10

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op donderdag 27 nov’19 in de Skelp om 20.00 uur. Aanwezig: Afwezig m.k.: Agenda: 1. : 27 leden : S. Stegenga, G. Wiekel, F. Draijer, J. Stegenga en B. Hoekstra komt wat later heeft ze aangegeven. Opening/ Vaststellen agenda. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Notulen alg ledenverg. 29 nov’18 Ingekomen en uitgaande stukken. Mededelingen. Jaarverslag Alg secretaris 2018-2019 Jaarverslag ledenbestand. Verslag financiële commissie. Pauze. Jaarverslag penningmeester. 2018-2019 Bestuursverkiezing. Aftredend en verkiesbaar Feike Stegenga en Piet Rienstra. Rondvraag 12. Huldiging vrijwilligers. 13. Sluiting. 1. Opening door Joop, welkom op de 46e algemene ledenvergadering Nok, een speciaal welkom voor de jubilarissen. Om te beginnen eindigde vorig jaar de vergadering met de vraag van Rinke hoe zien we de toekomst van SV Nok. Wat is de toekomst? Wat er over 10/15 jaar gaat gebeuren weet niemand. Vanuit de gemeente is er weinig of geen actie praten nog steeds over hetzelfde als ongeveer 8 jaar terug. Wel gaan de huren elk jaar omhoog. Als je kijkt naar schaalvergroting en wat er recent in hindelopen is gebeurd is dat ook nog niet aan de orde. Wat echter wel van belang is dat we niet kunnen blijven stilzitten, we moeten scherp blijven en de ontwikkelingen blijven volgen. Wat zien we bij Nok? We zijn een omni vereniging als een afdeling is waar het wat minder loopt kunnen we proberen dit gezamenlijk op te lossen. We staan er financieel goed voor met elkaar er is een stijging van jeugdleden en wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Alle besturen zijn voltallig. Wat wel een ontwikkeling is dat er te weinig vrijwilligers zijn voor alle taken die er zijn om op te vullen Dit is echter een maatschappelijk probleem er daar staan we als Sv Nok niet alleen in. Van belang in deze is goede omschrijving van taken te hebben, goed te communiceren en contact houden met elkaar. We moeten het met zijn allen doen en als dit lukt en daar gaan we voor met zijn allen, dan kunnen we nog jaren vooruit. 2. Notulen van de algemene ledenvergadering 29 nov 2018 stonden in het Nok nieuws Vraag hoelang mag je in de kascommissie zitting hebben ? Volgens het huishoudelijke regelement is er een aftreedschema maar zolang men zelf niet aangeeft de commissie te willen verlaten mag dit stilzwijgend door blijven gaan. 3. Ingekomen stukken; Er is een brief van de kascommissie. Uitgaand; uitnodigingen jubilerende vrijwilligers 4. Mededelingen; Afmeldingen worden door Joop voorgelezen, er zijn een paar leden die later komen. Ook dit jaar hebben we ons weer ingeschreven voor de Poeisz sponsor actie, we wachten even af hoe het dit jaar gaat lopen. Zoals bekend is Erwin Rienstra naar Oostenrijk verhuisd hij was onze hoofd website beheerder, de taken zijn per direct over genomen door Hendrik Rienstra. Op 3 januari 2020 is de vrijwilligersborrel gepland, op vrijdag avond van 19:30-22:30 uur, elke vrijwilligers is uitgenodigd, wat je taken ook zijn voor NOK verzoek aan een ieder om iemand die iets dot voor de sv Nok om mee te nemen. We maken er weer een gezellige avond van. 7

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication