0

Schoolgids 2018-2019

Member of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO Associated Schools WON Wetenschapsoriëntatie Nederland KNAW ONDERWIJS PRIJS 2018

Welkom op Sancta Maria Met plezier bieden wij onze schoolgids aan. Op Sancta Maria ga je voor méér dan een diploma. Alles begint met een veilig klimaat: pas als je jezelf kunt en mág zijn, kun je leren. Binnen Sancta kennen wij elkaar bij naam en hebben we oog voor elkaar. Sancta is ook een ambitieuze school. Dat geldt zowel voor onze leerlingen als voor onze collega’s. Wij hebben als school een solide basis en van daaruit willen wij onze leerlingen een stevig fundament voor de toekomst geven. De route naar de toekomst is samengevat in het nieuwe schoolplan ‘2018 – 2022’. Bij Sancta verwerven leerlingen kennis en vaardigheden, maar het leerproces omvat wat ons betreft veel méér. De focus ligt op persoonlijke ontwikkeling, maar leerlingen voorbereiden op de wereld van morgen vinden wij net zo belangrijk. Wij zijn trots op het feit dat Sancta de enige UNESCO-school in de regio is. Wij maken deel uit van een wereldwijd netwerk, dat internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit nastreeft. Het onderling vertrouwen is groot op Sancta en wij hechten veel waarde aan de veilige sfeer. Dit biedt een uitstekende basis om samen te werken en samen te leren. Centraal staat de samenwerking met ouders en leerlingen, waarvan de uitgangspunten zijn samengevat in het schoolconvenant. Dit convenant is gepubliceerd op de website. Maar onze ambities reiken verder. Samen met het nieuwe schoolplan is ook een onderscheidend onderwijsconcept ontwikkeld, dat past bij de identeit van school en de basis legt voor ons krachtige onderwijsprofiel. Dit wetenschappelijk onderbouwde concept sluit aan bij het basis- en vervolgonderwijs en speelt tegelijkertijd in op de uitdagingen van vandaag en morgen. Door het bieden van inspirerend en uitdagend onderwijs in combinatie met uitstekende leerlingondersteuning, bereiken wij met elkaar goede resultaten. Maatwerk en persoonlijke ontwikkeling Leerlingen en collega’s worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen, hun grenzen te verleggen en te laten zien waar ze goed in zijn. Iedereen krijgt de ruimte om te excelleren, ieder op zijn of haar eigen niveau. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, heeft Sancta een gedegen begeleidingsstructuur binnen en buiten de klas. Leerlingen die kiezen voor Sancta Maria kunnen zich breed ontwikkelen. We doen aan maatwerk, werken samen en hebben oog voor ieder individu. Dit leidt ertoe dat een brugklasser uiteindelijk als wereldburger de school verlaat, goed voorbereid op zijn of haar toekomst. In deze gids voor het schooljaar 20182019 staat de belangrijkste informatie over onze school en ons onderwijs. Deze informatie is ook terug te vinden op onze website: www.sanctamaria.nl, inclusief de actuele jaaragenda 2018-2019. Zijn er aanvullende vragen, neem dan contact met ons op, zodat we deze persoonlijk kunnen beantwoorden. Met veel enthousiasme gaan wij komend jaar van start. Het is aan ons om er met elkaar, leerlingen en hun ouders, collega’s en andere betrokkenen een succesvol jaar van te maken. Sancta wenst iedereen een inspirerend schooljaar toe! Claasje Quadekker Rector-bestuurder Sancta Maria

Inhoud Welkom op Sancta Maria Sancta Maria Onze school Onderbouw Onderwijs op Sancta Missie Visie Zoveel méér dan een diploma Belangrijk informatie Contactinformatie Adres: Van Limburg Stirumstraat 4 2012 MN Haarlem Telefoon: 023-5316040 E-mail: info@sanctamaria.nl Openingstijden administratie De administratie van de school is op werkdagen open van 8.00 tot 16.30 uur. Afmelden bij ziekte of afwezigheid Afmelden van een leerling die één of meer lessen of lesdagen afwezig is, kan tussen 8.00 en 8.30 uur bij de administratie via het telefoonnummer: 023 – 531 60 40. Wijzigen van gegevens Gewijzigde gegevens, zoals een huisadres, e-mailadres of telefoonnummer, graag direct doorgeven aan de administratie via e-mail: info@sanctamaria.nl. Bezoek ook onze website Op www.sanctamaria.nl staat meer informatie over de onderwerpen uit deze schoolgids, overige roosters, nieuwsberichten, jaaragenda en vacatures. Via de website kun je ook inloggen op Magister en Intranet. Sanctalent Wetenschapsquiz Excursies Studiereizen Wereldburgerschap: Sancta UNESCO-school Sport en sportevenementen Toptalenten Feesten Skireis Prijzen Stap: Sandra’s talent aanmoedigingsprijs Culturele prijs De inrichting van ons onderwijs Sancta Maria is een school voor havo, atheneum en gymnasium Havo Atheneum en gymnasium Toelating tot de brugklas De brugklas Het onderwijs in schema 2018 – 2019 Derde klas Profielen havo en vwo Hoger Onderwijs (hbo/wo) Het onderwijs in de praktijk Onderzoeken en presenteren Lestabel Onderwijstijd Bevordering Afstroom en opstroom naar andere afdelingen binnen Sancta in-, door- en uitstroomgegevens Slagingspercentage op Sancta Maria Landelijk slagingspercentage Onderwijs in ontwikkeling De schoolorganisatie Schoolleiding Afdelingsleiders Bestuur Dagelijks bestuur Medezeggenschapsraad Docenten Begeleiding docenten Onderwijsondersteunend personeel Werkgroep identiteit 19 20 12 8 3 6

Vertrouwenspersoon leerlingenen en hun ouders Vertrouwenspersoon medewerkers Veiligheidscoördinatoren Verzuimcoördinator Oudervereniging Leerlingenraad Schoolkrant Quotes ouders en leerlingen Leerlingondersteuning Basisondersteuning Mentor Junior-mentor Studiebegeleiding: studielokaal Remedial Teaching en dyslexiebegeleiding Dyscalculiebegeleiding Decaan Ondersteuningsteam Basisondersteuning Extra ondersteuning Kwaliteitsontwikkeling De kwaliteiten van Sancta Maria op een rij Kwaliteit is nooit af! Klachtenregelingen / klachtencommissie Inspectie van het onderwijs Het Gebouw Leerdomein voor de eerste- en tweedejaarsleerlingen Computerlokalen en computers in de klas Praktijklokalen Mediatheek Kluisjes Huisregels leerlingen Verzekeringen Ouderbijdrage en schoolnota Collectieve scholierenongevallen-verzekering Verzekering tegen diefstal Reisverzekering Quotes docenten Schooljaar 2018 – 2019 Vakanties 2018 – 2019 Verlof buiten de vakanties Jaaragenda Overzicht medewerkers Open dagen Proeflessen Bereikbaarheid en colofon 38 5 35 37 31 32 33 30 28 25 26

Sancta Maria Onze school Sancta Maria is opgericht in 1931 als gymnasium. Tegenwoordig krijgen leerlingen les op havo-, atheneum- of gymnasiumniveau. Sancta is een katholieke school waar ouders en leerlingen zich welkom voelen, ongeacht levensvisie of geloofsover tuiging. Op onze school werken 150 medewerkers. Samen dragen wij zorg voor meer dan 1400 leerlingen uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zwanenburg, Haarlemmermeer, Zandvoort, Bennebroek en Hillegom. Sancta heeft goed contact met minimaal 60 verschillende basisscholen. Sinds de oprichting in 1931 is er veel veranderd. Het huidige gebouw is uitgebreid, het aantal leerlingen is toegenomen en de lessen en lokalen zijn aangepast aan de eisen van deze tijd met uitstekende ICT-faciliteiten. Onderbouw Om de kleinschaligheid te waarborgen, hebben wij speciaal voor onze onderbouwleerlingen een eigen domein in de school gecreëerd. De leerlingen van leerjaar 1 en 2 hebben hun eigen schoolplein met pannaveldje, eigen fietsenstalling met aparte ingang en een speciale onderbouwkantine. Onderwijs op Sancta Missie Leerlingen met een open en nieuwsgierige blik naar de wereld laten kijken en laten uitblinken. Dat is wat ons drijft. Wij doen dat door ze te helpen kennis en vaardigheden te verwerven en kwaliteiten te ontwikkelen, zodat ze kunnen uitgroeien tot evenwichtige, sociale mensen met respect en verantwoordelijkheid voor zichzelf, de ander en de omgeving. Kansrijk de wereld in! Onze drijfveren voor het onderwijs dat wij bieden zijn dan ook: maatschappelijke toerusting, kennisvorming en persoonsvorming. Sancta Maria heeft een eigen karakter dat in het schoolplan 2018-2022 is samengevat in vier kernwaarden. Vanuit deze vier kernwaarden geven wij ons onderwijs in de breedste zin van het woord vorm, inhoud en kleur. Visie Sancta staat voor een actieve deelname aan de wereld van vandaag én van morgen. Onze leerlingen weten waar hun kracht ligt. Om dit te bereiken, zetten wij hoog in op het ontwikkelen van talent, zelfstandigheid en creativiteit. Wat wij net zo belangrijk vinden, is dat zij de ruimte krijgen om zichzelf te zijn, zodat zij hun persoonlijkheid optimaal vormen. Het uitdagende en creatieve onderwijs biedt onze leerlingen maximale kansen om succesvol hun weg te vinden bij het vervolgonderwijs en/of een beroep en in de maatschappij. Sancta Maria zorgt voor kwalitatief goed onderwijs en een passende begeleiding van haar leerlingen. In een open en veilige leer- en werkomgeving kan en mag iedereen zichzelf zijn. We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en respect. Sancta Maria kent een ambitieuze leercultuur waarin iedereen leert! Kwaliteitsgericht; We zetten hoog in op onderwijs op maat, we hebben hoge verwachtingen, spreken deze uit, en ondersteunen leerlingen in de realisatie daarvan. We willen het beste in leerlingen en in onszelf naar boven blijven halen. Uitdagend en creatief; We bieden leerlingen uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat hen voorbereidt op de 21e eeuw. Sancta Maria biedt meer dan alleen ‘onderwijs’. Sancta Maria kenmerkt zich door een organisatie en een benadering waarin de leerling in toenemende mate eigenaar wordt van zijn of haar eigen onderwijsleerproces in een inspirerende en creatieve leeromgeving. Samen; Jezelf ontwikkelen door van en met elkaar te leren, vinden we belangrijk. Samenwerken en samen leren zijn essentiële vaardigheden waar deze tijd om vraagt. De uitgangspunten voor een optimale samenwerking met leerlingen en ouders staan samengevat in ons schoolconvenant dat op onze website gepubliceerd is en aan het begin van elk schooljaar aan alle ouders, leerlingen en medewerkers onder de aandacht wordt gebracht Ondernemend; De leerlingen en medewerkers van de school zijn ondernemend en ambitieus; ze zijn op zoek naar hun eigen horizon en nemen zelf het initiatief. Ondernemend onderwijs inspireert, daagt uit, creëert, schept kansen en realiseert vernieuwing.

Op Sancta ... Ontdek je de wereld, verleg je grenzen, leer je ook buiten school, stap je in je toekomst, haal je meer uit je dag. 7

Zovéél meer dan een diploma Op onze school bereiden wij leerlingen voor op het behalen van hun diploma havo of vwo. Maar wij doen meer! Wij vinden het belangrijk dat leerlingen mét diploma en voldoende persoonlijke, maatschappelijke en culturele bagage onze school verlaten. Daarom organiseert Sancta regelmatig allerlei sportieve en culturele activiteiten. Al deze activiteiten zijn leuk en leerzaam. Leerlingen doen nieuwe ervaringen op, leren elkaar op een andere manier kennen, verleggen hun grenzen en ontwikkelen zo andere vaardigheden dan in de les. We hebben schoolfeesten en populaire evenementen zoals de jaarlijkse talentenshow Sanctalent en Sancta goes Classic. Leerlingen worden betrokken bij het organiseren van buitenschoolse activiteiten en feesten en kunnen deelnemen aan toernooien, toneelproducties en internationale uitwisselingen. Sanctalent Sancta heeft heel wat talent in huis. Op onze jaarlijkse talentenshow Sanctalent brengen leerlingen, na een auditie, hun kunsten ten tonele in de categorieën zang, dans en cabaret. De prijzen worden toegekend door een professionele jury. Daarnaast reikt ook het publiek een prijs uit. Wetenschapsquiz Leerlingen uit het eerste leerjaar nemen deel aan de wetenschapsquiz. De voorrondes vinden plaats in de klas, de grote finale is in de aula. Daar zijn alle eerste klassen en Sancta-medewerkers bij aanwezig. Excursies Voor aardrijkskunde en biologie doen leerlingen regelmatig veldwerk. Ook voor andere vakken trekken leerlingen er op uit. Het doel van deze excursies is om leerlingen de opgedane kennis te leren toepassen. Na de brugklas zijn er bijvoorbeeld dagexcursies naar Aken of Lille. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Studiereizen Sancta is lid van het UNESCO-scholennetwerk. UNESCO-scholen besteden aandacht aan vrede en mensenrechten, duurzaamheid en intercultureel leren. Daarbij past dat leerlingen van Sancta buitenlandervaring opdoen. Daarom organiseert onze school studiereizen voor leerlingen uit havo 4 en vwo 5. Deze reizen vinden plaats tijdens een schoolweek; ze hebben net zoals gewone lessen leerdoelen en sluiten aan bij examenvakken. Wereldburgerschap: Sancta UNESCO-school Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen niet alleen goed functioneren binnen hun eigen omgeving, hun eigen regio, maar ook hun weg vinden in de wereld daarbuiten. Hiervoor leiden wij onze leerlingen op tot wereldburger. Een wereldburger kent zijn eigen geschiedenis en cultuur, maar heeft ook kennis en begrip van de geschiedenis en cultuur van anderen. Om deze opdracht goed uit te voeren, hebben wij ons aangesloten bij het UNESCO-scholennetwerk. UNESCO-scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met meer dan 9000 scholen. Op dit moment zijn er 26 VO-scholen UNESCO-school. Sancta is de enige UNESCO-school in de regio Haarlem. Member of Member of United Nations UNESCO Associated Schools Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO Associated Schools

