0

Januari 2024 ieuws OK

Jaargang 51 nr. 2 januari 2024 INHOUDSOPGAVE: 4 7 9 NOK-Nieuws Clubblad van Sport Vereniging Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie dat 5 keer per jaar verschijnt. Redactie: Feike Stegenga Marianne vd Weij Advertenties: Feike Stegenga Telefoon: 0514-605677 Telefoon: 0514-605677 email: feike_stegenga@hotmail.com Redactieadres: Email: redactienoknieuws@gmail.com Drukwerk door NOK. Heeft er iemand drukwerk van een afdeling en moet er gedrukt worden, mail het dan naar: nokprinter@hotmail.com De drukker krijgt dan bericht dat hij aan het werk moet. Je mag het drukwerk ook in de brievenbus doen bij de voetbalkantine (de Skelp) 11 13 17 18 20 24 25 Van de voorzitter Activiteiten/Ledenadministratie Verjaardagen Aanmeldingsformulier Afdeling Voetbal Afdeling Volleybal Noknieuws prijzenpuzzel Afdeling Gymnastiek Afdeling Tennis Noknieuws prijzen kleurplaat Inleverdata kopij voor 2024 Nummer inleveren maart mei juli oktober januari 5 februari 8 april 24 juni verschijnt voor 28 februari 30 april 13 juli 9 september 30 september 2 december 24 december Klachten bezorging: Feike Stegenga 0514-605677 Contactgegevens van de afdelingen Hoofdbestuur: info@svnok.nl Gymnastiek: Voetbal: Tennis: Volleybal: Website: gymnastiek@svnok.nl voetbal@svnok.nl tennis@svnok.nl volleybal@svnok.nl www.svnok.nl STEEGENGA Beleef de mode 2

3

Voorzitter Penningmeester Secretaris Bestuurslid Bestuurslid Afgev. voetbal Afgev. Volleybal Afgev. Gymnastiek Afgev. Tennis ALGEMEEN HOOFDBESTUUR J. de Vries P. Rienstra A. Witteveen F. Stegenga S. Gijzen-Deinum S. Kramer-Rienstra M. v/d Weij bij toerbeurt Vrijwilliger coördinator: J. de Vries Nijemirdum Nijemirdum Nijemirdum Balk Nijemirdum Oudemirdum Nijemirdum Oudemirdum tel de Skelp 0514-571956 0514-571714 0514-605677 0514-571496 0514-571785 0610655254 0514-571916 Voorwoord De dagen worden korter en korter, en de winter, voor zover we daar nog van kunnen spreken, klopt op de deur. Voor de Tennis loopt het seizoen naar zijn einde en de overige afdelingen hebben een (korte) winterstop. Een periode waarin iedereen alles weer op een rijtje kan zetten om in het nieuwe jaar na de winteractiviteiten weer volop de 2e helft van het seizoen in te gaan. De goed bezochte ledenvergaderingen zijn achter de rug en met z’n allen konden we constateren dat er volop toekomst in de vereniging zit gezien het aantal leden, de beleving en de mogelijkheden. Ook financieel gezien staan we er als SV NOK ook nog steeds goed voor. Zoals een lid tegen me zei; we zitten als totale vereniging in een geweldige positieve ‘flow”. Algemene ledenvergadering Op donderdag 23 november vond de algemene ledenvergadering plaats. Dit jaar waren Piet Rienstra, Botsy Stegenga en Feike Stegenga aftredend. Piet en Feike hadden zich verkiesbaar gesteld. Zij zijn weer herkozen voor de komende 3 jaar. Botsy heeft het hoofdbestuur verlaten en zij wordt op gevolgd door Anneke Witteveen. Botsy, nogmaals bedankt en Anneke heel veel succes en plezier in het hoofdbestuur! Namens het hele hoofdbestuur van SV NOK: iedereen een heel sportief, maar vooral gezond 2024 4

Huldiging vrijwilligers Op de ledenvergadering hebben we ook weer vrijwilligers gehuldigd die 15, 20 of 25 jaar aaneengesloten als vrijwilliger bij SV NOK hebben gefungeerd. Gerald Bos en Jappie Hendriks kregen de bronzen speld, Jacob Brandenburg de zilveren speld en Piet Stegenga, Gerlof Otter en Jantje Kuiper de gouden speld. Lid van Verdienste Piet, Gerlof en Jantje zijn hierdoor ook Lid van Verdienste van de vereniging geworden. Allemaal nogmaals gefeliciteerd en we hopen nog lang van jullie diensten gebruik te mogen maken. Gerlof Otter Jacob Brandenburg Botsy Stegenga SV NOK’s Traditionele Nieuwjaarsborrel Vrijdag 5 januari is voor alle vrijwilligers van SV NOK de traditionele Nieuwjaarsborrel van 19.30 tot 22.30 uur in de SKELP. Iedere vrijwilliger, ook al doe je maar heel zo nu en dan iets voor NOK, is van harte welkom. Namens het hoofdbestuur, J. de Vries 5

6

SV NOK Activiteitenkalender januari – februari - maart 2024 SV NOK Inleveren kopij: 5 februari 2024 Email: redactienoknieuws@gmail.com Nieuwjaarsborrel vrijwilligers SV NOK: vrijdag 5 januari 2024 Afdeling Voetbal Afdeling Volleybal Afdeling Gymnastiek Afdeling Tennis 14 januari Dance wedstrijden: Jazz Festijn in Theater Leeuwarden 27 februari Fundag in Koudum 27 maart Toestelwedstrijden 20 -26 maart Sponsoracties LEDENMUTATIES VOETBAL: Aanmeldingen: Afmeldingen: VOLLEYBAL: Aanmeldingen: Afmeldingen: GYMNASTIEK: Aanmeldingen: Afmeldingen: TENNIS: Aanmeldingen: Afmeldingen: L. Stieding, J. Kuné, M. Rienstra, J. Gijzen, S. Sybrandy W. Altenburg P. Akkerman, M. Jagersma, F. Kuné, P. de Ruijter, F. Slikker, J. v/d Weit, F.I. Martens, I. v/d Goot, M. Feenstra, F. Veltman, A. de Vries. Geen. A. de Jong, F. Kuné, A. v/d Meer, I. Muizelaar, D. Smink, W. Smink, J. v/d Schaaf, M. Slikker, H. Sterk, S. Veldman, M. v/d Weij, T. v/d Werf, M. Altena, M. Draaijer, J. Draaijer, L.S. Draaijer, S. Gijzen, Y. Gijzen, B. Haarsma. Artem, J. Hospes, M. Hospes, L. Smink, R. Smink, G.L. Tuinstra, R.B. Tuinstra, M. Bandstra, M.A. Dijkstra, A. v/d Meer, M. Rienstra, E. Schilstra, D. Veenstra, I. Veenstra, T.A. Schippers, R. Altenburg M. Hospes, C. Hoek. F. Boumar 7 januari Nieuwjaarsborrel Tennis 7

8

VERJAARDAGEN Januari 01 Hylke de Jong Petrus vd Werf Aagje Klompmaker-Schakel 02 Jurjan Deinum Jharm van der Mark 03 Willem Jan Bovee Judith Wortman 04 Erwin Visser 05 Femke de Kleine 06 Jacob Brandenburg Daniël de Jong Thomas Roosma 07 Douwe Schotanus Annemieke Kuipers Daylano de Waal 08 Coert Winkel 10 Hendrik Postma 11 R. de Kroon Marianne vd Weij 12 Marije Draaijer 13 Jaap Douwe Bokma 14 Aliese Runia 16 Durk Jan de Vries 18 Jan Peter Rienstra Yde Groenhof 19 Tineke Wiersma Christy Hoek 20 Lammert de Boer Lobke Anna Westra 21 Zayenne Hoekstra 22 Thom Leffring 24 Judith de Vries Raymond Klompsma 25 Wiebe de Jager Teunus Stoker 26 Menno Haga Hessel Rienstra Steven Wiendels 27 Roelie Feenstra Anne Wortman 28 Roel Feenstra Ido Bouma 29 Leon Veltman Menno Hoekstra 30 Frans Pieter Deinum Februari 02 L. Visser 03 Jappie (LZ) Stegenga Mart Hylkema Milou Stieding Gert Beukens 04 Tryntsje Dijkstra Rudy de Boer 06 Tommy Schilstra G. van Lohuizen Sjoukje de Vries Froukje Imelda Martens 08 Sietse de Jong 09 Rutger Ferdinands 10 Ids Smink 11 Jesper Schotanus 12 Theunis Stegenga Tjitte Jan Pietersma Micah van der Wal 13 Piet Rienstra 14 Geert Wiekel N. van der Meer 15 Age Faber J. Kroijenga J. den Hengst Martijn Feenstra Julie Tuinstra A. de Goede 16 Mirthe Feenstra 18 Johannes Bult Feye Rienstra Klaske Smink 20 Joop de Vries 22 Gosse de Jong Thijs de Kleine 23 Wiebe Haijtema Mare Eppinga 24 Age Smink Anna Catharina Stegenga 25 Danny Bijlsma 26 Remco Andela Roald Veldman Sijmen de Kroon 27 Inte Rienstra Anton Bekedam 9

10

AANMELDINGS FORMULIER LIDMAATSCHAP EN / OF VRIJWILLIGER Naam en Voornaam: ……………………. Adres: Postcode: Woonplaats: ……………………. ……………………. ……………………. Geboortedatum: ……………………. Telefoon / Mobiel: ……………………. E-mail: M / V: ……………………. ……………………. SV NOK : Gymnastiek: Tennis: Voetbal: Wordt lid en / of vrijwilliger van de afdeling: □ Vrijwilliger □ Steps □ Gymnastiek □ Vrijwilliger □ Lid □ Vrijwilliger □ Lid Legimitatie vanaf 16 jaar verplicht. Paspoort/ID kaart/ Rijbewijs Nummer:………………………. □ Vrijwilliger Volleybal: □ Wedstrijd lid □ Recreatie lid Alleen wedstrijdspelers digitale pasfoto inleveren. □Vrijwilliger Voor alle afdelingen van onze vereniging geldt: één keer per jaar is er een sponsoractie waarbij ieder lid deelneemt aan de actie. Het inschrijfformulier is te vinden op onze website: www.svnok.nl of via de secretaris van de betreffende afdeling. (zie verder in het nok-nieuws) 11 □ Fit en Fun □ M.B.V.O. □ Dance

12

AFDELING VOETBAL Voorzitter Secretaris B. Rienstra B. Swart Penningm. Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid S. Sijtsma R. Postma P. Kramer J. Dijkstra Oudemirdum Oudemirdum Nijemirdum Nijemirdum 0610129205 0639789323 0610543137 0613732593 0630558074 Vrijwilligers coördinatoren Baukje Swart secretaris@svnok.nl (senioren) Douwe Jan Rienstra 06 44220076 (jeugd) Van de bestuurstafel.. De eerste seizoenshelft is inmiddels al voorbij. Na deze eerste helft blijkt dat er wisselende resultaten zijn behaald. Bij de senioren draaien het eerste en het derde bovenin mee. Bij de jeugdteams is de tweede fase zo goed als afgerond. Op het moment van schrijven zijn de definitieve standen nog niet te vermelden. Ledenvergadering Op 30 oktober was de algemene leden vergadering van de afdeling voetbal. Er was een fantastische opkomst. De gebruikelijke hoofdpunten werden besproken, maar ook hebben we bij het onderwerp ‘toekomstvisie’ besproken. Hierbij hebben we de aanwezige leden aan het werk gezet met verschillende opdrachten en vraagstukken. Hieruit zijn zo’n 75 ideeën naar voren gekomen. Als bestuur gaan we dit verder uitwerken en onderzoeken welke ideeën realiseerbaar zijn. Bij de bestuursverkiezing hebben we afscheid genomen van Jacob Brandenburg en Tjalling de Vries. In hun plaats zijn Sierd Sijtsma en Rients Postma gekomen. Trainers Trainer Pope Leffring heeft aangegeven dat hij na het huidige seizoen zal stoppen als hoofdtrainer van onze club. Pope zal zich dit seizoen blijven inzetten om samen met de spelers en de rest van de staf de goede seizoenstart een vervolg te geven. De komende periode zullen we ons als club inzetten om een passende trainer aan te stellen voor komend seizoen. Pope is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen bij SV NOK. Vorig seizoen eindigde het eerste elftal onder zijn leiding op een 5e plaats en dit seizoen staat het elftal op dit moment op een mooie 2e plaats. 13

Kaboutervoetbal Het kaboutervoetbal is gestart, er zijn inmiddels 17 spelers. Een fantastisch aantal jonge spelers die het voetbalplezier ontdekken. Het is voor spelers die 5 of 6 jaar oud zijn. Er wordt op vrijdag middag getraind, ook worden er regelmatig toernooitjes georganiseerd. Walking football Walking football, de Old Stars, sinds 22 september zijn we gestart. Inmiddels doen er al acht fanatieke spelers wekelijks mee aan deze nieuwe voetbalvorm voor 50-plussers. Dit is onder leiding van Gerrit van Ee, die de trainingen verzorgt. Natuurlijk zou het mooi zijn dat de groep spelers uitgebreid wordt. Wil je hier meer informatie over, dan kan dit via Bennie Rienstra. Sponsors Afgelopen periode zijn er een heel aantal sponsorborden geplaatst. Sponsors, bedankt voor jullie vertrouwen in de club. De geplaatste borden zijn:  De Doarpsskilder uit Oudemirdum,  De 3 Harinkjes uit Hindeloopen,  Akkerman Techniek uit Wijckel,  Altenburg grondwerk & bestrating uit Oudemirdum,  R v/d Wal Tegelwerken uit Oudemirdum. Tevens heeft R v/d Wal Tegelwerken de sponsoring van shirts voor de JO12-1 op zich genomen. Nieuws van het eerste In het bekertoernooi had NOK na CVVO twee thuiswedstrijden. NOK won door een treffer van Frank de Jong van Ens en tegen Tonego uit Luttelgeest een gelijkspel uit het vuur te slepen. Hierbij scoorde Xander van Veen voor NOK. De competitie van 2023-2024 NOK1 – Bakhuizen 1 – 1 23-09-2023. Meteen in Oudemirdum een Gaasterlandse derby. Het werd 1-1. NOK kwam wel voor. Goalgetter Daan Postma, maar het werd door penalty gelijk! De balsponsor was Camping Zonneheuvel. De wedstrijdsponsor was Finster Kunststof Kozijnen. NOK1 - Arum 3 – 0 07-10-2023. NOK heeft in Oudemirdum met 3-0 gewonnen van Arum. De doelpunten werden gemaakt door Jurjan Deinum, Frank de Jong en een eigen goal. D Balsponsor ws Wouter Bandstra Tuintotaal. De wedstrijdsponsor was BHP Funderingstechnieken. 14

NOK1– Blue Boys 3 – 0 28-10-2023. NOK heeft in Oudemirdum nog niet verloren in competitie verband, deze wedstrijd ook niet, want Blue Boys uit Nijbeets werd gemakkelijk opzij gezet met 3-0. Xander van Veen en Frank Witteveen. 2x waren de goalgetters. De balsponsor was Berghaus Traumblick. De wedstrijdsponsor was Rietdekkersbedrijf + Riethandel gebr. Roosma. Oefenwedstrijden Tegen Sleat werd de eerste wedstrijd met 2-5 verloren. De tweede wedstrijd werd met 3-1 gewonnen. NOK1 – HJSC 2 – 4 11-11-2023. NOK had koploper kunnen worden maar helaas de ploeg van HJSC uit de Hommerts waren feller en effectiever. De doelpunten van NOK werden gemaakt door Thom Lefring en Frank Witteveen. De balsponsor was Immpower www.immpower.nl. De wedstrijdsponsor was A de Groot Olietransport www.adegroot-stavoren.nl. T. Stegenga. Naar de wedstrijd van SC Heerenveen Zaterdag 28 oktober waren onze jeugdteams JO9 en JO11 aanwezig in het Abe Lenstra Stadion bij de wedstrijd SC Heerenveen - Heracles. Met ook nog eens winst voor de thuisploeg was dit wederom een prachtige ervaring voor de jeugd! 15

16

AFDELING VOLLEYBAL Voorzitter Secretaris G. v/d Veen C. Rienstra Penningm. Bestuurslid Bestuurslid Vrijwilligers coördinator: E. Hylkema R. Bovee S. Kramer A. de Vries Scheidsrechter contactpersoon: R. Bovee Nijemirdum Oudemirdum Oudemirdum Oudemirdum Nijemirdum 0657985984 0613112704 0634147539 0629576297 0613112704 Van de bestuurstafel.. Het volleybalseizoen is al weer in volle gang en de eerste overwinningen zijn al binnen. Op 18 oktober hebben we een goede ledenvergadering gehad. Hanneke nogmaals bedankt voor jouw inzet voor het bestuur. Ciska Rienstra is voor Hanneke is de plaats gekomen. Als bestuur waren we erg blij om te horen dat iedereen positief is over het reilen en zeilen van onze volleybal afdeling. Zoals jullie tijdens de vergadering al hebben begrepen hebben wij financieel een zeer gezonde club. En… hier komt nog meer bij. Veel dank aan vrijwilligers van de kledingactie. Dit heeft €515 opgeleverd. En ook de actie van de Poiesz heeft geld in het laadje gebracht. We weten alleen nog niet hoeveel. Dames 1 heeft van Bakkerij Twijnstra prachtige nieuwe drinkflessen gekregen. Douwe en Geeske, super bedankt! Dames 2 heeft een nieuwe sponsor #Trots op de Boer. Alle deelnemende boeren, bedankt voor jullie inzet en bereidheid tot sponsoring. Er is veel enthousiasme onder de jeugdleden. De CMV groeit onder de super enthousiaste inzet van onze trainster Judith. Voor de jeugd staan alweer leuke activiteiten op de planning, zoals het oliebollentoernooi in Bakhuizen, een bingo en wellicht ook nog de sponsoropslag. Alle data en tijden zullen via de trainster of het bestuur gecommuniceerd worden. Ook zijn we weer gestart met de pupil van de week. Dames 1 is blij dat zoveel talent klaar staat om het stokje van ons over te nemen. En… we hebben signalen gehoord dat een groep enthousiaste meiden (+/- 13 jaar) het volleyballen weer op wil pakken! Wat zou dat super zijn. We hopen dat we ook hier een enthousiaste train(st)er voor kunnen vinden. Dus… heb je zin om de jeugd het volleyballen aan te leren? Laat het ons weten! De groep vaste supporters groeit! Het is geweldig om te zien dat de tribunes elke week gevuld zijn met allemaal mensen die onze volleyballers een warm hart toe dragen. Om het helemaal leuk te houden hebben we de taken in de sporthal verdeeld. De spelers staan in het veld, de scheidsrechter zit op de bok, de coach zit op de bank en de supporters zitten of staan op de tribune. We willen iedereen vragen zich bij zijn eigen taak te houden. En tips en tops positief te houden. Zo houden we het leuk voor iedereen, ook voor de tegenpartij  Van 22 december tot en met 7 januari hebben we kerstvakantie. Er zullen dan geen trainingen zijn. En voor de vrijwilligers: zet voor 5 januari alvast de vrijwilligersborrel in de agenda. Wij willen iedereen alvast een fijne 2e helft van het seizoen wensen. Ga zo door! Het volleybalbestuur. 17

Nieuwe sponsorgroep voor Dames 2 Dames 2 wordt in nieuwe shirts gestoken door een heuse sponsorgroep. Zes melkveehouders uit Oude- en Nijemirdum zorgen samen voor de nieuwe outfit. Het gaat om Mts W en H Eppinga-Hogenberg, Altenburg Farm, Mts Bekedam-Koersen en Bokma VOF uit Nijemirdum en Mts Boonstra en De Betonpleats uit Oudemirdum. Al deze namen op de shirts, dat gaat niet lukken, vandaar dat er #trotsopdeboer op de shirts zal prijken. Deze zes melkveehouders dragen volleybalvereniging NOK een warm hart toe en andersom zijn de meiden van Dames 2 Trots op de boer! De boeren staan dag en nacht klaar voor hun vee, zodat de koeien in topconditie hun melk kunnen produceren. Van deze melk worden de lekkerste gezonde zuivelproducten gemaakt, zodat ook de sporters optimaal kunnen presteren. Zo blijkt maar weer dat de samenleving niet zonder de boeren kan, maar de boeren ook niet zonder de samenleving. Samen staan we sterk en dat willen de boeren graag laten zien middels hun sponsoractie. KLEDINGACTIE Twee maal per jaar hebben we een kledingactie van volleybal. Dit is in april en oktober. Kunt of wilt u de kleding niet zolang bewaren? Dan kunt u deze afgeven bij: Yke v/d Wal, Lyklamawei 75 in Nijemirdum. Wilt u andere informatie bel: Sjoukje Kramer, tel. 0634147539 Wij willen als volleybal vereniging van NOK graag alle boerensponsoren hartelijk bedanken voor hun bijdrage en we gaan voor een topresultaat! ============================================================================= Noknieuws prijzenpuzzel Lever de oplossing in bij Marianne Fonteinwei 23 of mail naar: redactienoknieuws@gmail.com 18

