13

Wat was de grootste uitdaging van de beplanting in het gebied? In de Energietuin Assen-Zuid willen we niet alleen de biodiversiteit vergroten. Maar tegelijk ook een park maken waar bezoekers in elk van de zeven onderdelen van het park een andere beleving krijgen. Op de ene kavel staan bijen en vlinders centraal, in een andere vogels en weer een andere kikkers en padden. De uitdaging zat er onder andere in om de zeven kavels voldoende van elkaar te laten verschillen en tegelijk ook een geheel te laten vormen. Wat vind jij een bijzonder element in de beplanting? Is dat uniek voor dit gebied? Het meest bijzonder vind ik de struwelen met walletjes rond de vier kavels in de noordzijde van het park. Die oude walletjes zijn lang geleden ontstaan doordat slootjes werden gegraven en het zand ernaast op een walletje te leggen. Op een paar meter van elkaar zie je daar nu hoogteverschillen, verschillen in vochtigheid en verschillen in warmte. Door al die verschillen zijn er ook veel verschillende soorten planten en dieren die zich er thuis voelen. Een mooi gebiedje waar we zo min mogelijk aan willen doen en wat als inspiratie dient in de rest van het park. Wat is er straks aan onderhoud te verwachten? Rond veel kavels zullen we struwelen en wilde hagen aanplanten. Daar bestaat het onderhoud uit het eens in de 7 jaar ‘terugzetten’ van (een deel van) de planten. Verder hoeft daar niet veel te gebeuren. Tussen de panelen ligt meer werk. We willen daar de stikstofrijke bovenlaag die vooral enkele soorten gras, brandnetels en fluitenkruid aantrekt geleidelijk omvormen door een schralere bovenlaag die een veel groter aantal grassen en kruiden aantrekt en daarmee veel meer leven ondersteunt. De eerste jaren betekent dat meerdere keren per jaar maaien en afvoeren. Daarna zullen we dat jaarlijks doen. Grote kansen voor biodiversiteit Alex Schotman, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, team Dierecologie Biodiversiteit is van groot belang Door schaalvergroting en optimalisatie van de productie met toepassing van o.a. bestrijdingsmiddelen is de biodiversiteit van het agrarisch gebied extreem verarmd. Een groot percentage van de soorten uit allerlei insectengroepen, van vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen is uitgestorven of hun verspreidingsgebied is sterk gekrompen. De ruimte rondom zonnepanelen op zonneparken is bij uitstek (geen bemesting, geen bestrijdingsmiddelen, goed beheer niet kostbaar) geschikt om weer leefgebied te scheppen voor deze soorten. Enkele tienduizenden hectares aan zonneparken kunnen, samen met goed beheerde wegbermen e.d., natuurgebieden met elkaar verbinden door te functioneren als stapstenen en corridors. De Energietuin draagt hieraan bij. Niet alleen in natuurgebieden Aan de afname van biodiversiteit ligt natuurlijk ook de versnippering van natuurgebieden, verdroging en de stikstofdepositie ten grondslag. In natuurgebieden gaat het om de echt bijzondere soorten. Het is belangrijk dat ook de minder kwetsbare soorten herstellen en weer volop aanwezig zijn in de woonomgeving zodat mensen de rijkdom van de natuur kunnen beleven. Dubbelfuncties als oplossing In dit dichtbevolkte land is de vraag naar grond en ruimte groot en dus de prijs erg hoog. Daardoor is er weinig ruimte voor spontane ontwikkelingen en is er weinig ruimte voor natuur en landschap. Door functies te combineren maak je eigenlijk efficiënter gebruik van de ruimte. 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication