0

Kerkgroet zondag 11 oktober 2020 Protestantse gemeente Surhuizum Eredienst: 9.30 uur: Ds. B.v.d. Boon, Suwâld/Tytsjerk Dienst volgende week: 9.30 uur: Ds. Guda Borger-Koetsier, mmv bgb Foar Jo Kinderkerk: Chayenny Mededelingen: Sipelaksje Op vrijdag 23 oktober a.s. is weer onze jaarlijkse sipelaksje Deze keer hebben we de actie uitgebreid met de verkoop van aardappelen. Vanaf 17.00 uur komen we huis-aan-huis aan de deur met sipels en ierappels. (onder voorbehoud i.v.m. het corona-virus) De opbrengst is voor het jeugdwerk van PKN Surhuizum. Alvast bedankt voor jouw/uw steun! Jeugdwerk PKN Surhuizum Kinderkerk Thema zondag 11 oktober 2020 : ‘Ik doe mee!’ Ezra 1, 3:1-6 Het volk Israël zit in ballingschap in Babylonië. Ze krijgen de kans om terug te gaan naar Jeruzalem om daar te tempel te herbouwen. Er begint een bouwproject met bijzondere betekenis: Hier wordt het huis van de Heer herbouwd. Doe je mee? Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we uw bijdrage voor via Kerk in Actie tijdens de collecte op zondag 18 oktober Dank u wel. www.kerkinactie.nl/zustersrwanda en folder/stukje in Tsjerkefinster van oktober. De diaconie. Tsjerke Ynfo: Deze maand heeft u het jaarlijkse tsjerke ynfo ontvangen, het informatieboekje waarin u allerhande adressen en wetenswaardigheden kunt vinden omtrent de kerk. Ten opzichte van de vorige editie is er dit keer veel veranderd. Wij vragen u dan ook om de oude editie weg te doen en de nieuwe tsjerke ynfo te gaan gebruiken. kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com De belangrijkste wijziging is dat veel emailadressen zijn aangepast. website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

Voorheen hanteerden we de privé-emailadressen, maar sinds begin dit jaar zijn de meeste emailadressen gekoppeld aan de functie binnen de kerk. Als uw emailadres gewijzigd is, heeft u hiervan bericht gekregen via KRM. Mocht u uw nieuwe emailadres nog niet gebruiken, dan graag hierbij het verzoek dit wél te gaan doen. Agenda 12 oktober. 19.30 Vergadering kerkrentmeesters. Bovenzaal. 13 oktober. 19.30 Diaconie. Bovenzaal. 15 oktober. 20.00 Club Jetze van der Veen. It Gebou. Kerkbezoek vanaf 11 oktober 2020 Zoals u vast via de media hebt gehoord, zijn deze week de regels voor het kerkbezoek flink aangescherpt. Op grond van de huidige richtlijnen mogen de kerkdiensten bezocht worden door 30 kerkgangers, exclusief personeel en ambtelijke vertegenwoordiging. Naast de 30 personen in de kerk van Surhuizum, kunnen er ook 30 kerkgangers plaatsnemen in het Gebouw. Daar zal de dienst via een beeld- en geluidsverbinding te volgen zijn. In totaal komen we daarmee uit op 60 kerkgangers die we een plek kunnen bieden om de kerkdienst bij te wonen. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal kerkgangers dat momenteel de diensten bezoekt. U wordt dus van harte uitgenodigd om ook de komende zondagen naar de kerkdienst te komen. De hoop is dat een volgend overleg tussen kerkelijke organisaties en de minister weer meer ruimte gaat bieden voor maatwerk in het toelatingsbeleid bij kerkdiensten. Zodra daarover meer bekend is, zullen wij dat op de website en de Kerkgroet publiceren. Houd dus ook de website in de gaten! Pastoraat Zr. W S-B van de Bonhommestrjitte herstelde snel na de operatie en mocht zondag al weer naar huis. Spannend is nu vooral de uitslag van het weefselonderzoek. Liturgie Lied voor de dienst: Afkondigingen. Intochtslied: Ps. 25: 2 Here maak mij uwe wegen) (Begeleid door de organist) Votum en groet. Luisterlied: Wat de toekomst brenge moge (https://youtu.be/Ft3a943Do-A) Gebed ter verootmoediging. Genadeverkondiging. In Matheus 11 zegt de Here Jezus tegen de mensen om Hem heen: 28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ Leefregel: Filippenzen 2: 1, 5 (NBV) Clipje. https://youtu.be/8NjRL-K5RM0 True sportsmanship Gebed. De kinderen gaan naar het kinderwerk. Luisterlied: Heer Uw licht en Uw liefde schijnen couplet 1 en 2 . https://youtu.be/DhIZTX6YL-Q (graag tot 2.10) (van Harmke Dijkstra) Schriftlezing: Lukas 18: 1-8 Lied: NLB. 291: 1 (Nooit kan ’t geloof te veel verwachten) (Begeleid door de organist) Verkondiging. Lied: https://youtu.be/N4e_3x57dZs (Eens zal op de grote morgen) Gebed. De kinderen komen terug in de kerk. Lied: Joh. de Heer: 45.a. 1 (EL. 132: 1, 3 )(U zij de glorie) kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

(Begeleid door de organist) Zegen. Collecte. Sprankelende, belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 t/m 4 jaar samen met hun ouders en/of verzorgers. Plaats: It Gebou Datum: Woensdag 7 oktober 2020 Aanvang: 9.30 uur Kijk voor meer informatie op kerkopschoot.nl Alle kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 hebben een flyer gekregen en zijn samen met hun ouders en/of verzorgers van harte welkom. Ken je iemand die mogelijk ook belangstelling heeft, geef dit door via onderstaand mailadres. I.v.m. het corona-virus is het nodig om je voor zaterdag 3 oktober a.s. aan te melden kerkopschootsurhuizum@gmail.com Tot ziens op 7 oktober! Ds. Guda Borger, Hinke Arrighi en Gryt Wijma Gebruiksplan kerkelijke gebouwen van de PKN Gemeente van Surhuizum Vanaf 30 Augustus a.s. willen we graag weer aanvangen met de kerkdiensten met u als gemeente in onze eigen “Doarpstsjerke”. De eerste dienst is meteen een bijzondere dienst, namelijk de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers en het afscheid van een aantal zittende ambtsdragers. Met het protocol van de landelijke PKN als leidraad heeft een team van een aantal gemeenteleden waaronder de koster en een aantal kerkenraadsleden een gebruiksplan opgesteld. We kunnen in de kerk ongeveer 30 personen kwijt met inachtneming van de Covid- 19 regels die door het RIVM zijn voorgesteld. Daarnaast is er de mogelijkheid om een liveverbinding te maken met beeld en geluid naar het gebouw. Daar is plaats voor 30 mensen. Let op: Voor de bevestigingsdienst vragen we u om vooraf kenbaar te maken dat u naar de kerk wilt komen, en met hoeveel personen. Reserveren kan bij de koster via koster@pknsurhuizum.nl of bellen met 06-11195100. Voor de overige diensten achten wij (tot nader) order reserveren niet nodig. Praktische gang van zaken bij het bezoeken van de kerkdiensten - Heeft u 24 uur voorafgaand aan, of op het moment van de kerkdienst één of meerdere van de volgende (milde) klachten: - neusverkoudheid, loopneus, niezen; - keelpijn, lichte hoest, benauwdheid; - verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; dan vragen we u de dienst niet bij te wonen. - Bij de zij-ingang wordt u ontvangen door leden van het coördinatieteam. Zij zijn goed herkenbaar aan de hesjes die ze dragen. De coördinator wijst u uw plek. In het belang van ons aller veiligheid - graag hun aanwijzingen opvolgen! - Bij de ingang kunt u uw handen desinfecteren. - Respecteer de 1,5 meter afstand. - De garderobe is gesloten. Wilt u het toilet zo weinig mogelijk gebruiken? - Tijdens de dienst wordt er niet gezongen. Onze kerk voldoet niet aan de inhoud qua volume die in het landelijk protocol staat beschreven. De muziek wordt op een andere manier ingepast in de dienst, bijvoorbeeld via de beamer. - De collecte wordt gehouden in de Pije. Daar staan collectebussen klaar met daarop aangegeven waar het voor is (Diaconie, kerk en Bouwfonds). - De voordeur wordt niet gebruikt als in- en uitgang! We hanteren éénrichting verkeer door de zijingang. kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

- Volg ook bij het uitgaan de aanwijzingen van de coördinatoren op, loop niet door elkaar. Praktische gang van zaken bij het gebruik van de consistorie - In de consistorie mogen maximaal drie personen gelijktijdig aanwezig zijn - Voor het consistoriegebed voor en na de dienst betekent dit dat de volgende personen gelijktijdig aanwezig mogen zijn: de dienstdoende predikant en ouderling van dienst en één diaken. - Let bij het binnengaan en verlaten van de ruimte op de 1,5 meter, hanteer bij voorkeur het rotonde principe, rechtsom de tafel de ruimte binnengaan en weer verlaten (éénrichtingsverkeer). Praktische gang van zaken bij het gebruik van de bovenzaal - In de bovenzaal mogen, mits goed geventileerd (deuren en ramen open), maximaal acht personen gelijktijdig aanwezig zijn - Let bij het binnengaan en verlaten van de ruimte op de 1,5 meter, hanteer bij voorkeur het rotonde principe, rechtsom de tafel de ruimte binnengaan en weer verlaten (éénrichtingsverkeer). Praktische gang van zaken bij het gebruik van het gebouw - In het gebouw kunnen tijdens de diensten 30 mensen aanwezig zijn. Dat is op basis van het gegeven dat echtparen en gezinnen bij elkaar kunnen zitten. - In een vergaderopstelling kunnen maximaal 20 mensen gelijktijdig aanwezig zijn. - Let bij het binnengaan en verlaten van de ruimte op de 1,5 meter, hanteer bij voorkeur het rotonde principe, rechtsom de tafels de ruimte binnengaan en weer verlaten (éénrichtingsverkeer). Namens de kerkenraad, tot ziens in de kerk en alvast bedankt voor uw medewerking. Collectegeld Wij nodigen u van harte uit om collectegeld over te maken voor de kerk en de diaconie op de volgende rekeningnummers: • Voor de Diaconie: NL11 RABO 0115 1758 14 t.n.v. Diaconie PKN Surhuizum, ovv Diaconiecollecte • Voor de Kerk: NL45 RABO 0304 2006 54 t.n.v. Protestantse Gemeente Surhuizum, ovv Kerkcollecte. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage! Gezegende dienst toegewenst! kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Home


You need flash player to view this online publication