0

Kerkgroet zondag 21 juni 2020 Protestantse gemeente Surhuizum Erediensten: 9.30 uur: Korte uitzending, ds. Guda Borger H.A. Diensten volgende week: 9.30 uur: Korte uitzending, ds. Guda Borger Mededelingen: Zondag 21 juni - viering Heilig Avondmaal Van Avondmaal tot Avondmaal Op de zondagen 21 juni en 23 augustus hopen we als gemeente het Heilig Avonmaal te vieren. Weliswaar via een online-uitzending en niet als gemeente samen in één ruimte. Toch is er alle reden voor dankbaarheid! Want in het Avondmaal mogen we deel krijgen aan de liefde van God, die Hij ons ten volle getoond heeft in het zenden van zijn Zoon. In het ontvangen van brood en wijn krijgen we deel aan de gemeenschap met Christus, ja, met God zelf. We mogen het lichaam en bloed van Christus ontvangen, niet omdat wij dat hebben verdiend, maar omdat Christus zichzelf aan ons schenkt als medicijn tegen onze onverschilligheid, kwade neigingen en tekortkomingen. Hij wil ons richten op God zelf, die liefde is en liefde geeft. In de diensten tussen 21 juni en 23 augustus hoop ik met u en jou stil te staan bij de manieren waarop God zich in de loop van de tijden zelf bekend heeft gemaakt. Na het lezen over de verschijningen van Christus in de Paastijd (christofanieën), gaan we als het ware terug in de tijd en lezen we over de verschijningen van God (theofanieën). Maar we beginnen op deze Avondmaalszondag met een lezing uit 2 Kronieken over het feest van het ongedesemde brood, dat op een afwijkend tijdstip werd gevierd. De liederen zijn gekozen uit het Nieuwe Liedboek, maar staan ook in het ‘oude’ liedboek. U kunt ze van tevoren opzoeken. En als u mee wilt doen met de viering van het Avondmaal: zet alvast een stukje brood klaar en een glaasje wijn of sap. Liturgie m.m.v. organist F. Walstra en de zangers Fenny Bouman, Siep en Rinske Folkerts, Dineke v.d. Velde en Cees Hoogstins. Orgelmuziek voor de dienst Lied 213 : 1, 2 en 5 Morgenglans der eeuwigheid Woord van welkom Openingsgebed Moment van belijden Schriftlezing: 2 Kronieken 29 : 35b - 30 : 6, 9, 13, 18 - 21 en 27 Zo werd de eredienst in de tempel van de HEER opnieuw ingesteld. 36 Jechizkia en heel het volk verheugden zich over wat God voor hen tot stand had gebracht, want het was al met al heel snel in zijn werk gegaan. kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com 30 1 Jechizkia stuurde boden rond in heel Israël en Juda en schreef ook brieven naar Efraïm en Manasse, waarin hij iedereen opriep naar de tempel van de HEER in Jeruzalem te komen om aan de HEER, de God van Israël, het pesachoffer op te dragen. 2 De koning had zich, samen met zijn raadsheren en de volksvergadering van Jeruzalem, gebogen over de mogelijkheid om Pesach te vieren in de tweede maand. 3 Het was namelijk niet mogelijk geweest Pesach te vieren op de vastgestelde tijd, omdat zich toen niet genoeg priesters geheiligd hadden en het volk niet in Jeruzalem bijeen was. 4 Nadat dit voorstel door de koning en de volksvergadering was aangenomen, 5 besloten ze om in heel Israël, van Berseba tot Dan, te laten omroepen dat men naar Jeruzalem moest komen om aan de HEER, de God van Israël, het pesachoffer op te dragen. Voor die tijd hadden ze dat namelijk niet gezamenlijk gedaan, hoewel het zo was voorgeschreven. 6 De boden gingen met de brieven van de koning en zijn raadsheren heel Israël en Juda rond en verspreidden in opdracht van de koning de volgende oproep: ‘Israëlieten, keer terug naar de HEER, de God van Abraham, Isaak en Israël, dan zal hij terugkeren naar u die aan de greep van de koning van Assyrië ontkomen bent. … 9 Want als u terugkeert tot de HEER, zullen uw verwanten en uw kinderen genadig behandeld worden door degenen die hen hebben weggevoerd, en zullen ze weer naar dit land mogen terugkeren. De HEER, uw God, is immers genadig en liefdevol; als u naar hem terugkeert, zal hij zich niet van u afwenden.’ … 13 Een grote menigte verzamelde zich in Jeruzalem om in de tweede maand het feest van het Ongedesemde brood te vieren; ze kwamen in groten getale. … 18 Een groot aantal mensen, uit onder andere Efraïm, Manasse, Issachar en Zebulon, had zich dus niet gereinigd maar toch van het pesachoffer gegeten, hoewel dat eigenlijk verboden was. Maar Jechizkia had voor hen gebeden met de woorden: ‘Moge de HEER in zijn goedheid website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

vergeving schenken 19 aan ieder wiens hart gericht is op God, de HEER, de God van zijn voorouders, ook aan degenen die zich niet hebben gehouden aan de reinheidsvoorschriften die in het heiligdom gelden.’ 20 En de HEER verhoorde Jechizkia en vergaf het volk. 21 Vol vreugde vierden de in Jeruzalem bijeengekomen Israëlieten zeven dagen lang het feest van het Ongedesemde brood. Dag aan dag loofden de Levieten en de priesters de HEER door klankvolle instrumenten voor de HEER te bespelen. … 27 De Levitische priesters zegenden het volk en hun stem werd gehoord, want hun gebed steeg op tot in Gods heilige woning, de hemel. Overdenking Lied 704 : 1, 2 en 3 Dank, dank nu allen God Dank- en voorbeden, na het stil gebed afgesloten met het Onze Vader Viering Heilig Avondmaal Dankzegging Psalm 150 : 1 en 2 Loof God, loof Hem overal Zegen Afkondigingen Orgelmuziek na de dienst Meedenken of meewerken? Geef uw of jouw ideeën en gebedspunten door aan dominee Guda Borger, tel. 0512-355485, e-mail: dsborger@pknsurhuizum.nl. Collectegeld Wij nodigen u van harte uit om collectegeld over te maken voor de kerk en de diaconie op de volgende rekeningnummers: • Voor de Diaconie: NL11 RABO 0115 1758 14 t.n.v. Diaconie PKN Surhuizum, ovv Diaconiecollecte • Voor de Kerk: NL45 RABO 0304 2006 54 t.n.v. Protestantse Gemeente Surhuizum, ovv Kerkcollecte. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage! Gezegende dienst toegewenst! kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com website: http://www.pknsurhuizum.nl PKN Kerk Surhuizum

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication