0

TSJERKEFINSTER Gezamenlijk kerkblad voor de Protestantse gemeente Augustinusga en Protestantse gemeente Surhuizum maart 2020 6

TSJERKEFINSTER 2020 - 21e jaargang Protestantse gemeente Augustinusga Augustinitsjerke Website: http://augustinusga.protestantsekerk.net Predikant: Voorzitter: Scriba: vacant Ruurd Boonstra Sietie Dijkstra Ouderling: Annie IJlstra ruurdboonstra55@gmail.com, 0512-351912 pknaugkerk@hotmail.nl, 0512-352595 Skoalikkers 27, Augustinusga annieijlstra@gmail.com, 0512-352356 Kerkelijke Administratie:Postbus 26, 9285 ZV Buitenpost Koster: Beheerder Gebouw: Protestantse gemeente Surhuizum Website: http://www.pknsurhuizum.nl Predikant: Voorzitter: Scriba: Jeugdwerker: Kerkelijk bureau: Koster : Oeds Holthuis Gryt Wijma Elisabeth Lei Kerkelijke Administratie:Jelle de Vries Anne Spoelstra J. Spoelstra, Skoalikkers 21 A, 9284 TS Augustinusga, 0512-352205 Imke Nicolai, Siccamawei 9, Augustinusga tel 0512-352185 (verhuur) Doarpstsjerke Facebook: PKN Kerk Surhuizum Guda H.Borger-Koetsier 0512-355485, dsborger@pknsurhuizum.nl Mûnefinne 3 9283 VK Surhuizum voorzitter@pknsurhuizum.nl, 0512-352334 Doarpsstrjitte 8, Surhuizum scriba@pknsurhuizum.nl, 0512-352510, It Noard 20, 9283 TB Surhuizum elisabeth@royalmission.nl, P/a Royal Mission, De Knobben 3, 9202 XH Drachten Van Haersmastrjitte 2, Surhuizum, 0512-351854 C.Schuurmanwei 8 9283TH Surhuizum 0512-352553 Feike & Henny vd Veen Doarpsstrjitte 38, Surhuizum, 0512-351934 feike_henny@hotmail.com Redactie Petra de Bruin, Augustinusga Ytje van der Meer, Surhuizum Jorien Zwart, Augustinusga / Tine van der Veen, Surhuizum Inelkaar zetten en verspreiden Augustinusga: Tine Atsma, Detje Spoelstra en Engelien Loonstra Surhuizum: Tryn Kinderman en Nynke Atsma Verspreiding buiten Augustinusga/Surhuizum: Betty de Haan, Augustinusga Kopij Tsjerkefinster Per email: tsjerkefinster@gmail.com Uiterlijke datum van inleveren: zie ‘Agenda’, achterin dit Tsjerkefinster Om fouten te voorkomen graag ook op print inleveren op onderstaande adressen: - bij Petra de Bruin, Geawei 33B te Augustinusga of - bij Ytje van der Meer, Doarpsstrjitte 27 te Surhuizum (in een envelop met opschrift ‘kopij Tsjerkefinster’ en o.v.v. contactgegevens afzender) Kopij kerkgroet Augustinusga Aanleveren per mail: btaugkerk@hotmail.nl of bij een kerkenraadslid. Vóór de vrijdag 18.00 uur. Kopij kerkgroet Surhuizum Aanleveren per mail: kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com of bij Mark Storm, Bonhommestrjitte 20, Sh Vóór de donderdag 20.00 uur. 2

Uit: Veertigdagenmagazine van Kerk in Aktie Veertig dagen om stil te staan en op te staan Het thema voor de 40dagentijd 2020 is ’Sta op! ’ Het is een aansporing, een oproep die we ook veelvuldig in de Bijbel tegenkomen. Soms als een aansporing van God naar mensen, op andere plekken als een roep van mensen onder elkaar en soms zelfs van mensen naar God. Zo roept David in Psalm 44 naar God uit: “Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, omwille van Uw trouw.’ Aansporing In het oude testament is de Hebreeuwse stam voor het woord opstaan ‘kam’. Misschien kent u dit woord uit het verhaal in Lucas 8 waar Jezus zegt: ‘Talita koem’ (‘Meisje, sta op’). Die woord-stam betekent meer dan alleen de letterlijke beweging van het opstaan. Dat zien we terug als we naar verschillende Bijbelteksten kijken. Zo zijn sommige teksten een aansporing voor iemand die de hoop verloren heeft en niet meer weet hoe hij of zij verder kan. Denk aan Jozua na zijn nederlaag (Jozua 7:10) of aan Elia die onder een struik gaat liggen wanneer hij als enige profeet over is gebleven (1 Kon 19:7). ‘Sta op, eet wat’. Kom op, geef niet op. ‘Je ziet nu misschien geen toekomst, maar die is er wel’, lijkt de boodschap te zijn van de engel van de Heer. ‘Sta op’ klinkt als een gereed maken: er staat iets te gebeuren. Sta op, zorg dat je voorbereid bent op wat er komen gaat. Het is de oproep om verantwoordelijkheid te nemen in bepaalde situaties. Ergens voor staan(of tegen opstaan), je stem laten klinken als een profeet. ‘Sta op’ heeft in de Bijbel ook te maken met genezing en leven en een nieuw begin dat er bij God is. Het kan anders In al de facetten van het opstaan lijkt nog iets anders mee te klinken. Het is soms een beweging die ingaat tegen wat je menselijkerwijs zou verwachten. Bij tegenslag is het makkelijker om bij de pakken neer te zitten. Bij situaties van onrecht en verdrukking is het eenvoudiger om je mond te houden en mee te gaan met de massa. Bij ziekte en dreigende dood zou je verwachten dat de dood het einde is. Maar bij God gaat het anders. 3 overdenking

Ook in de Bijbelverhalen die in de 40dagentijd 2020 centraal staan, zien we die beweging. Waar Gods werkelijkheid doorbreekt in de ontmoetingen tussen mensen, ontstaat een nieuw begin en worden mensen aangespoord om op te staan. ‘Sta op’ want het kan anders! Samen in beweging Onze partnerorganisaties wereldwijd leven ten volle vanuit die verschillende elementen van het woord ‘opstaan’ de meest schrijnende situaties op , . Ze staan in tégen onrecht , vóór medemensen in nood. Ze sporen hen aan om op allerlei manieren samen te bouwen aan een betere toekomst. Zo ontstaat er een nieuw begin en leven vanuit geloof, hoop en liefde. Ook in Nederland proberen we stappen te zetten op deze weg van recht en vrede. Samen in beweging. Sta stil Maar de 40dagentijd is er ó ó k om stil te staan . En dan bedoel ik niet: bij de pakken neer te zitten of onder een struik gaan liggen omdat we denken dat het allemaal geen zin heeft. Maar wel: stil staan als een pas op de plaats om te bezinnen op ons leven, op onze relatie met God en op onze roeping in de wereld. Wat gebeurt er in de samenleving? Waar zien we onrecht en verdrukking? Waar vallen mensen buiten de boot? Hoe kunnen we een bondgenoot zijn voor elkaar, dichtbij en ver weg? Neem de tijd om stil te staan bi j het lijden en de gebrokenheid in de wereld. Zoek niet direct naar een oplossing, maar neem de tijd om tot je door te laten dringen wat die gebrokenheid betekent voor jouw leven, jouw geloof en jullie kerkzijn. Want zonder die bezinning en kritische blik op onze werkelijkheid verliezen we focus en verliest ons werk relevantie. In het spoor van Jezus Bij deze bezinning mogen we ons steeds weer laten bevragen en inspireren door anderen. Door elkaar, maar ook door broeders en zusters vanuit kerken en partnerorganisaties over de hele wereld met wie we ons dankzij het werk van Kerk in Actie verbonden weten. We zetten samen stappen op die weg van recht en vrede. Alleen sámen komen we verder en kunnen we elkaar steeds op- nieuw aansporen om op te staan en te gaan in het spoor van Jezus. Hij die ons bij uitstek voorleefde wat opstaan betekent. Een goede 40dagentijd gewenst. Inge Landman (Kerk in Actie - projectmedewerker Bijbel) 4

Erediensten Doarpstsjerke Protestante Gemeente Surhuizum 1-3 Jeugddienst Koffie vooraf 8-3 11-3 15-3 22-3 29-3 9.30 uur Da. J. Douma-v.d. Molen, Leek 19.30 uur Dhr. S. de Boer, Buitenpost Biddag 9.30 uur Dhr. J. v.d. Wal, Morra Fryske tsjinst 9.30 uur Ds. Guda Borger-Koetsier m.m.v. bgb Foar Jo 9.30 uur Ds. J. v.d. Sleen, Surhuisterveen 11.00 uur Ds. Guda Borger-Koetsier m.m.v. gospelband Lighthouse uit Kollumerzwaag 5

Rooster kinderwerk Kinderkerk Surhuizum Datum 01-03-2020 Grietje 08-03-2020 15-03-2020 22-03-2020 29-03-2020 Bart en Ellis Anita vd Schors en Gerrie vd Schors Geertje mmv bgb Foar Jo Maaike Namen leiding bijzonderheden 11.00 uur Jeugddienst, koffie vooraf 6

Algemeen Wil onze dank aanvaarden Wil onze dank aanvaarden, o God, voor al wat leeft, het goede van de aarde, het voedsel dat Gij geeft; wil ons hart versterken, dat wij, U toegedaan, in woorden en in werken elkaar ten dienste staan. Wil onze dank aanvaarden, voor Christus, die ons voedt, het zaad dat uit de aarde opstaat in overvloed, het manna uit de hoge, het brood in de woestijn, dat wij het eten mogen en eeuwig bij U zijn. André F. Troost 7 gedicht

Gemeentenieuws - Surhuizum Verlangen naar God Juist in moeite, pijn en verdriet, verlangen we naar de aanwezigheid van God. We willen iets van Hem voelen, merken, ervaren. Toch is het ervaren van God iets anders dan drijven op roze wolken. Het is vaak in de diepte dat God in beeld komt. Zoals bijvoorbeeld klinkt in Psalm 130: Uit de diepte roep ik tot U, Heer. Vanuit het vertrouwen: Bij de Heer is genade, bij Hem is bevrijding altijd weer. Ook als moeite, pijn en verdriet niet worden weggenomen of opgelost, kunnen we ons naar Hem uitstrekken. Want de Bijbel vertelt over God die verschijnt, spreekt en liefheeft, ook als wij het niet ervaren! Tijdens de storm op zee was er geen Godservaring bij de leerlingen van Jezus. Toen ze ie ts of iemand op het meer zagen lopen, nam de angst toe: het is een spook, een geestverschijning. Tot het moment waarop de stem klonk: Ik ben het, wees niet bang! (Marcus 6:50) Jezus kwam tot hen en zei: Ik ben het. Ook wij zijn niet alleen. Hij is gekomen , ‘God met ons’, Immanuël! Hoe bestaat het. Groothuisbezoek op 16, 17 en 18 maart Dit jaar worden de groothuisbezoeken gehouden op 16, 17 en 18 maart. Op maandag 16 maart is het groothuisbezoek ’s middags van 15.30 uur tot plus minus 17.00 uur. Op dinsdag 17 en woensdag 18 maart is het groothuisbezoek ’s avonds vanaf 20.00 uur. Het thema voor dit jaar is: Een goed verhaal. Met elkaar verkennen we welke Bijbelverhalen voor ons een goed verhaal zijn en welke verhalen misschien een minder positieve herinnering oproepen. En als wij nu het goede verhaal van God willen doorgeven, hoe doen we dat dan en wat vertellen we? Tot en met biddag op 11 maart kunt u zich opgeven bij de wijkouderlingen. Daarna wordt bepaald waar groothuisbezoeken gehouden gaan worden. de Bijbel-lees-kring Helaas kon de bijeenkomst op woensdag 19 februari niet doorgaan. De volgende keer zal zijn op dinsdag 24 maart , aanvang 20.00 uur. We lezen dan verder vanaf Openbaring 10. Belangstellenden zijn van harte welkom! ds. Guda Borger 8

Gemeentenieuws - Surhuizum Uit de kerkenraad Verslag van de extra kerkenraadsvergadering van 10 februari 2020. Ds. W. Beekman, classis-predikant Fryslân, kwam kennis maken met onze kerkenraad. Voorzitter Oeds Holthuis opent de vergadering met gebed en geeft daarna het woord aan onze classispredikant ds. Wim Beekman. Sinds september 2018 kent de Protestantse kerk de functie van classispredikant en wordt in Fryslân deze door ds. Wim Beekman uit Koudum ingevuld. Eén keer in de 4 jaar hoopt hij alle 225 gemeenten in Fryslân te bezoeken. Hij heeft nu 75 gemeenten bezocht. Ds. Beekman vraagt naar het ‘wel en wee’ van onze gemeente. Waar zijn wij trots op?  Het jeugdwerk loopt goed, we hebben actieve kinder - en jeugdleiders en TOPteam medewerkers. Momenteel bezoeken ongeveer 60 tot 70 kinderen en tieners de kinderkerk en clubs. Door het stoppen van onze huidige jeugdwerker Elisabeth wordt de hulp van een professionele jeugdwerker wel gemist.  We zijn trots op dat er elke zondag nog 80 tot 100 mensen de kerkdiensten bezoeken.  We zijn trots op ons bijna voltallige kerkenraad.  We zijn blij met de vele vrijwilligers: de grote groep wijkwerkers, gemeenteleden die in diverse commissies zitten, gemeenteleden die vele hand- en spandiensten verrichten. Het zijn er teveel om op te noemen.  We zijn trots op onze begeleidingsband Foar Jo. 9 uit de kerkenraad

Gemeentenieuws - Surhuizum Op de vraag van ds. Beekman of er zorgen zijn, antwoordt de kerkenraad het volgende: We missen meer mensen uit de middengroep in de kerk, inclusief hun kinderen. Ds. Beekman geeft aan dat de tijden veranderen. Nieuwe generaties maken andere keuzes. We zullen dit moeten accepteren en er mee moeten leren om te gaan. Het is belangrijk om de bakens te blijven verzetten, zaadjes te planten en Gods lamp brandende te houden in de dorpsgemeenschap. Namens de kerkenraad, Gryt Wijma, scriba Datum om alvast te noteren: Gemeenteavond woensdag 22 april 2020 10

Gemeentenieuws - Surhuizum Collecte maand maart De diaconie heeft voor de collecte van de maand maart gekozen voor: Golfstaten - De kracht van Bijbelverhalen Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw collecte! Uw diaconie Oproep bezorgers bloemengroet Eind vorig jaar vroegen we nieuwe vrijwilligers om de ‘bloemengroet’ langs te brengen. We zijn blij dat er mensen op deze oproep hebben gereageerd. Inmiddels zijn er weer voldoende vrijwilligers om op zondag de bloemen uit de kerk langs te brengen bij de zieken of bij mensen die een steuntje in de rug verdienen. Hartelijk dank voor jullie bereidheid hiertoe, jullie inzet wordt zeer gewaardeerd! Uw diaconie 11 diaconie

Gemeentenieuws - Surhuizum Datum 01-03-2020 01-03-2020 03-03-2020 04-03-2020 06-03-2020 08-03-2020 10-03-2020 15-03-2020 17-03-2020 18-03-2020 22-03-2020 24-03-2020 29-03-2020 31-03-2020 Wat: Jeugddienst All Stars B Hinke All Stars C Jan en Bauwina De eetclub Fernanda Reload Klaas All Stars A Jetze All Stars B Hinke All Stars C Jan en Bauwina Reload Klaas All Stars A Jetze All Stars B Hinke All Stars C Jan en Bauwina Afscheid Elisabeth Lei Op 9 februari is er aan het eind van de kerkdienst een woordje aan Elisabeth gericht , is de waardering jegens haar uitgesproken die zij verdient en heeft zij bloemen en presentjes ontvangen. Daarna is bij de Full house bijeenkomst afscheid genomen door de aanwezige jeugd en jeugdleiders. In Surhuizum heeft Elisabeth veel werk verzet voor de jeugd binnen onze gemeente. Ze was een inspirator voor de jeugd - en kinderwerkers, ze is een verbinder en haar passie werkt aanstekelijk. Binnen de gemeente zullen we met z’n allen proberen het vuur brandende te houden, niet alleen binnen onze gemeente maar ook in ons dorp, samen met God. We wensen Elisabeth veel zegen op haar verdere levensweg en veel zegen voor haar gezin. Met Royal Mission worden nog gesprekken gevoerd over Elisabeth haar opvolging voor de komende maanden. 12 Tijd en waar: 11.00 Doarpstsjerke 19.15 It Gebou 19.30 It Gebou Young Stars Agatha en Gryt 15.30 It Gebou 17.30 It Gebou 19.30 It Gebou 19.30 It Gebou 19.15 It Gebou 19.30 It Gebou Young Stars Agatha en Gryt 15.30 It Gebou 19.30 It Gebou 19.30 It Gebou 19.15 It Gebou 19.30 It Gebou jeugdwerk

Gemeentenieuws - Surhuizum KINDERWERK kleurplaat vertaling: tel je zegeningen in plaats van schapen 13

Agenda Protestantse gemeente Augustinusga Tijdens het koffie drinken op de eerste zondag van de maand is er uitgifte van collecte munten in het Tsjerkegebou Datum Dinsdag Activiteit Woensdag 4 maart Ontmoetingsmiddag 10 maart Kerkenraadsvergadering Woensdag 11 maart Bidstond 19.30 uur Woensdag 11 maart Gemeenteavond Woensdag 18 maart Ontmoetingsmiddag Locatie It Gebou It Gebou Augustinitsjerke It Gebou It Gebou Donderdag 19 maart. Een goed verhaal 19.45 uur It Gebou (zie info) Woensdag 25 maart Ontmoetingsmiddag/eten It Gebou (zie info) Woensdag 25 maart Kleasterkuier Jorwert (zie info) Protestantse gemeente Surhuizum Datum om alvast te noteren:Gemeenteavond wo 22 april 2020 - 1e maandag van de oneven maanden: Voltallige kerkenraad - 3e maandag van de maand: Breed moderamen - 1e dinsdag van de maand (19.00-19.30uur): collectemunten zitting in It Gebou - Kaarten, postzegels e.d. bij de Doarpstsjerke inleveren (in de Pije) of in de brievenbus op It Noard 6. Alvast bedankt, namens de zending Inleveren kopij in lettertype Arial 14: 20 maart 2020 Tsjerkefinster klaarmaken en verspreiden op de maandag voor de 1e zondag van de maand 14

Algemeen verzoek Geboorte, huwelijk en overlijden graag melden aan: a. de scriba b. de predikant c. de wijkouderling(e) d. het kerkelijk bureau Kerkelijke huwelijksbevestiging graag in overleg met de predikant aanvragen bij de kerkenraad. Ook de koster tijdig in het overleg betrekken, met het oog op het kerkgebouw. Bij ziekte of ziekenhuisopname de wijkouderling(e) en predikant graag inlichten. Bij vertrek uit de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt u automatisch lid van de kerk in uw nieuwe woonplaats. Bij verhuizing binnen de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt de adreswijziging automatisch doorgegeven aan de ledenadministratie. Bij mutaties van of naar een niet-PKN gemeente graag contact opnemen met het kerkelijk bureau. Alle adressen en eventuele telefoonnummers vindt u vóór in dit blad of in het jaarboekje van de eigen gemeente 15

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
Home


You need flash player to view this online publication