0

nieuws voor onze vrienden 38e jaargang 3e nummer 2022

Inhoudsopgave Nieuwsblad Kinderboerderij Uden 01 Inhoudsopgave 02 Van de bestuurstafel 04 Van de penningmeester 05 Poster: Oproep voor levende kerststal 06 Zorgorganisatie Onder de Bomen neemt beheer Kinderboerderij over 08 Poster: Bezoek onze levende kerststal 09 Met de jeugdvrijwilligers op stap 11 Van de beheerders - Nieuws 14 Voor de kids 16 Nieuwe vrijwilliger Jan Bongers stelt zich voor 17 Mooie momenten bij St. Jan 18 Advertenties 19 Nieuwe weekendbeheerders stellen zich voor 20 ‘Ik geef – ik neem kast’ op de Kinderboerderij 22 Poster 23 Advertenties 28 Informatiepagina Kinderboerderij Uden Colofon 38e jaargang – nummer 3-2022 Het nieuwsblad van Kinderboerderij Uden verschijnt driemaal per jaar in een papieren oplage van 350 stuks en is bestemd voor donateurs, sponsors, adverteerders, adoptanten, Udense basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, evenals de medewerkers van de Stichting Kinderboerderij Uden en Onder de Bomen. Daarnaast hebben veel donateurs aangegeven het boekje digitaal te willen ontvangen. Redactie en kopij: Diny Rotteveel (e-mail: secretaris@kbuden.nl ) Drukwerk en omslag: Thijsen Uden 1

Van de bestuurstafel Het loopt alweer tegen het einde van 2022. En wat is er weer veel gebeurd de laatste maanden. Tijdens de jaarlijkse BBQ-avond van de Kinderboerderij op zaterdag 10 september jl. is onze vorige voorzitter Luc van den Brule benoemd tot erevoorzitter. Deze oorkonde werd verleend voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van de Stichting Kinderboerderij Uden. Zonder Luc zou de Kinderboerderij niet zijn zoals deze nu is. De benoeming ging vergezeld van een oorkonde en een prachtig medaille. Luc, nogmaals van harte gefeliciteerd en zeer verdiend! Een hele grote verandering is dat Zorgorganisatie Onder de Bomen vanaf 1 oktober jl. het beheer van de Kinderboerderij heeft overgenomen. Ongeveer 4 jaar geleden is Carrousel Groen, dat onder BrabantZorg valt, bij ons gestart waarbij assistent-medewerkers onder begeleiding werkzaamheden op de Kinderboerderij uitvoeren. Ondanks dat de samenwerking succesvol is verlopen heeft BrabantZorg ervoor gekozen om de activiteiten van Carrousel Groen te concentreren op de eigen werklocaties en wel meer toegespitst op ondersteunende activiteiten in de ouderenzorg. We zijn erg blij met de nieuwe samenwerking met Onder de Bomen. Toen we afgelopen zomer de eerste gesprekken met elkaar hadden, was het meteen raak, het voelde direct goed. Het allerbelangrijkste daarbij is het vertrouwen dat je in elkaar moet hebben en dat zat meteen goed. Gelukkig kunnen we met deze samenwerking onze Kinderboerderij ook gewoon door de week openhouden, iets wat zonder deze partij niet zou lukken. Onze vrijwilligers zullen weinig merken van deze verandering want veel assistent-medewerkers zijn gebleven; ook is Sanne Knoop gebleven. Samen met Robert de Groot doet zij het dagelijks beheer. Verderop in het boekje kun je kennis maken met verschillende mensen van Onder de Bomen Dankzij de stemmen van iedereen en in samenwerking met “Het Klavier” hebben we weer een mooi bedrag uit de Rabo ClubSupport actie mogen ontvangen ter hoogte van € 1.750,-. Met deze opbrengst willen we het meubilair op het terras voor de serre en in de speeltuin vervangen en uitbreiden. 2

Wat heeft de technische dienst alweer hard gewerkt. Alle weides zijn nu voorzien van nieuwe hekken, de speeltuin is aangepakt en ook de kippenvolière is weer voorzien van een nieuw dak. En dan zijn er nog altijd de vele kleine klusjes en reparaties. Eindelijk is het weer zover. Na 2 jaar geen levende kerststal te hebben gehad gaat het deze keer weer door. Bij het schrijven van dit stukje hebben we nog niet genoeg ouders met baby om de kerststal te bezetten. Dus weet je nog iemand: laat het ons dan weten via info@kbuden.nl Alle vrijwilligers, medewerkers, sponsoren en donateurs: bedankt voor jullie tomeloze inzet en bijdrage aan de Kinderboerderij. TOP! Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en een geweldig en gezond 2023! Peter van Orsouw, Voorzitter. 3

Van de penningmeester Wij zijn heel erg blij met alle financiële steun van onze trouwe donateurs. Ieder jaar zien wij echter de inkomsten die wij mogen ontvangen helaas teruglopen. Onze Kinderboerderij is gratis toegankelijk en dat willen wij graag zo houden. Niet alleen ouders, maar ook veel opa's en oma's weten de weg te vinden naar onze boerderij met de (klein)kinderen, om te genieten van de dieren, de speeltuin en wat lekkers uit de kantine. Donaties zijn altijd welkom en kunt u overmaken op NL30 INGB 0000 540837 ten name van Stichting Kinderboerderij Uden. U kunt ons ook op vele andere manieren steunen: via adoptie van een dier, een vrije gift in de melkbus of fooienpot of via de QR code, die u kunt vinden op het bord dat staat naast de melkbus op de Kinderboerderij. En als u vriend van de Kinderboerderij wilt worden, kan dat via een formulier dat te verkrijgen is bij de beheerder of via onze website. Dan bent u ervan verzekerd dat u het blad “Nieuws voor onze vrienden” 3x per jaar ontvangt. De minimale donatie bedraagt € 10,- per jaar; voor donateurs buiten Uden bedraagt de minimale donatie € 15,- in verband met de portokosten. Wij willen jullie allemaal bedanken voor jullie steun in het afgelopen jaar en wensen jullie een Vrolijk Kerstfeest en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar. Karien Timmers, Penningmeester 4

5

Zorgorganisatie Onder de Bomen neemt beheer Kinderboerderij over Op donderdag 3 november jl. heeft het bestuur van Kinderboerderij Uden, samen met vertegenwoordigers van zorgorganisatie Onder de Bomen, een nieuwe beheersovereenkomst ondertekend. Onder de Bomen neemt daarmee officieel per 1 oktober 2022 de ondersteuning voor werk en dagbesteding over van Carrousel Groen. De assistent-medewerkers die werkzaam zijn binnen de Kinderboerderij gaan over naar Onder de Bomen. Kinderboerderij Uden is verheugd dat door deze samenwerking het beheer van de Kinderboerderij gewaarborgd is. Carrousel Groen, dat onder BrabantZorg valt, is 4 jaar geleden een pilot gestart, waarbij assistent-medewerkers onder begeleiding werkzaamheden op de Kinderboerderij uitvoeren. Ondanks dat de pilot succesvol is verlopen heeft BrabantZorg ervoor gekozen om de activiteiten van Carrousel Groen te concentreren op de eigen werklocaties. Meer toegespitst op ondersteunende activiteiten in de ouderenzorg. Daardoor werd de pilot met de Kinderboerderij niet verlengd. Via het netwerk van Carrousel Groen is de Kinderboerderij in contact gekomen met zorgorganisatie Onder de Bomen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Momenteel zijn de beheerders Sanne en Robert druk bezig om de deelnemers van Onder de Bomen te begeleiden en aan te sturen. 6

Nieuwe samenwerking Peter van Orsouw van Kinderboerderij Uden is in zijn nopjes met de nieuwe samenwerkingspartner en steekt dat niet onder stoelen of banken. Tijdens de eerste gesprekken met Onder de Bomen was het meteen raak, het voelde wederzijds direct goed aan. Floris Heukelom, medeoprichter van Onder de Bomen, legt uit dat het werkgebied van de zorgorganisatie in de regio’s Nijmegen en Noordoost Brabant ligt. Onder de Bomen biedt woonbegeleiding, ambulante begeleiding en werk en dagbesteding aan mensen die om wat voor reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben. Onder de Bomen was nog op zoek naar een goede plek om dagbesteding te bieden in Noordoost Brabant. Dus dit kwam heel erg mooi bij elkaar. De Kinderboerderij bood daarvoor een uitgelezen mogelijkheid, aldus Floris Heukelom. Het Bestuur Maak de puzzel af 7

8

Met de jeugdvrijwilligers op stap Jaarlijks tijdens de herfstvakantie zetten wij onze jeugdvrijwilligers in het zonnetje. Zo ook de afgelopen vakantie. Met 11 vrijwilligers op de fiets naar De Vrije Teugel, waar we gedurende een uur twee bowlingbanen hadden gehuurd. En daar waar hard geroepen werd: "IK KAN NIET BOWLEN”, vielen de hoogste scores. En spannend was het tot het einde. Ook het drankje en de bitterballen vielen in goede aarde! Joepke en Lize in actie Na een uurtje ging het met de fiets weer terug naar de Kinderboerderij, waar onze erevoorzitter Luc al druk bezig was met de voorbereidingen voor heerlijke pannenkoeken. Intussen vermaken de jeugdvrijwilligers zich nog even in de speeltuin. 9

Een korte prijsuitreiking volgt: Thomas en Stijn eindigen op een gedeelde tweede en derde plaats en Evi was vandaag de grote winnaar! Nadat de magen goed gevuld zijn keert iedereen weer voldaan huiswaarts. Paula Kuypers Foto gemaakt door Elly van jeugdvrijwilligsters Maaike en Mijntje “aan het werk” 10

Van de beheerders Nieuws Vanaf 1 oktober 2022 heeft Onder de Bomen de dagelijkse begeleiding op de kinderboerderij overgenomen. Onder de Bomen is een zorgorganisatie, die al langere tijd actief is in regio’s Nijmegen en Noordoost Brabant. Onder de Bomen wil een beter toekomstperspectief bieden aan zoveel mogelijk mensen met vernieuwende zorg. Daarbij werken we altijd vanuit onze kernwaarden openheid, vertrouwen, durven, een stap extra en groei. Waarbij we altijd kijken naar mogelijkheden en creatief zoeken naar oplossingen. Wat we doen Onder de Bomen werkt vanuit de gedachte dat ieder mens zo zelfstandig mogelijk wil leven. We hanteren daarbij de zorgvormen Wonen met begeleiding (24-uurszorg), Gesteund Wonen voor volwassenen, jongeren en gezinnen (24-uurszorg in eigen woning) en dagbesteding. Waar nodig werken we samen met andere organisaties in het traject. Deze organisaties zijn aanvullend op onze kennis en expertise. Cliënten De doelgroep van Onder de Bomen zijn mensen die langdurig zorg nodig hebben (Wlz of WMO) op meerdere levensdomeinen. Door middel van het werken op de boerderij ondersteunen wij de mensen bij arbeidsvaardigheden en het hebben van een zinvolle daginvulling. Veel bekende gezichten van de Kinderboerderij zullen werkzaam blijven. Ook zullen er een paar nieuwe gezichten bij komen. Graag willen zij zich even kort aan u voorstellen: 11

Robert: Ik werk inmiddels alweer 5 jaar met veel plezier voor Onder de Bomen. Afgelopen jaren verleende ik begeleiding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op Mijn Werkplek te Nijmegen. Daar vervaardigen we (veelal van steiger-) houten producten, het draaien van een klussen- en tuindienst, creatieve werkplaats en kledingwinkel. Toen in september mij plots de vraag werd gesteld of ik wilde gaan werken op een dagbesteding in Uden leek me dit een mooie nieuwe uitdaging. En op fietsafstand ook nog eens. Mede met dank aan de inzet van Dillie en Sanne is de overgang in de dagelijkse begeleiding van Groen Carrousel naar Onder de Bomen vlotjes verlopen. De Kinderboerderij is een leuke plek waar een goede sfeer hangt en waar veel dingen gebeuren. Ik heb erg veel zin om er met iedereen een mooie tijd van te maken. Sanne: Ik heb ongeveer 5 jaar vrijwilligerswerk gedaan op de Kinderboerderij. Ik ben begonnen in het weekend als verzorgster van knaagdieren. Op dat moment deed ik de opleiding Dier, Gedrag en Ondernemen en ging ik stage lopen op de Kinderboerderij en heb er uiteindelijk eindexamen gedaan. Na mijn examen ging ik doordeweeks op de Kinderboerderij werken en ontdekte ik dat ik niet alleen dieren leuk vind maar ook het werken met mensen en hen iets te leren over de dieren. Samen met hen ervoor zorgen dat alle werkzaamheden gedaan zijn en dat alle dieren tevreden in hun stalletjes liggen. Ik ben blij dat ik nu voor Onder de Bomen mag werken als begeleider en vertrouw dat we een mooie en leerzame tijd tegemoet gaan. 12

Marlijn en Miranda Marlijn: Ik ben sinds 1 september 2022 in dienst bij Onder de Bomen als teamontregelaar. Ik heb in veel verschillende zorgorganisaties gewerkt en daarmee veel ervaring opgedaan in het opzetten van nieuwe locaties en het ondersteunen van teams bij dat wat nodig is. Vanuit mijn rol ben ik vooral ondersteunend achter de schermen en zorg ik dat alle randzaken voor het team geregeld zijn. Ik ben af en toe ook op de kinderboerderij aanwezig. Miranda: Ik werk sinds 3,5 jaar bij Onder de Bomen. Net als Marlijn ben ik teamontregelaar. Samen ondersteunen wij het team dagbesteding op de Kinderboerderij. Binnen Onder de Bomen ondersteun ik meerdere locaties in de regio Noordoost Brabant. We zijn erg blij dat we samen met het bestuur alle activiteiten op de Kinderboerderij kunnen voortzetten. Het is mooi om te merken en te zien dat iedereen zo betrokken is en de vele bezoekers met veel plezier op de boerderij komen. We hopen de hoge kwaliteit die op de boerderij aanwezig is voort te kunnen zetten, zodat alle mensen met veel plezier en enthousiasme blijven werken en alle bezoekers met veel plezier blijven komen! Graag zien we u binnenkort op de Kinderboerderij! 13

14

15

Nieuwe vrijwilliger Jan Bongers stelt zich voor Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Jan Bongers en ik ben sinds maart vrijwilliger bij de kinderboerderij als lid van de technische dienst. Mijn specialiteit is alles wat maar met houtbewerking te maken heeft. De aanleiding om voor de kinderboerderij als vrijwilliger aan de slag te gaan is dat ik sinds februari, na jaren van ziekte, volledig afgekeurd ben. Daardoor zocht ik invulling voor de vele vrije tijd en om verveling tegen te gaan. Ik heb eerst een andere invulling van mijn dag gedaan, maar daar voelde ik me niet op mijn gemak. Toen kwam het idee om eens te gaan kijken bij de kinderboerderij want daar zochten ze nog vrijwilligers. Ik ging op een maandag kijken want ik was daar nog nooit geweest. Dus een rondje over het terrein gelopen en iemand van de leiding gesproken. Ik kreeg meteen een uitnodiging om op donderdagmiddag eens terug te komen en een middagje mee te draaien. In de koffiepauze werd gevraagd wat ik er van vond en welke maat kleding ik had. Daardoor was ik ineens lid van het gezellige team van de technische dienst. Zo snel kan dat gaan! Ik kan mijn ervaring goed gebruiken bij de klussen die er gedaan moeten worden. Kortom: ik voel me als een vis in het water en ga met plezier naar de kinderboerderij! Jan Bongers 16

Mooie momenten bij St. Jan Op 4 oktober, met dierendag, zijn we met een aantal konijntjes en cavia’s op bezoek geweest bij huize St Jan in Uden. Dat is genieten voor de bewoners, begeleiders en ook voor onze medewerkers. De mooiste verhalen komen voorbij, over huisdieren die de bewoners gehad hebben en die ze nog steeds missen. Dan is die glimlach onbetaalbaar als ze even een konijntje op schoot krijgen. Soms willen ze het diertje ook graag houden en krijgen wij ook vaak de vraag of er niet iets mogelijk is. En mogelijkheden zijn er zeker. Kinderboerderij Uden komt graag naar het verzorgingshuis, kinderdagverblijf of zelfs naar de kinderafdeling in Ziekenhuis Bernhoven, om bewoners of patiëntjes een leuke middag te bezorgen. Informeer bij de Kinderboerderij naar de mogelijkheden, tel. 0413 – 250047 of per email info@kbuden.nl Oplossingen van zoekplaatje op pag. 21 1 - Het label op de ketel 2 - De barst in de ketel 3 - De strook op de bezem 4 - Eerste pluk haren aan de rechterkant van het gezicht 5 - De mond 6 - De vingers van de linkerarm van de sneeuwpop 7 - Het eerste klosje aan de sjaal aan de linkerkant van de sneeuwpop 8 - De middelste knoop op de buik van de sneeuwpop 9 - De paarse strook op de sjaal aan de rechterkant van de sneeuwpop 10 - Het voorste sneeuwbergje voor de sneeuwpop 17

18

Nieuwe weekendbeheerders stellen zich voor Mogen we ons even voorstellen? Wij zijn Elly en Henk en zijn sinds enige tijd weekendbeheerders op de Kinderboerderij. We hebben thuis zelf ook een aantal dieren, onder andere vogels, kippen en een hond. Ook zijn we heel gek met onze kinderen en hebben we inmiddels 3 kleinkinderen. Wij vinden het heel leuk dat we bij de Kinderboerderij mogen werken met jullie! Met vriendelijke groeten, Elly & Henk 19

‘Ik geef – ik neem kast’ op de Kinderboerderij De ‘Ik geef – ik neem kast’ op de Kinderboerderij in Uden is uitgebreid met een Menstruatie Uitgifte Punt (MUP), zodat er voor hen die dit nodig hebben gratis menstruatieproducten beschikbaar zijn. “Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland is thuis soms geen geld voor menstruatieproducten. MUP’s bieden vrouwen de keus een product te kiezen dat bij hen past en dat zij comfortabel vinden”, vertelt Patricia van Os, mede-initiatiefnemer van de kast. Mede-initiatiefnemers Patricia van Os, Pernette Sagasser, en Anja Arnts. (foto: Henk Lunenburg) De kast is een buurtinitiatief vanuit De Hoeven, waardoor er inmiddels zo’n 1,5 jaar een kast gevuld met levensmiddelen op de Kinderboerderij Uden aanwezig is. Het principe van de kast is eenvoudig: bewoners uit Uden geven houdbare voedselwaren en verzorgingsproducten die ze niet nodig hebben/teveel hebben of willen schenken. “Udenaren die het financieel moeilijk hebben, om welke reden dan ook, kunnen deze voedselwaren uit de kast nemen”, legt Patricia uit. Zeven coördinatoren zorgen ervoor dat de kast schoon en gevuld blijft. “Duidelijk is dat in deze crisistijd de kast nog vaker dan in de begintijd wordt bezocht. 20

Daar waar in aanvang de voorraad vanuit kasten en kelders van buurtbewoners toereikend was, gevolgd door schenkingen vanuit supermarkten, wordt er inmiddels ook dankbaar gebruik gemaakt van donaties vanuit Udense organisaties, bedrijven en particulieren. Middels het MUP-vak in de ‘Ik geef – ik neem kast’, duidelijk kenbaar door de aanwezige MUP-sticker, zijn ook deze producten nu in Uden beschikbaar.” Houdbare etenswaren en verzorgingsproducten blijven, zeker gezien de toename van het aantal bezoekers, zeer welkom. Producten kunnen worden afgegeven in een duidelijk zichtbare kist aan de Artillerieweg 18. Het Bestuur Zoek de verschillen! 21

22

23

24

25

26

Oudedijk 54 5409 AD Odiliapeel tel. 0413 - 274 351 info@decountrystore.nl www.decountrystore.nl www.facebook.com/decountrystore 27

Kinderboerderij Uden Artillerieweg 3, 5403 PB Uden Telefoon: 0413-250047 E-mail: info@kbuden.nl Informatiepagina Bankrekening: NL30 INGB 0000 5408 37 en NL26 RABO 0111 3972 00 Stichting Kinderboerderij Uden Bestuur: Voorzitter: Secretaris: Bestuurslid: Beheerders: Website: Peter van Orsouw - telefoon 06 – 53 22 72 11 Diny Rotteveel Penningmeester: Karien Timmers Bestuurslid: Paula Kuypers Josta Augenbroe - telefoon 06 – 17 13 45 69 - telefoon 06 – 10 97 36 63 - telefoon 06 – 46 46 17 55 - telefoon 06 – 22 31 95 78 Robert de Groot en Sanne Knoop www.kbuden.nl PR, website en webhosting worden verzorgd door Peter Noy. Volg ons op FaceBook! Openingstijden Kinderboerderij Uden: * Maandag t/m vrijdag Zaterdag en zondag zomertijd: 10.00 - 12.00 en 13.30 - 17.00 uur wintertijd: 10.00 - 12.00 en 13.30 - 16.30 uur zomertijd: 13.30 tot 17.00 uur wintertijd: 13.30 tot 16.30 uur *Als gevolg van omstandigheden (bijv. corona) kunnen onze openingstijden wijzigen – houd daarom onze website in de gaten! Tevens geopend op: 2e Paasdag (vanaf 11.00 uur) Hemelvaartsdag (vanaf 13.30 uur) 1e Pinksterdag (vanaf 13.30 uur) 2e Pinksterdag (vanaf 13.30 uur) 2e Kerstdag (vanaf 11.00 uur) Gesloten op: * 1 januari (Nieuwjaarsdag) Carnaval (zondag en maandag) 1e Paasdag 27 april (Koningsdag) 25 december (1e Kerstdag) 28

30

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication