0

TSJERKEFINSTER Gezamenlijk kerkblad voor de Protestantse gemeente Augustinusga en Protestantse gemeente Surhuizum juni 2020 10

TSJERKEFINSTER 2020 - 21e jaargang Protestantse gemeente Augustinusga Augustinitsjerke Website: http://augustinusga.protestantsekerk.net Predikant: Voorzitter: Scriba: vacant Ruurd Boonstra Sietie Dijkstra Ouderling: Annie IJlstra ruurdboonstra55@gmail.com, 0512-351912 pknaugkerk@hotmail.nl, 0512-352595 Skoalikkers 27, Augustinusga annieijlstra@gmail.com, 0512-352356 Kerkelijke Administratie:Postbus 26, 9285 ZV Buitenpost Koster: Beheerder Gebouw: Protestantse gemeente Surhuizum Website: http://www.pknsurhuizum.nl Predikant: Voorzitter: Scriba: Jeugdwerker: Kerkelijk bureau: Koster : Oeds Holthuis Gryt Wijma Steven Akker Kerkelijke Administratie:Jelle de Vries Anne Spoelstra J. Spoelstra, Skoalikkers 21 A, 9284 TS Augustinusga, 0512-352205 Imke Nicolai, Siccamawei 9, Augustinusga tel 0512-352185 (verhuur) Doarpstsjerke Facebook: PKN Kerk Surhuizum Guda H.Borger-Koetsier 0512-355485, dsborger@pknsurhuizum.nl Mûnefinne 3 9283 VK Surhuizum voorzitter@pknsurhuizum.nl, 0512-352334 Doarpsstrjitte 8, Surhuizum scriba@pknsurhuizum.nl, 0512-352510, It Noard 20, 9283 TB Surhuizum st.akker@solconmail.nl, 06-13257806 Van Haersmastrjitte 2, Surhuizum, 0512-351854 C.Schuurmanwei 8 9283TH Surhuizum 0512-352553 Cor & Joke Annema It Langpaed8, 9283 TD Surhuizum, 06-36356271 koster@pknsurhuizum.nl Redactie Petra de Bruin, Augustinusga Ytje van der Meer, Surhuizum Jorien Zwart, Augustinusga / Tine van der Veen, Surhuizum Inelkaar zetten en verspreiden Augustinusga: Tine Atsma, Detje Spoelstra en Engelien Loonstra Surhuizum: Tryn Kinderman en Nynke Atsma Verspreiding buiten Augustinusga/Surhuizum: Betty de Haan, Augustinusga Kopij Tsjerkefinster Per email: tsjerkefinster@gmail.com Uiterlijke datum van inleveren: zie ‘Agenda’, achterin dit Tsjerkefinster Om fouten te voorkomen graag ook op print inleveren op onderstaande adressen: - bij Petra de Bruin, Geawei 33B te Augustinusga of - bij Ytje van der Meer, Doarpsstrjitte 27 te Surhuizum (in een envelop met opschrift ‘kopij Tsjerkefinster’ en o.v.v. contactgegevens afzender) Kopij kerkgroet Augustinusga Aanleveren per mail: btaugkerk@hotmail.nl of bij een kerkenraadslid. Vóór de vrijdag 18.00 uur. Kopij kerkgroet Surhuizum Aanleveren per mail: kerkgroetpknsurhuizum@gmail.com of bij Mark Storm, Bonhommestrjitte 20. Vóór de donderdag 20.00 uur. 2

Volg Mij Op de zondagen tussen Pasen en Pinksteren hebben we in de onlinediensten uit Surhuizum stil gestaan bij de verschijningen van Jezus Christus. Eerst gedurende 40 dagen aan zijn leerlingen, tot aan zijn hemelvaart. Maar ook daarna is Jezus weer verschenen, zoals aan Stefanus, de eerste leerling van wie beschreven wordt dat hij vanwege zijn getuigenis over Jezus gestenigd is, totdat de dood erop volgde. Vlak voor die tijd zei hij: Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat (Handelingen 7:56). Volgens de evangelist Johannes heeft Jezus tijdens één van zijn verschijningen tot Petrus gezegd: Volg Mij! (Johannes 21:19) Eerder was dat een lastige opdracht geweest voor Petrus, want hij meende het vaak beter te weten dan Jezus. Hij maakte het zelfs een keer zo bont, dat Jezus tegen hem zei: Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. En vervolgens sprak Jezus zowel tot zijn leerlingen als tot de menigte: Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zó achter mij aan komen (Marcus 8:31-34)? Het zijn voor velen waarschijnlijk vertrouwde woorden. Ja, we weten dat de navolging van Jezus onplezierige kanten kan hebben. Maar in tegenstelling tot wat veel broeders en zusters in het geloof elders in de wereld te verdragen hebben aan discriminatie, onderdrukking, vervolging, marteling en soms zelfs executie, valt het voor de meesten van ons nogal mee. Dat heeft als risico dat wij ons gaan gedragen als de eigengereide Petrus en ons kunnen herkennen in het volgende gedicht: Hij zei: volg mij. En dat deed ik. Maar bij elke kruising kregen we een meningsverschil over de juiste route. Tot ik hem zo had overtuigd van mijn eigen gelijk dat hij achter mij ging lopen. Dacht ik. 3 overdenking

Want toen ik mij omdraaide was ik alleen in een uitgestrekt landschap waarin ik nog geen boom herkende. Jezus volgen op je ‘eigen voorwaarden’ betekent uiteindelijk je eigen weg alleen gaan. Zoals Petrus na zijn verloochening van Jezus volstrekt op zichzelf werd teruggeworpen. Hij bleef wel bij de andere leerlingen, maar had geen eigen rol. Pas nadat Jezus hem persoonlijk had aangesproken en hem de gelegenheid bood om zijn liefde voor Jezus uit te spreken, werd hij opnieuw aangesteld tot herder over de kudde van Jezus. Daarin zit een grote troost. Je mag weten dat als je tekort geschoten bent, het voor Jezus niet meteen over en uit is in het contact met jou. Maar het vraagt wel om het belijden van je eigen tekorten en fouten én om erkenning van Jezus als meester en Heer. En vervolgens opnieuw gehoor geven aan het: Volg Mij! De vraag is wat dat volgen van Jezus van ons vraagt in deze bijzondere tijd. Een tijd waarin het coronavirus ons hier allerlei beperkingen oplegt waar we niet blij van worden. Maar ook een tijd die voor miljoenen mensen elders levensbedreigend is omdat de beperkingen vanwege het coronavirus voor hen leiden tot het gevaar van de hongerdood. En het is waar, wij kunnen de wereldproblemen niet oplossen. Dat wordt ook niet van ons gevraagd. Maar de opdracht van Jezus plaatst ons wel voor de opgave om te zien wat prioriteit moet hebben in ons doen en laten. Wat kunnen wij - juist ook in deze tijd - voor anderen doen met ons geld, maar ook met onze (vrije) tijd en met de ons gegeven kwaliteiten? Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat onze Heer en meester het ons heeft voorgedaan. Én omdat Hij zijn belofte heeft vervuld. Met Pinksteren is de Heilige Geest neergedaald om ons met kracht van boven toe te rusten tot onze taak hier op aarde. ds. Guda Borger 4

Erediensten Augustinitsjerke Protestantse Gemeente Augustinusga Nog geen kerkdiensten in juni De kerkenraad heeft besloten in de maand juni nog geen kerkdiensten en andere activiteiten te organiseren in de Augustinitsjerke. Hoewel de maatregelen door de regering enigszins zijn versoepeld, was de termijn om e.e.a. zorgvuldig voor te bereiden en de gemeente van alle voorwaarden op de hoogte te brengen te kort. De kerkrentmeesters zijn druk in de weer het protocol dat de PKN heeft uitgegeven toe te passen op diensten in onze Augustinitsjerke. De ‘anderhalvemeter-eis’ toepassen in ons kerkgebouw betekent dat er tijdens een dienst maar tussen de dertig en veertig personen aanwezig mogen zijn in onze kerk, predikant, ambtsdragers en koster meegerekend. Er moet een ‘gebruiksplan’ worden opgesteld waarin we als gemeente vastleggen hoe we alle maatregelen, waaraan we volgens het RIVM aan moeten voldoen, in onze situatie en in ons gebouw ten uitvoer brengen. Ook zal er een ‘reserveringssysteem’ moeten worden gebruikt, gemeenteleden dienen tevoren aan te geven of ze de kerkdienst op zondagmorgen willen bezoeken. Aan al deze zaken wordt momenteel druk gewerkt. We gaan er nu vanuit dat dit eind juni zijn beslag heeft gekregen, zodat we vanaf juli weer kerkdiensten houden in onze Augustinitsjerke. In het kerkblad van juli zullen we u hierover uitvoerig informeren en ook op de website kunt u t.z.t. hierover informatie vinden. We zullen dus nog even geduld moeten hebben maar kunnen op zondag nog steeds via tv. of kerkdienst-gemist allerlei kerkdiensten volgen. 5

Erediensten Doarpstsjerke Protestante Gemeente Surhuizum In de maand juni gaan we door met de wekelijkse uitzendingen vanuit de Doarpstsjerke. Deze diensten zijn live of op een later moment te beluisteren via: kerkdienstgemist.nl 7-6 9.30 uur Dhr. J. v.d. Wal, Morra Korte uitzending kerkdienstgemist.nl 14-6 9.30 uur Ds. Binne v.d. Boon, Suwâld/Tytsjerk Korte uitzending kerkdienstgemist.nl 21-6 9.30 uur Ds. Guda Borger-Koetsier Heilig Avondmaal Korte uitzending kerkdienstgemist.nl 28-6 9.30 uur Ds. Guda Borger-Koetsier Korte uitzending kerkdienstgemist.nl 6

Rooster Kinderwerk Kinderkerk Surhuizum 07-06-2020 14-06-2020 21-06-2020 28-06-2020 (of zat. 27 juni) 05-07-2020 10.00-10.30/10.45 uur 10.00-10.30/10.45 uur 10.00-10.30/10.45 uur It Gebou Maaike It Gebou It Gebou Grietje Bart en Ellis Overstap activiteit groep 8 Voor informatie: houd kerkgroet in de gaten 10.00-10.30/10.45 uur It Gebou Anita vd S en Gerrie *houd voor de exacte tijden en data wel de kerkgroet in de gaten. Dit kan tussendoor wijzigen!!! Opstart kinderkerk vanaf 7 juni, 10.00 uur Vanaf het moment dat er geen uitgebreide kerkdiensten meer zijn geweest, was er ook geen Kinderkerk. Maar nu de scholen weer zijn begonnen, gaan we het Kinderwerk weer opstarten. Jullie zijn vanaf 7 juni welkom in It Gebou bij de Doarpstsjerke, om 10.00 uur. We gaan leuke dingen doen zoals een spelletje, een film kijken, samen creatief bezig zijn… wat maar leuk is om samen te doen! Kwam je voorheen niet naar de kinderkerk? Dat maakt helemaal niks uit! Alle kinderen van Surhuizum zijn welkom. Houd wel de digitale kerkgroet in de gaten. Daar staat of er wel of geen Kinderkerk is op de betreffende zondag (op https://www.pknsurhuizum.nl/ of https://www.surhuzum.nl). Kom je ook? P.s. Noteer alvast de datum van 27/28 juni. In dat weekend is er een activiteit voor de overstap van kinderen van groep 8 naar het jeugdwerk. Waar mogelijk zullen andere kinderen van de kinderkerk hier ook bij worden betrokken. Meer info volgt. 7

Algemeen Jij kleine mens wees niet bevreesd. voor Gods gezonden Heilige Geest. Die Hij als Vader schenkt tot troost in vuur en vlam toont Hij zich 't grootst. Wees maar gerust door't vuur geboeid dat nooit het haar en hart verschroeit. Maar ons met vuur en vlam omarmt waarmee Hij hart en ziel verwarmt. Dit heilige vuur dat ons doorgloeit zorgt dat men in de liefde groeit. Gods zegen ligt in vuur en vlam waar zijn gezonden Geest mee kwam. Wie door dit vuur wordt aangespoord weet dat hij tot Gods vrienden hoort. 't Gaat om verspreiding van Zijn woord geeft licht aan ieder die het hoort. Justus van Tricht Noot van de redactie 19 juni is de inleverdatum voor de kopy van het Tsjerkefinster betreffende de maanden juli en augustus. Ondanks de "beperkingen " van deze tijd wensen wij u/jullie een goede zomer. Jorien, Tine, Ytje & Petra 8 gedicht

Er is niets nieuws onder de zon Het bijbelboek Prediker geeft lessen in levenskunst. De bekendste uitspraak is: alles is ijdelheid. Dat betekent: alles is zinloos. Je kunt zeggen zonder God is alles zinloos. Er is niets nieuws onder de zon betekent: het is altijd hetzelfde liedje, alles komt op hetzelfde neer. Of: alles herhaalt zich. Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend; het oog wordt niet verzadig van zien, en het oor wordt niet vervuld van het horen. Wat geweest is dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon. Prediker 1 : 8, 9 9

Gemeentenieuws - Augustinusga . Pastoraat Nu wij nog steeds in de "corona-crisis" zitten en we nog steeds niet samen kunnen komen in onze "Augustinitsjerke" en daarom elkaar ook niet ontmoeten, probeer ik de gemeenteleden zo veel mogelijk te benaderen en te bemoedigen d.m.v. telefoontjes, apps, mails, kaartjes en event. bloemen te sturen. In mei jl. hebben we in de kerkenraad besloten, dat ik en de bezoekdames weer op bezoek mogen gaan, mits wij zelf of de gemeenteleden, geen klachten hebben. Bij gemeenteleden die ernstig ziek zijn, is het beter om niet op bezoek te komen, tenzij ze er zelf om vragen. Dat geldt voor alle gemeenteleden....... als u geen bezoek wilt hebben i.v.m. de corona, geef dat direct aan als er gebeld wordt voor een bezoek! Onze nieuwe kerkelijkwerker, Erwin Kooistra, die zich in het vorige kerkblad aan u heeft voorgesteld, gaat binnenkort ook enkele gemeenteleden bezoeken. (ook na telefonisch contact) Een hartelijke groet van, Annie IJlstra (ouderling) tel: 0512-352356 mob. tel: 06-30772544 e-mail: annieijlstra@gmail.com _____________________________________________________ In deze gedownloade versie is vanwege de privacy tekst verwijderd. De complete papieren versie van het Tsjerkefinster wordt maandelijks verspreid, enkele dagen voor de eerste zondag van de maand. _____________________________________________________ 10

Voor alle bovengenoemde gemeente leden, zij die eenzaam zijn en voor ons allemaal het volgende gebed: Heer, ontferm U, over de mensen die ernstig ziek zijn, eenzaam en alleen, omdat ze hun naasten niet mogen besmetten. Ontferm U, over de mensen, die hun geliefden niet mogen bezoeken tijdens hun ziekzijn of in hun stervensuur. Ontferm U, over de mensen in de zorg, de artsen en de verpleging, die soms met beperkte middelen moeten werken. Heer, ontferm U over de angst om onze dierbaren, om onszelf. Ontferm U, over onze zorgen over werk dat stil komt te liggen, over opdrachten die niet doorgaan, over financiele gevolgen voor ons huishouden. Geef ons moed en rust, dat ons leven in Uw hand is, dat we geborgen zijn in U, omdat we dat altijd waren. Amen. 11

Even bijpraten Op 19 mei zijn we als kerkenraad weer samengekomen. Ook onze kerkelijk werker Erwin Kooistra was hierbij aanwezig. Het was goed om samen te spreken over het ‘gemeente zijn in corona tijd’. Allen ervaren we het ongemak van de begrijpelijke beperkingen die ons in deze tijd zijn opgelegd. We beseffen dat het voor veel gemeenteleden een zorgvolle tijd is, zorg om gezondheid, het verdriet dierbaren niet te kunnen ontmoeten en in de armen te kunnen sluiten, de knagende eenzaamheid. Ook een tijd om dus op een andere manier om te zien naar elkaar. De telefoon, een kaartje, een appje of mailtje, soms ook een bezoekje op afstand, er zijn veel manieren om toch ‘nabijheid’ te doen ervaren. Erwin begint zijn werk in onze gemeente ook in een moeilijke tijd, zijn energie en enthousiasme om aan de slag te gaan zijn bemoedigend. Hij zal proberen contacten te leggen, zowel in met de jongeren als met de wat oudere gemeenteleden. Samen met Annie en Nynke heeft hij zijn plannen ontvouwd. Wij rekenen er op dat hij met open armen wordt ontvangen. We hebben het weer gehad over het aanvullen van de kerkenraad, we beraden ons nog op de manier van aanpak. Mocht u er voor voelen om ons team te versterken trek dan gerust iemand aan de mouw. Over het opstarten van de kerkdiensten hebben we uitvoerig gesproken en, zoals u hierboven ziet, uiteindelijk besloten de diensten vanaf juli weer op te starten, zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten in onze Augustinitsjerke. Pinksterlied Kom, laat ons deze dag met heilig vuur bezingen en met vernieuwde vreugd, want God doet grote dingen. Eens gaf de heilige Geest aan velen heldenmoed. Bid dast hij ons vandaag verlicht met heldenmoed Ruurd Boonstra 12

Wachten………. Wachten: het is een opgave. In de lange rij voor de kassa, als asielzoeker op de behandeling van je zaak, op versoepeling van de coronamaatregelen. We wachten wat af in het leven. Donderdag 21 mei was het Hemelvaartsdag: de dag waarop we gedenken dat Jezus definitief afscheid nam van zijn leerlingen en naar de hemel ging. Vlak voor dat moment geeft Hij hen de opdracht om terug te gaan naar Jeruzalem en daar te wachten op de Geest, zijn Geest. Waarom doet Hij dat eigenlijk, hen vragen om te wachten? Had Jezus niet meteen de Geest kunnen uitstorten? Waarom moeten ze er eerst op wachten? Waarom? Omdat Pasen en Pinksteren niet op één dag vallen. Net zomin als het verwekken en de geboorte van een kind op één dag vallen. In de Bijbel is wachten nooit passief. Het heeft altijd iets van verlangen, van uitzien naar. Van toegroeien naar, voorbereiden, verwachten. Zoals een zwangere vrouw uitziet naar de geboorte van haar kind. Wachten vraagt oefening. Je hebt er uithoudingsvermogen bij nodig. Na Hemelvaart blijven de leerlingen bij elkaar. Ze hebben elkaar nodig, om de hoop levend te houden, om elkaar aan te sporen, om het niet op te geven. Samen wachten ze op de Geest van Jezus. Biddend. Dat leert ons: wachten doe je samen. Want wachten is niet altijd eenvoudig. We herkennen dat in deze tijd. De slogan is immers: 'Alleen samen overwinnen we corona'. Hoe lang zal het nog duren voor het leven weer zijn normale gang neemt? We zijn nu misschien alleen, maar we hebben elkaar nodig om het wachten vol te houden. Om de moed niet te verliezen, om de verwachting 'Straks wordt het anders' vol te houden. Wachten is eigenlijk oefenen in hoop, groeien in geduld en wijsheid. Groeien ook in verlangen naar Gods Geest. René de Reuver (scriba PKN) 13

Gemeentenieuws - Surhuizum Meeleven Geridderd! Br. H. Scheepsma van de Doarpsstrjitte mocht in de afgelopen maand van de burgemeester horen dat hij benoemd is tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor dorp en kerk, en in het bijzonder voor ons dorpsblad de ‘Grutte Gelf’. Wij feliciteren hem van harte met het lidmaatschap van deze eervolle Ridderorde waarvan de koning der Nederlanden grootmeester is. Zieken(t)huis _____________________________________________________ In deze gedownloade versie is vanwege de privacy tekst verwijderd. De complete papieren versie van het Tsjerkefinster wordt maandelijks verspreid, enkele dagen voor de eerste zondag van de maand. _____________________________________________________ 14

Psalm 42 : 2 God, ik verlang naar U, zoals een hert verlangt naar helder water. Geloven is heel vaak: wachten. Wachten op God. Wachten op zijn Koninkrijk. Dat wachten moet volgehouden worden. Er zijn momenten dat we onrustig zijn van binnen en eigenlijk niet weten waar we het zoeken moeten. Dan verstaan we deze psalm en zingen mee met dit lied: Wanneer zal ik weer bij U zijn? Zoals velen in deze tijd ook wachten op het moment dat we weer bijeen zullen zijn in de kerk, om samen God te loven en te aanbidden. Laten we in deze tijd van wachten - net als de psalmdichter - onszelf aansporen met de woorden: Hoop op God, want eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt (vers 6). Mag de hoop op God u blijven bemoedigen, juist in de moeilijke omstandigheden van het leven. Vakantie Vanaf donderdag 4 juni tot en met woensdag 17 juni heb ik vakantie. Bij bijzondere omstandigheden kunt u contact opnemen met de wijkouderling of de scriba. ds. Guda Borger Uit de kerkenraad Kerkdiensten in een anderhalve-meter-samenleving Wij zijn op zoek naar u/jou. Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 mensen aanwezig zijn bij kerkdiensten. Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen aanwezig zijn. In beide gevallen echter met inachtneming van de regels die gelden in de 1,5 meter samenleving. De landelijke PKN heeft een protocol gemaakt voor het weer in gebruik nemen van de kerkelijke gebouwen voor erediensten en overige kerkelijke activiteiten. De plaatselijke gemeenten moeten die richtlijn van de landelijk kerk uitwerken in een gebruiksplan om de 15

gebouwen weer te mogen gebruiken. Voor het maken van dit plan zoeken we een aantal mensen; de koster(s) doen mee, een kerkrentmeester, een diaken, en we zoeken aanvullend nog twee gemeenteleden die hierbij willen meehelpen. Het protocol kunt u/jij vinden op de website www.protestantsekerk.nl https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocolkerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/ Wilt u/jij ons hierbij helpen? Dan kunt u/jij dit doorgeven aan scriba Gryt Wijma. scriba@pknsurhuizum.nl 0512-352510 of 06-23108788 In de Doarpstsjerke gaan we in de zomerperiode voorlopig door met de onlinediensten. De afgelopen maanden is er niet vergaderd door het moderamen en de kerkenraad. 18 mei is het moderamen weer voor het eerst bijeen geweest met in achtneming van de regels in de 1,5 meter samenleving. Op 3 juni hoopt de kerkenraad bij elkaar te komen. Dina Jager heeft aan de kerkenraad laten weten dat zij vanwege gezondheidsklachten het ambt van jeugdouderling niet langer kan vervullen. Zij heeft zich genoodzaakt gezien per direct haar taken te beëindigen. Dit is erg jammer, maar wij respecteren haar besluit en wensen haar een voorspoedig herstel. Wij wensen U/jou veel sterkte voor de komende tijd. Namens de kerkenraad, Gryt Wijma, scriba 16

Mutaties _____________________________________________________ In deze gedownloade versie is vanwege de privacy tekst verwijderd. De complete papieren versie van het Tsjerkefinster wordt maandelijks verspreid, enkele dagen voor de eerste zondag van de maand. _____________________________________________________ Collecte geld In de vorige kerkbode werd u gevraagd collectegeld over te maken nu er geen samenkomsten zijn. Wij als diaconie zijn erg blij hoe dit in onze gemeente is opgevat. Tot 18 mei is er door u totaal een kleine €. 850,00 gestort Op de bankrekening van de diaconie. Wij willen u dan ook hartelijk danken voor deze bijdrage. We zullen met deze giften doelen te ondersteunen die het nu extra moeilijk hebben in de corona tijd wereldwijd. Nogmaals hartelijk dank, uw diaconie Collectegeld Geen samenkomsten betekent ook geen collecte. Wilt u collectegeld overmaken? Dan kan dit op onderstaande rekeningnummers: - Voor de diaconie: NL11 RABO 0115 1758 14 t.n.v. Diaconie PKN Surhuizum o.v.v. diaconiecollecte. - Voor de kerk: NL45 RABO 0304 2006 54 t.n.v. Protestantse Gemeente Surhuizum o.v.v. kerkcollecte. Bij voorbaat hartelijke dank voor uw bijdrage! 17

Van de jeugdwerker Beste jongeren en ouderen van Surhuizum, het is intussen juni en er is tot nu nog niet zoveel verandert, er zijn nog steeds online kerkdiensten en als jongeren proberen we ook om online samen te komen. Zo zijn we gestart met Full House online, 1 x per 2 weken hebben we samen een ontmoeting en hebben we de afgelopen keren gesproken over de bijbel en wat heeft dat boek ons in deze tijd nog te zeggen, en we hebben het gehad over bidden, heeft dat wel zin, en luistert God wel naar ons? Bij beide avonden waren er ongeveer 15 jongeren online en hebben we wel goede gesprekken gehad en andere leuke dingen gedaan. De volgende Full House is op 1e pinksterdag en dan willen we het hebben over: wat is Pinksteren nu eigenlijk, wat gebeurde hier 2000 jaar geleden en wat voor invloed heeft dit nu nog in deze tijd Ondertussen zijn we achter de schermen bezig om iets tijdens het slotweekend te organiseren, hoe en wat er precies gaat gebeuren is allemaal nog even afwachten, maar we gaan zeker kijken wat er tegen die tijd mogelijk is. Ditzelfde geldt ook voor de overstapdienst die ook in dit weekend valt. Verder zie ik uit naar de tijd dat alles weer een beetje normaal wordt, waarin we elkaar weer mogen ontmoeten, en ook de gesprekken samen weer aan kunnen gaan. Steven Akker 18

Kinderwerk – overstap groep 8 Op 28 juni stond de overstapdienst voor groep 8 gepland. Normaal worden dan alle kinderen van groep 8 uitgenodigd in de kerkdienst en maken we er met z’n allen wat moois van. Maar dit jaar zullen we iets anders moeten bedenken. Immers er is geen volle kerk en er is geen uitgebreide kerkdienst. Maar natuurlijk laten we dit niet zomaar voorbij gaan. We willen vanuit het Kinderwerk afscheid nemen van de kinderen en hen welkom laten heten bij het Jeugdwerk. Deze ‘overstap’ gaan we markeren door een hele leuke activiteit te organiseren in het weekend van 27/28 juni. Jullie horen er nog meer over. Houd daarvoor de digitale kerkgroet in de gaten. Contactpersoon hiervoor is Grietje Pool. 19

Gedicht bij de overstap Hij is er bij Acht jaar hoorden we verhalen Over schepping en bevrijding. Over steeds een nieuw begin. Over twijfelende mensen, met hun vragen en hun falen, Die hun plek verlieten om te zoeken naar een diep’re zin. Ga nu ook op pad met verhalen in je rugzak. Brood voor onderweg Genoeg voor jou en mij. Ga nu ook op pad. God zal met je meegaan. Hij is er zeker bij. Ga op pad. Zoek naar nieuwe wegen Met de God van Abraham, van Izaäk, Jacob: Israël. Met de God van alle mensen die je meeneemt in zijn zegen. Want wij hopen en geloven: Onze God, die draagt je wel. Ga nu ook op pad met verhalen in je rugzak. Brood voor onderweg Genoeg voor jou en mij. Ga nu ook op pad God zal met je meegaan. Hij is er zeker bij! Namens het kinderwerk, Tine van der Veen coördinator 20

Kinderwerk – wisseling in team van kinderwerkers We zijn heel blij dat we er een nieuwe kinderwerker bij hebben gekregen. Dit is Chayenny. Zij heeft al een aantal keren proef gedraaid bij de Kinderkerk en heeft nu aangegeven ons de komende tijd te willen helpen. In het volgende nummer zal zij zichzelf verder voorstellen. Chayenny, welkom en alvast veel plezier gewenst bij het kinderwerk. Martine Bosklopper is op 15 mei getrouwd en is in Surhuisterveen gaan wonen. We willen haar nog van harte bedanken voor haar inzet voor de Kinderkerk en wensen haar Gods zegen op haar verdere levenspad, samen met haar man Louw Hoeksma. Hartelijke groet Tine van der Veen, Coördinator Bedankt! Lieve mensen, Wij willen iedereen bedanken voor de kaartjes, bloemen en attenties, die wij ontvingen omdat we zijn gestopt met het kosterswerk. Het is nog wennen, maar gaat vast lukken! Een hartelijke groet, Feike en Henny 21

Bedankt! Bêste surhústers en âld -surhústers, Ut namme fan ús heit en mem, Jan en Lutske Rijpma, wolle wy jim graach bedanke foar alle kaarten en blommen dy’t sy krigen hawwe foar hun 65 jierrich houliksjubileum! Fanwege de corona wie it feest lyts holden, mar al dy aandacht fan eltsenien makke it dochs noch in hiel bysûndere dei foar heit en mem! Tige tank derfoar! In hertlike groet fan, Jan en Lutske Hans en Betty Oeds en Hilly En de bernsbern 22

Bedankt Lieve gemeente, Wat hebben jullie met ons meegeleefd tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, heit en grutske pake Frans Geertsma. Hartverwarmend waren de vele woorden van troost, bloemen en kaarten. Het heeft ons te meer doen beseffen hoeveel hij niet voor ons, maar ook voor anderen heeft betekend. Onze dank daarvoor. Tine, kinderen en kleinkinderen. Bedankt Lieve mensen, Hierbij willen wij iedereen bedanken voor alle kaarten, telefoontjes en medeleven na het overlijden van onze heit, skoanheit, pake en oerpake! Dit heeft ons zo goed gedaan! Familie Feike en Henny van der Veen-Wiersma 23

Verjaardagen _____________________________________________________ In deze gedownloade versie is vanwege de privacy tekst verwijderd. De complete papieren versie van het Tsjerkefinster wordt maandelijks verspreid, enkele dagen voor de eerste zondag van de maand. _____________________________________________________ Wilt u uw huwelijksjubileum of verjaardag hier niet vermeld zien? Dan dit graag doorgeven aan mevr. Rommie Miedema (voor Augustinusga), tel. 0511-543102 of aan dhr. Jelle de Vries (voor Surhuizum), 0512-351854. 24

Agenda Protestantse gemeente Augustinusga Tijdens het koffie drinken op de eerste zondag van de maand is er uitgifte van collecte munten in het Tsjerkegebou Datum - Activiteit - Protestantse gemeente Surhuizum Datum Activiteit Locatie - Locatie woensdag 3 juni Kerkenraadsvergadering It Gebou - 1e maandag van de oneven maanden: Voltallige kerkenraad - 3e maandag van de maand: Breed moderamen - 1e dinsdag van de maand (19.00-19.30uur): collectemunten zitting in It Gebou - Kaarten, postzegels e.d. bij de Doarpstsjerke in te leveren (in de Pije) of in de brievenbus op It Noard 6. Alvast bedankt, namens de zending Inleveren kopij in lettertype Arial 16: 19 juni 2020 Tsjerkefinster klaarmaken en verspreiden op de maandag voor de 1e zondag van de maand 25

Algemeen verzoek Geboorte, huwelijk en overlijden graag melden aan: a. de scriba b. de predikant c. de wijkouderling(e) d. het kerkelijk bureau Kerkelijke huwelijksbevestiging graag in overleg met de predikant aanvragen bij de kerkenraad. Ook de koster tijdig in het overleg betrekken, met het oog op het kerkgebouw. Bij ziekte of ziekenhuisopname de wijkouderling(e) en predikant graag inlichten. Bij vertrek uit de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt u automatisch lid van de kerk in uw nieuwe woonplaats. Bij verhuizing binnen de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt de adreswijziging automatisch doorgegeven aan de ledenadministratie. Bij mutaties van of naar een niet-PKN gemeente graag contact opnemen met het kerkelijk bureau. Alle adressen en eventuele telefoonnummers vindt u vóór in dit blad of in het jaarboekje van de eigen gemeente 26

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
Home


You need flash player to view this online publication