19

AFDELING GYMNASTIEK Voorzitter Secretaris M. v/d Weij T. Muizelaar Penningm. Bestuurslid Bestuurslid F. Jagersma F. Draaijer vacant Van de bestuurstafel.. Alle sportgroepen binnen onze afdeling zijn weer lekker sportief bezig. De leiding is enthousiast omdat de groepen gezellig gevuld zijn. Er worden daardoor bijzondere activiteiten georganiseerd tijdens de lesuren of op een ander moment in de week. Zo zijn er in de november speciale ‘Pake en Beppe-lessen’ geweest bij de jeugdgym en heeft de turngroep zelf een uitje georganiseerd naar Jumpstyle in Heerenveen. In de week van 27-30 november, waren de jaarlijks terugkerende en o zo gezellige pietenlessen er weer. Maar ook wordt er tijd besteed aan de iets serieuzer zaken, zoals de ledenvergaderingen. Wij hechten waarde aan deze momenten, omdat dit momenten zijn waar waarop u, als lid van onze afdeling, inzicht krijgt hoe alles geregeld wordt. Maar ook wisselen we graag ideeën met elkaar uit, over hoe we er samen een nóg bloeiendere vereniging van kunnen maken en houden. Hopelijk zien we u volgend jaar ook! Sponsoractie In de week van 20-26 maart houdt wij ons jaarlijkse sponsoractie om zo extra geld op te halen voor onze afdeling gymnastiek. We verwachten van ieder lid zijn of haar bijdrage om deze actie tot een succes te laten worden. Hoe we dit precies gaan invullen horen jullie tzt van ons. Wedstrijden Uiteraard is er ook oefentijd voor wedstrijden. Zo hebben de oudste jeugdgroepen van gym en de turngroep, de afgelopen periode flink geoefend voor de Springwedstrijd, die op 16 december heeft plaatsgevonden bij ons in de gymzaal. Maar ook de voorbereidingen voor de Toestelwedstrijden op 27 maart, zijn al in volle gang bij de gym en turn groepen. De Dance is volop aan het oefenen voor de dancewedstrijd straks in januari. Ze zullen 27 januari meedoen aan het Jazz Festijn in Theater Leeuwarden , later in het seizoen de wedstrijd op 25 mei, de deelname aan het Iepenbier Frysk Kampioenskip Dûns. Kortom volop actie! Wensen wij iedereen heel veel oefenplezier en alvast hele fijne feestdagen. Graag tot ziens in het jaar 2024! Bestuur Afdeling Gymnastiek 20 Oudemirdum Oudemirdum Nijemirdum Nijemirdum 0610655254 0618349977 0614976360 0620710701

Nieuws uit de DANCE – groepen Volop plezier bij DANCE! Sinds dit seizoen bieden we bij SV NOK twee lesuren DANCE aan. Woensdag om 17.45 uur starten we met DANCE 1. Deze dansgroep bestaat op dit moment uit 9 enthousiaste meiden in de leeftijdscategorie 7 t/m 10 jaar. De meesten zijn beginnende dansers, een aantal heeft al eens een seizoen meegedraaid. Maar dat maakt het juist ook erg leuk. Degene die al iets meer ervaring hebben, helpen hier en daar de anderen met de danspasjes. Elke les is er ruimte voor een lolletje en een praatje en dat is ook belangrijk. Het gaat erom dat iedereen er plezier in heeft! Om 18.30 uur is het de beurt aan DANCE 2. Meiden in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar dansen in deze groep. De groep bestaat op dit moment uit 5 gezellige en fanatieke meiden. Het is een hechte groep tijdens het dansen. Elke training begint namelijk met een soort van eigen gemaakt (piepklein) dansje, zeg maar een soort van ‘yell’. Erg leuk om te zien! Deze dansgroep krijgt vanaf dit seizoen ook wat meer uitdaging. Er worden wat moeilijkere pasjes en combinaties aangeleerd, wat de training elke week weer leuk maakt. Ook bij deze groep is er uiteraard tijd voor een lolletje hier en daar. Gezelligheid en gedreven zijn ze. Jazzdansfestijn Beide groepen doen zondag 14 januari 2024 mee aan het jazzdansfestijn in Stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden! Zij mogen voor publiek de aangeleerde dans laten zien op het grote podium. Meer informatie over dit festijn vind je op: https://ssl-leeuwarden.nl/ Doe mee We hebben goed nieuws. Ook na de kerstvakantie gaan we door met het aanbieden van twee groepen DANCE. Dus lijkt DANCE jou ook leuk? Je bent van harte welkom! Je mag vrijblijvend twee proeflessen volgen. De lessen worden gegeven in sporthal MFC it Klif in Oudemirdum onder leiding van Petra Smids. DANCE 1 is van 17.45 uur tot 18.30 uur. DANCE 2 is van 18.30 uur tot 19.15 uur. Wil je meer informatie, neem dan ook contact op met Petra Smids via petra_smids@hotmail.com of tel. 06 22 88 98 07. Aanmelden voor DANCE kan via de website van SV NOK: www.svnok.nl Belangrijk voor huidige DANCE leden: De laatste DANCE-lessen van 2023 zijn op woensdag 13 december 2023. Wellicht dat er nog een keer extra wordt geoefend vanwege het optreden in de Harmonie, maar daar worden jullie vroegtijdig van op de hoogte gesteld. De DANCE-lessen beginnen officieel weer op woensdag 10 januari 2023. 21

Nieuws uit de Gymgroepen Pake’s en Beppe’s in de gymlessen Op 9 november waren er pake’s en beppe’s in de gymlessen. Wat een opkomst! Geweldig en wat gezellig! Vele pake’s en beppe’s deden mee met de les en anderen kwamen kijken. Bij alle groepen waren er velen aanwezig. Ik vind dat super gezellig en leuk voor de deelnemers. En was er geen pake of beppe die kon komen, dan mocht er iemand anders mee. Want weet, het is wél leuk als er iemand speciaal voor jou er is. Vooral bij de peuters en kleuters, al willen sommige kinderen dan niet iets laten zien, omdat ze het zo spannend vinden. Ook de oudere kinderen vinden het ook super leuk, wanneer er iemand komt kijken, dat weet ik wel. Lieve allemaal bedankt dat jullie er waren! Wedstrijd 16 december in Oudemirdum Op 16 december hebben we Groep springwedstrijden in Oudemirdum. Er doen vele verenigingen aan mee: zoals SSS.Heeg, De Wâlde, EvenwichtsBalk, Beo, Oeverzwaluwen en NOK. De wedstrijd is vanaf groep 4/5 van de basisschool Op deze dag zijn er rond de 100 kinderen die gaan springen op hun eigen niveau, maar dan in groepen. De onderdelen zijn: verhoogd vlak, de trampoline, de kast. De kinderen doen als groepje verschillende sprongen. Dat houdt in, dat ze moeten samenwerken én weten dat ze op elkaar kunnen én moeten vertrouwen. Juryleden gaan de sprongen beoordelen. Het punten totaal wordt uitgerekend door de tellers en zo komen we tot een eind resultaat en wordt ieder groepje als geheel beoordeeld. We hebben er zin, er is veel geoefend. Super goed bezig, zijn ze. 27 januari Fundag Op 27 januari organiseren we de jaarlijks terugkerende Fundag in Koudum. Dit is een sportieve dag die we met de omliggende gymverenigingen organiseren speciaal voor de jeugd. Dit doen we om zo de kinderen op een plezierige en ongedwongen manier te laten ervaren hoe het is om te sporten voor een groot publiek. Want dat is soms best spannend. Ook is het een gelegenheid om niet-leden vrijblijvend kennis te laten maken met de sporten; dans, gym en turnen. Ben of ken je kinderen die nieuwsgierig zijn naar dans, gym of turn? Dan kunnen zij zich ook opgeven voor deze Fundag. Dit kan doorgeven worden aan de leiding via de broer/zus of vrienden die lid zijn bij dance, gymnastiek of turn. Belangrijke datums 20 december laatste Step/ Fit&Fun les 2023 21 december laatste gymles dit jaar 2023 10 januari 11 januari 27 januari 23 maart eerste lessen Step/ Fit&Fun in 2024 eerste gymlessen 2024 Fundag te Koudum Onderlinge Toestelwedstrijden in Bakhuizen. Namens alle meiden die helpen bij gym en mij, wens ik iedereen; Fijne kerstdagen en een gezond, sportief 2024! Groet, juf Feikje Eens een proefles proberen? Wees welkom vanaf januari 2024! 22

23

AFDELING TENNIS Voorzitter Secretaris T. Bosma Penningm. R. de Goede R. Kappé Bestuurslid Vrijwilligers coordinator D. Gijzen Oudemirdum Oudemirdum Oudemirdum Oudemirdum 0514571804 0615005238 0514856292 0514571254 Verslag slottoernooi TV NOK 2023 Op zondag 22 oktober hebben we weer ons traditionele slottoernooi gehouden. Vooraf hadden we niet kunnen dromen dat de weersomstandigheden ons zo gunstig gestemd zouden zijn. In de loop van de middag werden zelfs stoelen en tafels buiten gezet om te kunnen genieten van het zonnetje. Meestal kunnen we met behulp van gastspelers uit Bakhuizen of Sloten een goed spelersveld maken van maximaal 16 spelers. Dit keer hadden we met eigen leden al bijna 16 spelers verzameld. Maar door opgaaf van familieleden van Johan den Hengst en die van Dorien de Koning hebben we in totaal 21 spelers kunnen verwelkomen. Dit is een absoluut record dat weleens tot in lengte van jaren kan blijven bestaan. Johan den Hengst was met zijn 82 jaar de nestor van het spelersveld en het toeval wil dat z’n kleindochter de jongste was met 16 jaar. Iedereen heeft met veel plezier kunnen genieten van de spannende partijen. Hoogtepunt was wel dat Johan zijn partij wist te winnen met 4-3 van z’n schoonzoon en z’n kleinzoon. Zoals gebruikelijk werden na afloop de beste drie spelers gehuldigd. Op de 3e plaats is geëindigd Jona (kleindochter van Johan), op de 2e plaats is geëindigd Gertrude. Het kampioenschap was deze middag voor de altijd fanatieke Dorien. Na afloop was er nog een gezellige nazit met een hapje en drankje. Dit alles is verzorgd door onze nieuwe kantinebeheerster Cobie waarvoor onze dank. Een ieder is tevreden huiswaarts getrokken en het slottoernooi was weer een succes. Als het goed is, hebben alle tennisleden bericht gekregen over de datum voor de nieuwjaarsborrel, die op 7 januari is bij de Tennis. Slotwoord 2023 We zitten inmiddels alweer aan het einde van het jaar 2023. Als we terug zien naar het afgelopen jaar kunnen we vaststellen dat het een prima seizoen was. We hebben weer optimaal kunnen genieten van onze mooie tennisbanen. Iedereen heeft bijna altijd de mogelijkheid gehad om een balletje te slaan met vriend, vriendin of sportmaat. Er was altijd een vrije baan. Op de woensdag is er altijd een vaste groep actief. Ook de samenwerking met de TV Bakhuizen heeft veel sportieve en sociale contacten opgeleverd. Daarnaast is de Toss-avond inmiddels niet meer weg te denken uit het wekelijkse proces. De dinsdagavond was bij uitstek een plek om te genieten. En als we dan tenslotte nog even terugblikken op het start- en slottoernooi dan was dat weer een doorslaand succes. Rest ons jullie allemaal prettige en gezonde feestdagen en jaarwisseling toe te wensen. We hopen elkaar weer terug te zien bij de nieuwjaarsborrel op zondag 7 januari 2024! Het Bestuur 24

Noknieuws prijzenkleurplaat Naam: ……………………………………………………………… Leeftijd: ……… Adres ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Kleurplaten inleveren bij de redactie: Fonteinwei 23 Oudemirdum / of een fotokopietje via de mail naar redactienoknieuws@gmail.com 25

26

27

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
Home


You need flash player to view this online publication