0

Januari 2022

Z ALGEMEEN HOOFDBESTUUR Voorzitter Penningm. Secretaris Bestuurslid Bestuurslid J. de Vries P. Rienstra B. Stegenga-Klijnstra F. Stegenga S. Gijzen-Deinum Afgev.voetbal Tj. de Vries M. vd Weij Afgev.volleyb. S. Kramer-Rienstra Afgev.gym. Afgev.tennis Bij toerbeurt Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum Balk Nijemirdum Oudemirdum Nijemirdum Oudemirdum Oudemirdum Vrijwilliger coördinator: J.de Vries. Tel De Skelp 0514-571916 Mailadres SV NOK: info@svnok.nl TEL. 571956 571714 571884 605677 571496 571785 0610655254 1

Jaargang 49 nr. 2 Januari 2022. INHOUDSOPGAVE: NOK-Nieuws Clubblad van Sport Vereniging Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie dat 5 keer per jaar verschijnt. Redaktie: Gerlof Otter Feike Stegenga Advertenties: Feike Stegenga Email: Telefoon: 0514-571764 0514-605677 Telefoon: 0514-605677 feike_stegenga@hotmail.com Redaktieadres: Wissebuurt 21, 8566 JM Nijemirdum. Email: redactienoknieuws@gmail.com Drukwerk door NOK. Heeft er iemand drukwerk van een afdeling en moet er gedrukt worden, mail het dan even naar: nokprinter@hotmail.com Website: www.svnok.nl De drukker krijgt dan ook bericht dat hij aan het werk moet. Je mag het drukwerk ook in de brievenbus doen bij de voetbalkantine (de Skelp). Gymnastiek: Gymnastiek@svnok.nl Voetbal: Tennis: voetbal@svnok.nl tennis@svnok.nl Volleybal: volleybal@svnok.nl Algemeen: info@svnok.nl Nummer Inleveren Verschijnt voor Maart Mei Juli 07 februari 04 april 20 juni 28 februari. 30 april. 13 juli. Oktober 05 september 28 september. Januari 28 november 24 december. Klachten bezorging: Feike Stegenga Inleverdata kopy voor 2022. Van de voorzitter............................. 1. Activiteiten/Ledenmutatie................ 3. Verjaardagen.................................... 4. Aanmeldingsform............................. 5. Jubilarissen...................................... 6. Kleurplaat........................................ 7. Voetbal............................................. 8. Volleybal.......................................... 11. Gymnastiek...................................... 12. Tennis............................................... 14. 0514-605677. 2

Fin ter Kunststof Kozijnen Finster kunststof kozijnen Kwalitatief hoogwaardige kunststof producten tegen aantrekkelijke prijzen en door ons zelf gemonteerd is de beste typering van Finster Kunststof Kozijnen. J. Schotanuswei 40 8567 LB Oudemirdum 0514 - 745 001 Kozijnen • deuren • SerreS • Schuifpuien • dAKKApeLLen • GeveLbeKLedinG

SV NOK Activiteitenkalender De thuiswedstrijden van de 1e teams en de dorpsactiviteiten van SV NOK. Januari en februari 2022. Inleveren kopij: 07 Februari 2022. Email: redactienoknieuws@gmail.com Beste leden, ouders en vrijwilligers, Als sportvereniging zijn wij, zoals jullie weten, ook belast met de coronatoegangsregels zo die zijn opgelegd door de overheid. Hoewel het gedeeltelijk onduidelijk is wie waar verantwoordelijk is voor de handhaving en het toezicht op de regels zullen we ons er met z’n allen toch aan moeten houden. Elk lid is burger en dient zich op basis van eigen keuzes aan de regels te houden, we gaan er vanuit dat iedereen de eigen verantwoordelijk inziet en deze neemt richting de medesporters, teamgenoten en vrijwilligers. Hoofdbestuur SV NOK. Vrijdag 7 januari 2022 van 19.30 tot 22.30: Nieuwjaarsborrel In de Skelp. Als het mogelijk is door Corona! Afdeling Voetbal 27 Oktober 2022: Ledenvergadering Afdeling Gymnastiek 29 Januari: Gyminstuif in Koudum. 19 Maart: Wedstrijd in Oudemirdum. Afdeling Volleybal 8 Januari: Afgelast!!Familie Volleybal Toernooi. Afdeling Tennis 9 Januari: Nieuwjaarsborrel. April 2022: Ledenvergadering. SV NOK 3

VERJAARDAGEN Januari 0101 Hylke de Jong Petrus vd Werf Ulco de Kroon 0201 Jurjan Deinum Ad Rietveld Jharm van der Mark 0301 Willem Jan Bovee Judith Wortman 0401 Erwin Visser 0501 Femke de Kleine 0601 Jacob Brandenburg Daniël de Jong Thomas Roosma 0701 Douwe Schotanus Annemieke Kuipers Ariane van der Meer 0801 Coert Winkel Thijmen Verkaik 1001 Hendrik Postma Davy Veenstra Ivon Veenstra 1101 R. de Kroon 1201 Anneke vd Meer 1301 Jaap Douwe Bokma 1601 Durk Jan de Vries 1801 Jan Peter Rienstra Yde Groenhof 1901 Tineke Wiersma 2001 Lammert de Boer Lobke Anna Westra Sanne de Jong 2201 Maxime Liouville 2401 Arnout Rozema Judith de Vries Sander Hylkema Rymond Klompsma 2501 Wiebe de Jager 2601 Menno Haga Hessel Rienstra Steven Wiendels Coby Generaal 2701 Roelof Feenstra Anne Wortman 2801 Wytze Altenburg Roel Feenstra Tieme Schotanus 2901 Leon Veltman Menno Hoekstra 3001 Frans Pieter Deinum 3101 Durkje Gijzen 0802 0902 1002 1102 1202 1302 1402 1502 0402 0602 0702 0102 0202 0302 Februari Ruben Bomert L. Visser Jappie (LZ) Stegenga Mart Hylkema Milou Stieding Gert Beukens Tryntsje Dijkstra Rudy de Boer Tommy Schilstra G. van Lohuizen Koen Wesselius Lucas Gijzen Sanne Gijzen Sietse de Jong Wieke Tjalina Postma Rutger Ferdinands Ids Smink Astrid Stegenga Jesper Schotanus Theunis Stegenga Tjitte Jan Pietersma Piet Rienstra Geert Wiekel N. van der Meer Age Faber J. Kroijenga J. den Hengst Martijn Feenstra 1602 1802 2002 2202 2402 2502 2602 2702 2902 Anita Johanna Smink-Osinga Myrthe Feenstra Mathijs de Goede Johannes Bult Klaske Smink Joop de Vries Gosse de Jong 2302 Wiebe Haijtema Mare Eppinga AgeSmink Anna Catharina Stegenga Danny Bijlsma Remco Andela Roald Veldman Inte Rienstra Anton Bekedam Berend Altena 4

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP EN / OF VRIJWILLIGER Naam en Voornaam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Mobiel E-mail adres M / V : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. Wordt lid en / of vrijwilliger van de afdeling : SV NOK Gymnastiek : □ Vrijwilliger : □ Steps □ Gymnastiek □ Vrijwilliger Tennis Voetbal : □ Lid □ Vrijwilliger : □ Lid Legimitatie vanaf 16 jaar verplicht. Paspoort / ID kaart / Rijbewijs Nummer …………………………….. □ Vrijwilliger Volleybal : □ Wedstrijd lid □ Recreatie lid 50+ Voor alle afdelingen geldt een keer per jaar is er een actie waarbij een ieder aan mee doet. Dit formulier inleveren via de website,(www.svnok.nl) of via de secretaris van de betreffende afdeling. 5 □ Fit en fun □ M.b.v.o. □ Free running

Jubilarissen Sietske Swart 10 jaar HB. Bennie Rienstra 5 jaar afgevaardigde afd Voetbal in HB. Jan Oostendorp 20 jaar vrijwilliger. Dirk Jan Rienstra 20 jaar vrijwilliger Anthonia Eppinga 15 jaar vrijwilliger. Feike Stegenga 20 jaar vrijwilliger. Afwezig: Jan Rienstra (20 Jaar), Atte Roskam (20 jaar) en Gosse de Jong (25 jaar). 6

Vinkebuorren 1 8563AR Wijckel Telefoon: (0514) 60 5555

Kleurplaat Wie de mooiste kleurplaat inlevert krijgt een prijs. Inleveren in Nijemirdum : G. Otter, Wissebuurt 21. Oudemirdum: O. Stegenga, Binnenwei 1. Inleveren voor 31 Januari 2022. 7 Naam: Adres: Leeftijd:

AFDELING VOETBAL Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid B. Rienstra B. Swart T. de Vries W. Veldman P. Kramer Vrijwilligers coördinatoren: Senioren: Baukje Swart Jeugd: 0622660894 Anthonia Eppinga 0645844595 Het jaar loopt alweer naar het einde en het voetbalseizoen is bijna halverwege. Echter zijn er alweer maatregelen aangekondigd waardoor het voetbalveld na 17.00 uur niet betreden mag worden met als gevolg dat we weer in onzekerheid verkeren over het vervolgen van de competitie. KNVB heeft onlangs aangekondigd dat de een competitieronde van de a-categorie is komen te vervallen. Eerder was al aangekondigd dat er geen publiek op het sportpark aanwezig mag zijn De wedstrijden van het eerste staan voorlopig op pauze. Het tweede is door Urk 5 uitgeschakeld in de beker. NOK 3 heeft inmiddels verschillende wedstrijden gewonnen. De dames hebben 15 punten uit zes wedstrijden gehaald. Ook de teams die vrijdagavond spelen hebben verschillende speelrondes gehad. De samenwerking met Bakhuizen gaat goed, om de basis van de samenwerking te ondersteunen gaan we een jeugd beleidsplan opstellen. Dit om duidelijkheid te verschaffen en werkwijzen af te stemmen. Eind oktober was de jaarlijkse ledenvergadering, er zijn weer verschillende punten besproken. Denk hierbij aan de financiën en beleid, maar vooral ook de dagelijkse gang van zake en aspecten die direct betrekking hebben op het reilen en zeilen van afdeling voetbal. De jaarlijkse ledenvergadering is voor alle volwassen leden, de leden krijgen inzicht in de vereniging en de mogelijkheid om inspraak te hebben tijdens deze vergadering. Om meer leden de mogelijkheid te geven dit te doen hebben we voor volgend jaar de vergadering gepland op donderdag 27 oktober. Bij de jaarlijkse ledenvergadering hebben we ook een bestuursverkiezing gehad. Afgelopen verkiesronde is er gestemd voor vier bestuursleden. Twee van dit jaar en twee van vorig jaar. Alle bestuursleden waren herkiesbaar en zijn opnieuw voor een termijn herkozen. De herkozen bestuursleden zijn Tjalling, Jacob, Bennie en Pieter. Onlangs hebben er twee sponsoracties plaatsgevonden. De jaarlijkse Rabobank-clubsupport actie en de PLUS sponsoractie van PLUS Siemonsma. De Rabobank actie heeft € 835,91 opgeleverd. De PLUS sponsoractie heeft € 766,- opgeleverd. Iedereen die op NOK gestemd heeft of sponsorpunten heeft toegekend, enorm bedankt hiervoor. 8 Nijemirdum 0610129205 Nijemirdum 0622660894 J. Brandenburg Nijemirdum 0638501491 Oudemirdum 0628198953 Nijemirdum 0683798309 Oudemirdum 0613732593 J.P. Rienstra Oudemirdum 0631553975

De Burde 6 F 8574 TG Bakhuizen Info@kuipersbakhuizen.nl

Er zijn onlangs verschillende teams in een nieuw tenue gestoken. Daarnaast zijn er nog een aantal tenues in bestelling, deze zullen we gedurende de maand december ontvangen. Daarnaast kan via onze vernieuwde webshop: https://svnok.teamshop.club allemaal verschillende artikelen besteld worden. Denk hierbij aan trainingspakken, trainingssetjes, tassen maar ook fanwear. Dijkstra mechanisatie uit Sondel heeft onlangs het sponsorbord langs het hoofdveld vernieuwd. Het is een combinatie bord met Dijkstra mechanisatie en Qmac quality machines Nieuws van het eerste In het kort. De voorbereiding van NOK. Op 21 augustus, de tweede oefenwedstrijd thuis tegen SVM, waar Jan Venema trainer is. NOK verloor de wedstrijd met 0-3. Het KNVB bekertoernooi. NOK begon met een nederlaag tegen Nagele uit. Tegen Woudsend thuis was er weer een sprankje hoop, want die wonnen we met 4-2. De goals werden voor NOK door Snder van der Veen 3x en Rutger Ferdinands 1x. Thuis tegn CVVO uit Lemmer werd helaas verloren met 1-3. Hier was Jelmer Dijkstra die scoorde voor NOK. De competitie 2021-2022. NOK - AVC 2 - 4 25-09-2021. In Oudemirdum begon NOK tegen AVC uit Sexbierum goed, maar er werd wel verloren. Na een 0-4 tussenstand werd het nog 2-4. Door doelpunten van Snder van der Veen en Rutger Ferdinands. Tussendoor stopte johan Bergsma nog een penaltie. Wedstrijdsponsor: Priore accountants en belastingadviseurs. Vestigingen in Heerenveen en Workum. Balsponsor: Geertsma Assurantiën te Balk. Tel. 05140 603360. NOK - Tollebeek 1 - 3 9-10-2021. In Oudemirdum wer helaas weer verloren van Tllebeek met 1-3. Het doelpunt van NOK werd gemaakt door Frank de Jong. Wedstijdsponsor: Lasbedrijf Mo-Tallic uit Emmeloord. Tel: 0637446207. Balsponsor: Cees van der Goot bouw en onderhouds bedrijf. Tel. 06 11470955. NOK - Delfstrahuizen 2 - 5 23-10-2021. In Oudemirdum waren de mannen van Simon Smink met wat anders bezig dan met voetbal. Ze hadden voor rust een 3-0 achterstand opgelopen. Na rust erd het uiteindelijk een 5-2 nederlaag. Menno Haga en Hendrik-Ido de Roos maakten de doelpunten van NOK. Wedstrijdsponsor: Jan en Bauke, trouwe NOK supporters. Balsponsor: Camping Zonneheuvel Oudemirdum. Tel. 06-10548174. NOK - Foarút 0 - 4 6-11-2021. NOK heeft redelijk gevoetbald. Na en 0-1 ruststand werd het uiteindelijk 0-4 voor de gasten uit Menaldum. Wedstrijdsponsor: Berghaus Traumblick in Badkleinkirchhein. Genieten. Tel +43 676 6111270. Balsponsor: Rietdekkers bedrijf Roosma bv, specialist in rieten daken. Tel. 06 53404630. Theunis Stegenga. 9

Afgelast ?????????? 10

• kleine zelf sturende teams van (wijk)verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Gaasterland Morra • verpleging en verzorging thuis met de verpleegtechnische zorg die nodig is. • nauwe samenwerking met huisartsen, ergotherapeut, fysiotherapeut en oefentherapeut. • in samenwerking met het sociale wijkteam kunnen we zorgen voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dag verzorging. • zorg op maat, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt en omgeving. • zorg rond de laatste levensfase, indien nodig ook nachtzorg. “Ouderwetse thuiszorg in een modern jasje” Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06-5367 5488 Borgermanstraat 7 8561 BK Balk mail: gaasterland2@buurtzorgnederland.com www.buurtzorgnederland.com

AFDELING VOLLEYBAL Voorzitter Penningmeester Bestuurslid G. Van der Veen S. Kramer K. Draaijer H. Westra Nijemirdum 06-57985984 Nijemirdum 0514-571785 Oudemirdum 06-22294463 Oudemirdum Scheidsrechter contactpersoon: P. Stegenga Oudem 0514-571280 Vrijwilligerscoordinator: A. de Vries Oudem 06-29576297 KLEDINGACTIE Twee maal per jaar hebben we een kledingactie van volleybal. Dit is in April en Oktober. Kunt of wilt u de kleding niet zolang bewaren dan kunt u deze afgeven bij Oudemirdum: Jan Kuipers, Jan Schotanusweg 26 of Nijemirdum: Yke van der Wal, Lyklamawei 75 Wilt u andere informatie bel: Sjoukje Kramer, tel.0514-571785 En toen lag de competitie weer stil…. Wat vinden we het jammer dat we weer niet verder kunnen volleyballen! Gelukkig is er voor degenen die wel graag willen trainen een oplossing bedacht: op zaterdagmiddag wordt er voor vijf uur getraind. Erg fijn dat dit zo kan! We hebben de afgelopen tijd weer een paar acties gehad: de PLUS ‘spaar je club gezond’ actie heeft ons €247 opgeleverd! Hartelijk dank PLUS Supermarkt! Daarnaast is de kledingactie in oktober geweest met een prachtige opbrengst van €605! Hartelijk dank allemaal voor jullie bijdrage in de vorm van kleding! We hadden de komende tijd nog wat activiteiten in de agenda staan, zoals het mixtoernooi en het familietoernooi. Maar je raadt het al: helaas gaan die niet door. Hopelijk komen er in het nieuwe jaar weer mogelijkheden om de competitie te hervatten, wij kijken er naar uit! Voor nu alvast fijne feestdagen gewenst en tot in het nieuwe jaar! Hartelijke groet, Het volleybalbestuur 11

AFDELING GYMNASTIEK Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid Bestuurslid M. vd Weij T. Muizelaar E. Jagersma F. Draayer K Bobrzak Oudemirdum 0610655254 Oudemirdum 0618349977 Nijemirdum 0614976360 Nijemirdum 0620710701 Oudemirdum 0651550674 Vrijwilligers coördinator: Feikje Draaijer. Maandag 4 oktober hadden we onze jaarlijkse ledenvergadering, een prachtige opkomst vooral van de step groep , fit&fun en mbvjo en mbvo. Ouders van jeugdleden ???? Helaas niemand buiten het bestuur om. Maar we hebben een mooie goede vergadering gehad, we hebben van 2 bestuursleden afscheid genomen namelijk: Hinke Haytema en Brigitte van Loo (beide niet aanwezig) en 3 nieuwe bestuursleden gekozen, Tineke Muizelaar en Esther Jagersma draaiden al een dik jaar mee en Katharina Bobrzak is 4 oktober erin gekozen. Super, we hebben weer een voltallig bestuur. En samen zetten we de schouders er weer onder. Gymlessen Wat hebben we mooie grote groepen en het groeit maar steeds door. Step groep telt 15 leden, er zijn nog 4 step plekjes over. Fit&Fun Mbvjo Mbvo Peuters Kleuters +gr 3 Groep 4,5,6 Groep 7,8 +vo Turngroep telt 11 leden, hier zouden nog wel 6 personen bij kunnen. telt 10 leden, ook hier kunnen wel 6 personen nog bij. telt 16 leden, een prachtige grote groep. telt 13 leden. telt 14 leden. telt 13 leden. telt 14 leden. telt 4 leden, deze trainen in Oudega op maandag van 18.00 uur tot 19.00. FREERUNNING is er momentheel niet, we hebben nog steeds geen leiding kunnen vinden Zodra er wat bekent is, horen jullie het. DANCE deze groep bestaat uit 7 leden daar mogen/moeten eigenlijk wat kinderen bij. Zoals altijd kunnen er meer bij, er zijn 2 proeflessen per welke les dan ook en overleg met de juf is altijd mogelijk over hoe en wat. 12

WANDELSCHOENEN Ruime keus Hoog en laag model DE BOER SCHOENEN EN SPORT KOUDUM - BALK

Steps is op woensdagavond Fit&Fun op woensdagavond 19.15 uur tot 20.15 uur. 20.30 uur tot 21.30 uur. Mbvjo op donderdagmorgen 09.15 uur tot 10.15 uur. Mbvo op donderdagmorgen 10.30 uur tot 11.30 uur. Peuters op donderdagmiddag 15.00 uur tot 15.45 uur. Kleuters op donderdagmiddag 15.45 uur tot 16.45 uur. Groep 4,5,6 donderdag Groep 7,8 +vo donderdag 16.45 uur tot 17.45 uur. 17.45 uur tot 18.45 uur. Dance groep inloop vanaf 19.00 uur les begint 19.15 tot 20.00 uur Corona: Vanaf 28 november is het gebeurt met lessen na 17.00 uur, dus er moest weer gepuzzeld worden, en ook dat is weer geslaagd , gelukkig mogen we wel binnen blijven sporten. Donderdagmiddag en vrijdagmiddag draaien nu de jeugd gym groepen van 3 tot 5 uur. Donderdag morgen blijft gelijk. Steps is op vrijdagmiddag 13.15 tot 14.00 uur. De fit&fun groep staat weer even stil helaas, zo ook de Dance. Sinterklaas en pieten gym. Wat weer een feest is dat altijd, maar ook heel spannend, juf loopt de hele week weer in het pietenpak, en de kinderen zijn erg druk want jaaaaaa wat komt er in de schoen en wat brengt sinterklaas!!!!!!!!!!!!!!!! Bij de gymlessen is het dan ook een gevlieg en gedraaf, en lekker gek doen. Maar er moet ook wat gebeuren : een pieten diploma krijg je niet zomaar , je moet wel wat laten zien. Koprollen moeten gemaakt worden, pakjes in de schoorsteen, door een tunnel kruipen , pakjes over brengen, over daken springen en klimmen , zo zijn ze heerlijk een uurtje bezig, en dan……………………………..ja het pieten diploma en een zakje pepernoten heerlijk ( gemaakt door bestuursleden) en gaan zo moe maar voldaan naar huis. Ik doe er nu even geen foto’s bij. Elk jaar had ook de step en Fit&fun en mbvjo en mbvo groepen Pietengym, maar door de corona kon dat dit jaar niet, volgend jaar maar weer. Tot de kerst vakantie draaien we zo door en na de vakantie hopen we weer gewoon te draaien zoals altijd. Wedstrijd en gyminstuif 29 januari hebben we een gyminstuif in Koudum voor de jeugd, jullie krijgen allemaal een mail thuis gestuurd, maar ook alle kinderen krijgen een briefje mee. Opgeven voor 23 december ook graag ouders die willen helpen. Voor 17 januari worden de groepen gemaakt en weten we hoeveel er mee doen in totaal. NOK+BEO+ OUDEGA+HEEG+RUTTEN+CREIL+BALK+KOUDUM deze verenigingen doen allemaal mee. 19 maart is er een wedstrijd in Oudemirdum: Hierover krijgen jullie nog bericht. Het gymnastiek bestuur wenst U/jullie Hele fijne en gezonde kerstdagen en een sportief gelukkig Nieuwjaar Wees voorzichtig en denk om elkaar. 13

AFDELING TENNIS Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid T. Bosma R. De Goede R. Kappé P. de Laat Oudemirdum 0514-571804 Oudemirdum 06-15005238 Oudemirdum 0514-856292 Oudemirdum 06-55688599 Vrijwilligers coördinator: D. Gijzen 0514-571254. Verslag slottoernooi TV NOK 2021 Op zondag 3 oktober hebben we gelukkig ons slottoernooi weer kunnen houden. Vorig jaar kon deze traditie niet doorgaan i.v.m. vele beperkingen door corona. Het was kantje boord omdat regen roet in het eten kon gooien. Hoewel we het niet droog hebben gehouden is het slottoernooi toch naar wens verlopen. De hele middag was het druilerig weer maar niemand van de deelnemers heeft geklaagd. De opkomst was geweldig want nog niet eerder konden we zestien deelnemers begroeten. Dit waren eigen leden en familie daarvan. De 3 jongste deelnemers waren jonger dan 20 jaar en de oudste deelnemer was 80 jaar. Jong en oud heeft zich uitstekend vermaakt met vaak spannende partijen. Na drie uren tennis had een ieder 3 partijen gespeeld met elke keer een andere partner in het dubbelspel. De meeste partijen waren spannend tot de laatste minuut en er werd weer heel fanatiek gestreden voor de punten. Nadat de kruitdampen waren opgetrokken (erg knap met nat weer) kon iedereen lekker gezellig opdrogen in de kantine en zich tegoed doen aan lekkere hapjes en een drankje. Hierbij mag nog worden opgemerkt dat de kantinedienst in handen was van Paulien en Caroline en de bediening was dan ook voortreffelijk. Uiteraard werd ook nu de wisselbeker weer uitgereikt. Op de 3e plaats is geëindigd Giann de Goede en op de 2e plaats Age Smink. De kampioen deze middag is geworden Cobie Generaal. Na de prijsuitreiking hebben we nog lang en plezierig nagezeten. We kunnen dan ook vaststellen dat het een geslaagde middag was met hoge cijfers voor het sportieve en sociale gehalte. We hopen tijdens de nieuwjaarsborrel in januari weer zoveel leden te treffen en jullie krijgen allemaal nog tijdig bericht over deze datum. Het Bestuur 14

NOK…. NOK…. Who is there? Hoi, ik ben Giann de Goede en ik ben 18 jaar oud. Ik doe nu drie jaar aan tennis bij NOK. Hiervoor heb ik zeven jaar op volleybal gezeten bij NOK en Oeverzwaluwen in Koudum. Ik speel vooral tennis op de toss avond op de donderdag. Afgelopen jaar heb ik een tenniscompetitie op gestart bij NOK en hebben we ieder tien wedstrijden competitie gespeeld in het enkelspel. Ik vind tennis heel leuk en onvoorspelbaar, omdat je elke avond weer rekening moet houden met andere speelsterkte, techniek en weersomstandigheden. Ook kun je bijna het hele jaar door tennissen, behalve als er sneeuw op het veld ligt. Vaak ga ik met vrienden en familie plotseling een keer tennissen als het mooi weer is. In het dagelijks leven ben ik vooral druk met mijn opleiding, afspreken met vrienden, werk en natuurlijk tennis. In mijn vrije tijd kijk ik ook heel vaak tennis ( en andere sporten) en kijk ik vooral hoe de Nederlanders het doen op de WTA/ATP tour. Ik ben nu tweedejaars student aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Ik studeer Verpleegkunde en loop nu stage bij Sint Theresia Joure. Hier 8 interessante weetjes over tennis: 1) Tennis komt uit Frankrijk en ze noemde het vroeger tenez. 2) Op hardcourt, gravel, gras, tapijt en smashcourt kan tennis worden gespeeld. Hier bij NOK spelen we op kunstgras. 3) Dat je op Wimbledon (grandslamtoernooi in het Verenigd Koninkrijk) alleen mag deelnemen als je in het wit gekleed bent. 4) De snelste opslag ter wereld 263 km/per uur is en is geslagen door een Australiër Samuel Groth. 5) De langste professionele tenniswedstrijd duurde 11 uur en 5 minuten. 6) Kiki Bertens (voormalig 4de niveau op de Olympische Spelen van Tokio. 7) De nummer 1 van de wereld bij de vrouwen is Ashleigh Barty uit Australië en bij de mannen is de nummer 1 van de wereld Novak Djokovic uit Servië. 8) De hoogst geplaatste Nederlandse spelers dit jaar zijn Botic van de Zandschulp (62e wereld bij de mannen) en Arantxa Rus (61e van de wereld bij de vrouwen). Ik geef het stokje door aan Dorien. Hopelijk zie ik jullie een keer op de tennisbaan bij NOK! Groetjes, Giann de Goede 15 van de van de wereld) dit jaar is gestopt met tennis op het hoogste

16

Doarpshûs Nijemardum Op zoek naar een leuke locatie voor een feestje of gewoon een gezellige avond? Dan kunt u bij het dorpshuis terecht! Ook voor vergaderingen en verenigingsleven is dorpshuis Nijemirdum het juiste adres. Voor inlichtingen bel of mail naar: 0 5 1 4 - 5 7 1 4 2 8 Info@dorpshuisnijemirdum.nl www.dorpshuisnijemirdum.nl

Het idee is dat dromen een kans krijgen. Rabobank is een bank van de Nederlandse sport. We brengen sporters en supporters bijelkaar. We maken succes mogelijk door de top en het talent structureel te ondersteunen. En natuurlijk zijn we fanatiek aanhanger van de recreatieve en de jeugdsport bij u in de buurt. Zo helpen we talent om te scoren en om hun dromen te verwezenlijken. Want succes begint bij de start. Dat is het idee. Rabobank sponsort ook uw vereniging. Rabobank. Een bank met ideeën. www.rabobank.nl/sneek-zwf

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
Home


You need flash player to view this online publication