0

TSJERKEFINSTER Gezamenlijk kerkblad voor de Protestantse gemeente Augustinusga en Protestantse gemeente Surhuizum April 2020 8

TSJERKEFINSTER 2020 - 21e jaargang Protestantse gemeente Augustinusga Augustinitsjerke Website: http://augustinusga.protestantsekerk.net Predikant: Voorzitter: Scriba: vacant Ruurd Boonstra Sietie Dijkstra Ouderling: Annie IJlstra ruurdboonstra55@gmail.com, 0512-351912 pknaugkerk@hotmail.nl, 0512-352595 Skoalikkers 27, Augustinusga annieijlstra@gmail.com, 0512-352356 Kerkelijke Administratie:Postbus 26, 9285 ZV Buitenpost Koster: Beheerder Gebouw: Protestantse gemeente Surhuizum Website: http://www.pknsurhuizum.nl Predikant: Voorzitter: Scriba: Jeugdwerker: Kerkelijk bureau: Koster : Oeds Holthuis Gryt Wijma Steven Akker Kerkelijke Administratie:Jelle de Vries Anne Spoelstra J. Spoelstra, Skoalikkers 21 A, 9284 TS Augustinusga, 0512-352205 Imke Nicolai, Siccamawei 9, Augustinusga tel 0512-352185 (verhuur) Doarpstsjerke Facebook: PKN Kerk Surhuizum Guda H.Borger-Koetsier 0512-355485, dsborger@pknsurhuizum.nl Mûnefinne 3 9283 VK Surhuizum voorzitter@pknsurhuizum.nl, 0512-352334 Doarpsstrjitte 8, Surhuizum scriba@pknsurhuizum.nl, 0512-352510, It Noard 20, 9283 TB Surhuizum st.akker@solconmail.nl, 06-13257806 Van Haersmastrjitte 2, Surhuizum, 0512-351854 C.Schuurmanwei 8 9283TH Surhuizum 0512-352553 Feike & Henny vd Veen Doarpsstrjitte 38, Surhuizum, 0512-351934 feike_henny@hotmail.com Redactie Petra de Bruin, Augustinusga Ytje van der Meer, Surhuizum Jorien Zwart, Augustinusga / Tine van der Veen, Surhuizum Inelkaar zetten en verspreiden Augustinusga: Tine Atsma, Detje Spoelstra en Engelien Loonstra Surhuizum: Tryn Kinderman en Nynke Atsma Verspreiding buiten Augustinusga/Surhuizum: Betty de Haan, Augustinusga Kopij Tsjerkefinster Per email: tsjerkefinster@gmail.com Uiterlijke datum van inleveren: zie ‘Agenda’, achterin dit Tsjerkefinster Om fouten te voorkomen graag ook op print inleveren op onderstaande adressen: - bij Petra de Bruin, Geawei 33B te Augustinusga of - bij Ytje van der Meer, Doarpsstrjitte 27 te Surhuizum (in een envelop met opschrift ‘kopij Tsjerkefinster’ en o.v.v. contactgegevens afzender) Kopij kerkgroet Augustinusga Aanleveren per mail: btaugkerk@hotmail.nl of bij een kerkenraadslid. Vóór de vrijdag 18.00 uur. Kopij kerkgroet Surhuizum Aanleveren per mail: kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com of bij Mark Storm, Bonhommestrjitte 20, Sh Vóór de donderdag 20.00 uur. 2

Voorbereiding op Pasen in tijden van corona In het vorige nummer van het Tsjerkefinster ging het over veertig dagen om stil te staan en op te staan. In het artikel uit het 40dagentijdmagazine van Kerk in Actie werd genoemd: stil staan - als een pas op de plaats - om te bezinnen op ons leven, op onze relatie met God en op onze roeping in de wereld. Wat gebeurt er in de samenleving? … Zoek niet direct naar een oplossing, maar neem de tijd om tot je door te laten dringen wat gebrokenheid betekent voor jouw leven, jouw geloof en jullie kerkzijn. Want zonder die bezinning en kritische blik op onze werkelijkheid verliezen we focus en verliest ons werk relevantie. Hoe actueel dit zou worden, was bij het voorbereiden van de 40 dagentijd niet bekend. Inmiddels legt het corona-virus niet alleen wereldwijd het maatschappelijk leven voor een groot deel stil, maar heeft het ook grote invloed op het dagelijkse leven van ongelooflijk veel mensen. Sommigen maken talloze overuren om de crisis het hoofd te bieden in de sector waarvoor zij verantwoordelijk zijn, anderen zijn letterlijk gedwongen om ‘achter de geraniums’ te zitten. En wat is dan in zo’n tijd: pas op de plaats? Er is zoveel onrust, zo’n stroom aan informatie, zoveel onzekerheid en angst, hoe vind je dan rust om je te bezinnen? Ik moest denken aan Jezus. In Marcus 1 wordt beschreven dat Hij het ontzettend druk krijgt, wanneer Hij eenmaal is begonnen met het verkondigen van het goede nieuws van Gods Koninkrijk. Tot ’s avonds laat werden mensen naar Jezus toegebracht in de hoop dat Hij hen zou genezen. En vervolgens staat er dan (v. 35): Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Jezus op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Ondanks alle drukte neemt Jezus tijd ‘voor zichzelf’. Niet uit egoïsme, maar om zich te laven aan de bron van het leven. Ook Jezus zoekt - in zijn tijd op aarde - het contact met zijn Vader in de hemel. Zelfs Hij doet zijn werken NIET op ‘eigen’ kracht! Hoeveel te meer is dat dan van belang voor ons, juist in deze tijd. 3 overdenking

We kunnen ons helemaal gek laten maken door wat er om ons heen gebeurt. We kunnen ook proberen juist nu een verschil te maken. Door net als Maria, de zuster van Martha, de tijd te nemen om bij Jezus te gaan zitten en te luisteren naar zijn woorden (Lucas 10:38). Niet in paniek het een na het ander verzinnen, maar te vragen: Heer, wat wilt U dat ik deze dag zal doen? Zoals we in het Onze Vader bidden om heden ons dagelijks brood te mogen ontvangen, is het genoeg om voor vandaag te vragen om licht op ons pad. En vervolgens op te staan en te doen wat de Geest van God ons ingeeft. Omdat het Pasen is geweest en weer zal worden. Hoe er dit jaar op 12 april Pasen gevierd zal worden, is nu nog niet te zeggen. Zolang de Heer niet is teruggekomen, zullen er mogelijkheden zijn om invulling te geven aan deze grootste feestdag van de christenen. Misschien volstrekt anders dan in voorgaande jaren, maar ook dan is er reden tot feest! Want Jezus, die bereid was om zijn leven te geven als een losprijs voor velen, is door zijn Vader in de hemel opgewekt! Als de Levende is hij verschenen, lijfelijk en met herkenbare wonden. Tomas mocht het zien en met zijn hand voelen en riep tot Jezus: Mijn Heer, mijn God! De evangelist Johannes heeft dat opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. (Joh. 20:31) Leven door en in de Naam van Jezus. Dat betekent niet dat je niet meer bang zult zijn en zeker niet dat jou niets kan overkomen. Denk maar aan het lijden van Jezus en aan zijn angst in de hof van Getsemane. Maar ook al wist Hij dat zelfs zijn leerlingen hem in de steek zouden laten, toch durfde Hij zeggen: Ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen. (Joh. 16:32v) Laten we vanuit deze aansporing en bemoediging onze weg vervolgen richting Pasen. Want Christus onze Heer is opgestaan! Halleluja! 4

Laten wij bidden Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, dat ik niet weer verdwalen zal; houd Gij mijn voeten op uw wegen, dan brengen zij mij niet ten val. O licht, dat op mijn leven viel, verlicht mij toch, naar lijf en ziel. uit het Liedboek (1973) - Gezang 430:6 ds. Guda Borger 5

Erediensten Doarpstsjerke Protestante Gemeente Surhuizum 5-4 9.30 uur Palmpasen 10-4 19.30 uur Goede Vrijdag 12-4 19-4 26-4 9.30 uur Eerste Paasdag 9.30 uur Ds. Guda Borger-Koetsier Korte uitzending kerkdienstgemist.nl Ds. Guda Borger-Koetsier Heilig Avondmaal Korte uitzending kerkdienstgemist.nl Ds. Guda Borger-Koetsier Korte uitzending kerkdienstgemist.nl Ds. Guda Borger-Koetsier Korte uitzending kerkdienstgemist.nl Korte uitzending kerkdienstgemist.nl Graag de digitale kerkgroet en website www.pknsurhuizum.nl in de gaten houden i.v.m. nieuwe ontwikkelingen v.w.b. het corona-virus. 6

Algemeen Kinderwerk Dagelijkse Henkie Show Voor zolang de kerken gesloten zijn wordt elke week een gratis, online kinderprogramma aangeboden: de dagelijkse 'Henkie show'. Dit is een uitgebreid programma met Bijbelverhalen, video's, leuke verwerkingen en veel meer... Een 'Henkie show'? Wat houdt dat in? Op www.creatiefkinderwerk.nl kun je elke doordeweekse dag een video met een Bijbelverhaal vinden, die door de buikspreekpop Henkie en de andere poppen besproken wordt. Daarnaast is er een speciaal programma op zondag. Dat kan wat worden! Daarnaast vind je bij elk Bijbelverhaal een aantal creatieve verwerkingen, zoals knutsels, goocheltrucjes, meer video's, spellen, liedjes en nog veel meer. Hiermee kunnen de kinderen thuis, ook als ze niet naar school gaan, toch elke dag op een leuke, creatieve en aantrekkelijke manier met een Bijbelverhaal en geloven bezig zijn. Kijk jij ook mee? Elke ochtend vanaf 7 uur staat het online en dan blijft het minimaal een week staan. 7

Algemeen Opstanding Heer, als U wel gestorven was maar niet was opgestaan dan stonden wij nog even ver als eens, bij God vandaan. Heer, als U niet was opgestaan en niet ten hemel voer, Uw Geest niet zond, dan waren wij als schepen zonder roer. Maar nu de dood verslagen is, U bij de Vader pleit voor ons die U hier achterliet, ons door de Trooster leidt, nu zijn wij met U opgestaan. U voert ons mee omhoog, en overtuigt ons, dat wij zijn onschuldig in Gods Enny IJskes-Kooger 8

Algemeen Over de Ring Bûwekleaster: 'het samenwerkingsverband van elf PKN-kerken in onze regio' In 2017 zijn we begonnen met het gesprek tussen een aantal gemeenten in ons gedeelte van de Friese Wouden. Eerst als kennismaking met elkaar en met elkaars activiteiten. Dit eerste contact is uitgegroeid tot de vorming van de Ring Bûwekleaster, een belangrijk contact tussen de gemeenten in onze regio omdat dit de plek is waar we elkaar kunnen ontmoeten, helpen en ondersteunen. We maken elkaar over en weer deelgenoot van het gesprek over hoe we kerk kunnen zijn en blijven in deze regio en we delen ook de zorgen rondom de toekomst van de kerk in het dorp met elkaar. Het doel van de ring is dat gemeenten met elkaar in contact zijn en (daar waar mogelijk) samen met elkaar optrekken. Tot 2018 was dit een taak van de classis. Dat was meestal geen geliefde bijeenkomst omdat die gekenmerkt werd door de vele bestuurstaken waardoor het geloofsgesprek naar de achtergrond verdween. De Ring heeft geen bestuurstaken dus hier kunnen we ons echt richten op geloof en op samenwerken, daar waar dat kan en nodig is. Nog voordat de classis Buitenpost opging in de classis Fryslân hebben we onze regio verdeeld in ringen en is onze Ring Bûwekleaster gevormd. Binnen een ring is een aantal gemeenten met elkaar verbonden. Zij hebben als taak deze verbondenheid zichtbaar en vruchtbaar te maken. Daarmee wordt het besef levend gehouden dat het christelijke geloof niet ophoudt bij de grens van eigen dorp of stad. In de ring kan op allerlei manieren ontmoeting gebeuren: • gemeenteleden komen bij elkaar om samen te spreken over het geloof, over wie God, wie Christus voor hen is, over de invulling en beleving van kerkdiensten enz. • • • • 9 (voorzitters van) kerkenraden zoeken elkaar op om de uitdagingen en zorgen met elkaar te delen diakenen overleggen over een gezamenlijke aanpak van problemen en de opzet van projecten kerkrentmeesters wisselen goede ideeën uit en delen hun expertise en zorgen in de ring wordt een kerkendag georganiseerd of een tocht langs kerkgebouwen.

Algemeen De Ring Bûwekleaster omvat de volgende gemeenten: 1. Prot. Gem. Kootstertille 2. Prot. Gem. Augustinusga 3. Prot. Gem. Drogeham 4. Prot. Gem. Harkema 5. Twijzel – De Oerdracht 6. Twijzel - Petruskerk 7. Prot. Gem. Rottevalle 8. Prot. Gem. Surhuisterveen-Boelenslaan 9. Prot. Gem. Surhuizum 10. Prot. Gem. Jistrum 11. Prot. Gem. Eastermar De predikanten en kerkelijk werkers van de Ring Bûwekleaster vormen samen één werkgemeenschap met de predikanten en kerkelijk werkers van de Ring Kollum-Buitenpost. Ds. Jan Glas Let een beetje op elkaar. Ik reken op u Persbericht, Barneveld, 20 maart 2020 Deze week sprak Mark Rutte ons volk toe. Onze premier eindigde zijn toespraak met de woorden: ‘Let een beetje op elkaar. Ik reken op u’. De Bijbelvereniging refereerde aan deze woorden en schreef de Nederlandse kerken aan met de woorden: ‘Veel kerken geven graag gehoor aan de woorden van onze premier en zoeken naar wegen om mensen in deze periode te steunen. De Bijbelvereniging biedt de mogelijkheid om kosteloos een boekje met de Psalmen te bestellen. Daarnaast is er een boekje beschikbaar met steun biedende Bijbelgedeelten: ‘InZicht’. De boekjes, die mooi zijn uitgevoerd met een harde kaft, kunnen kosteloos besteld worden door kerken, zorginstellingen en meelevende christenen. In de boekjes kan een persoonlijk woord worden geschreven. 10

Algemeen Prachtig om in deze bijzondere tijd hiermee anderen te bemoedigen. Het is een eenvoudige, maar mooie manier om licht te verspreiden in deze, voor velen, donkere tijd!’ ‘Het bericht maakte nogal wat los’, aldus Ad van Leeuwen, penningmeester van de Bijbelvereniging. ‘We dachten met 5.000 boekjes een aardige voorraad te hebben, maar op één dag werden al 1.200 exemplaren besteld! We hebben direct bij Jongbloed geïnformeerd of het mogelijk was om er 10.000 te laten bijdrukken. Daarop werd gelukkig heel positief gereageerd en we hebben de opdracht gegeven. Menselijkerwijs denk je dan natuurlijk aan de financiële consequenties, maar we gaan deze weg in vertrouwen. Het is ook niet de eerste keer dat we ‘in het diepe springen’. Daarin zijn we nooit teleurgesteld, en we geloven dat dit ook deze keer niet zal gebeuren. Juist in deze tijd vinden mensen troost en bemoediging in het Woord van God! Daar zijn we dankbaar voor en we willen daarom vol passie deze zinvolle boekjes kosteloos verspreiden.’ Meer informatie over de Bijbelvereniging en de op voorraad zijnde uitgaven, vindt u op de website:www.bijbelvereniging.nl. Gebed Goede God, U hebt ons aan elkaar gegeven om elkaar te troosten en te bemoedigen, om te steunen en te dragen, om met elkaar te delen van onze rijkdom. Geef dat wij dit in deze onzekere tijden niet vergeten. Dat wij ontdekken mogen hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen. Tegelijkertijd bidden wij: help ons om elkaar vast te houden om elkaar te helpen en er te zijn voor elkaar. 11 Dat we ons niet tegen elkaar laten uitspelen, dat we niet ons eigenbelang, de hebzucht de boventoon gaat voeren. Dat wij niet vergeten dat we alleen met elkaar deze wereldwijde crisis aankunnen. Dat wij weten, dat U bij ons bent, ons draagt, in goede tijden en in tijden van tegenspoed. Amen

Algemeen In een wereld waar ineens duidelijk wordt we kunnen veel en tegelijkertijd zo weinig de wereld is bij lange na niet zo maakbaar als zij lijkt Houd hoop daar waar zij ver weg lijkt want wie de hoop verlies verliest de toekomst Zoek licht in het grootste duister want wie het licht verliest verliest de toekomst Vertrouw daar waar angst regeert want wie vertrouwen verliest verliest zichzelf Koester alles waar je van houdt want wie koestert beseft de echte rijkdom van het leven Een ieder die zich, op welke wijze dan ook maar, inzet voor de ander: dank daarvoor en vergeet niet: wat je geeft dat blijft! Ondanks alles: heb lief en houd vertrouwen, ook vandaag! Jan van der Meer gedicht

Gemeentenieuws - Surhuizum Gemeente zijn in tijden van het corona-virus Als kerkenraad volgen we de richtlijnen die worden aangegeven door de landelijke overheid, het RIVM en de Protestantse Kerk. Op het moment van schrijven betekent dit er tot 1 juni geen kerkdiensten en bijeenkomsten worden gehouden. Op www.protestantsekerk.nl kunt u eventueel zelf volgen of de richtlijnen worden aangepast. Ruim twee maanden geen kerkdiensten, bijeenkomsten en vergaderingen en ook zo min mogelijk persoonlijke ontmoetingen draagt niet bij aan de onderlinge betrokkenheid in de gemeente. Daarom zijn er alternatieven bedacht. Als eerste voor de zondagochtend. Zolang de beperkingen voor bijeenkomsten gelden, zal er op de zondagen om 9.30 uur een korte uitzending zijn via http://kerkdienstgemist.nl/stations/991protestantse-gemeente-surhuizum. Naast een kleine overdenking zal er in de voorbeden aandacht geschonken worden aan bijzonderheden die bekend zijn uit de gemeente en het dorp. U kunt aandachtspunten voor het gebed doorgeven aan dominee Borger. Aan het einde van de uitzending worden berichten doorgegeven met het oog op de komende tijd. Bijzondere aandacht vragen we voor de Goede Vrijdag. Dan zal er ’s avonds om 19.30 uur een uitzending zijn via http://kerkdienstgemist.nl. Er zullen dan iets meer kerkenraadsleden aanwezig zijn en het Heilig Avondmaal zal worden bediend. Zelf kunt u thuis, voorafgaand aan de dienst een stukje brood en een klein glaasje wijn, druiven- of appelsap klaarzetten. 2

Gemeentenieuws - Surhuizum Wanneer in de kerk brood en wijn gedeeld worden, wordt u genodigd om thuis mee te eten en te drinken om zo in verbondenheid met elkaar het lijden en sterven van Jezus te gedenken. Met het oog op het pastoraat zijn er afspraken om zoveel mogelijk telefonisch contact te onderhouden met elkaar. Wanneer u niet bent gebeld, maar wel behoefte heeft aan contact, laat het weten aan de wijkouderling of dominee! Ook voor het noemen van de namen van mensen die extra aandacht nodig hebben en voor het doorgeven van aandachtspunten voor de voorbeden houden wij ons aanbevolen. Met het oog op de komende Paastijd kunt u overwegen ‘Paas-kaarten’ te sturen, zoals we dat anders doen voorafgaand aan de Kerstdagen. Voor mogelijke wijzigingen of aanvullende berichten: houd zo veel mogelijk de digitale Kerkgroet en de website van onze kerk (www.pknsurhuizum.nl) in de gaten. Namens de kerkenraad, ds. Guda Borger Vanuit de kerkenraad I.v.m. het corona-virus gaat de gemeenteavond van 22 april niet door. 3

Gemeentenieuws - Surhuizum Koster - Beheerder Zoals u weet heeft het college van kerkrentmeesters enige tijd terug een vacature voor een koster-beheerder geplaatst in Tsjerkefinster. Wij zijn erg blij dat wij u mee kunnen delen dat wij per 1 mei 2020 een nieuwe koster-beheerder hebben. (dit stond vermeld op de kerkgroet van 8 maart, nog niet in het vorige Tsjerkefinster, omdat het contract pas eind februari is getekend). Cor en Joke Annema nemen het stokje over van Feike en Henny van der Veen; die gaan vanaf 1 mei 2020 van hun pensioen genieten. De Annema's wonen op een steenworp afstand van de Doarpstsjerke aan it Langpaed 8 en zijn sinds januari ook lid van onze kerk. Namens het college van kerkrentmeesters, Piet André Huistra Even voorstellen Wij zijn Cor en Joke Annema. Sinds mei 2018 wonen wij ij de nieuwe woning aan It Langpaed 8, waar eerst een oude twee onder een kap woning stond. Wij zijn 25 jaar koster en beheerder geweest in Drogeham. Koster van de hervormde kerk en beheerder van het kerkelijk gebouw de Fakkel. Ook was de Fakkel een soort van dorpshuis. Veel activiteiten vonden daar plaats zoals biljarten, toneel, bruiloften en buffetten. Wat natuurlijk inhield dat we elke avond vaak tot in de late uurtjes in de Fakkel aan het werk waren. Dat hebben we met veel plezier gedaan, maar na 25 jaar hebben we besloten daarmee te stoppen tot we vorig jaar de vacature van koster/beheerder in het Tsjerkefinster lazen. Ja, toen begon het toch weer te kriebelen. Het omgaan en contact met de mensen zoals we altijd gewend waren. Gesolliciteerd en ook nog aangenomen. Daarom nemen we nu per 1 mei het stokje over van Feike en Henny van der Veen. Wij gaan proberen om zoveel mogelijk op de oude voet door te gaan zoals u gewend bent. Wij kijken er naar uit om als kostersechtpaar er voor u te zijn, zowel in de kerk als in It Gebou. Vriendelijke groeten, Cor en Joke Annema 4

Gemeentenieuws - Surhuizum Nieuwe wijkwerkers It Noard Wij zijn heel blij dat we voor It Noard, 2 nieuwe wijkwerkers hebben gevonden! Dhr. H. Wijnsma gaat het bezoekwerk op zich nemen en mevr. P. Talstra-Bouma gaat de Tsjerkefinster bezorgen. Zij wonen beide in It Noard, dus zijn geen onbekenden in deze wijk. Wij willen jullie veel succes en Gods zegen toewensen bij deze taak in onze gemeente! Namens wijkteam 1, Annie Hiemstra Korte kennismakingJeugdwerker Steven Akker Wie ben ik, Op zondag 1 maart was ik al bij jullie in de kerk en mocht ik mij kort voorstellen, dus de mensen die er waren hebben al iets over mij gehoord en mij gezien. Voor wie mij nog niet kent of meer over mij wil weten kan ik het volgende vertellen: Mijn naam is Steven Akker en ben op 0-1-1964 geboren in Sneek, momenteel woon ik al vanaf mijn 18e jaar in Wijnjewoude. In 1991 ben ik getrouwd met mijn vrouw Jikke en we hebben nu 3 kinderen. Een dochter, Marijke zij is nu 20 jaar oud, een zoon Martijn van 18 jaar en nog een dochter Berber, zij is nu 16 jaar. In mijn dagelijkse bezigheden ben ik instructeur bij Het ROC Friese poort in Drachten en geef daar de praktijklessen mechatronica. Dit doe ik nu 3.5 jaar en doe dit met veel plezier, daarvoor ben ik 26 jaar werkzaam geweest bij een installatiebedrijf en deed veel werk in de agrarische sector, zoals ventilatiesystemen ontwerpen en aansluiten voor de pluimveehouderij ect. 5

Gemeentenieuws - Surhuizum In mijn eigen gemeente in Wijnjewoude ben ik ook werkzaam in het jeugdwerk en verzorg daar met 2 andere medewerkers 2 x in de maand een tienerdienst. Verder doe ik mee met een gespreksgroep en heb hier diverse Alpha en Youth Alpha cursussen gegeven. En dan nu Surhuizum, via Royal Mission ben ik hier werkzaam, en wil ik graag mee bouwen aan een gemeente waarin de jongeren en ouderen zich thuis mogen voelen, waar we naar elkaar om mogen zien en aanstekelijk mogen zijn voor de omgeving, zodat iedereen mag zien hoe groot de liefde van God is, en wat een geweldige toekomst Hij voor ons heeft. Zelf heb ik deze liefde in mijn eigen leven mogen ervaren, en wil vandaar uit Zijn liefde delen en bekent maken. Ik kan dit niet alleen, en wil jullie als gemeente dan ook te vragen om voor te ondersteunen en voor mij te bidden, en tips en ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom. En als je vragen hebt, hoor ik het ook graag. Ik heb liever dat we met elkaar spreken, dan dat we over elkaar spreken. Helaas is dat laatste nu even moeilijk, maar ik wil contact met jullie en vooral met de jongeren via de facebookgroep Jeugdwerk Surhuizum, zij kunnen zich aanmelden bij deze groep en kunnen dan lid worden en ook berichten in deze groep plaatsen. Br.gr. Steven Akker Email: steven@royalmission.nl 06-13257806 6

Gemeentenieuws - Surhuizum Jeugdwerk Het seizoen loopt alweer op zijn eind en er waren ook al een aantal leuke slotaktiviteiten bedacht en georganiseerd. Helaas kunnen deze in eerste instantie in verband met Corona niet doorgaan. Zodra dit weer mogelijk is zullen we jullie op de hoogte brengen. Ook voor de paasei aktie zijn we nog op zoek naar een alternatief. Inmiddels zijn we wel weer aktief op facebook op jeugdwerk surhuizum, hou deze site in de gaten, we gaan online iets leuks organiseren. Kijk volgende week ook naar Wim Hoddenbagh – Presence op Facebook watch. De start van de nieuwe presence tour!!! Een gezegende groet, Dina Jager Voor vragen, opmerkingen, voorbede of ideeën mogen jullie mij altijd bellen!!! 06-23051754 7

Gemeentenieuws - Surhuizum Kinderkerk Nu de kerkdiensten niet doorgaan, komen we van de kinderkerk ook niet bij elkaar. Op internet plaatsen we regelmatig werkjes die we bij de kinderkerk zouden doen, die je nu misschien thuis kunt doen, zoals deze rebus. Kijk maar eens op http://www.pknsurhuizum.nl of op de Facebook pagina PKN Kerk Surhuizum. 8

Gemeentenieuws - Surhuizum Dankbetuiging Via deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven, aanwezigheid, lieve woorden en kaarten die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze zorgzame heit en pake. Anne Weening Dit heeft ons diep ontroerd en tegelijkertijd erg gesteund. Sijtine, Auke, Auke en Jantsje Oldenburger 9

Gemeentenieuws - Augustinusga . Bij de diensten? Het doet onwerkelijk aan dat ik hier en nu een stukje kopij voor ons kerkblad zit te typen. Deze stralend mooie eerste lentedag met een volop schijnende zon, ‘wjukeljende ljippen’ en ‘roppende skriezen’ verhult wat ons land, deze wereld, nu al weken in de greep heeft. In deze weken naar Pasen reizen we door het duister naar het Licht, het Licht van de opgestane Heer. Ook in onze diensten in de Augustinitsjerke hadden we dat als gemeente graag weer samen willen gedenken en vieren. Maar de ingrijpende maatregelen met betrekking tot de uitbraak van het corona-virus zetten een streep door al onze plannen en wensen. Op dit moment weten we dat we tot 1 juni zeker geen samenkomsten zullen houden in onze gemeente. Het is goed om te zien dat er op een andere manier wel vieringen kunnen worden gevolgd op tv of internet. Ontroerende momenten maar ook troostende en opbeurende woorden mogen daar klinken. Mochten we na 1 juni wel weer mogen samenkomen in onze kerk dan zult u via onze website en via facebook daarover worden geïnformeerd. Wat zou het mooi zijn als we na 1 juni weer bij elkaar mogen komen in onze Augustinitsjerke. Verheugende mededelingen We zijn blij u te kunnen melden dat we binnenkort een predikant voor onze gemeente gaan beroepen, we doen dit samen met de PG van Harkema. Na een aantal gesprekken heeft de ‘beroepingscommissie’ de kerkenraad aanbevolen ds. Inge Landman uit Ermelo te beroepen als predikant voor onze gemeente voor 20%, dat zijn er 8 uren per week. 10

Gemeentenieuws - Augustinusga De kerkenraad heeft deze aanbeveling overgenomen en tijdens de gemeenteavond heeft ook de gemeente ingestemd met deze voordracht. Ds. Inge Landman werkt nu nog bij Kerk in Aktie. Binnenkort verhuist ze naar Aldeboarn waar haar partner veehouder is, samen verwachten ze in september een baby. Ze zal daardoor haar intrede doen in januari 2021. In de maanden juni en juli hoopt ze al wat kennis te maken met onze gemeente, in welke vorm dat zal zijn zullen we nog met haar bespreken. We zijn blij en God dankbaar dat we in haar een nieuwe predikant voor onze gemeente hebben mogen ontmoeten en hebben er alle vertrouwen in dat haar werk tot zegen mag zijn in en voor onze gemeente. Als kerkelijk werker hebben we een overeenkomst gesloten met Erwin Kooistra uit Surhuisterveen. Erwin is 24 jaar en net afgestudeerd in Theologie aan de EH in Ede. Hij zal een deel pastoraat doen in onze gemeente, maar ook een deel van zijn tijd zal hij besteden aan de jeugd en de ‘jongere generatie’. In goed overleg zullen we daarover met hem een duidelijke taakomschrijving opmaken. Hij zal voor 16 uur per week in onze gemeente aan de slag gaan en hoopt al in mei te beginnen. U snapt nu wel dat ik boven dit stukje, ondanks de verwarrende huidige tijd, toch durfde te schrijven ‘Verheugende mededelingen’. Als kerkenraad zijn we blij met de komst van ds. Inge Landman en van kerkelijk werker Erwin Kooistra. We hopen binnenkort hen tijdens een kerkdienst aan u voor te kunnen stellen en zoeken ook een goede manier om u met hen kennis te laten maken. Ruurd Boonstra 11

Gemeentenieuws - Augustinusga Voor u gelezen Opeens is onze wereld niet meer die plek die we, in Nederland dan toch tenminste, behoorlijk op orde hadden. Mensen zijn afgelopen weken snel voorzichtiger geworden, soms weifelend, soms radicaal. Ook de overheid probeert zoekend en soms even struikelend haar weg te vinden in een nieuwe werkelijkheid. Dat slaagt best behoorlijk. De bewindslieden en de baas van het RIVM lieten zich afgelopen weken zien als mensen die ondanks de zichtbare vermoeidheid onverstoorbaar en daadkrachtig steeds nieuwe noodzakelijke stappen zetten. Mensen tonen zich massaal bereid om anderen hulp te bieden. Ontelbaar veel vrijwilligers hebben lokaal en regionaal hulpplannen gesmeed. Ontelbaar veel anderen bemannen de nationale hulplijnen voor advies of een luisterend oor, zowel van rodekruis.nl als van nietalleen.nl. Dat laatste is een initiatief van kerken en christelijke organisaties, als praktisch vervolg op de Nationale Gebedsdag van woensdag 18 maart. Tegen die gebedsdag werd door sommige niet-christenen bevreemd aangekeken, maar door anderen ook helemaal niet. Toen ChristenUnie-voorman Seegers erover vertelde op televisie, verklaarde een van de twee presentatoren ,,helemaal niet christelijk te zijn” maar het ,,mateloos fascinerend” te vinden en ,,best wel mooi eigenlijk”. De vele persoonlijke gebedsteksten en -filmpjes die online staan, illustreren en verwoorden de zorgen en liefde die iedereen in het land zal herkennen: ze gaan over de kinderen die nu thuis zitten maar voor wie dat geen veilig thuis is, over mensen die een geliefde moeten begraven in heel klein gezelschap, over verantwoordelijken die moeilijke beslissingen moeten nemen, over de ernstig zieken, de opa’s en oma’s. Maar herkenbaar of niet, veel mensen hebben niets meer met christendom of God. Tegen hen zegt de Britse theoloog Nicholas Lash: probeer God dan eens te zien als ‘het kostbaarste’. Dat woord drukt geen abstracte entiteit uit maar omschrijft een relatie: die tussen jou en wat je ultiem waardevol of heilig is. Theoloog des Vaderlands Samuel Lee maakte een soortgelijk gebaar toen hij corona beschreef als uitdaging om 12

Gemeentenieuws - Augustinusga terug te keren tot God”. Lee vertaalde dat bij deze gelegenheid niet als bekeringsopdracht maar het herstellen van alles waar het om gaat! ‘Terug naar goedheid, naar normen en waarden van barmhartigheid, gerechtigheid en medemenselijkheid. Het corona-virus daagt ons uit om de werkelijke ziel van onze economie, politiek en religie niet kwijt te raken, maar te herstellen.’ Dat is een voor niemand onbegrijpelijke handreiking om de aandacht te richten op zaken die ons eigenbelang overstijgen. Ria Kraa; Hoofdredactie@frieschdagblad.nl Een verwarrende tijd waarin we allen zoeken naar nieuwe wegen in deze ‘onwerkelijke werkelijkheid’ Ook als kerkelijke gemeente zien we ons geplaatst voor allerlei vragen. Niet alleen moeten we allerlei activiteiten, waaronder de kerkdiensten afgelasten, ook moeten we wegen zoeken om elkaar op een andere manier toch bij te staan. Het gebed is altijd al een weg om je vragen en moeiten God voor te leggen. Als bij elkaar op bezoek gaan niet meer gaat, is er toch nog de telefoon, mail en social media. Ook een kaartje of brief is een mooie manier om contact te onderhouden en elkaar te bemoedigen. Op onze website hopen we u op de hoogte te houden van het wel of niet doorgaan van de activiteiten. Hier staat ook een link waarop allerlei tips en aanwijzingen van de landelijke kerk staan, kijk er eens naar. Een heel mooi initiatief is nietalleen.nl met een prachtig symbolisch logo Iedereen die in deze moeilijke tijd hulp nodig heeft, kan zich hier melden, allerlei instanties, organisaties maar ook kerken proberen dan een praktisch oplossing te bieden. Mogen we er op rekenen dat ook in onze gemeente, breder nog, in ons dorp, mensen ook een beroep op elkaar kunnen doen. Mei elkoar, foar elkoar. 13

Gemeentenieuws - Augustinusga Oproep luiden kerkklokken Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken ook alle kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. Ook in Augustinusga gaan we hier aan meedoen. Hieronder een bemoedigend gedicht van Huub Oosterhuis, lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heengeslagen, zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op handen dragen. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn gangen. Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen. Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. Ik moet in lief en leed naar U verlangen. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw mens besteden. Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 14

Gemeentenieuws - Augustinusga Voor u allen hierbij een Anglicaans gebed waar de scriba van de Synode ds. R. de Reuver de dienst op tv op 15 maart jl. afsloot: Houd ons Heer onder de schaduw van uw ontferming. Versterk en ondersteun allen die bang zijn. Wees met allen die zorg dragen voor zieken en ontheemden. Richt op allen die gebukt gaan. Troost ons in het vertrouwen dat niets ons kan scheiden van Uw liefde. Amen. Een zegenbede De Heer zal voor u zijn, om u de juiste weg te wijzen. De Heer zal achter u zijn, om u te beschermen tegen gevaar. De Heer zal onder u zijn, om u te troosten als u verdriet hebt. De Heer zal naast u zijn, als een beschermende muur, wanneer anderen over u vallen. De Heer zal boven u zijn om u te zegenen. Zo zegene u God, vandaag, morgen, in eeuwigheid. Amen. Met een hartelijke groet, Annie IJlstra (ouderling) 15

Gemeentenieuws - Augustinusga Het digitale ponkje Momenteel draaien wij proef met het digitaal kollekteren. Wij maken gebruik van GIVT, ontwikkeld door een groep jonge kerkleden uit het midden van het land, om ook mee te doen, kunt u de GIVT App downloaden op uw telefoon. De enthousiaste deelnemers Adri en Wibbe vertellen u graag meer. Het geven blijft anoniem, u geeft uw bijdragen aan voor bv de eerste en tweede kollekte en houdt eenvoudig uw telefoon bij de kollektezak waarin zich de zender bevindt. Ook is het mogelijk thuis te geven, op de app vindt u een lijst met deelnemende kerken. De kerkrentmeesters van de Augustinitsjerke Oproep van de kerkrentmeesters PKN Augustinitsjerke Per 1 juli a.s. stopt onze beheerster van het Tsjerkegebou. Wij zoeken een beheerster of beheerder om deze werkzaamheden over te nemen, dit werk kan uitgebreid worden met het beheer van de kerk (niet het kosteren). Voor informatie kunt u bellen met Pieter Nicolai; tel 352425 (overdag) tel 352353 (s’avonds) Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Augustinusga. 16

Agenda Protestantse gemeente Augustinusga Tijdens het koffie drinken op de eerste zondag van de maand is er uitgifte van collecte munten in het Tsjerkegebou Protestantse gemeente Surhuizum - De gemeenteavond 22 april gaat niet door. - 1e maandag van de oneven maanden: Voltallige kerkenraad - 3e maandag van de maand: Breed moderamen - 1e dinsdag van de maand (19.00-19.30uur): collectemunten zitting in It Gebou - Kaarten, postzegels e.d. bij de Doarpstsjerke in te leveren (in de Pije) of in de brievenbus op It Noard 6. Alvast bedankt, namens de zending Inleveren kopij in lettertype Arial 14: 18 april 2020 Tsjerkefinster klaarmaken en verspreiden op de maandag voor de 1e zondag van de maand 17

Algemeen verzoek Geboorte, huwelijk en overlijden graag melden aan: a. de scriba b. de predikant c. de wijkouderling(e) d. het kerkelijk bureau Kerkelijke huwelijksbevestiging graag in overleg met de predikant aanvragen bij de kerkenraad. Ook de koster tijdig in het overleg betrekken, met het oog op het kerkgebouw. Bij ziekte of ziekenhuisopname de wijkouderling(e) en predikant graag inlichten. Bij vertrek uit de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt u automatisch lid van de kerk in uw nieuwe woonplaats. Bij verhuizing binnen de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt de adreswijziging automatisch doorgegeven aan de ledenadministratie. Bij mutaties van of naar een niet-PKN gemeente graag contact opnemen met het kerkelijk bureau. Alle adressen en eventuele telefoonnummers vindt u vóór in dit blad of in het jaarboekje van de eigen gemeente 18

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
Home


You need flash player to view this online publication