De eerder genoemde UNESCO-thema’s zijn geïntegreerd in diverse vakken. In projecten buiten de les, zoals maatschappelijke projecten, beroepsstages en buitenlandse studiereizen, doen de leerlingen bovendien internationale ervaringen op en hebben daarbij contact met leeftijdsgenoten. Sport en sportevenementen Sancta is een sportieve school. Leerlingen van de onderbouw doen de sporten die zij nog kennen van de basisschool en in de bovenbouw komen daar sporten bij, zoals golf, golfsurfen en squash. Speciaal voor de havoleerlingen hebben wij het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij). Ook doet Sancta mee aan interscholaire toernooien en organiseert de school zelf toernooien en sportdagen. Toptalenten Sancta hecht veel waarde aan talentontwikkeling op uiteenlopend terrein. Op hoog niveau presteren als toptalent valt soms moeilijk te combineren met school. Daarom voeren wij een actief toptalentenbeleid. De voorwaarden voor deelname aan de toptalentenregeling zijn na te lezen op intranet bij ‘Mijn Sancta’. Leerlingen die uitblinken in taal kunnen een speciaal programma voor Engels, Frans, Latijn en Grieks volgen. Er is bijvoorbeeld een Cambridge-klas voor Engels en het DELF/ DALF-excellentieprogramma voor Frans. Je kunt hiervoor internationale certificaten behalen en medailles winnen. Feesten Feesten gebeurt ook volop op Sancta. Met een uitbundig feest voor de brugklas en een jaarlijks themafeest voor de tweede- en derdejaars. Bovendien is het bovenbouwfeest met professionele dj inmiddels een begrip, voor zowel leerlingen als medewerkers. Leerlingen zijn altijd betrokken bij de organisatie. Skireis De ski- en snowboardreis van Sancta is erg populair. Ieder jaar gaan leerlingen uit de bovenbouw met vier docenten en vier Nederlandse ski- en snowboardleraren naar het Oostenrijkse Oberau. Hier leren ze boarden en skiën in het gebied Skijuwel en het naastgelegen Westendorf. De reis is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde wintersporters. Vertrek vindt altijd plaats in de krokusvakantie en deelname (al dan niet via loting) is vrijwillig. Prijzen Stap: Sandra’s talent aanmoedigingsprijs Ieder jaar wordt op Sancta de STAP prijs uitgereikt aan een leerling die een bijzondere persoonlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt of een opmerkelijke bijdrage aan Sancta of de maatschappij heeft geleverd. De winnaar van de STAP (Sandra’s Talent Aanmoedigingsprijs) schooljaar 2017- 2018: Valentina de Waard voor vwo 6 en Jordy Valies voor havo 5. De prijs wordt uitgereikt door de echtgenoot en twee zonen van Sandra van den Berg, een gewaardeerd collega en afdelingsleider die begin 2014 is overleden. Door deze prijs houden zij het gedachtengoed van Sandra levend. Kijk voor meer informatie op www.stichting-stap.org. Culturele prijs Jaarlijks reikt Sancta de culturele prijs uit aan een leerling of medewerker die zich voor school op cultureel gebied uitzonderlijk onderscheiden heeft. Gedurende het schooljaar kunnen leerlingen ook plannen indienen die een bijdrage leveren aan het verbeteren van het schoolklimaat. In de loop van het schooljaar maken wij bekend welk plan uitgevoerd wordt. In 2018 heeft Tim Wagelaar deze prijs in ontvangst genomen. 9

Op Sancta UNESCO-school ... Is er veel aandacht voor intercultureel leren. Daarbij horen buitenlandse studiereizen.

11

De inrichting van ons onderwijs Sancta Maria is een school voor havo, atheneum en gymnasium Havo De havo duurt inclusief de brugklas vijf jaar. Leerlingen kiezen aan het eind van het derde leerjaar een profiel. Sancta helpt bij die keuze en kijkt daarvoor ook naar leerresultaten en werkhouding. Het havo diploma geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs. In het vierde jaar maken de leerlingen een studiereis naar het buitenland, die past bij het gekozen profiel. Atheneum en gymnasium Het atheneum en het gymnasium vormen samen het vwo. Inclusief de brugklas duren het atheneum en het gymnasium zes jaar. Aan het eind van het derde jaar kiezen leerlingen een profiel. In het vijfde jaar maken alle leerlingen een studiereis naar het buitenland, die past bij het gekozen profiel. Gymnasiumleerlingen hebben in het tweede leerjaar ook een excursie naar Trier en maken in het vierde leerjaar een reis naar Rome. Op het atheneum krijgen leerlingen van leerjaar 1 t/m 5 het vak Quest, dat wetenschapsvaardigheden aanleert. Speciaal hiervoor is de school aangesloten bij de WON-akademie (Wetenschaps Oriëntatie Nederland). Leerlingen in de gymnasiumbrugklas maken kennis met de wetenschap bij het vak Quest Klassiek. In de tweede en derde klas komen de wetenschapsvaardigheden terug in de lessen van de reguliere vakken. Op het gymnasium bieden wij de leerlingen vanzelfsprekend ook Latijn, Grieks en Klassieke Culturele Vorming. Op Sancta ... Kun je ook examenvakken kiezen die niet alle scholen aanbieden: Informatica, M&O, Wiskunde D, BSM, Drama, Tekenen en Textiel.

Toelating tot de brugklas Leerlingen met een havo- of vwo-advies (atheneum of gymnasium) kunnen zich op onze school inschrijven. Het advies van de basisschool is leidend. De brugklas Leerlingen met een vwo-advies komen in de atheneumof gymnasiumklas, leerlingen met een havo- of havo/ vwo-advies worden in de havo/vwo-klas geplaatst. Daar wordt gekeken welk niveau het beste past. De meeste leerlingen voelen zich snel thuis op onze school. Bij ons mag iedereen zichzelf zijn. De sfeer is fijn en leerlingen en docenten zijn vriendelijk tegen elkaar. De mentor is de spin in het web. Hij/zij helpt de leerlingen met studievaardigheden en zorgt voor een veilige en prettige sfeer in de klas. Gedurende het eerste jaar worden er verschillende testen afgenomen. Zoals de Cito-toets om te kijken waar zich eventuele achterstanden bevinden. Deze worden aangepakt bij Studieles Op Maat (SOM-lessen). Aan het einde van het jaar wordt er weer een Cito-toets afgenomen om te kijken of elke leerling de juiste progressie heeft gemaakt. Ook nemen we de Schoolvragenlijst af. Dit geeft ons informatie over het welbevinden van elke leerling. Indien gewenst bieden we dan een faalangstreductietraining of sterk-in-je-schoenencursus aan. Na het eerste jaar zit iedereen lekker in zijn vel en op de juiste plek! Het onderwijs in schema 2018 – 2019 Doorstroom naar hoger onderwijs (hbo/wo) hbo wo havo-/ atheneumadvies Derde klas Het derde leerjaar is een belangrijk jaar. Leerlingen kiezen dan voor de profielen die zij vanaf het vierde jaar zullen volgen. Onze school besteedt veel tijd aan de profielkeuze, met verschillende testen en gesprekken tussen leerlingen en mentoren. Vanzelfsprekend betrekken wij ook de ouders bij dit proces. vwo-advies gymnasiumadvies 13

Profielen havo en vwo Leerlingen kunnen kiezen uit vier profielen: • • • • Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij Het profiel bestaat uit een aantal verplichte vakken en één of meerdere profielkeuzevakken. Naast het profielgedeelte en het verplichte algemene deel kiezen leerlingen een examenvak. Dat kan een vak zijn uit een ander profiel. Leerlingen die meer kunnen en meer willen, dagen we uit om een extra examenvak of module te volgen. De mentor informeert leerlingen hierover. In de bovenbouw van Sancta kunnen leerlingen een extra zevende examenvak kiezen die niet alle scholen aanbieden. Naast informatica, Management & Organisatie, wiskunde D (vwo-keuzevak) en BSM (havo-keuzevak) zijn dat drama, tekenen en textiel. Deze drie kunstvakken maken samen met muziek en handvaardigheid ook deel uit van de lessentabel voor de onderbouw. BSM staat voor Bewegen, Sport en Maatschappij. Dit vak wordt sinds kort aangeboden als examenvak in de bovenbouw havo. Het is wezenlijk een ander vak dan LO. Je beweegt zelf, als sporter, maar je leert ook omgaan met de rollen van scheidsrechter, organisator en coach. Verder komen in de theorie o.a. fysiologie, anatomie, psychologie, EHBO en voedingsleer aan de orde Lessentabel onderbouw & middenbouw Vak Nederlands Latijn Grieks Quest Klassiek Engels Frans Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Economie Wiskunde Rekenen Natuur/scheikunde (nask) Natuurkunde Scheikunde Biologie Techniek Muziek Tekenen Handvaardigheid/textiel Drama Levensbeschouwing Lichamelijke opvoeding Informatiekunde Studieles/ mentoruur Som/plus Quest Vrij lezen Keuze kunstvak * voor Cambridge 3 uur ** 3e leerjaar geen handvaardigheid, wel textiel 2 2 1 1 1 0,5 1 3 1 1,5 0,5 1 2 2 1 1 1 0,5 1 3 1 1,5 0,5 2 1 2 2 1 1 1 0,5 1 3 1 1,5 0,5 1 3 3 2 2 4 0,5 3 3 2 2 3 0,5 3 3 2 2 3 0,5 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0,5 2 1 1 0,5 1 1 1 1 2 1 0,5 2 2 1 1 0,5 1 1 1 1 2 1 0,5 3 2 1 2,5 2 1 2,5 2 1 2 3 3 2 2 3,5 2* 3 3 2 2 3 2* 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3,5 3 2 3 2 2 2 3 2* 2 2 2 2 2 3 B1 4 A1 3 G1 H2 A2 G2 H3 A3 G3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2 1 0,5 2 2 2 2 Lesuren per week op jaarbasis 1 2 1 1 2 1

Lessentabel bovenbouw havo Vak Nederlands Engels Ckv Maatschappijleer Levensbeschouwing Lichamelijke Opvoeding BSM Geschiedenis Frans Duits Kunst alg.vak Kunst discipline Economie Aardrijkskunde Bedrijfseconomie (H4)/ Management & Organisatie (H5) Wiskunde A Scheikunde Biologie Natuurkunde Wiskunde B Informatica Wiskunde D Mnt/LOB Rekenen 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 4h-1 4 3 2 2 1 2 3 3 3 3 4h-2 3 4 2 2 1 2 3 3 4 4 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 1 5h-1 4 4 5h-2 4 3 2 3 4 4 2 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 1 3 4 4 1 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 Lesuren per week op jaarbasis Het onderwijs in de praktijk Onderzoeken en presenteren Leerlingen in de onderbouw leren samen te werken aan grote opdrachten en projecten. Zo maken ze een start met onderzoeks- en presentatievaardigheden. In de bovenbouw zijn deze praktische opdrachten en handelingsdelen een verplicht en belangrijk deel van het les- en toetsprogramma (pta). Leerlingen maken in het laatste leerjaar een afsluitend profielwerkstuk (pws). Het lesprogramma voor de onderbouw is samengevat in het Programma voor Toetsing in de Onderbouw (PTO) en voor de bovenbouw is dat het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit profielwerkstuk wordt door de leerlingen gepresenteerd aan familieleden, leerlingen van de vóór-examenklassen en aan medewerkers van Sancta. Sancta-leerlingen scoren hiermee goed: er zijn al veel prijzen behaald, uitgereikt door de universiteiten van Amsterdam en Wageningen en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Afgelopen schooljaar heeft de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap (KNAW) aan twee van onze leerlingen de 1e prijs toegekend binnen de categorie Natuur en Gezondheid. Een bijzonder goede prestatie. Lestabel In de lestabel voor de klassen 1 t/m 3 zijn bijna alle lessen in klasverband. Dit geldt niet voor de kunstvakken in de 3e klas, daar mogen de leerlingen een keuze maken tussen twee van de drie kunstvakken en volgen de leerlingen dit in lesgroepen. De leerlingen van de bovenbouw volgen hun lessen zowel in klasverband als in lesgroepen. 15

Lessentabel bovenbouw vwo Vak Nederlands Engels Cultureel Kunstzinnige Vorming Quest Maatschappijleer Levensbeschouwing Lichamelijke opvoeding Frans Duits Geschiedenis Wiskunde C Kunst alg. vak Kunst discipline Economie Aardrijkskunde Bedrijfseconomie (4V)/ Management & Organisatie (5V-6V) Wiskunde A Scheikunde Biologie Natuurkunde Wiskunde B Informatica Wiskunde D Latijnse taal en cultuur Griekse taal en cultuur Mentoruren/LOB 4v-1 4v-2 5v-1 5v-2 6v-1 6v-2 3 3 2 1 1 1 2 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 5 5 1 3 3 2 1 1 1 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 5 5 1 3 3 2 1 1 1 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 1 3 3 1 1 1 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 1 3 3 1 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 5 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 Lesuren per week op jaarbasis 3 3 Onderwijstijd In overleg met de medezeggenschapsraad wordt de onderwijstijd ingevuld die voldoet aan de wettelijke urennorm. Onder onderwijstijd wordt verstaan: - Reguliere lessen - Excursies en reizen - Activiteiten - Ondersteuningslessen Bij afwezigheid van een docent, worden lessen zoveel mogelijk verplaatst naar een ander tijdstip. In het geval van lesuitval van vakdocenten in leerjaar 1 en 2, worden lessen zoveel mogelijk vervangen door uren vrij lezen. Bevordering Over het algemeen geldt dat leerlingen de school soepel doorlopen. Aan het einde van het schooljaar worden leerlingen gewoonlijk naar het volgende jaar bevorderd. Om dit proces goed te bewaken beschikt Sancta over bevorderingsnormen. Op basis van behaalde resultaten beslist de overgangsvergadering of een leerling wordt bevorderd naar een hoger leerjaar. Naast behaalde cijfers tellen ook werkhouding, inzet en het op orde hebben van dossiers mee bij het wel of niet bevorderen van een leerling. De overgangsnormering staat in periode 1 op intranet onder ‘Mijn Sancta’.

Afstroom en opstroom naar andere afdelingen binnen Sancta Uitgangspunt van het onderwijs op Sancta is dat iedere leerling een diploma behaalt binnen de afdeling waar hij of zij begonnen is. Vanuit de brugklas havo/ vwo en de tweede klas havo is het mogelijk om op te stromen naar het vwo. De voorwaarden waar de leerling aan dient te voldoen zijn aangegeven in de bevorderingsnormering (zie hiervoor ‘Bevordering’). Het kan ook in uitzonderlijke gevallen zijn dat op basis van de bevorderingsnormering de overgangsvergadering beslist dat een leerling moet over stappen van het vwo naar de havo. Aan de overstap naar een andere afdeling binnen Sancta zijn voorwaarden verbonden die te vinden zijn in het protocol ‘Afstroom en opstroom naar andere afdelingen binnen Sancta Maria’ op de site. De voorwaarden hebben onder andere betrekking op de mogelijk in te halen stof en de werkhouding. In-, door- en uitstroomgegevens Leerlingen die op Sancta de middelbare schooltijd hebben afgesloten gaan vaak studeren aan de universiteiten van Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Wageningen, Groningen en Delft. Of ze gaan een hbo-opleiding volgen bij bijvoorbeeld Inholland, HES, Tio, HvA of de Hogere Hotelschool. Ook reizen of een ‘tussenjaar’ scoren hoog op het lijstje met toekomstplannen. In-, door- en uitstroom 2017 / 2018 Aantal Bevorderd Bevorderd Niet leerlingen blijft op school klas 1 klas 2 havo 3 havo 4 havo 5 vwo 3 vwo 4 vwo 5 vwo 6 199 242 117 174 129 130 130 150 140 251 252 157 148 146 138 141 171 150 93% 94% 95% 87% 93% 90% 85% 84% 96% 90% 92% 96% 86% 81% de school 2% op school 2,5% 2% 2% <1% <1%1% - <1% 4% 9% 11% 3% 12% 17% 3% 3% 6% 4% 8% 7% Niet verlaat bevorderd bevorderd blijft 4% 1% <1% 7% 4% 4% 6% 5% 92% <1% 1,5% 1% 2% 2% 93% 91% 95% verlaat de school Diploma Slagingspercentage op Sancta Maria 2018 havo vwo 92% 93% 2017 95% 91% 2016 83% 76% 2015 92% Landelijke slagingspercentage 2018 86% havo vwo 88% 92% 2017 2016 94,5% 88% 90,5% 92% 2015 88% 90% 17

Onderwijs in ontwikkeling De maatschappij verandert snel en het onderwijs verandert mee. Een aantal ontwikkelingen waar Sancta op inspeelt: - - - • • • •Fluctuerende eisen aan onze leerlingen en medewerkers, van hbo, universiteit en arbeidsmarkt. Globalisering en wat dit van onze leerlingen vraagt. Meer mogelijkheden om internationaal te leren. Nieuwe onderzoeksresultaten over de verschillen tussen havisten en vwo’ers en actuele informatie over het puberbrein. Rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Meer maatwerk door te differentiëren in de les, door leerlingen te laten versnellen (eerder examen doen) en door te verdiepen. •Grotere aandacht voor veiligheid op school. Op Sancta ... Kun je jezelf ontwikkelen door van en met elkaar te leren vinden we belangrijk. Samenwerken en samen leren. 19

De schoolorganisatie Schoolleiding De schoolleiding richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en legt hierover verantwoording af. Mevrouw C.B. Quadekker, Rector-bestuurder: - Algemeen beleid en coördinatie - Externe en bestuurlijke contacten - Strategisch HRM-beleid - Public relations, werving en communicatie Mevrouw M.H. Krijnen, Conrector onderwijs: - Onderwijskundig beleid - Onderwijsorganisatie - Leerlingbegeleiding en -zorg De heer C. Jacobs, Conrector onderwijsorganisatie: - Financiën - Kwaliteitszorg, schoolorganisatie - Beheer, gebouw en huisvesting - ICT Afdelingsleiders De schoolleiding werkt samen met vijf afdelingsleiders. Gezamenlijk vormen zij het managementteam van de school. De afdelingsleiders werken voor de ontwikkeling en vernieuwing van hun afdeling, samen met een groep docenten. Ook zijn zij aanspreekpunt voor mentoren die zich bezighouden met de geïntegreerde leerlingbegeleiding. Hiervoor stemmen afdelingsleiders en mentoren af met de vakleerkrachten, de decaan en het ondersteuningsteam. De heer R. Dekker, Afdelingsleider leerjaar 1 De heer N. Vis, Afdelingsleider havo 2 en 3 Mevrouw M.H.J.J. Meinema, Afdelingsleider havo 4 en 5 De heer D.A. Schenk, Afdelingsleider vwo 2, 3 en 4 De heer J. Groen, Afdelingsleider vwo 5 en 6 Bestuur Per 1 augustus 2011 is de code ‘Goed Onderwijsbestuur VO’ van kracht. Dit betekent dat binnen het bestuur de toezichthoudende en bestuurlijke taken zijn gescheiden. De toezichthoudende taken worden uitgevoerd door: Voorzitter Mevrouw S.Y. Timp-Gan Vice-voorzitter De heer R.B. Doornbosch Bestuursleden Mevrouw L.J. Hobbelt De heer J.L.J Scholten Linde De heer B.C. Stuyfzand Mevrouw J.S. van Scherpenzeel De heer H. Luik Dagelijks bestuur Mevrouw C.B. Quadekker Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes medewerkers, drie leerlingen en drie ouders. De raad adviseert bestuur en management bij beleidsontwikkelingen en heeft het recht van advies en op sommige beleidsterreinen instemming. Leden leerlinggeleding Niels de Graaf Leden oudergeleding Mevrouw M. Marres De heer R.J. Ouderdorp Leden personeelsgeleding Mevrouw E. Rood Mevrouw M.C. Koerts-Jannenga Mevrouw A.M. Heideman-Kragt De heer B. Mom Voor de leerlingengeleding, de oudergeleding en de personeelsgeleding zijn nog enkele vacatures in te vullen.

Docenten Op Sancta werken ruim 120 gemotiveerde en goed opgeleide docenten. Naast ervaren docenten, werken er veel jonge en ambitieuze docenten op onze school, waaronder een aantal oud-leerlingen. Begeleiding docenten Nieuwe docenten worden in hun eerste jaar op Sancta begeleid door coaches (collega-docenten). Wij blijven graag leren, daarom is er speciaal voor ervaren docenten interne expertise in school. Deze expertise bestaat uit eigen docenten die training geven in de ‘zes rollen’ van de docent. Met nadruk op pedagogiek, didactiek en differentiëren in de les. Coördinatie coachingstraject Mw. A.S. van den Berg Onderwijsondersteunend personeel Onderwijsassistenten en medewerkers van de administratie, facilitaire dienst, media theek, toezicht, ICT- en roosterafdeling ondersteunen de schoolorganisatie en het onderwijs. Op Sancta ... Is het gezellig, voelen leerlingen zich thuis en hebben we oog en aandacht voor elkaar. 21

Op Sancta ... Werken naast ervaren docenten, veel jonge en ambitieuze docenten, waaronder een aantal oud-leerlingen.

Werkgroep identiteit De werkgroep identiteit zorgt ervoor dat de katholieke identiteit van onze school herkenbaar blijft, zoals in de openings-, examen-, Allerzielen- en kerstviering. De heer J.C.M. Debets, h.debets@sanctamaria.nl Vertrouwenspersoon leerlingen en hun ouders Onze school heeft twee interne vertrouwenspersonen. Bij hen kunnen leerlingen en hun ouders terecht met vragen die ze niet met hun mentor kunnen of willen bespreken, zoals bedreiging, ongewenste omgangsvormen, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten. Mevrouw H. Waardenburg h.waardenburg@sanctamaria.nl De heer D. de Wit d.de.wit@sanctamaria.nl Telefoon: 023 531 60 40 (school) Vertrouwenspersoon medewerkers Medewerkers die met discriminatie of seksuele intimidatie te maken krijgen, kunnen zich ook tot een externe vertrouwenspersoon wenden. Mevrouw H. de Jong, info@heleendejongadvies.nl Veiligheidscoördinatoren Onze veiligheidscoördinatoren houden zich bezig met alle zaken rondom veiligheid. Zij stellen in overleg met de schoolleiding het schoolveiligheidsplan op en voeren dit uit. De coördinatoren nemen deel aan het netwerk van veiligheidscoördinatoren en instellingen in de regio. Mevrouw E.J. H. Spee, e.spee@sanctamaria.nl De heer L.J.P. Knabben, l.knabben@sanctamaria.nl Verzuimcoördinator De verzuimcoördinator vangt leerlingen op die te laat komen, spijbelen of uit de lessen zijn verwijderd en rapporteert hierover aan de afdelingsleiders. Zo nodig onderhoudt de verzuimcoördinator contacten met ouders en de leerplicht ambtenaar. Mevrouw A.E.M. Zwarter, j.zwarter@sanctamaria.nl Oudervereniging De oudervereniging van Sancta Maria (OV) stelt zich tot doel om de communicatie tussen ouders en de school te optimaliseren om zo de betrokkenheid te vergroten. Dit doet zij door samen met de school een aantal activiteiten te organiseren, periodiek overleg te hebben met de rector en een (pro-)actieve rol te spelen bij projecten. Een goed voorbeeld is het Sancta Oudercafé; een avond voor ouders met kinderen in de onderbouw (klas 1, 2 en 3) waarbij deskundigen worden uitgenodigd om te komen spreken over relevante thema’s. Daarnaast organiseert de OV de beroepen speeddate in de bovenbouw (vanaf klas 4) en is zij aanwezig tijdens de Open Dagen. Ouders die interesse hebben om een bijdrage te leveren gedurende het schooljaar, kunnen naam, emailadres en telefoonnummer mailen aan ov@sanctamaria.nl. Leerlingenraad Sancta heeft haar eigen leerlingenraad, waarvoor leerlingen kunnen solliciteren. Het doel van de leerlingenraad is het behartigen van de belangen van leerlingen. Onderwerpen die aan de orde komen: de kantine (service, kwaliteit, prijs), milieu (schoonhouden van de school), activiteiten en veiligheidsregels. Leerlingen kunnen met de raad in contact komen door een mail te sturen naar de vertegenwoordiger van hun jaarlaag. Lidmaatschap van de leerlingenraad is ook een leerzame ervaring voor de leden zelf. Zij leren na te denken over wat er op school goed gaat en wat er beter kan. Schoolkrant Sancta heeft een schoolkrant die een aantal keer per jaar wordt uitgebracht. Deze krant is voor en door onze eigen leerlingen gemaakt. 23

Wat zeggen ouders en leerlingen over Sancta ... “Dank voor je zorgvuldigheid en aandacht voor Jurriën in het bijzonder.” Ouders “Alle speeches die wij hebben gehoord op de diplomauitreiking waren met aandacht voor het individu. De leerling wordt echt gezien, heel knap gedaan.” Ouders

“Een eigen plek voor leerjaar 1 en 2 vind ik superfijn.” Rosan “Ik heb gekozen voor Sancta vanwege het lichte gebouw en de open en gezellige sfeer.” Nisa “Op Sancta zitten aardige en nieuwsgierige leerlingen.” Mik “Op Sancta heb ik geleerd om op een andere manier te denken en niet zomaar dingen aan te nemen.” Sophie 25

Leerlingondersteuning Binnen de veilige muren van onze school kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf zijn. Op zo’n manier, dat zij hun grenzen durven te verleggen en talent komt bovendrijven. Voor een duwtje in de goede richting zijn medewerkers en medeleerlingen bij de begeleiding van leerlingen betrokken. Sancta werkt continu aan een sociaal veilig en positief pedagogisch klimaat, waarbinnen leerlingen zich gezien en gehoord voelen. In het kader van passend onderwijs biedt Sancta basisondersteuning en extra ondersteuning aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Basisondersteuning Mentor Iedere klas en iedere leerling heeft een eigen mentor. De mentor is eerstelijns-leerlingbegeleider, volgt de studieresultaten, helpt bij het maken van keuzes en zorgt voor een goede sfeer in de klas. De mentor ziet zijn leerlingen een aantal uren per week, tijdens zijn eigen vak, studielessen en tijdens individuele gesprekken. Zo bouwt de mentor een goede relatie op met zijn leerlingen. Ook ouders of verzorgers kunnen met vragen bij de mentor terecht. De mentor is telefonisch bereikbaar via de school of per e-mail (zie intranet). Junior-mentor De junior-mentor is een leerling uit de bovenbouw, die vrijwillig een brugklasleerling begeleidt. Tijdens de introductiedag maakt de brugklasser kennis met zijn junior-mentor. De junior-mentor gaat ook mee op brugklaskamp en helpt het hele jaar door bij brugklasactiviteiten. Studiebegeleiding Voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het plannen, organiseren, leren (leren) en doen van hun huiswerk is studiebegeleiding aanwezig: het Studielokaal (zie website) verzorgt deze ondersteuning. Remedial Teaching en dyslexiebegeleiding Dyslectische leerlingen uit de eerste en tweede klas krijgen een extra lesuur per week van onze remedial teachers, zolang dat nodig is. Is de begeleiding die de school biedt niet voldoende, dan raden wij ouders aan ook buiten de school extra remediale hulp te zoeken. Vanaf de derde klas vervalt het extra uur begeleiding. Leerlingen die dan nog vastlopen kunnen op afspraak terecht bij de remedial teachers. Leerlingen waarbij sprake is van een vermoeden van dyslexie kunnen bij ons worden aangemeld voor een vooronderzoek, waarna eventueel wordt doorverwezen naar een orthopedagoog of GZ-psycholoog. Remedial teachers: Mevrouw H.A. Waardenburg: h.waardenburg@sanctamaria.nl Mevrouw S. Alamudi: s.alamudi@sanctamaria.nl Dyscalculiebegeleiding Bij leerlingen met dyscalculie wijken de rekenprestaties significant af van de schoolprestaties en het IQ. Is deze stoornis door een speciaal voor dyscalculie opgeleide orthopedagoog vastgesteld, dan kan ondersteuning op maat geboden worden Dyscalculiebegeleider: Mevrouw S.P. Laoût s.laout@sanctamaria.nl Decaan Samen met de mentoren bereidt de decaan leerlingen voor op een vervolgstudie. Hij/zij helpt bij het kiezen van het juiste profiel in de onderbouw en van een gericht vakkenpakket in de bovenbouw. De decaan onderhoudt contacten met het vervolgonderwijs, organiseert beroepskeuzeprojecten en regionale voorlichtingsavonden. Kijk voor meer informatie op de website. Decanen: Mevrouw A.B. Hollemans (vwo): a.hollemans@sanctamaria.nl De heer D. Boor (havo): d.boor@sanctamaria.nl

Ondersteuningsteam De mentor is een belangrijke spil in het contact met de leerling en met ouders. Soms heeft een leerling meer nodig, zoals intensieve (specifieke) begeleiding, een ondersteunende training, een vaste plek om op terug te vallen of externe hulpverlening. De leerling wordt dan aangemeld bij het ondersteuningsteam. De ondersteuningscoördinator en de trajectbegeleider zijn de vaste kern van het ondersteuningsteam. Zij werken nauw samen met externe partners zoals bijvoorbeeld het samenwerkingsverband of schoolmaatschappelijk werk. In het kader van passend onderwijs biedt Sancta Maria basisondersteuning en extra ondersteuning aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Basisondersteuning De basisondersteuning is preventief en is bedoeld om alle leerlingen en groepen leerlingen in de gelegenheid te stellen hun schoolse vaardigheden te ontwikkelen of te verbeteren. Dit kan met behulp van motivatiecoaches, maar ook met trainingen zoals faalangstreductie- en mindfulnesstraining. Extra ondersteuning Op het gebied van individuele begeleiding bieden we coaching (drie tot zes gesprekken) en trajectbegeleiding aan. De trajectvoorziening is een voorziening die door het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland binnen alle scholen in de regio in het leven is geroepen in het kader van passend onderwijs om leerlingen die dit nodig hebben een vaste veilige plek in de school te bieden. Leerlingen die gebruik maken van de trajectvoorziening, volgen zoveel mogelijk de gewone lessen. Als het in de gewone klas niet lukt, kunnen zij tijdelijk terugvallen op de begeleiding in de trajectvoorziening. Voor elk van deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. De voortgang wordt regelmatig besproken. Ouders worden hier nauw bij betrokken. De trajectvoorziening staat onder leiding van een trajectbegeleider. Zo nodig worden begeleiders met specifieke expertise ingeschakeld. Ook voor docenten en mentoren is de trajectvoorziening een plek waar zij terecht kunnen voor tips and tricks op het gebied van ondersteuning. Het ondersteuningsteam bestaat uit: Mevrouw B. Heslinga, Zorgcoördinator/ ondersteuningscoordinator Mevrouw M. Derks, Trajectbegeleider Mevrouw K. Dam, Trajectbegeleider Meer informatie over de invulling van passend onderwijs is te vinden op onze website. 27

Kwaliteitszorg Sancta is zeer alert op kwaliteit van onderwijs. Kwaliteitsontwikkeling betekent voor ons dat we open staan voor kritiek en in staat zijn verbeteringen door te voeren. De kwaliteit van het onderwijs wordt door veel factoren bepaald, van de deskundigheid van het medewerkers tot de inrichting van het gebouw. Sancta publiceert de belangrijkste gegevens van de kwaliteit van de school op “Scholen op de Kaart”. De doelstelling van deze website is het presenteren van een set uniforme, vergelijkbare kwaliteitsmeters voor elke school voor voortgezet onderwijs in Nederland. Ieder jaar nemen we via ‘Kwaliteitscholen’, verschillende tevredenheidsonderzoeken af. Naast ouder- en leerlingtevredenheid, brengen we ook het beeld van leerlingen over het Schoolklimaat en de Veiligheid in kaart. Op www.scholenopdekaart.nl is te zien hoe we presteren op verschillende onderdelen, zoals examenresultaten, doubleren, lesuitval, personeel, veiligheid en tevredenheid. De gegevens worden vergeleken met het landelijk gemiddelde (benchmark). Naast de interne kwaliteitszorg waar wij als school zorg voor dragen, bewaakt de inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs op individuele scholen in het voortgezet onderwijs. Scholen verantwoorden zich over hun onderwijs, niet alleen over de cognitieve prestaties van de leerlingen, maar ook over hoe de school werkt aan burgerschap en sociale veiligheid. Om de kwaliteit op niveau te houden participeert Sancta actief in een aantal samenwerkingsverbanden; SWV Zuid-Kennemerland, Regionaal besturen overleg, UNESCO-scholen netwerk, WON-Akademie, overleg PO/VO, etc. De kwaliteiten van Sancta Maria op een rij Sancta investeert in de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de leerlingen, door: • Extra begeleiding door ondersteuningsteam, remedial teachers en dyscalculiebegeleider. • Jaarlijkse Sancta Award voor het beste profielwerkstuk voor havo 5 en vwo 6. • Project ‘Boek uit je tas’ dat Vrij Lezen stimuleert. • Voorbereiding wetenschappelijk onderwijs door vakken Quest en Quest Klassiek. • Kwaliteitskeurmerk WON-Akademie (Wetenschaps Oriëntatie Nederland). • Officieel erkende UNESCO-school • Verdieping voor talenten in Frans met een DELF-certificaat, in Engels met een Cambridge certificaat, in Grieks en Latijn met een Elex/egex-certificaat. Kwaliteit is nooit af! Komend jaar investeren we extra in: • De motivatie, werkhouding en schoolse vaardigheden van havoleerlingen. • Het nieuwe vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM), speciaal voor havoleerlingen. • Het honoursprogramma: een verdiepend academisch programma voor excellente vwo-leerlingen. • Scholing van startende en ervaren docenten in ‘de zes rollen van de docent’ ter bevordering van het klassenmanagement. • De contacten met basisscholen, hbo en universiteit. • Ons lidmaatschap van het wereldwijde UNESCO-scholennetwerk. • Nog betere voorbereiding op profielkeuzes en vervolgopleiding. • Internationale uitwisselingen. • Nieuwe projecten die rechtdoen aan de verschillen tussen havo, atheneum en gymnasium

Klachtenregelingen Onze school heeft een interne klachtenregeling. Ouders of leerlingen die een klacht hebben, bespreken dit met de betrokken medewerker. Leidt dit tot onvoldoende resultaat, dan wordt de klacht besproken met de leidinggevende van deze medewerker om alsnog tot een geschikte oplossing te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid contact op te nemen met de landelijke klachtencommissie. Het schoolbestuur is aangesloten bij: Geschillen Commisies Bijzonder Onderwijs (GCBO): De Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs t.a.v. het ambtelijk secretariaat Postbus 82324 2508 EH Den Haag 070 386 16 97 info@klachtencommissie.org www.GCBO.nl Inspectie van het onderwijs De Inspectie van het Onderwijs bezoekt regelmatig alle scholen in Nederland. De inspectie kijkt of de organisatie en het onderwijs op orde zijn. De uitkomsten vind je op hun site. Ook ouders kunnen een vraag aan de inspectie voorleggen of informatie ontvangen. Kijk hiervoor op: www.onderwijsinspectie.nl of mail naar: info@owinsp.nl. Er is ook een apart meldpunt vertrouwensinspecteurs in geval van misbruik of geweld. 0900 - 1113111 (lokaal tarief). Sancta is ... UNESCO-school, Gezonde school, aangesloten bij de WON-Akademie (Wetenschaps Oriëntatie Nederland). 29

Het gebouw Sancta is gehuisvest in een mooi en licht gebouw vlakbij de Haarlemmerhout. Leerdomein voor de eerste- en tweedejaarsleerlingen Om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo prettig mogelijk te maken, hebben de eerste- en tweedejaarsleerlingen hun eigen plek in de school. Zij hebben hun eigen schoolplein met pannaveldje, kantine en kluizenruimte. Computerlokalen en computers in de klas Sancta heeft vijf aparte computerlokalen. Er zijn drie laptopkarren. Ook in de klaslokalen, inclusief praktijklokalen, kunstlokalen en bètalokalen, staan computers en hangen digiborden of LCD-schermen. Praktijklokalen De praktijklokalen van onze school zijn van alle moderne gemakken voorzien. De kunstlokalen en bètalokalen zijn ook modern en goed ingericht. Sancta beschikt over drie sportzalen. Dit betekent dat alle binnensporten op de eigen school worden gegeven. De sportlessen buiten worden gegeven op het nabij gelegen HFC-terrein. Mediatheek Leerlingen die in groepjes willen werken of juist behoefte hebben aan stilte, kunnen terecht in de mediatheek. Hier is een grote computerruimte aanwezig. Naast een uitgebreide collectie boeken bevat de mediatheek naslagwerken, tijdschriften, een digitale krantenbank en dvd’s. Medewerkers van de mediatheek verzorgen introductie- en zoeklessen en ondersteunen het project ‘Boek uit je tas’. Een project dat onderbouwleerlingen stimuleert binnen het lesrooster meer te lezen. In de mediatheek werken twee beroepskrachten, bijgestaan door vrijwilligers. De mediatheek kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Ouders die hier belangstelling voor hebben kunnen zich hiervoor opgeven. Kluisjes Alle leerlingen op Sancta hebben een kluisje om hun jas, gymspullen en boeken op een veilige manier op te bergen. De huur bedraagt € 15,- per jaar, plus € 20,- borg. De kluisjes bevinden zich rondom de kantine en leerlingingangen.

Huisregels Sancta investeert in een veilige werk- en leeromgeving voor leerlingen en medewerkers. Fundamenteel betekent dit, dat wij een open houding hebben en aandacht hebben voor elkaar. En dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt in het naleven van onze huisregels: 1. We gaan respectvol met elkaar, met elkaars spullen en het gebouw om. Pesten en treiteren doen we niet. 2. We volgen aanwijzingen van medewerkers altijd op. Als een docent, conciërge of andere medewerker naar je naam en klas vraagt, geef je die informatie uiteraard. 3. In de les hebben we altijd onze spullen mee en we zijn op tijd in de les. 4. Missen we een toets, dan hebben wij zelf de verantwoordelijkheid de toets in overleg met de docent binnen tien lesdagen in te halen. 5. Eten en drinken doen we alleen in de kantines en tijdens de pauzes. In de les dragen we geen hoofddeksels en jassen. 6. We houden ons gebouw schoon en respecteren onze kantines, aula en overige verblijfsruimtes. In de gangen rondom de lesruimtes is het stil. 7. We gebruiken mobiele telefoons en audioapparatuur alleen in de aula en kantines. Tijdens de les zeker niet, tenzij daarvoor uitdrukkelijke toestemming van de docent is. De mobiele telefoons staan altijd op ‘stil’. 8. In en rond het schoolgebouw roken we niet. We gebruiken geen alcohol, drugs of andere genotsmiddelen en deze hebben we ook niet bij ons. 9. We maken geen beeld- of geluidsopnamen van elkaar, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. 10. We zijn beschikbaar voor school van 08.00 uur tot 16.30 uur. Sancties Bij het overtreden van de schoolregels nemen wij gepaste maatregelen. Meer informatie over deze sancties staan op intranet. Het kan voorkomen dat tijdens het schooljaar de regels veranderen. Het is de bedoeling dat leerlingen zelf kennis nemen van eventuele wijzigingen. 31

Verzekeringen Collectieve scholierenongevallenverzekering Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan een leerling toch iets overkomen. Daarvoor heeft de school een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De leerling is daardoor verzekerd op weg van huis naar school en van school naar huis, tijdens het verblijf op school en tijdens de overige activiteiten in schoolverband. Voor de duidelijkheid vermelden wij dat het hierboven hebben over een ongevallenverzekering en géén WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) betreft. De verzekeringsmaatschappij vergoedt dan ook geen materiële schade (bijvoorbeeld aan bril of kleding) die aan derden wordt toegebracht. Ouders moeten zelf een WA-verzekering voor hun kind afsluiten. Verzekering tegen diefstal De school is niet verzekerd tegen diefstal en vernielingskosten. Schade door vermissing, diefstal of vernieling kan niet verhaald worden op de school. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld fietsen of scooters. Wij raden aan geen kostbare spullen mee naar school te nemen of deze zorgvuldig op te bergen in een kluisje. Reisverzekering Begeleiders van school houden de veiligheid van leerlingen die op studiereis gaan, nauwlettend in de gaten. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt tijdens de reis. Daarvoor heeft de school een doorlopende reisverzekering afgesloten. Wij raden ouders aan bij de studiereizen een annuleringsverzekering af te sluiten voor hun kind en de pas van de ziektekostenverzekering mee te geven bij een reis of activiteit buiten de school.

Ouderbijdrage en schoolnota Diverse activiteiten, zoals projectdagen, excursies, sportdagen en reizen, brengen wij in rekening bij ouders via de schoolnota. Daarnaast vraagt Sancta ouders een vrijwillige bijdrage voor niet of nauwelijks gesubsidieerde voorzieningen en activiteiten, zoals: - Extra leerlingbegeleiding - Internationalisering - Oudervereniging en leerlingenraad - Extra voorzieningen voor een veilig leer- en leefklimaat - Schoolbrede en culturele activiteiten - Extra werkmaterialen en materialen van hoge kwaliteit bij de praktijk- en expressievakken - Bezetting en inventaris van de mediatheek en studieruimte Het schoolbestuur stelt de hoogte van de bijdrage jaarlijks vast in overleg met de medezeggenschapsraad. De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar € 175,- per kind voor de onderbouw en € 165,per kind voor de bovenbouw. Naast deze bedragen kunnen er per afdeling extra kosten worden gevraagd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de financiële administratie van de school. Sancta maakt gebruik van WIS Collect voor de facturatie van de schoolkosten aan ouders. Als er een factuur klaarstaat versturen wij een e-mail met een link. Deze link leidt naar het ouderportaal, met daarin de factuur. Deze kan, eventueel in termijnen, betaald worden via: - iDEAL (ouderbijdrage, extra activiteiten/programma’s en reizen). - Overboeking (ouderbijdrage, extra activiteiten/programma’s en reizen). - Incasso (ouderbijdrage). Voor vragen over de betaling van de factuur kan contact worden opgenomen met onze school via schoolkosten@sanctamaria.nl. 33

Wat zeggen docenten over Sancta

“Bij Sancta worden kansen geboden, ook wij kunnen blijven doorleren.” M. Brink, docent LO, BSM “Op school kijken we echt naar ieder kind.” M. Krist, docent economie “Sancta geeft mij veel ruimte om mijn lessen te ontwikkelen.” I. van Zanten, docent tekenen “Het is mooi om te zien hoe snel nieuwe leerlingen zich bij ons thuis voelen.” R. Dekker, afdelingsleider brugklas 35

Sancta is ook ... Vrienden maken, leuke feesten, sporten, proefjes doen en kunstwerken maken.

Schooljaar 2018-2019 Eventuele wijzigingen in de lestijden worden op de website gepubliceerd. Meestal zijn de leerlingen in de onderbouw na het zevende lesuur (15.10 uur) vrij. In de bovenbouw na het zevende of achtste lesuur (16.00 uur). Vakanties 2018 – 2019 Zomervakantie 2018 23 juli 2018 - 02 september 2018 Herfstvakantie 20 oktober 2018 - 28 oktober 2018 Kerstvakantie 22 december 2018 - 06 januari 2019 Voorjaarsvakantie 16 februari 2019 - 24 februari 2019 Meivakantie 20 april 2019 - 05 mei 2019 Hemelvaart 30 mei 2019 - 31 mei 2019 Pinksteren 9 juni 2019 - 10 juni 2019 Zomervakantie 2019 13 juli 2019 - 25 augustus 2019 Verlof buiten de vakanties Buiten genoemde vakanties kennen wij in principe geen extra vakantiedagen toe. Alleen in zeer speciale situaties kunnen wij hiervan afwijken. Hiervoor dienen ouders ruim van tevoren een onderbouwd verzoek in bij de afdelingsleider van hun kind, die volgens de regels van de afdeling leerplicht van de gemeente wordt beoordeeld. Verzoeken om enkele dagen eerder vrij te krijgen dan de officiële vakantie om verkeersdrukte te omzeilen of verzoeken voor een vakantiedag tussen andere vrije dagen in, worden niet goedgekeurd. Afwezigheid zonder toestemming van de afdelingsleider of de schoolleiding melden wij bij de leerplichtambtenaar. Bezoeken aan huisarts, orthodontist of deelname aan rijexamens worden, indien mogelijk, buiten lestijd ingepland. Lukt dit niet, dan wordt tijdig een verzoek voor verlof bij de afdelingsleider ingediend. Jaaragenda De jaaragenda 2018-2019 staat op www.sanctamaria.nl. Overzicht medewerkers Een overzicht van alle medewerkers staat op intranet. Open dagen Vrijdag 25 januari 2019 / 19.00 - 21.00 u Zaterdag 26 januari 2019 / 9.30 - 12.30 u Proeflessen Woensdag 12 december 2018 Woensdag 6 februari 2019 Tijden: 15.15 - 17.00 u. 37

Bereikbaarheid en colofon Bereikbaarheid Sancta ligt op de grens van Haarlem en Heemstede en is prima bereikbaar per fiets, auto en openbaar vervoer. Bus: Connexxion lijn 80 / 90/ 50/ 51 Trein: op loopafstand van NS-station Heemstede/Aerdenhout. Colofon Eindredactie Claasje Quadekker en Jolein Zijlstra Opmaak Opti Ontwerp Drukwerk Q-Promotions Gebruikt Papier Cyclus offset, 100% gerecycleerd papier Fotografie Josi Nihot en Saskia Beek Sancta heeft conform de nieuwe AVG-verplichtingen alle gefotografeerde leerlingen en collega’s om toestemming tot publicatie gevraagd.

Zoveel méér dan een diploma! Contactinformatie Van Limburg Stirumstraat 4 2012 MN Haarlem 023 - 531 60 40 info@sanctamaria.nl www.sanctamaria.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
Home


You need flash player to view this online publication