0

Mei 2023

Z ALGEMEEN HOOFDBESTUUR Voorzitter Penningm. Secretaris Bestuurslid Bestuurslid J. de Vries P. Rienstra B. Stegenga-Klijnstra F. Stegenga S. Gijzen-Deinum Afgev.voetbal Tj. de Vries M. vd Weij Afgev.volleyb. S. Kramer-Rienstra Afgev.gym. Afgev.tennis Bij toerbeurt Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum Balk Nijemirdum Oudemirdum Nijemirdum Oudemirdum Oudemirdum Vrijwilliger coördinator: J.de Vries. Tel De Skelp 0514-571916 Mailadres SV NOK: info@svnok.nl Op 24 en 25 februari hebben we met z’n allen mogen vieren dat de omnivereinging SV NOK op 1 februari dit jaar 50 jaar bestond. Op de vrijdag was het gedeelte voor de jeugd tot 16 jaar. Voor de jongeren een goochelaar, voor de iets oudere jeugd was de sporthal omgebouwd tot oorlogsgebied waarin ze zich konden uitleven met de lasergamepistolen. Voor iedereen was er na de activiteit patat met wat erbij. Er werd er afgesloten met eerst een disco die in het eerste gedeelte bestond uit echte ouderwetse kinderdisco. Op de zaterdag vanaf 16.30 uur was het officiële gedeelte voor genodigden. Hierin zaten 2 grote verassingen. Voor de 26 leden van verdienste werd een prachtig bord onthult met alle namen erop. Lid van verdienste word je bij 25 jaar onafgebroken vrijwilligers werk voor de sportvereniging. Daarna kwam burgemeester Fred Veenstra langs. Eerst sprak hij zijn waardering uit voor de sportvereniging met de vele vrijwilligers. Vervolgens verraste hij Piet Rienstra met een Koninklijke Onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk wat hij voor de sportvereniging, voor de dorpshuizen en voor de diverse commissies en instanties in Oudemirdum en Nijemirdum heeft gedaan en nog steeds volop doet. Meer dan verdiend Piet en we hopen allemaal nog lang van je diensten gebruik te mogen maken. Na een borreluurtje was er met 161 personen (iedereen kon zich hiervoor opgeven) een heerlijk buffet. Hierna volgde een gezellige avond met muziek van Grytz en Grize samen met hun band. Voor wie gezellig wilde bijpraten kon dit nog in de zaal van het middagprogramma, voor wie met de voetjes van de vloer wou kon dit in de andere zaal. Al met al een zeer geslaagd weekend met op alle gebieden een meer dan verwachte opkomst. Van de bestuurstafel Vanaf 10 februari t/m 10 april hebben we als SV NOK meegedaan met de jeugdsponsoractie van de POIESZ. Iedereen die zijn of haar sponsormunten in de koker van NOK heeft gedeponeerd, heel erg bedankt. Het eindresultaat is nog niet bekend, maar komt de volgende keer zeker in het NOK nieuws. Ook als sportvereniging worden we geconfronteerd met de hogere energieprijzen. Gelukkig is er de afgelopen periode nogal geïnvesteerd in o.a. zonnepanelen, muurisolatie en kunststofkozijnen- en deuren waardoor we veel kunnen besparen. Daarnaast hebben we nu een 5-jarig contract kunnen afsluiten voor de energie wat in deze huidige situatie te overzien en betaalbaar is. Binnen de SV NOK zijn we ook een erelid rijker geworden, bij de Afdeling Gymnastiek is hier meer over te lezen. Vooral voor de afdelingen staat er een drukke periode voor de deur. De seizoenen zullen worden afgesloten met alle bijbehorende extra activiteiten. Daarnaast zijn ook de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen alweer in volle gang. Iedereen hiermee veel succes gewenst! Namens het hoofdbestuur, J. de Vries. 1 TEL. 571956 571714 571884 605677 571496 571785 0610655254

Jaargang 50 nr. 4. Mei 2023. NOK-Nieuws Clubblad van Sport Vereniging Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie dat 5 keer per jaar verschijnt. Redaktie: Gerlof Otter Feike Stegenga Advertenties: Feike Stegenga Email: Telefoon: 0514-571764 0514-605677 Telefoon: 0514-605677 feike_stegenga@hotmail.com Redaktieadres: Wissebuurt 21, 8566 JM Nijemirdum. Email: redactienoknieuws@gmail.com Drukwerk door NOK. Heeft er iemand drukwerk van een afdeling en moet er gedrukt worden, mail het dan even naar: nokprinter@hotmail.com De drukker krijgt dan ook bericht dat hij aan het werk moet. Je mag het drukwerk ook in de brievenbus doen bij de voetbalkantine (de Skelp). Nummer Inleveren Verschijnt voor Juli 19 juni Oktober 4 september Januari Klachten bezorging: Feike Stegenga 14 juli. 29 september. 27 november 24 december. INHOUDSOPGAVE: Van de voorzitter............................. 1. Activiteiten/Ledenmutatie................ 3. Verjaardagen.................................... 4. Aanmeldingsform............................. 5. Voetbal............................................. 6. Volleybal.......................................... 8. Gymnastiek...................................... 11. Tennis............................................... 14. Inleverdata kopy voor 2023. 0514-605677. Website: www.svnok.nl Gymnastiek: Gymnastiek@svnok.nl Voetbal: Tennis: voetbal@svnok.nl tennis@svnok.nl Volleybal: volleybal@svnok.nl Algemeen: info@svnok.nl 2

Het idee is dat dromen een kans krijgen. Rabobank is een bank van de Nederlandse sport. We brengen sporters en supporters bijelkaar. We maken succes mogelijk door de top en het talent structureel te ondersteunen. En natuurlijk zijn we fanatiek aanhanger van de recreatieve en de jeugdsport bij u in de buurt. Zo helpen we talent om te scoren en om hun dromen te verwezenlijken. Want succes begint bij de start. Dat is het idee. Rabobank sponsort ook uw vereniging. Rabobank. Een bank met ideeën. www.rabobank.nl/sneek-zwf

SV NOK Activiteitenkalender Mei en juni 2023. Inleveren kopij: 19 juni 2023. SV NOK Email: redactienoknieuws@gmail.com Afdeling Voetbal. 30 Oktober: Ledenvergadering. Afdeling Volleybal. 20 April: Kledingactie. 18 Oktober: Ledenvergadering. Afdeling Gymnastiek. 6,7,8 en 9 Juni: Avondvierdaagse. Afdeling Tennis 19 April: Ledenvergadering. LEDENMUTATIES. VOETBAL: Aanmeldingen: Afmeldingen: VOLLEYBAL: Aanmeldingen: K. Schouten, T. Leffering en D. v/d Wal. J. Tuinstra, W. Bandstra en J. Scheffer. J. Schotanus. Afmeldingen: S. Tiemersma en T. Roosma. GYMNASTIEK: Aanmeldingen: F. Akkerman, T. Witteveen, W. v/d Meulen, D.F. de Jong, R van Raaij, Artem, R. Hoekstra, D. de Waal en H. de Vries J. Draaijer, J. Rienstra en J. de Vries. Afmeldingen: TENNIS: Aanmeldingen: Afmeldingen: A. de Goede en A. Beskers. P. de Laat en M. de Goede. 3

V E R J A A R D A G E N MEI 03 J. Feenstra-de Jong Frido Hylkema Hetty vd Stap 04 Emma Veldman 06 Rudolf de Goede Jurre Bokma 07 Leyla Tuinstra Siebe Generaal 08 Bauke Rienstra Steffen Veldman 10 Jan Klaas de Jong Christiaan Draaijer Mirthe Jagersma 12 Jitzen Lafra 13 Sander Mollema Jasper de Vries 14 Sander Smink Fetsje Lootsma-Kok 16 Hendrik Ids de Roos 19 J. Oudman-Sinnema I Hibma Dorien Tadema-Bandstra 20 Jeroen Hylkema Feike Jan Jagersma 21 Rubin Marc Tuinstra Gaby Lieneke Tuinstra 22 Siety de Jong 23 Christiaan Hendriks Nikki Kruijsdijk 28 Piet Rienstra Annoesjka de Vries 29 Harmen vd Werf Amber Oebeles 31 Gerrie vd Veen JUNI 01 Tirza van der Werf 02 T. Bosma Manouk Hylkema Jesse Eppinga Ilse Bles Melle Alphons Dijkstra 03 Bart van Bommel Anna Tiemersma Ciska Rienstra Roos van Raaij 04 T.M. de Boer Silke Westra Akke Stoker 05 Benthe Wierda 06 Wesley Bijlsma Jelte de Jong 07 Tim Groen Mats Wiendels 08 Marten Zwart 09 Dirk Jan Rienstra 10 Jolly Stegenga-Ruiter Elly de Vries 12 Rene Bovee 13 Jappie Hendriks Klaas Stegenga Hindrik Rienstra P. Strikwerda 14 Sietze Jan de Boer 15 Wytze de Roos Japke Haringsma-Klijnsma Jorren Fekke Stegenga 16 Jelmer Dijkstra Nina Tuinman 17 Klaas Witteveen 18 Ninthe Rienstra 20 Nynke Meerveld 21 Marijke Bakker-Buma 22 Stoffel de Jong 23 Willem Groenhof Maaike Ytje Langeraap 24 Marijke Rethans Ella Zecchin 25 Rimke Faber 26 Anouk Wijnja 28 Melle Rienstra Tjalina Bokma 29 Femke Wierda 30 Jan Kuiper Lirissa vd Knoop 4

Vinkebuorren 1 8563AR Wijckel Telefoon: (0514) 60 5555

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP EN / OF VRIJWILLIGER Naam en Voornaam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Mobiel E-mail adres M / V : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. Wordt lid en / of vrijwilliger van de afdeling : SV NOK Gymnastiek : □ Vrijwilliger : □ Steps □ Gymnastiek □ Vrijwilliger Tennis Voetbal : □ Lid □ Vrijwilliger : □ Lid Legimitatie vanaf 16 jaar verplicht. Paspoort / ID kaart / Rijbewijs Nummer …………………………….. □ Vrijwilliger Volleybal : □ Wedstrijd lid □ Recreatie lid 50+ Voor alle afdelingen geldt een keer per jaar is er een actie waarbij een ieder aan mee doet. Dit formulier inleveren via de website,(www.svnok.nl) of via de secretaris van de betreffende afdeling. 5 □ Fit en fun □ M.b.v.o. □ Dance

AFDELING VOETBAL Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid B. Rienstra B. Swart T. de Vries P. Kramer J. Dijkstra R. Klompsma Vrijwilligers coördinatoren: Sen: Baukje Swart secretaris@svnok.nl Jeugd: Douwe Jan Rienstra 06 44220076 Het voorjaarszonnetje is inmiddels al heerlijk aan het schijnen en de zomertijd is ingegaan, fantastisch om op het trainingsveld te staan of om in het weekend wedstrijden te spelen. Voor de jeugdteams is de vierde en laatste fase gestart, de teams zijn weer heerlijk en volop aan het voetballen. Het jeugdbestuur is inmiddels druk bezig met de team indeling en de invulling voor komend seizoen. We zijn erg blij te kunnen melden dat veel nieuwe aanwas is, vooral bij de pupillen en kabouters. Dit jaar zal SC Heerenveen het in Oudemirdum op nemen tegen de regioselectie. De wedstrijd staat gepland voor 29 juni. Door nacompetitie kan het nog een andere datum worden. Wat we momenteel bij de senioren constateren is, dat er regelmatig wedstrijden afgelast worden. Een groot deel komt door de tegenstander, maar de laatste tijd gebeurt het te vaak dat we als NOK zijnde niet voldoende spelers op de been kunnen brengen om drie seniorenwedstrijden te spelen. Hierom de oproep voor seniorenspelers om je bewust te zijn dat je aan een teamsport doet en dat we iedereen nodig hebben om de wedstrijden door te laten gaan. Volgend seizoen is Geeske Wortman gastvrouw in de bestuurskamer bij thuiswedstrijden van het eerste. Eind maart is de leden vergadering van de club van honderd geweest. Hier werden de nieuwe bankjes gepresenteerd die binnenkort rond het veld geplaatst zullen worden. Op 6 mei zal er een pubquiz in De Skelp gehouden worden. Aansluitend zal er livemuziek gespeeld worden. Op 10 juni hebben we weer de afsluitende familiedag. Hoe de dag ingevuld gaat worden zal later bekend worden gemaakt. 6 Nijemirdum 0610129205 Nijemirdum J. Brandenburg Nijemirdum 0638501491 Oudemirdum 0628198953 Oudemirdum 0613732593 Oudemirdum 0630558074 Oudemirdum 0624331879

Sponsor nieuws Afgelopen periode is het bord van Gjin Drokte Partyservice uit Balk geplaatst. Ook is er een nieuw bord van Huisman Makelaars uit Balk geplaatst. Mocht je zelf willen sponsoren of ken je iemand die dat wil, neem dan contact op met de sponsorcommissie of het bestuur. NOK1 7

AFDELING VOLLEYBAL Voorzitter Penningmeester Bestuurslid G. Van der Veen E. Hylkema S. Kramer R. Bovee H. Westra Nijemirdum 06-57985984 Oudemirdum 06-40198529 Nijemirdum 0514-571785 Oudemirdum 06-13112704. Oudemirdum 06-83440240 Scheidsrechter contactpersoon: P. Stegenga Oudem 0514-571280 Vrijwilligerscoordinator: A. de Vries Oudem 06-29576297 20 april KLEDINGACTIE Twee maal per jaar hebben we een kledingactie van volleybal. Dit is in April en Oktober. Kunt of wilt u de kleding niet zolang bewaren dan kunt u deze afgeven bij Oudemirdum: Jan Kuipers, Jan Schotanusweg 26 of Nijemirdum: Yke van der Wal, Lyklamawei 75 Wilt u andere informatie bel: Sjoukje Kramer, tel.0514-571785 En toen was het al weer het einde van het seizoen. In februari hebben we een waardevolle bestuurs-teamvergadering gehad. Van alle teams was er een afgevaardigde, zodat we de lijntjes mooi kort kunnen houden binnen de club. Met elkaar maken we de club en dan is het goed om te weten wat er speelt in de verschillende teams en waar het bestuur mee bezig is. Ook kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd NOK 50 jaar feest, nu maar op naar nog eens 50 jaar sportplezier in Oudemirdum. Op het moment van schrijven moeten de laatste wedstrijden nog gespeeld worden. De einduitslag is dus nog niet bekend, wel weten we al dat er dit jaar helaas geen teams kampioen zijn geworden. De voorlopige stand van de teams is als volgt: Ds 1: 8e, Ds 2: 5e, Ds 3: 3e, H1: 2e, meisjes A: 4e en meisjes B (combi met BEO): 3e. Het ene team eindigt dus wat hoger dan het andere team, maar dat geeft niks. Hopelijk kijkt iedereen terug op een mooi seizoen met veel speelplezier. We gaan nu eerst weer genieten van een naar we hopen mooie zomer en eind augustus keren we allemaal weer vol energie en goede moed terug de sportzaal in voor weer een mooi volleybalseizoen. Achter de schermen wordt al weer druk gewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. De TC heeft goed gekeken hoe alle teams komend jaar weer bemand zijn. We hopen dat iedereen weer op de juiste plek komt te spelen. Voor nu eerst: een fijne zomer! 8 20 april

De Burde 6 F 8574 TG Bakhuizen Info@kuipersbakhuizen.nl

9

10

• kleine zelf sturende teams van (wijk)verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Gaasterland Morra • verpleging en verzorging thuis met de verpleegtechnische zorg die nodig is. • nauwe samenwerking met huisartsen, ergotherapeut, fysiotherapeut en oefentherapeut. • in samenwerking met het sociale wijkteam kunnen we zorgen voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dag verzorging. • zorg op maat, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt en omgeving. • zorg rond de laatste levensfase, indien nodig ook nachtzorg. “Ouderwetse thuiszorg in een modern jasje” Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06-5367 5488 Borgermanstraat 7 8561 BK Balk mail: gaasterland2@buurtzorgnederland.com www.buurtzorgnederland.com

AFDELING GYMNASTIEK Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid M. vd Weij T. Muizelaar E. Jagersma F. Draayer Oudemirdum 0610655254 Oudemirdum 0618349977 Nijemirdum 0614976360 Nijemirdum 0620710701 Vrijwilligers coördinator: Feikje Draaijer. Beste allemaal, het seizoen zit er bijna op en hierbij nog een aantal belangrijke punten: Gymtijden : Steps en fit&fun: 5 en 12 en 19 april nog les, 26 april is de afsluiting. Mbvo : 6, 13, 20, april gewoon les. 27 april geen gymnastiek Als de zaal 25 april morgens vrij is dan hebben we 25 april gym En dan 4 mei niet 4mei ( onder voorbehoud) 11 mei is er wel gymnastiek. 18 mei weer vrij. 25 mei wel gymnastiek 1 en 8 en 15 juni is er gymnastiek, 15 juni is de afsluiting Jeugd: 6, 13, 20,april is er wel gymnastiek Let op 25 april is er gymnastiek ipv 27 april 4 mei geen gymnastiek 11 mei wel gymnastiek, 18 mei weer vrij. 25 mei is er wel gymnastiek 1 juni gewoon gym op de tijden net als anders 8 juni komen de 1ste 8 juni komen de laaste 2 gymnastiek groepen van 4 tot 5 uur 15 juni afsluiting van het seizoen op de gymtijden net als anders Hoe we alle lessen afsluiten is weer een verrassing. Alle groepen beginnen weer op 6 en 7 september 2023 Avondvierdaagse begint op 6 juni en eindigt op 9 juni, verdere informatie volgt De suikerbroden Aktie was zeer geslaagd, super bednkt voor jullie inzet. Hierbij wensen we u/jullie allemaal een fijne vakantie en hopen tot september. Mochten de groepen zo groot blijven , dan gaan we een andere indeling maken dit geldt vooral bij de jeugd, om het voor een ieder leuk te houden . Ik heb genoten van dit afgelopen seizoen en zie jullie graag allemaal weer terug in september. Groet het bestuur en juf Feikje 11 2 gymnastiek groepen van 3 tot kwart voor 4.

Uitvoering van de Afdeling Gymnastiek Zaterdag 1 april hebben we een prachtige uitvoering gehad. Een show waarin alle gymgroepen hun talenten hebben kunnen laten zien. Het Thema van deze uitvoering was “Wereldreis”. Zo’n reis maak je uiteraard niet op de fiets, daarom was het personeel van de enige echte luchtvaartmaatschappij ‘NOK airlines’ ook aanwezig. Zij ontvingen alle deelnemers met hun families bij de ingang en zorgden voor een ‘goede vlucht’. Tijdens de uitvoering vlogen we met de gymgroep mee naar een land ergens op de wereld. Van China tot Hawaï, van Frankrijk naar Mexico en uiteindelijk weer veilig terug in het vertrouwde Fryslân. Het was een geweldig mooie middag en avond. Wij als bestuur hebben in ieder geval genoten. We zijn er trots op dat we zo’n prachtige bloeiende vereniging hebben. Benoeming van ons allereerste erelid Sinds 1 april 2023 is onze afdeling Gymnastiek een bijzonder erelid rijker geworden. Als bestuur hebben we besloten om ons bestuurslid Feikje Draaijer-Rienstra te benoemen als ‘Erelid van SV NOK Afdeling Gymnastiek’. Tijdens het avondprogramma van de uitvoering hebben we Feikje verrast met de oorkonde en een groot boeket bloemen. Een bijzonder uitdagende missie om dit tot het laatste moment geheim te houden. Maar gelukkig is dit ons gelukt! Feikje is iemand die al ruim 25 jaar nauw betrokken is bij de Afdeling Gymnastiek. Eerst als bestuurslid, daarna als voorzitter en als afgevaardigde van de Afdeling Gymnastiek in het Hoofdbestuur van SV NOK en nu weer als bestuurlid bij ons in het gymbestuur. Toen het gymbestuur in het verleden tegen het probleem aanliep dat er een grote behoefte was aan een extra gymnastiek leerkracht, heeft Feikje de ‘stoute’ gymschoenen aangetrokken en is ze speciaal om deze reden voor de vereniging de opleiding gaan volgen om gymlessen te kunnen gaan geven. Vele uren inspanning en scholing heeft haar een prachtig diploma opgeleverd. Hierdoor is onze afdeling ook nu, nog steeds voorzien van een vaste gymleerkracht, waar we nog steeds erg blij mee zijn. Feikje haar aanstekelijke enthousiasme zorgt ervoor dat jong en oud in beweging zijn en dat iedereen zich thuis voelt. Als bestuurslid van de afdeling Gymnastiek is Feikje duidelijk aanwezig, ze heeft veel ideeën en altijd met doel dat het voor álle leden haalbaar en betaalbaar is én blijft. Nieuwe acties of voorstellen? Feikje pakt het aan met de volle 100%. Dat Feikje een echt NOK-hart met zich meedraagt, blijkt ook wel uit het feit dat ze naast de Afdeling Gymnastiek ook nog flink actief is bij andere NOK activiteiten en commissies. Zoals de vrijwilligers commissie, de Avond4Daagse commisssie, feestjes, tijdelijke commissies, extra klus, enz. Daarom hebben we Feikje benoemd als “Erelid van de Afdeling Gymnastiek”, omdat ze lijkt op een jongleur die helpt om vele ballen hoog te houden! Feikje nogmaals super bedankt voor je inzet en we hopen met de hele SV NOK nog lang van jou te kunnen genieten! 12

WANDELSCHOENEN Ruime keus Hoog en laag model DE BOER SCHOENEN EN SPORT KOUDUM - BALK

13

AFDELING TENNIS Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid T. Bosma R. De Goede R. Kappé P. de Laat Oudemirdum 0514-571804 Oudemirdum 06-15005238 Oudemirdum 0514-856292 Oudemirdum 06-55688599 Vrijwilligers coördinator: D. Gijzen 0514-571254. Algemene ledenvergadering TV NOK Uitnodiging aan leden TV NOK voor de ledenvergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 19 april in onze eigen kantine. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur. Agenda ledenvergadering TV NOK 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) - - - 9) 10) Opening Vaststellen agenda Mededelingen Ingekomen stukken Notulen jaarverslag (12 april 2022)bijlage Jaarverslag 2022 Financieel jaarverslag 2022 Plannen voor 2023 de oprit wordt herbestraat aandacht voor schilderwerk oefenkooi krijgt een nieuwe kunstmat Rondvraag Sluiting (na afloop nog hapje/drankje) 14

Tossavond Hierbij willen we alle leden van onze tennisvereniging meedelen dat er elke dinsdagavond een tossavond is. Of je nu jong of wat ouder bent, heel goed in tennis of wat minder, vaak niet kunt en soms wel, dan zien we je graag eens langskomen op de vaste tossavond op de dinsdag. De tossavond begint ergens tussen half acht en acht uur. Ben je later dan is dat geen probleem en kun je direct meedoen. Vanaf half acht is er inloop met gratis koffie/thee waarna de samenstelling wordt gemaakt op basis van aantal deelnemers en je kunt op elk moment stoppen, dus allemaal vrijblijvend. De tossavond wordt gehouden vanaf april tot oktober. Als je mee wilt doen is het prettig dat je in de tossapp wordt opgenomen zodat je ook weet wanneer het niet door gaat. Het is geen verplichting dat je in de app-groep wordt gezet. De coördinator is onze enthousiaste Dorien en je kunt haar bereiken op dorien@zwemschooldorien.nl of op 06-81688573. We hopen met deze oproep ook jou voor dit gezellige samenzijn enthousiast te hebben gemaakt. Het Bestuur TV NOK De toerist die terugkwam en bleef. We maakten kennis met Oudemirdum in 1990 toen we, op aanraden van een collega, gedurende3 dagen met onze caravan op Camping De Waps hebben gestaan. We hebben die dagen door Gaasterland gefietst, het was bovendien Koninginnedag met een optocht. Plan “Alta” was in aanbouw. We vonden het toen meteen een mooi en gezellig dorp en gingen met een goed gevoel weer naar huis in Castricum. Zoals het gaat met vrije dagen raakt alles weer snel op de achtergrond. Tien jaar later waren we opzoek naar een nieuwe woning. Na veel zoeken op Funda bleek er in Oudemirdum weer een nieuw plan “De Boegen” te zijn en we dachten gelijk aan ons toeristisch verblijf van 1990. Dus direct gereageerd! Op dat moment was er al veel verkocht, maar toch waren er nog enkele percelen vrij. Ook het perceel waar nu ons huis opstaat. Het huis moest echter nog wel gebouwd worden, vandaar dat onze inboedel een jaar lang in de opslag is geweest. We verbleven vanaf sept. 1999 weer op Camping De Waps, in de winter huisje “Oehoe” in het Fonteinbos en in april weer naar de camping. In juni 2000 werd ons huis opgeleverd en kon de inboedel weer door de verhuizer gebracht worden. Tijdens ons verblijf in het Fonteinbos hing er bij Bakker Twijnstra een flyer in het raam met de mededeling dat er in Balk tennislessen werden gegeven door Piet Sinnema uit Franeker. Daar waren we allebei enthousiast over en hebben we ons gelijk opgegeven. Na onze lessen van Piet in De Treemter in Balk en in de tennishal in Koudum zijn we lid geworden van Tennisvereniging NOK. 15

In de beginperiode tennisten we nog met “veel senioren”. Momenteel tennissen we met een groepje van vijf: Johan, Niek, Cobie en wij met z’n tweeën. Daar kunnen er nog wel een paar bij! We tennissen op maandag- en vrijdagmorgen van 9.30 tot 10.30 u., meestal van april tot in de herfst, zolang het weer het toelaat. Wie zin heeft om met ons mee te doen : kom een keer langs of neem even contact op. De kantine is mooi opgeknapt en gezellig gemaakt. Het Bestuur doet alle moeite om de tennisvereniging draaiende te houden. Je kunt tennissen tot op hoge leeftijd en we raden jonge mensen aan met deze mooie sport vroeg te beginnen. Wij hopen nog een tijd van de tennissport te kunnen genieten op onze mooie plek aan de Fonteinwei. Gerrie en Arend van Lohuizen. Bidon Ter ere van het 50-jarig bestaan van de sv nok wordt er aan ieder lid een bidon aangeboden als herinnering. Er ligt een bidon voor je klaar in de kantine van onze tennisvereniging. Deze kan worden opgehaald op elke dinsdagavond tussen half acht en half tien. Op deze dinsdag houden we namelijk onze vaste tossavond. Bestuur TV NOK 16

Doarpshûs Nijemardum Op zoek naar een leuke locatie voor een feestje of gewoon een gezellige avond? Dan kunt u bij het dorpshuis terecht! Ook voor vergaderingen en verenigingsleven is dorpshuis Nijemirdum het juiste adres. Voor inlichtingen bel of mail naar: 0 5 1 4 - 5 7 1 4 2 8 Info@dorpshuisnijemirdum.nl www.dorpshuisnijemirdum.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
Home


You need flash player to view this online publication