0

Mei 2021

Z Voorzitter Penningm. Secretaris Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Afgev.volleyb. Afgev.gym. ALGEMEEN HOOFDBESTUUR J. de Vries P. Rienstra B. Stegenga-Klijnstra F. Stegenga S. Swart S. Gijzen-Deinum Afgev.voetbal B. Rienstra M. vd Weij Afgev.tennis Bij toerbeurt TEL. Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum Balk Oudemirdum Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum Oudemirdum Vrijwilliger coördinator: J.de Vries. Tel De Skelp 0514-571916 Mailadres SV NOK: info@svnok.nl 571956 571714 571884 605677 593347 571496 571795 0610655254 Beste leden, vrijwilligers en sponsors Bij 15 maanden zitten we in een periode die overheerst wordt door corona. Hoe je er ook over denkt, wat je er ook van vindt, we hebben er allemaal op heel manieren mee te maken. Toen de sportactiviteiten vorig jaar werden stilgelegd waren we ervan overtuigd dat we in september weer verder konden. We zijn toen ook allemaal weer gestart, met beperkingen, maar ook dit duurde allemaal niet lang en tot de dag van vandaag weten we allemaal nog niet hoe en wanneer dit eindigt. We gaan er vanuit dat we vanaf het nieuwe seizoen, na de zomer, echt een nieuwe start kunnen maken. Begin april werden we opgeschrikt door het overlijden van de supervrijwilliger en erelid van onze vereniging Johannes Rienstra. Toen hij in 2014 de speld kreeg voor 25 jaar onafgebroken vrijwilliger hebben we nog opgemerkt dat er weinig dingen zeker zijn in het leven. Één ding was, zeiden we toen, er voor ons toen wel zeker, dat wanneer zijn gezondheid het toe zou laten hij nog zeker 25 jaar klaar zou staan voor NOK. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Vanaf deze kant wensen we ook de familie nog heel veel sterkte met dit verlies. Door de hele situatie met corona het afgelopen jaar zijn veel dingen anders gegaan dan wat normaal gesproken gewoon was. Zo zijn in het najaar alle ledenvergaderingen in eerste instantie geschrapt met de hoop deze in dit voorjaar nog wel te kunnen houden. Helaas laat de situatie dit ook nu niet toe. Als hoofdbestuur hebben we besloten deze voor dit seizoen te laten vervallen. Volgens de statuten zijn we wel verplicht deze plaats te laten vinden. Echter, hierin staat ook dat in onvoorziene situaties het hoofdbestuur bevoegd is beslissingen te nemen tegen de regels in. Met z’n allen hebben we er voor gekozen deze vergaderingen ook niet (achteraf) online te houden, maar alles door te schuiven naar het volgende seizoen. Mocht je als lid echter dringende vragen of opmerkingen voor het hoofdbestuur of voor één van de afdelingen kunt je hiervoor natuurlijk altijd bij één van de bestuursleden terecht. Op de algemene ledenvergadering zouden we ook 5 jubilarissen huldigen voor 15,20 of 25 jaar onafgebroken vrijwilligerswerk voor de sportvereniging. Rimke Faber zou de bronzen speld krijgen, Jan Oostendorp, Jan Rienstra en Dirk-Jan Rienstra de zilveren speld en Gosse de Jong de gouden speld. Lees verder op pag 3. 1

Jaargang 48 nr. 3 Mei 2021. NOK-Nieuws Clubblad van Sport Vereniging Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie dat 5 keer per jaar verschijnt. Redaktie: Gerlof Otter Feike Stegenga Advertenties: Feike Stegenga Email: Telefoon: 0514-571764 0514-605677 Telefoon: 0514-605677 feike_stegenga@hotmail.com Redaktieadres: Wissebuurt 21, 8566 JM Nijemirdum. Email: redactienoknieuws@gmail.com Drukwerk door NOK. Heeft er iemand drukwerk van een afdeling en moet er gedrukt worden, mail het dan even naar: nokprinter@hotmail.com De drukker krijgt dan ook bericht dat hij aan het werk moet. Je mag het drukwerk ook in de brievenbus doen bij de voetbalkantine (de Skelp). INHOUDSOPGAVE: Van de voorzitter............................. 1.+3. Activiteiten/Ledenmutatie............... 4. Verjaardagen.................................... 6. Aanmeldingsform............................. 5. Voetbal............................................. 7. Volleybal.......................................... 9. Gymnastiek....................................... 11. Tennis............................................... 15. Inleverdata kopy voor 2021. Nummer Inleveren Verschijnt voor Juli 21 Juni Oktober 13 Juli. 6 September 28 september. Januari 29 November 24 December. Klachten bezorging: Feike Stegenga 0514-605677. Website: www.svnok.nl Gymnastiek: Gymnastiek@svnok.nl Voetbal: h.rienstra@ziggo.nl Tennis: svnok.tennis@gmail.com Volleybal: Sjoukjekramer@ziggo.nl Algemeen: h.rienstra@ziggo.nl 2

Fin ter Kunststof Kozijnen Finster kunststof kozijnen Kwalitatief hoogwaardige kunststof producten tegen aantrekkelijke prijzen en door ons zelf gemonteerd is de beste typering van Finster Kunststof Kozijnen. J. Schotanuswei 40 8567 LB Oudemirdum 0514 - 745 001 Kozijnen • deuren • SerreS • Schuifpuien • dAKKApeLLen • GeveLbeKLedinG

Deze huldigingen zullen ook op de eerstvolgende ledenvergadering plaatsvinden. In 2018 hebben we als vereniging een “Protocol ongewenst gedrag”, een gedragscode, opgesteld. Deze is toen aangevuld met een huishoudelijk regelement gedragsregels en informatie voor, in een uiterst geval, in te schakelen vertrouwenspersoon. In het verlengde hiervan willen we alle trainers, leiders, kantinepersoneel en bestuursleden dringend vragen om een VOG, een Verklaring Omtrent Gedrag, aan te vragen. Via de vereniging kun je deze kosteloos aanvragen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Wanneer straks het seizoen weer start krijg je een mail van ons met het verzoek hieraan mee te werken. In het bericht staan dan ook de stappen die je moet volgen om de verklaring thuisgestuurd te krijgen. Vanaf 8 februari t/m 11 april hebben we als SV NOK meegedaan met de Jeugdsponsoractie van de Poiesz. Iedereen die zijn of haar sponsormunten in de koker van SV NOK heeft gedeponeerd, heel erg bedankt. Het exacte bedrag wat het oplevert is nog niet bekend maar zal weer een mooi bedrag zijn. Voor het overgrote deel hebben de acties vanuit de sportvereniging dit seizoen niet door kunnen gaan. Volgend seizoen hopen we alles weer op te pakken. Vanuit de sportvereniging zou ik zeggen hou nog even vol, blijf gezond en hopelijk kunnen we straks weer echt zonder regels en beperkingen onze verschillende sporten gaan beoefenen. Namens het hoofdbestuur, J. de Vries 3

SV NOK Activiteitenkalender De thuiswedstrijden van de 1e teams en de dorpsactiviteiten van SV NOK. Mei en Juni 2021. SV NOK Inleveren kopij: 21 juni 2021. Email: redactienoknieuws@gmail.com Kleurplaten In het januarinummer stond een kleurplaten wedstrijd. Omdat het maartnummer niet is uitgekomen door corona, is het nu tijd voor de uitslag. De winnaar is: De prijs komt eraan. Omdat deze krant in zwart wit gedrukt wordt heeft het geen zin om de kleurplaten te laten zien. Op de website van svNOK kan dit echter wel. We proberen ze er op te krijgen. 4

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP EN / OF VRIJWILLIGER Naam en Voornaam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Mobiel E-mail adres M / V : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. Wordt lid en / of vrijwilliger van de afdeling : SV NOK Gymnastiek : □ Vrijwilliger : □ Steps □ Gymnastiek □ Vrijwilliger Tennis Voetbal : □ Lid □ Vrijwilliger : □ Lid Legimitatie vanaf 16 jaar verplicht. Paspoort / ID kaart / Rijbewijs Nummer …………………………….. □ Vrijwilliger Volleybal : □ Wedstrijd lid □ Recreatie lid 50+ Voor alle afdelingen geldt een keer per jaar is er een actie waarbij een ieder aan mee doet. Dit formulier inleveren via de website,(www.svnok.nl) of via de secretaris van de betreffende afdeling. 5 □ Fit en fun □ M.b.v.o. □ Free running

V E R J A A R D A G E N MEI 03 J. Feenstra-de Jong Frido Hylkema Hetty vd Stap 06 Meine de Jong Rudolf de Goede Jurre Bokma 07 Leyla Tuinstra Siebe Generaal 08 Bauke Rienstra Steffen Veldman 10 Jan Klaas de Jong Christiaan Draaijer Mirthe jagersma 11 Jan van der Weit Jacobina de Vries Hoite Alders 12 Jitzen Lafra 13 Sander Mollema Jasper de Vries 14 Sander Smink Fetsje Lootsma-Kok 16 Hendrik Ids de Roos 19 J. Oudman-Sinnema I Hibma 20 Jeroen Hylkema Feike Jan Jagersma 21 Anne Bomert 23 Christiaan Hendriks Nikki Kruijsdijk Lycke de Goede 24 Niek Muizelaar 25 Elise Walstra 26 Amber Hoekstra 28 Piet Rienstra Annoesjka de Vries Simme Hospes 29 Harmen vd Werf Pier Plantinga Anne Klompsma Amber Oebeles 30 Jorrit Beukens 31 Gerrie vd Veen JUNI 02 T. Bosma Jorian de Vries Manouk Hylkema Jesse Eppinga Ilse Bles 03 Bart van Bommel Anna Tiemersma Ciska Rienstra 04 T.M. de Boer Silke Westra 05 Benthe Wierda 06 Wesley Bijlsma 07 Tim Groen Mats Wiendels 08 Marten Zwart 09 Dirk Jan Rienstra 10 Jolly Stegenga-Ruiter Elly de Vries 12 Rene Bovee 13 Jappie Hendriks Klaas Stegenga Hindrik Rienstra P. Strikwerda Rixt Rienstra 15 Wytze de Roos Japke Haringsma-Klijnsma Xander Smink 16 Jelmer Dijkstra Nina Tuinman 17 Klaas Witteveen 20 Berber Bandstra Nynke Meerveld 21 Marijke Bakker-Buma 22 Stoffel de Jong Janiek Faber 23 Rindert Veltman Willem Groenhof 24 Marijke Rethans 25 Rimke Faber 26 Anouk Wijnja 27 Siebe Tuinstra 29 Femke Wierda 6

Vinkebuorren 1 8563AR Wijckel Telefoon: (0514) 60 5555

AFDELING VOETBAL Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid B. Rienstra B. Swart T. de Vries W. Veldman P. Kramer Vrijwilligers coördinatoren: Senioren: Baukje Swart Jeugd: Johannes Rienstra Op 7 april is Johannes Rienstra overleden. Erelid, voormalig voorzitter en clubman in hart en nieren. Verschillende vrijwilligersfuncties heeft hij door de jaren heen op zich genomen. Bestuurslid, penningmeester, voorzitter, sponsorcommissie, gastheer, bestuursvertegenwoordiger bij thuis en uitwedstrijden van NOK 1, de vrijdagmiddagploeg, bouw en onderhoud. In 2012 is hij benoemd als erelid. Johannes bedankt voor je betrokkenheid en jarenlange inzet. We zullen je missen. Nog steeds heeft het coronavirus ons in de greep. Graag hadden we andere berichten gemeld maar dat is nog afwachten. Houdt de website en de teamapps in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen. Voorlopig is het voor de senioren momenteel alleen trainen. Hopelijk kunnen we vanaf augustus weer volop bezig en ons richten op de competitie. De ledenvergadering staat altijd gepland voor eind oktober. Afgelopen jaar is de ledenvergadering niet doorgegaan. Mocht je vragen hebben over bijvoorbeeld de financiën of andere lopende zaken, dan kun je een afspraak maken met het betreffende bestuurslid. De bezetting rond de seniorenteams is rond. Simon, Roy, Steffen, Folkert, Haring, Jacob, Pee en Sasha hebben aangegeven zich ook volgend jaar aan de club te verbinden. Aan het einde van het seizoen wordt bij de dames afscheid genomen van Sybrand. Wido heeft ervoor gekozen om te stoppen bij de JO-19. De JO-19 is gedurende het seizoen opgeheven. Er is door de besturen veel energie in gestoken om dit te voorkomen, maar helaas niet met het gewenste resultaat. Er was te weinig animo om op een solide manier te trainen en het team op de been te houden. Een teleurstellende en spijtige situatie. 7 0622660894 Anthonia Eppinga 0645844595 Nijemirdum 0610129205 Nijemirdum 0622660894 J. Brandenburg Nijemirdum 0638501491 Oudemirdum 0628198953 Nijemirdum 0683798309 Oudemirdum 0613732593 J.P. Rienstra Oudemirdum 0631553975

8

De Burde 6 F 8574 TG Bakhuizen Info@kuipersbakhuizen.nl

AFDELING VOLLEYBAL Voorzitter Penningmeester Bestuurslid G. Van der Veen S. Kramer K. Draaijer H. Westra Nijemirdum 06-57985984 Nijemirdum Oudemirdum 06-22294463 Oudemirdum Scheidsrechter contactpersoon: P. Stegenga Oudem 0514-571280 Vrijwilligerscoordinator: A. de Vries Oudem 06-29576297 KLEDINGACTIE Twee maal per jaar hebben we een kledingactie van volleybal. Dit is in April en Oktober. Kunt of wilt u de kleding niet zolang bewaren dan kunt u deze afgeven bij Oudemirdum: Jan Kuipers, Jan Schotanusweg 26 of Nijemirdum: Yke van der Wal, Lyklamawei 75 Wilt u andere informatie bel: Sjoukje Kramer, tel.0514-571785 En toen was het alweer het einde van het seizoen, terwijl we het gevoel hebben dat we amper begonnen zijn aan dit seizoen. We hopen natuurlijk van harte dat we na de zomer weer van start kunnen met onze hobby volleybal! Achter de schermen wordt al weer hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen voor het nieuwe seizoen. Denk hierbij aan teamindeling, aanmelden voor de competitie, sponsorzaken etc. Aan alle teams de vraag of ze de ballen in willen leveren bij Kees Draaijer, de shirts bij Piet Stegenga en de spelerskaarten bij Corry Schotanus. Als alles ingeleverd wordt, kan het spul nagekeken worden voor komend jaar en is alles weer piekfijn in orde bij de start van het nieuwe seizoen. Normaal gesproken zou afgelopen oktober de ledenvergadering zijn geweest. In de hoop op betere tijden is die toen uitgesteld. Inmiddels weten we dat die betere tijden nog steeds niet gekomen zijn en daarom is besloten dat de ledenvergadering voor dit jaar afgelast is. Hopelijk kunnen we in oktober 2021 wel bij elkaar komen. Er zullen dan twee jaarverslagen (gewoon en financieel) behandeld worden. Mocht je nou vragen hebben die je anders tijdens de ledenvergadering gesteld zou hebben, stuur die dan nu naar het bestuur via nokvolleybal@gmail.com. Het bestuur zal deze vragen beantwoorden. Wanneer je het financieel jaarverslag in wil kijken, maak dan een afspraak met onze penningmeester Gerrie vd Veen. Dit kan rechtstreeks bij Gerrie of via bovenstaand mailadres. Bij camping Elfbergen aan de Beukenlaan is een volleybalnet opgezet waar de jeugdteams sinds een aantal weken trainen. Wat fijn dat dit zo kan, de jeugd is weer lekker aan de slag! En zo moet het ook. Heerlijk samen sporten in de buitenlucht is voor iedereen hartstikke goed. 28 april is de voorjaarseditie van de kledingactie weer. We hopen op een grote opbrengst voor onze club. Tot zo ver het nieuws van afdeling volleybal. Een hartelijke groet van het bestuur 9

