0

TSJERKEFINSTER Gezamenlijk kerkblad voor de Protestantse gemeente Augustinusga en Protestantse gemeente Surhuizum September 2020 1

TSJERKEFINSTER 2020 - 22e jaargang Protestantse gemeente Augustinusga Augustinitsjerke Website: http: / /augustinusga.protestantsekerk.net Predikant: vacant Voorzitter: Scriba: Ruurd Boonstra Sietie Dijkstra Jeugd-/Kerkelijk werker Erwin Kooistra Ouderling: Annie IJlstra ruurdboonstra55@gmail.com, 0512-351912 pknaugkerk@hotmail.nl, 0512-352595 Skoalikkers 27, Augustinusga erwin_kooistra@hotmail.com, 06-42428824 De Nachtegaal 6, 9231 JN Surhuisterveen annieijlstra@gmail.com, 0512-352356 Kerkelijke Administratie:Postbus 26, 9285 ZV Buitenpost Koster: Beheerder Gebouw: Protestantse gemeente Surhuizum Website: http: / /www.pknsurhuizum.nl Predikant: Voorzitter: Scriba: Jeugdwerker: Kerkelijk bureau: Koster : Oeds Holthuis Gryt Wijma Steven Akker Kerkelijke Administratie:Jelle de Vries Anne Spoelstra J. Spoelstra, Skoalikkers 21 A, 9284 TS Augustinusga, 0512-352205 Imke Nicolai, Siccamawei 9, Augustinusga tel 0512-352185 (verhuur) Doarpstsjerke Facebook: PKN Kerk Surhuizum Guda H.Borger-Koetsier 0512-355485, dsborger@pknsurhuizum.nl Mûnefinne 3 9283 VK Surhuizum voorzitter@pknsurhuizum.nl, 0512-352334 Doarpsstrjitte 8, Surhuizum scriba@pknsurhuizum.nl, 0512-352510, It Noard 20, 9283 TB Surhuizum steven@royalmission.nl, 06-13257806 Van Haersmastrjitte 2, Surhuizum, 0512-351854 C.Schuurmanwei 8 9283TH Surhuizum 0512-352553 Cor en Joke Annema It Langpaed 8, 9283 TD Surhuizum, 06-36356271, koster@pknsurhuizum.nl Redactie Petra de Bruin, Augustinusga Ytje van der Meer, Surhuizum Jorien Zwart, Augustinusga Tine van der Veen, Surhuizum Inelkaar zetten en verspreiden Augustinusga: Tine Atsma, Detje Spoelstra en Engelien Loonstra Surhuizum: Tryn Kinderman en Nynke Atsma Verspreiding buiten Augustinusga/Surhuizum: Betty de Haan, Augustinusga Kopij Tsjerkefinster Per email: tsjerkefinster@gmai l.com Uiterlijke datum van inleveren: zie ‘Agenda’, achterin dit Tsjerkefinster Of op papier aan te leveren op één van onderstaande adressen: - Petra de Bruin, Geawei 33B te Augustinusga of - Ytje van der Meer, Doarpsstrjitte 27 te Surhuizum Kopij kerkgroet Augustinusga Aanleveren per mail: btaugkerk@hotmail.nl of bij een kerkenraadslid. Vóór de vrijdag 18.00 uur. Surhuizum Aanleveren per mail: kerkgroetpknsurhuizum@gmail .com of bij Mark Storm, Bonhommestrjitte 20. Vóór de donderdag 20.00 uur. 2

Romeinen 12 - maak een nieuw begin! Niet iedereen zit er op te wachten, maar het lijkt onontkoombaar: het einde van de zomer nadert. We hopen op een nazomer met heel wat mooie dagen, maar tegelijkertijd treffen we voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Maar wat voor seizoen zal dit zijn? Sinds het uitbreken van het coronavirus is het erg lastig om vooruit te kijken. We volgen de getallen over nieuwe besmettingen, opnames op de intensive care en het aantal mensen dat gestorven is aan de gevolgen van het virus. De laatste weken is er bij velen het gevoel van toenemende dreiging. Hoeveel lokale uitbraken zijn er nodig om weer terug te moeten naar een al dan niet intelligente lockdown? En toch is het nodig en goed om plannen te maken voor het nieuwe seizoen. Met name voor de jeugd zijn de maatregelen inmiddels zo versoepeld dat de verwachting is dat al het jeugdwerk na de zomer weer van start kan. Maar hoe zal het gaan met de kerkdiensten? Bij het hanteren van de 1,5 meter maatregel kunnen er zo’n 60 à 70 mensen plaats nemen in de doarpstsjerke van Surhuizum. Maar wie zal er komen? Is het op de eigen tijd thuis luisteren naar één van de vele onlinediensten voor gemeenteleden aantrekkelijker dan samenkomen in de kerk? Zeker als we elkaar alleen maar op afstand kunnen ontmoeten, we niet kunnen zingen en het de vraag blijft wat nu wel en niet veilig is? De hele coronaproblematiek, met gevaar voor de gezondheid, maar ook met enorme en wereldwijde gevolgen voor de economie en politiek, is slechts één van de grote problemen waarmee we in onze tijd te maken hebben. Je zou het bijna vergeten, maar er is op veel plaatsen in de wereld een verwoede strijd gaande tussen bevolkingsgroepen, er zijn ontelbaar veel mensen op de vlucht voor geweld en bittere armoede, er zijn grote zorgen over het milieu en de veranderingen in het klimaat, de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter en met regelmaat vinden grote rampen plaats. Wat is tegen deze achtergrond het belang van kerkgang en gemeentewerk? Of - anders gezegd - wat zien wij als het belang van het Evangelie van Jezus Christus, voor onszelf en voor onze taak in deze tijd? Hebben we een Woord van hoop 3 overdenking

voor deze wereld en laten we zien hoe dat in de praktijk van het leven invulling kan krijgen? De apostel Paulus schrijft in Romeinen 12:2: U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen … Paulus waarschuwt hier mijns inziens voor het grote gevaar dat we ons als christenen laten meeslepen in de dynamiek of de hectiek van het wereldgebeuren. Natuurlijk hebben we te maken met alles wat er in de wereld gebeurt, want ook wij zijn er onderdeel van. De vraag is echter hoe wij in de wereld staan? Laten wij onze keuzes in besteding van tijd, geld en mogelijkheden bepalen door ‘de waan van de dag’, dat wil zeggen door de informatie die via de media en de reclame tot ons komt? Of laten we ons doen en laten bepalen door wat Paulus elders noemt: de gezindheid van Christus Jezus (Fil. 2:5)? In Romeinen 12 maakt Paulus heel concreet waarom hij oproept om onze gezindheid te vernieuwen. Het gaat erom dat wij ontdekken wat God van ons wil en om daarnaar dan ook te leven – ín deze wereld vol ellende en kwaad! In plaats van ons te verliezen in gepieker over hoe het allemaal verder zal gaan, met corona, met onze financiële situatie en met de toekomst van de kerk, is het raadzaam ons af te vragen wat God van ons wil - van ieder persoonlijk, maar ook van ons als gemeente van Christus. Willen we onze gaven en talenten zó inzetten, dat wat wij doen goed, volmaakt en God welgevallig is (v. 2b)? Het gaat er daarbij niet om dat wij onszelf onder druk zetten om zoveel mogelijk te presteren, maar dat wij ons laten aanvuren door de Geest van God (v. 11). We hoeven niet allemaal hetzelfde of evenveel te doen, het gaat om onze ‘gezindheid’! Anders geformuleerd: laten we ons – ook aan het begin van dit nieuwe seizoen –aansturen door de oproep van Paulus: stel uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in Zijn dienst (v. 1)?! Als we dat doen, dan hoeven wij onszelf niet te bewijzen, maar kunnen we ons richten op het doen van het goede voor alle mensen (v. 17b). Dat is namelijk wat er werkelijk toe doet, in de dienst aan God in deze wereld. Een gezegend nieuw seizoen gewenst! ds. Guda Borger 4

Erediensten Augustinitsjerke Protestantse Gemeente Augustinusga 6 september 9.30 uur Dhr. S. Wijbenga 13 september 9.30 uur Ds. Guda Borger Startzondag 20 september 9.30 uur Ds. P. Beintema Avondmaal 27 september 9.30 uur Ds. W. van Dijk 4 oktober 9.30 uur Da. L. Muilwijk-Huis 5

Erediensten Doarpstsjerke Protestante Gemeente Surhuizum 6-9 9.30 uur 13-9 20-9 9.30 uur Dhr. J. v.d. Wal, Morra Mevr. R. v.d. Wal-van Akker, Morra 10.00 uur Ds. Guda Borger-Koetsier Startzondag (buitendienst, bij slecht weer wordt dit verplaatst naar 27-9 om 14.00 uur) Meer info elders in het Tsjerkefinster 27-9 9.30 uur Dhr. S. v.d. Meulen, Kollumerzwaag 6

Rooster Kinderwerk Kinderkerkewerk Augustinusga Er is voorlopig geen kinderkerkewerk. Kinderkerk Surhuizum 6 september Geertje 13 september Maaike 20 september Grietje (Projectgroepje) 27 september Bart en Ellis __________________________________________________ In deze gedownloade versie is in verband met de privacy de tekst over individuele gemeenteleden verwijderd. De complete papieren versie van het Tsjerkefinster ontvangt u maandelijks, een aantal dagen voor de eerste zondag van de maand. __________________________________________________ 7

Algemeen Levenslied’ 1 Leven is wachten dagen en nachten denken en dromen of het zal komen dat grote geluk. 2 Leven is vragen wachten verdragen zwoegen en zwijgen antwoorden krijgen waarom je niet vroeg. 3 Leven is lijden niet te vermijden onmacht verduren eindeloos turen naar komend licht. 4 Leven is dwalen oude verhalen speuren en zoeken stoffige boeken de sporen van God 5 Leven is kijken elkaar verrijken opnieuw beginnen leren beminnen spontaan als een kind. 6 Leven is opstaan elkaar tegemoet gaan ’t hart om te geven en kwaad te vergeven - het leven is goed. 8 gedicht

Gemeentenieuws - Augustinusga . Bij de diensten Nee, we hopen zeker niet dat dit ‘het nieuwe normaal’ is, kerkdiensten met anderhalve meter afstand en zingen niet toegestaan. Toch voelt het goed dat we als gemeente vanaf begin juli iedere zondag weer bij elkaar kunnen komen in onze Augustinitsjerke. De beperkende maatregelen i.v.m. het corona-virus zullen voorlopig nog wel worden gehandhaafd, het is niet anders. U hoeft u niet meer voor af aan te melden of te reserveren! Daarom hopen we dat, nu de vakantieperiode is afgelopen, het aantal gemeenteleden dat de weg naar onze kerk (weer) weet te vinden, zal toenemen. Het is goed, juist in deze verwarrende tijd, samen te komen om ons te laten bemoedigen door woord en gebed. Op zondag 6 september hoopt Sytse Wijbenga uit Kootstertille voor te gaan. Een week later wordt het een bijzondere dienst. Op zondag 13 september willen we in een STARTDIENST samenkomen om als gemeente een nieuwe start te maken, de vakanties zijn voorbij, het is het begin van een ‘nieuw seizoen’. Laten we er een feestelijk samenzijn van maken. We beginnen om 10.00 uur en bij goed weer hopen we samen te komen ‘yn de Bosk’ op het ijsbaanterrein, onze kerkelijk werker Erwin Kooistra heeft de leiding. Verderop in dit kerkblad leest u er meer over. Zondag 20 september hopen we als gemeente weer het Heilig Avondmaal te vieren, natuurlijk alles ‘corona-proof’, dominee Piet Beintema uit Dokkum is bereid om voor te gaan in deze dienst. De laatste zondag van september, zondag 27 september gaat ds. Wabe-Jan van Dijk uit Surhuisterveen voor in onze Augustinitsjerke. U ziet, ook in september wordt u iedere zondag uitgenodigd samen te komen, we hopen u daar ook weer te ontmoeten want SAMEN zijn we EEN en GEMEENTE zijn we SAMEN. 9

En verder…. Tijdens de kerkenraadsvergadering van 11 augustus merkten we dat het lastig is om plannen te maken voor de nabije toekomst, nu de maatregelen rond het corona-virus ons nog veel beperkingen opleggen. We willen graag weer activiteiten op touw zetten voor het komende seizoen, activiteiten waarbij we ook als gemeenteleden elkaar weer kunnen ontmoeten maar hoe? Het plan is in ieder geval om vanaf half september, na de startdienst, de mogelijkheid te geven om als dorpsgenoten op de woensdagmiddag in It Gebou weer bij elkaar te komen voor een praatje, bij een kop koffie of thee. Vorig seizoen waren er de “Ontmoetingsmiddagen” waar veel dorpsgenoten gebruik van maakten, even sjoelen, puzzelen of een potje kaarten. Dat kan helaas nu (nog) niet vanwege de corona-maatregelen. Maar ‘op afstand’ samenkomen in It Gebou voor een praatje is wel mogelijk. Houd de website en Us Bled ook in de gaten voor verdere informatie over deze ‘inloopmiddagen’. Wat we verder nog kunnen en willen organiseren voor het komende seizoen, hopen we u zo snel mogelijk te kunnen mededelen. Startzondag Op zondag 13 september willen we het nieuwe kerkseizoen feestelijk beginnen met een openlucht dienst in het bos (ijsbaan). Het thema van deze dienst is ‘Het goede leven’. De dienst wordt begeleid door onze kerkelijk werker Erwin Kooistra. De dienst start om 10.00 uur. Stoelen graag zelf meenemen. Een picknickkleed mag natuurlijk ook. Tijdens deze feestelijke startdienst, staan we ook nog stil bij de overstap die Klaas Jan en Tiemen inmiddels van groep 8 naar de middelbare school hebben gemaakt. Daarmee nemen zij afscheid van het kinderkerkenwerk en horen ze bij de tieners. Omdat het een dienst is in de buitenlucht mogen we met elkaar zingen. Leden van de Bazuin zorgen voor de muzikale 10

begeleiding. Verder gelden in de buitenlucht natuurlijk alle corona-maatregelen die elders ook gelden. Dus houd 1,5 meter afstand en kom alleen als u zich fit en gezond voelt. Gezien alle Corona-maatregelen hebben we ervoor gekozen om dit jaar verder geen activiteiten na de dienst te organiseren. Behalve Corona, kan natuurlijk ook het weer nog roet in het eten gaan gooien. Houd daarom de website en facebook goed in de gaten. Mocht het slecht weer zijn, dan wijken we uit naar de kerk. Jeugdwerk Ons uitje naar Kollumeroord was een groot succes In het vorige Tsjerkefinster las u dat er een uitje naar Kollumeroord op de planning stond. Ondanks een klein buitje, is het een hele gezellige middag geworden. De kinderen hebben gesurvivald. Ook Erwin Kooistra en de leidsters van het kinderkerkenwerk lieten zich van hun beste kant zien en gingen over de touwen het water over. Hierna hebben we in de kano’s een speurtocht gedaan. De middag eindigde met een welverdiend patatje en een snack. We stoppen even met kindernevendienst en zondagsschool De afgelopen jaren is het aantal kinderen wat op zondag naar de kindernevendienst en/of zondagsschool komt fors terug gelopen. We hebben dan ook besloten om voorlopig even geen zondagsschool of kindernevendienst te organiseren. Dit betekent dat er tijdens de kerkdiensten geen activiteiten zijn voor de kinderen. In de Adventsperiode zijn we wel van plan om weer wat leuks te bedenken. Dit betekent niet dat we helemaal gaan stilzitten. Alles behalve dat! Jeugdwerker Erwin Kooistra heeft heel wat leuks voor de jeugd in petto. Zo zijn er plannen voor een leuke startactiviteit samen met Sjaki. Voor de kinderen van groep 7 en 8 gaan we een club starten op een doordeweekse middag. En ook voor de jeugd vanaf 12 jaar gaan we een club oprichten. Waarschijnlijk op de zondagavond. 11

Oh, en op 11 oktober gaan we de invulling van de eredienst weer voor onze rekening nemen. Genoeg te doen dus! Houd voor meer informatie facebook en de website in de gaten. We kunnen jouw hulp goed gebruiken De afgelopen tijd zijn veel van de drijvende krachten achter het kinderkerkenwerk gestopt. Recent hebben we helaas ook afscheid moeten nemen van Sanne en Janet. Dus extra hulp is van harte welkom. Lijkt het jou leuk om te helpen? Mail dan naar kkwaugustinusga@gmail.com Nyncke Woudstra, jeugdouderling Help een stille coronaramp voorkomen Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Dit komt doordat, de maatregelen die genomen worden om het corona virus tegen te gaan, veel economische gevolgen hebben. Voor arme mensen zonder sociale zekerheid betekent ziek worden of opgesloten zitten : geen geld op de plank en dus geen eten, kinderen die niet naar school kunnen. In veel landen is er dus meer angst voor de honger die op de loer ligt , dan voor het ziek worden. Ook de gezondheidszorg is in veel landen beperkt. Kerk in Actie ondersteunt kerken en lokale hulporganisaties die deze stille coronaramp helpen te voorkomen. Op startzondag willen we graag de collecte van de diaconie, aan Kerk in Actie geven, voor de noodhulp van de gevolgen van de corona pandemie. De diaconie 12

Oan de tsjerkemienskip fan Stiensgea Op 1 maart fan dit jier, mear as trije moanne ferlyn, wie it Kwartettekoar by jim op besite. Wat ha wy dy dei noch songen mei alles wat der yn ús libbe oan hope en ferwachting, mar hoe gau dêrnei waard dêr it near op lein troch de wrâldwide koronakrisis. Yn de folle tsjerkeseal hâlden wy doe sûnder euvelmoed de lofsang geande. Ticht op elkoar plakt songen wy út folle boarst de nije lieten. Yn’e fierste fierte net betinkend dat twa wike letter sa’n feestlike tsjerketsjinst net mear mooglik wêze soe. De sneins dêrnei op 8 maart, yn Winsum wie it de lêste kear dat wy as Kwartettekoar mei ús muzikanten besochten mei nije Fryske teksten en lieten de tsjerkemienskippen te ynspirearjen mear te dwaan mei ús eigen moaie taal. Op sneintemiddei 27 jannewaris 2019 ferskynde “Hertslach” yn in tige feestlike byienkomst. De bondel waard oan my útrikt troch provinsjaal classispredikant Wim Beekman. Tachtich fan de 170 lieten – ik wie 80 wurden - binne fan myn hân, meast op teksten fan Eppie Dam. Ek oare bekende dichters en muzikanten ha der oan meiwurke en sa waard “Hertslach” in klankryk gehiel mei eigentiids liturgysk materiaal. It binne lieten “om it út te sjongen”, sa as de ûndertitel oanjout. Stim jaan dus oan sawol de ljochte kanten fan it libben as oan de tsjustere. Ek tal fan boartlike lieten foar bern steane der yn. Doe’t ik witte liet mei it Kwartettekoar op hâlde te wollen, kaam it bestjoer mei it idee fan de bondel “Hertslach” en in ôfskiedstoernee. Dat de twadde printinge fan “Hertslach” al nedich wie, is hoopje wy, in teken dat ús krewearjen gehoar kriget! De sjongers en muzikanten kinne langebaanriders neamd wurde,want se setten hast twa jier lyn de skouders ûnder dit inisjatyf en hâldden fol. Alle kearen wiene der wer genôch sjongers en muzikanten dy’t op sneintemoarn om goed acht oere fan fier en hein present wiene! Wat meie jim grutsk wêze op jim prachtige âlde kleastertsjerke! Ik hie der noch noait yn west en de erfaring dy’t ik krige, doe’t ik troch de doar stapte, ferjit ik nea wer. It wie presys sa as Eppie Dam yn it liet seit:”Kâlde stien dy’t waarmte jout”. 13

De romte nimt jin tagedien yn har op. It is suver in hillich stee mei in lange tradysje fan lêze, gebed en lofsang. “Giet skielk de gong der út of wurdt er opwurdearre?” haw ik ris dichte. “Soe’t doarp de wat fersliten tried oppakke kinne en nije kralen riuwe oan it âlde snoer?” Foar ús wie it in feest om yn dizze romte te musisearjen en te sjongen. Wat wie dy hiele tsjerke in klankboerd, en wat liet dat klankboerd him hearre! Sawol de romte as de minsken! Foar my krige eltse tsjerkemienskip ek wat bysûnders troch de moetings nei de tiid. Faak trof ik minsken dy’t mei oantinkings kamen fan soms wol in heale ieu ferlyn. Mei dêrtroch foelen ûnderweis hiel wat “ljochtstrieltsjes” op ús paad. Ik sis mei sin “ús paad”, want Beitske, myn frou, wie der alle kearen by. Ek de sjongers en muzikanten hiene sokke moetings. Nei de fiering, ûnder de kofje, waard dan ek net allinne praat oer de liturgy, mar waarden ek herinneringen ophelle. It like bytiden wol in réuny. De besite oan jimme gemeente op 1 maart wie de 43ste keer dat wy yn Stiensgea belânen. Net allinne de tsjerkemienskippen wiene hieltyd wer oars fan sfear, ek de tsjerken wiene foar ús as sjongers en muzikanten faak ûntdekkings. Wy krigen ûnderwilens o sa’n niget oan al dy gebouwen: “kâlde stien dy’t waarmte jout”. Wy seagen en fielden in histoarje fan ieuwen. Krekt as ús foarâlden besykje wy de lofsang geande te hâlden, mar dan mei in nije benadering. Dizze oantrúntoernee wie foar my – en foar ús - in bysûndere manier om it byltsje der fleurich by del te lizzen. Mei grutte tank oan it Kwartettekoar fansels, mei it warbere bestjoer dat it organisearre. It idee fan in briedplak foar nije liturgy waard breed droegen en ûntfongen. Wy hoopje en ferwachtsje dat ús krewearjen seadden oan’e dyk set hat yn de Fryske tsjerkemienskippen. Tige tank en groetnis, Hindrik van der Meer 14

Groepsuitbreiding gezocht! In de Augustinitsjerke wordt de liturgie al een lange tijd via de beamer gepresenteerd. Al jaren verzorgt een kleine groep mensen deze presentaties Omdat we de groep graag willen vergroten, zoeken we naar een handige creatieveling , die ook nog zin en tijd wil steken om eens per maand dit inspirerende werk te doen en te presenteren tijdens de kerkdienst. Het `beamteam` werkt met het programma van Easyworship en we zien graag je reactie tegemoet. Voor alle informatie, en reacties graag je berichtje aan: btaugkerk@hotmail.nl of: 0512-352595 15

Por todo el mundo Corona in Bolivia In de nieuwsbrief van april schreven we al dat ook in Bolivia corona was uitgebroken. Terwijl het virus zich eerst uitbreidde in de grote steden, verspreidt het zich de laatste tijd steeds meer op het platteland. In Caranavi zijn steeds meer mensen besmet. Zij worden overgebracht naar La Paz wanneer zij opname in het ziekenhuis nodig hebben, of gaan thuis in quarantaine. Met één beademingsmachine in het plaatselijke ziekenhuis zal deze een grote uitbraak niet aankunnen. In het begin van de coronacrisis was alles behalve supermarkten en banken gesloten en is zelfs toevoer van voedsel twee weken afgesloten geweest. Dat is nu gelukkig weer op gang en ook personenvervoer naar de grote stad is weer mogelijk. Het einde van een zware periode is echter nog niet in zicht. Al sinds oktober 2019 is er politieke onrust in het land, door fraude bij de verkiezingen. Deze politieke onrust is ook te merken in Caranavi zelf, waar regelmatig protesten zijn, waarbij geen anderhalve meter afstand wordt gehouden. Door deze ongeregeldheden op o.a. het gemeentehuis was het voor Evelin lastig om toestemming te krijgen om toch weer een deel van de kinderen op te mogen vangen. Omdat scholen nog steeds dicht zijn, mogen ook kinderdagopvangen niet open. 16

Wat gelukkig wel mag, na flink aandringen, is bijles geven. Veel van de kinderen die naar het project komen na schooltijd, zijn kinderen die moeilijk mee kunnen komen op school. Nu zij geen les meer krijgen op school, is het voor deze doelgroep nog lastiger om te blijven leren. Evelin vangt momenteel in de ochtend 9 kinderen op tussen de 5 en 15 jaar. Het is duidelijk merkbaar dat deze kinderen dit schooljaar, wat in februari begon en na 6 weken al plat lag, nog niet veel geleerd hebben. Italia zit in groep 3 en kan nu net woorden maken met de klinkers en de ‘m’ en de ‘p’. Haar broertje zit in groep 2 en leert nu de klinkers. Kleuters die een goede juf hebben kunnen makkelijke woorden lezen voor ze naar groep 3 gaan. We zijn dus erg blij dat Evelin ze toch les mag geven, want dit hebben ze hard nodig. Ook hun ouders zijn blij dat hun kinderen in ieder geval een halve dag worden opgevangen en dus niet alleen thuis zitten of op straat omzwerven, terwijl zij aan het werk zijn. We hopen dit te kunnen blijven doen, door het stijgende aantal corona besmettingen is dat momenteel onzeker. Nu alle winkels weer open zijn, hebben we nieuw speelgroep en 5 kinderbedjes kunnen kopen. Hier was voor de coronacrisis al budget voor aangevraagd bij het bestuur. De kinderen zijn er helemaal blij mee. De bedjes worden nu nog niet gebruikt, want de kleinste kinderen komen nog niet. Hopelijk is dat snel weer mogelijk… De opvang is er in ieder geval klaar voor!!! We willen een ieder heel hartelijk bedanken voor uw steun en belangstelling voor Por Todo El Mundo. Ook nu Trinke niet meer in Bolivia zit en de coronacrisis veel stillegt, gaat het werk nog zoveel mogelijk door en blijft het hard nodig. Er zijn de afgelopen tijd spontane giften binnengekomen, waar we erg dankbaar voor zijn!! Iban: NL54RABO 0118053515 t.n.v. Stichting Por todo el mundo, Groningen Internet: www.portodoelmundo.com 17

Gemeentenieuws - Surhuizum Uit de kerkenraad Wanneer u dit leest, hebben we de eerste kerkdienst gehad na vijf maanden online-diensten. Heel fijn dat onze dominee bijna alle diensten heeft kunnen verzorgen. Bijna elke dienst werd er muzikale medewerking verleend door gemeenteleden, geregeld door Cees Hoogstins. Op 16 augustus hebben we een buitendienst gehad op het veldje bij het dorpshuis, georganiseerd door dominee en de evangelisatiecommissie m.m.v. de begeleidingsband Foar Jo. Een geslaagde dienst met een goede opkomst, ondanks het warme weer. Voor de eerste dienst, waarin kerkgangers weer welkom zijn, zijn veel voorbereidingen geweest. Zo moest er een gebruiksplan worden gemaakt. Met het protocol van de landelijke PKN als leidraad heeft een team van een aantal gemeenteleden waaronder de koster en een aantal kerkenraadsleden een gebruiksplan opgesteld. We bedanken deze commissie voor hun werkzaamheden. Jammer genoeg mogen we als kerkgangers nog niet zingen, omdat de Doarpstsjerke niet een goed ventilatiesysteem heeft. Tijdens de dienst op 30 augustus zijn de nieuwe kerkenraadsleden bevestigd en hebben we afscheid genomen van de aftredende kerkenraadsleden. Midden in de coronatijd hebben Henny en Feike van der Veen hun werkzaamheden als koster afgerond en is het nieuwe kostersechtpaar begonnen. Geen gemakkelijke start voor Cor en Joke Annema. Alles is ‘oars as oars’, maar ze pakken hun werkzaamheden geweldig op. Wij wensen jullie veel werkplezier voor de komende tijd. 20 september a.s. is de startzondag en hierna zullen de kerkelijke activiteiten weer beginnen. O.a. de jeugdclubs en de Bijbel-lees-kring. Het kinderwerk is na de zomervakantie al weer begonnen. Dit winterseizoen hopen we ook Kerk op Schoot diensten te organiseren, dit zijn sprankelende, belevingsgerichte bijeenkomsten voor kinderen van 0 t/m 4 jaar samen met hun ouders en/of verzorgers. In de gemeente 18

worden hiervoor persoonlijke uitnodigingen bezorgd. Kent u iemand die mogelijk ook belangstelling heeft, geef het door aan Gryt Wijma kwijma@hetnet.nl 0512-352510 Tijdens de kerkenraadsvergadering hebben we gesproken over het vervolgproces van het te ontwikkelen beleidsplan. Het lijkt ons goed om een ‘spreekuur’ te organiseren, waarin alle gemeenteleden kunnen aangeven wat zij denken dat nodig is met het oog op de toekomst van onze gemeente en hoe we daar met elkaar invulling aan kunnen geven. Binnenkort meer hierover. Ik wens iedereen, ondanks dat het corona-virus onzekerheid geeft, een goede start van het winterwerk. GEEF NOOIT OP! ER IS ALTIJD HOOP! Namens de kerkenraad, Gryt Wijma, scriba (Vanaf 30 augustus is Fré v.d. Veen de nieuwe scriba) Een kort gebed voor de nacht, wanneer de slaap niet wil komen: Heer, laat mij uw aanwezigheid ervaren. Geef me rust in de nacht. Wees mijn licht in het donker. Amen Bijbel-lees-kring In het nieuwe seizoen zal er weer gelegenheid zijn om gezamenlijk uit de Bijbel te lezen en daarover met elkaar van gedachten te wisselen. Door het abrupte einde van de bijeenkomsten door de coronacrisis zijn we midden in het boek Openbaring blijven steken. We pakken die draad weer op en bespreken met elkaar hoe we verder gaan. De eerste bijeenkomst staat gepland op woensdag 16 september, om 20.00 uur. Belangstellenden, ook voor een ander onderwerp of Bijbelboek, kunnen dat doorgeven aan ondergetekende. ds. Guda Borger tel. 355485 / e-mail: dsborger@pknsurhuizum.nl 19

Startzondag PKN Surhuizum - 20 september 2020 Het Goede Leven - ‘Bloeien in Gods Licht’ Ieder is van harte welkom, van jong tot oud, als u / jij je houdt aan de regels van het RIVM. Aanvang 10.00 uur op het ‘oude korfbalveld’ We beginnen staande in een grote kring, met zang en een korte meditatie De begeleidingsband ‘Foar Jo’ verleent haar medewerking. Na de gezamenlijke opening gaan we wandelen in de omgeving van Surhuizum. U kunt ter plekke kiezen uit 3 routes. Twee routes van ± 6 km en één van ± 3 km. Er zijn een aantal tussenstops. Goed schoeisel is van belang. Neem een pen mee, want tijdens de wandeling ontvangt u/jij een opdracht. We eindigen weer bij het dorpshuis. We hopen op mooi weer en een fijne startzondag!! Bij slecht weer vindt deze activiteit een week later plaats; op 27 september, maar dan ’s middags - aanvang 14.00 uur. Raadpleeg vooraf de website: www.pknsurhuizum.nl. De startdienstcommissie NB - 18+-ers: respecteer overal de 1,5 meter afstand (ook tijdens de wandeling)! Er zijn desinfectiepompjes aanwezig. Coördinatoren (met hesje) brengen u naar een plek op het veld. U dient hun aanwijzingen op te volgen. Bij gezondheidsklachten: neusverkouden, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk en smaak, vragen we u de dienst niet bij te wonen. 20

Gebruiksplan kerkelijke gebouwen van de PKN Gemeente van Surhuizum Vanaf 30 Augustus a.s. willen we graag weer aanvangen met de kerkdiensten met u als gemeente in onze eigen “Doarpstsjerke”. De eerste dienst is meteen een bijzondere dienst, namelijk de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers en het afscheid van een aantal zittende ambtsdragers. Met het protocol van de landelijke PKN als leidraad heeft een team van een aantal gemeenteleden waaronder de koster en een aantal kerkenraadsleden een gebruiksplan opgesteld. We kunnen in de kerk ongeveer 70 personen kwijt met inachtneming van de Covid-19 regels die door het RIVM zijn voorgesteld. Daarnaast is er de mogelijkheid om een liveverbinding te maken met beeld en geluid naar het gebouw. Daar is plaats voor 40 á 50 mensen. Let op: Voor de bevestigingsdienst vragen we u om vooraf kenbaar te maken dat u naar de kerk wilt komen, en met hoeveel personen. Reserveren kan bij de koster via koster@pknsurhuizum.nl of bellen met 06-11195100. Voor de overige diensten achten wij (tot nader) order reserveren niet nodig. Praktische gang van zaken bij het bezoeken van de kerkdiensten  Heeft u 24 uur voorafgaand aan, of op het moment van de kerkdienst één of meerdere van de volgende (milde) klachten: - neusverkoudheid, loopneus, niezen; - keelpijn, lichte hoest, benauwdheid; - verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; dan vragen we u de dienst niet bij te wonen. 21

 Bij de zij-ingang wordt u ontvangen door leden van het coördinatieteam. Zij zijn goed herkenbaar aan de hesjes die ze dragen. De coördinator wijst u uw plek. In het belang van ons aller veiligheid - graag hun aanwijzingen opvolgen!  Bij de ingang kunt u uw handen desinfecteren.  Respecteer de 1,5 meter afstand.  De garderobe is gesloten. Wilt u het toilet zo weinig mogelijk gebruiken?  Tijdens de dienst wordt er niet gezongen. Onze kerk voldoet niet aan de inhoud qua volume die in het landelijk protocol staat beschreven. De muziek wordt op een andere manier ingepast in de dienst, bijvoorbeeld via de beamer.  De collecte wordt gehouden in de Pije. Daar staan collectebussen klaar met daarop aangegeven waar het voor is (Diaconie, kerk en Bouwfonds).  De voordeur wordt niet gebruikt als in- en uitgang! We hanteren éénrichting verkeer door de zij-ingang.  Volg ook bij het uitgaan de aanwijzingen van de coördinatoren op, loop niet door elkaar. Praktische gang van zaken bij het gebruik van de consistorie  In de consistorie mogen maximaal drie personen gelijktijdig aanwezig zijn  Voor het consistoriegebed voor en na de dienst betekent dit dat de volgende personen gelijktijdig aanwezig mogen zijn: de dienstdoende predikant en ouderling van dienst en één diaken.  Let bij het binnengaan en verlaten van de ruimte op de 1,5 meter, hanteer bij voorkeur het rotonde principe, rechtsom de tafel de ruimte binnengaan en weer verlaten (éénrichtingsverkeer). Praktische gang van zaken bij het gebruik van de bovenzaal  In de bovenzaal mogen, mits goed geventileerd (deuren en ramen open), maximaal acht personen gelijktijdig aanwezig zijn 22

 Let bij het binnengaan en verlaten van de ruimte op de 1,5 meter, hanteer bij voorkeur het rotonde principe, rechtsom de tafel de ruimte binnengaan en weer verlaten (éénrichtingsverkeer). Praktische gang van zaken bij het gebruik van het gebouw  In het gebouw kunnen tijdens de diensten 40 á 50 mensen aanwezig zijn. Dat is op basis van het gegeven dat echtparen en gezinnen bij elkaar kunnen zitten.  In een vergaderopstelling kunnen maximaal 20 mensen gelijktijdig aanwezig zijn.  Let bij het binnengaan en verlaten van de ruimte op de 1,5 meter, hanteer bij voorkeur het rotonde principe, rechtsom de tafels de ruimte binnengaan en weer verlaten (éénrichtingsverkeer). Namens de kerkenraad, tot ziens in de kerk en alvast bedankt voor uw medewerking. Clubwerk 2020/2021 Beste groep 8-ers en jongeren, Jullie zitten vast alweer een beetje in het schoolritme. In de kerk zijn we wat trager. Daar wordt op 20 september het startsein gegeven voor de activiteiten van het winterseizoen. Iedereen is die zondag van harte welkom op het veld bij het Dorpshuis (zie voor meer informatie elders in dit blad). Na de startzondag gaat ook het clubwerk weer van start. Vanaf groep 8 krijgen jullie t.z.t. allemaal een uitnodiging voor de eerste clubavond. Dan zal worden besproken welk tijdstip jullie het beste past om samen te komen, en wat de planning zal zijn voor het komende seizoen. Voorgaande jaren werd ook groep 7 uitgenodigd, maar omdat dit jaar groep 8 een grote groep is, lijkt het ons beter om vanaf deze groep te starten met het clubwerk. 23

In het volgende Tsjerkefinster wordt de indeling van groepen bekend gemaakt met de bijbehorende leiders. We hebben afscheid genomen van de volgende jeugdleiders: Fernanda Huistra, Agatha v.d. Veen en Gryt Wijma. We bedanken hen voor hun inzet. Thomas Zijlstra en Sven Hiemstra hebben toegezegd het stokje over te nemen. We zijn heel blij dat deze jongeren bereid zijn om jeugdleider te worden. Wil jij ook jeugdleider worden? Jij wordt gezocht! Want wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die iets willen betekenen voor de jongeren van onze gemeente. Heb je interesse neem dan contact op met onze jeugdwerker Steven Akker, steven@royalmission.nl, 06-12357806. We hopen samen op een mooi seizoen, waarbij we natuurlijk wel rekening houden met de regels van het RIVM. Hoe we ons ook voelen, waar we ook leven, in deze wetenschap mogen we leven: “U geeft een toekomst vol van hoop, want dat heeft U aan ons beloofd. Niemand anders, U alleen, draagt ons door dit leven heen.” (Sela - Een toekomst vol van hoop) Het jeugdwerk PKN Surhuizum 24

KINDERKERK 20 september 2020 10.00 uur bij het dorpshuis De startactiviteit is op zondag 20 september 2020 Het thema is: Het goede leven, ‘Bloeien in Gods licht’ Jongens en meisjes, we nodigen jullie allemaal uit om naar het dorpshuis te komen op zondag 20 september. Eerst vertelt de dominee buiten op het veldje wat er gaat gebeuren. Daarna gaan we samen met alle kinderen gezellige dingen doen. Niet alleen binnen in het dorpshuis, maar zeker ook buiten! We gaan sowieso iets doen met bomen. Wat dat is, gaan we nog niet zeggen. Dat is nog een verrassing! Het duurt ongeveer tot 12.00 uur. Als je het leuk vindt, mag je van tevoren een foto maken van jullie eigen boom of van een boom in de buurt die je mooi vindt. Die mag je laten zien en dat gebruiken we bij de activiteit van deze dag. En je weet het… iedereen is weer welkom. Maakt niet uit of je normaal wel of niet naar de kerk komt. Iedereen mag meedoen! Bij slecht weer schuiven we het op naar 27 september om 14.00 uur. Dus houd de website in de gaten: www.pknsurhuizum.nl of kijk op Facebook PKN kerk Surhuizum. namens de startdienstcommissie en het kinderwerk, Tine van der Veen, kinderkerk@pknsurhuizum.nl 25

Hartelijk dank Wij, Jannes en Lieske, danken U voor het medeleven die U toonde door het sturen van heel veel kaarten en soms per telefoon na de operatie en het langzame herstel van Lieske. Het was een steun in de rug om door te zetten en het heeft ons gesterkt. Hartelijk dank lieve mensen. Gift Via Ds. G. Borger zakje met 53 collectemunten (€53,00) ontvangen, bestemd voor de kerk. Deze anonieme gever wordt hartelijk bedankt voor deze spontane gift. Verjaardagen __________________________________________________ In deze gedownloade versie is in verband met de privacy de tekst over individuele gemeenteleden verwijderd. De complete papieren versie van het Tsjerkefinster ontvangt u maandelijks, een aantal dagen voor de eerste zondag van de maand. __________________________________________________ 26

Agenda Protestantse gemeente Augustinusga Tijdens het koffie drinken op de eerste zondag van de maand is er uitgifte van collecte munten in het Tsjerkegebou Datum 9 september Activiteit Kerkenraadsvergadering Protestantse gemeente Surhuizum - 1e maandag van de oneven maanden: Voltallige kerkenraad - 3e maandag van de maand: Breed moderamen - 1e dinsdag van de maand (19.00-19.30uur): collectemunten zitting in It Gebou - Kaarten, postzegels e.d. bij de Doarpstsjerke in te leveren (in de Pije) of in de brievenbus op It Noard 6. Alvast bedankt, namens de zending Inleveren kopij in lettertype Arial 16: 18 september 2020 Tsjerkefinster klaarmaken en verspreiden op de maandag voor de 1e zondag van de maand 27

Algemeen verzoek Geboorte, huwelijk en overlijden graag melden aan: a. de scriba b. de predikant c. de wijkouderling(e) d. het kerkelijk bureau Kerkelijke huwelijksbevestiging graag in overleg met de predikant aanvragen bij de kerkenraad. Ook de koster tijdig in het overleg betrekken, met het oog op het kerkgebouw. Bij ziekte of ziekenhuisopname de wijkouderling(e) en predikant graag inlichten. Bij vertrek uit de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt u automatisch lid van de kerk in uw nieuwe woonplaats. Bij verhuizing binnen de gemeente hoeft u geen actie te ondernemen. Via de burgerlijke stand wordt de adreswijziging automatisch doorgegeven aan de ledenadministratie. Bij mutaties van of naar een niet -PKN gemeente graag contact opnemen met het kerkelijk bureau. Alle adressen en eventuele telefoonnummers vindt u vóór in dit blad of in het jaarboekje van de eigen gemeente 28

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
Home


You need flash player to view this online publication