systems en Precision Parts samen gebracht op een locatie. Ons machinepark is geheel up-to-dateen voorzien van optimale tools die specifiek geschikt zijn voor de productie van precisieonderdelen. De finishingafdeling is bemand met ervaren medewerkers die uw producten onder microscopen inspecteren en nabewerken. In de meetkamer worden alle gepro-duceerde producten gemeten en getest. Zo garanderenwe de kwaliteit waar we voor staan. 444 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

w 21 Rubensstraat 104/89 2300 TURNHOUT België Aantal medewerkers: 51-100 E: epost@sevocomm. com I: https:// sevocomm. com Telecom Engineering | Consultancy | Security Our Vision In our role as a specialistsin the telecommunicationsfield, our vision is to provideyou with leading-edgesolutions in linewith the expectationsof your customersandthe requirements of your busine SEVOCOMMworks closely with youto build long-termpartnerships andbring you evolutionaryandsustainableengineering solutions that will meetyour company needsas it continues to grow. About We are a highly skilledandexperiencedteamof telecomspecialists basedin Belgium,The Netherlands,Germany, Russiaand Ukraine. SEVOCOMMenables operatorsandtheir partners to take project control in engineeringand roll-out managementtonamea few. Onderschr OurMission Our mission is to bringyou practicaland cost-effectivetelecom engineeringandsolutions for theimplementationof your commercialand managerialstrategies in anever-changingand convergentenvironment. SEVOCOMM’scompleteindependenceenablesus to be pragmat project partnersandmanagersable to transformyour needs. Cre reliablesolutionsthat are innovativeand fully customized. Systemdevelopmentandsupport Luchthavenweg81, 5657EAEindhoven Projectandsalesoffice Laan vanVredenoord33, 2289DA Rijswijk Onderschr Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Australielaan 14 5232 BB 's-Hertogenbosch Nederland Contact: Marcel Bisschops T: 073-6430320 E: info@shimadzu. nl I: www. shimadzu. nl Shimadzu Material Testing - Never Compromise Shimadzu is a world-leading manufacturer of analytical and testing instruments. Shimadzu develops and manufactures innovative products for laboratories in industry, science and governmental institutions. Our product lines include, among others: analytical systems for chromatography (HPLC, LCMS, GC, GCMS), spectroscopy (UVNIS, FTIR, AAS), environmental analysis (TOC), material testing machines (TM) and balances. With our customer-oriented strategy and our high-quality service, we aim for European market leadership. Our technology developed for customer needs, serves the well-being of people and is in accordance with ethical values, environment and nature. The goal of our activities is to reach absolute customer satisfaction through the quality of our products and services. This includes the most modern technologies with excellent price/quality ratios, the best advice and support aswell as numerous services such as local preventative maintenance and customer training. Numerous world-premieres, awards and even a Nobel prize demonstrate our ambition to exceed the present limits of technology and to introduce even better instruments to our customers. Shimadzu has grown independently as a company since 1875 and its technical know-how is based on a rich history of developments and a worldwide network, which is a strong advantage for each of our customers. Shimadzu introduced it's first material testing machine in 1917, Shimadzu testing machines benefit from a lot of experience from a long history. Our offices in 70 countries with a total of 5000 employees guarantee that we are always within close reach of our customers. For instance in Germany alone, Shimadzu serves its customers through 6 technical offices and service support centres. Also the Benelux has a local support and service centre in order to help customers in their own language. Shimadzu, the market leader in Japan, recently has introduced its dynamic and static testing machines to the European market. A wide range of applications are covered by a wide range of testing machines from a few MilliNewton up to several MegaNewtons. The completelynew designed electromechanical driven AG-X and AGS-X series reach a unsurpassed quality and performance level exceeding the expectations of our customers working, in quality control and Research and development. In the same way, Shimadzu dynamic universal testing machines are offering a high performance and durability concept. They are designed for many years of continuous trouble free testing, from the beginning. Obviously delivering top of the bill equipment is crucial for the success of our customers. However the basis of our success is not only based in our high-sophisticated instruments, but also largely in our enthusiastic and motivated colleagues who, in close cooperation with our customers, design and realize individual solutions. Please check ourwebsite: https://www.shimadzu.nl/materials-testing-inspection 446 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

. d y 21 Van Kemenadelaan 13 5674 PP NUENEN Nederland Contact: K. Zagers Aantal medewerkers: 1-2 T: +31 40 283 95 82 E: info@si- kwadraat. nl I: www. si- kwadraat. nl SI-Kwadraat: Systeem Integratie Industrieel Bij SI-Kwadraat CAN heel veel ! Het Controller Area Network, ofwel de CANbus is nog altijd springlevend in zowel automotive als industriële toepassingen. Met de nieuwe geavanceerde standaarden CAN-FD en CAN-XL zullen onze voertuigen in ieder geval de komende decennia nog uitgerust zijn met dit netwerk, Daarom heeft SI-Kwadraat zich 100% toegelegd op dit netwerk. Dit doenwe met: Eigen hardware Eigen software Producten van partners En vooral 30 jaar expertise • • • • We hebben kennis op het gebied van toepassingen, analyse op zowel fysiek-, datalink- als applicatie niveau van het netwerk en de integratie met alle in- en uitgang circuits. De SI2-CBB universele CAN module Klantspecifieke 2kanaals CANmodule met flexibele I/O aansluitingen op Arduino compatibele connectoren. Gereedschap voor een goede CANbus analyse, logging, monito ring, emulatie, etc. is beschikbaar in een embedded vorm. De SI2-CBB is een CANbus black box, met een krachtige 32 bit c troller en een zeer flexibele CANbus module. De basis bestaat u volledig open hardware en software, waarbij de CANbus modu door ons compleet is geïmplementeerd. Hierdoor kunnen we optimaal toegangkrijgen tot de hardware en alle functionalitei van de CANbus module benutten. De module kan geconfigureerdworden als CANopen slave met flexibele I/O of als J1939 deelnemer. Analyseren van berichten of status kan door middel van een lok display met touch panel voor bediening of op een remote PC. Niet alleen analyse op CANbus datalink, maar ook op CANopen J1939, FMS en OBD-II wordt door de SI2-CBB ondersteund. Zelfs het meten van fysieke aspecten van het netwerk, zoals spanningen en flanken kan met behulp van de SI2-CBB. Dit kan ook gebruikt worden voor het testen van een losse deelnemer van alleen de bekabeling. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Leijenseweg 111 3721 BC BILTHOVEN Nederland Contact: P.G. Houthuijzen Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 30 204 40 00 E: info@sick. nl I: www. sick. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 SICK kent geen grenzen Met het hoofdkantoor inWaldkirch (ZwarteWoud - Duitsland) en > 10.000medewerkers in ruim 50 landen is SICK één van de grootste sensor-fabrikanten ter wereld. Overal waar processen worden verbeterd is sprake van SICK sensoren. SICK is continu actief om de bestaande technieken te optimaliseren en nieuwe technologieën te ontwikkelen. Een uitgebreid verkoop- en servicenetwerk met vestigingenen vertegenwoordigingen over de gehele wereld garandeert ugekwalificeerde support, waar en wanneer udat ook nodig heeft. Wij ondersteunen onze klanten en handelspartners met scholingen en trainingen, helpen bij planning en het in gebruik nemen, informeren over technische vernieuwingen en zorgen voor een overzichtelijke en complete documentatie. SICK B.V. gevestigd in Bilthoven is een 100 %dochter van SICK AG. Productenprogramma Feilloos enbetrouwbaar signaleren en reageren, daar draait het om bij SICK sensoren. De meest uiteenlopende branches maken gebruik vande productenvan SICK. Industriële automatisering Objecten detecteren, tellen, plaats bepalen, positioneren, vorm, situatie, kleur- en oppervlakverschillen identificeren, aanwezigheid controleren, met kleur contrasten herkennen. Het SICK assortiment is net zo veelzijdig als de detectievraag-stukken. Het productenprogrammaomvat puls- en codegevers, optische sensoren, inductieve-, capacitieve-, magnetische- en cilindrische benaderingsschakelaars, ultrasoon sensoren, displacement sensoren, afstandmeetsystemen, kleursensoren, contrast- en luminescentietasters, metende lichtschermen, vision-sensoren en visioncamerasystemen. Logistieke automatisering Voor het efficiënter laten verlopen van het logistieke proces heeft SICK diverse oplossingen voor bijvoorbeeld in- en uitgangscontrole, identificatie van producten en volumemeting in de vorm van stationaire barcode-scanners, handscanners, cameracodelezers, RFID, volumemeet-systemen en bagageafhandelingsystemen. Tevens LiDAR systemen voor de beveiliging van gebouwen (binnen en buiten) en voertuigclassificatie. Industriële instrumentatie Voor optimalisatie van de proces-automatisering biedt SICK sensoren voor niveau-, druk, temperatuur- en volumemeting. Beveiligingssystemen Als te bedienen machines met grote krachten werkenom materialen te vervormen, of onderhoge druk om onderdelen te monteren, zijn er altijd zones die gevaarlijk zijn. Medewerkers moeten er om deze redenen, door de toepassing van geschikte arbeidsbeveiliging, voor behoed worden in de gevarenzone te komen. Het productenprogramma omvat veiligheidsschakelaars, licht-schermen, inloopbeveiligings-systemen, laser scanners en veiligheidscontrollers. 448 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

g. t n - 21 Essendreef 32 2831XM Gouderak Nederland Contact: Wim van Zijl Aantal medewerkers: 200-500 T: 0182349530 E: wimzijl. sicogroup@hccnet. nl I: www. sico. de ...wir begleiten Sie von der Idee bis zum fertigen Produkt! SICO D. &E. Simon is gespecialiseerd in het produceren van nagenoeg alle rubber - en kunststofprodukten. Ons R& D-centrum en laboratorium bevinden zich in Steinau a/d Strasse bij Frankfurt, tevens hebben wij produktie faciliteiten in Waltershausen( D), Italie en Tsjechie. Een eigen gereedschapsmakerij zorgt er voor dat wij onafhankelijk zijn en u desgewenst tijdens een bezoek uw eigen produkt bij ons mee kunt ontwikkelen. Wij produceren vormartikelen én profielen, maar kunnen ook uw stanswerk en waterstraal gesneden artikelen voor u produceren. Extrusie Naast de gewone synthetische kwaliteiten zijn wij in staat TPU extruderen, een zéér slijtvast en scheurvast materiaal, ideaal vo toepassingen waar de standdtijd van gewone materialen tekor schiet. Produktie Wij kunnen, afhankelijk van het soort artikel... rubbercompressie, transfermoulding en injectionmoulding aanbieden. Micro- artikelen van enkele mm's maar ook stukken van 1 meter behoren tot de mogelijkheden. Bijna alle kleuren en óók kleine series kunnen wij voor u produceren. Vanzelfsprekend verzorgen wij ookuw siliconenartikelen dmv. bovengenoemde methode, maar ookhebben wij meerdere LSR-lijnen. Op het gebied van kunststoffen kunnen wij u kunststofinjectie (spuitgieten) aanbieden. Andere mogelijkheden Door onze 35 jarige ervaring kunnen wij u ongekende mogelijkheden aanbieden! Denkt u eens aan; -gestoken slangringen -afgekorte profielstukken -TPE / TPU !! artikelen -glasvezel versterkte rubberartikelen -after-moulding- techniek -rubber-metaalverbindingen -kunststof-metaalverbindingen -verlijmde profielen -montage/verpakkingsmogelijkheden -2K vormartikelen -2K profielen -profielen tot kaders dmv. hoeklassen Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

BIC 1 5657 BX EINDHOVEN Nederland Contact: Patrick Fokke Aantal medewerkers: 500 + T: +31 (0)88-2418500 E: info. plm. benelux@siemens. com I: sw. siemens. com Bij Siemens Digital Industries draait alles om hoe we bedrijven helpen transformeren naar een ‘digital enterprise’. We richten ons op het helpen versnellen van die digitale transformatie door middel van een benadering waarbij we het succes van onze klanten en partners centraal stellen. Onze diepgaande domein- en industriekennis brengen we als flexibele oplossingen samen in ons Xcelerator-portfolio. Xcelerator combineert het volledige Siemens Digital Industries Softwareportfolio en integreert alle tools die huidige en toekomstige ITtechnologie, operationele technologie en engineeringtechnologie met elkaar verbinden. Onze visie schetst een toekomst waarin een geoptimaliseerd netwerk van ‘digital enterprises’ gegevens deelt en samenwerkt tijdens de ontwerpfase, de productiefase en de implementatie van producten en processen in zowel de maak- als procesindustrieën. Hierdoor ontstaat een netwerk dat startups, het MKB en corporates samenbrengt. Om deze visie te realiseren, is het noodzakelijk dat de industrie de uitdagingen en complexiteit van vandaag omzet in het concurrentievoordeel vanmorgen. Siemens Digital Industries Software is ervan overtuigd dat hiervoor drie zaken essentieel zijn. Ten eerste de ‘comprehensive digital twin’. Idealiter omvatten digital twins alle processen zodat de gehele levenscyclus van het product en de productie inzichtelijk wordt gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een zogenaamde ‘closed loop’, een gesloten systeemwaarbij product- en productiedata continu worden teruggevoerd met als doel om op basis van concrete gegevens zowel processen als producten te blijven optimaliseren en verbeteren. Ten tweede moeten fabrikanten de mogelijkheid hebben een persoonlijke benadering te volgen. Ook voor de digitale transformatie geldt dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Er bestaat geen standaardbenadering die voor alle partijen werkt. Bedrijven moeten in hun eigen tempo kunnen werken, waardoor een snelle en voorspelbare digitale transformatie mogelijk is, wat leidt tot geoptimaliseerde operationele prestaties. Hierbij speelt het creëren van draagvlak binnen de organisatie en het voorzien in de behoeften van individuele gebruikers een essentiële rol. Ten slotte: geen enkele organisatie staat op zichzelf, digitalisering voltrekt zich binnen het hele industriële ecosysteem en samenwerking tussen organisaties is nodigomwaarde te creëren. Bedrijven moeten dit industriële netwerkeffect realiseren door bijvoorbeeld leveranciers, klanten, partners en distributeurs allemaal te laten samenwerken binnen een ecosysteem van technische uitmuntendheid. 450 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

. 21 BijdorpWest 24 2992 LC BARENDRECHT Nederland Contact: L. Kouwenhoven Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 180 695 777 E: office@sigmacontrol. eu I: www. sigmacontrol. eu De Kracht van Integratie voor uw Industriële Automatisering SigmaControl is een exclusieve distributeur voor de benelux van SIGMATEK en leverancier van COPA-DATA's zenon en KONTRON. SIGMATEK Industriële Automatisering Het complete innovatieve product-spectrum loopt van I/O-, besturings-, visualiserings- en motion-systemen (incl. safety) via LASAL objectgeoriënteerde software tot aan VARAN hard realtime ethernet systemen; I/O systemen:P- en S-Dias met de high-speed VARAN bus. • ..krachtigemodules, functies en toolbars bieden eenoverzichtelijke beeldscherm interactie.. ..met Safety HotSwapkunt u machinecomponenten tijdens de productie veilig uitwisselen.. HMI met CPU: ETT van 5,7" - 23,8" en multi-touch PCT . Motion Control: motoren, drives en software werken samen in een volledig geïntegreerd besturingssysteem. DIAS Drives zijn compacte en modulaire systemen. IPC's: zowel Compact als Smart zijn high performance machines met grote rekenkracht en laag energieverbruik. programmeren met OOP Pakket "LASAL all-in-one" • • • • • Met tools als een IMM (Industrial Maintenance Manager), IPA (Industrial Performance Analyzer), SMSen Email met de messag controller, de flexibele productie scheduler, intergratie van EPLA P8, de IEC 61131 SoftPLC straton, integratie vanSiemens S7 en fabrikanten die de Codesys plc gebruiken, Archivering, Webser biedt zenon Software Platformde expertise van één fabrikant. KONTRONFlatClient & KBox Panel PC's en monitors in widescreen of normaal formaat van 1 tot met 75 inch, up-to-date touch technologie, protectie klass IP65 en compacte Industriële pc's voor IoT Gateway applicaties zenon Software Platform open-design, object georiënteerd industriële automatiseringsapplicatie, wereldwijd gebruikt bij visualisatie van processen, a human/machine interface (HMI) en als proces besturingsysteem (SCADA) voor productiebewaking en uitvalkosten beperking. ..de HGWis eenTUV certified draadloos mobilebedieningspaneelmet SAFETYoverWLAN.. ..embeddedBox-Pc's, PanelPc's en monitors metmodern industrieel design& usability.. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Zonnebaan 56 3542 EG UTRECHT Nederland Contact: R. de Kruijff Aantal medewerkers: 101-200 T: 030-2410120 E: info@nl. sika. com I: www. sika. nl Betere voertuigen starten met Sika. Sika Automotive is een toonaangevende innovator en leverancier van oplossingen voor verlijming, afdichting, demping en versterking van auto's voor BIW, carrosserieconstructie, interieuren exterieurcomponenten. Ons volledige assortiment technologieën van het merk Sika biedt verbeterde structurele prestaties en extra akoestisch comfort in voertuigen, terwijl de productieprocessen in de auto worden verbeterd. Innovator en leverancier van oplossingen voor voertuigen voor carrosseriestructuren en -sluitingen, alsmede componenten voor binnen en buiten. Onze producten, technologieën en expertise omvatten een breed scala aan voertuigtoepassingen, waaronder: • • • • • • • Carrosserie structurele inzetstukken Akoestische systemen Body Shop lijmen Lijmen voor glasverbindingen en assemblagelijnen Interieurlijmen Buitenlijm Paint Shop Sealants 452 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Mikrocentrum vakgebieden Mikrocentrum technical area s Mikrocentrum organiseert cursussen, vakbeurzen, thema- en netwerkbijeenkomsten in de volgende technische vakgebieden: Mikrocentrum organizes courses, trade fairs, thematic and network meetings in the following technical area’s: Additive Manufacturing en prototyping Additive manufacturing and prototyping Agri en food technologie Agri and food technology Automotive technologie Automotive technology Elektronica en elektrotechniek Electronics and electrical engineering Extended Reality Kunststof- en matrijstechnologie Plastic and mold technology Kwaliteitsmanagement en veiligheid Quality management and safety Lean Six Sigma en procesverbetering Lean Six Sigma and Process Improvement Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit Leadership, communication and personal effectiveness Materiaalkunde en verbindingen Materials science and connections Mechatronica, robotica en industriële automatisering Mechatronics, robotics and industrial automation Onderhoudsmanagement en service Maintenance management and service Optica, fotonica en lasers Optics, photonics and lasers Precisietechnologie en werktuigbouwkunde Precision technology and mechanical engineering Productiemanagement en logistiek Production management and logistics Productontwikkeling en R&D Product development and R&D Projectmanagement Project management Smart Industry Technology for health Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 453

Jan Campertstraat 21 6416 SG HEERLEN Nederland Contact: Bianca Peeters Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 (0)40 2582731 E: info. masic@simac. com I: www. simacmasic. com High-Tech machinebouw voor medische & farmaceutische toepassingen Systemen, diensten & producten Ontwikkeling, fabricage en nazorg van productieapparatuur Machine Vision in 2D, 3D, X-ray Productontwikkeling Medische & farmaceutische toepassingen - GDS (geneesmiddelen distributie systemen) - Schouwmachines - Plunjer- en stopperinspectie - Vial- en needle-inspectie Halfgeleiderindustrie - Dicing blades • • • • • - Pressure Cookers en autoclaven - ThermoStreamers Dit is Simac Masic Als ingenieursbureau is Simac Masic gespecialiseerd in turn-key machinebouw projecten in industriële productieomgevingen. Ons specialisme is het realiseren van automatische visuele inspectiesystemen voor de kwaliteitscontrole tijdens high-end productieprocessen, gebaseerd op machine vision technieken. Ook leverenwe technische producten aan met name de medische en halfgeleiderindustrie. Simac Masic is onderdeel van Simac Techniek N.V. Binnen dit solide familiebedrijf, met ruim 1.400 medewerkers, werken wij al ruim 49 jaar met passie voor techniek. Creatief geïntegreerde technologie Onze producten en diensten zijn zo samengesteld dat we deze met onze jarenlange ervaring en expertise optimaal voor u kunnen inzetten. De enthousiaste teams die wij aan uw vraagstukken koppelen zorgen voor de best passende oplossing. Ons serviceteam zorgt er bovendien voor dat uwmachines optimaal inzetbaar zijn. Wat mogen wij voor ubetekenen? Wij onderzoeken graag samen met u hoe we een bijdrage kunnen leveren aan uw succes. 454 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n n 21 De Run 1101 5503 LB VELDHOVEN Nederland Contact: A.Wesseling, H. van Bree Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0)40 258 21 01 E: info@simac- qca. com I: www. simac- qca. com Kwaliteitscertificering: VCA Simac QuadCore levert u software engineers met de juiste kennis! Onze industriële dienstverlening: Software engineering Vakkundige ondersteuning door onze ervaren software engine bij het ontwerpen, ontwikkelen en standaardiseren van uw systemen. Projectleiding Onze projectleiders hebben de skills, kennis en ervaring om de verantwoordelijkheid voor uw project te dragen. Als full-service system integrator biedt Simac QuadCorebv het totale scala aan PLC/SCADA engineering. Zoekt ueen partner voor het automatiseren vanuw (industriële) operationele processen? Simac QuadCore levert u software engineers, software architecten en projectleiders met de juiste kennis, wanneer u dat wilt, op regiebasis of turnkey. Wij ontzorgen u! Op het gebied van besturingstechniek en communicatietechnologie programmeren en leveren wij oplossingen. We stroomlijnen uw productinformatie en/of industrie 4.0 data, zodat u het maximale uit uw proces kan halen. Onze software engineers zijnonder andere gespecialiseerd in: Siemens S7 Siemens TIA Portal Siemens PCS7 B&R Allen Bradley RS Logix Mitsubishi Beckhoff TwinCat EcoStruxure Control Expert EcoStruxure Plant Hybrid DCS iFix | InBatch | Cimplicity Veijo Citect Codesys | OOP WinCC | WinCC flex | WinCCOA • • • • • • • • • • • • • “Skills, gedrevenheid, ervaring enliefde voor hetvak is wat onze mensen goed maakt.We willen dat onze engineers diepgaande kennis hebben maarook in debreedte voldoende weten." Henk van Bree - BUManager Simac QuadCore Service Kiest u voor basiskennis in huis en doet u een beroep op een specialist als het nodig is? Of besteedt u liever uw serviceactiviteiten volledig uit?Geen probleem, wij ontzorgen u. Onze gedreven service engineers zijn er voor u. Kies die service die h beste bij uw organisatie past. OT (security)-systeembeheer Wij kunnen uwOT-systemen up-to-date houden. De juiste updates, beveiliging en onderhoud van uw systemenwaarborg zodat downtime voorkomenwordt. "Wij gaan altijd voor persoonlijk contact." AlfredWesseling - managing director bij Simac QuadCore bv Wij zijn werkzaam in devolgende branches: Automotive Machinebouw Transport & Logistiek Water- & Milieutechnologie Food& Beverage Op- & Overslag • • • • • • Technologie die uw productieproces tot leven wekt! Industriële automatisering door Simac QuadCore bv Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Esp 405 5633 AJ EINDHOVEN Nederland Aantal medewerkers: 500 + T: +31 40 2677100 E: info@sioux. eu I: www. sioux. eu Kwaliteitscertificering: ISO 13485 ISO 9 We bring high-tech to life 456 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

9001 21 Esp 405 5633 AJ EINDHOVEN Nederland Aantal medewerkers: 500 + T: 040-2677100 E: info@sioux. eu I: www. sioux. eu Kwaliteitscertificering: ISO 13485 ISO 9001 Innovative high-tech systems The complexity of technological products is increasing every day. The interaction between software, electronics, mathware and mechanical systems is becoming more and more important. The addition of functionality, scalability, and margins is mainly achieved by developing complete functional modules, where all these disciplines are perfectly aligned. And because it’s so important for your product or production system, the best people must be assigned to the project operating as one team, with the best development processes and the best result. With over 700 engineers, Sioux Technologies supports or acts as the R&D department of leading high-tech companies. Sioux knows the clients' knowledge areas and critical market processes and offers multidisciplinary innovative hardware, software and mathware solutions. Sioux is keen to take responsibility: from creating ideas in the conceptual phase up to the delivery of serial production. Solutions that matter Sioux adds value to its clients and builds innovative solutions that contribute to a society that is smarter, safer, healthier, more enjoyable and more sustainable. Complementary competences Sioux has all the expertise in-house tomake your product or production system intoa success. Our strength lies in the unique combination of high-quality competences: • • • • • • • Embedded Software Application Software Mechatronics Mechanics Electronics Mathware Assembly Cooperation frameworks No situation is the same. In consultation, we determine which t of collaboration best fits your assignment. There are several variants: Projects Programs Consultancy Time& materials declaration Investments such as amortizations, revenue sharing and licenses Investments in the form of participations • • • • • • Thanks to our flexible, entrepreneurial mentality, we have achieved many successes with our customers. From electron microscopes to vending machines, from set-top boxes to wafer handling machines... Sioux delivers the success behind the scenes. More info info@sioux.eu www.sioux.eu Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

De Ruyterkade 120 1011 AB AMSTERDAM Nederland Contact: Karin Poot Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 (0)20-531 88 88 E: info@smc. nl I: www. smc. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9 SMC - Wereldwijd toonaangevend in industriële automatisering Met ruim 30%marktaandeel is SMCwereldwijd toonaangevend in pneumatische componenten en systemen voor industriële automatisering. SMC is uw partner Als innovatief bedrijf ontwikkelt en produceert SMC oplossingen voor alle industriesectoren. Het productportfolio omvat meer dan 12.000 basisproducten in 700.000 varianten. De expertise is gericht op luchtverzorging, ventielen, actuatoren, vacuümtechniek, sensoren en elektrische aandrijvingen voor machines en productielijnen. SMC ontwikkelt ook producten voor high-tech markten, waaronder thermos chillers, hoogvacuüm, clean gas en PFA-producten. De samengestelde systemen van SMC staan garantvoor een optimale combinatie van pneumatiek, robotica en elektronica. Innovatie en kwaliteit De innovatieve producten, efficiënte oplossingen en de beste kwaliteit maken SMC tot dewereldmarktleider. Meer dan 1.500 hoogopgeleide technici en ingenieurs in onderzoekscentra in Europa, Verenigde Staten, China en Japan zijn continu bezig met de laatste trends op het gebied industriële automatisering. Deze speciale projectteams richten zich op de verschillende sectoren. In nauwe samenwerking met toonaangevende bedrijven wordt er voortdurend gewerkt aande ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor automotive, elektronica, de voedingsmiddelenen de verpakkingsindustrie, medische technologie, maar ook voor de machine- en installatiebouw. De kwaliteit is hoog op basis van het 'zero defect' principe dat voor elk afzonderlijk product geldt. Deze hoge kwaliteitseis stelt SMC ook aan haar diensten - van persoonlijk advies over tijdige levering tot uitgebreide regionale service. Wereldwijde aanwezigheid Met meer dan 500 verkoopkantoren in 83 landen, 36 productielocaties en ruim 20.000 medewerkers heeft SMC een uniek netwerk en kunnen klanten rekenen op lokale service, waar ook terwereld. SMC biedt voortdurend productverbeteringen, geavanceerde productietechnologie en bevoorrade lokale magazijnen. Bovendien garandeert SMC altijd de hoogste kwaliteit van haar producten en korte levertijden. SMC Nederland Al vanaf 1968 zijn de producten vanSMC in Nederland verkrijgbaar. Dankzij het uitgebreide assortiment en de hoge kwaliteit heeft SMC een toppositie op de Nederlandse pneumatiekmarkt verkregen. De unieke marktaanpak van SMC in Nederland is gebaseerd op een intensieve klantspecifieke ondersteuning, een uitgebreid dienstenpakket, waaronder een breed aanbod aan opleidingen en trainingen en een uitstekende productbeschikbaarheid. SMC stelt bovendien persoonlijke samenwerking met zijn klanten centraal. Wilt u meer informatie over producten en diensten, neemt u dan contact op met SMC Nederland. www.smc.nl 458 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

9001 21 Spegelt 6 5674 CD NUENEN Nederland Contact: Dhr. W. Groenen, dhr. P. Egelmeers Aantal medewerkers: 11-50 T: 040 - 3034400 E: info@spartners. nl I: spartners. nl SpartnerS gelooft in het winnen van dewedstrijd Wij maken het waar SpartnerS is dé organisatieadviseur voor bedrijven in de Maakindustrie in de Brainportregio. Onze ambitie is om voor en met onze klanten “de wedstrijd te winnen”. Onze organisatieadviseurs staan hiervoor iedere dag op onder het motto “Wij helpen bedrijven, gaan samen aan de slag engeven nooit op.” Wij helpen bedrijven Onze organisatieadviseurs komen zelf ook uit de Maakindustrie. Wij spreken uw taal, weten hoe moeilijk veranderen kan zijn en schakelen moeiteloos tussen werkvloer en management. Gaan samen aan de slag Roepen aan de zijlijn dat het beter kan is niet zo moeilijk. Verbeteringen daadwerkelijk en blijvend voor elkaar krijgen: dat is waar het om gaat. Onze organisatieadviseurs gaan daarbij samen met u en uw medewerkers aan de slag. Onze werkwijze is mensgericht, respectvol, oprecht én doortastend. En geven nooit op Veranderingen realiseren gaat vaak gepaard met tegenslagen en weerstand. Geen enkel bedrijf is hetzelfde, elke situatie is weer anders. Voor ons is het resultaat heilig, en onze organisatieadviseurs halen alles uit de kast om het bij u te laten lukken. Daarbij staan wij naast u als ondernemer. Op betrokken wijze zetten wij onze expertise en vaardigheden in zodat ookuw bedrijf de wedstrijd wint. Verbetering van resultaat SpartnerS is een bedrijfskundig adviesbureau dat zich richt op de ondernemer en zijn of haar organisatie. Het accent ligt daarbij op industriële bedrijven. Als generalisten benaderen wij vraagstukken in samenhang met de totale bedrijfsvoering en bewerkstelligen daarmee dat oplossingen realistisch en haalbaar zijn. Verbetering van het resultaat staat daarbij voorop! De meeste ondernemers zitten niet te wachten op dikke rapporten of adviseurs aan de zijlijn. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat wij naast de pragmatische adviezenonze tijd graag besteden aan de implementatie: u en uw organisatie worden ondersteund bij de uitvoering waarbij wij vaak optreden als katalysator zodat prestatieverbeteringen daadwerkelijk gerealiseerd worden. De maakindustrie is onswerkveld De praktijk is de beste leerschool: onze adviseurs hebben advie én lijnmanagement ervaring opgedaan in uiteenlopende secto van de maakindustrie zoals machinebouw, mechatronica, verspaning, plaatbewerking, staalbouw, meubelindustrie, interieurbouw, procesindustrie, spuitgieten, oppervlaktebehandeling, installatietechniek en technisch onderhoud. Gereedschap SpartnerS heeft de afgelopen jaren bewezen een slagvaardige partner te zijn voor veel bedrijven in deze sector op het gebied van: • • • • Strategie &Marketing Lean & Logistiek Organisatie & Leiderschap Sparringpartner Voor het verbeteren van uw resultaten beschikken wij over de benodigde competenties en methodieken. Wij kiezen nooit voo standaard oplossingen, maar zetten onze expertise gericht op u specifieke vraagstukken in. Meer weten wat SpartnerS voor uw bedrijf kan betekenen? B of mail ons via: T: +31(0)40 303 44 00 of via e-mail: info@spartners.nl Of kijk op onze website: www.spartners.nl Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Torenallee 3 5617 BA Eindhoven Nederland Contact: René Wijlens T: +31 (0)6 21829070 E: info@sportsandtechnology. com I: www. sportsandtechnology. com Innovation for Sports & Vitality Sport & Vitality is of huge importance for society and economy. It is indisputable that Sport is a major part of our lives both as entertainment but also because of the health aspect. Physical inactivity imposes both direct (e.g. medical) and indirect (e.g. productivity) costs on society. Prevention through stimulating active living will help keep populations healthier, more productive and independent for longer. As in any other sector, innovation and business creation for sports and vitality is a vital asset in the professionalising and development of this growing sector. For more than 15 years Q-helix partners (businesses, sports field labs, governments and knowledge institutions) have been successfully working within the Cluster Sports & Technology to develop and realise innovative solutions that create a vital and sporting society and economic impact. The combination of technological excellence, the innovative way ofworking of the Brainport region creates the unique atmosphere for the success. Connecting each other's capacity, network, disciplines and facilities speeds up innovation, validation and acceleration and provides best chances for success. Innovate to create impact Since many years the innovation Cluster Sports &Technology with businesses, sports field labs, governments and knowledge institutions have been successful to create innovations and innovation projects with revenues on sports, society and economy: • • • enhance sport performance (talent, performance) stimulate sport participation/active lifestyle (empowering people) and innovate and accelerate business chances (create new business and jobs) What can the Clusterdo for you? Our core actions are to innovate, validate and accelerate innovations in the market. The idea is to provide “easy access” to the experience and partnerships that you need. We can help you to: • • • • • elaborate the market needs, find the right partnerships and technological solutions, create and manage your innovation projects, support your product validation and can help to find funding opportunities. www.sportsandtechnology.com info@sportsandtechnology.com 460 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

h 21 Meensesteenweg 407-409 8501 BISSEGEM België Contact: Jan Buit Aantal medewerkers: 11-50 T: +32 56 36 40 04 E: robot. be@staubli. com I: www. staubli. com Experts in Man &Machine Industrial robots, cobots, mobile robots and AGV As a leading player in robotics, Stäubli provides efficient, reliable engineering solutions and related services to its clients around the world. The design quality of its line of industrial robots, POWER cobots, mobile robot systems, AGV and software, as well as its capacity for innovation, make it an unbeatable partner for joining the cutting edge of industrial robotics. Life sciences: how to automate processes with robots For any product that affects human health, quality standards ca never be too high. Whether you are producing implants or tabl with our cleanroom robots for medical technologyand drug manufacturing, you can expect maximum precision and speed as well as safety, low particle emissions and easy-to-clean surfaces. The same is true if you are a research institute looking for speci automation solutions. We can do even more for you if, for example, youwant to automate the handling of hazardous materials in your clinic or hospital pharmacy and place great importance on operator safety and high performance. Our robo – six-axis, FAST Picker or SCARA for clean or sterile environments – are the technologies of the future. Stäubli Robotics can meet the needs of any industry Wherever speed, precision and reliability are critical, Stäubli robots offer the right solution. Whatever your industry, Stäubli develops specific robotics solutions for the most stringent requirements. Our robotic arms are designed to operate effectively in virtually any conditions —from the most hostile environments to the strictest cleanrooms— with a single goal in mind: performance. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

rue T. Gerkens 74 4052 CHAUDFONTAINE België Contact: Marc Steenacker Aantal medewerkers: 11-50 T: +32 4 368 70 80 E: sales@smsbenelux. be I: www. smsbenelux. be SMS NVwerd in 1982 opgericht en biedt een compleet programma in de geometrische meettechniek met bijbehorende service zoals raadgeving, ondersteuning, opleiding, enz. Hiervoor beschikt SMS over eigen meetlaboratorium volledig uitgerust met verschillende meetmachines uit haar verkoopprogramma dat o.a. omvat precisie 3D-meetmachines in handbediening of CNC, 3D multisensoren meetmachines met beeldverwerking, ruwheidsmeters met topografie, vormtesters, lengte-meetbanken, profielprojectoren, draagbare meetarmen en andere wereldbekende constructeurs van de hoogste precisie in meettechnieken. From the outset in 1982, SMS has offereda full range ofhigh quality geometrical measuring equipmentwith consultancy, support, training andservice back-up. To achieve this, SMS (locatedon the Motorway E25 at35 minutes fromMaastricht direction Luxembourg) uses in its own laboratorya variety ofhighprecision measuring equipment from its general sales range includingmanual or CNC measuring machines, 3Dmultisensor measuring machines with image analysis software, instruments to measure surface texture, topography, roundness andform, calibration benches, proflle projectors, portable CMMand others, all suppliedby world renowned manufacturers. 462 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

) d 21 Siloweg 618 5222 BM 'S-HERTOGENBOSCH Nederland Contact: Theo Hooft Aantal medewerkers: 11-50 T: +31736899969 E: info@steeredtechnology. com I: steeredtechnology. com Connecting the dots to make your systemwork! steeRED Technology, Founded by experienced industry professionals, steeRED Technology is an interconnection solutions provider. We serve our customers with high mix, lowvolume connectors, cable assemblies and flex assemblies, fiber solutions and test fixtures. Inmany cases we use our standard building blocks to allow low volume custom manufacturing. Our products: Our organisation: In 's-Hertogenbosch we do have our engineering, prototyping and testing capabilities. Higher volumes are produced in our S2C Elec plant in France. • • • • • • Copper wirebased cabling systems. Plastic and glass Fiber Optic cables and systems. Semiconductors and sensor test-fixtures and systems. Foil based interconnect solutions. Cables for VME, CPCI & VPX backplanes. (Ultra)-MiniatureMicrowave interconnects. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Zonnehorst 17 7207 BT ZUTPHEN Nederland Contact: A. de Kuijper Aantal medewerkers: 200-500 T: +31 575 79 88 88 E: nl. info@stemmer- imaging. com I: www. stemmer- imaging. com Kwaliteitscertificering: ISO 9000 CUTTING EDGEMACHINE VISION TECHNOLOGY Competence is what counts - and what makes a company successful. With more than 450 dedicated employees and over 30 years of experience, STEMMER IMAGING commands first place among European providers of imaging technology COMBINING EXPERTISE WITHPASSION STEMMER IMAGING is a leading international machine vision technology provider. With staff located across Europe, Latin America and Asia,we provide state-of-the-art machine vision solutions, extensive knowledge and outstanding customer service. VISION.RIGHT.NOW. symbolises our mission tomake machine vision easy and accessible, empowering customers to deliver world-class solutions. PROVIDING A CLEAR COMPETITIVE ADVANTAGE Our customers value us as a trusted advisor, positioned to deliver tailored solutions. These include components that we can preconfigure, sub-systems designed to reduce time and effort when integrating vertical applications, and customer-specific solutions delivering a competitive advantage to predominantly OEMs – all powered by our renowned knowledge and leading software tools including our own “Common Vision Blox”. CLOSING THEGAP BETWEEN HARDWARE AND APPLICATION - COMMONVISION BLOX - Powerful in-house development Deployed in over 80,000 installations world wide Independent of camera interface Compatible with 3rd party image formats Ready for Industry 4.0 applications Highly efficient image acquisition engine Compatible with all camera technologies Unique machine learning capabilities Supports native 2D and 3D image data PC and embedded vision compatible Hyperspectral Imaging ready • • • • • • • • • • • TESTED PERFORMANCE You’re looking for the optimum system both technologically and economically? Our team can performa suitable feasibility study and offer products on a sale and return basis for your own internal company tests. EXTENDED SERVICES Are you an OEM who is an expert in your field? Do youwant to include vision technology in your products, but lack the imaging expertise? Our extended services team provides the answer, offering consultancy resources working as part of your development team, enabling you to realise vision solutions that you own, skilfully implemented using the latest technologies available. 464 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Van Hennaertweg 10 2952 CA ALBLASSERDAM Nederland Contact: Jorg van Riel Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 78 699 21 00 E: info@stokvistapes. nl I: www. stokvistapes. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Uw innovatieve partner voor zelfklevende oplossingen. Met meerdan60 jaar ervaringinde tapeindustrieheeft Stokvis Tapeseensterkereputatieopgebouwdvoorhet oplossenvande meestveeleisendetoepassingenop het gebiedvanverbinden, isoleren,beschermen,afdichten,afschermen,thermische- en akoestischeoplossingen. WATKANSTOKVISTAPES VOORUBETEKENEN? Onafhankelijkleverancier Wij leverende bestematerialenvan alle grote fabrikantenzoals enkelzijdige-en dubbelzijdigetapes, foams(PE, PUR,EPDM), vilt, fleece ennon-woven. Wereldwijd,lokaalhandelen Met 1200 specialistenverspreidover 20 landen is StokvisTapeseen globale speler.Echter door lokale vestigingenin Nederlanden België zijnwe in staatomsnel te schakelenop de lokale markt. Klantgerichteinnovatie Van concept,materiaalkeuze,designen prototyping,tot productie en wereldwijdelogistiekeondersteuningdenkenwij graagmet u mee in oplossingenmettape.Niet alleenomuw productente verbeterenmaar ookomu tehelpenkostente besparen. Duurzaamop lange termijn Meer dan60 jaar ervaringin geselecteerdemarktsegmentenzoals: • Luchtvaart& Aerospace • Auto-industrie&eMobility • Bouw& Constructie • Elektronica • Gezondheidszorg • Papier grafisch • Plastic,Metaal,Foam&Gasket • DuurzameEnergie Lamineren; uw eigen producten zelfklevend of verschillende tapes en dragers combineren tot unieke zelfklevende producte Snijden; Stokvis Tapes kan tapes in de breedte snijden die u no heeft. Op deze manier is uw tape gemakkelijker te gebruikenm minder afval en bespaart u tijd en geld. Sampling; Met onze lasersnijder maken wij proefmodellen in kleine oplage waarmee uitgebreide testen uitgevoerd worden voordat het definitieve ontwerpwordt bepaald en er investeringen in stansmessen gedaan worden. Laboratorium; In ons laboratorium testen wij tapes volgens de internationale standaarden op onder andere: tack, pel, splijt, statische en dynamische afschuiving, veroudering, wrijving en kleefkracht op diverse ondergronden waaronder die van u. Cleanroom; In technische industrieën is er een toenemend bel voor een gecontroleerde productie omgeving. In onze cleanroo produceren en verpakken wij stofvrij volgens ISO klasse 7. Welke ontwerp uitdagingen kunnen we samen met succes oplossen? Onze technische experts staan voor u klaar! ONZE SERVICE: Stansen; Nieuwe vormen en nieuwe materiaalcombinaties help u de applicatietijd te verkorten of een creatieve oplossing te vinden voor nieuwe zelfklevende producten. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Beatrixlaan 7 5443 AV HAPS Nederland Contact: Gerrie Oreel T: +31 485 350 333 E: info@stufa. nl I: www. stufa. nl Stufa levert verwarmingselementen, meet- en regel apparatuur, hardmetalen messen en verwarmde slangen. Fabrikanten: Ihne & Tesch GmbH GEFRANSPA HillesheimGmbH Verwarm- en koelcombinatievoor extrusieproces Gegotenverwarmingselement om bekers te sluiten Verwarmde slang Isolatie voor verwarmingselementen Aluminiumverwarmingselement met ingebouwdezones Dompelelementen Regelaar 466 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Bernard Vrienslaan 3 5062 EM OISTERWIJK Nederland Contact: Thijs Carlier Aantal medewerkers: 1-2 T: +31 (0)13 822 58 66 E: info@summa- surface. nl I: www. summa- surface. nl Summa Surface Wij leveren machines voor de precisiebewerking van materiaaloppervlak. Materialen zoals metaal, kunststof en hout. Machines voor de precisiebewerking van materiaaloppervlak FLADDER Sinds 1996 biedt Summa Surface middels machines oplossingen voor onze klanten. In dit proces brengen wij samen met u de uitdagingen helder in kaart en testen diverse mogelijkheden om te komen tot de juiste custom made solution. Machinetechnieken Onze machines worden ingezet bij diverse soorten bewerkingen. Een greep uit dezebewerkingstechnieken: Laserreinigen en laserontlakken Ontbramen / afbramen Scherpe kanten breken / afronden Precisie polijsten Breedband schuren • • • • • Merken Summa Surface vertegenwoordigt prominente merken die ieder een eigen specialisatie hebben verworven in de oppervlaktebehandeling. Enkele merken zijn: SLCR Borstelmachines voor het afbramen, kanten breken, richtingloo borstelen en het verwijderen van oxidehuid. Aluminium, staal en RVS borstelen zijn voorbeelden van de specialismen. OTEC Materiaaloppervlak bewerken met laser: reinigen, ontlakken/decoaten, ontroesten, markeren, opruwen en activeren. Verwijderen van materiaallagen, zonder het basismateriaal aan te tasten. Ontbraamtrommels en polijstmachines voor de precisie finishin van veelal niet-vlakke delen. Mogelijkheden Lees meer over de mogelijkheden voor uw product op onze website. Graag verzorgen we een testbewerking met uw product! Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Luchthavenweg 10 5657 EB EINDHOVEN Nederland Contact: Marketing & Sales Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 40 258 15 81 E: info- eindhoven@meyerburger. com I: www. meyerburger. com Innovative Inkjet solutions Meyer Burger (Netherlands) B.V. is a world leading provider of innovative inkjet printing equipment. At Meyer Burger we push the boundaries of innovation. With new breakthrough technologies and products, in-depth process knowledge and out-of-the-box methodology we offer the best solutions for our customers. By replacing existing value chains Meyer Burger enables integrated combined functionalities in electronic devices. With its PiXDRO functional inkjet systems, Meyer Burger serves several industries: OLED, photo voltaic, printed electronics, semiconductor, batteries, PCBand photo chemical milling. Under its award winning PiXDRO brand, Meyer Burger offers complete inkjet equipment design, assembly and application support in Eindhoven, the Netherlands. With over 12 years of experience, PiXDRO is the benchmark in the manufacturing of advanced inkjet printers. The PiXDRO inkjet portfolio consists of versatile research equipment and high throughput massproduction systems. Meyer Burger offers R&D systems up to complete manufacturing solutions, including pre- and post-processing and automation modules, serving customersworld wide. The modular design of PiXDRO inkjet systems aligns well with the growing and changing demands of our customers, and help them in succeeding in dynamic markets. 468 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

m w m 21 Spaanderstraat 17 5348 LA OSS Nederland Contact: Ton van den Broek Aantal medewerkers: 11-50 T: 0412-626872 E: info@tbprecisionparts. nl I: www. tbprecisionparts. nl TB Precision Parts: Passie voor Perfectie Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Fabriekstraat 42 7005 AR DOETINCHEM Nederland Contact: Eric de Bijl Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 (0)314 34 30 00 E: verkoop@toolingcb. nl I: www. toolingcenterbenelux. nl Specialist in tools, tooling en meettechniek TCB Komeetstaal - Roelofs Meetinstrumenten, TechnicalCenter van Rubix, is gespecialiseerd in Tools, Tooling enMeettechniek. Wij staan garantvoor besparingen en productiviteitsverhoging bij productie-, constructie- en onderhoudsbedrijven gericht op de metaal- en kunststofindustrie. TCB Komeetstaal is specialist op devolgende terreinen: • High Precision Tooling systemen voor CNC en conventioneel verspanen • Op- en inspangereedschappen voor praktisch alle verspaningsdisciplines • Meetgereedschappen en meetsystemen • Koel- en smeeroplossingen • Levering en advies voor speciaal gereedschappen Onze services: • Service en kalibreren van meetgereedschappen • Kostenbesparend advies en logistieke diensten • Storage en werkplaats inrichting • Herslijpen, coaten en repareren van gereedschappen • Vending machines en uitbesteed magazijnbeheer (VMI/VOI) Bezoek onze webshop voor uw tooling en metrology bestellingen via: www.toolingcenterbenelux.nl Roelofs Meetinstrumenten is specialist op devolgende terreinen: High-end meetgereedschapen toebehoren voor meetkamers en precisie productie omgevingen, waar men continu het meten=weten principe toepast. Onze services: • Kalibratie • Reparatie en onderhoud meetgereedschappen Kalibratie en reparatie meetinstrumenten Onze vestiging Gouda heeft een eigen kalibratiewerkplaats. Vanuit deze vernieuwdeservicewerkplaats voorzien wij in een stijgende behoefte bij onze afnemers om naast onze gebruikelijke advisering ooknagenoeg al uwmeetinstrumenten bij ons in huis te kalibreren en te repareren. Onze haal- en brengservicevoorziet in het veilig ophalen vanuw meetmiddelen. Wij werken nauw samen met onze A-leveranciers omuw meetmiddelen in optimale staat te houden en u multi-branden deskundig te adviseren. 470 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e t 21 Mercurion 26A 6903 PZ ZEVENAAR Nederland Contact: Roland Kuijvenhoven Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 316 340804 E: contact@tlsbv. nl I: www. tlsbv. nl Photonics challenges, contact us. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Industrieweg 35 1521 NE WORMERVEER Nederland Contact: Dennie deWaart Aantal medewerkers: 3-10 T: +31 75 647 45 67 E: info@technex. nl I: www. technex. nl Een breed aanbod van hoogwaardige meetapparatuur voor elke branche 472 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e 21 Morseweg 11 3899 BP Zeewolde Contact: Dhr. H. Koek Aantal medewerkers: 11-50 T: 036-5236266 E: info@technirub. nl I: www. technirub. nl Kwaliteitscertificering: ISO 14001 ISO 9001 FLEXIBEL IN RUBBER Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Pieter Lieftinckweg 20 1505 HX Zaandam Nederland Contact: Mevr. M.N. Bäcker T: +31 75 681 80 00 E: info@tbbacker. nl I: www. tbbacker. nl Sinds 1977 importeur en leverancier van high-tech oplossingen en standaard componenten vervaardigd naar de wensen van de moderne industrie, zoals de matrijzenbouw, spuitgieterij, gereedschapmakerij en stamperij. Een kleine greep uit wat wij voor u kunnen betekenen: Günther hotrunnersystemen en regelapparatuur. Specialist in micro-spuitgieten. Hart afstanden van 10 mm mogelijk en shotgewichten vanaf 0,02 gram. Standaard oplossingen voor spuitgieten van kunststoffen tot 65% glasvulling en 85% metaalpoeder. Günther kaltkanalsystemen voor de verwerking van siliconen. Contura matrijskoeling en variotherm oplossingen. Tijd = Geld! MDL/Porter Besson stempelhuizen. Standaard of volgens tekening. Stempelgeleidingen, stempelveren en accessoires. Nitrogas gasdrukveren en zijstansunits. Uitgevoerd met een unieke wijze van afdichting en smering. Pronic mechanische en electronische tapéénheden.Voor het automatisch tappen van draad bij de neergaande beweging van het stempel. Powair pneumatische en electronische aanvoerapparaten. Millutensil transportbanden, afwikkelhaspels, bandsmeerapparaten en toucheerpersen. Büttner standaard en bewerkte matrijsplaten. Cumsa matrijs onderdelen. Eleda Cumsa electronische dateersytemen voor matrijzen. Isocos isolatieplaten, standaard en bewerkt. Oyxster de meest intelligente weg naar absoluut schoon koelwater. Proces zekerheid zonder chemicaliën. Voest-Alpine onderhoudsvrije geleidingselementen, bussen, geleidingsplaten, prisma's, e.d. Vervaardigd uit bronslegering met oliehoudende grafietproppen. Newstark rolbuigers, pons-eenheden, veerontlasting. 474 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202 AHPMerkle hydraulische cilinders. Blokcilinders, kerntrek-eenheden, flenscilinders, dubbelwerkende cilinders, stanscilinders, ronde blokcilinders, cilinders met externe geleiding.

21 Pyrietstraat 2 1812 SC ALKMAAR Nederland Contact: A. de Leth Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 (0)72 3020040 E: info@technobis. com I: www. technobis. com Kwaliteitscertificering: ISO 13485 ISO 9001 High-Tech Solutions for the Challenges of Tomorrow Technobis Group Technobis is a group of companies providing development and supply ofhigh-tech instruments for companiesworldwide in medical, pharmaceutical andhigh-tech markets. Technobis Mechatronics - product development Realising high-tech products thatmatter, together Specialized in complete product development trajectories for OEM andstart-up companies. We help you to come from an idea to a successful turnkey product, prototypeor series product for medical, pharmaceutical andhigh-tech markets worldwide. Technobis Mechatronics - series production Help research succeed ! Global leading technology provider for solid-state research, process development and formulation. Our in-house competences cover high-tech product development of hard- and software andscientific teams with knowledge on solid state and chemicalengineering. With more than 500 units in the field, a large community of scientists have been enabled to make a significant contribution to the accelerated development of new pharmaceuticals. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Verrijn Stuartlaan 7 2288 EK Rijswijk Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 70 413 07 50 E: info@teesing. nl I: www. teesing. com We engineer from source to process About Teesing Since 1952, Teesing BV has been known as the international supplier of connection technology, with an emphasis on providing advice, supported by an in-house engineering department and an ISO class 4 cleanroom. With offices in Rijswijk (the Netherlands), Beijing (China), New Jersey (USA), and ZhubeiCity (Taiwan), Teesing can serve its clients across the globe. Why Teesing? • Extensive knowledge in applications Ourexperienced sales engineers can advise you on any application. • Innovative Engineering In close co-operation with the customerand supportedby the latest technology, ourinhouse engineers candevelop the right products andassemblies for your specific requirements. • Product independent Teesing is product independent and will always advice you with the best solution for yourapplication. • International supplier of high quality products • Exclusive Global Partnerships We haveexclusive partnerships in Europe, USA and Asia to deliver you the best products at the right price. • Customer focused We are willing to adapt to customer requirements.We are interested in yourspecific application to ensureyou acquire the best products andsupport Ultra high purity components & equipments High quality components and sub-assemblies such as: piping, valves, tubing, manifolds, assemblies, and systems are supplied to semiconductor toolmakers and meet the stringent demands of the semiconductor industry. Double packed and produced under cleanroom conditions. Special features for the semiconductor industry include: minimal dead space in valves and fittings, minimal use of specific lubricants, cleaned and highly polished stainless steel, radial mounting, compression fittings, weld fittings, diaphragmvalves, purifiers, mass flow controllers, pressure sensors, specific cleanroom solutions and more! Teesing Cleanroom The cross-flow cleanroom consists of 200m2 space where parts are assembled and packaged under extremeclean conditions. In het cleanest part of the cleanroom there are only 350 dust particles per m3 that ensures a constant air flow left to right (cross-flow). The presence of dust at the products is checked with UV light. Teesing Leanlifts We have 4 Kardex clean lifts, each with a height of 9 meters. Each lift has 90 drawers, which adds up to 360 drawers, giving us 800m2 storage space for more than 4000 unique parts. For maxium order picking efficiency, our lifts have a double tray function, meaning that when one tray is being stored, another tray is already being drawn. This ensures that cross-contamination and the movement of particles inside are kept to a minimum. of air. This is achieved through extensive filter installations 476 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e 2 r 21 Science Park Eindhoven 5080 5692 EA SON Nederland Contact: Pierre van Lamsweerde Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 40 267 76 77 E: tegema. info@etteplan. com I: www. tegema. nl WEMAXIMIZE YOUR PRODUCTION PERFORMANCE OUR DRIVE? HELPING YOUCREATE A LASTING IMPACT! Health, sustainability, digitization and mobility are challenges and opportunities in today’s world.... You are innovating to cope and capture these trends. We thrive by contributing to making your innovations widely available with local production.We are a great supporter of keeping production locally, it is more sustainable and it helps to maintain an inclusive society with jobs for all levels of education. TEGEMA is a multidisciplinary system integrator with 100 driven engineers and business consultants. Founded in 1976, we have over 40 years of experience in the field of precision mechanics and mechatronics and combine this with the latest robotics, software and big data technologies. Over the years we have developed a passion for developing and optimizing production processes and associated toolingand equipment. The shift to mass customization, digitization and increasing innovation demands specific knowledge and equipment to produce flexiblyand efficiently. Tegema offers this expertise and equipment, amongother things through our modular machine platform. This results in a flexible andefficient production process. Your team and resources can remain focused on their own innovation, while we focus on maximizing your production performance. HOWDO WE DO THIS? With a unique combination of solutions: ASSEMBLY OPTIMISATION With LEAN, LCIAand Industry 4.0 it is possible to assemble products locally against competitive costs andhigh quality. Tegema’s assembly optimization can give you a real competitive advantage. EQUIPMENT For the best production performance, optimized assembly processes need to be combined with adequate equipment. We design and deliver tooling and manual or automated modular assembly equipment. JOINING & BONDING Five steps are taken to develop reliable bonding and welding processes: application requirements, material selection, produc design, bonding/welding process selection and equipment. By providing expert advice on your application we can optimize your processes quickly and efficient. ON-SITE ENGINEERING We provide experts on-site at your premises.Mechanical – Mechatronics – Software – Project management. Our experts in the field can help you solve specif challenges or create flexible capacity. Weunderstand what specialist you are looking for becausewe have over four decad of expertise. We like to work in innovativeindustries. Our track record &mar focus is on Semiconductor, MedTech, Mobility, Electronics, Photonics and Sustainable Energymarkets. We prefer long-term relationships; The better we know you, the more value we can offer. LET’SMAKE IMPACT TOGETHER! Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Minervum 7139 4817 ZN BREDA Nederland Contact: Gert Jan Uijtdewilligen Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 76 578 20 00 E: info@telerex- europe. com I: https:// www. telerex- europe. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 OVER TELEREX Telerex importeert en distribueert elektronische en elektromechanische producten binnen de Benelux. Telerex excelleert in advies aan haar klanten om met de juiste componenten het beste eindproduct te creëren. Telerex ontzorgt daarbij de supply chain door wereldwijd in te kopen, te plannen en volgens afspraak op tijd te leveren. Kantoren in Breda en Antwerpen 60 FTE Omzet > € 40 milj. • • • EIGHT LAKES GROUP Telerex is onderdeel van de Eight Lakes group, een sterke, financiële onafhankelijke groeiende bedrijven-groep met vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Taiwan. 280 werknemers Omzet > € 100 miljoen AAA-rating ISO 9001 & AEO gecertificeerd • • • • EXPERTISE & KENNIS Wij willen het verschil bij u maken door: Technische trainingen en seminars Een geavanceerde ESD montageafdeling Thermische engineering en analyse EMI pre-compliant onderzoek Advies tijdens uw design traject Scherpe prijs-kwaliteitsverhouding Gebalanceerde range vanwereldwijde topmerken Focus op gespecialiseerde markten • • • • • • • • OPLOSSINGEN Power Supplies Connectoren & Cable Assemblies Display's Embedded Products & Systems Thermal, EMC & Enclosures Printers &Cardreaders • • • • • • SERVICE & LOGISTIEK Wij bieden meer dan distributie alleen: Lokale persoonlijke service in Nederland & België Klantgericht webportal voor RMA’s, eenvoudig overzicht van facturen, orderstatus, etc. Transactiegemak door forecasting en contract management Magazijnen in Europa &Azië Wereldwijde levering Value Added logistiek • • • • • • MARKTEN Medische technologie High-tech machinebouw Test- & meetsystemen Kiosken & informatie panelen Openbaar vervoer, spoor & transport Defensie, lucht- & ruimtevaart Domotica • • • • • • • 478 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 Seinhuisstraat 3 bus 8 3600 Genk België Contact: Sofie Rasschaert Aantal medewerkers: 3-10 T: +32 89 20 82 60 E: sales@tenco- ddm. be I: www. tenco- online. com 3D Prototypes & Small Series Creating high-end products by means of 3D printing or CNC machining, combined with innovative finishing techniques. That is what we take pride in at TencoDDM. Our solutions start at your design desk. But in case you wish, we only finish by supplying the glass box for your exhibition booth. ABOUT TENCO DDM Our company was founded in 2014, with a solid basis of profound knowledge and more than 5 years of expertise in high-end prototyping and finishing techniques. Based nearby the creative hotspot of C-Mine in Genk (B) we are in the proximity of our customers in the Benelux, the west ofGermany and the north of France. At Tenco DDM we aim to co-create high-end solutions with our customers. On a daily basis we proof that our small-scale business is perfect fit to ensure personal and tailormade service and support in additive manufacturing and finishing techniques. Major added value is created by continuous investments in stateof-the-art equipment and technologies. Particularly our combined high precision processing and finishing competences are considered an innovative asset. WHERE DOYOU FIND OUR PRODUCTS? 3D printing and finishing techniques can be used for many purposes. At Tenco DDMwe focus on: General prototyping and small series production through additive manufacturing, casting or injection moulding (Micro)Prototyping for product development.We team up with design studios and engineering departments to help them develop and improve technical parts, spare parts, precision parts, etc. Parts for medical applications: devices, drilling fixtures, prototyping of disposables (e.g. injection tubes, couplings, nozzles, etc.) Glass clear prototypes Particular modelling: design control models, presentation and exhibition models, marketing models, etc. Application of technical coatings (shielding, hardcoat, antifog, scratch resistant, etc.) One-stop-shop fromidea over concept study, design, prototyping to series • • • • • • • TECHNIQUES & TECHNOLOGY 3D PRINTING & ADDITIVE MANUFACTURING Tenco DDMcontinuously invests in new technologies and innovative equipment. For 3D printing we make use of various techniques, like SLS, SLA FDM, DLP and SLM. TRANSPARENT PRINTING We can produce large, glass clear parts. CNCMACHINING 3D models are created starting from a block of rawmaterial (e.g plastic or metal) and milling the shape that is provided in a CAD file. HIGH PRECISION FINISHING & SURFACE TREATMENT Wet chroming technology enables us to produce parts or utens with a chrome-like aspect. This technique is used a.o. in interior design applications (lighting equipment, door handles, etc.). Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Propaanstraat 1 7463 PN Rijssen Nederland Contact: G.D. ter Hoek Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 548 540 807 E: verkoop@terhoek. com I: www. terhoek. com Kwaliteitscertificering: AS 9100 Innovatie van morgen, inspiratie voor vandaag Ter Hoek in Rijssen produceert precisiecomponenten voor de hightech maakindustrie. We zijn gespecialiseerd in geavanceerde bewerkingstechnieken als vonkerosie, Laser MicroJet (LMJ) en elektrochemische precisiebewerking (Precision Electro Chemical Machining of PECM). Van hoogwaardigemaatwerkoplossing naar nauwkeurige serieproductie. Wij ondersteunen klanten in heel Europa en daarbuiten bij de ontwikkeling vanhoogwaardige maatwerkoplossingen, die we vervolgens met ongeëvenaarde nauwkeurigheid seriematig kunnen produceren. In die combinatie van innovatief maatwerk en herhaalde precisie, daarin vinden we onze passie. Elke dag opnieuw, geïnspireerddoor de innovatie van morgen. Het geavanceerde machinepark in onze geklimatiseerde productiefaciliteit biedt ons team de ruimte om te doenwaar we goed in zijn: innovatieve en hoogwaardige oplossingen leveren. Ongeacht vorm, afmeting, materiaal of oplage. Daarbij hanteren we korte doorlooptijden en een strakke organisatie. Toonaangevend inEDM, LMJ enPECM. Voor het produceren van precisiecomponenten tot in de allerkleinste afmetingen maakt Ter Hoek gebruik vangeavanceerde bewerkingen. Op het gebied van vonkerosie zijn we al meer dan 25 jaar toonaangevend in draadvonken, zinkvonken, vonkboren en microvonkfrezen. Daarnaast ontstaan er dankzij innovaties als LMJen PECMnieuwe mogelijkheden om nog betere, kleinere en meer geavanceerde oplossingen te bieden. Door technologische ontwikkelingen op de voet te volgen blijft Ter Hoek innoveren. Zodat ook onze klanten die essentiële volgende stap kunnen zetten. Innovatief en georganiseerd. Van producent naar kennispartner. Met al meer dan 25 jaar ervaring kennen we dewereld van precisiecomponenten als geen ander. We zijn uitgegroeid tot specialisten op het gebied vangeavanceerde fijnmechanische processen. Waar we in 1990 begonnen als technisch dienstverlener, is onze rol sindsdien gegroeid tot die van probleemoplosser en kennispartner. Advisering en ondersteuning bij de engineering is standaard onderdeel van ons takenpakket geworden. En we blijven ons ontwikkelen om steeds meer geavanceerde oplossingen te bieden. Bewezen vakmanschap en expertise. Kwaliteit is een van de pijlers van onze organisatie. Ter Hoek is AS9100 gecertificeerd. Dat betekent dat wewerken volgens de allerhoogste eisen en gegarandeerde kwaliteit koppelenaan ultieme betrouwbaarheid. Omdatwe onze organisatie continu verder willen verbeteren, hebbenwe een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet dat voorziet in een kader van het meten, evalueren en verbeterenvan onze prestaties. Benieuwd hoe we met onze geavanceerde bewerkingen jouw proces verder kunnen helpen? Kijk voor meer informatie op: www.terhoek.comof stel je vraag aan één van onze specialisten. op +31 (0)548 – 54 08 07. We komen graag met je in contact! 480 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

g 21 Ruisbroeksesteenweg 76 1180 Brussel België T: +32 (0)2 525 08 01 E: OperationsBelgium@tesa. com I: www. tesa. be Betrouwbare oplossingen voor iedere uitdaging in de industrie tesa® SE is één van ‘s werelds grootste fabrikanten van zelfklevende producten en systeemoplossingen voor industrieel, commercieel en thuisgebruik. De 125 jaar ervaring van het bedrijf in de coatingtechnologie en zijn ontwikkeling van kleefbanden en innovatieve productoplossingen hebben tesa, met hoofdkantoor te Hamburg, in veel toepassingsgebieden naar de top van dewereldmarkt gebracht. tesa® ontwikkelt en produceert meer dan 6000 producten die in meer dan 100 landen worden verkocht. Het bedrijf haalt meer dan driekwart van zijn totale omzet uit speciale systeemoplossingen voor industriële klanten en zorgt dankzij betrouwbare oplossingen en uitstekende service voor kostenbesparingen, geoptimaliseerde processen en verbeterde eindproducten bij industriële partners. Daarnaast komt minder dan een kwart van de bedrijfsomzet komt uit consumentenproducten die bestemd zijn voor dagelijks gebruik op kantoor, thuis en in de tuin. tesa® biedt oplossingen die mensen kunnen gebruiken om hun leven te organiseren zoals zij dat wensen, en waarmee zij gewoonlijk ook de kwaliteit vanhun leven verbeteren. Ons sterke partnerschap met klanten is éénn van de criteria die van cruciaal belang zijn voor ons gezamenlijke wereldwijde succes. Het teamvan gespecialiseerde consultants en toepassingsingenieurs van tesa analyseert de productieprocess bij de fabrikanten en de leveranciers. Hun analyse levert een bepaalde set vereisten op, die gebruikt wordt om de gewenste producteigenschappen te bepalen. Vervolgens wordt de optim tape geselecteerd en worden er oplossingen op maat ontwikke De concrete productieprocessen bepalen hierbij de vereiste producteigenschappen en de keuze van de kleefband die optimaal beantwoordt aande behoeften vande klant. Bovendi biedt tesa de technische tapes aan in de vorm van rollen, als precisie-stansvorm, en op spoelen. Het spectrum van toepassingen loopt van speciale tapes voor d print & papier industrie en precisie-stansvormen voor specifiek verkleving van electronische onderdelinen in een mobiele telefoon, digitale camera of LCD scherm, tot counterfeit-proof laser-etched labels. Omdat onze zelfklevende tapes gebaseerd zijn op beproefde technologieën die flexibiliteit bij het ontwerp, snellere processen en een duurzame hechting mogelijk maken vertrouwen vandaag de dag tal van toonaangevende fabrikanten en leveranciers in onder andere de automobielindustrie, elektrische-, elektronische-, druk-, papier- en verpakkingsindustrieën op tesa® -oplossingen. Alle zelfklevende systeemoplossingen van tesa® voldoen aan strenge kwaliteitsnormen.De grootste, wereldwijde productievestigingen van tesa® zijn gecertificeerd volgens de internationale kwaliteitsnormen die overal ter wereld voldoen a de strenge eisen. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Kapeldreef 60 3001 LEUVEN België Contact: Jurgen Van Donink Aantal medewerkers: 3-10 T: +32 16 910 420 E: info@tetravision. be I: www. tetravision. be 3D Scanning Services Kwaliteitscontrole Door onze ervaring en keuze voor zowel optische als CT technologie garanderenwe de beste kwaliteit en nauwkeurigheid. We leveren steeds een snelle en betaalbare service en denken graag mee met onze klanten. We helpen onze klanten methet verkrijgen van betere producten in minder iteraties. We werken steeds heel nauw samenwaarbij deklant zijn proceskennis inzet en wij onze jarenlange ervaring in dimensionele analyse. Informeernaar de mogelijkheden! 482 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n 21 Mollevite 24 6931 KG WESTERVOORT Nederland Contact: Hans Blauw Aantal medewerkers: 11-50 T: 026-303 00 60 E: info@tevel. nl I: www. tevel. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 TEVEL ENDUTEQ ENDUTEQ ontwikkelt automatische Test- enMeetsystemen voo het meten van afstand, kracht en temperatuur. Samen met u ontwikkelen wij voor ieder meet-vraagstuk een passende maatwerk-oplossing. Innovatieve Test- enMeetsystemen voor elke industrie, zoals Automotive, bouw, chemie, metaal of kunststoffen sector. Voert u testen uit volgens NEN, EN of ISO normen, of verricht u wetenschappelijk praktijk onderzoek? Voor al uw meetvraagstukken ontwikkelen wij een Test- ofMeet systeem o maat. TEVEL biedt een compleet assortiment aan machinebouw componenten: encoders, aluminium profielen en aandrijfoplossingen. Componenten adviseer je niet zonder dat je ze zelf goed kent. Al decennia lang passen onze productspecialisten onze componenten in machines en apparaten toe. Hierdoor beschikt het team over relevante kennis en ervaring. Als encoderspecialist bieden we een uitgebreid en gevarieerd programma aan encoders: incrementeel &absoluut, roterend en lineair. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Torenallee 45 5617 BA EINDHOVEN Nederland Contact: Dhr. Marty van de Ven Aantal medewerkers: 1-2 T: +31 6 1986 4495 E: marty. van. de. ven@thehouseoftechnology. nl I: www. thehouseoftechnology. nl The House of Technology is een onafhankelijke intermediaire organisatie die waardevolle contacten tot stand brengt in de hightech-industrie. Dit doen we op 2 manieren: 1. 2. als intermediair/match-maker tussen enerzijds technische experts en anderzijds bedrijven in de hightech-industrie; door het samenbrengen van gelijkgestemden (b.v. CTO, COO en Product Managers) om te leren van elkaars ervaring op strategisch en organisatorisch vlak. 1. Intermediair/match-maker The House of Technology helpt R&D-managers, projectleiders en resource managers met het vinden van de juiste expert voor het invullen van technische expertise. Dit gebeurt op projectbasis. Deze projecten kunnen in omvang variëren van enkele weken tot meerdere maanden. Hiertoe verdiept The House of Technology zich in de technologiebehoefte en het applicatie-domein van de opdrachtgever. Op basis hiervan stelt The House of Technology één of meerdere experts voor waaruit de opdrachtgever zijn keuze kan maken. Expert en opdrachtgever bepalen vervolgens samenop welke wijze de technologie-behoefte het best kan worden ingevuld. Technisch specialisten De deelnemers van The House of Technology (experts die bij ons zijn aangesloten) zijn technische bureaus en specialisten die hun sporen in de hightech-machinebouw hebben verdiend. Ze onderscheiden zich door hun brede ervaring en doordat ze zelfstandig willen opereren. Deelnemers hebben een duidelijk herkenbaar profiel: ze hebben meer dan 10 jaar werkervaring in een specifieke technologie, vaak in een R&D-omgeving van een grote onderneming of organisatie; ze werken op projectbasis, als zelfstandige of als gespecialiseerd bureau, voor zowel grote ondernemingen als voor het MKB; de technische expert voert zelf de gesprekken met de opdrachtgever en brengt zelfstandig offerte uit. • • • 2. CTO-club, ProM-club en meer We brengen in de hightech-industrie de technisch verantwoordelijken van bedrijven bij elkaar die van elkaars ervaring kunnen leren. Dit gebeurt op strategisch en organisatorisch gebied. Zo hoef je niet alles zelf uit te vinden, maar hoor je van anderen welke keuzes ze gemaakt hebben en waarom. Dit is in 2013 begonnen met de CTO-club voor OEM-bedrijven en heeft zich daarna uitgebreid met meerdere CTO-clubs (voor Toeleveranciers; voor verschillende regio's) en clubs voor andere functies (ProM-club voor Product Management; COO's). Onderwerpen op de agenda zijn altijd zaken die spelen bij de deelnemers. Wij regelen een goede voorbereiding, faciliteren de bijeenkomst en zorgen voor de verslaglegging, inclusief een eventueel vervolg. Doel is dat deelnemers ideeën en kennis opdoenom binnen hun eigen organisatie betere beslissingen te nemen. Op deze manier dragen wij bij om de regio in Nederland en België te verbinden en samen te laten groeien. 484 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

s ë 21 Takkebijsters 1 4817 BL BREDA Nederland Contact: Ruben van derWulp Aantal medewerkers: 500 + T: 076 5795555 E: analyze. nl@thermofisher. com I: www. thermoscientific. com Thermo Scientific DXRxi Raman Imaging Microscope Rapidly explore the entire sample area and find exactly what yo are looking for (e.g., target particles, defects, contaminants, etc using our intelligent approach to chemical imaging and data collection. The Thermo Scientific™ DXR™xi Raman Imaging Microscope reveals visual information with speed and simplicit ideal for multi-user labs in academia, government, and industry Thermo Scientific Nicolet iS50 FT-IR Spectrometer Thermo Fisher Scientific Inc.Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO) is the world leader in serving science, with annual revenue exceeding $25 billion. OurMission is to enable our customers to make the world healthier, cleaner and safer. Whether our customers are accelerating life sciences research, solving complex analytical challenges, improving patient diagnostics and therapies or increasing productivity in their laboratories, we are here to support them. Our global team of more than 75,000 colleagues delivers an unrivaled combination of innovative technologies, purchasing convenience and pharmaceutical services through our industry-leading brands, including Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Servicesand Patheon. For more information, please visit www.thermofisher.com. Thermo Scientific Rheometers Known for accuracy and ease of use, Thermo Scientific™ HAAKE™ rheometers allow you to get the most information fromyour material in quality control, product development, and research. Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ Rotational Rheometers can be used with numerous accessories designed for a broad range of materials and methods—so you can meet your rheology needs. Thermo Scientific Surface Analysis Tackle the most challenging surface, thin film and interface questions with Thermo Scientific™ XPS spectrometers. Our analytical innovations allow scientists on the forefront ofmaterials science to drive bold progress in the fields of ultra thin film and nanotechnology development. Unparalleled ease-of-use, best-inclass software and high sample throughput provide superior results for production and analytical laboratories. Product Focus for Material Analysis: Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021 Solve analytical challenges with ease using the Thermo Scientif Nicolet™ iS™50 FT-IR Spectrometer, featuring purpose-built accessories and integrated software—making it an all-in-one materials analysis workstation.

Celsiusbaan 4a 3439 NC NIEUWEGEIN Nederland Contact: Riekus Thiele Aantal medewerkers: 11-50 T: 030-7111395 E: info@tkpm. eu I: www. tkpm. eu Kwaliteitscertificering: VCA Spuitgiet efficiëntie op maat Thiele&Kor Plastics Machinery BV is gespecialiseerd in het leveren van spuitgietmachines, robotsystemenen randapparatuur voor de kunststofverwerkende industrie. Wij beschikken over enthousiaste en goed opgeleide medewerkers met zeer veel ervaring die u graag te woord staan en van dienst zijn. Thiele&Kor is leverancier van: Sumitomo Demag Is producent van hoogwaardige spuitgietmachines en levert machines van 500 tot 20.000 kN in de types Systec Servo (hydraulisch), El-Exis (hybride) en IntElect (elektrisch). Wemo Automation Produceert betrouwbare en stabiele robots met kwalitatief hoogwaardige Europese componenten en met een bedienvriendelijke besturing. Koch Technik GmbH De uitvinder van de centrale materiaal-, meng- en droogsystemen. Met het unieke modulaire systeem is het als geen ander aan te passen aan uw huidige en toekomstige situatie. Boe-Therm Is met ruim 50 jaar ervaring gespecialiseerd in het produceren van topkwaliteit tempereerapparatuur. Virginio Italiaanse fabrikant van modulaire transportbanden met aluminium of kunststof frame. Plasdan Automation Voor upgraden van uw standaard spuitgietmachine naar een multi-shot machine. Zij leveren injectie- en draai units en zijn dé specialist op het gebied van turn key projecten. Service Wij beschikken over een uitgebreide servicedienst en streven er altijd naar om binnen 24 uur ter plaatse te zijn. Parts Een snelle levering van originele onderdelen tegen scherpe tarieven. Ons doel is omde benodigde delen binnen 24 uur op locatie te hebben. Wanner Technik GmbH Producent van robuuste en betrouwbare maalmolens. Wanner levert zeer geluidsarme, veilige en gebruiksvriendelijke maalmolens. Scholing Wij verzorgen trainingen voor machinebesturing, onderhoud en robotprogrammering. Dit kan in onze showroom in Nieuwegein, maar ook bij u op lokatie. 486 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n. n 21 Hofstraat 191 5641 TD Eindhoven Nederland T: +31 (0)402909500 E: info. ein@thk. eu I: www. thk. com All for Smooth andAccurate Movement Long-standing Know-how THK’s company name stands for “Toughness”, “High Quality” and “Know-how”. Our aim is to contribute to the improvement of society and development of industry by focusing on these three principles in our technology development and product manufacturing processes. Reliability and Availability - Worldwide THK’s products enable rapid improvements in the accuracy, spe and potential of advanced mechatronic instruments. With THK' LM guides, machine tools and industrial robots become capabl ultra-precise operations, and semiconductor-manufacturing devices can operate in submicron units. Since the development of its first LM (linear motion) guide in 1972, THK has continuously developed this technology further. Today it is one of the most essential parts of the machine industry. Furthermore it is used in a wide range of industries, such as machine tools, semiconductor production equipment, industrial robots, automobiles, aircraft, 3D printer, medical equipment, wind power generation, next-generation robotics, housing. THK's head office is based in Tokyo, Japan. 36 manufacturing facilities and 128 sales offices are available worldwide. In Europ our production is located in Ireland, France, Germany and Czec Our Products Precision parts for industry LM guides, Ball screws, Ball splines, Actuators, precision stages and Cross roller bearings • Automotive Linkage, Suspension Special products Seismic isolation tables, Damping units • • Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Sandhagenweg 2 21436 MARSCHACHT Duitsland Contact: Timo Landahl, BENELUX: Dr. R. Greger Aantal medewerkers: 11-50 Atmospheric Plasma Solutions for Surface Treatment TIGRES GmbH (close to Hamburg) is a technology leader for atmospheric plasmasolutions. T: +49 4176 94877 - 0 / Office Benelux 474 572635 E: tigres@tigres. de I: www. tigres- plasma. de Serial interfaces available for: Mod-Bus, Profi-Bus&Profi-Net We offer 3 atmospheric-plasma-jet systems: MEF, CAT &T-Spot and our classic corona-type-systems DBD-Corona & Corona T-Jet Those plasmatools are available in numerous configurations and dimensions for different markets, materials & applications.: Our plasmasystemsare used for: - Activation of polymers for increased adhesionproperties - Precision cleaning & degreasing of metal surfaces - Deposition offunctional plasma-polymer-coatings (diffusionbarrier, anti-corrosion, adhesion-promotion,..) - Deburring of polymer parts NEW : the M-series powersupply: We call it 'Atmospheric Plasma 4.0': Numerous options for parameter settings, process control, (remote) system diagnostics, data logging, predictive maintenance, up to 4 evendifferent plasma-tools connected andcontrolled by one powersupply. For integration of our Plasma units in complex production lineswe cooperate with strategic andexperienced partners in the field of industrial automatisation. In cooperation with several scientific institutes we can codevelop new solutions and special configurations for new markets&applications. Sample treatment and proces development is possible in our central lab & at our Benelux-office PlaToS Consulting (also Mikrocentrum HighTech-guide-member) PlaToS Consulting also supports our service&support intensive R&D-programs at our clients sites in whole Europe. You have more detailed questions about plasma technology? You have an application idea for which you consider plasma treatment to be a feasible option? You need a sample treatment or an on-site-demonstration ? Just contact us and lets discuss whether & howwe can be your partner in realizing yourplasma-application-idea: your TIGRES-office BENELUX: PlaToS Consulting Dr. RalfGreger Senior Plasma Proces Specialist mobile: + 32 474 572635 email: ralf.greger@platos-consulting.be (languages: NL, D, EN) 488 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

x: +32 e 21 Schoolweg 29 7161 PK NEEDE Nederland Contact: F. Bruins Aantal medewerkers: 101-200 T: +31 545 283 800 E: info@timmerije. nl I: www. timmerije. nl Kwaliteitscertificering: IATF 16949 ISO 14001 ISO 9001 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Sint Idesbaldusstraat 39A 8630 VEURNE België Contact: Serge Tuerlings Aantal medewerkers: 1-2 T: 0032475651536 E: info@titantechnologies. be I: www. titantechnologies. be Titan Technologies, for all your cleaning and soldering needs! Titan Technologies is a young but experienced company providing services to themanufacturing industry in general and the electronics assembly industry in particular. We are specialized in cleaning and soldering applications. As a distributor of CCHydronsonics and Riebesam, we provide a wide range ofcleaning solutions covering all possible cleaning processes. Our philosophy is to provide total solutions to our customers. Our vast experience allows us to seek the best solution to your production issues. Our well-equipped applications laboratory is at your disposal in order to find the right cleaning process or to optimize your current one. Furthermore we manufacture stencil cleaning equipment for the electronics assembly industry. These stencil cleaners vary from fully manual single ultrasonic cleaner to fully automated triple tank equipment. On request we are designing and building the cleaning equipment you require for your special applications. This type of equipment can use ultrasonics, spray under immersion and/or spray in air technology. Finally we are proud to present our own product: Solder Paste Test Kit. This is a portable test kit which allows solder paste users to test the quality of their solder paste. Measurements such as hot and cold slump, solderballing and wetting are achieved within minutes giving a clear picture of solder paste quality. COVID-19. Tohelp fight the pandemic and provide security to our customerswe are providing saturated disinfecting wipes for cleaning a wide range ofsurfaces commonly used by your coworkers such as key-boards, touch screen and desks. We also supply Hydro-Alcoholic handgel for your personal safety. Vapor phase cleaning: The MICROPAC FS Series has been designed to offer quality construction low solvent emissionsand ease of maintenance. This degreaser is designed for use with nonflammable solvents. The proposed system is configured as follows STANDARD FEATURES: Floor standing compact design Build in bund tray 304 SUS (mirror finish) tanks 304 SUS (brush finish) case Integrated Water Separator • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Easily movable with castors Tiny Carbon Footprint PLC Controlled NominalWork Basket Dimensions 250 x 200 x 250mm Manual Sealing Lid 220 Volt Small Footprint CE Certified Primary Cleaning Sump: Lowwatts density heater matt incorporating high temperature cut off MaximumCapacity: 22.5 Litres Manually Operated Drain Valve Immersion Sump Features: Crests Ultrasonic Transducers operating at 40 kHz, 500Watt Low liquid level safety heater shut off MaximumCapacity: 22.5 Litres Manually Operated Drain Valve Freeboard Zone: 100% Freeboard ration to minimize solvent loss 4 Sided Refrigerated Condensing Coils connected to a single compressor Independent water separator housing Manual removal ofwater via ball valve High vapor temperature sensor 490 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

21 High Tech Campus 96 5656 AG EINDHOVEN Nederland Aantal medewerkers: 500 + T: +31 (0)88 862 200 0 E: info@tmc. nl I: tmc- employeneurship. com TMC is an international consultancy company that links tech talent to highly ambitious companies. With offices in the Netherlands, Belgium, France, Spain, Italy, Sweden, Dubai and North America our engineers provide knowledge and expertise all over the world. Our unparalleled Employeneurship model offers engineers from all backgrounds the comforts of employment and the opportunities of entrepreneurship. This makes for a challenging, stimulating environment that you are welcome to explore. EMPLOYENEURSHIP Our unique model, Employeneurship, is based on 5 principles: Long-termworking relationship Individual profit sharing Specialized business cells focused on high-tech niche competences The YOUrney: a one of a kind personal development progr The Entrepreneurial Lab: room to develop innovative ideas • • • • • Our Employeneurs can only give their all at their jobs, if our staff YOU NEED THE BEST PEOPLE at TMC’s offices give theirs. We take special pride in the way we look after our engineers, our esteemed partners and the opportunities we create together. We will arrange it. The long-termand strong relationships with customers often begin by a need for capacity: a flexible solution for an urgent problem. Of course, we offer that. But rather we a at your side with our knowledge, our rich network and undivide attention. An urgent question is the beginning of a dialogue on the importance of flexibility in your long-term strategy. Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Anna van Buerenplein 1 2595 DA DEN HAAG Nederland Aantal medewerkers: 500 + T: +31 (0)88 866 00 00 E: wegwijzer@tno. nl I: www. tno. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 TNO - Innovation for life VLIEGWIEL VOOR INNOVATIE De snelheid waarmee maatschappelijke en technologische veranderingen zich voltrekken neemt toe. TNO kan partijen bijstaan als de verbindende schakel tussen wetenschap en toepassingen in de praktijk door voorop te lopen in het signaleren van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Én door het bieden van slimme en toepasbare oplossingen voor de uitdagingen die deze ontwikkelingen met zich mee brengen. KLANTGERICHTE OPLOSSINGEN De kracht van innovatie ligt in het leggen van slimme verbindingen, over de grenzen van wetenschaps domeinen en maatschappelijke sectoren heen. Hetwerken in wisselende partnerships, coalities of allianties leidt tot gerichte oplossingen die aansluiten bij de behoefte van de markt. SAMENWERKENMET TNO Het aanpakken van complexe vraagstukken met grote risico’s is voor veel organisaties een grote uitdaging die ze liever niet alleen aangaan. Bedrijven, overheden en andere organisaties werken daarom graag samenmet TNO. Onze kennis en expertise is gericht op toepassingen en zetten we graag in voor anderen. WAT DOET TNO? TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie, de verbindende schakel tussen wetenschap en toepassingen in de praktijk. Dit vereist de vaardigheid om verschillende kennisdomeinen systemen en maatschappelijke sectoren met elkaar te verbinden en te integreren. Kennis wordt immers door informatietechnologie steeds toegankelijker. Juist in het leggen vanslimme verbindingen over de grenzen van wetenschapsdomeinen en maatschappelijke sectoren heen, ligt de huidige kracht van innovatie. Daaromwerkt TNO, als enige in Nederland, als een multidisciplinaire toegepast onderzoeksorganisatie. Op deze manier leveren we een bijdrage aan een betere wereld, kortom: Innovation for Life. Bij TNOwerken 2.900 professionals samen aan het in de praktijk toepassen van kennis. Hiermee worden slimme oplossingen voor complexe vraagstukken gerealiseerd binnen negen domeinen,de zogenaamde units: Bouw, Infra &Maritiem: ‘Robuuste constructies én duurzaam gebruik’ Circulaire Economie&Omgeving: ‘Verduurzaming richting geven en versnellen’ Defensie & veiligheid: ‘Wij zetten onze kennis en technologie in voor veiligheid’ ECN part ofTNO: ‘Versneld naar een duurzame energievoorziening’ Gezond leven: ‘Gezondwerken en leven bevorderen’ Industrie: ‘Innoveren voor werkgelegenheid, welvaart en welzijn’ Informatie & Communicatie Technologie: ‘Digitale transformatie duiden en versnellen’ Mobiliteit & Logistiek: 'Realiseren van leefbare en duurzame steden' Strategische Analyses & Beleid: ‘Complexe vraagstukken omzetten in concrete innovaties’ • • • • • • • • • 492 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e m e 21 Goorsestraat 7 7041 GA 'S-HEERENBERG Nederland Contact: Frans Derksen Aantal medewerkers: 11-50 T: 0314-667457 E: info@tooling. nl I: www. tooling. nl Kwaliteitscertificering: ISO 9001 Engineering &Productie van fijnmechanischeonderdelen Tooling Specialist Derksen is leverancier van hoogwaardige precisieonderdelen en gereedschappen. Met onze kennis en ervaring kunnen wij onze klanten volledig ontzorgen, van engineering, productie en controle tot assemblage en installatie bij de klant. Productontwikkeling & Engineering De grootste uitdaging voor T.S.D. is het ontwerpen vaneen product. Voor de ontwikkeling van fijnmechanische onderdelen en gereedschappen zoals matrijzen en stempels komt ons technisch inzicht, ervaring en creativiteit naar voren. Uitgangspunt is een eindproduct afgestemd op dewensen van onze klanten. Investeringen Naast de eerdere investering in een Yasda freesmachine voor h uiterst nauwkeurig frezen van onder andere gehard staal heeft T.S.D. geïnvesteerd in een high-end GF AgieCharmilles draadvonkmachine en een Ziersch vlak- en profielslijpmachine met een bereik van 800x400mm. Enkelstuks en series methoge nauwkeurigheid Om een nauwkeurigheid tot op 1 micron te kunnen garanderen, maken we gebruik van de meest geavanceerde machines. Maar ook de grovere producten zijn aan T.S.D. toevertrouwd. T.S.D. kan ondersteunen met de volgendewerkzaamheden: Engineering van onderdelen& gereedschappen Frezen: 5-assig, 3-assig met robotbelading Slijpen: rond-, vlak-, optisch- en profielslijpen Draadvonken Zinkvonken Draaien Polijsten & leppen Assemblage Testen & debuggen • • • • • • • • • Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Nijverheidsweg 19 7161 AA NEEDE Nederland Contact: Marc Ottenschot Aantal medewerkers: 11-50 T: +31 545 28 0130 E: info@trios. nl I: www. trios. nl Wérkend Kennis-Advies TRiOS is de vertrouwde partner voor uwstrategische R&D projecten. Samen met u vinden wij oplossingen voor uw complexe fijnmechanische vraagstukken. Prototypebouw en productie van nulseries doen we in eigen huis. TRiOS ontwikkelt en bouwt uw fijnmechanische speciaalmachine als maakbaarheid, repeteerbaarheid en kwaliteit bij uw productinnovatie een uitdaging zijn. Nauwkeurigheden tot in het μ-bereik. TRiOS heeft de wil en het vermogen om uw innovatieve uitdagingen op de grens van bestaande technologieën en toegepaste kennis te helpen verwezenlijken! Werkend kennis-advies Via onze beproefde integrale brainstormmethodiek met een multidisciplinair team ontwikkelt TRiOS verschillende kansrijke concepten. Samen met uwordt bepaald welk concept het meeste potentie heeft in uwmarkt. Dit concept wordt door TRiOS uitgewerkt, in haar eigen werkplaats vervaardigd en getest. Fijnmechanische speciaalmachinebouw Beweging en precisie TRiOS automatiseert productieprocessen waarin het gaat om beweging en precisie. Handmatige productiewaarborgt repeteerbaarheid en kwaliteit niet meer op het gewenste niveau. TRiOS lost dat op door hoogwaardige machines teontwikkelen en te bouwen die met uiterste precisie bewegingen kunnen uitvoeren. De machines grijpen, bundelen, verbinden, schuiven in elkaar, scheiden, verwerken, transporteren of positioneren tot op de honderdste millimeter nauwkeurig. Integrale toegepaste kennis Samen met u analyseren wij uw vraag voor verbetering vanuw productieproces op maakbaarheid, repeteerbaarheid en kwaliteit. Wij zijn daarom graag al in de conceptfase betrokken. Details in het concept maken vaak net het verschil in het resultaat. De functionaliteit en bijbehorende specificatiesworden in een integraal proces tussen u en TRiOS vastgesteld. Productontwikkeling Innovatief op hoog niveau Met strategische R&D projecten in productontwikkeling brengt TRiOS innovatieve bedrijven op een hoger niveau. Wij vinden oplossingen voor uw complexe vraagstukken in de fijnmechanica. TRiOS bundelt hiervoor uwmarktkennis en kennis van het product en productieproces met haar specialistische en bewezen toegepaste kennis van fijnmechanica. Wij ontwikkelen uitgebalanceerde prototypes en nulseries, vangroot tot klein. Het beste van tweewerelden De sleutel tot ons succes is de integrale kennisdeling en samenwerking, vertrouwen als partners en gewaarborgde geheimhouding. Het beste van uw en onze kennis leidt tot succesvolle innovatie. Toetsing op ontwerp Voor u daadwerkelijk opdracht geeft een speciaalmachine te laten bouwen, kunt u ook uw ontwerp door TRiOS laten toetsen op functionaliteit en specificaties. TRiOS heeft ruim 20 jaar ervaring in fijnmechanische oplossingen in verschillende branches. Deze toegevoegde kennis kan u kosten besparen en winst opleveren in time-to-market. 494 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

e n n . n n n 21 Furkapas 8 5624 MD EINDHOVEN Nederland Contact: Dhr. A. Daalhuisen Aantal medewerkers: 51-100 T: +31646396329 E: A. Daalhuisen@tsggroup. nl I: www. tsggroup. nl WWW.TSGGROUP.NL Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Horsten 8 5612 AX Eindhoven Nederland Contact: Matthijs vanWijk E: info@tuecomotive. nl I: www. tuecomotive. nl Een studententeam dat zich focust op duurzame mobiliteit TU/ecomotive is een studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven dat zich focust of duurzame mobiliteit. Elk jaar bouwen de studenten een unieke, duurzame autoom een hedendaags probleem. Zo is enkele jaren terug Noah, een auto van vlas en suiker, gebouwd en de laatste auto, genaamd Luca, is zelfs van afvalmateriaal gemaakt! Dit is gedaan door een composiet van gerecyclede plastics en vlas te ontwikkelen. Een deel van het plastic komt zelfs rechtstreeks uit de oceaan. Daarnaast hebbende studenten het interieur gebruikt om te laten zien wat er nog allemaal gedaan kan worden met afval. Zo zijn de kussens bijvoorbeeld gemaakt van gerecyclede PET flessen, kokosnoot- en paardenhaar! Naast aantonen dat afval nog heel waardevol is, wilde het team met deze auto ook laten zien dat duurzaamheid sexy kan zijn. Zo hopen ze mensen bewust te maken van hun consumptie en bij te dragen aan de ontwikkeling naar een circulaire economie. Het composiet dat voor Luca is ontwikkeld 496 Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 202

n 21 Eeftinkstraat 3 7496 AG HENGEVELDE Nederland Contact: Martijn Tuinte Aantal medewerkers: 51-100 T: +31 547 335300 E: info@tuinte. com I: www. tuinte. com Kwaliteitscertificering: ISO 9001 VCA • engineering | machinebouw | tooling | hoogwaardige toelevering | modulebouw | montage | service Samenwerken en succesvol groeien Als Nederlands familiebedrijf adviseren en ondersteunen wij al sinds 1964 opdrachtgevers in diverse industrieën met hoogwaardige componenten en modules en gerichte service. Ook ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor machinebouw. Onze focus op partnerships leidde ertoe dat wemeegroeiden met klanten. Hierdoor staat ernu een krachtig multidisciplinair familiebedrijf. Stapje voor stapje verbeteren we en groeien onze competenties. Volledig traject Complexe vraagstukken voor tooling, toelevering of machinebouw, daarvan worden onze specialistenblij. Wij maken het verschil methet bedenken en realiseren van de beste oplossingen. Daarom bieden wij het volledige traject onder één dak. One-stop-shopping, van conceptontwikkeling en advisering, tot en met engineering, vervaardiging, montage en onderhoud van machineonderdelen, componenten, modules en complete machines of constructies. We leggen de lat hoog. En dat merkt u! Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2021

Bremheidelaan 2 - 4 2300 TURNHOUT België Contact: Wilko van den Abbeelen Aantal medewerkers: 11-50 T: +32 14 639 850 E: info@tumag. be I: www. tumag. be Kwaliteitscertificering: ISO 9001 TUMAG BV, Precision in metal and plastics TUMAGBV, is de specialist op het gebied vanontwikkeling, engineering, en fabricage van meercomponenten en multi-cavity matrijzen. Door onze focus op technologie en innovatie, in het bijzonder op 2K, zijn wij in staat om onze klanten de passende oplossing te bieden op het gebied van hoogwaardige productiematrijzen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten leidend: kwaliteit, productiviteit en betrouwbaarheid. TUMAG beschikt over een aanzienlijke capaciteit waardoor ook grote matrijsprojecten inclusiefvalidatie binnen korte doorlooptijden gerealiseerd kunnen worden. Door onze projectmanagement benadering verloopt alle communicatie met onze klanten via een toegewezen projectteam zodat de klant een aanspreekpunt heeft voor alle vragen en wensen. ...mould developmentandmanufacturing Our dedicatedMould Engineering departmentclosely cooperates with our customers toanalyse the feasibility ofthe final product designs. Use ofthe most sophisticatedCAD/CAM systems ensures that the product design will be optimallytranslated intoa mould design and manufacturingprocess. Backed bystate-of-the-art metalprocessing technology andhighlyqualifled craftsmanship, Tumag has an unrivalled reputation for integrity, precision and reliability. Tumag has all the necessary metal-processing technologies in-house. This facilitates processing ofa wide range ofmaterials. Voor het realiseren van de matrijzen beschikt TUMAG over een gemotiveerd team medewerkers, dat de beschikking heeft over CAD/CAMengineering, een up-to-datemachine-park en eigen spuitgietmachines.Met deze spuitgietmachines heeft TUMAG de mogelijkheid om naast matrijs-validaties ook nul series en klein series te produceren. Hierdoor beschikt TUMAG over praktische spuitgietkennis en bieden wij onze klant een flexibele oplossing voor optimalisatie en klein serie productie zodat zijn massaproductie niet ver-stoord wordt. Naast het ontwikkelen en vervaardigen van nieuwbouwmatrijzen beschikt TUMAG over een aparte productiestroom voor parts en reservedelen.Hier vervaardigen wij hoogprecisie onderdelen voor matrijzen en andere toepassingen op klantspecificatie. TUMAGBV bewijst