Voorstellen nieuwe sponsor dames 2 volleybal. Boor-heipalen Postma (BHP) is een funderingsbedrijf uit Nijemirdum. Het is allemaal begonnen in 2019 met de overname van het toenmalige funderingsbedrijf uit Aldeboarn. Het bedrijf wordt gerund door Wouter, Siegfried en Hendrik Jan Postma. Sinds toen zijn de werkzaamheden van het bedrijf flink uitgebreid. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het boren van mortelschroefpalen en het heien van stalenbuispalen, prefab betonpalen. We werken van klein tot groot, van een kleine uitbouw bij woningen tot tot grote projecten zoals winkels, loodsen en grotere industrie complexen. We werken in totaal met ongeveer 10 mensen afhankelijk van de drukte en omvang van de projecten. Door de snelle groei van het bedrijf zijn wij continu opzoek naar nieuwe mensen voor verschillende werkzaamheden. Iedereen is welkom die met plezier werkt! Voorstellen nieuwe sponsor dames 3 volleybal. Camping Elfbergen bestaat al lang. Na de familie Eijsen, heeft de familie Kooiman de camping 25 jaar lang gehad. Sinds 2004 zijn wij de eigenaren. Wij zijn Ton van de Koot, en Anneke Stadt. Onze zonen, Bas en Mark, wonen inmiddels op hun eigen stekje. De camping is in de loop der jaren wat opgeschoven in de ruimte, en ook steeds aangepast aan de wensen van recreanten. Wij hebben veel vaste gasten, vooral uit Friesland zelf, uit Noord Holland en een paar uit Duitsland. Langzaamaan komen er uit het midden van het land ook meer bezoekers. We doen ons best om een natuurlijke uitstraling aan de camping te geven. Het ligt immers zo prachtig in het bos Elfbergen. De sfeer op de camping is rustig en gezellig. Er is zorg voor elkaar. Vaak mogen we sportieve mensen ontmoeten. Wandelaars, fietsers. En veel gasten houden er ook van om samen te kokkerellen. We zijn er trots op om sponsor te mogen zijn van een volleybalteam. Volleybal gaat immers ook over sportief samenwerken. Anneke had een docent op de ALO die de doelen zo verwoordde: ontmoeting, plezier, gezondheid en prestatie. ( ontplegezontatie , aldus mijnheer Kan). Precies dat past ook bij de camping. Anneke heeft zelf ook altijd gevolleybald. Begonnen in Drachten bij de Turfstekers, in 1976. Lang geleden he! We vinden het heel leuk dat Nok ons gevraagd heeft om op het sportveld te mogen trainen. Onze gasten genieten er ook van. Er is zelfs iemand die gevraagd heeft of hij het veld mag maaien. Hij kan het immers veel mooier dan wij dat kunnen. Humor is ook op Elfbergen een groot goed. Tot ziens! Ton van de Koot, en Anneke Stadt 10

• kleine zelf sturende teams van (wijk)verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Gaasterland Morra • verpleging en verzorging thuis met de verpleegtechnische zorg die nodig is. • nauwe samenwerking met huisartsen, ergotherapeut, fysiotherapeut en oefentherapeut. • in samenwerking met het sociale wijkteam kunnen we zorgen voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dag verzorging. • zorg op maat, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt en omgeving. • zorg rond de laatste levensfase, indien nodig ook nachtzorg. “Ouderwetse thuiszorg in een modern jasje” Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06-5367 5488 Borgermanstraat 7 8561 BK Balk mail: gaasterland2@buurtzorgnederland.com www.buurtzorgnederland.com

AFDELING GYMNASTIEK Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid M. vd Weij T. Muizelaar E. Jagersma F. Draayer Oudemirdum 0610655254 Oudemirdum 0618349977 Nijemirdum 0614976360 Nijemirdum 0620710701 Vrijwilligers coördinator: Feikje Draaijer. 11

12

WANDELSCHOENEN Ruime keus Hoog en laag model DE BOER SCHOENEN EN SPORT KOUDUM - BALK

13

Doarpshûs Nijemardum Op zoek naar een leuke locatie voor een feestje of gewoon een gezellige avond? Dan kunt u bij het dorpshuis terecht! Ook voor vergaderingen en verenigingsleven is dorpshuis Nijemirdum het juiste adres. Voor inlichtingen bel of mail naar: 0514-571428 dorpshuisactiviteiten@hotmail.com

