160

CLP-KLASSERING * verklaring van de code(s): EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208 Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H373 Kan schade aan bloed veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen. P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P301+P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water/... wassen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen. P331 GEEN braken opwekken. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P405 Achter slot bewaren. P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar .... SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. VERKOOP NAAM GEREGISTREERDE NAAM Pokon tegen Slakken Korrels Pokon Tegen Mieren Korrels Pokon Tegen Mieren Lokdoos KB Muizen Pasta Alfachloralose KB Muizen Pasta Difethialon KB Muizen Granen Alfachloralose KB Muizen Granen Difethialon KB Mieren wateroplosbare Poeder KB Mierenlokdoos KB Mieren en Kruipend Ongedierte Spray KB Zilvervisjes Spray KB Vliegen- en Muggen Spray KB Wespen Spray KB Groene Aanslag Reiniger Roundup Natural Kant en Klaar Sprayer Roundup Natural Concentraat Roundup Natural Groene Aanslag Reiniger Concentraat Roundup Kant en Klaar Sprayer / Drukspuit Roundup Concentraat Roundup Hardnekkig Sprayer Roundup Fast Kant en Klaar Sprayer Pokon tegen Slakken Pokon tegen Mieren REGISTRATIE NUMMER 15696 NL-0019285-0000 PICTOGRAM EN SIGNAALWOORD - - GEVARENAANDUIDING EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN* EUH401; P101, P102, P103, P270, SP1 H412; P102, P273, P501 Pokon Tegen Mieren Mier-Ex NL-0008138-0000 - H412, EUH208 (mengsel van: 5-chloor-2methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2Hisothiazool-3-on (3:1)); P102, P273, P501 Magik Paste Generation Pat’ Magik Grain Generation Grain’Tech Fourmex KB Mierenlokdoos KB Mieren en Kruipend Ongedierte Spray KB Zilvervisjes Spray KB Vliegen- en Muggen Spray KB Wespen Spray KB Groene Aanslag Reiniger Roundup AC Roundup PA Groene Aanslag Reiniger Concentraat Roundup Ready to Use Roundup Optima Roundup Ready to Use Roundup Fast NL-0021775-0001 Waarschuwing NL-0001066-0000 Waarschuwing NL-0021781-0001 Waarschuwing NL-0001116-0000 Waarschuwing NL-0019285-0000 NL-0018600-0000 15933 15931 15935 15926 12839 15383 15485 Gevaar Gevaar Gevaar Gevaar Gevaar - Waarschuwing NL-0020345-0000 Waarschuwing 10867 14940 10867 13707 - - - - - H410; P101, P102, P103, P273, P391, P501 H373, H412; P101, P102, P273, P314, P501 H410; P101, P102, P103, P273, P391, P501 H412; P102, P234, P270, P273, P301+P310, P501 H412; P102, P273, P501 H411; P273, P391, P501 H222, H410, EUH208 (permethrin); P102, P210, P211, P251, P410+P412, P501 H222, H410, EUH208 (permethrin); P102, P210, P211, P251, P410+P412, P501 H222, H411, EUH208 (pyrethrinen); P102, P210, P211, P251, P260, P262, P264, P270, P271, P501 H222, H410, EUH208 (permethrin); P102, P210, P211, P251, P410+P412, P501 H315, H318, H410; P273, P280, P305+P351+P338, P310, P501 EUH401; P101, P102, P103, P270, SP1 H319, EUH401; P280, P305+P351+P338, P337+P313, P501, SP1 H319, H412, EUH066; P101, P102, P264, P273, P280, P305+P351+P338, P337+P313, P501 EUH401; P102, P234 EUH401; P234, SP1 EUH401; P102, P234 H412, EUH208 (1,2-benzisothiazool-3(2H)-on), EUH401; P102, P234, P501, SP1 159

161 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication