0

Kerkgroet zondag 2 augustus 2020 Protestantse gemeente Surhuizum Erediensten: 9.30 uur: Korte uitzending, ds. Guda Borger Diensten volgende week: 9.30 uur: Korte uitzending, ds. Guda Borger Mededelingen: Pastoraat Zr. G. Algra-de Vries uit Surhuisterveen heeft de laatste maanden veel last van haar polsen en moet daaraan geopereerd worden. Als alles volgens plan verloopt, vindt de eerste operatie plaats op dinsdag 4 augustus in het MCL. Br. G. van der Boon uit De Westereen moest vrij onverwacht een hartoperatie ondergaan en heeft vijf omleidingen gekregen. De operatie is goed gegaan, maar nog niet bekend is hoelang hij in het ziekenhuis moet blijven. Agenda Aanstaande donderdag, 6 augustus, is er weer een kleinschalige ontmoeting in ’t Gebou, ’s morgens van 10.00 - 11.30 uur. Als u of jij weer eens iemand anders wilt spreken dan de eigen familie of kennissen, dan is dit daarvoor een gelegenheid. De invulling van de ontmoeting is open en kan gezamenlijk worden ingevuld. De volgende bijeenkomsten zijn op 20 augustus en 3 september. Uitzending Deze zondag lezen we over de profeet Jesaja. Boven het Bijbelboek dat naar hem genoemd is, staat: Dit zijn de visioenen die Jesaja heeft gezien over Juda en Jeruzalem. Met name de leiders, maar ook de inwoners worden aangeklaagd om hun wangedrag, het vergieten van bloed en het in de steek laten van wezen en weduwen. In woord en daad hebben zij zich afgekeerd van de Heer, hun God. Angstaanjagende beelden en woorden krijgt Jesaja te zien en te horen. Er lijkt geen uitkomst, geen redding meer mogelijk voor het volk. En toch … De ballingschap die wordt aangekondigd, zal het einde niet zijn. Er blijft heilig zaad over. We lezen Jesaja 6. Liturgie Lied voor de dienst: Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid. (Refrein) En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (Refrein 2x) Woord van welkom Aanvangslied: Psalm 84 : 1 en 4 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer Openingsgebed Inleiding op Schriftlezing Schriftlezing: Jesaja 6 : 1 - 13 [1] In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. [2] Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. [3] Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’ [4] Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook. [5] Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.’ [6] Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. [7] Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’ [8] Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’ [9] Toen zei hij: ‘Ga en profeteer het volgende tegen dit volk: “Luister goed, maar begrijpen zul je het niet; kijk goed, maar inzien zul je het niet.” [10] Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren, en tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden.’ [11] Ik vroeg: ‘Hoe website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

lang, Heer?’ Hij antwoordde: ‘Totdat de steden en huizen geheel verlaten zijn en er geen mens meer woont, tot heel het land verwoest is, één grote woestenij. [12] Totdat de HEER de mensen heeft weggevoerd en er totale verlatenheid heerst in het land. [13] En als er nog een tiende deel achterblijft, dan gaat ook dat in vlammen op, zoals een eik of een terebint wordt geveld voor een vuur. Er blijft slechts een stronk over, en het zaad in die stronk is heilig.’ Lied: Opwekking 125 Heer, ik kom tot U, Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, En reinig mijn hart. Met uw liefde, Heer, Kom mij tegemoet, Nu ik mij tot U keer, En maak alles goed. Zie mij voor U staan, Zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, Van U wil ik zijn. Jezus op uw woord, Vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort Mijn bede tot U. Overdenking Lied 912 : 1, 2, 3 (en 9) (= Gezang 473 uit ‘oude’ liedboek) Neem mijn leven, laat het Heer Dank- en voorbeden Lied: Opwekking 7 Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij. Vader in eeuwigheid, Zingt 't gans heelal uw naam. Aarde en hemel, Heer, Zingen uwe naam ter eer, Heel uw schepping door, Eeuwig met 't engelenkoor: Heilig, heilig, heilig is onze God, De Heer Zebaoth. Hemel en aarde ) Zijn van uw grootheid vol.)2x Halleluja (4x). Amen. Zegen Afkondigingen Lied na de dienst: Joh. de Heer 140 Ik zie een poort wijd open staan Collectegeld Wij nodigen u van harte uit om collectegeld over te maken voor de kerk en de diaconie op de volgende rekeningnummers: • Voor de Diaconie: NL11 RABO 0115 1758 14 t.n.v. Diaconie PKN Surhuizum, ovv Diaconiecollecte • Voor de Kerk: NL45 RABO 0304 2006 54 t.n.v. Protestantse Gemeente Surhuizum, ovv Kerkcollecte. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage! Buitendienst Doordat de tentdienst in de Spulwike niet door kan gaan organiseert de PKN kerk van Surhuizum zondag 16 augustus om 14:00 uur een openluchtdienst. Dit is op het veldje bij het dorpshuis. Het thema van de dienst is “Geef nooit op, er is hoop.” Ds Guda Borger gaat voor en muzikale medewerking wordt verleend door de begeleidingsband Foar Jo. Komt u ook?! Neem dan een stoel mee. Voor de kinderen zijn er kleurplaten, neem wel eigen kleurtjes mee. Na de dienst is er een collecte. We houden de 1,5 meter regeling aan en wanneer u verkouden of ziek bent, blijf dan thuis. Wanneer het slecht weer is wordt het een week opgeschoven. We hopen u zondag 16 augustus te zien! Buitendienst 16-08-2020 14:00 uur Geef nooit op! Er is hoop! Gezegende dienst toegewenst! kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication