0

Fin ter Kunststof Kozijnen Finster kunststof kozijnen Kwalitatief hoogwaardige kunststof producten tegen aantrekkelijke prijzen en door ons zelf gemonteerd is de beste typering van Finster Kunststof Kozijnen. J. Schotanuswei 40 8567 LB Oudemirdum 0514 - 745 001 Kozijnen • deuren • SerreS • Schuifpuien • dAKKApeLLen • GeveLbeKLedinG

Z Voorzitter Penningm. Secretaris Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid ALGEMEEN HOOFDBESTUUR J. de Vries P. Rienstra B. Stegenga-Klijnstra F. Stegenga S. Swart S. Gijzen-Deinum Afgev.voetbal B. Rienstra Afgev.volleyb. Y. v/d Wal Afgev.gym. M. vd Weij Afgev.tennis Bij toerbeurt TEL. Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum Balk Oudemirdum Nijemirdum Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum Oudemirdum 571956 571714 571884 605677 593347 571496 571795 0641454046 0610655254 Vrijwilliger coördinator: J.de Vries. Tel De Skelp 0514-571916 Mailadres SV NOK: info@svnok.nl 1

Jaargang 47 nr. 4 NOK-Nieuws Clubblad van Sport Vereniging Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie dat 5 keer per jaar verschijnt. Redaktie: Gerlof Otter Marianne vd Weij Feike Stegenga Advertenties: Feike Stegenga Email: Telefoon: 0514-571764 0514-571800 0514-605677 Telefoon: 0514-605677 feike_stegenga@hotmail.com Redaktieadres: Wissebuurt 21, 8566 JM Nijemirdum. Email: redactienoknieuws@gmail.com Drukwerk door NOK. Heeft er iemand drukwerk van een afdeling en moet er gedrukt worden, mail het dan even naar: nokprinter@hotmail.com De drukker krijgt dan ook bericht dat hij aan het werk moet. Je mag het drukwerk ook in de brievenbus doen bij de voetbalkantine (de Skelp). Juli 2020. INHOUDSOPGAVE: Van de voorzitter............................. Activiteiten/Ledenmutatie............... 1. 3. Verjaardagen.................................... 4. Aanmeldingsform............................. 5. Voetbal............................................. 6. Volleybal.......................................... 8. Gymnastiek....................................... 12. Tennis............................................... 16. Inleverdata kopy voor 2020. Nummer Inleveren Verschijnt voor Oktober 7 September 28 September. Januari 30 November 24 December. Klachten bezorging: Feike Stegenga 0514-605677. Website: www.svnok.nl Gymnastiek: Gymnastiek@svnok.nl Voetbal: h.rienstra@ziggo.nl Tennis: svnok.tennis@gmail.com Volleybal: Sjoukjekramer@ziggo.nl Algemeen: h.rienstra@ziggo.nl 2

SV NOK Activiteitenkalender De thuiswedstrijden van de 1e teams en de dorpsactiviteiten van SV NOK. Juli, augustus en september 2020. SV NOK Beste NOK-Nieuws lezers, Voor u verschijnt nu weer het NOK-Nieuws. Door de corona heeft u een nummer gemist. We hopen dat u deze periode goed en gezond bent doorgekomen. Bij deze weer een nieuw nummer voor u, en veel leesplezier toegewenst. De Redactie van het NOK-Nieuws. Inleveren kopij: 7 september 2020. Email: redactienoknieuws@gmail.com Afdeling Voetbal 26 Oktober: Ledenvergadering. Afdeling Gymnastiek 5 Oktober: ledenvergadering. Afdeling Volleybal 14 Oktober: Ledenvergadering. Afdeling Tennis 8 Juli: Ledenvergadering. 11 Juli: Starttoernooi. LEDENMUTATIES. VOETBAL: Aanmeldingen: D. Prins, J. Hoekstra, C. Kuba, J. Hoekstra, S. Hylkema, N. Kruisdijk, F. Reitsma, J. Vries Afmeldingen: T. Stienstra, D. Bandstra, J. Bandstra, J. Beukens, L. Boot, L. v/d Brom, A. Eppinga, A. de Graaf, R. Klompsma, J. Kramer, F.W. Pietersma, M. Postma, E. Rienstra, M. Roosma, M. v/d Weij, G. Wijnja, A. Witteveen, R. Boomert, K.J. Muizelaar, D. de Graaf. VOLLEYBAL: Aanmeldingen: Geen. Afmeldingen: GYMNASTIEK: Aanmeldingen: Afmeldingen: TENNIS: Aanmeldingen: Afmeldingen: J. Kuiper. S. Visser, A. Visser, M. Smink, IJ. Atsma, J.I. Smink, E. Schilstra, A. Klompsma, R. Faber. Y. de Jong, R. de Vries, E. v/d/ Meer, M. v/d Meer, F. Visser, R. Visser, T. Witteveen, M. Kuiper, Y. Pruiksma, R. de Groot, B. van Loo, S. Jaarsma. Geen. M. de Goede. 3

V E R J A A R D A G E N JULI. 2 Daan Postma 3 Niek Bovee Jolanda Andela 4 Age Walinga Siebren Visser Auke Visser 6 Johannes Rienstra L. Schilstra Boukje Mous 9 Arjan Eppinga Elske Beukens 10 Tom van Schaik 11 M. Roelevink Wybrich Ymkje Hoogland 13 Arjen Andela Sietske Gijzen 14 Sinne de Vries Petra Verf 15 W. vd Veer 17 Rikie Witteveen-Wortman 18 Arjen vd Meer Marrit Smink 20 Erwin de Vries 21 Alie Rienstra 22 Johan de Kroon Hendrik Carl Hospes 23 Jelmer Stegenga Lieke vd Bron 24 Bennie Rienstra 25 B. Buwalda Tijn van Bommel 27 Wouter Smink 28 Hisse Zeldenrust André Schotanus 29 Maurits Brandsma Noa Meerveld Lieke Altena AUGUSTUS. 1 Peter Stienstra Anna van der Goot 2 Jan Buter Alissa Jaarsma 5 Douwe Jan Rienstra 6 Sven Muizelaar Daan Klompsma Sem Bijlsma 7 Jelle Eppinga 8 Ymkje de Vries Faya Feenstra 9 Johan Betsema Rianne Groot 10 Feike Stegenga Lies Paques 11 A. Strikwerda Jildou Schotanus 14 Lisanne Verkaik 15 Wytze Rienstra Hendrik Eppinga 16 Marten Hendrik Hospes Niek Brokx Elisa Smink 17 Dana Fratean 18 Jeroen Gijzen 19 Falco Peters Menno-Feike Baukema Hillie v.d. WerkBouma 20 Meine Pietersma Carolien Pot 21 Yke vd Wal 22 Corine vd Meer 24 Bart van Leeuwen 25 Jappie Stegenga Marha Deinum R.J. de Goede 26 Johan Bergsma 27 Tjalling de Vries Meine Witteveen Helena van Dijk Lize Tuinstra Dennis Bovee Julia Tuinstra 28 Rienk Nadema 31 Rinke Hoekstra Jelko de Roos 4 SEPTEMBER. 1 Thomas de Boer 2 Wouter Bandstra 3 E.C. Muizelaar-de Jong 4 Corry Schotanus Nienke Wierda Jildau Feenstra Paulien de Laat 5 Emy Haarsma 7 Marco Stegenga 8 Silke Bokma 9 Femke Schotanus 11 Riekjen-Anna Veltman Michiel J. Hoek 12 Jorn Lucas Hendriks 13 Atte Roskam A. Sluitman Elbrich Deinum 14 Lieuwe Stegenga Durkje Roskam 15 Rients Postma Lise Eppinga 16 Itty Rienstra Wytske Postma Wybren Gersjes 17 Jos Boonstra Sanne de Kleine Henk Bokma 18 Siegrid van der Wal 19 Jelle Tuinstra Geeske Hendriks-Boukes Titte Kerst Beuckens 20 Patrick Jaarsma Hannah Rienstra 23 Hendrik Ottema Willem Hospes R.W. Post 24 Tom Hylkema 25 Yidou Rozema Wieberen Buter 26 A. Hoekema 27 Jorinda Yvonne Hendriks Lisanne Bruinsma Michael Bijlsma Klaas v.d. Werk 28 Doede Bosma 29 Martine vd Weij 30 Jesse Schotanus

Vinkebuorren 1 8563AR Wijckel Telefoon: (0514) 60 5555

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP EN / OF VRIJWILLIGER Naam en Voornaam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Mobiel E-mail adres M / V SV NOK : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. Wordt lid en / of vrijwilliger van de afdeling : : □ Vrijwilliger Gymnastiek : □ Steps □ Gymnastiek □ Vrijwilliger Tennis Voetbal : □ Lid □ Vrijwilliger : □ Lid Legimitatie vanaf 16 jaar verplicht. Paspoort / ID kaart / Rijbewijs Nummer …………………………….. □ Vrijwilliger Volleybal : □ Wedstrijd lid □ Vrijwilliger □ Recreatie lid 50+ Voor alle afdelingen geldt een keer per jaar is er een actie waarbij een ieder aan mee doet. Dit formulier inleveren via de website, (www.svnok.nl) of via de secretaris van de betreffende afdeling. 5 □ Fit en fun □ M.b.v.o.

AFDELING VOETBAL Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid B. Rienstra B. Swart T. de Vries W. Veldman P. Kramer Nijemirdum 0610129205 Nijemirdum 0622660894 J. Brandenburg Nijemirdum 0638501491 Oudemirdum 0628198953 Nijemirdum 0683798309 Oudemirdum 0613732593 J.P. Rienstra Oudemirdum 0631553975 Vrijwilligers coördinatoren: Senioren: Baukje Swart Jeugd: 0622660894 Antonia Eppinga 0645844595 In maart kwam het voetbalseizoen abrupt tot een einde. Trainen was niet meer toegestaan en ondanks dat er nog een groot gedeelte van de competitie afgewerkt moest worden was toch de laatste wedstrijd van het seizoen al gespeeld. Inmiddels hebben zowel de jeugd als de senioren een aantal trainingen gehad. Maar de gebruikelijke seizoen afsluiting met het mixtoernooi, de uitjes en de teamfeestjes kunnen niet doorgaan. Als bestuur zijn we bezig te kijken naar mogelijkheden om de seizoenstart op een positieve en gezellige manier in te luiden, mits het binnen de dan geldende regels en restricties past. Hierover zal later meer bekend worden gemaakt. Begin mei is Klaas Rienstra op 68-jarige leeftijd overleden. Hij was tientallen jaren in diverse functies verbonden aan afdeling voetbal. Hij zal gemist worden. Op en rond het sportpark zijn verschillende vernieuwingen gedaan. De lampen op het trainingsveld zijn vervangen voor ledverlichting. Ook zijn er zonnepanelen op de kleedboxen geplaatst. Met het oog op het komend seizoen is bij zowel de jeugd als de senioren de bezetting rond meerdere teams nog niet rond. Bij diverse teams zijn we nog opzoek naar trainers, leiders en coaches. Mocht een van deze functies bij je passen, of ken je iemand die dit zou willen, neem dan contact op met het bestuur. Er worden nieuwe borden geplaatst door: - Camping Zonneheuvel uit Oudemirdum, - AVK plastic uit Balk, - Tuinstra bouw- en onderhoudsbedrijf uit Oudemirdum en - Berghaus Traumblick uit Bad Kleinkirchheim (Oostenrijk). 6

Nieuws van het eerste NOK - AVC 1 - 3 15 - 02 - 2020. De koploper was deze dag op bezoek in Oudemirdum, vandaag heeft NOK het een helft met 1-0 voor gestaan door een keihard schot in de kruising van Rutger Ferdinands .Na rust kwam NOK niet goed uit de kleedkamer, want het stond al gouw gelijk en daarna gooide AVC het tempo omhoog en was het 1-3 eindstand. De wedstrijd sponsor was: MCF It Klif telefoon 0514571424. De balsponsor was: Priore accountants & belastingadviseurs. In Heerenveen en Workum. Theunis Stegenga. De laatste wedstrijd van dit seizoen was op 7 maart in Stavoren, daar verloor NOK met 4 - 0 van QVC. Eindstand: Wed W V G Ptn 7

De Burde 6 F 8574 TG Bakhuizen Info@kuipersbakhuizen.nl

AFDELING VOLLEYBAL Voorzitter Y. v/d Wal Penningmeester Bestuurslid G. Van der Veen K. Draaijer Nijemirdum 06-41454046 Nijemirdum 06-57985984 Oudemirdum 06-22294463 Scheidsrechter contactpersoon: P. Stegenga Oudem 0514-571280 Vrijwilligerscoordinator: A. de Vries Oudem 06-29576297 KLEDINGACTIE Twee maal per jaar hebben we een kledingactie van volleybal. Dit is in April en Oktober. Kunt of wilt u de kleding niet zolang bewaren dan kunt u deze afgeven bij Oudemirdum: Jan Kuipers, Jan Schotanusweg 26 of Nijemirdum: Yke van der Wal, Lyklamawei 75 Wilt u andere informatie bel: Sjoukje Kramer, tel.0514-571785 En toen was het volleybalseizoen plotseling ten einde halverwege maart. Werd de laatste wedstrijdronde nog gespeeld met de mededeling: schud geen handen, de week daarop lag alles helemaal stil en zat iedereen thuis. Erg jammer, maar helaas wel noodzakelijk. Voor de jeugdteams helemaal frustrerend, omdat ze meedraaiden in de top 3 van hun poules. Al snel werd duidelijk dat het geen pauze was maar dat het seizoen volledig afgelopen was. Toen het bericht kwam dat er buiten weer gesport mocht worden door jeugd, zijn meisjes C weer losgegaan met trainen buiten. Lekker bezig en erg gezellig uiteraard. Ook de CMV meisjes zijn nog in actie geweest. Top! Hoe het komende seizoen er precies uit gaat zien is nu nog niet bekend. We verwachten dat de trainingen in september weer kunnen beginnen, maar hoe precies? We weten het nog niet. Zodra hier dingen over bekend zijn, dan communiceren we dat uiteraard, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. De teamindeling is inmiddels gemaakt, we hopen dat deze teams straks weer lekker kunnen trainen en hopelijk ook competitie kunnen spelen. De kledingactie stond, zoals gewoonlijk, gepland voor de maand april. Deze is uitgesteld naar eind mei en gelukkig kon hij toen plaatsvinden. Wat hadden we weer een geweldige opbrengst! Bljkbaar had iedereen genoeg tijd om de kasten door te spitten en de boel een goed te schiften. Wij zijn hier als volleybalvereniging natuurlijk erg blij mee! We hadden namelijk een opbrengst van ruim € 740! In oktober komen de vrijwilligers weer langs, dus heb je kleding die weg kan, bewaar het voor NOK. Heb je geen ruimte? Er zijn adressen waar het gedurende het hele jaar wel ingeleverd kan worden. We wensen jullie als bestuur een fijne zomer en hopen jullie na de vakantie allemaal in goede gezondheid weer terug te zien tijdens het volleyballen! Een hartelijke groet, Het volleybalbestuur. 8

• kleine zelf sturende teams van (wijk)verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Gaasterland Morra • verpleging en verzorging thuis met de verpleegtechnische zorg die nodig is. • nauwe samenwerking met huisartsen, ergotherapeut, fysiotherapeut en oefentherapeut. • in samenwerking met het sociale wijkteam kunnen we zorgen voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dag verzorging. • zorg op maat, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt en omgeving. • zorg rond de laatste levensfase, indien nodig ook nachtzorg. “Ouderwetse thuiszorg in een modern jasje” Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06-5367 5488 Borgermanstraat 7 8561 BK Balk mail: gaasterland2@buurtzorgnederland.com www.buurtzorgnederland.com

9

10

11

WANDELSCHOENEN Ruime keus Hoog en laag model DE BOER SCHOENEN EN SPORT KOUDUM - BALK

AFDELING GYMNASTIEK Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid Bestuurslid M. vd Weij B. Van Loo B. Van Loo H. Haytema F. Draayer Oudemirdum 0610655254 Oudemirdum 0646330383 Oudemirdum 0646330383 Oudemirdum 0646097965 Nijemirdum 0620710701 Vrijwilligers coördinator: Feikje Draaijer. Daar issie dan, het einde van het sportseizoen. Een bijzonder jaar, waarin we veel activiteiten hadden gepland en wilden uitvoeren, maar door de Coronamaatregelen, helaas niet alles kunnen uitvoeren. Ook binnen het bestuur zijn we in deze periode achter de schermen doorgegaan met het bedenken van mogelijkheden om onze leden toch te kunnen laten sporten, met materialen thuis, om zo toch nog lekker fit te blijven. Maar ook, wat áls de maatregelen versoepeld worden? Wat zijn dan onze mogelijkheden? Het is belangrijk voor iedereen om te blijven bewegen, sporten, fit en gezond te blijven. Lichaamsbeweging zorgt voor ontspanning en dat is goed voor ieder mens. Feikje heeft kansen gezien om met de Fit&Fun en Stepsgroep op de voetbalvelden lessen aan te bieden voor een aantal weken, voor degenen die hier behoefte aan hadden. En als klap op de vuurpijl hebben we samen op 17 en 18 juni slotactiviteiten georganiseerd om het seizoen voor iedere sportgroep gezellig af te sluiten. Wat mooi om te zien dat een ieder hier van genoten heeft. Jong en oud volop plezier en in beweging met een glimlach van oor tot oor. Prachtig! Maar waar het één stopt, begint het ander en zo is het ook met een sportseizoen. Voor volgend seizoen hebben we de plannen al weer op tafel liggen. We willen de Free Running komend seizoen weer gaan aanbieden en op dit moment zijn we druk bezig om het kostenplaatje passend te maken en rond te krijgen. Want het moet financieel natuurlijk wel allemaal uitvoerbaar zijn. De andere groepen hopen we na de zomer weer in de sporthal te kunnen treffen of misschien eerst nog even op de voetbalvelden, mocht dit nodig zijn ivm de coronamaatregelen. Maar nu eerst hopen we dat iedereen, ondanks alles, kan genieten van de zomervakantie, zodat we elkaar in de eerste week van september weer kunnen treffen op onze afdeling Gymnastiek. Namens het bestuur een goede zomer toegewenst en graag tot ziens! Belangrijke datum voor in de kalender: Op maandag 5 oktober 2020 ledenvergadering van Gymnastiek Zet het alvast in uw agenda! 12

13

14

15

Doarpshûs Nijemardum Op zoek naar een leuke locatie voor een feestje of gewoon een gezellige avond? Dan kunt u bij het dorpshuis terecht! Ook voor vergaderingen en verenigingsleven is dorpshuis Nijemirdum het juiste adres. Voor inlichtingen bel of mail naar: 0514-571428 dorpshuisactiviteiten@hotmail.com

AFDELING TENNIS Voorzitter Secretaris Penningm. T. Bosma R. De Goede R. Kappé Oudemirdum 0514-571804 Oudemirdum 06-15005238 Oudemirdum 0514-856292 Vrijwilligers coördinator: D. Gijzen 0514-571254. 16

Het idee is dat dromen een kans krijgen. Rabobank is een bank van de Nederlandse sport. We brengen sporters en supporters bijelkaar. We maken succes mogelijk door de top en het talent structureel te ondersteunen. En natuurlijk zijn we fanatiek aanhanger van de recreatieve en de jeugdsport bij u in de buurt. Zo helpen we talent om te scoren en om hun dromen te verwezenlijken. Want succes begint bij de start. Dat is het idee. Rabobank sponsort ook uw vereniging. Rabobank. Een bank met ideeën. www.rabobank.nl/sneek-zwf

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
Home


You need flash player to view this online publication