0

TSJERKEFINSTER Gezamenlijk kerkblad voor de Protestantse gemeente Augustinusga en Protestantse gemeente Surhuizum november 2020 3

TSJERKEFINSTER 2020 - 22e jaargang Protestantse gemeente Augustinusga Augustinitsjerke Website: http: / /augustinusga.protestantsekerk.net Predikant: Voorzitter: Scriba: vacant vacant Sietie Dijkstra Jeugd-/Kerkelijk werker Erwin Kooistra Ouderling: Annie IJlstra pknaugkerk@hotmail.nl, 0512-352595 Skoalikkers 27, Augustinusga erwin_kooistra@hotmail.com, 06-42428824 De Nachtegaal 6, 9231 JN Surhuisterveen annieijlstra@gmail.com, 06-30772544 Kerkelijke Administratie:Postbus 26, 9285 ZV Buitenpost Koster: Beheerder Gebouw: Protestantse gemeente Surhuizum Website: http: / /www.pknsurhuizum.nl Predikant: Voorzitter: Scriba: Jeugdwerker: Kerkelijk bureau: Koster : Oeds Holthuis Fré van der Veen Steven Akker Kerkelijke Administratie:Jelle de Vries Anne Spoelstra J. Spoelstra, Skoalikkers 21 A, 9284 TS Augustinusga, 0512-352205 Joop de Vries, Surhuizum tel 06-53665098 (verhuur) Doarpstsjerke Facebook: PKN Kerk Surhuizum Guda H.Borger-Koetsier 0512-355485, dsborger@pknsurhuizum.nl Mûnefinne 3 9283 VK Surhuizum voorzitter@pknsurhuizum.nl, 0512-352334 Doarpsstrjitte 8, Surhuizum scriba@pknsurhuizum.nl steven@royalmission.nl, 06-13257806 Van Haersmastrjitte 2, Surhuizum, 0512-351854 C.Schuurmanwei 8 9283TH Surhuizum 0512-352553 Cor en Joke Annema It Langpaed 8, 9283 TD Surhuizum, 06-36356271, koster@pknsurhuizum.nl Redactie Petra de Bruin, Augustinusga Ytje van der Meer, Surhuizum Jorien Zwart, Augustinusga / Tine van der Veen, Surhuizum Inelkaar zetten en verspreiden Augustinusga: Tine Atsma, Detje Spoelstra en Engelien Loonstra Surhuizum: Tryn Kinderman en Nynke Atsma Verspreiding buiten Augustinusga/Surhuizum: Betty de Haan, Augustinusga Kopij Tsjerkefinster Per email: tsjerkef inster@gmail .com Uiterlijke datum van inleveren: zie „Agenda‟, achterin dit Tsjerkefinster Of op papier aan te leveren op één van onderstaande adressen: - Petra de Bruin, Geawei 33B te Augustinusga of - Ytje van der Meer, Doarpsstrjitte 27 te Surhuizum Kopij kerkgroet Augustinusga Aanleveren per mail: btaugkerk@hotmai l .nl of bij een kerkenraadslid. Vóór de vrijdag 18.00 uur. Surhuizum Aanleveren per mail: kerkgroetpknsurhuizum@gmail .com of bij Mark Storm, Bonhommestrjitte 20. Vóór de donderdag 20.00 uur. 2

Jeugdwerk: bid en werk! In veel gesprekken met ouders van kinderen die een andere weg door het leven gaan dan gehoopt, wordt gezegd: ik kan „alleen maar‟ voor hen bidden. Dat klinkt alsof dat heel weinig is. We hebben liever zelf de touwtjes in handen en zouden de kinderen graag zelf bijsturen en op het „goede‟ pad brengen. Zaken uit handen geven, in de handen van de Here God leggen, vinden we niet gemakkelijk. Vaak ook omdat een gevoel van schuld, van tekortschieten een rol speelt. Heb ik, hebben wij het niet goed gedaan? En zo ja, wat had er anders gemoeten? Het is goed om kritisch te kijken naar je eigen rol en betekenis voor de levensinvulling van je kinderen en zo mogelijk daarover met hen in gesprek te gaan. Maar het is ook belangrijk om je te realiseren dat kinderen in de loop van hun leven met veel meer invloeden te maken krijgen dan alleen die van het ouderlijk huis. Zeker in de jaren van ontwikkeling van puber tot jongvolwassene krijgen de ouders vaak de rol toebedeeld van mensen waar je je tegen af kunt zetten. Wat vader en moeder denken en vinden over bepaalde zaken is de jongere inmiddels wel bekend. Maar er zijn ook andere meningen en veel jongeren proberen te ontdekken wat die waard zijn. De vraag is wie er in deze fase om hen heen staan om zich aan te spiegelen en zich aan op te trekken. Persoonlijke aandacht en betrokkenheid van gemeenteleden bij individuele jongeren is juist in deze periode erg belangrijk. In een open sfeer serieus genomen worden en scherpe vragen kunnen stellen, zonder „het gedoe‟ rondom het maken van afspraken over kerkgang, uitgaan, kleding, gebruik van sociale media en noem verder maar op. Dat „gedoe‟ geeft thuis vaak spanning en dat is nauwelijks of niet te vermijden. Er moeten nu eenmaal afspraken worden gemaakt en in elk gezin gelden er bepaalde regels. Maar een discussie over de regels draagt er meestal niet toe bij dat de jongeren het gevoel hebben dat er geluisterd wordt naar hun vragen over het waarom en waartoe van het leven. Als ouders moet je het werkelijke gesprek dan vaak overlaten aan anderen 3 overdenking

en jezelf „beperken‟ tot het gebed voor de jongeren. Bij de doop beloven ouders hun kind op te voeden in het geloof. Maar ook de gemeente is daar nauw bij betrokken. Als getuige bij het „ja‟ op de doopvragen draagt de gemeente medeverantwoordelijkheid. Kinderen christelijk opvoeden doe je niet alleen, maar samen met andere christenen. Vaak is de rol van de gemeente „beperkt‟ tot voorbede. Wanneer er iets aan de hand is in een gezin, zeker in geval van ziekte, dan wordt er hardop voorbede gedaan in de zondagse eredienst. Maar in hoeverre doen we als gemeenteleden ook in ons persoonlijk gebed voorbede voor de jongeren om ons heen, al dan niet gedoopt? En de vervolgvraag is dan meteen: zijn we ontvankelijk voor signalen van Godswege om iets te „doen‟ voor een jongere die op ons pad komt? De opdracht van Jezus: Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst in Lucas 10:2, wordt onmiddellijk gevolgd door: Gaat heen, zie, Ik zend u … (10:3 - NBG-vertaling 1951). Het kan dan zomaar zijn dat er voor u of voor jou een taak is weggelegd in de omgang met één jongere of in de invulling van een deeltje van het jeugdwerk in de gemeente. Zeker in deze tijd van beperkingen in contacten door het coronavirus is het van belang niet alleen oog te hebben voor de ouderen en kwetsbaren, maar ook voor de jongeren - in de gemeente en in het dorp. Daarom ook willen we zo lang als het verantwoord is doorgaan met het club- en tienerwerk. Laten we de Heer bidden om wijsheid en zijn zegen. ds. Guda Borger 4

Erediensten Augustinitsjerke Protestantse gemeente Augustinusga Zondag 1 november Woensdag 4 november 8 november Zondag Zondag Zondag Zondag Zondag 15 november 22 november Eeuwigheidszondag 29 november 1e advent 6 december 2e advent 9.30 uur 19.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 u. 9.30 u. Ds. J. Glas Dhr. A.W. Kampen Ds. H. Pol Da. A.Toornstra Ds. P. Beintema Da. F.F. Fink Dhr. E. Kooistra 5

Erediensten Doarpstsjerke Protestante Gemeente Surhuizum 01-11 9.30 uur 04-11 19.30 uur 08-11 11.00 uur 15-11 9.30 uur 22-11 9.30 uur 29-11 9:30 uur Ds. Guda Borger-Koetsier (Heilig Avondmaal) Ds. Guda Borger-Koetsier (Dankdag) Steven Akker, Wijnjewoude (Jeugddienst) Drs. A. Fraanje, Drachten (mmv bgb Foar Jo) Ds. Guda Borger-Koetsier (Laatste zondag van het kerkelijk jaar) Ds. A. Elverdink, Eastermar (Eerste Advent) 6

Rooster Kinderwerk Kinderkerkewerk Augustinusga Er is momenteel geen kinderkerkewerk. Dit betekent dat er tijdens de kerkdiensten geen activiteiten zijn voor de kinderen. Kinderkerk Surhuizum Na 1 november: hoe komt het met de Kinderkerk? Door de corona gaat iedereen er over nadenken wat je nog wel en wat je niet doet. Ga je in een groep bij elkaar komen? Ga je naar de kerk? Ook de kinderwerkers vragen zich af welke keuze ze hierin maken. Misschien gaan we vanaf 1 november direct bij de start van de kerkdienst al in de eigen ruimte zitten met de kinderen. Dan hoeven ze dus eerst niet meer bij de ouders in de kerk te gaan zitten, maar gaan ze rechtstreeks naar hun eigen ruimte om zo samen hun eigen Kinderkerkuurtje te hebben. Maar het ook kan zijn dat we besluiten een tijdje geen Kinderkerk meer te organiseren. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe het gaat komen. Houd daarom de kerkgroet op de website in de gaten. Groeten namens de kinderwerkers Tine van der Veen, coördinator kinderkerk@pknsurhuizum.nl 7

Algemeen Dankdag Vandaag is een dag om te danken voor alles wat goed is gegaan Vandaag is een dag om te danken en om daar dan ook stil bij te staan Vandaag is een dag om te danken want God is toch goed voor ons geweest Vandaag is een dag om te danken al zijn we vaak heel erg bevreesd Vandaag is een dag om te danken maar dat lukt ons lang niet altijd Vandaag is een dag om te danken toch voel je van binnen zo'n strijd Vandaag is een dag om te danken je bent van het tobben zo moe Vandaag is een dag om te danken O God, wilt U mij leren hoe? . 8 gedicht

Gementenieuws - Augustinusga Bij de diensten Al een aantal maanden organiseren we de erediensten in een aangepaste vorm. En hoewel het al een beetje went, hopen we allemaal dat we zo snel mogelijk terug kunnen naar normale diensten. Diensten waarin we weer mogen zingen en dicht naast elkaar mogen zitten. Helaas zit dat er voorlopig nog niet in. Sterker nog, gezien het oplopende aantal besmettingen, ook dichtbij, hebben we de maatregelen verder uit gebreid. We vragen vanaf nu aan iedereen om een mondkapje te dragen bij de verplaatsingen. Dus als u de kerk in komt, tot het moment dat u op uw stoel zit. En vanaf het moment dat u opstaat van de stoel, totdat u weer buiten staat. Verder wijzen we iedereen nogmaals op de maatregelen die al langer gelden: - Kom alleen naar de dienst als u zich fit en gezond voelt; - Ontsmet uw handen bij binnenkomst; - Houd 1,5 meter afstand – laat 3 lege stoelen vrij tussen personen die niet tot eenzelfde huishouding behoren; - Denk ook bij het verlaten van de kerk om het bewaren van voldoende afstand (laatste rijen verlaten als eerste de kerk). Reserveren voor een dienst is niet nodig, aangezien het aantal bezoekers tot dusver zelden hoger dan 30 is geweest. Wel zullen we de bezoekers gaan registreren. Dit om eventueel bron- en contactonderzoek te vergemakkelijken. We hopen op deze wijze de erediensten te kunnen blijven organiseren. Maar we bekijken per week of dit nog verantwoord is. Houd daarom de website en de sociale media in de gaten. In de maand november staan er maar liefst 6 diensten op het programma. Op 1 november hoopt dominee Glas uit Kootstertille voor te gaan. 9

Later die week is het dankstond. Dit keer na de dienst, die start om 19.30 uur, geen gemeente-avond, zoals u verderop in het Tsjerkefinster kunt lezen. Zondag 8 november gaat ds. Pol uit Zuidhorn voor en een week later da. Arlette Toornstra uit Bedum. Op 22 november is het de Laatste Zondag van het kerkelijk jaar. Bij het aanleveren van de kopij voor dit Tsjerkefinster hebben we als kerkenraad nog geen besluit genomen hoe we deze dienst precies invullen. We houden u hierover via de website en de sociale media op de hoogte. En dan is het op 29 november al weer 1e Adventszondag. In deze dienst hoopt ds. Fink uit Burgum voor te gaan. Wat een fijn vooruitzicht om samen toe te mogen leven naar Kerst. En samen te kunnen vieren dat God ons licht geeft in het donker. Gemeenteavond Als gemeente zijn we gewend om aansluitend op dankstond een gemeenteavond te organiseren. De kerkenraad heeft besloten deze voor dit jaar NIET door te laten gaan. Dit besluit heeft een aantal redenen. De huidige situatie rondom het corona virus is hiervan de belangrijkste. Vanuit de Protestantse Kerk Nederland wordt ons aangeraden bijeenkomsten buiten de kerkdiensten zoveel mogelijk uit te stellen. Op dit moment zijn er geen dringende onderwerpen die de kerkenraad met de gemeente wil bespreken. Ook dat draagt bij aan de overweging om de gemeenteavond geen doorgang te laten vinden. Daarbij komt dat de kerkenraad, door het verliezen van onze voorzitter, de afgelopen weken heeft moeten concentreren op andere zaken dan de gemeenteavond. Het voorbereiden van de gemeenteavond heeft geen prioriteit gehad. En als kerkenraad hebben we gemeend dat een bijeenkomst zonder gedegen voorbereiding geen zin heeft. We hopen op uw begrip voor dit besluit. 10

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben voor de kerkenraad dan kunt u zich altijd melden bij één van de kerkenraadsleden of mailen naar pknaugkerk@hotmail.nl De kerkenraad Gebedsgroep: samen (leren) bidden! In Augustinusga willen we graag een gebedsgroep opstarten. Gebed is de motor van de Kerk en hetgeen de gemeente het hardst nodig heeft. Zéker in deze tijd is gebed hard nodig. Velen vinden het moeilijk en spannend om samen te bidden, maar dat is niet erg: u/je bent niet de enige. Als je/u overtuigd bent van het belang van gebed en hieraan graag wilt bijdragen neem dan even contact met mij op. Wanneer je niet hardop wilt bidden, ben je van harte welkom om in stilte mee te bidden. God hoort het wel! Gebedsgroepen worden gevormd in kleine groepjes van maximaal 4-5 personen. Wanneer het covid-virus en de maatregelen het toelaten kunnen we de groep(en) vormgeven. Laten we hier samen groeien en elkaar opbouwen tot een bloeiende gemeente. Geïnteresseerd of een vraag/opmerking? Schroom niet contact met mij op te nemen. Bel of stuur een appje naar 06-42428824. Of mail naar: erwin_kooistra@hotmail.com Erwin Kooistra 11

We willen graag uw aandacht vragen voor de volgende collectes die nog komen. Op 1 november 2020 gaat de collecte naar noodhulp, voor de schade die is veroorzaakt door de sprinkhanen plaag, in Afrika. Op Dankdag 4 november 2020 gaat de collecte naar de voedselbank in Achtkarspelen. De Diaconie Bericht van de kerkrentmeesters De KRM leden van de AUGUSTINISTJERKE willen U het volgende laten weten: - Geert Kamminga komt als ouderling-kerkrentmeester onze ploeg versterken, met deze uitbreiding komen we op 5 KRM leden. - Joop de Vries uit Surhuizum is onze nieuwe beheerder van het Tsjerkegebou, voor huur en andere zaken m.b.t. het gebouw kunt U hem bellen op 06-53665098. - Imke Nicolai heeft i.v.m. gezondheidsklachten haar werk moeten beeindigen, hartelijk dank voor de inzet de afgelopen jaren - In het kerkgebouw beschikken we nu over hulpmiddelen (rollator, rolstoel) voor mensen welke slecht ter been zijn, U kunt de dienstdoende koster (laten) vragen U te helpen. - Coronatijd: de Bazuin heeft aangeboden met een beperkt groepje bij een aantal diensten een muzikale bijdrage te kunnen verzorgen, wij nemen dit graag aan. - Tevens gaf ook een organist aan tijdens een dienst een bijdrage te kunnen leveren, wij gaan hier ook gebruik van maken. 12

Mutaties Augustinusga De mutaties van de PG Augustinusga worden al een poosje niet meer in het Tsjerkefinster vermeld. De kerkenraad heeft dit besluit in juni 2020 genomen in verband met de Wet op de privacy. Op de kerkenraadsvergaderingen worden uiteraard de mutaties verwerkt We hopen op uw begrip hierin. Ook willen we vermelden dat de Kerkenraadsvergaderingen vanaf heden niet meer op de 2e dinsdag van de maand, maar op de 1e dinsdag van de maand plaatsvinden. Sietie Dijkstra, scriba 13

Gemeentenieuws - Surhuizum Uit de kerkenraad In de tijd van corona blijft het allemaal improviseren en behelpen. Op 7 september hebben we in de kerkenraadsvergadering afscheid genomen van de ambtsdragers die hun periode hebben afgesloten. De nieuwe ambtsdragers waren in de zomer al een keer bij de kerkenraad geweest omdat hun bevestiging lang op zich liet wachten. Iedereen is inmiddels in zijn eigen functie aan de slag gegaan, maar het ziet er naar uit dat de kerkenraad als geheel in november niet bij elkaar zal komen. Het breed moderamen neemt zo lang de zaken waar en probeert iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Verderop leest u in een apart stukje hoe we toch in samenspraak met de gemeente verder willen werken aan het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan voor de periode 20212024. We kiezen daarbij voor een „inloop gemeenteavond‟ en hopen van harte dat u daar gebruik van zult maken. Nogmaals brengen we onder de aandacht dat er nog vacatures zijn in de kerkenraad, namelijk voor ouderlingkerkrentmeester en voor jeugdouderling. Wilt u met ons meedenken over een mogelijke invulling daarvan? Hoewel we graag meer aandacht hadden besteed aan het afscheid van het kostersechtpaar Feike en Henny van der Veen is dat nu gebeurd in de dienst op 4 oktober. Na een klein toespraakje van de voorzitter van college van Kerkrentmeesters is aan hen een oude sleutel van de kerk overhandigd, waarop de voorletters van Henny en Feike zijn aangebracht. De voorzitter van de kerkenraad ontving vervolgens - met een korte toelichting van Henny en Feike - twee stel cijfers van het adres van de kerk: 31. Gezien de aanscherping van de landelijke coronamaatregelen houdt de vraag ons bezig of we weer opnieuw naar online-diensten moeten overgaan. Op het moment van schrijven hanteren we de lijn van 30 personen in de kerk en 30 kerkgangers in It Gebou, waar de dienst via een beeld- en geluidsverbinding is te volgen. 14

Hoe te zijner tijd invulling gegeven kan worden aan de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en aan de viering van Kerst wordt in overleg met de Commissie Bijzondere Diensten voorbereid. Aanmelden voor de diensten op zondag 1 en 22 november Om op zondag 1 november met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren en dat volgens de coronamaatregelen klaar te kunnen zetten, vragen we u en jou om zich voor deze dienst aan te melden. Dit kan tot zaterdag 31 oktober 18.00 uur bij de koster, Cor en Joke Annema, e-mail: koster@pknsurhuizum.nl en telefoon: 06 11 19 51 00. Ook voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 22 november, is het nodig om u aan te melden. We herdenken dan degenen die ons in het afgelopen jaar door de dood zijn ontvallen. Als eerste krijgen de familieleden van de gestorvenen een plaats aangeboden in de kerk. Wanneer de coronamaatregels niet worden aangescherpt, kunnen er 30 mensen in de kerk en 30 mensen in It Gebou de dienst volgen. Aanmelden voor deze dienst kan tot zaterdag 21 november 18.00 uur bij de koster, Cor en Joke Annema, e-mail: koster@pknsurhuizum.nl en telefoon: 06 11 19 51 00. Laatste zondag van het kerkelijk jaar Op zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en gedenken we de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Dat zijn Keimpe-Arend Veenstra (5 december 2019), Leentje van der Schors-Postma (26 januari 2020) en Frans Geertsma (20 maart 2020). Voor ieder van hen zal een kaars worden aangestoken. De desbetreffende familieleden krijgen hierover persoonlijk bericht. Vanwege de coronamaatregelen is er dit jaar voor ieder die dit wil gelegenheid om vóór aanvang van de dienst een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis aan andere dierbaren. 15

Bij de ingang van de kerk of It Gebou kunt u een kaarsje meenemen en dit bij de liturgische tafel aansteken en neerzetten. In de dienst zullen ook de namen genoemd worden van de kinderen die in het afgelopen kerkelijk jaar binnen onze gemeente zijn geboren. Vanwege het beperkte aantal mensen dat kan plaatsnemen in kerk en Gebou worden de ouders niet specifiek uitgenodigd voor de dienst, maar ze krijgen van te voren een attentie aangereikt. Nieuw dit jaar is dat we ook de namen zullen noemen van de mensen uit het dorp die gestorven zijn en van de kinderen die geboren zijn, uiteraard na toestemming van de betreffende families. De dienst begint om 9.30 uur. Zoals elders in dit blad staat vermeld, is het vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen nodig om u aan te melden. Na afloop van de dienst is er met het oog op het houden van 1,5 meter afstand helaas géén gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Maandag 23 november - inloop gemeenteavond! Van 20.00 tot 22.00 uur in het Gebouw Onderwerp: nieuw beleidsplan PKN Surhuizum De kerkenraad heeft voor de zomervakantie een aantal gesprekken gevoerd over het maken van een nieuw beleidsplan. Daarbij hebben we gekeken naar vier groepen binnen de gemeente, de 0-20 jarigen, de 20-40 jarigen, de 4060 jarigen en de 60-plussers. Per groep hebben we bekeken hoe het nu gaat met de betrokkenheid van deze groepen bij onze gemeente. Vervolgens hebben we besproken welke doelen wij denken te moeten stellen voor de komende tijd en op welke manier we die zouden kunnen realiseren. Kort gezegd: het beleidsplan gaat over de vraag wat we willen bereiken en hoe we daar als gemeente in de komende tijd aan kunnen werken. We hebben dit op hoofdlijnen uitgewerkt - in twee puntenlijstjes, uitgesplitst naar de vier leeftijdsgroepen: 16

Wat willen we bereiken? Groep 0-20 jaar - Jongeren kennis te laten maken met God en Zijn Woord - Doel is dat deze groep dan ook actief deelneemt aan de gemeente - Betrokkenheid van de ouders Groep 20-40 jaar - Bewust laten worden van relevantie van het geloof voor persoonlijke leven in deze tijd - Innerlijke motivatie bewerkstelligen om mee te doen - Deze groep is een belangrijke schakel naar de groep 0-20 jaar Groep 40-60 jaar - Vasthouden van deze groep en uitdagen tot een bewuste keuze voor het geloof Groep 60+ - Zorgdragen voor deze groep, zodat zij het geloof kunnen voorleven voor de andere gemeenteleden en leeftijdsgroepen - Bewust laten zijn van hun medeverantwoordelijkheid voor het geheel van de gemeente. Wat gaan we daar voor doen? Groep 0-20 jaar - Kinderkerk, kinder-en tienerdiensten en club - Full family diensten te organiseren door de ouderen en de jeugd samen - Events voor en door de jeugd Groep 20-40 jaar - Opzoeken en contact leggen met de groep - In overleg met deze groep zoeken naar passende activiteiten waar ze aan mee doen - Vormen en toerusten ten behoeve van de geloofsopvoeding van hun kinderen Groep 40-60 jaar - In overleg gaan en zoeken naar passende activiteiten die gericht zijn op het geloofsgesprek - De activiteiten zijn gericht op het blijven binden van deze groep mensen 17

Groep 60+ - Deze groep een actieve rol geven door bijvoorbeeld te laten vertellen over hun persoonlijke betrokkenheid bij het geloof - Vorming en toerusting om dat te kunnen doen - Wisselwerking stimuleren tussen de verschillende leeftijdsgroepen Tot zover de twee puntenlijstjes, maar is dit ook wat u en jij als gemeentelid wilt? Of heeft u, heb jij hele andere ideeën over de toekomst van onze gemeente? Over deze vragen gaan we graag met u en jou in gesprek. Omdat we momenteel geen „gewone‟ gemeenteavond kunnen houden, wordt het een inloop gemeenteavond in het Gebouw. U kunt binnenlopen op een tijd die u of jou schikt tussen 20.00 en 22.00 uur. De leden van het moderamen zijn aanwezig om jullie gedachten en ideeën te horen, over „onze‟ puntenlijstjes en vooral over de dingen die wij tot nu toe over het hoofd hebben gezien. Dus denk en doe mee en laat van u/jou horen de 23e! Uiteraard geldt ook voor deze inloopavond dat we ons houden aan de maatregelen van afstand houden en desinfecteren. De kerkenraad Oproep voor contactpersoon Israëlzondag De eerste zondag van oktober is Israëlzondag. De gratis maandkrant van de organisatie Christenen voor Israël verschijnt dan in een verhoogde oplage, zodat deze kan worden uitgedeeld in honderden gemeentes, waaronder ook PKN Surhuizum. Daarvoor is het handig om een vast aanspreekpunt binnen de gemeente te hebben die de contacten hierover onderhoudt met Christenen voor Israël. De persoon die dit verzorgde voor onze gemeente is hiermee gestopt en we zoeken hiervoor een vervanger. Het is niet veel werk, het 18

betreft de contacten m.b.t. het bestellen, ontvangen en uitdelen van de kranten. Maar het is fijn om iemand te hebben die dit namens de gemeente wil verzorgen. Zou u/jij dit namens de gemeente willen doen? Geef dit dan door aan de voorzitter of scriba. M.vr.gr. Oeds Holthuis Pastoraat Uit de gemeente komen er verschillende berichten van mensen die positief getest zijn op het coronavirus en daarom in quarantaine moeten. Dat geeft een enorme beperking in de „gewone‟ gang van de dingen in het dagelijkse leven en maakt afhankelijk van hulp van buitenaf. Een situatie die voor veel jongere mensen ongebruikelijk is en niet prettig voelt. Anderen, die al langer te maken hebben met ziekte, handicap of ouderdom, hebben al ervaring opgedaan met afhankelijkheid. Misschien kunnen we de opgedane ervaringen met elkaar delen en ons zo steeds meer realiseren dat de mens niet bedoeld is om „alleen‟ te zijn en zijn eigen boontjes te doppen. Samen, met elkaar kunnen we veel meer verdragen, dan alleen. Zoals Paulus schreef: Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. En een klein stukje verder: Laten we dus … voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten (Galaten 6:2 en 10). Bijbel-lees-kring Omdat de kring klein is en er voldoende afstand gehouden kan worden, gaan we in principe op 25 november weer verder met het lezen van het boek Openbaring. ds. Guda Borger 19

Sprankelende, belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 t/m 4 jaar samen met hun ouders en/of verzorgers Helaas kon onze eerste Kerk-op-Schoot bijeenkomst niet doorgaan. Het corona-virus gooide roet in het eten. Zodra de omstandigheden het toelaten, gaan we een nieuwe datum prikken en hopen we jullie te ontmoeten. Ds. Guda Borger, Hinke Arrighi en Gryt Wijma Nieuws van het jeugdwerk PKN Surhuizum Wij zijn vanaf oktober weer begonnen met het opstarten van de jeugdclubs, want ook in deze “vreemde” tijd vinden wij het belangrijk om met onze jongeren in gesprek te blijven. Natuurlijk willen wij ons deze avonden houden aan de landelijke richtlijnen van het RIVM, mochten hier wijzigingen in komen dan houden wij jullie hiervan natuurlijk op de hoogte. Zo gaan de meeste clubs werken met de serie: Reflect van Mark Stoorvogel, in deze boeken staan zeer boeiende onderwerpen die betrekking hebben op de leefwereld van de jongeren, en dat de bijbel in deze tijd nog steeds actueel is. 20

Misschien zijn er jongeren die nog niet naar de clubs toegaan en toch nieuwsgierig zijn wat er op zo‟n avond gebeurt, neem dan contact op met onze jeugdwerker Steven Akker 0613257806 E-mail: steven@royalmission.nl In het volgende schema staan de data voor de clubavonden voor de komende weken. De Allstars 1 club(eerste klassers) wordt binnenkort uitgenodigd voor hun clubavond(contactpersoon Thomas Zijlstra 0647873331 thomaszijlstra02@gmail.com) Je mag natuurlijk ook zelf alvast aan Thomas doorgeven dat je komt. Op 8 november a.s. om 11.00 uur is er een jeugddienst. Het thema voor deze dienst is: Het goede leven, ook in coronatijd?????? Onze jeugdwerker Steven Akker leidt deze dienst. Er mogen 30 personen in de Doarpstsjerke en 30 personen in It Gebou. Jij en u bent van harte welkom! Jeugdwerk PKN Surhuizum Jeugd agenda Datum Wat: 29-10-2020 Reload 1 Jetze 01-11-2020 Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole 01-11-2020 Reload 2 Klaas 04-11-2020 All Stars 3 Steven 08-11-2020 Jeugddienst 08-11-2020 All Stars 2 Jan en Bauwina 12-11-2020 Reload 1 Jetze 21 Tijd en waar: 20.00 It Gebou 19.00 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou 11.00 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou 20.00 It Gebou

15-11-2020 Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole 15-11-2020 Reload 2 Klaas 18-11-2020 All Stars 3 Steven 22-11-2020 All Stars 2 Jan en Bauwina 26-11-2020 Reload 1 Jetze 29-11-2020 Young Stars Hinke, Jolanda en Nicole 29-11-2020 Reload 2 Klaas 02-12-2020 All Stars 3 Steven 19.00 It Gebou 19.30 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou 19.30 It Gebou 20.00 It Gebou 19.00 It Gebou 20.00 Doarpstsjerke 19.30 It Gebou Kerstviering voor ouderen in onze gemeente De afgelopen jaren was er een kerstmiddag voor iedereen vanaf 60 jaar in onze gemeente. Dit jaar zou die worden gehouden op woensdagmiddag 16 december. Echter door de huidige omstandigheden vanwege de corona is dit allemaal erg onzeker geworden. Het hangt van de maatregelen af die (ook) in december door de regering worden gehandhaafd en verder nog worden genomen om het virus in te dammen. We kunnen nu helaas niks met zekerheid afspreken. Waarschijnlijk weten we in december beter waar we aan toe zijn en wat we wel of niet kunnen organiseren. In het december nummer van Tsjerkefinster wordt middels een inlegvel meegedeeld of de kerstmiddag wel of niet kan doorgaan. Wordt vervolgd! De diaconie Surhuizum Samen voor vluchtelingenkinderen In de week van 29 november t/m 5 december 2020 gaan we in meer dan 600 plaatsen in Nederland aan de deur collecteren voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 22

Duizenden bange kinderen wachten in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? De situatie van deze kinderen is urgenter dan ooit. Samen staan we op omdat we geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. Waarom een huis-aan-huiscollecte? Kerk in Actie organiseert een landelijke huis-aan-huiscollecte, omdat we willen opstaan voor kwetsbare vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is nu urgenter dan ooit. Niet alleen op Lesbos, maar ook op andere plaatsen waar vluchtelingen in Griekenland vaak lange tijd moeten wachten voor ze weten hoe hun toekomst er verder uitziet. Onzekerheid, uitzichtloosheid, slechte leefomstandigheden, geweldssituaties en geen onderwijs: het overkomt vele duizenden vluchtelingenkinderen. We geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. Daarom gaan we in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland huis aan huis collecteren. Dus ook in Surhuizum zal er aan de deur met een collectebus geld worden opgehaald. Geef licht! Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Daarom doen we het. Samen zetten we ons in om licht te geven aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Wilt u/jij een bijdrage geven om deze collecte tot een succes te maken? De zendingscommissie en diaconie PKN-Surhuizum 23

Bericht van de zendingscommissie Zondag 1 november is het de laatste zendingszondag van dit jaar. We geven u graag wat informatie over het project van Kerk in Actie wat tijdens deze zondag centraal staat en waarvoor uw (eventuele) bijdrage bestemd is. Sterke vrouwen opleiden op Papoea Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen! De eerste collecte in de kerkdienst is bestemd voor dit project. Het geven voor de zending is nog steeds hard nodig. Mocht u ook een vrijwillige bijdrage aan de zending van onze kerk willen geven, dan kunt u het bankrekening nummer van de zending vinden in de Tsjerke Ynfo. De zendingscommissie zorgt ervoor dat het geld wordt overgemaakt naar projecten van Kerk in Actie. Bedankt Graag willen we iedereen hartelijk bedanken, voor de vele kaarten, telefoontjes, bloemen en attentie's die we mochten ontvangen met ons 40 jarig huwelijk. Lieve groet Siep en Rinske Folkerts Bedankje Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de lieve kaarten en telefoontjes. We gaan de goede kant weer op. Hartelijke groet uit De Westereen van Geert en Binnie vd Boon 24

Agenda Protestantse gemeente Augustinusga Tijdens het koffie drinken op de eerste zondag van de maand is er uitgifte van collecte munten in het Tsjerkegebou Datum 3 november 4 november Activiteit Kerkenraadsvergadering Geen gemeenteavond Protestantse gemeente Surhuizum - 1e maandag van de oneven maanden: Voltallige kerkenraad - 3e maandag van de maand: Breed moderamen - 1e dinsdag van de maand (19.00-19.30uur): collectemunten zitting in It Gebou Kaarten, postzegels e.d. in te leveren bij de Doarpstsjerke (in de Pije) of in de brievenbus op It Noard 6. Alvast bedankt, namens de zending Inleveren kopij in lettertype Arial 14: 20 november 2020 Tsjerkefinster klaarmaken en verspreiden op de maandag voor de 1e zondag van de maand Locatie i.v.m. coronamaatregelen 25

Algemeen verzoek Geboorte, huwelijk en overlijden graag melden aan: a. de scriba b. de predikant c. de wijkouderling(e) d. het kerkelijk bureau Kerkelijke huwelijksbevestiging graag in overleg met de predikant aanvragen bij de kerkenraad. Ook de koster tijdig in het overleg betrekken, met het oog op het kerkgebouw. Bij ziekte of ziekenhuisopname de wijkouderling(e) en predikant graag inlichten. Bij vertrek uit de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt u automatisch lid van de kerk in uw nieuwe woonplaats. Bij verhuizing binnen de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt de adreswijziging automatisch doorgegeven aan de ledenadministratie. Bij mutaties van of naar een niet-PKN gemeente graag contact opnemen met het kerkelijk bureau. Alle adressen en eventuele telefoonnummers vindt u vóór in dit blad of in het jaarboekje van de eigen gemeente 26

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
Home


You need flash player to view this online publication