AFDELING TENNIS Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid T. Bosma R. De Goede R. Kappé P. de Laat Oudemirdum 0514-571804 Oudemirdum 06-15005238 Oudemirdum 0514-856292 Oudemirdum 06-55688599 Vrijwilligers coördinator: D. Gijzen 0514-571254. NOK…..NOK………. Who is there Niek Brokx Het is vandaag 21 januari 10.00 uur en zit op de bovenverdieping achter mijn PC Om een column te schrijven voor het maandblad NOK Nieuws afdeling tennis. Ben zojuist buiten geweest om de bordercollie van mijn buurman uit te laten die zelf slecht ter been is. Het stormt, je waait zowat uit je verschoning, maar de zon die schijnt en daar wordt je zo al vrolijk van. Om een verhaal te schrijven moet je wel wat beleven en dat valt niet mee nu de Regering ons beperkt in ons doen en laten. Dat het weekbladen zoals de Balkster of De Sneeker krant ook moeite kost dat merk je wel. Ze worden alsmaar dunner en uiteindelijk rest alleen nog reclame o.a. over smeerseltjes en schoonheidsproducten. Maar schoonheid komt van binnen uit, dus die producten hebben wij niet nodig. Zeker niet wij clubleden die sport beoefenen. Om fit te blijven, te zorgen dat ik een beetje soepel blijf en straks weer een balletje kan slaan, maak ik iedere ochtend gebruik van mijn Bellicom trampoline waar ik gedurende 10 minuten allerlei capriolen uithaal. Ik moet jullie zeggen het helpt en voorkomt vastroesten. Op internet Google vindt je hierover voldoende informatie. In mijn fantasie wat nodig is om tot een verhaal te komen, zie ik weer een mooi tennisseizoen aankomen met mijn vaste maatjes de fam. Gerrie en Ahrend Lohuis en Johan Hengst. Ook het deelnemen aan de georganiseerde toernooien met als afsluiting een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje. En zoals Paulien eerder had geschreven in het blad van januari vormen wij inmiddels een muzikaal duo en kunnen wij een optreden verzorgen met meezingers en mooie luisterliedjes. Samen beleven we veel genoegen aan de repetities en komen iedere dinsdagavond bij elkaar om nieuwe liederen in te studeren. Zo ook een lied geschreven en gezongen door Bob Dylan en door vele anderen opnieuw uitgebracht “ MakeYou feel my love “ te beluisteren op You Tube. Ik ga afsluiten met mijn verhaal en wil een ieder bemoedigen door te zeggen, blijf positief, luister niet naar al die negatieve berichten, en voel je gezegend met onze tennisclub want wat een luxe dat je, en dat geldt voor de meesten van ons op steenworp afstand kunt tennissen zonder de obstakels van waar parkeer ik mijn auto, riskeer ik een bekeuring, is de baan wel vrij, lang moeten wachten om te kunnen spelen etc. 15

Er rest mij te schrijven dat nu Jo Biden president van Amerika geworden is de wereld er weer een stuk vrolijker uitziet. Ik hoop en bid dat hij in staat wordt gesteld omdat wat hij heeft beloofd waar Te maken. En nu nog Nederland die wacht op de verkiezingen en naar ik hoop een nieuwe start kan maken. Want zoals wij allen hebben vernomen is er veel fout gegaan. Ik geeft het stokje voor deze column door aan Johan Hengst. M.v.gr van Niek ofwel Nico’s. “Hoe lang nog” Ze zeggen wel vaak dat geduld een schone zaak is en het is ook een hele goede eigenschap als je geduld kunt opbrengen. Op het moment van dit schrijven stonden we aan de vooravond van de installatie van de avondklok. Het begint al met al toch wel behoorlijk eng te worden nu we niet meer ongestraft de deur uit mogen. We beginnen ons nu toch steeds meer ongerust te maken hoe lang we nog vast moeten zitten in alle beperkingen. Er wordt ons gevraagd om een lange adem en vooral geduld. Alles moet wijken voor het gezamenlijke doel. We zullen eraan moeten wennen want we hebben nog nooit last gehad van vrijheidsbeperking. Als bestuur willen we jullie als leden dan ook oproepen om geduld te hebben. Met z’n allen zullen we investeren in de toekomst van de vrijheid. Wanneer en hoe lang dat ook zal duren. We hopen elkaar snel weer te zien met een ledenvergadering of met een starttoernooi. We hopen voor de zomer verlost te zijn van het sociale isolement. Maar elke tunnel heeft een einde en aan het einde gloort licht. Ons motto blijft: volhouden, hoe lang het ook duurt. Het Bestuur 16

Het idee is dat dromen een kans krijgen. Rabobank is een bank van de Nederlandse sport. We brengen sporters en supporters bijelkaar. We maken succes mogelijk door de top en het talent structureel te ondersteunen. En natuurlijk zijn we fanatiek aanhanger van de recreatieve en de jeugdsport bij u in de buurt. Zo helpen we talent om te scoren en om hun dromen te verwezenlijken. Want succes begint bij de start. Dat is het idee. Rabobank sponsort ook uw vereniging. Rabobank. Een bank met ideeën. www.rabobank.nl/sneek-zwf

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
Home


You need flash player to view this online publication